Utbildningsprogram om barn som har bevittnat våld och andra övergrepp i nära relationer

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Utbildningsprogram om barn som har bevittnat våld och andra övergrepp i nära relationer"

Transkript

1 Utbildningsprogram om barn som har bevittnat våld och andra övergrepp i nära relationer Slutredovisning Ju2011/9162/KRIM

2 1 UPPDRAGET Den 22 december 2011 fick Brottsoffermyndigheten i uppdrag av regeringen att genomföra utbildningsinsatser för att barn som har bevittnat våld och andra övergrepp i nära relationer i högre grad ska synliggöras i förundersökningar om sådana brott. Uppdraget är en del av regeringens arbete för att förebygga och bekämpa mäns våld mot kvinnor, hedersrelaterat våld och förtryck samt våld i samkönade relationer. Syftet med insatsen var att förbättra barnens möjligheter att få brottsskadeersättning samt annat stöd och skydd. Vidare skulle utbildningsinsatsen fokusera på vikten av att dokumentera barns eventuella närvaro vid brottstillfället samt brottsskadeersättning till dessa barn. Dessutom skulle insatsen uppmärksamma att det finns ett starkt samband mellan att barn som har bevittnat våld och andra övergrepp själva kan vara utsatta för brott. Utbildningen skulle främst riktas till personal vid länspolismyndigheterna och Åklagarmyndigheten. Dessutom angavs att utbildningarna skulle genomföras med en lämplig geografisk spridning i hela landet. Som bakgrund till uppdraget angav regeringen i huvudsak följande. För att barn som har bevittnat våld och andra övergrepp i nära relationer ska kunna få brottsskadeersättning samt även annat stöd och skydd som de har behov av krävs att polis och åklagare i förundersökningar om sådana brott, genom dokumentation, i högre grad synliggör barns närvaro vid brottstillfället. Detta även för att domstolarna senare i brottmålsprocessen ska kunna tillämpa den särskilda straffskärpningsgrunden i brottsbalken. 1 Uppdraget genomfördes i samråd med Rikspolisstyrelsen och Åklagarmyndigheten inom ramen för en referensgrupp. Den bestod av Maria Agge och Maria Ridderstolpe från Polisen samt Nicklas Lagrell och Alexandra Bopp från Åklagarmyndigheten. Tillsammans med Brottsoffermyndigheten planerade gruppen utbildningsinsatsen, identifierade målgruppen och utformade budgeten. Dessutom togs en plan fram för hur myndigheten ska följa upp de genomförda utbildningsinsatserna. En delredovisning lämnades till regeringen den 30 mars I den redogjorde Brottsoffermyndigheten för utbildningsbehovet inom länspolismyndigheterna och Åklagarmyndigheten samt för utbildningsinsatsernas planerade innehåll, upplägg och målgrupp. Redovisningen innehöll också en budget. BAKGRUND OCH UTBILDNINGSBEHOV Frågor om barn som har bevittnat våld och andra övergrepp i nära relationer är numera en del av både Polisens och Åklagarmyndighetens utbildningar inom området våld i nära relationer. Moment som ingår i Polisens utbildning är bl.a. vikten av att i anmälan och förhör dokumentera barns närvaro vid våld i familjen. Vidare innehåller både utbildningen för barnutredare och Polisens nationella förundersökningsledarutbildning frågor om barn som bevittnar våld. Dessutom har Rikspolisstyrelsen tagit fram utbildningsmaterial om våld i nära relationer som innehåller delar om barn som bevittnat våld och andra övergrepp. Grundutbildningen för åklagare ger grundläggande kunskaper om våld i nära relationer och en specialistutbildning innehåller moment om våld mot barn. En särskild relationsvåldsutbildning som riktar sig mot åklagare i familjevåldsteam innehåller avsnitt om barn som bevittnar våld. 1 Se vidare i bilaga 1, s. 13.

3 Personalen inom de berörda verksamheterna erbjuds numera utbildning på området men det finns behov av fördjupad kunskap. Det finns en relativ stor okunskap dels om hur barn påverkas av att bevittna våld och andra övergrepp i nära relationer, dels om vad som kan göras för att barnen ska få sina rättigheter tillgodosedda. Vidare råder det viss osäkerhet angående hur frågan ska hanteras i det direkta mötet med barnen samt vad respektive personalkategori ska och kan göra under förundersökningen. 2 PLANERING Utbildningsprogrammet planerades och utarbetades i samarbete med referensgruppen. Två planeringsmöten hölls i början av 2012 och därefter har ett flertal kontakter med referensgruppen hållits via e-post. I oktober 2013 anordnades ett avslutande möte för att diskutera gemensamma erfarenheter av utbildningsprogrammets genomförande, vilka effekter som uppnåtts och hur de genomförda utbildningsinsatserna ska kunna följas upp. Referensgruppens medlemmar har visat ett stort engagemang i arbetet och har varit Brottsoffermyndigheten till stor hjälp med att kartlägga utbildningsbehoven inom berörda verksamheter. Gruppen har också bidragit med värdefulla idéer och förslag beträffande utbildningsprogrammets struktur och innehåll. Dessutom har medlemmarna underlättat för Brottsoffermyndigheten att nå ut med inbjudningar och information om utbildningsprogrammet till utbildningsansvariga och anställda inom myndigheterna. Ett par från referensgruppen har också deltagit under programmets utbildningsdagar. Det beslutades att utbildningsprogrammet skulle erbjudas de befattningshavare som har ett särskilt intresse för frågan och som i sin tjänsteutövning kommer i kontakt med utsatta barn, t.ex. barn- och familjevåldsutredare inom Polisen samt relationsvåldsspecialister och andra åklagare som arbetar med brott mot barn. Programmet skulle också erbjudas dem som har ett särskilt uppdrag som handledare eller instruktör inom respektive myndighet. För att nå ut brett med insatsen bestämdes att under en utbildningsdag ge deltagarna kunskap om barn som har bevittnat våld och andra övergrepp i nära relationer samt om förutsättningarna för att få brottsskadeersättning. Därefter skulle deltagarna, med hjälp av ett webbaserat utbildningsmaterial, anordna egna utbildningstillfällen på sina arbetsplatser. Utgångspunkter för utbildningsprogrammet Syftet med utbildningsprogrammet var att öka kunskapen om barn som har bevittnat våld och andra övergrepp i nära relationer och att synliggöra barnen under förundersökningar om sådana brott. De närmare målen för programmet var att deltagarna skulle få kunskaper om: hur det påverkar barn att bevittna våld och andra övergrepp vilka risker det medför för barnen förutsättningar för brottsskadeersättning vikten av att uppmärksamma om det finns barn i familjen samt dokumentera barns eventuella närvaro vid brottstillfället hur enskilda befattningshavare kan och får agera i det direkta mötet med de utsatta barnen. Utbildningsprogrammet skulle vidare ge tillfälle till erfarenhetsutbyte utifrån olika perspektiv.

4 3 Fördelning av kursplatser Inbjudan till utbildningsdagarna skickades i början av oktober 2012 till representanterna i referensgruppen för vidare förmedling till verksamheterna. Anmälningarna till kursen gjordes till utbildningsansvariga inom de berörda myndigheterna som sedan förmedlade dem vidare till Brottsoffermyndighetens projektledare. Välkomstbrev med information om kursen skickades ut till deltagarna några veckor innan aktuellt utbildningstillfälle. Utskicken gjordes av Brottsoffermyndigheten eller vidarebefordrades i en del fall av myndigheternas utbildningsansvariga. Till varje utbildningstillfälle bjöds totalt 50 deltagare in, varav 33 från länspolismyndigheterna och 17 från Åklagarmyndigheten. Fyra utbildningsdagar arrangerades, två i Stockholm, en i Göteborg och en i Malmö. Utbildningen genomfördes i november 2012 samt januari-mars GENOMFÖRANDE OCH INNEHÅLL Utbildningsdagen 129 personer har deltagit i kursen, varav 80 % kvinnor och 20 % män. Av dessa kom 79 (61 %) från länspolismyndigheterna och 50 (39 %) från Åklagarmyndigheten. Kostnader för utbildningen och deltagarnas resor har täckts av de medel som regeringen har ställt till förfogande. Totalt erbjöds 200 platser till utbildningstillfällena, varav 132 platser till personal inom länspolismyndigheterna och 68 till Åklagarmyndigheten. Det kan alltså konstateras att 71 av platserna inte har utnyttjats och bortfallet, sett till antalet erbjudna platser, varit som störst från länspolismyndigheterna. Förutom sjukdom har en del av bortfallen förklarats med arbetsanhopningar. Utbildningsdagen innehöll föreläsningar om hur barn påverkas av att bevittna våld och andra övergrepp i nära relationer samt vad som kan göras för att dessa barn ska få sina rättigheter tillgodosedda. Här inbegreps även kunskap om vilket stöd och vilken hjälp barnen behöver. Dagen erbjöd också kunskap om hur barnen ska bemötas vid det direkta mötet. 2 Utbildningsdagen inleddes av Åsa Källström Cater, fil.dr vid Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete vid Örebro universitet. Hon talade om hur barnen påverkas av att uppleva våld i familjen samt det behov av stöd och bekräftelse som barnen har. Hon gav också kunskap om hur våldet i familjen kan yttra sig samt hur stor omfattningen är. Dessutom gav hon tips på vad som kan vara viktigt att tänka på vid bemötandet av barnen. Därefter följde ett avsnitt med Sandra Eneroth, utredare brott i nära relation vid Polismyndigheten i Västra Götalands län och Bodil Ericsson, kammaråklagare vid Åklagarmyndigheten, Utvecklingscentrum Göteborg. 3 De talade om de utmaningar som kan uppstå under förundersökningen om brott i nära relation och gav råd om hur de arbetar för att barn som bevittnat våld kan synliggöras. Passet innefattade ett stort inslag av reflektion och diskussion. Deltagarna fick möjlighet att tillsammans med Sandra Eneroth och Bodil Ericsson diskutera vad de berörda 2 Se även det bifogade programmet i bilaga 2, s Under utbildningsdagen i Göteborg föreläste Liselott Jakobsson vid Polismyndigheten i Västra Götaland i stället för Sandra Eneroth. Ingrid Isgren, vice chefsåklagare vid Söderorts åklagarkammare i Stockholm föreläste under utbildningsdagen i Malmö i stället för Bodil Ericsson.

5 yrkeskategorierna får och ska göra i mötet med barnen. Det fanns också möjlighet för deltagarna att dela med sig av sina egna erfarenheter och få återkoppling. Deltagarna delade med sig av sina funderingar om vad de får göra i det direkta mötet med barn. Framför allt polis i yttre tjänst känner en osäkerhet kring att samtalen med barnen kan anses vara ett förhör. Föreläsarna förmedlade till deltagarna att det inte ska hållas ett förhör med barnen i de här fallen, men att uppgift om barn varit närvarande vid brottstillfället ska nedtecknas i avrapporteringspromemorian. Det upplystes om att samtal med närvarande barn inte är ett regelrätt förhör. Korta frågor av enklare karaktär är möjliga att ställa. Det är viktigt att ta reda på om barnen själva varit direkt utsatta för våld och är att anse som målsägande. Även vid förhör med t.ex. målsäganden, gärningspersonen och vittnen är det viktigt att fråga om barnens närvaro vid brottstillfället. Vidare rådde det en viss osäkerhet bland deltagarna vilka yrkesgrupper och myndigheter som har ansvar för att berätta om barnens rätt till brottsskadeersättning. Deltagarna upplystes om att förundersökningsledaren, i enlighet med förundersökningskungörelsen, har det yttersta ansvaret att upplysa om rätten till brottsskadeersättning men att även Brottsoffermyndigheten naturligtvis arbetar aktivt med att informera om denna rätt. Dagen avslutades med att brottsskadejuristen Ulrika Forsgren, brottsskadejurist från Brottsoffermyndigheten, talade kring förutsättningarna för barnen att få brottsskadeersättning. 4 Även under detta pass hade deltagarna möjligheter att vara aktiva och diskutera det som avhandlades. Deltagarna ställde många frågor om lagstiftningen på området och vad Brottsoffermyndigheten behöver för underlag för att kunna bevilja brottsskadeersättning. Under dagen fick deltagarna också råd om hur de efter genomförd utbildning, kunde utbilda sina kollegor på respektive arbetsplats. 4 4 Under utbildningsdagen i Göteborg föreläste projektledaren Fredrik Selin i stället för Ulrika Forsgren.

6 5 Utbildningsmaterial Inom ramen för uppdraget har ett utbildningsmaterial tagits fram. Materialet ska användas av de som genomgått utbildningsdagen och visas vid egna arbetsplatsutbildningar. En utgångspunkt vid utformningen av materialet var att det skulle vara lättillgängligt och ha ett linjärt förlopp. Utbildaren behöver enbart starta materialet och därefter leda en kortare diskussion kring vad materialet visat. På så vis behöver utbildaren inte vara van vid att anordna egna utbildningstillfällen. Materialet innehåller en webbutbildning som i stor utsträckning bygger på filmade sekvenser. De är ett koncentrat av vad som avhandlades under utbildningsdagarna och består av intervjuer eller samtal med utbildningsdagarnas föreläsare. I inledningen av utbildningen samt mellan varje filmad intervju visar dramatiserade inslag vikten av att uppmärksamma barn som har bevittnat våld. Webbutbildningen innehåller en handledarinstruktion och förslag på diskussionsfrågor. Dessutom finns lästips och en länksamling tillgängliga. Att genomföra webbutbildningen tar cirka en timme inklusive en avslutande gruppdiskussion. Utbildningsmaterialet utformades och producerades under hösten 2012 i samarbete med en webbyrå. De dramatiserade inslagen spelades in i Umeå. Vid inspelningen medverkade amatörskådespelare samt två polisassistenter från Polismyndigheten i Västerbottens län. Intervjuerna med föreläsarna filmades i Stockholm och vid den inspelningen medverkade Åsa Källström Cater, Sandra Eneroth, Ingrid Isgren och Ulrika Forsgren. Utbildningsmaterialet har levererats till Rikspolisstyrelsen samt till Utbildningscentrum vid Riksåklagaren. En majoritet av deltagarna under utbildningsdagarna har också fått ett eget exemplar av materialet på en USB-sticka.

7 6 UTVÄRDERING Två utvärderingar har genomförts inom ramen för uppdraget. En webbenkät skickades efter respektive utbildningsdag och en uppföljande cirka sex till nio månader efter utbildningstillfället. Utbildningsdagarna Syftet med enkäten var att ta reda på om deltagarna fått den kunskap som utbildningsdagen haft som målsättning. Deltagarna har också fått möjligheten att ge sina uppfattningar om dagens upplägg samt om den lagt en god grund inför kommande arbetsplatsutbildningar. 70 enkätsvar har inkommit, vilket innebär en svarsfrekvens om 54 %. 43 % av svaren inkom från deltagare från länspolismyndigheterna och 57 % från Åklagarmyndigheten. Det kan konstateras att andelen svarande från Polisen är låg i jämförelse med antalet deltagare från myndigheten. 5 Utbildningsdagen har överlag fått positiva omdömen. Vad gäller helhetsintryck av utbildningsdagen har deltagarna gett den en fyra i snitt på en femgradig skala. 5 En analys av detta görs på s. 11.

8 7 Diagram 1. Helhetsintryck av utbildningen. 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% Betyg 30% 20% 10% 0% = dåligt och 5 = mycket bra Deltagarna har särskilt uttryckt att de fått god kunskap om vikten av att uppmärksamma och dokumentera de utsatta barnens närvaro vid brottstillfället samt förutsättningarna för barnen att få brottsskadeersättning. Följande diagram visar hur deltagarna tycker att utbildningsdagens mål har uppfyllts. Diagram 2. Betygsnitt utifrån målen med utbildningsdagen. Betygsnitt Hur det påverkar barnen att bevittna våld och vilka risker det medför för dem 4,2 Vikten av att uppmärksamma och dokumentera barnens närvaro 4,5 Hur enskilda befattningshavare kan och får agera i mötet med barnen 3,8 Betygsnitt Förutsättningar för brottsskadeersättning 4, = dåligt och 5 = mycket bra

9 I de kommentarer som deltagarna har lämnat beträffande utbildningsdagens innehåll, har många uttryckt att det varit värdefullt att träffa andra kollegor för erfarenhetsutbyte. Flertalet har också uttryckt att de medverkande föreläsarna har varit kompetenta och förmedlat viktig kunskap. En del deltagare har dock önskat att de fått mer tid att diskutera och reflektera kring hur utsatta barn kan bemötas samt hur deras närvaro kan dokumenteras. En viss justering av programmet för att bereda mer tid till för denna programpunkt gjordes inför det tredje och fjärde utbildningstillfället. Diagram 3. Tycker du att utbildningsdagen lagt en bra grund för den utbildning som du ska anordna på din arbetsplats? 8 3% Ja Nej 97% Av resultatet kan utläsas att en stor majoritet av de svarande har uttryckt att utbildningsdagen lagt en god grund för efterföljande arbetsplatsutbildningar. Efter genomförd arbetsplatsutbildning Avsikten med enkäten var att ta reda på hur det gått för deltagarna att anordna arbetsplatsutbildningar. Det primära syftet med utvärderingen var att få veta hur många som nåtts av arbetsplatsutbildningarna, hur det framtagna utbildningsmaterialet fungerat samt om deltagarna tror att insatsen har potential att förbättra arbetsrutiner inom verksamheterna. Deltagarna har uppmanats att svara på utvärderingen trots att de ännu inte har hunnit med att anordna en egen arbetsplatsutbildning. Det är dock inte otänkbart att den låga svarsfrekvensen, trots uppmaningen från Brottsoffermyndighetens sida, beror på att många av deltagarna valt att inte svara på enkäten då de inte anordnat någon egen utbildning. Av dem som inte har arrangerat ett utbildningstillfälle ännu, har dock nästan hälften uppgivit att det finns planer att anordna tillfällen längre fram i tid. 49 enkätsvar har inkommit, vilket motsvarar en svarsfrekvens om 38 %. 67 % av svaren har inkommit från länspolismyndigheterna och 33 % från Åklagarmyndigheten. Av de svarande har 74 % (36 personer) uppgett att de har genomfört en egen utbildning. En mycket glädjande uppgift i utvärderingen är att de deltagare som uppgett att de anordnat egna utbildningstillfällen, har nått över anställda med dessa utbildningar. De som har svarat har dessutom uppgett att de planerar fler utbildningstillfällen längre fram.

10 Överlag har deltagarna uttryckt att de haft goda förutsättningar att genomföra arbetsplatsutbildningen. De har haft gott stöd från ledningen och kollegorna har visat stort intresse för utbildningen. En del av deltagarna har dock förmedlat att det varit svårt att samla alla berörda på arbetsplatsen till ett gemensamt utbildningstillfälle. På vissa platser har ledningen prioriterat redan inbokade interna utbildningar framför denna insats. Diagram 4. Hur tycker du att det framtagna utbildningsmaterialet har varit användbart för dig att utbilda andra? 9 50% 45% 40% 35% 30% 25% 20% 15% 10% 5% 0% Betyg 1 = dåligt och 5 = mycket bra I snitt har deltagarna gett det framtagna utbildningsmaterialets användbarhet fyra i betyg. Bland de kommentarer som lämnats har många deltagare förmedlat att materialet sammanfattade det viktigaste från utbildningsdagen, att det var pedagogiskt och innehöll bra föreläsningar. Diagram 5. Tror att denna utbildningsinsats kommer att förbättra arbetsrutinerna på din arbetsplats? 28% 3% 69% Ja Nej Vej ej

11 En majoritet av deltagarna har uppgett att insatsen kommer att förbättra arbetsrutinerna på den egna arbetsplatsen. Visserligen är en betydande andel (28 %) av de svarande osäkra på insatsens effekter, men mycket få av deltagarna har angett att de inte tror att insatsen får någon betydelse alls. I de kommentarer som lämnats av deltagarna har ett flertal påtalat att det numera råder en större säkerhet bland personalen beträffande hur de ska agera i mötet med barnen samt vikten av att dokumentera deras utsatthet. En del har dock uttryckt farhågor om att kunskap är färskvara och att det krävs fortsatta insatser för att hålla denna kunskap vid liv. Diagram 6. Vad tycker du om programmets upplägg med en inledande utbildningsdag och efterföljande egna utbildningstillfällen? 10 50% 45% 40% 35% 30% 25% 20% 15% 10% 5% 0% Betyg De svarande har gett utbildningsprogrammets upplägg en fyra i snitt. De flesta har uppgett i sina kommentarer att programmet har haft ett bra upplägg samt att det känts genomtänkt. En del har angett att fler handledare och instruktörer inom myndigheterna hade behövt utbildas för att säkerställa att insatsen når fler. Andra har förmedlat att det varit bra om insatsen först förankrats hos verksamheternas chefer för att på så vis legitimera utbildningsprogrammet. Några har uppgett att de även velat ha kunskap om hur samarbetet mellan myndigheter bör se ut beträffande ärenden med barn som har bevittnat våld och andra övergrepp i nära relation. Särskilt gäller det samarbetet mellan Polisen och socialtjänsten.

12 11 RESULTAT OCH ERFARENHETER AV UPPDRAGET Utbildningsinsatsen har mottagits väl av deltagarna. Det är glädjande att deltagarna har varit mycket engagerade under utbildningsdagarna. Ett flertal av dem har hört av sig i efterhand till medarbetare på Brottsoffermyndigheten med fördjupade frågor kring brottsskadeersättning. En positiv aspekt vad gäller deltagarnas egna utbildningstillfällen, är att de nått långt fler anställda inom verksamheterna än vad som uppskattades inledningsvis. Flera av deltagarna har själva lyckats utbilda ett hundratal av sina kollegor, vilket naturligtvis borgar för att kunskapen och uppmärksamheten kring barn som bevittnat våld ökat. Som visats i avsnittet Utvärdering (se s. 6) är det nästan en tredjedel av deltagarna som i dagsläget angett att de genomfört egna utbildningstillfällen. Med tanke på den korta tid som förlöpt mellan de anordnade utbildningsdagarna och när denna slutredovisning författas, får det ändå anses vara tämligen många av deltagarna som hunnit med att anordna en lokal arbetsplatsutbildning. Det är dessutom flera som meddelat att arbetsplatsutbildningar kommer att anordnas efter uppdragets avslut. Det är något som representanterna inom referensgruppen också har fått uppgift om. Det har uppstått vissa svårigheter med att samla in enkätsvar från utbildningsdeltagarna inför utvärderingen av uppdraget. En förklaring till det har varit av teknisk natur då deltagarna från Polisen, på grund av begränsad internetåtkomst, haft svårt att svara på de elektroniska enkäterna. Till viss del har detta problem avhjälpts genom att deltagarna svarat på enkäterna från sina hemdatorer eller använt en enkät i pappersform. Det som främst vållade en del svårigheter i planeringsfasen var att uppskatta hur många utbildningsplatser som skulle avsättas till myndigheterna. Särskilt har det gällt hur många platser som skulle fördelas inom varje myndighet på läns- och regionnivå. Exempelvis har utbildningstillfällena i Stockholm lockat betydligt fler deltagare än i Göteborg och Malmö. Bortfallet av deltagare har främst berott på hög arbetsbelastning men kanske också att planerade utbildningsplatser varit något för högt beräknade. Många av utbildningsdeltagarna har uttryckt att en positiv effekt av insatsen är att den kan förbättra arbetsrutinerna på respektive arbetsplats. Förhoppningen är att barn som har bevittnat våld och andra övergrepp i nära relationer i högre grad kommer att uppmärksammas i samband med förundersökningen om sådana brott. Det innebär att de i högre grad kommer att ha möjlighet att få brottsskadeersättning. Om kunskapen hos de poliser som arbetar i yttre tjänst ökar kan det också leda till att information om barns utsatthet i större utsträckning förmedlas vidare till socialtjänsten, så att de där kan få stöd och hjälp. Som framkommit under utbildningsdagarna finns det en osäkerhet bland poliser som arbetar i yttre tjänst gällande om de kan och får samtala med utsatta barn. Även om det finns riktlinjer inom de berörda organisationerna kring detta, kan det finnas anledning att arbeta vidare med frågan. En förhoppning är att denna utbildningsinsats kan bringa klarhet, men det kan också finnas skäl för Polisen och Åklagarmyndigheten att fortsätta detta arbete genom regelbundna utbildningsinsatser gentemot berörd personal. Brottsoffermyndigheten menar att det kan finnas anledning för regeringen att undersöka möjligheten att göra lagändringar på området, t.ex. vad gäller möjligheten att förordna särskild företrädare i de ärenden där barn behöver höras som vittnen i förundersökningar om våld i nära relation.

13 12 UPPFÖLJNING AV GENOMFÖRDA UTBILDNINGSINSATSER Vid det sista mötet med referensgruppen fördes diskussioner om hur de genomförda utbildningsinsatserna kan leva kvar inom myndigheterna, men även hur de kan följas upp efter uppdragets avslut. Referensgruppen Som underlag till diskussionen om en plan för uppföljning av insatserna, presenterade Brottsoffermyndigheten resultat från deltagarnas utvärderingar beträffande de fyra utbildningsdagarna samt den uppföljande enkäten efter deltagarnas egna arbetsplatsutbildningar. Några av referensgruppens medlemmar kunde också ge sin syn på utfallet av insatsen, då de både deltagit under utbildningsdagarna samt anordnat egna utbildningstillfällen. Referensgruppen var enig om att det utbildningsmaterial som tagits fram inom ramen för uppdraget ska finnas kvar på myndigheternas intranät för utbildning. Det är dock Brottsoffermyndighetens ansvar att se till att materialets innehåll håller sig à jour med t.ex. lagändringar på området. Som den uppföljande enkäten visat, finns det förhoppningar om att de utbildade handledarna och instruktörerna kommer att fortsätta att anordna egna utbildningsinsatser, vilket också referensgruppen har bekräftat. Brottsoffermyndighetens bedömning Brottsoffermyndigheten konstaterar att det finns ett stort intresse bland de berörda myndigheterna att låta insatsen leva vidare efter uppdragets avslut. Myndigheten har som att mål under nästa år göra ett större utskick av utbildningsmaterialet. Mottagare är chefer inom Polisen och Åklagarmyndigheten. De ska upplysas om möjligheten att anordna arbetsplatsutbildning om barn som bevittnat våld i nära relationer. Förhoppningen är att fler handledare och instruktörer då kan nås och att fler arbetsplatser inom de berörda myndigheterna anordnar egna utbildningstillfällen. Av naturliga skäl finns det också anledning för Brottsoffermyndigheten att följa utvecklingen av antalet ansökningar om brottsskadeersättning till barn som har bevittnat brott. Myndigheten har under året inlett en satsning för att i högre grad nå ut med information om rätten till brottsskadeersättning, bland annat genom utåtriktade arrangemang men också i form av nytt framtaget informationsmaterial. Fram till och med slutet av november 2013 har antalet ansökningar om ersättning till barn som bevittnat brott ökat och en förhoppning är att denna ökning fortsätter. Om den föreslagna lagändringen om att det ska räcka med en vårdnadshavares undertecknande genomförs kan ökningen fortsätta. 6 Brottsoffermyndigheten menar att det är av stort värde att undersöka om de inskickade förundersökningarna och domarna innehåller dokumentation av barns bevittnande. Myndigheten har för avsikt att följa utvecklingen. Myndigheten är medveten om att det kan vara svårt att dra alltför långa slutsatser av det resultat som en undersökning av de inkomna ansökningarna till barn som bevittnat brott kan visa. Förhoppningen är att den bland annat kan visa effekter av de utbildningsinsatser som genomförts, effekter som i slutändan kan medföra att barn som har bevittnat våld i högre grad uppmärksammas i förundersökningar. Det innebär att barnen i sin tur kan tillerkännas brottsskadeersättning samt ges stöd och skydd. 6 Se SOU 2012:26 En ny brottsskadelag, s. 249

14 Bilaga 1 13

15 14

16 15

17 16

18 17 Bilaga 2 PROGRAM FÖR UTBILDNINGSDAGARNA Registrering och kaffe med smörgås Välkomstord Fredrik Selin, projektansvarig, Brottsoffermyndigheten Barn som har bevittnat våld behov av stöd och bekräftelse Åsa Källström Cater, Fil.dr, Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete, Örebro universitet Lunch Utmaningar under förundersökningen diskussion och reflektion Sandra Eneroth, utredare brott i nära relation, Polismyndigheten i Västra Götalands län och Bodil Ericsson, kammaråklagare, Åklagarmyndigheten/Utvecklingscentrum Göteborg Ersättning till barn som har bevittnat våld Ulrika Forsgren, brottsskadejurist, Brottsoffermyndigheten Fika Ersättning till barn som har bevittnat våld forts Avslutning

Utbildningsprogram för bättre bemötande av sexualbrottsoffer i samband med polisanmälan, förundersökning och rättegång Slutredovisning

Utbildningsprogram för bättre bemötande av sexualbrottsoffer i samband med polisanmälan, förundersökning och rättegång Slutredovisning Utbildningsprogram för bättre bemötande av sexualbrottsoffer i samband med polisanmälan, förundersökning och rättegång Slutredovisning Ju2011/3982/KRIM UPPDRAGET I maj 2011 fick Brottsoffermyndigheten

Läs mer

Uppdrag till Brottsoffermyndigheten att fördela medel till forskning m.m.

Uppdrag till Brottsoffermyndigheten att fördela medel till forskning m.m. Uppdrag till Brottsoffermyndigheten att fördela medel till forskning m.m. Slutredovisning Ju2011/9162/KRIM 2 Bakgrund regeringens beslut Brottsoffermyndigheten fick genom regeringsbeslut den 16 juni 2011

Läs mer

Basnivå avseende samverkansmyndigheters insatser vid Våld i nära relation

Basnivå avseende samverkansmyndigheters insatser vid Våld i nära relation Basnivå avseende samverkansmyndigheters insatser vid Våld i nära relation Myndigheternas insatser vid våld i nära relation ska bedrivas med god kvalitet i hela länet, med en likvärdig rättsäkerhet, skydd,

Läs mer

BROTTSOFFERMYNDIGHETEN 2014-03-14 Dnr 09922/2011 AB 47

BROTTSOFFERMYNDIGHETEN 2014-03-14 Dnr 09922/2011 AB 47 Sida 1 av 7 BROTTSOFFERMYNDIGHETEN 2014-03-14 Dnr 09922/2011 AB 47 Delredovisning: Uppdrag om delmål, uppföljning och redovisning inom ramen för En strategi för genomförande av funktionshinderspolitiken

Läs mer

Basnivå avseende samverkansmyndigheters insatser vid mäns våld mot kvinnor och våld i nära relation

Basnivå avseende samverkansmyndigheters insatser vid mäns våld mot kvinnor och våld i nära relation Basnivå avseende samverkansmyndigheters insatser vid mäns våld mot kvinnor och våld i nära relation Myndigheternas insatser vid våld i nära relation ska bedrivas med god kvalitet i hela länet, med en likvärdig

Läs mer

Ansökan om utvecklingsbidrag för tidiga insatser

Ansökan om utvecklingsbidrag för tidiga insatser 2009-03-18 Länsstyrelsen i Stockholms län Sociala enheten Box 22067 104 22 Stockholm Ansökan om utvecklingsbidrag för tidiga insatser Projekt: Barncentrum nordost I samverkan mellan kommunerna Täby, Vallentuna,

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Styrelsen 2013-10-24 Sida 80 (91) 52 Samverkan mot våld Samverkan mot våld har varit ett projekt i Norrbotten under åren 2011-2012. Projektet har syftat till att

Läs mer

Karlavägen 121 2007-05-04 115 26 Stockholm Tel: 08-59 88 88 00. Justitiedepartementet Kriminalpolitiska enheten 103 33 Stockholm

Karlavägen 121 2007-05-04 115 26 Stockholm Tel: 08-59 88 88 00. Justitiedepartementet Kriminalpolitiska enheten 103 33 Stockholm Riksförbundet BRIS YTTRANDE Karlavägen 121 2007-05-04 115 26 Stockholm Tel: 08-59 88 88 00 Justitiedepartementet Kriminalpolitiska enheten 103 33 Stockholm SOU 2007:6 Målsägandebiträdet ett aktivt stöd

Läs mer

Återrapportering av ekonomiskt stöd till lokalt brottsförebyggande projekt

Återrapportering av ekonomiskt stöd till lokalt brottsförebyggande projekt Återrapportering av ekonomiskt stöd till lokalt brottsförebyggande projekt Det sker mycket brottsförebyggande arbete runtom i landet, både som projekt och i den löpande verksamheten. Några av dessa insatser

Läs mer

Användningen av kvalificerade skyddsidentiteter inom det särskilda personsäkerhetsarbetet

Användningen av kvalificerade skyddsidentiteter inom det särskilda personsäkerhetsarbetet Uttalande SÄKERHETS- OCH INTEGRITETSSKYDDSNÄMNDEN 2012-06-14 Dnr 139-2011 Användningen av kvalificerade skyddsidentiteter inom det särskilda personsäkerhetsarbetet 1 SAMMANFATTNING Säkerhets- och integritetsskyddsnämndens

Läs mer

ÅKLAGARE. ett yrke för dig?

ÅKLAGARE. ett yrke för dig? ÅKLAGARE ett yrke för dig? Åklagaren har en stark och framträdande roll i rättssamhället. Ingen annan yrkesgrupp inom rättsväsendet är på samma sätt involverad i ett ärendes alla moment. Åklagarmyndigheten

Läs mer

Att göra en polisanmälan vad händer sen?

Att göra en polisanmälan vad händer sen? Att göra en polisanmälan vad händer sen? Sammanfattning av seminarium om rättsprocessen Plats: Scandic Crown i Göteborg, 7 november 2014 Arrangör: Social Resursförvaltning, Göteborgs Stad, i samarbete

Läs mer

Socialtjänsternas bemötande av personer med psykisk funktionsnedsättning

Socialtjänsternas bemötande av personer med psykisk funktionsnedsättning Socialtjänsternas bemötande av personer med psykisk funktionsnedsättning - en enkätundersökning genomförd av NSPH, Nationell Samverkan för Psykisk Hälsa. Inledning Alla har rätt till ett liv utan diskriminering,

Läs mer

BARN I FÖRÄLDRAS FOKUS - BIFF

BARN I FÖRÄLDRAS FOKUS - BIFF BARN I FÖRÄLDRAS FOKUS - BIFF Version 3, 2015:01 Det enskilda barnets bästa riskerar ofta att hamna i skymundan. Barn med föräldrar i vårdnadstvister Enligt FN:s konvention om barnets rättigheter har varje

Läs mer

Utvärdering Utvecklingsledare i kommunikationsplanering: Förändringsarbete

Utvärdering Utvecklingsledare i kommunikationsplanering: Förändringsarbete Utvärdering Utvecklingsledare i kommunikationsplanering: Förändringsarbete Positiva synpunkter Bra upplägg. Lite teori blandat med övningar i lagom storlek. Verksamhetsnära och realistiskt. Många tankeställare

Läs mer

Ärendenummer 405A-4604-05 Sida 1. Åklagarkammaren i Halmstad Vice Chefsåklagare Margareta Bong BESLUT 2006-02-10

Ärendenummer 405A-4604-05 Sida 1. Åklagarkammaren i Halmstad Vice Chefsåklagare Margareta Bong BESLUT 2006-02-10 Åklagarkammaren i Halmstad Vice Chefsåklagare Margareta Bong BESLUT 2006-02-10 Ärendenummer 405A-4604-05 Sida 1 MISSTÄNKT Kastellet HVB BROTT Vållande till annans död -2005-05-18 Anmälan K33150-05,405A05003712

Läs mer

Vilken ort? Medlemmar i föreningen

Vilken ort? Medlemmar i föreningen Kursutvärdering Kompetenta Anordnare - omgång 3 De flesta deltagarna kommer från Blekinge och från Värmland. Diagram (n=45) Vilken ort? 2 6 7 6 Blekinge Umeå Vara Värmland Västerås Det är i huvudsak större

Läs mer

Rapport om arbetet med att uppnå delmålen i En strategi för genomförande av funktionshinderspolitiken 2011-2016

Rapport om arbetet med att uppnå delmålen i En strategi för genomförande av funktionshinderspolitiken 2011-2016 Rapport om arbetet med att uppnå delmålen i En strategi för genomförande av funktionshinderspolitiken 2011-2016 Innehållsförteckning 1. Bakgrund... 2 2. Delmål för Domstolsverket... 2 3. Delmål 1 E-utbildning...

Läs mer

Återrapportering av medel Nationella Tobaksuppdraget

Återrapportering av medel Nationella Tobaksuppdraget Dnr: 705-17285-2008 HFÅ 2008/306 Återrapportering av medel Nationella Tobaksuppdraget Samverkansprojekt Hälsofrämjande insatser för minskat tobaksbruk i Södermanland Ulrica Berglöf Regional Tobakssamordnare

Läs mer

Tillsynsutveckling i Väst

Tillsynsutveckling i Väst Välj utbildningar! Projektet erbjuder: Utbildningar som ska stärka individ och arbetsplats. Utbildningarnas innehåll och upplägg har arbetats fram i samråd med representanter från era arbetsplatser, en

Läs mer

Syfte Att synliggöra barnets situation i konflikter gällande vårdnad, boende, umgänge.

Syfte Att synliggöra barnets situation i konflikter gällande vårdnad, boende, umgänge. 1 Slutrapport till länsstyrelsen ang. Projektet Biff 2 2008-08-25-2010-06-01 gällande barn till missbrukare, barn som bevittnat våld och barn till föräldrar med psykisk ohälsa. Bakgrund/sammanfattning

Läs mer

Åklagare. - ett yrke för dig?

Åklagare. - ett yrke för dig? Åklagare - ett yrke för dig? Åklagaren har en stark och framträdande roll i rättssamhället. Ingen annan yrkesgrupp inom rättsväsendet är på samma sätt involverad i ett ärendes alla moment. Åklagarens uppgifter

Läs mer

Våga se, våga fråga och våga agera!

Våga se, våga fråga och våga agera! Våga se, våga fråga och våga agera! Utbildningsdag om barn som lever med våld i nära relationer den 12 december 2012 i Malmö För er som arbetar i Malmö, Burlöv, Trelleborg, Svedala och Vellinge inom framförallt

Läs mer

Stukturerade hot- och riskbedömningar. Går det att förebygga brott i nära relation?

Stukturerade hot- och riskbedömningar. Går det att förebygga brott i nära relation? Stukturerade hot- och riskbedömningar. Går det att förebygga brott i nära relation? Inbjudan till en utbildningsdag för personer verksamma inom rättsväsendet, socialtjänsten, ideella organisationer m.fl.

Läs mer

Mätningen är gjord 10 april 30 september Av 9 utskickade enkäter har 9 svar inkommit vilket ger en svarsfrekvens med 100 %.

Mätningen är gjord 10 april 30 september Av 9 utskickade enkäter har 9 svar inkommit vilket ger en svarsfrekvens med 100 %. ABDCE Hässelby-Vällingby stadsdelsförvaltning -1-5 LÄRLINGSSYSTEM VÅRD, OMSORG, SKOLA OCH FÖRSKOLA ANN MARONT, PROJEKTLEDARE TFN 5 53 Resultat; Lärling Rekrytering svar från handledarna Rekryteringens

Läs mer

Föräldrarnas syn på terapikoloniverksamheten 2009

Föräldrarnas syn på terapikoloniverksamheten 2009 Föräldrarnas syn på terapikoloniverksamheten 2009 En utvärdering genomförd under hösten 2009 För Terapikolonier AB Ulrika Sundqvist Sammanfattning föräldraenkäter Terapikolonier AB:s verksamhet utvärderas

Läs mer

Säkerheten inom rättsväsendet

Säkerheten inom rättsväsendet Statistik Säkerheten inom rättsväsendet Akademikerförbundet för jurister, civilekono mer, systemvetare, personalvetare och samhällsvetare Om rapporten Säkerheten inom rättsväsendet diskuteras alltmer och

Läs mer

Nordisk tillsynskonferens 2015, Helsingfors. Seminarie B1: Tillsynen i gränsområdet mellan social- och hälsovården

Nordisk tillsynskonferens 2015, Helsingfors. Seminarie B1: Tillsynen i gränsområdet mellan social- och hälsovården 2015-09-15 1(7) Nordisk tillsynskonferens 2015, Helsingfors Seminarie B1: Tillsynen i gränsområdet mellan social- och hälsovården Samverkan mellan socialtjänst och hälso- och sjukvård när det gäller personer

Läs mer

Granskning av externa jobbcoacher

Granskning av externa jobbcoacher 1 (5) Stockholm den 2 februari 2010 Granskning av externa jobbcoacher Bakgrund Den 18 december 2008 fick Arbetsförmedlingen i uppdrag att upphandla kompletterande aktörer som ska erbjuda arbetssökande

Läs mer

Resande i sexuella övergrepp mot barn

Resande i sexuella övergrepp mot barn Resande i sexuella övergrepp mot barn Ett metodstöd för handläggningen RättsPM 2013:3 Utvecklingscentrum Göteborg April 2013 Innehållsförteckning 1 INLEDNING... 3 2 HANDLÄGGNING AV ÄRENDEN... 3 2.1 INLEDANDE

Läs mer

Rapport från StrateGIS-projektet år 2002, etapp 3

Rapport från StrateGIS-projektet år 2002, etapp 3 1 Rapport från StrateGIS-projektet år 2002, etapp 3 Uppdrag och organisation av arbetet Länsstyrelserna fick i sitt regleringsbrev för 2001 uppdrag att fullfölja satsningen på utbildning inom GIS i StrateGIS-projektets

Läs mer

Ledarskapsutvecklingsprogram för centrumföreståndare Utformning av elektroniskt anbudsformulär

Ledarskapsutvecklingsprogram för centrumföreståndare Utformning av elektroniskt anbudsformulär Ledarskapsutvecklingsprogram för centrumföreståndare Utformning av elektroniskt anbudsformulär Steg 1 Om leverantören är ett standardformulär där uppgifter om anbudsgivaren enligt förfrågningsunderlagets

Läs mer

Bilaga. Utvecklingssamtal. vid Umeå universitet. Mall till stöd för utvecklingssamtal. Personalenheten 2012-03-30

Bilaga. Utvecklingssamtal. vid Umeå universitet. Mall till stöd för utvecklingssamtal. Personalenheten 2012-03-30 Bilaga Utvecklingssamtal vid Umeå universitet Mall till stöd för utvecklingssamtal Personalenheten 2012-03-30 Genomföra och dokumentera Genomför dina samtal utifrån tre tidsperspektiv Tillbakablick Nuläge

Läs mer

Social Impact Report 2014

Social Impact Report 2014 Social Impact Report 2014 Innehållsförteckning Sammanfattning... 1. Inledning... 2. Verksamhetsåret 2014... 3. Förändringsteorikarta och vision...... 3.1 Vision 4. Resultat och måluppfyllelse... 4.1 Effektmålet...

Läs mer

UTBILDNING I SYSTEMATISK UPPFÖLJNING

UTBILDNING I SYSTEMATISK UPPFÖLJNING 2015 UTBILDNING I SYSTEMATISK UPPFÖLJNING Utbildningen syftar till att bredda och fördjupa kunskapen om hur systematisk uppföljning på olika nivåer kan planeras, genomföras, användas och komma till nytta

Läs mer

Utvärdering av grannsamverkansbilen

Utvärdering av grannsamverkansbilen Utvärdering av grannsamverkansbilen 2015 Grannsamverkansbilen i Danderyd 5 augusti 2014 startade verksamheten med grannsamverkansbil i Danderyds kommun. Det är ett projekt som drivs i samarbete mellan

Läs mer

Projektrapport och utvärdering av projekt Gymnasiearbete med kommunal inriktning

Projektrapport och utvärdering av projekt Gymnasiearbete med kommunal inriktning Rapport 2015-05-19 Projektrapport och utvärdering av projekt Gymnasiearbete med kommunal inriktning KS 2013/0967 Resultatet av projekt Gymnasiearbete med kommunal inriktning rapporterades till projektgrupp

Läs mer

Föräldrarnas syn på terapikoloniverksamheten 2008

Föräldrarnas syn på terapikoloniverksamheten 2008 Föräldrarnas syn på terapikoloniverksamheten 2008 En utvärdering genomförd under hösten 2008 För Terapikolonier AB Eva Huld Sammanfattning Terapikolonier AB:s verksamhet utvärderas kontinuerligt. Som en

Läs mer

Förskrivning av hjälpmedel diskussionsmaterial

Förskrivning av hjälpmedel diskussionsmaterial Förskrivning av hjälpmedel diskussionsmaterial Stöd till hur webbutbildningen kan användas i gruppdiskussion med förskrivare 1 Innehåll Inledning 03 Om webbutbildningen 03 Hur ska det här materialet användas?

Läs mer

Kom igång med utbildningen säkervardag.nu!

Kom igång med utbildningen säkervardag.nu! GUIDE Kom igång med utbildningen säkervardag.nu! Det här dokumentet riktar sig till dig som ansvarar för att personalen får utbildning på ett företag eller till dig som utbildar i arbetsmiljöfrågan hot

Läs mer

Kunskap för barn & ungas bästa

Kunskap för barn & ungas bästa VÄLKOMMEN TILL Kunskap för barn & ungas bästa Dokumentation som en del av en kunskapsbaserad verksamhet START 6 OKTOBER 2016 HÄRNÖSANDS FOLKHÖGSKOLA Du är varmt välkommen! Tillsammans utvecklar vi socialtjänsten

Läs mer

Bilder: istockphoto och Stock.xchng. Social dokumentation. inom äldreomsorgen. kortversion av två projektrapporter

Bilder: istockphoto och Stock.xchng. Social dokumentation. inom äldreomsorgen. kortversion av två projektrapporter Bilder: istockphoto och Stock.xchng kortversion av två projektrapporter Social dokumentation inom äldreomsorgen PROJEKTET Syfte Att förbättra den sociala genomförandedokumentationen i äldreomsorgen, med

Läs mer

Uppdrag angående nationellt centrum för kunskap om våld och andra övergrepp mot barn

Uppdrag angående nationellt centrum för kunskap om våld och andra övergrepp mot barn Regeringsbeslut II:3 2014-08-21 S2012/275/FST (delvis) Socialdepartementet Socialstyrelsen 106 30 Stockholm Uppdrag angående nationellt centrum för kunskap om våld och andra övergrepp mot barn Regeringens

Läs mer

Utbildningsbehovet i frågor kring infrastrukturen för geodata hos informationsansvariga myndigheter och kommuner.

Utbildningsbehovet i frågor kring infrastrukturen för geodata hos informationsansvariga myndigheter och kommuner. PM 1(8) Utbildningsbehovet i frågor kring infrastrukturen för geodata hos informationsansvariga myndigheter och kommuner. - En enkätundersökning genomförd under februari-april 2012 Organisation Postadress

Läs mer

Kunskap för barn & ungas bästa

Kunskap för barn & ungas bästa VÄLKOMMEN TILL Kunskap för barn & ungas bästa START 13 OKTOBER 2015 HÄRNÖSANDS FOLKHÖGSKOLA Du är varmt välkommen! Jessica Eriksson, Kommunförbundet Västernorrland Tillsammans utvecklar vi socialtjänsten

Läs mer

Resultat; Lärling 1 Rekrytering svar från handledarna

Resultat; Lärling 1 Rekrytering svar från handledarna ABDCE Hässelby-Vällingby stadsdelsförvaltning -1-5 LÄRLINGSSYSTEM VÅRD, OMSORG, SKOLA OCH FÖRSKOLA ANN MARONT, PROJEKTLEDARE TFN 58 53 Resultat; Lärling 1 Rekrytering svar från handledarna Rekryteringens

Läs mer

Stockholms stad når inte hela vägen i kvinnofridsarbetet

Stockholms stad når inte hela vägen i kvinnofridsarbetet Stockholms stad når inte hela vägen i kvinnofridsarbetet - en halvtidsavstämning av hur stadsdelarna når upp till målen i Stockholms stads program för kvinnofridmot våld i nära relationer Alla Kvinnors

Läs mer

Uppföljning av rapporten Barnsexturism ett granskningsprojekt

Uppföljning av rapporten Barnsexturism ett granskningsprojekt Uppföljning av rapporten Barnsexturism ett granskningsprojekt Tillsynsrapport 2013:3 Utvecklingscentrum Göteborg April 2013 Innehållsförteckning 1. BAKGRUND OCH SYFTE... 3 2. METOD... 3 3. GRANSKADE ÄRENDEN...

Läs mer

Marianne Ny Överåklagare. Utvecklingscentrum Göteborg

Marianne Ny Överåklagare. Utvecklingscentrum Göteborg Att företräda barn. Marianne Ny Överåklagare Utvecklingscentrum Göteborg RÄTTSÄKERHET Den misstänktes rättssäkerhet rätten till fair trial Brottsoffrets rättssäkerhet Rättssäkerhet för barn som brottsoffer

Läs mer

Digitala verktyg i skolan 2018

Digitala verktyg i skolan 2018 Digitala verktyg i skolan 2018 kunskap utveckling inspiration Hur kan du framgångsrikt arbeta med digitala verktyg som stödjer den formativa bedömningen och återkopplingen? Så arbetar du inkluderande med

Läs mer

Personalomsättningen i Skärholmen/Stockholm var mycket hög. Många erfarna slutade. Svårt att rekrytera erfaren personal. Många oerfarna anställdes.

Personalomsättningen i Skärholmen/Stockholm var mycket hög. Många erfarna slutade. Svårt att rekrytera erfaren personal. Många oerfarna anställdes. Personalomsättningen i Skärholmen/Stockholm var mycket hög. Många erfarna slutade. Svårt att rekrytera erfaren personal. Många oerfarna anställdes. De oerfarna slutade också, ofta efter kort tid. Majoriteten

Läs mer

Juriststudent vid Umeå universitet och sedan?

Juriststudent vid Umeå universitet och sedan? Juriststudent vid Umeå universitet och sedan? Sammanställning av en enkätundersökning gjord Juridiska institutionen 2 3 Inledning Åren, och genomförde juridiska institutionen enkätundersökningar med dem

Läs mer

Våld i nära relationer

Våld i nära relationer Våld i nära relationer Övergripande plan mot våld i nära relationer 2015-2018 Våld i nära relationer har många uttryck: psykiskt våld fysiskt våld sexuellt våld materiellt våld latent våld försummelse

Läs mer

Sammanställning: enkät om livsmedelsbrott

Sammanställning: enkät om livsmedelsbrott 1 (16) 2015-10-22 Område Livsmedelskontroll Avdelning Support Sammanställning: enkät om livsmedelsbrott 2 1. Sammanfattning För att ta reda på vilka möjligheterna är för livsmedelskontrollmyndigheterna

Läs mer

Samverkan - på vems villkor?

Samverkan - på vems villkor? Samverkan - på vems villkor? Utbilningsdag om våld i nära relationer och myndighetssamverkan med fokus på individen i centrum Den 4 mars 2011 i Lund för mellersta Skåne Inledning Göran Tunhammar Hans Nordin

Läs mer

Brottsförebyggande rådet

Brottsförebyggande rådet Kort om koncept Karin Invigdes 2008 permanent verksamhet 2010 Målgruppsanpassad polisstation Fokus på samverkan och bemötande Verksamhet även för utsatta barn och de anmälda männen Sprida erfarenheter

Läs mer

Brukarundersökning. Socialförvaltningen i Örebro kommun. Bemötande våren Sv 152/2013 Sö 151/2013

Brukarundersökning. Socialförvaltningen i Örebro kommun. Bemötande våren Sv 152/2013 Sö 151/2013 Sv 152/2013 Sö 151/2013 Socialförvaltningen i Örebro kommun Brukarundersökning Bemötande våren 2013 Sammanställd av: Marie Kindahl Karlsson Administrativ samordnare INNEHÅLLSFÖRTECKNING Sammanfattning...

Läs mer

När tilliten brister. Vänliga hälsningar. Christina Kiernan

När tilliten brister. Vänliga hälsningar. Christina Kiernan Nyhetsbrev augusti 2013 När tilliten brister De ungdomar som kommer i kontakt med sociala insatsgrupper har olika bakgrund, men en sak gemensamt: de har tappat tron på samhället och har svårt att se möjligheten

Läs mer

Resultat från seminarium 2

Resultat från seminarium 2 Projektet Vård och Omsorgscollege Västerbotten Resultat från seminarium 2 En sammanställning av inkomna synpunkter och förslag från BUSprojektets seminarieserie i Vilhelmina, Lycksele, Umeå och Skellefteå

Läs mer

Inbjudan och program

Inbjudan och program Till länsstyrelserna i Södra Östersjöns vattendistrikt och i Västerhavets vattendistrikt (m.fl.) Inbjudan och program Inom ramen för projekten Kulturmiljö och vattenförvaltning i Södra Östersjöns vattendistrikt

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om ändring i åklagarförordningen (1996:205); utfärdad den 29 november 2001. SFS 2001:995 Utkom från trycket den 12 december 2001 Omtryck Regeringen föreskriver i fråga

Läs mer

Projektplan för projekt Inomhusmiljö

Projektplan för projekt Inomhusmiljö 4 mars 2015 Projektplanen har granskats av styrgrupperna för Miljösamverkan Halland och Miljösamverkan Västra Götaland. Inga förslag på ändringar har framförts och projektplanen är därmed fastställd. Projektplan

Läs mer

Brottsoffermyndigheten

Brottsoffermyndigheten Brottsoffermyndigheten Barns rätt till ersättning i samband med brott Ulrika Forsgren Jurist och beslutsfattare Brottsoffermyndigheten 1 Ersättningsformer Ersättning vid skada till följd av brott Skadestånd,

Läs mer

Handlingsplan Våld i nära relationer. Socialnämnden, Motala kommun

Handlingsplan Våld i nära relationer. Socialnämnden, Motala kommun Handlingsplan Våld i nära relationer Socialnämnden, Motala kommun Beslutsinstans: Socialnämnden Diarienummer: 13/SN 0184 Datum: 2013-12-11 Paragraf: SN 192 Reviderande instans: Diarienummer: Datum: Paragraf:

Läs mer

Bakgrund Mäns våld mot kvinnor och barn

Bakgrund Mäns våld mot kvinnor och barn Bakgrund 1 Mäns våld mot kvinnor och barn Ett globalt problem Ett samhällsproblem Ett demokratiproblem Ett folkhälsoproblem Ett rättsligt problem 2 Folkhälsopolitiskt program Västerbottens läns landsting

Läs mer

Länsstyrelsens insatser gällande mäns våld mot kvinnor Årsrapport 2004

Länsstyrelsens insatser gällande mäns våld mot kvinnor Årsrapport 2004 Länsstyrelsens insatser gällande mäns våld mot kvinnor Årsrapport 2004 Avdelningen för tvärsektoriella uppdrag Februari 2005 Maria Lindberg INNEHÅLL 1. Inledning 3 2. Länsstyrelsens insatser. 3 2.1 Insatser

Läs mer

Vilket skydd ger kontaktförbud?

Vilket skydd ger kontaktförbud? Vilket skydd ger kontaktförbud? Disposition Vad är ett kontaktförbud? Olika former av kontaktförbud Åklagarens riskbedömning Partsinsyn, sekretess och kommunikation Redovisning av tillsynsrapport Åklagarmyndighetens

Läs mer

~2!! i~~"n. Begäran om utlämnade av handlingar. i Västra Götaland Polisområde Älvsborg Polisenhet Borås Claes Lindberg Kommissarie/Utredningschef

~2!! i~~n. Begäran om utlämnade av handlingar. i Västra Götaland Polisområde Älvsborg Polisenhet Borås Claes Lindberg Kommissarie/Utredningschef ~2!! i~~"n i Polisområde Älvsborg Polisenhet Claes Lindberg Kommissarie/Utredningschef Datum 2013-09-13 Diarienr (åberopas) 187 A197.856/2013 Ale Rivinoja Bodagatan 29 507 42 BORÅS l (l) Begäran om utlämnade

Läs mer

Sammanställning regionala projektledare

Sammanställning regionala projektledare Bilaga 1 till Tre år med Mångfald på slätten (OVR306) Sammanställning regionala projektledare 1. Hur nöjd är du med att arbeta i projektet? Samtliga var nöjda med att ha jobbat i projektet och tycker att

Läs mer

Under hösten 2011 och våren 2012 har Det företagsamma Värmland genomfört sju olika typer av aktiviteter inom ramen för projektet.

Under hösten 2011 och våren 2012 har Det företagsamma Värmland genomfört sju olika typer av aktiviteter inom ramen för projektet. Under hösten 2011 och våren 2012 har Det företagsamma Värmland genomfört sju olika typer av aktiviteter inom ramen för projektet. Aktiviteterna är genomförda i olika omfattning i samtliga av Värmlands

Läs mer

Trakasserier och kränkande särbehandling

Trakasserier och kränkande särbehandling Trakasserier och kränkande särbehandling Alla medarbetare i Lunds kommun ska erbjudas en trygg arbetsmiljö där alla möts av respekt. I detta ingår att inte utsättas för kränkande särbehandling, sexuella

Läs mer

Statens Controllerutbildning

Statens Controllerutbildning Statens Controllerutbildning 2007 Återkoppling Omvärlden Controllerrollen Analys och användning av resultat Förändringsarbete Verktyg och metoder Kvalificerad utbildning i verksamhetsstyrning E konomistyrningsverket

Läs mer

Utvärdering av personalutbildningen inom Framtid Stockholm Våga Vara Viktig på HVB-hem

Utvärdering av personalutbildningen inom Framtid Stockholm Våga Vara Viktig på HVB-hem Utvärdering av personalutbildningen inom Framtid Stockholm Våga Vara Viktig på HVB-hem Citera gärna Centrum för epidemiologi och samhällsmedicins rapporter, men glöm inte att uppge källan. Bilder, fotografier

Läs mer

Diversa kompetensutveckling för lika möjligheter

Diversa kompetensutveckling för lika möjligheter Utvärdering - sammanställning Språk, flerspråkighet och språkinlärning, Kjell Kampe 26 mars 2012 1. Vilka förväntningar hade du på den här dagen? - Jag förväntade mig nya kunskaper kring språk och språkinlärning

Läs mer

Kompetensutveckling Lärande och vardagsutveckling. Information till utbildningsanordnare i Carpe

Kompetensutveckling Lärande och vardagsutveckling. Information till utbildningsanordnare i Carpe Kompetensutveckling Lärande och vardagsutveckling Information till utbildningsanordnare i Carpe Lärande och vardagsutveckling i Carpe Syftet med materialet är att informera utbildningsanordnare om Carpe

Läs mer

Slutrapport Mångfaldens akademiker tilläggsprojekt, projektnummer 5222616

Slutrapport Mångfaldens akademiker tilläggsprojekt, projektnummer 5222616 Slutrapport Mångfaldens akademiker tilläggsprojekt, projektnummer 5222616 Ett projekt i samverkan mellan Stockholms universitet, Göteborgs universitet, Högskolan i Borås, Linköpings universitet och Malmö

Läs mer

3OM218. Examinator. Monica Christianson. 58% (14 av 24 möjliga personer) Muntlig utvärdering 2013-05 06

3OM218. Examinator. Monica Christianson. 58% (14 av 24 möjliga personer) Muntlig utvärdering 2013-05 06 Institutionen för omvårdnad Sammanställning [2013-06-13] [OM 218vt13] Sid 1 (1) Kursutvärdering Kursnamn och poäng Kvinno- och familjehälsa I, 7,5 hp Kurs inom program (ange program)/fristående Barnmorskeprogrammet,

Läs mer

Slutredovisning Stärka Stockholmsregionens skolor och förskolor i arbetet med miljöfrågor

Slutredovisning Stärka Stockholmsregionens skolor och förskolor i arbetet med miljöfrågor Slutredovisning Stärka Stockholmsregionens skolor och förskolor i arbetet med miljöfrågor Bidragsmottagare Håll Sverige Rent Box 4155, 102 64 Stockholm Tel: 08-505 263 00 Diarienr: LS 1210-1347 Projektredovisning

Läs mer

Utvärdering BIG gruppens stöd till skolledare i Gävle kommun

Utvärdering BIG gruppens stöd till skolledare i Gävle kommun Utvärdering BIG gruppens stöd till skolledare i Gävle kommun 212-8-22 Gävle Kommun Caroline Lundvik Innehållsförteckning 1. Inledning...3 2. Syfte...3 3. Metod...3 3.1 Bortfall...3 4. Resultat...4 4.1.

Läs mer

Rikspolisstyrelsens författningssamling

Rikspolisstyrelsens författningssamling Rikspolisstyrelsens författningssamling ISSN 0347-545X Utgivare: chefsjuristen Eva-Lotta Hedin Rikspolisstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om Polisens kontaktcenter (PKC); beslutade den 30 augusti

Läs mer

Intresset växer utvärdering

Intresset växer utvärdering Intresset växer utvärdering Om att bli ponnyägare och ta steget från läktaren till att bli hästskötare. Innehåll: Om att bli ponnyägare och ta steget från läktaren till att bli hästskötare. Målgrupp Varför?

Läs mer

Rapport 2006:76. Missförhållanden och personskada i LSS-verksamhet Rutiner och riktlinjer gällande anmälan

Rapport 2006:76. Missförhållanden och personskada i LSS-verksamhet Rutiner och riktlinjer gällande anmälan Rapport 2006:76 Missförhållanden och personskada i LSS-verksamhet Rutiner och riktlinjer gällande anmälan Missförhållanden och personskada i LSS-verksamhet Rutiner och riktlinjer gällande anmälan Rapport

Läs mer

TINDRA. En film om ett skadat barn HANDLEDNING & DISKUSSIONSMATERIAL

TINDRA. En film om ett skadat barn HANDLEDNING & DISKUSSIONSMATERIAL TINDRA En film om ett skadat barn HANDLEDNING & DISKUSSIONSMATERIAL Barn som far illa Alldeles för många barn i Sverige far illa genom att de utsätts för misshandel. Alldeles för många av dem får inte

Läs mer

KURSUTVÄRDERING EFTER ANDRA UTBILDNINGSTILLFÄLLET 2010 KOMPETENTA ANORDNARE, RESTEN AV LANDET

KURSUTVÄRDERING EFTER ANDRA UTBILDNINGSTILLFÄLLET 2010 KOMPETENTA ANORDNARE, RESTEN AV LANDET KURSUTVÄRDERING EFTER ANDRA UTBILDNINGSTILLFÄLLET 2 KOMPETENTA ANORDNARE, RESTEN AV LANDET De 349 föreningarna som tackade ja i mobiliseringsfasen har inbjudits att delta vid projektets andra utbildningsdag.

Läs mer

Det handlar om kärlekk. rlek. -Ett Ett projekt om barn och ungdomars rättigheter

Det handlar om kärlekk. rlek. -Ett Ett projekt om barn och ungdomars rättigheter Är r kärleken k fri eller? Det handlar om kärlekk rlek -Ett Ett projekt om barn och ungdomars rättigheter Samverkansprojekt Rädda Barnen (Distriktet Östergötland/Sörmland) Socialtjänsten (Socialkontoret

Läs mer

Göteborgs rättighetscenter mot diskriminering (GRC) söker en. Till projekten Göteborg mot islamofobi och Normkritisk integrationsarbete.

Göteborgs rättighetscenter mot diskriminering (GRC) söker en. Till projekten Göteborg mot islamofobi och Normkritisk integrationsarbete. Göteborgs rättighetscenter mot diskriminering söker: Projektmedarbetare Till projekten Göteborg mot islamofobi och Normkritisk integrationsarbete. Om tjänsten Göteborgs rättighetscenter mot diskriminering

Läs mer

Administratörsutbildning i SBS Manager Mycket kunskap och praktik

Administratörsutbildning i SBS Manager Mycket kunskap och praktik Administratörsutbildning i SBS Manager Mycket kunskap och praktik Administratörsutbildningen i SBS Manager ger dig verktyg för komplett hantering av ansökningar genom hela processen. Utbildningen ger dig

Läs mer

Granskning av kommunens arbete med chefs- och ledarskapsfrågor

Granskning av kommunens arbete med chefs- och ledarskapsfrågor Revisionsrapport Granskning av kommunens arbete med chefs- och ledarskapsfrågor Avesta kommun Februari 2008 Bengt Andersson Innehållsförteckning 1. Bakgrund... 1 1.1 Uppdrag och revisionsfråga... 1 1.2

Läs mer

Visions utbildning En styrelse som gör skillnad

Visions utbildning En styrelse som gör skillnad Visions utbildning En styrelse som gör skillnad Inledning Syftet med detta körschema är att ge dig som kursledare/utbildare vägledning kring ämnesavsnitt, metoder, övningar och tidsangivelse. Kompassens

Läs mer

Arbetsteknik och rehabiliterande arbetssätt. Slutrapport

Arbetsteknik och rehabiliterande arbetssätt. Slutrapport Sida: 1 (8) Arbetsteknik och rehabiliterande arbetssätt Slutrapport Viviann Pettersson Lisbeth Johansson Katja Andersson Åsa Hägglund- Larsson Sida: 2 (8) Innehåll 1 Bakgrund...3 1.1 Syfte och mål... 2

Läs mer

Att arbeta med våld i nära relationer. Ingrid Hjalmarson Eva Norman

Att arbeta med våld i nära relationer. Ingrid Hjalmarson Eva Norman Att arbeta med våld i nära relationer Ingrid Hjalmarson Eva Norman Utvärderingar om Våld i nära relationer Kommunernas och hälso- och sjukvårdens ansvar för insatser mot våld SoL 5 kap reglerar insatserna

Läs mer

Skadestånd och Brottsskadeersättning

Skadestånd och Brottsskadeersättning Skadestånd och Brottsskadeersättning Barns och ungas rätt till ekonomisk upprättelse efter brott som de utsatts för eller bevittnat Ann Lundgren Jurist och beslutsfattare Brottsoffermyndigheten 1 Brottsoffermyndigheten

Läs mer

SÄKERHETS- OCH. Uttalande med beslut Dnr och

SÄKERHETS- OCH. Uttalande med beslut Dnr och Uttalande med beslut SÄKERHETS- OCH INTEGRITETSSKYDDSNÄMNDEN 2017-05-04 Dnr 145-2016 och 147-2016 Polismyndighetens (region Syd och Väst) verkställighet av beslut om förstöring av material från hemliga

Läs mer

BRA information till alla ledare/anställda i KSS

BRA information till alla ledare/anställda i KSS KSS handlingsplan för akuta situationer som kan uppkomma under våra aktiviteter: En akut situation kan innebära många olika saker. Det kan vara en kränkning som sker mellan unga under pågående aktivitet

Läs mer

Handledning av. AT-läkare i Region. Kronoberg. Praktisk Manual

Handledning av. AT-läkare i Region. Kronoberg. Praktisk Manual Handledning av AT-läkare i Region Kronoberg Praktisk Manual Innehållsförteckning Sida 3. Inledande information Sida 4. Första mötet Sida 5. Fortsatta handledningssamtal Sida 6. Feedback Sida 7. Tid för

Läs mer

Råd och riktlinjer till medverkande på Transportforum 2016

Råd och riktlinjer till medverkande på Transportforum 2016 1(5) Råd och riktlinjer till medverkande på Transportforum 2016 Hej! Linköping, november 2015 Först och främst vill jag på förhand rikta ett stort tack till dig som ska medverka som föreläsare och/eller

Läs mer

Att hantera stress och främja hälsa. Grupputbildning vårterminen Vecka 9: UTBILDNINGSTILLFÄLLE 1

Att hantera stress och främja hälsa. Grupputbildning vårterminen Vecka 9: UTBILDNINGSTILLFÄLLE 1 ACT Att hantera stress och främja hälsa Grupputbildning vårterminen 2017 2017 Vårterminen Sista anmälningsdag Fredag 2016-01-13 (efter det i mån av plats) Plats Luleå lokal ej bestämd Anmälan Via formulär

Läs mer

Analys Syfte och Mål:

Analys Syfte och Mål: Analys Syfte och Mål: Det är ett sviktande befolkningsunderlag i vår region och det geografiska läget är ett gemensamt problem. Det upplevs som svårt att rekrytera och behålla ledarkompetens. Det är få

Läs mer

Klamydiamåndagen i Västra Götaland 2010

Klamydiamåndagen i Västra Götaland 2010 Klamydiamåndagen i Västra Götaland 2010 Sammanställning av provtagningsblanketter och väntrumsenkäter Klara Abrahamsson Hivprevention i Västra Götaland Oktober 2010 Klamydiamåndagen i Västra Götaland 2010

Läs mer

Kursutvärdering av kursen för personliga assistenter, våren 2014

Kursutvärdering av kursen för personliga assistenter, våren 2014 FoU Fyrbodal Kursutvärdering av kursen för personliga assistenter, våren 2014 besvarat av assistenternas chefer. På kursen för personliga assistenter har deltagare kommit från åtta av Fyrbodals 14 kommuner.

Läs mer