Digital kompetens, Listning Frågor & Svar (FAQ) - utdelning hösten 2012

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Digital kompetens, Listning Frågor & Svar (FAQ) - utdelning hösten 2012"

Transkript

1 Digital kompetens, Listning Frågor & Svar (FAQ) - utdelning hösten 2012 Fråga 1; Hej! Jag undrar om man kan köpa loss datorn efter att man ha gått ut gymnasiet? Elev som har avslutat utbildningen kommer att erbjudas att köpa loss utrustningen i samband med avslutningen i årskurs 3. Det är Gymnasiets leverantör som ger detta erbjudande vilket kommer vara till marknadsvärde. Fråga 2; Det står att datorn skall återlämnas "utan kosmetiska defekter". Kan ni ge exempel på vad som menas? Räknas t.ex en repa på höljet eller en avskavd tangent? Med "Utan kosmetiska defekter" avses att datorn skall återlämnas i ett sådant skick som förväntas efter två respektive tre års bruk (dvs så länge som låneperioden avser). Normalt slitage accepteras, dvs små repor och skav. Men en större repa/skada som påverkar värdet på datorn är inte nöjbart. En tangent som inte finns kvar är inte nöjbart, detta sker inte av normalt slitage utan det är yttre åverkan som gör att tangenter lossnar, och det måste åtgärdas innan återlämning. Fråga 3; Om man skulle bli ersättningsskyldig för en dator efter två år. Får man då betala nypris eller det avskrivna värdet? Om datorn skulle råka ut för en totalskada eller försvinna under avtalstiden, och om förutsättningarna är sådana att försäkringen inte täcker och Gymnasiet väljer att införskaffa en ersättningsdator så kommer Gymnasiet inte debitera eleven för den nya, utan kommer ställa ett skadeanspråk till eleven på värdet av den dator som gått sönder/försvunnit. Det vill säga, under första året blir kostnaden för en totalskada utanför försäkringen högre, än efter två år, då värdet på datorn sjunkit. Vid totalskada som regleras på försäkringen som inträffar efter 2 år, eller senare under lånetiden så förbehåller Gymnasiet sig rätt att lösa datorn från det låneavtal som finns. Om totalskadan inte regleras på försäkringen så kommer Gymnasiet då ta ställning till om huruvida låntagaren ska utrustas med ersättningsdator eller ej. Fråga 4; Det är intressant att veta vad datorn kostar, eftersom man ju kan bli ersättningsskyldig om något händer. Ersättningsanspråk kan ställas på värdet av den förlorade datorn. Detta innebär efter att utrustningen tagits i bruk, inte skyldighet att köpa en ny, utan krav på att ersätta värdet på den skadade/borttappade produkten. Om det skulle bli aktuellt för eleven att använda den egna hemförsäkringen, så ersätter aldrig en hemförsäkring ett köp utav en ny, utan värdet på den gamla. Ny pris för enbart datorn är enligt nedan (skolpriser): Macbook Air 13": :- inkl moms MacBook Pro: :- inkl moms Fråga 5; När är utlämingsdatum på datorerna på jenny?

2 Förutsatt att den tidspressade leveransplanen infrias så är utlämningar på Jenny Nyströmsskolan, dagen efter föräldramötet, dvs enligt följande; Årskurs 2; Tisdag 21 augusti, Årskurs 1; Fredag 24 augusti Fråga 6; Det står att försäkringen inte gäller vid slitage och åldersförändring. Detta tycker jag är en väldigt luddig bortskrivning av försäkringen som måste ändras. Slitage finns alltid (tex gångjärn till lock och slitage på tangenter) och hur kan man hindra en dator från att åldras?? Slitage regleras inte på försäkringen, som omfattar händelser som har uppstått genom en plötslig och oförutsedd utifrånkommande händelse. Vid återlämnandet ska datorn vara i gott skick där normalt slitage accepteras. Fråga 7; Vad menas med att försäkringen inte gäller vid felaktig installation eller reparation? Om ni inte lagar riktigt, ska jag betala detta??? Eleven får inte försöka öppna datorns inre delar. Skrivningen avser om så skulle ske i strid med avtalet. För de åtgärder som sker om datorn lämnas in på anvisat sätt för sericeåtgärd till den av oss anlitade auktoriserade serviceverkstaden, så har verkstaden ansvaret för sitt arbete. Skulle något fel begås från serviceverkstaden så kommer detta att åtgärdas utan belastning för eleven. Om eleven skulle installera ett program på datorn, som gör att datorns funktion nedsätts, då kan eleven ej åberopa försäkringen för eventuella olägenheter som har uppstått för eleven. Fråga 8; På särskilda undantag för försäkringen står det att försäkring ej gäller för skada till följd av datavirus.men ni vill inte stå för något virusskydd. Dom datorer som har windows får virusprogram men ej dom andra. På föräldramötet så påstod ni att det inte behövdes på alla datorer eftersom det inte finns så mycket virus i omlopp för dom. Vitsen med virusskydd är ju att man ska skydda innan man drabbas, oavsett om man hur mycket det finns. Varför inte virusskydd? Det förekommer program för virusskydd såväl för Windows, som för Mac. Virusskydd har sitt syfte, men inverkar i sin tur negativt på datorns prestanda och är också i många fall förenat med kostnader. På Mac är risken för virus marginell jämfört mot Windows. Gymnasiets leverantör, samt Apple förespråkar inte virusskydd och därav vårt beslut. En Windowsdator är konstruerad på det sätt att virusprogram måste finnas. Fråga 9; Om man som vårdnadshavare inte ha möjlighet att komma på föräldramötet. Hur göra man då för att eleven ska få ut datorn? Deltagande på föräldramöte är frivilligt och alltså inget krav. Däremot är det ett krav att avtalet skall vara undertecknat av vårdnadshavare och eleven. Om eleven är myndig så krävs inte vårdnadshavares underskrift. Fråga 10;

3 Hej, har förstått att vissa av klasserna har fått en Macbook Pro och andra Macbook Air. Varför får teknikprogrammet en Air? Den standarddator som har valts i Kalmarsunds Gymnasieförbund är MacBook Air. Skolledningen på respektive skola har med hänvisning till verksamhetens behov haft möjlighet välja MacBook Pro, i de fall så har bedömts lämpligt. Fråga 11; Vad var anledningen att välja IOS miljö kontra Windows? Valet av operativsystem är baserat på undervisningens behov av förutsättningar som uppfyller de krav som finns i utbildningen, ställda av Skolverket, eller andra krav inom vissa utbildningar och valbara kurser. I nuläget baseras beslutet på bl a på bedömning av operativsystemets ingående delar samt stabilitet, driftsäkerhet och förutsättningar för minsta möjliga behov av externa supportresurser, sammantaget olika faktorer för att på bästa sätt uppfylla verksamhetens mål. Fråga 12; Under punkten "Elevens och vårdnadsinnehavarens ansvar" anges att "Avtalet ska godkännas..." det torde väl snarast skrivas att " För att gälla skall avtalet godkännas " Befintlig avtalstext är helt ok. Det finns ingen skälig anledning att ompröva befintlig skrivning i avtalstexten. Avtalstexten kan i sin helhet formuleras på olika sätt där befintlig formulering har stämts av och förankrats. Av avtalstexten framgår också tydligt följande. "Genom underskrift av avtalet godkänner vårdnadshavaren att Eleven ikläder sig de skyldigheter som framgår av avtalet. Vidare åtar sig vårdnadshavaren att solidariskt tillsammans med Eleven svara för samtliga förpliktelser som Eleven har gentemot Gymnasiet enligt avtalet." Fråga 13; Under "Allmänna villkor" föreskrives att eleven bär ansvar för bl a att utrustningen inte "försämras". Det borde stå klart att alla uppladdningsbara batterier försämras efter ett antal hundra cykler. Under 3 år hinner det bli flera hundra cykler och kapaciteten har då försämrats. Ska eleven då ersätta batteriet? Det är uppenbart att batteriet efter två/tre år inte kommer vara i nyskick, datorn kommer ju i helhet vara "sämre" än den var dag 1, men det är inte försämrat i förhållande till det bruk som väntas av datorn. Eleven kommer inte behöva ersätta batteriet om det inte använts fel och används med rätt laddare, trots att kapaciteten är sämre. Fråga 14; Under "Om avtalet inte följs" anges att "Datorn är Gymnasiets egendom". Det är nog ett direkt sakfel eftersom datorerna leasas. Då är de leasingföretagets egondom.

4 Följande framgår tydligt under punkten Äganderätt. "Gymnasiet förfogar i sin tur över Utrustningen genom ett leasingavtal. Eleven äger inte rätt att sälja, pantsätta eller låna ut Utrustningen till tredje part." Under punkten - Om avtalet inte följs - framgår det att om föreskrivna villkor inte följs, så förlorar Eleven rätten att disponera en elevdator. I inledningen av avtalet beskrivs definition av utlånare och låntagare, vilket tydliggör utlånare och låntagare, samtidigt som det har tydliggjorts att Gymnasiet förfogar över egendomen genom leasingavtal. Fråga 15; Under samma punkt finns också den ofullständiga meningen "Överenskommelsen innebär att Eleven och vårdnadshavaren ", ja vadå??? Ett skrivfel - punkten lämnas utan avseende. Kommer att korrigeras i avtalstext för nya elever hösten Fråga 16; Täcker försäkringen stöld av datorer ur skåp där det inte är någon åverkan som syns? Det är ju kodlås på skåpen och det går ju att komma åt koden och även öppna utan att det syns. Försäkringen gäller vid stöld i samband med inbrott. Av försäkringsvillkoren, punkt 6 framgår undantag i försäkringen Försäkringen. Försäkringen gäller inte stöld utan samband med inbrott. Skada skall anmälas till försäkringsgivaren. Till anmälan skall enligt punkt 10 i försäkringsvillkoren bifogasskadeanmälan - polisrapport, om det gäller inbrott - andra uppgifter som är av betydelse för en snabb och korrekt skadereglering Vid stöld krävs inbrott med brytmärken. Försäkringen täcker inte en sådan stöld som sker då den som tar utrustningen har getts tillgång till kod/nyckel till skåp/dörrar. Det är då att betrakta på samma sätt som om man hade haft det upplåst/lämnat nyckel/kod till annan part. Det måste ske en brottslig handling med inbrott som kan styrkas med brytmärken. Fråga 17; Eftersom Gymnasiet leasar och inte äger datorerna, borde inte avtalet ha en bilaga som visar att gymnasiet via sitt avtal med leasingbolaget har rätt att låna ut datorerna? Det kan tyckas självklart, men bara för man leasar betyder det inte automatiskt att man har rätt att låna ut objektet till tredje part. Kalmarsunds Gymnasieförbund (Gymnasiet) genomför denna satsning för elevernas bästa. Vissa avtalskrav måste finnas gentemot låntagaren. Gymnasiet har rätt att låna ut utrustning på sätt som sker. Ingen ytterliga bilaga kommer att belasta det redan kompakta avtalet. Fråga 18; Om vi går vidare med avtalstexten så beskriver den utlånandet av en dator = hårdvara, men inget om vilka programvaror som utlånaren förbinder sig att tillhandahålla för att systemet skall vara användbart i sitt sammanhang. Som låntagare och avtalspart kan det ju vara av vikt att det anges (det hör till IT-kompetens). Gymnasiet erbjuder eleven ett förmånligt lån av dator, till stöd för framtidsiniktade studier. Gymnasiet tillhandahåller de programvaror Gymnasiet bedömer lämpligt i

5 förhållande till de utbildingsbehov som finns. Utbudet av programvaror kan komma att förändras under låneperioden. Lånet av datorn inrymmer operativsystem. I övrigt har Gymnasiet inte och kommer inte att förbinda sig att binda sig vid vilka programvaror som tillhandahålls. Det är Gymnasiet som kontinuerligt beslutar om vilka resurser som ska erbjudas. Generellt så kommer molnbaserade programvaror att förespråkas i successivt allt större utsträckning. De programvaror som installeras i standarinstallation augusti 2012 framgår på följande sida; länk Programvaror. Fråga 19; Arbetsmiljö. Om du ska använda datorn på rätt sätt utan att få förslitningsskador krävs att rätt utrustning finns att tillgå. Hur är det med ergonomiska tillbehör till dessa datorer, arbetsplatsers rätta utformning? Finns inställningsmöjligheter på bord och stolar i klassrummen? Lösa tangentbord, möss moustrapper etc? Om inte kommer det att finnas möjlighet att få tillgång till detta innan förslitningsskador blir aktuella? Införandet av 1-1 har föregåtts av omfattande planering och nationella samt internationella erfarenheter har tagits del av från 1-1 miljöer omfattande drygt elever. Skoldagen är schemalagd med många olika block med mellanliggande raster, vilket ger stor variation. Användning av datorrredskapet kommer att bli ett allt vanligare inslag i undervisningen men det finns också varierande undervisning där dator ej används frekvent. Vid val av utrustning har ergonomiska faktorer beaktats, bl a avseende följande aspekter. *) Låg vikt. Vald dator har mycket låg vikt, mindre än många läroböcker. Värdefullt både vid förflyttning till skolan, som förflyttningar inom/mellan skolor. *) Den valda datorns konstruktion är konstruerad så att den låg temperatur vid jämförelse med många andra på marknaden förekommande datorer *) Bildskärmsstorleken och dess konstruktion och prestanda vald med avseende på ergonomiska aspekter. *) Tangentbordet väl utformat ur ergonomisk synpunkt *) Styrplatta en av marknadens bästa ur ergonomisk synvinkel. Sammantaget ovanstående så är ergonomiska aspekter beaktade vid valet av dator. I händelse av att individuella behov finns härutöver, hänvisas till respektive skola för individuell handläggning. Skolmiljön följs upp kontinuerligt och kommer också innefatta 1-1 satsningen. I det fall det långsiktigt finns skäl att överväga anpassning av lokaler och utrustning så kommer detta ske om detta är lämpligt ooh möjligt, samt vid lämplig tid. Fråga 20; Om självaste datorväskan skulle gå sönder, vart går man och rapporerar det då? Måste man betala något? Om datorväskan skulle gå sönder av skäl som kan hänföras till garanti så ska den skickas till Gymnasiets leverantör för granskning. Om det är garantifel på den skickas en ersättningsväska. Kontakta vid behov IT-stödperson på respektive skola.

6 Fråga 21; Om man av misstag råkar tappa datorn i golvet och den går sönder, vems försäkring gäller då? På framgår försäkringsvillkor. Punkt 2 beskriver vad försäkringen gäller för. Av punkt 10 framgår information om skadereglering. Bedömning görs av varje enskilt fall. Förutsatt att ärendet anmäls på anvisat sätt och att övriga krav är uppfyllda, avseende bl a aktsamhet, inbegripet att datorn har förvarats i sitt skyddsfodral vid förflyttning så kan den försäkring som är knuten till datorn åberopas. Fråga 22; När är uppsamlingstillfället då elever som inte var närvarande vid utlämningen av datorn får tillgång till den? Alla ordinarie uppsamlingstillfällen har genomförts. Eventuella ytterligare behov ombesörjes av respektiva skola, efter kontakt med skolans expedition. Fråga 23; ""Med "Utan kosmestiska defekter" avses att datorn skall återlämnas i ett sådant skick som förväntas efter två respektive tre års bruk (dvs så länge som låneperioden avser). Normalt slitage accepteras, dvs små repor och skav. Men en större repa/skada som påverkar värdet på datorn är inte nöjbart. En tangent som inte finns kvar är inte nöjbart, detta sker inte av normalt slitage utan det är yttre påverkan som gör att tangenter lossnar, och det måste åtgärdas innan återlämning"" Vad innebär "nöjbart"? det ordet finns inte i SAO (svenska akademins ordlista) Av avtalstexten framgår följande; Vid återlämnande av Utrustningen skall denna vara i funktionsdugligt skick och utan kosmetiska defekter. I det svar som har lämnats på ställd fråga nämns ordet nöjbar. Beskrivning av nöjd framgår i Svenska Akademins ordlista enligt följande. nöjd adj. nöjt nöjda * tillfredställd; nöjda kunder Datorn skall alltså vara i funktionsdugligt skick och utan kosmetiska defekter. En tangent som inte finns kvar accepteras inte vid återlämnande, detta sker inte av normalt slitage utan det är yttre påverkan som gör att tangenter lossnar, och det måste åtgärdas innan återlämning.

AVTAL LÅN AV ELEVDATOR

AVTAL LÅN AV ELEVDATOR Trelleborg2000, v 1.0, 2008-09-16 AVTAL LÅN AV ELEVDATOR Som årskurs 1 elev på Söderslättsgymnasiets Samhälls- och Ekonomiprogram, kommer du under din studietid få möjligheten att låna en bärbar dator

Läs mer

Rätt försäkring för tv:n

Rätt försäkring för tv:n RAPPORT 23 december 2008 FI DNR 08-10495-000 KOV DNR 2008/1179 2008:21 Rätt försäkring för tv:n EN GRANSKNING AV ELEKTRONIKBRANSCHENS PRODUKTFÖRSÄKRINGAR OCH KONSUMENTVERKET Sammanfattning Konsumenter

Läs mer

AVTALSVILLKOR VID LÅN AV DATORUTRUSTNING

AVTALSVILLKOR VID LÅN AV DATORUTRUSTNING Datum 2014-09-03 AVTALSVILLKOR VID LÅN AV DATORUTRUSTNING 1 Allmänna villkor 1.1 Detta avtal reglerar villkoren för elevens lån av en dator med kringutrustning så som exempelvis ström- och nätadapter samt

Läs mer

TRYGGHETSPAKET SOLID OTURSFÖRSÄKRING OCH SIBA UTÖKAD GARANTI. Lägre priser bättre service. I samarbete med

TRYGGHETSPAKET SOLID OTURSFÖRSÄKRING OCH SIBA UTÖKAD GARANTI. Lägre priser bättre service. I samarbete med TRYGGHETSPAKET SOLID OTURSFÖRSÄKRING OCH SIBA UTÖKAD GARANTI Lägre priser bättre service I samarbete med FÖRMÅNLIGT TRYGGHETSPAKET När du köper en produkt av SIBA rekommenderar vi att du tecknar ett förmånligt

Läs mer

Online Trygghetsavtal

Online Trygghetsavtal Online Trygghetsavtal En extra trygghet om något oförutsett skulle hända din mobiltelefon, din laptop eller ditt mobila bredband. Vilka är vi? Försäkringsbolaget New Technology Insurance är försäkringsgivare

Läs mer

En villkorsstudie om försäkrat intresse i motorfordonsförsäkring

En villkorsstudie om försäkrat intresse i motorfordonsförsäkring Handelshögskolan i Göteborg Juridiska institutionen En villkorsstudie om försäkrat intresse i motorfordonsförsäkring - vilka konsekvenser får begreppen verklig ägare och huvudsaklig brukare? Sara Cronholm

Läs mer

Informationsmaterial avseende lån av bärbar dator samt tillgång till Bergagymnasiet i Eslövs Kommuns nätverk, GoV.

Informationsmaterial avseende lån av bärbar dator samt tillgång till Bergagymnasiet i Eslövs Kommuns nätverk, GoV. Informationsmaterial avseende lån av bärbar dator samt tillgång till Bergagymnasiet i Eslövs Kommuns nätverk, GoV. Som elev på Bergagymnasiet i Eslövs kommun, har du under studietiden tillgång till en

Läs mer

5.3 Eleven ansvarar själv för att data som lagras i Datorutrustningen säkerhetskopieras.

5.3 Eleven ansvarar själv för att data som lagras i Datorutrustningen säkerhetskopieras. AVTALSVILLKOR VID LÅN AV DATORUTRUSTNING 2014-08-18 1 Allmänna villkor 1.1 Detta avtal reglerar villkoren för elevens lån av en bärbar persondator med kringutrustning inklusive programvaror (nedan kallat

Läs mer

Kontrakt för lån av personligt digitalt skolverktyg från Kinda kommun

Kontrakt för lån av personligt digitalt skolverktyg från Kinda kommun 2015-08-19 Kontrakt för lån av personligt digitalt skolverktyg från Kinda kommun Kinda kommun ska präglas av framåtanda, ansvarskänsla och dialog. Genom god tillgång på digitala verktyg vill vi skapa en

Läs mer

T I L L k o n s u m e n t. anlita hantverkare

T I L L k o n s u m e n t. anlita hantverkare T I L L k o n s u m e n t tips till dig som ska anlita hantverkare Checklista Jag har undersökt om jag behöver bygganmälan eller bygglov Jag har tagit in och jämfört offerter Jag har kontrollerat vad som

Läs mer

Happy CARE - Produktförsäkring. Skydd vid olyckshändelser & funktionsfel. extra trygghet för din produkt

Happy CARE - Produktförsäkring. Skydd vid olyckshändelser & funktionsfel. extra trygghet för din produkt Happy CARE - Produktförsäkring Skydd vid olyckshändelser & funktionsfel extra trygghet för din produkt Giganttis Produktförsäkring Din räddning när oturen är framme Varför Produktförsäkring? En trygghet

Läs mer

TILL hantverkare TIps TILL dig som är hantverkare

TILL hantverkare TIps TILL dig som är hantverkare TI LL hantverkare tips till dig som är hantverkare Checklista Jag har visat kunden att jag har F-skattsedel behörighet försäkring Jag och kunden har kommit överens om arbetets omfattning när arbetet ska

Läs mer

Kontrakt för lån av personlig dator

Kontrakt för lån av personlig dator Barn- och utbildningsförvaltningen 2014-07-02 1 (5) Kontrakt för lån av personlig dator 1 Bakgrund Boxholms kommun vill skapa goda förutsättningar för en utbildning där modern informationsteknik används

Läs mer

Handbok med allmänna råd om miljöbedömning av planer och program

Handbok med allmänna råd om miljöbedömning av planer och program Handbok med allmänna råd om miljöbedömning av planer och program Behovsbedömning Kartläggning av förutsättningar Betydande miljöpåverkan? HANDBOK 2009:1 UTGÅVA 1 FEBRUARI 2009 Plan/programförslag (ev.

Läs mer

Frobbit AB www.frobbit.se

Frobbit AB www.frobbit.se Frobbit AB www.frobbit.se Svar på Remiss från.se angående Alternativt Tviste Förfarande Frobbit! lämnar härmed sina synpunkter på.se remiss angående Alternativt TvisteFörfarande (ATF)..SE ställde i remissen

Läs mer

Lagar och förordningar vad gäller elever med svårigheter i skolan - särskilt läs- och skrivsvårigheter/dyslexi

Lagar och förordningar vad gäller elever med svårigheter i skolan - särskilt läs- och skrivsvårigheter/dyslexi Lagar och förordningar vad gäller elever med svårigheter i skolan - särskilt läs- och skrivsvårigheter/dyslexi Reviderad november 2011 Svenska Dyslexiföreningen Surbrunnsgatan 42 1tr.ö.g 11348 Stockholm

Läs mer

Konsumenträttsliga riktlinjer

Konsumenträttsliga riktlinjer Konsumenträttsliga riktlinjer Konsument verket ombudsmannen Felansvar och garanti vid bilköp 12.12.2007 I den här anvisningen behandlas principer för felansvar och garanti vid bilköp. Anvisningarna gäller

Läs mer

TORBJÖRN INGVARSSON. Lån i telefon dags att reglera? 2009-10 NR 2

TORBJÖRN INGVARSSON. Lån i telefon dags att reglera? 2009-10 NR 2 TORBJÖRN INGVARSSON Lån i telefon dags att reglera? 2009-10 NR 2 384 DEBATT Lån i telefon dags att reglera? Marknaden för finansiella tjänster förändras oupphörligen och lagstiftaren måste ständigt förhålla

Läs mer

Brottsliga angrepp mot internetbanker

Brottsliga angrepp mot internetbanker RAPPORT DEN 18 JUNI 2007 DNR 07-7950-399 2007 : 10 Brottsliga angrepp mot internetbanker INNEHÅLL SÅ SKYDDAR DU DIG SOM INTERNETKUND 1 SAMMANFATTNING 2 FINANSIELLA TJÄNSTER VIA INTERNET 3 Användningen

Läs mer

Service och försäkring. Vi hjälper dig få koll om något händer

Service och försäkring. Vi hjälper dig få koll om något händer Service och försäkring Vi hjälper dig få koll om något händer Vi hjälper dig! Det är bra att veta att Telenor självklart hjälper dig med service på din mobil, surfplatta, modem eller ett tillbehör som

Läs mer

Skolverkets svar på inkomna frågor till webbinariet den 11 mars

Skolverkets svar på inkomna frågor till webbinariet den 11 mars 2014-04-14 1 (24) Skolverkets svar på inkomna frågor till webbinariet den 11 mars Innehållsförteckning 1. Kommunal vuxenutbildning... 2 1.1 Behörighet till kommunal vuxenutbildning på gymnasial nivå...

Läs mer

"Tiden är ju den största bristfaktorn"

Tiden är ju den största bristfaktorn "Tiden är ju den största bristfaktorn" Lärare och specialpedagogers uppfattningar om arbetet med åtgärdsprogram Josefine Hedlund Forsberg & Ingela Lagebrand Vt 2013 Examensarbete, 15 hp Institutionen för

Läs mer

2012-09-28. Mer information om SKL Kommentus Inköpscentral AB finns på www.sklkommentus.se.

2012-09-28. Mer information om SKL Kommentus Inköpscentral AB finns på www.sklkommentus.se. Förfrågningsunderlag 2012-09-28 Upphandlingsansvarig Upphandling Elevdatorer & Surfplattor 2012 Petra Edenfeldt 10191 Sista anbudsdag: 2012-11-09 23:59 Symbolförklaring: Texten/frågan innehåller krav som

Läs mer

E-räkenskap. Kännedomsundersökning i målgruppen redovisningskonsulter. Datum: oktober 2008. Upprättad av: Catharina Öhman

E-räkenskap. Kännedomsundersökning i målgruppen redovisningskonsulter. Datum: oktober 2008. Upprättad av: Catharina Öhman E-räkenskap Kännedomsundersökning i målgruppen redovisningskonsulter Datum: oktober 2008 Upprättad av: Catharina Öhman Innehållsförteckning Syfte...1 Metod...1 Sammanfattning...2 Resultat frågor...3 1.

Läs mer

Konsumentköplagen SFS 1990:932. Lagen ger dig ett skydd när du som konsument köper en vara av en näringsidkare.

Konsumentköplagen SFS 1990:932. Lagen ger dig ett skydd när du som konsument köper en vara av en näringsidkare. Konsumentköplagen SFS 1990:932 Lagen ger dig ett skydd när du som konsument köper en vara av en näringsidkare. Reviderad april 2007 Konsumentköplagen ger dig ett skydd när du som konsument köper en vara

Läs mer

Avtalsvillkor för lån av dator/lärplatta överenskommelse mellan elev/vårdnadshavare och skolan

Avtalsvillkor för lån av dator/lärplatta överenskommelse mellan elev/vårdnadshavare och skolan Barn- och utbildningsnämnden 2014-05-02 Barn- och utbildningsförvaltningen Datum 1 (5) Avtalsvillkor för lån av dator/lärplatta överenskommelse mellan elev/vårdnadshavare och skolan 1. Inledning Du som

Läs mer

MARKNADSDOMSTOLEN DOM 2015:5 2015-04-22 Mål nr B 5/13

MARKNADSDOMSTOLEN DOM 2015:5 2015-04-22 Mål nr B 5/13 MARKNADSDOMSTOLEN DOM 2015:5 2015-04-22 Mål nr B 5/13 KÄRANDE Konsumentombudsmannen (KO), Box 48, 651 02 Karlstad Processråden I. N. och G. W. SVARANDE mysafety AB, 556522-0612, Box 27142, 102 52 Stockholm

Läs mer

AVSÄTTNINGAR, ANSVARSFÖRBINDELSER OCH EVENTUALTILLGÅNGAR

AVSÄTTNINGAR, ANSVARSFÖRBINDELSER OCH EVENTUALTILLGÅNGAR RR 16 AVSÄTTNINGAR, ANSVARSFÖRBINDELSER OCH EVENTUALTILLGÅNGAR REDOVISNINGSRÅDET AUGUSTI 2000 inkl. ändring INLEDNING 1. I denna rekommendation behandlas hur avsättningar, ansvarsförbindelser och eventualtillgångar

Läs mer

trygghetsavtal Skydd vid olyckshändelser & funktionsfel extra trygghet för din produkt

trygghetsavtal Skydd vid olyckshändelser & funktionsfel extra trygghet för din produkt trygghetsavtal Skydd vid olyckshändelser & funktionsfel extra trygghet för din produkt Varför Trygghetsavtal? En trygghet för din nya produkt som innebär: Elgigantens Trygghetsavtal Din räddning när oturen

Läs mer

Kvalitetsgranskning Rapport 2014:06. Särskilt stöd i enskild undervisning och särskild undervisningsgrupp

Kvalitetsgranskning Rapport 2014:06. Särskilt stöd i enskild undervisning och särskild undervisningsgrupp Kvalitetsgranskning Rapport 2014:06 Särskilt stöd i enskild undervisning och särskild undervisningsgrupp Skolinspektionens rapport 2014:06 Diarienummer 400-2013:3681 Stockholm 2014 Foto: Ryno Quantz Innehåll

Läs mer