Dnr: 2012/282-BaUN-101. Helena Larsson - bunhl01 E-post: Barn- och ungdomsnämnden

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "2013-01-23 Dnr: 2012/282-BaUN-101. Helena Larsson - bunhl01 E-post: helena.larsson@vasteras.se. Barn- och ungdomsnämnden"

Transkript

1 TJÄNSTESKRIVELSE 1 (1) Helena Larsson - bunhl01 E-post: Kopia till Dnr: 2012/282-BaUN-101 Barn- och ungdomsnämnden Beslut - Antagande av styrdokumentet "Beslut angående utköp av personlig dator" Förslag till beslut 1. Barn- och ungdomsnämnden antar styrdokumentet "Beslut angående utköp av personlig dator". 2. Styrdokumentet gäller retroaktivt från 1 januari Ärendebeskrivning Frågan om antagande av styrdokumentet Beslut angående utköp av personlig dator bordlades vid nämndens sammanträde den 12 december 2012, 180, samt återremitterades vid sammanträdet den 29 januari 2013, 11.

2 TJÄNSTESKRIVELSE /282-BaUN /134-UAN-101 Kenneth Wiberg Bakgrund till förslag till beslut att inte erbjuda elever utköp av datorer som används i undervisningen Inom ramen för proaros styrelsebeslut Verksamhetsutveckling Meningsfullt och Utmanande Lärande Dnr: 2009/92-PS646 så formades ett delprojekt med syfte att säkra adekvat teknikstöd till skolverksamheten omfattande förskola till gymnasiet. Inledningsvis riktades arbetet in på år 6-9 och gymnasiet i det s.k. 1-1-projektet. Utgångspunkten var att varje elev och lärare skulle erhålla en personlig dator för år 6-9 och gymnasiet. En del i projektet var att personliga kontrakt skrevs mellan elev och för underåriga med elev/målsman och skolan hur dator skall skötas och vilka villkor som gällde detta. Erfarenheter i Sverige och utomlands gav vid denna tidpunkt underlag för att elever vårdade sin dator med stort ansvar om de efter att ha fullgjort sin 3- eller 4-åriga utbildning erbjöds att lösa ut sin dator för ett fastställt pris. Priset kunde variera beroende på avtalet med leasingpartner. För elever som fick datorer under 2009 och 2010 har en första omgång utköp skett. Arbetet har hållits samman mellan såväl berörda gymnasie- som grundskolor så att en samsyn i hantering skett och att likabehandling upprätthållits. Huvudregeln för elev/anhörigkontrakt, skrivna fram till och med 2011, är att köp erbjuds. Innan köp fullbordas görs konkret bedömning om utköpskostnad utifrån kontraktets formulering, leasingkonstruktion och kostnad. Innan köpet kan genomföras iordningställs datorn. Exempelvis avinstalleras vissa program där licensiering inte medger att de följer med. År 2013 är sista året som elever erbjuds köpa ut datorer enligt de skrivna kontrakten mellan elever/vårdnadshavare och respektive skola. Elever som under 2012 erhöll dator i undervisningen erbjuds inte att köpa datorer. Ett skötselkontrakt utan denna möjlighet som reglerar handhavande av dator har ersatt det tidigare kontraktet. Fram till 2012 så har en försäkringsform funnits som ersatt skolor där dator skadats/gått sönder efter att utredning konstaterat att aktsamhet har inte vidtagits i tillräcklig utsträckning. I fall där det funnits oaktsamhet har skolan framfört skadeståndskrav till elev eller vårdnadshavare. Från 2013 finns inte denna försäkring utan skolor budgeterar för skador. Vid oaktsamhet framförs skadeståndskrav till elev/föräldrar. Den samlade erfarenheten är att skadeståndskrav framförts restriktivt och att det i större utsträckning kan ställas skadeståndskrav på elev och familj. Vid skadeståndskrav kan elev och vårdnadshavare välja att involvera sin hemförsäkring. Detta ställer skolorna inga krav på.

3 VÄSTERÅS STAD 2 I samband med utköp av datorer har de olika berörda skolorna kontaktats och erfarenheter diskuterats. Bilden är entydig. Förväntad effekt av att låta eleverna köpa loss datorn för att öka motivationen att ansvara för och sköta datorn väl under utbildningstiden har inte blivit den förväntade. Extra kostnader uppstår genom att datorer behöver rensas, administration byggas upp och hanteras exempelvis vissa tekniska åtgärder med följd att extrakostnader uppstår för verksamheterna. Verksamheten har stora kostnader för IT-utrustning och det finns behov av att återanvända datorer, dels för vissa elevgrupper och dels för att hålla nere kostnader vid garantiarbete, service och support, rekonditionering, skadehantering och utredning. En annat allt starkare skäl har först fram från enhetschefer och verksamhetschefer att datorerna kan användas i minst 4 år. Verksamhetens erfarenheter av hård och mjukvara pekar mot att en stor del av datorerna kan användas i en planerad livscykel om 4 år. Viss kostnad kan tillkomma för service, support, uppgradering av datorerna men bedöms av verksamheten som ekonomiskt hanterbara. Stöd för eventuella sådana insatser kommer att finnas i stadens nya tekniska plattform och hanteras genom stadens leverantör av support/service, CGI. Västerås stad har genom beslut förbundit sig att driva "Grön IT" och bli ett gott föredöme att hantera datorer på ett miljöriktigt sätt. Enligt "Grön IT" ska uttjänta datorer tas om hand på ett miljövänligt sätt så att eventuell återanvändning av delar och destruktion sker enligt principerna för "Grön IT". Detta innebär att stadens verksamheter måste ha kontroll över att avveckling/destruktion sker på ett riktigt sätt vilket är mycket svårt att uppnå när elev köper datorn privat. Stadens e-strateg, ansvarig för Grön IT, avråder från en sådan modell. Efter att datorer/lärplattor inte längre har ett bruksvärde i skolan så finns i nuläget avtal med datorleverantörer om avveckling/destruktion enligt Grön IT. Pågående upphandlingar av nya datorleverantörer för såväl administrativ som skoldatorutrustning är en sådan hantering ett skall-krav. Övergången från att elever vid skolstart skrivit avtal om dator i undervisningen med möjlighet att erbjudas köp efter avslutat utbildning till att inte erbjudas detta vid avtalsskrivning 2012 förväntades möta en del negativa reaktioner. Detta möttes genom sammanhållen kommunikation av ledning och verksamhet. Idag torde denna förändring i huvudsak vara accepterad. För de elever från år 6 tillgymnasiet som genomför utbildningen i den kommunala skolverksamheten kommer under sin skoltid att erbjudas tillgång till tekniska hjälpmedel i form av egen dator/lärplatta i nuläget tillgänglig 24/7 (24 timmar/dygn 7 dagar/vecka) vilket innebär att frågan om man efter 3-4 år skall få köpa en dator samtidigt som man får en ny vid fortsatt skolgång i den kommunala skolan innebär i praktiken att man har 2 datorer. Att erbjuda vissa elever köp av datorer efter avslutat skolgång strider mot likabehandlingsprincip och får anses vara en särskild fråga att hantera.

4 VÄSTERÅS STAD 3 Slutsats Utifrån ovanstående föreslår barn- och utbildningsförvaltningen att barn- och ungdomsnämnden respektive utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden antar styrdokumentet Utköp av personlig dator, vilket säger att elever efter fullgjord utbildning och avslutad leasingperiod inte ska erbjudas köp av 1-1- dator. Beslutet ska gälla retroaktivt från den 1 januari Konsekvenser av beslutet samt behov av kommunikation Beslutet innebär att elever som får sina datorer/lärplattor under 2013 kan komma att uppleva att de får sämre villkor än sina skolkamrater. Det är viktigt att detta kommuniceras med elev- och anhörigagruppen. För att underlätta kommunikation tar informatörerna fram en informationsstrategi med vidhängande informationsmaterial.

5 4 a rs cykel fo r 1:1 datorer Att använda 1:1 datorer under fyra år borde vara tekniskt möjligt. Praktiskt för grundskolan bör tilldelning av datorer ske i år 6 för att få en jämnare rytm. För det 3 åriga gymnasiet blir det en mer komplicerad cykel. År 1 År 2 År År År År År År De gula fälten i tabellen markerar år då byte/inköp av datorer kommer att ske för gymnasieelever. Årlig volym Årligen köper vi ungefär 2000 datorer till elever som växlar från grundskola till gymnasium eller börjar i år 6 på grundskolan. Fördelningen har hittills varit 50/50 mellan PC och MAC. Garanti I exemplet nedan kalkyleras med en risk att fjärde året körs datorerna utan garantiskydd på hårdvaran. Eventuell reparations och ersättningskostnader finns inte med i kalkylen. Batteri Erfarenhetsmässigt konstaterar vi att batteritiden väsentligt försämras över tid. För att med bibehållen prestanda kunna använda datorer under fyra år bör ett batteri byte under perioden kalkyleras in. Priset för ett batteri uppskattas till ca 600 kr på PC produkter. Batteribyte på en Mac Book Air kostar ca 1200kr Ominstallation/rekonditionering De datorer, som på gymnasiet övertas av en annan elev bör ominstalleras och i förkommande fall rekonditioneras. Kostnaderna kan uppskattas till ca 300 kr för ominstallation=nyinstallation per dator. Tillkommer kostnad för rekonditionering beroende på datorns skick.

6 Kostnader Väljer att använda volymen 2000 datorer per år nedan, fördelat 50/50. I exemplet nedan beräknas utifrån att ca 1000 grundskoleelever behåller sina datorer i år 6-9 i 4 år och ca 1000 datorer på gymnasiet byter låntagare en gång under den 4:a åriga cykeln. Förutsättningarna är i exemplet är: Lika fördelning PC MAC Batteriet byts under drift cykeln 4år Ominstallation/rekonditionering vid byta av innehavare 4:e årets drift kostnad gymnasieskolan PC Mac Antal datorer Batteri Ominstallation rekonditionering Total kostnad Kostnad per år :e årets drift kostnad grundskola PC Mac Antal datorer Utbytesbatteri Kostnad per år PC MAC Totalt Besparing grundskola Besparing Gy Besparing totalt kr Under beskrivna förutsättningar kommer den totala kostnads minskning att vara tkr under livscykeln. Delat på 4 år kan den sägas bli ca 680 tkr per år. Besparingen blir dock kännbar enbart de år då inköp av datorer normalt skulle skett.

Information om drift och inköp i grundskolan. Bilagor Inköpsprojektet delrapport grundskolan

Information om drift och inköp i grundskolan. Bilagor Inköpsprojektet delrapport grundskolan Bengt Karlsson - bd477 E-post: bengt.karlsson@vasteras.se TJÄNSTESKRIVELSE 1 (1) 2015-02-06 Dnr: 2015/178-GSN-646 Kopia till Information om drift och inköp i grundskolan Ärendebeskrivning I budget 2013

Läs mer

Utredning om KabelTV och bredband

Utredning om KabelTV och bredband Utredning om KabelTV och bredband Bakgrund Vår nuvarande leverantör av kabeltv, ComHem AB, har sagt upp sitt avtal med oss till 2004-11-15. Man har gjort det mot två bakgrunder: 1. Vårt nät är gammalt

Läs mer

Vad gör kommunerna för ungdomar som inte går i gymnasieskolan?

Vad gör kommunerna för ungdomar som inte går i gymnasieskolan? Rapport 360 2011 Vad gör kommunerna för ungdomar som inte går i gymnasieskolan? En rapport om det kommunala informationsansvaret (uppföljningsansvaret) Beställningsadress: Fritzes kundservice 106 47 Stockholm

Läs mer

Revisionsrapport. Söderhamns kommun. Översiktlig granskning kring kommunens IT-hantering. December 2008. Göran Persson Lingman, Louise Cedemar

Revisionsrapport. Söderhamns kommun. Översiktlig granskning kring kommunens IT-hantering. December 2008. Göran Persson Lingman, Louise Cedemar Revisionsrapport Söderhamns kommun Översiktlig granskning kring kommunens IT-hantering December 2008 Göran Persson Lingman, Louise Cedemar Innehållsförteckning 1. Sammanfattande bedömning...2 2. Inledning...4

Läs mer

Utredning om upphandling av kommunens insatser inom personlig assistans enligt LASS och LSS i Hofors kommun.

Utredning om upphandling av kommunens insatser inom personlig assistans enligt LASS och LSS i Hofors kommun. Utredning om upphandling av kommunens insatser inom personlig assistans enligt LASS och LSS i Hofors kommun. 2011-11-20 Planum Organisation AB Göran Svensson Inledning... 3 Lagstiftning... 3 Motiv till

Läs mer

Förutsättningar för försöksverksamhet

Förutsättningar för försöksverksamhet Person lig hjälpmedelsbudget Förutsättningar för försöksverksamhet Hjälpmedelsinstitutet (HI), 2012 Huvudförfattare: Ulla-Britt Blomquist, Lotta Bergman Medförfattare: Peter Hernfalk, Manólis Nymark, Rikard

Läs mer

Utvärdering av lärplattor i undervisningen i Gislaveds grundskolor. Jan Hylén

Utvärdering av lärplattor i undervisningen i Gislaveds grundskolor. Jan Hylén Utvärdering av lärplattor i undervisningen i Gislaveds grundskolor Jan Hylén Innehåll 1. Sammanfattning...2 2. Bakgrund...4 3. Genomförande av undersökningen...4 4. Hur fungerar lärplattorna i skolans

Läs mer

Gemensam ingång för ansökan om förskoleplats och fördelning av de 30 timmar som barn till föräldralediga har rätt att vara i förskolan

Gemensam ingång för ansökan om förskoleplats och fördelning av de 30 timmar som barn till föräldralediga har rätt att vara i förskolan Utlåtande 2013:43 RIV (Dnr 321-1061/2012) Gemensam ingång för ansökan om förskoleplats och fördelning av de 30 timmar som barn till föräldralediga har rätt att vara i förskolan Kommunstyrelsen föreslår

Läs mer

Digital kompetens, Listning Frågor & Svar (FAQ) - utdelning hösten 2012

Digital kompetens, Listning Frågor & Svar (FAQ) - utdelning hösten 2012 Digital kompetens, Listning Frågor & Svar (FAQ) - utdelning hösten 2012 Fråga 1; Hej! Jag undrar om man kan köpa loss datorn efter att man ha gått ut gymnasiet? Elev som har avslutat utbildningen kommer

Läs mer

EN JURIDISK PERSON I BYGGNADS BESLUTAD AV BYGGNADS KONGRESS 2014

EN JURIDISK PERSON I BYGGNADS BESLUTAD AV BYGGNADS KONGRESS 2014 EN JURIDISK PERSON I BYGGNADS BESLUTAD AV BYGGNADS KONGRESS 2014 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Sammanfattning och förslag... 2 1.1. Sammanfattning...2 1.2. Överväganden...2 1.3. Alternativ till att vara en juridisk

Läs mer

Ändringar i konsekvensutredning del B kapitel 2 och 3. Statens jordbruksverks föreskrifter (2014:XX) om officiella veterinärer

Ändringar i konsekvensutredning del B kapitel 2 och 3. Statens jordbruksverks föreskrifter (2014:XX) om officiella veterinärer 2014-11-07 Diarienummer 5.7.16-4312/14 Ändringar i konsekvensutredning del B kapitel 2 och 3 Statens jordbruksverks er (2014:XX) om officiella veterinärer 2 Beskrivning av vilken tidsåtgång regleringen

Läs mer

Avgifter och indirekta kostnader i Håbo kommuns förskolor och skolor

Avgifter och indirekta kostnader i Håbo kommuns förskolor och skolor TJÄNSTESKRIVELSE 1(6) Skolförvaltningen Skolkontoret Helena Johansson, Nämndsekreterare 0171-526 15 helena.johansson1@bildning.habo.se Avgifter och indirekta kostnader i Håbo kommuns förskolor och skolor

Läs mer

Granskning av införandet av brukarval inom hemtjänsten Växjö kommun

Granskning av införandet av brukarval inom hemtjänsten Växjö kommun Granskning av införandet av brukarval inom hemtjänsten Växjö kommun Genomförd på uppdrag av kommunrevisionen 19 mars 2008 Conny Mathiesen Sammanfattning På uppdrag av kommunrevisionen har Ernst & Young

Läs mer

Ny resursfördelningsmodell för BKU-förvaltningens grundskolor, förskolor och Ådalsskolan

Ny resursfördelningsmodell för BKU-förvaltningens grundskolor, förskolor och Ådalsskolan Ny resursfördelningsmodell för BKU-förvaltningens grundskolor, förskolor och Ådalsskolan Barn-, kultur- och utbildningsförvaltningen har under flertalet år dragits med stora underskott inom de olika skolverksamheterna.

Läs mer

Ärende Beteckning Förslag. 1. Val av justerare och tid för justering Heidi Sjöstedt (M), 15 juni kl 16.30, Borgmästargatan 5A

Ärende Beteckning Förslag. 1. Val av justerare och tid för justering Heidi Sjöstedt (M), 15 juni kl 16.30, Borgmästargatan 5A KALLELSE/UNDERRÄTTELSE Upprättad 2015-05-29 Nämnden för Funktionsstöd Sammanträde 2015-06-11 klockan 15:00 Sjöallén 9D, Kungsbacka Ärende Beteckning Förslag 1. Val av justerare och tid för justering Heidi

Läs mer

Utbf GS-IT 2.0 Kravfångst Analys av nuvarande leverans och framtida behov och krav

Utbf GS-IT 2.0 Kravfångst Analys av nuvarande leverans och framtida behov och krav Analys av nuvarande leverans och framtida behov och krav Projekt Version Dnr Kravfångst 2.0 4 (4) 13-007/6524 Förvaltning/avdelning Sida Utbildningsförvaltningen 1 (108) Innehållsförteckning 1. Sammanfattning

Läs mer

Kiruna kommun. Revisionsrapport. Granskning av anläggningsredovisning. www.pwc.se. Anna Carlénius Revisionskonsult

Kiruna kommun. Revisionsrapport. Granskning av anläggningsredovisning. www.pwc.se. Anna Carlénius Revisionskonsult www.pwc.se Revisionsrapport Anna Carlénius Revisionskonsult Granskning av anläggningsredovisning Kiruna kommun PerÅke Brunström Certifierad kommunal revisor Innehållsförteckning 1. Sammanfattning och revisionell

Läs mer

VERKSAMHETSÖVERSYN TIDAHOLMS KOMMUN BARN OCH UTBILDNING

VERKSAMHETSÖVERSYN TIDAHOLMS KOMMUN BARN OCH UTBILDNING Rapportutkast 2013-12-03 VERKSAMHETSÖVERSYN TIDAHOLMS KOMMUN BARN OCH UTBILDNING Henrik Natt och Dag Anders Pettersson Karl Alfredsson Per Ahrenberg Firma/Regnr/VAT no. Adress/Adress Telefon/Telephone

Läs mer

Papperslösa sammanträden

Papperslösa sammanträden Papperslösa sammanträden Rapport 2012-10-19 Ulf Gustafsson Sammanfattning Övergripande kan man säga att projektet har upplevts övervägande positivt, man ser en utvecklingspotential från styrgruppen och

Läs mer

Elevers rätt till kunskap, extra anpassningar och särskilt stöd

Elevers rätt till kunskap, extra anpassningar och särskilt stöd Juridisk vägledning Reviderad maj 2015 Mer om Elevers rätt till kunskap, extra anpassningar och särskilt stöd Alla elever ska ges stöd och stimulans för att utvecklas så långt som möjligt. Vissa elever

Läs mer

För kommunikationsmyndigheten PTS

För kommunikationsmyndigheten PTS PTS-ER-2012:12 För kommunikationsmyndigheten PTS - Kartläggning och analys av den svenska marknaden för trygghetslarm Mars 2012 www.a-focus.se A-focus A-focus, etablerat 2000, är ett svenskt konsult- och

Läs mer

Konkurrens på lika villkor? Erfarenheter av LOV inom äldreomsorgen

Konkurrens på lika villkor? Erfarenheter av LOV inom äldreomsorgen Konkurrens på lika villkor? Erfarenheter av LOV inom äldreomsorgen Oktober 2011 Innehåll 1 Sammanfattning... 4 2 LOV i äldreomsorgen en bakgrund... 5 3 Beräkningen av ersättningsnivåerna... 9 4 Underskott

Läs mer

Handlingar till kommunfullmäktiges sammanträde den 18 februari 2010. Använd fliken bokmärken för att snabbt hitta till respektive ärende

Handlingar till kommunfullmäktiges sammanträde den 18 februari 2010. Använd fliken bokmärken för att snabbt hitta till respektive ärende Handlingar till kommunfullmäktiges sammanträde den 18 februari 2010 Använd fliken bokmärken för att snabbt hitta till respektive ärende Ärende 1 Interpellation till socialnämndens ordförande En landsomfattande

Läs mer

Utflykter i grundskolan

Utflykter i grundskolan Utflykter i grundskolan Alla vill ha skolutflykter men ingen vill ta ansvar för att de genomförs En kartläggning av kommunernas strategier eller frånvaro av strategier för skolutflykter till alla barn

Läs mer

Utredning av LSS Personstöd Danderyds kommun. Gunnar Uhlin 2012-10-25

Utredning av LSS Personstöd Danderyds kommun. Gunnar Uhlin 2012-10-25 Utredning av LSS Personstöd Danderyds kommun PM Gunnar Uhlin 2012-10-25 Innehållsförteckning 1 INLEDNING... 3 1.1 BAKGRUND... 3 1.2 SYFTE... 3 1.3 METOD... 3 1.4 DEFINITIONER... 4 2 LSS PERSONSTÖD... 5

Läs mer

Program för utveckling av Göteborgs Stads medborgarservice

Program för utveckling av Göteborgs Stads medborgarservice Tjänsteutlåtande Utfärdat 2012-03-28 Reviderat 2012-05-14 Diarienummer 0432/10 Repronummer 148 Stadsledningskontoret Kommunikationsavdelningen Helena Mehner Telefon 031-368 06 03 E-post: helena.mehner@stadshuset.goteborg.se

Läs mer

Kommunrevisionens granskning Kommunens upphandlingsverksamhet

Kommunrevisionens granskning Kommunens upphandlingsverksamhet Kommunstyrelsen 2008-03-17 64 159 Arbets- och personalutskottet 2008-02-25 45 117 Dnr 07.853-007 marsks16 Kommunrevisionens granskning Kommunens upphandlingsverksamhet och regler för leasing Bilaga: Slutdokument

Läs mer

AVROPSFÖRFRÅGAN FRÅN RAMAVTAL E-FÖRVALTNINGSSTÖDJANDE TJÄNSTER 2010

AVROPSFÖRFRÅGAN FRÅN RAMAVTAL E-FÖRVALTNINGSSTÖDJANDE TJÄNSTER 2010 SOCIALFÖRVALTNINGEN TILLSTÅNDSENHETEN AVROPSFÖRFRÅGAN DNR 2.11.4-252/2013 SID 1 (9) 2013-05-18 AVROPSFÖRFRÅGAN FRÅN RAMAVTAL SID 2 (9) 1. Allmänt 1.1 Avropande enhet Avropande enhet är Tillståndsenheten

Läs mer

Interkommunala ersättningar och ersättningar till friskolor. Tyresö kommun

Interkommunala ersättningar och ersättningar till friskolor. Tyresö kommun Revisionsrapport Interkommunala ersättningar och ersättningar till friskolor Tyresö kommun November 2011 Frida Enocksson Wikström Samir Sandberg Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning och rekommendationer

Läs mer

Kunskapsöversikt särskilt stöd i form av enskild undervisning och särskild undervisningsgrupp

Kunskapsöversikt särskilt stöd i form av enskild undervisning och särskild undervisningsgrupp Särskilt stöd i form av enskild undervisning och särskild undervisningsgrupp 2013-10-18 1 (16) Dnr 400-2013:3681 särskilt stöd i form av enskild undervisning och särskild undervisningsgrupp Bakgrund Det

Läs mer