Utbildningsprogram om barn som har bevittnat våld och andra övergrepp i nära relationer

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Utbildningsprogram om barn som har bevittnat våld och andra övergrepp i nära relationer"

Transkript

1 Utbildningsprogram om barn som har bevittnat våld och andra övergrepp i nära relationer Slutredovisning Ju2011/9162/KRIM

2 1 UPPDRAGET Den 22 december 2011 fick Brottsoffermyndigheten i uppdrag av regeringen att genomföra utbildningsinsatser för att barn som har bevittnat våld och andra övergrepp i nära relationer i högre grad ska synliggöras i förundersökningar om sådana brott. Uppdraget är en del av regeringens arbete för att förebygga och bekämpa mäns våld mot kvinnor, hedersrelaterat våld och förtryck samt våld i samkönade relationer. Syftet med insatsen var att förbättra barnens möjligheter att få brottsskadeersättning samt annat stöd och skydd. Vidare skulle utbildningsinsatsen fokusera på vikten av att dokumentera barns eventuella närvaro vid brottstillfället samt brottsskadeersättning till dessa barn. Dessutom skulle insatsen uppmärksamma att det finns ett starkt samband mellan att barn som har bevittnat våld och andra övergrepp själva kan vara utsatta för brott. Utbildningen skulle främst riktas till personal vid länspolismyndigheterna och Åklagarmyndigheten. Dessutom angavs att utbildningarna skulle genomföras med en lämplig geografisk spridning i hela landet. Som bakgrund till uppdraget angav regeringen i huvudsak följande. För att barn som har bevittnat våld och andra övergrepp i nära relationer ska kunna få brottsskadeersättning samt även annat stöd och skydd som de har behov av krävs att polis och åklagare i förundersökningar om sådana brott, genom dokumentation, i högre grad synliggör barns närvaro vid brottstillfället. Detta även för att domstolarna senare i brottmålsprocessen ska kunna tillämpa den särskilda straffskärpningsgrunden i brottsbalken. 1 Uppdraget genomfördes i samråd med Rikspolisstyrelsen och Åklagarmyndigheten inom ramen för en referensgrupp. Den bestod av Maria Agge och Maria Ridderstolpe från Polisen samt Nicklas Lagrell och Alexandra Bopp från Åklagarmyndigheten. Tillsammans med Brottsoffermyndigheten planerade gruppen utbildningsinsatsen, identifierade målgruppen och utformade budgeten. Dessutom togs en plan fram för hur myndigheten ska följa upp de genomförda utbildningsinsatserna. En delredovisning lämnades till regeringen den 30 mars I den redogjorde Brottsoffermyndigheten för utbildningsbehovet inom länspolismyndigheterna och Åklagarmyndigheten samt för utbildningsinsatsernas planerade innehåll, upplägg och målgrupp. Redovisningen innehöll också en budget. BAKGRUND OCH UTBILDNINGSBEHOV Frågor om barn som har bevittnat våld och andra övergrepp i nära relationer är numera en del av både Polisens och Åklagarmyndighetens utbildningar inom området våld i nära relationer. Moment som ingår i Polisens utbildning är bl.a. vikten av att i anmälan och förhör dokumentera barns närvaro vid våld i familjen. Vidare innehåller både utbildningen för barnutredare och Polisens nationella förundersökningsledarutbildning frågor om barn som bevittnar våld. Dessutom har Rikspolisstyrelsen tagit fram utbildningsmaterial om våld i nära relationer som innehåller delar om barn som bevittnat våld och andra övergrepp. Grundutbildningen för åklagare ger grundläggande kunskaper om våld i nära relationer och en specialistutbildning innehåller moment om våld mot barn. En särskild relationsvåldsutbildning som riktar sig mot åklagare i familjevåldsteam innehåller avsnitt om barn som bevittnar våld. 1 Se vidare i bilaga 1, s. 13.

3 Personalen inom de berörda verksamheterna erbjuds numera utbildning på området men det finns behov av fördjupad kunskap. Det finns en relativ stor okunskap dels om hur barn påverkas av att bevittna våld och andra övergrepp i nära relationer, dels om vad som kan göras för att barnen ska få sina rättigheter tillgodosedda. Vidare råder det viss osäkerhet angående hur frågan ska hanteras i det direkta mötet med barnen samt vad respektive personalkategori ska och kan göra under förundersökningen. 2 PLANERING Utbildningsprogrammet planerades och utarbetades i samarbete med referensgruppen. Två planeringsmöten hölls i början av 2012 och därefter har ett flertal kontakter med referensgruppen hållits via e-post. I oktober 2013 anordnades ett avslutande möte för att diskutera gemensamma erfarenheter av utbildningsprogrammets genomförande, vilka effekter som uppnåtts och hur de genomförda utbildningsinsatserna ska kunna följas upp. Referensgruppens medlemmar har visat ett stort engagemang i arbetet och har varit Brottsoffermyndigheten till stor hjälp med att kartlägga utbildningsbehoven inom berörda verksamheter. Gruppen har också bidragit med värdefulla idéer och förslag beträffande utbildningsprogrammets struktur och innehåll. Dessutom har medlemmarna underlättat för Brottsoffermyndigheten att nå ut med inbjudningar och information om utbildningsprogrammet till utbildningsansvariga och anställda inom myndigheterna. Ett par från referensgruppen har också deltagit under programmets utbildningsdagar. Det beslutades att utbildningsprogrammet skulle erbjudas de befattningshavare som har ett särskilt intresse för frågan och som i sin tjänsteutövning kommer i kontakt med utsatta barn, t.ex. barn- och familjevåldsutredare inom Polisen samt relationsvåldsspecialister och andra åklagare som arbetar med brott mot barn. Programmet skulle också erbjudas dem som har ett särskilt uppdrag som handledare eller instruktör inom respektive myndighet. För att nå ut brett med insatsen bestämdes att under en utbildningsdag ge deltagarna kunskap om barn som har bevittnat våld och andra övergrepp i nära relationer samt om förutsättningarna för att få brottsskadeersättning. Därefter skulle deltagarna, med hjälp av ett webbaserat utbildningsmaterial, anordna egna utbildningstillfällen på sina arbetsplatser. Utgångspunkter för utbildningsprogrammet Syftet med utbildningsprogrammet var att öka kunskapen om barn som har bevittnat våld och andra övergrepp i nära relationer och att synliggöra barnen under förundersökningar om sådana brott. De närmare målen för programmet var att deltagarna skulle få kunskaper om: hur det påverkar barn att bevittna våld och andra övergrepp vilka risker det medför för barnen förutsättningar för brottsskadeersättning vikten av att uppmärksamma om det finns barn i familjen samt dokumentera barns eventuella närvaro vid brottstillfället hur enskilda befattningshavare kan och får agera i det direkta mötet med de utsatta barnen. Utbildningsprogrammet skulle vidare ge tillfälle till erfarenhetsutbyte utifrån olika perspektiv.

4 3 Fördelning av kursplatser Inbjudan till utbildningsdagarna skickades i början av oktober 2012 till representanterna i referensgruppen för vidare förmedling till verksamheterna. Anmälningarna till kursen gjordes till utbildningsansvariga inom de berörda myndigheterna som sedan förmedlade dem vidare till Brottsoffermyndighetens projektledare. Välkomstbrev med information om kursen skickades ut till deltagarna några veckor innan aktuellt utbildningstillfälle. Utskicken gjordes av Brottsoffermyndigheten eller vidarebefordrades i en del fall av myndigheternas utbildningsansvariga. Till varje utbildningstillfälle bjöds totalt 50 deltagare in, varav 33 från länspolismyndigheterna och 17 från Åklagarmyndigheten. Fyra utbildningsdagar arrangerades, två i Stockholm, en i Göteborg och en i Malmö. Utbildningen genomfördes i november 2012 samt januari-mars GENOMFÖRANDE OCH INNEHÅLL Utbildningsdagen 129 personer har deltagit i kursen, varav 80 % kvinnor och 20 % män. Av dessa kom 79 (61 %) från länspolismyndigheterna och 50 (39 %) från Åklagarmyndigheten. Kostnader för utbildningen och deltagarnas resor har täckts av de medel som regeringen har ställt till förfogande. Totalt erbjöds 200 platser till utbildningstillfällena, varav 132 platser till personal inom länspolismyndigheterna och 68 till Åklagarmyndigheten. Det kan alltså konstateras att 71 av platserna inte har utnyttjats och bortfallet, sett till antalet erbjudna platser, varit som störst från länspolismyndigheterna. Förutom sjukdom har en del av bortfallen förklarats med arbetsanhopningar. Utbildningsdagen innehöll föreläsningar om hur barn påverkas av att bevittna våld och andra övergrepp i nära relationer samt vad som kan göras för att dessa barn ska få sina rättigheter tillgodosedda. Här inbegreps även kunskap om vilket stöd och vilken hjälp barnen behöver. Dagen erbjöd också kunskap om hur barnen ska bemötas vid det direkta mötet. 2 Utbildningsdagen inleddes av Åsa Källström Cater, fil.dr vid Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete vid Örebro universitet. Hon talade om hur barnen påverkas av att uppleva våld i familjen samt det behov av stöd och bekräftelse som barnen har. Hon gav också kunskap om hur våldet i familjen kan yttra sig samt hur stor omfattningen är. Dessutom gav hon tips på vad som kan vara viktigt att tänka på vid bemötandet av barnen. Därefter följde ett avsnitt med Sandra Eneroth, utredare brott i nära relation vid Polismyndigheten i Västra Götalands län och Bodil Ericsson, kammaråklagare vid Åklagarmyndigheten, Utvecklingscentrum Göteborg. 3 De talade om de utmaningar som kan uppstå under förundersökningen om brott i nära relation och gav råd om hur de arbetar för att barn som bevittnat våld kan synliggöras. Passet innefattade ett stort inslag av reflektion och diskussion. Deltagarna fick möjlighet att tillsammans med Sandra Eneroth och Bodil Ericsson diskutera vad de berörda 2 Se även det bifogade programmet i bilaga 2, s Under utbildningsdagen i Göteborg föreläste Liselott Jakobsson vid Polismyndigheten i Västra Götaland i stället för Sandra Eneroth. Ingrid Isgren, vice chefsåklagare vid Söderorts åklagarkammare i Stockholm föreläste under utbildningsdagen i Malmö i stället för Bodil Ericsson.

5 yrkeskategorierna får och ska göra i mötet med barnen. Det fanns också möjlighet för deltagarna att dela med sig av sina egna erfarenheter och få återkoppling. Deltagarna delade med sig av sina funderingar om vad de får göra i det direkta mötet med barn. Framför allt polis i yttre tjänst känner en osäkerhet kring att samtalen med barnen kan anses vara ett förhör. Föreläsarna förmedlade till deltagarna att det inte ska hållas ett förhör med barnen i de här fallen, men att uppgift om barn varit närvarande vid brottstillfället ska nedtecknas i avrapporteringspromemorian. Det upplystes om att samtal med närvarande barn inte är ett regelrätt förhör. Korta frågor av enklare karaktär är möjliga att ställa. Det är viktigt att ta reda på om barnen själva varit direkt utsatta för våld och är att anse som målsägande. Även vid förhör med t.ex. målsäganden, gärningspersonen och vittnen är det viktigt att fråga om barnens närvaro vid brottstillfället. Vidare rådde det en viss osäkerhet bland deltagarna vilka yrkesgrupper och myndigheter som har ansvar för att berätta om barnens rätt till brottsskadeersättning. Deltagarna upplystes om att förundersökningsledaren, i enlighet med förundersökningskungörelsen, har det yttersta ansvaret att upplysa om rätten till brottsskadeersättning men att även Brottsoffermyndigheten naturligtvis arbetar aktivt med att informera om denna rätt. Dagen avslutades med att brottsskadejuristen Ulrika Forsgren, brottsskadejurist från Brottsoffermyndigheten, talade kring förutsättningarna för barnen att få brottsskadeersättning. 4 Även under detta pass hade deltagarna möjligheter att vara aktiva och diskutera det som avhandlades. Deltagarna ställde många frågor om lagstiftningen på området och vad Brottsoffermyndigheten behöver för underlag för att kunna bevilja brottsskadeersättning. Under dagen fick deltagarna också råd om hur de efter genomförd utbildning, kunde utbilda sina kollegor på respektive arbetsplats. 4 4 Under utbildningsdagen i Göteborg föreläste projektledaren Fredrik Selin i stället för Ulrika Forsgren.

6 5 Utbildningsmaterial Inom ramen för uppdraget har ett utbildningsmaterial tagits fram. Materialet ska användas av de som genomgått utbildningsdagen och visas vid egna arbetsplatsutbildningar. En utgångspunkt vid utformningen av materialet var att det skulle vara lättillgängligt och ha ett linjärt förlopp. Utbildaren behöver enbart starta materialet och därefter leda en kortare diskussion kring vad materialet visat. På så vis behöver utbildaren inte vara van vid att anordna egna utbildningstillfällen. Materialet innehåller en webbutbildning som i stor utsträckning bygger på filmade sekvenser. De är ett koncentrat av vad som avhandlades under utbildningsdagarna och består av intervjuer eller samtal med utbildningsdagarnas föreläsare. I inledningen av utbildningen samt mellan varje filmad intervju visar dramatiserade inslag vikten av att uppmärksamma barn som har bevittnat våld. Webbutbildningen innehåller en handledarinstruktion och förslag på diskussionsfrågor. Dessutom finns lästips och en länksamling tillgängliga. Att genomföra webbutbildningen tar cirka en timme inklusive en avslutande gruppdiskussion. Utbildningsmaterialet utformades och producerades under hösten 2012 i samarbete med en webbyrå. De dramatiserade inslagen spelades in i Umeå. Vid inspelningen medverkade amatörskådespelare samt två polisassistenter från Polismyndigheten i Västerbottens län. Intervjuerna med föreläsarna filmades i Stockholm och vid den inspelningen medverkade Åsa Källström Cater, Sandra Eneroth, Ingrid Isgren och Ulrika Forsgren. Utbildningsmaterialet har levererats till Rikspolisstyrelsen samt till Utbildningscentrum vid Riksåklagaren. En majoritet av deltagarna under utbildningsdagarna har också fått ett eget exemplar av materialet på en USB-sticka.

7 6 UTVÄRDERING Två utvärderingar har genomförts inom ramen för uppdraget. En webbenkät skickades efter respektive utbildningsdag och en uppföljande cirka sex till nio månader efter utbildningstillfället. Utbildningsdagarna Syftet med enkäten var att ta reda på om deltagarna fått den kunskap som utbildningsdagen haft som målsättning. Deltagarna har också fått möjligheten att ge sina uppfattningar om dagens upplägg samt om den lagt en god grund inför kommande arbetsplatsutbildningar. 70 enkätsvar har inkommit, vilket innebär en svarsfrekvens om 54 %. 43 % av svaren inkom från deltagare från länspolismyndigheterna och 57 % från Åklagarmyndigheten. Det kan konstateras att andelen svarande från Polisen är låg i jämförelse med antalet deltagare från myndigheten. 5 Utbildningsdagen har överlag fått positiva omdömen. Vad gäller helhetsintryck av utbildningsdagen har deltagarna gett den en fyra i snitt på en femgradig skala. 5 En analys av detta görs på s. 11.

8 7 Diagram 1. Helhetsintryck av utbildningen. 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% Betyg 30% 20% 10% 0% = dåligt och 5 = mycket bra Deltagarna har särskilt uttryckt att de fått god kunskap om vikten av att uppmärksamma och dokumentera de utsatta barnens närvaro vid brottstillfället samt förutsättningarna för barnen att få brottsskadeersättning. Följande diagram visar hur deltagarna tycker att utbildningsdagens mål har uppfyllts. Diagram 2. Betygsnitt utifrån målen med utbildningsdagen. Betygsnitt Hur det påverkar barnen att bevittna våld och vilka risker det medför för dem 4,2 Vikten av att uppmärksamma och dokumentera barnens närvaro 4,5 Hur enskilda befattningshavare kan och får agera i mötet med barnen 3,8 Betygsnitt Förutsättningar för brottsskadeersättning 4, = dåligt och 5 = mycket bra

9 I de kommentarer som deltagarna har lämnat beträffande utbildningsdagens innehåll, har många uttryckt att det varit värdefullt att träffa andra kollegor för erfarenhetsutbyte. Flertalet har också uttryckt att de medverkande föreläsarna har varit kompetenta och förmedlat viktig kunskap. En del deltagare har dock önskat att de fått mer tid att diskutera och reflektera kring hur utsatta barn kan bemötas samt hur deras närvaro kan dokumenteras. En viss justering av programmet för att bereda mer tid till för denna programpunkt gjordes inför det tredje och fjärde utbildningstillfället. Diagram 3. Tycker du att utbildningsdagen lagt en bra grund för den utbildning som du ska anordna på din arbetsplats? 8 3% Ja Nej 97% Av resultatet kan utläsas att en stor majoritet av de svarande har uttryckt att utbildningsdagen lagt en god grund för efterföljande arbetsplatsutbildningar. Efter genomförd arbetsplatsutbildning Avsikten med enkäten var att ta reda på hur det gått för deltagarna att anordna arbetsplatsutbildningar. Det primära syftet med utvärderingen var att få veta hur många som nåtts av arbetsplatsutbildningarna, hur det framtagna utbildningsmaterialet fungerat samt om deltagarna tror att insatsen har potential att förbättra arbetsrutiner inom verksamheterna. Deltagarna har uppmanats att svara på utvärderingen trots att de ännu inte har hunnit med att anordna en egen arbetsplatsutbildning. Det är dock inte otänkbart att den låga svarsfrekvensen, trots uppmaningen från Brottsoffermyndighetens sida, beror på att många av deltagarna valt att inte svara på enkäten då de inte anordnat någon egen utbildning. Av dem som inte har arrangerat ett utbildningstillfälle ännu, har dock nästan hälften uppgivit att det finns planer att anordna tillfällen längre fram i tid. 49 enkätsvar har inkommit, vilket motsvarar en svarsfrekvens om 38 %. 67 % av svaren har inkommit från länspolismyndigheterna och 33 % från Åklagarmyndigheten. Av de svarande har 74 % (36 personer) uppgett att de har genomfört en egen utbildning. En mycket glädjande uppgift i utvärderingen är att de deltagare som uppgett att de anordnat egna utbildningstillfällen, har nått över anställda med dessa utbildningar. De som har svarat har dessutom uppgett att de planerar fler utbildningstillfällen längre fram.

10 Överlag har deltagarna uttryckt att de haft goda förutsättningar att genomföra arbetsplatsutbildningen. De har haft gott stöd från ledningen och kollegorna har visat stort intresse för utbildningen. En del av deltagarna har dock förmedlat att det varit svårt att samla alla berörda på arbetsplatsen till ett gemensamt utbildningstillfälle. På vissa platser har ledningen prioriterat redan inbokade interna utbildningar framför denna insats. Diagram 4. Hur tycker du att det framtagna utbildningsmaterialet har varit användbart för dig att utbilda andra? 9 50% 45% 40% 35% 30% 25% 20% 15% 10% 5% 0% Betyg 1 = dåligt och 5 = mycket bra I snitt har deltagarna gett det framtagna utbildningsmaterialets användbarhet fyra i betyg. Bland de kommentarer som lämnats har många deltagare förmedlat att materialet sammanfattade det viktigaste från utbildningsdagen, att det var pedagogiskt och innehöll bra föreläsningar. Diagram 5. Tror att denna utbildningsinsats kommer att förbättra arbetsrutinerna på din arbetsplats? 28% 3% 69% Ja Nej Vej ej

11 En majoritet av deltagarna har uppgett att insatsen kommer att förbättra arbetsrutinerna på den egna arbetsplatsen. Visserligen är en betydande andel (28 %) av de svarande osäkra på insatsens effekter, men mycket få av deltagarna har angett att de inte tror att insatsen får någon betydelse alls. I de kommentarer som lämnats av deltagarna har ett flertal påtalat att det numera råder en större säkerhet bland personalen beträffande hur de ska agera i mötet med barnen samt vikten av att dokumentera deras utsatthet. En del har dock uttryckt farhågor om att kunskap är färskvara och att det krävs fortsatta insatser för att hålla denna kunskap vid liv. Diagram 6. Vad tycker du om programmets upplägg med en inledande utbildningsdag och efterföljande egna utbildningstillfällen? 10 50% 45% 40% 35% 30% 25% 20% 15% 10% 5% 0% Betyg De svarande har gett utbildningsprogrammets upplägg en fyra i snitt. De flesta har uppgett i sina kommentarer att programmet har haft ett bra upplägg samt att det känts genomtänkt. En del har angett att fler handledare och instruktörer inom myndigheterna hade behövt utbildas för att säkerställa att insatsen når fler. Andra har förmedlat att det varit bra om insatsen först förankrats hos verksamheternas chefer för att på så vis legitimera utbildningsprogrammet. Några har uppgett att de även velat ha kunskap om hur samarbetet mellan myndigheter bör se ut beträffande ärenden med barn som har bevittnat våld och andra övergrepp i nära relation. Särskilt gäller det samarbetet mellan Polisen och socialtjänsten.

12 11 RESULTAT OCH ERFARENHETER AV UPPDRAGET Utbildningsinsatsen har mottagits väl av deltagarna. Det är glädjande att deltagarna har varit mycket engagerade under utbildningsdagarna. Ett flertal av dem har hört av sig i efterhand till medarbetare på Brottsoffermyndigheten med fördjupade frågor kring brottsskadeersättning. En positiv aspekt vad gäller deltagarnas egna utbildningstillfällen, är att de nått långt fler anställda inom verksamheterna än vad som uppskattades inledningsvis. Flera av deltagarna har själva lyckats utbilda ett hundratal av sina kollegor, vilket naturligtvis borgar för att kunskapen och uppmärksamheten kring barn som bevittnat våld ökat. Som visats i avsnittet Utvärdering (se s. 6) är det nästan en tredjedel av deltagarna som i dagsläget angett att de genomfört egna utbildningstillfällen. Med tanke på den korta tid som förlöpt mellan de anordnade utbildningsdagarna och när denna slutredovisning författas, får det ändå anses vara tämligen många av deltagarna som hunnit med att anordna en lokal arbetsplatsutbildning. Det är dessutom flera som meddelat att arbetsplatsutbildningar kommer att anordnas efter uppdragets avslut. Det är något som representanterna inom referensgruppen också har fått uppgift om. Det har uppstått vissa svårigheter med att samla in enkätsvar från utbildningsdeltagarna inför utvärderingen av uppdraget. En förklaring till det har varit av teknisk natur då deltagarna från Polisen, på grund av begränsad internetåtkomst, haft svårt att svara på de elektroniska enkäterna. Till viss del har detta problem avhjälpts genom att deltagarna svarat på enkäterna från sina hemdatorer eller använt en enkät i pappersform. Det som främst vållade en del svårigheter i planeringsfasen var att uppskatta hur många utbildningsplatser som skulle avsättas till myndigheterna. Särskilt har det gällt hur många platser som skulle fördelas inom varje myndighet på läns- och regionnivå. Exempelvis har utbildningstillfällena i Stockholm lockat betydligt fler deltagare än i Göteborg och Malmö. Bortfallet av deltagare har främst berott på hög arbetsbelastning men kanske också att planerade utbildningsplatser varit något för högt beräknade. Många av utbildningsdeltagarna har uttryckt att en positiv effekt av insatsen är att den kan förbättra arbetsrutinerna på respektive arbetsplats. Förhoppningen är att barn som har bevittnat våld och andra övergrepp i nära relationer i högre grad kommer att uppmärksammas i samband med förundersökningen om sådana brott. Det innebär att de i högre grad kommer att ha möjlighet att få brottsskadeersättning. Om kunskapen hos de poliser som arbetar i yttre tjänst ökar kan det också leda till att information om barns utsatthet i större utsträckning förmedlas vidare till socialtjänsten, så att de där kan få stöd och hjälp. Som framkommit under utbildningsdagarna finns det en osäkerhet bland poliser som arbetar i yttre tjänst gällande om de kan och får samtala med utsatta barn. Även om det finns riktlinjer inom de berörda organisationerna kring detta, kan det finnas anledning att arbeta vidare med frågan. En förhoppning är att denna utbildningsinsats kan bringa klarhet, men det kan också finnas skäl för Polisen och Åklagarmyndigheten att fortsätta detta arbete genom regelbundna utbildningsinsatser gentemot berörd personal. Brottsoffermyndigheten menar att det kan finnas anledning för regeringen att undersöka möjligheten att göra lagändringar på området, t.ex. vad gäller möjligheten att förordna särskild företrädare i de ärenden där barn behöver höras som vittnen i förundersökningar om våld i nära relation.

13 12 UPPFÖLJNING AV GENOMFÖRDA UTBILDNINGSINSATSER Vid det sista mötet med referensgruppen fördes diskussioner om hur de genomförda utbildningsinsatserna kan leva kvar inom myndigheterna, men även hur de kan följas upp efter uppdragets avslut. Referensgruppen Som underlag till diskussionen om en plan för uppföljning av insatserna, presenterade Brottsoffermyndigheten resultat från deltagarnas utvärderingar beträffande de fyra utbildningsdagarna samt den uppföljande enkäten efter deltagarnas egna arbetsplatsutbildningar. Några av referensgruppens medlemmar kunde också ge sin syn på utfallet av insatsen, då de både deltagit under utbildningsdagarna samt anordnat egna utbildningstillfällen. Referensgruppen var enig om att det utbildningsmaterial som tagits fram inom ramen för uppdraget ska finnas kvar på myndigheternas intranät för utbildning. Det är dock Brottsoffermyndighetens ansvar att se till att materialets innehåll håller sig à jour med t.ex. lagändringar på området. Som den uppföljande enkäten visat, finns det förhoppningar om att de utbildade handledarna och instruktörerna kommer att fortsätta att anordna egna utbildningsinsatser, vilket också referensgruppen har bekräftat. Brottsoffermyndighetens bedömning Brottsoffermyndigheten konstaterar att det finns ett stort intresse bland de berörda myndigheterna att låta insatsen leva vidare efter uppdragets avslut. Myndigheten har som att mål under nästa år göra ett större utskick av utbildningsmaterialet. Mottagare är chefer inom Polisen och Åklagarmyndigheten. De ska upplysas om möjligheten att anordna arbetsplatsutbildning om barn som bevittnat våld i nära relationer. Förhoppningen är att fler handledare och instruktörer då kan nås och att fler arbetsplatser inom de berörda myndigheterna anordnar egna utbildningstillfällen. Av naturliga skäl finns det också anledning för Brottsoffermyndigheten att följa utvecklingen av antalet ansökningar om brottsskadeersättning till barn som har bevittnat brott. Myndigheten har under året inlett en satsning för att i högre grad nå ut med information om rätten till brottsskadeersättning, bland annat genom utåtriktade arrangemang men också i form av nytt framtaget informationsmaterial. Fram till och med slutet av november 2013 har antalet ansökningar om ersättning till barn som bevittnat brott ökat och en förhoppning är att denna ökning fortsätter. Om den föreslagna lagändringen om att det ska räcka med en vårdnadshavares undertecknande genomförs kan ökningen fortsätta. 6 Brottsoffermyndigheten menar att det är av stort värde att undersöka om de inskickade förundersökningarna och domarna innehåller dokumentation av barns bevittnande. Myndigheten har för avsikt att följa utvecklingen. Myndigheten är medveten om att det kan vara svårt att dra alltför långa slutsatser av det resultat som en undersökning av de inkomna ansökningarna till barn som bevittnat brott kan visa. Förhoppningen är att den bland annat kan visa effekter av de utbildningsinsatser som genomförts, effekter som i slutändan kan medföra att barn som har bevittnat våld i högre grad uppmärksammas i förundersökningar. Det innebär att barnen i sin tur kan tillerkännas brottsskadeersättning samt ges stöd och skydd. 6 Se SOU 2012:26 En ny brottsskadelag, s. 249

14 Bilaga 1 13

15 14

16 15

17 16

18 17 Bilaga 2 PROGRAM FÖR UTBILDNINGSDAGARNA Registrering och kaffe med smörgås Välkomstord Fredrik Selin, projektansvarig, Brottsoffermyndigheten Barn som har bevittnat våld behov av stöd och bekräftelse Åsa Källström Cater, Fil.dr, Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete, Örebro universitet Lunch Utmaningar under förundersökningen diskussion och reflektion Sandra Eneroth, utredare brott i nära relation, Polismyndigheten i Västra Götalands län och Bodil Ericsson, kammaråklagare, Åklagarmyndigheten/Utvecklingscentrum Göteborg Ersättning till barn som har bevittnat våld Ulrika Forsgren, brottsskadejurist, Brottsoffermyndigheten Fika Ersättning till barn som har bevittnat våld forts Avslutning

Utbildningsprogram för bättre bemötande av sexualbrottsoffer i samband med polisanmälan, förundersökning och rättegång Slutredovisning

Utbildningsprogram för bättre bemötande av sexualbrottsoffer i samband med polisanmälan, förundersökning och rättegång Slutredovisning Utbildningsprogram för bättre bemötande av sexualbrottsoffer i samband med polisanmälan, förundersökning och rättegång Slutredovisning Ju2011/3982/KRIM UPPDRAGET I maj 2011 fick Brottsoffermyndigheten

Läs mer

BROTTSOFFERMYNDIGHETEN 2014-03-14 Dnr 09922/2011 AB 47

BROTTSOFFERMYNDIGHETEN 2014-03-14 Dnr 09922/2011 AB 47 Sida 1 av 7 BROTTSOFFERMYNDIGHETEN 2014-03-14 Dnr 09922/2011 AB 47 Delredovisning: Uppdrag om delmål, uppföljning och redovisning inom ramen för En strategi för genomförande av funktionshinderspolitiken

Läs mer

Basnivå avseende samverkansmyndigheters insatser vid Våld i nära relation

Basnivå avseende samverkansmyndigheters insatser vid Våld i nära relation Basnivå avseende samverkansmyndigheters insatser vid Våld i nära relation Myndigheternas insatser vid våld i nära relation ska bedrivas med god kvalitet i hela länet, med en likvärdig rättsäkerhet, skydd,

Läs mer

Karlavägen 121 2007-05-04 115 26 Stockholm Tel: 08-59 88 88 00. Justitiedepartementet Kriminalpolitiska enheten 103 33 Stockholm

Karlavägen 121 2007-05-04 115 26 Stockholm Tel: 08-59 88 88 00. Justitiedepartementet Kriminalpolitiska enheten 103 33 Stockholm Riksförbundet BRIS YTTRANDE Karlavägen 121 2007-05-04 115 26 Stockholm Tel: 08-59 88 88 00 Justitiedepartementet Kriminalpolitiska enheten 103 33 Stockholm SOU 2007:6 Målsägandebiträdet ett aktivt stöd

Läs mer

Basnivå avseende samverkansmyndigheters insatser vid mäns våld mot kvinnor och våld i nära relation

Basnivå avseende samverkansmyndigheters insatser vid mäns våld mot kvinnor och våld i nära relation Basnivå avseende samverkansmyndigheters insatser vid mäns våld mot kvinnor och våld i nära relation Myndigheternas insatser vid våld i nära relation ska bedrivas med god kvalitet i hela länet, med en likvärdig

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Styrelsen 2013-10-24 Sida 80 (91) 52 Samverkan mot våld Samverkan mot våld har varit ett projekt i Norrbotten under åren 2011-2012. Projektet har syftat till att

Läs mer

Återrapportering av ekonomiskt stöd till lokalt brottsförebyggande projekt

Återrapportering av ekonomiskt stöd till lokalt brottsförebyggande projekt Återrapportering av ekonomiskt stöd till lokalt brottsförebyggande projekt Det sker mycket brottsförebyggande arbete runtom i landet, både som projekt och i den löpande verksamheten. Några av dessa insatser

Läs mer

Användningen av kvalificerade skyddsidentiteter inom det särskilda personsäkerhetsarbetet

Användningen av kvalificerade skyddsidentiteter inom det särskilda personsäkerhetsarbetet Uttalande SÄKERHETS- OCH INTEGRITETSSKYDDSNÄMNDEN 2012-06-14 Dnr 139-2011 Användningen av kvalificerade skyddsidentiteter inom det särskilda personsäkerhetsarbetet 1 SAMMANFATTNING Säkerhets- och integritetsskyddsnämndens

Läs mer

Syfte Att synliggöra barnets situation i konflikter gällande vårdnad, boende, umgänge.

Syfte Att synliggöra barnets situation i konflikter gällande vårdnad, boende, umgänge. 1 Slutrapport till länsstyrelsen ang. Projektet Biff 2 2008-08-25-2010-06-01 gällande barn till missbrukare, barn som bevittnat våld och barn till föräldrar med psykisk ohälsa. Bakgrund/sammanfattning

Läs mer

Utvärdering Utvecklingsledare i kommunikationsplanering: Förändringsarbete

Utvärdering Utvecklingsledare i kommunikationsplanering: Förändringsarbete Utvärdering Utvecklingsledare i kommunikationsplanering: Förändringsarbete Positiva synpunkter Bra upplägg. Lite teori blandat med övningar i lagom storlek. Verksamhetsnära och realistiskt. Många tankeställare

Läs mer

Ärendenummer 405A-4604-05 Sida 1. Åklagarkammaren i Halmstad Vice Chefsåklagare Margareta Bong BESLUT 2006-02-10

Ärendenummer 405A-4604-05 Sida 1. Åklagarkammaren i Halmstad Vice Chefsåklagare Margareta Bong BESLUT 2006-02-10 Åklagarkammaren i Halmstad Vice Chefsåklagare Margareta Bong BESLUT 2006-02-10 Ärendenummer 405A-4604-05 Sida 1 MISSTÄNKT Kastellet HVB BROTT Vållande till annans död -2005-05-18 Anmälan K33150-05,405A05003712

Läs mer

Återrapportering av medel Nationella Tobaksuppdraget

Återrapportering av medel Nationella Tobaksuppdraget Dnr: 705-17285-2008 HFÅ 2008/306 Återrapportering av medel Nationella Tobaksuppdraget Samverkansprojekt Hälsofrämjande insatser för minskat tobaksbruk i Södermanland Ulrica Berglöf Regional Tobakssamordnare

Läs mer

När tilliten brister. Vänliga hälsningar. Christina Kiernan

När tilliten brister. Vänliga hälsningar. Christina Kiernan Nyhetsbrev augusti 2013 När tilliten brister De ungdomar som kommer i kontakt med sociala insatsgrupper har olika bakgrund, men en sak gemensamt: de har tappat tron på samhället och har svårt att se möjligheten

Läs mer

Sensus 2012-12 Johanna Krook, Katharina Persson katharina.persson@sensus.se 08-4061695

Sensus 2012-12 Johanna Krook, Katharina Persson katharina.persson@sensus.se 08-4061695 Frisk & fri Sensus 2012-12 Johanna Krook, Katharina Persson katharina.persson@sensus.se 08-4061695 2. Projektets syfte Syftet är att utveckla ett material som dels ger djupare kunskaper i ämnet än vad

Läs mer

Tillsynsutveckling i Väst

Tillsynsutveckling i Väst Välj utbildningar! Projektet erbjuder: Utbildningar som ska stärka individ och arbetsplats. Utbildningarnas innehåll och upplägg har arbetats fram i samråd med representanter från era arbetsplatser, en

Läs mer

Social Impact Report 2014

Social Impact Report 2014 Social Impact Report 2014 Innehållsförteckning Sammanfattning... 1. Inledning... 2. Verksamhetsåret 2014... 3. Förändringsteorikarta och vision...... 3.1 Vision 4. Resultat och måluppfyllelse... 4.1 Effektmålet...

Läs mer

Bilder: istockphoto och Stock.xchng. Social dokumentation. inom äldreomsorgen. kortversion av två projektrapporter

Bilder: istockphoto och Stock.xchng. Social dokumentation. inom äldreomsorgen. kortversion av två projektrapporter Bilder: istockphoto och Stock.xchng kortversion av två projektrapporter Social dokumentation inom äldreomsorgen PROJEKTET Syfte Att förbättra den sociala genomförandedokumentationen i äldreomsorgen, med

Läs mer

Marianne Ny Överåklagare. Utvecklingscentrum Göteborg

Marianne Ny Överåklagare. Utvecklingscentrum Göteborg Att företräda barn. Marianne Ny Överåklagare Utvecklingscentrum Göteborg RÄTTSÄKERHET Den misstänktes rättssäkerhet rätten till fair trial Brottsoffrets rättssäkerhet Rättssäkerhet för barn som brottsoffer

Läs mer

Samverkan - på vems villkor?

Samverkan - på vems villkor? Samverkan - på vems villkor? Utbilningsdag om våld i nära relationer och myndighetssamverkan med fokus på individen i centrum Den 4 mars 2011 i Lund för mellersta Skåne Inledning Göran Tunhammar Hans Nordin

Läs mer

Inbjudan och program

Inbjudan och program Till länsstyrelserna i Södra Östersjöns vattendistrikt och i Västerhavets vattendistrikt (m.fl.) Inbjudan och program Inom ramen för projekten Kulturmiljö och vattenförvaltning i Södra Östersjöns vattendistrikt

Läs mer

Kom igång med utbildningen säkervardag.nu!

Kom igång med utbildningen säkervardag.nu! GUIDE Kom igång med utbildningen säkervardag.nu! Det här dokumentet riktar sig till dig som ansvarar för att personalen får utbildning på ett företag eller till dig som utbildar i arbetsmiljöfrågan hot

Läs mer

Rapport om arbetet med att uppnå delmålen i En strategi för genomförande av funktionshinderspolitiken 2011-2016

Rapport om arbetet med att uppnå delmålen i En strategi för genomförande av funktionshinderspolitiken 2011-2016 Rapport om arbetet med att uppnå delmålen i En strategi för genomförande av funktionshinderspolitiken 2011-2016 Innehållsförteckning 1. Bakgrund... 2 2. Delmål för Domstolsverket... 2 3. Delmål 1 E-utbildning...

Läs mer

Projektbeskrivning Skyddsnät

Projektbeskrivning Skyddsnät Projektbeskrivning Skyddsnät När barn och unga råkar illa ut talar man ofta om att samhällets skyddsnät brister. Genom det gemensamma projektet Skyddsnät vill vi arbeta för att förstärka skyddsnätet runt

Läs mer

Brottsförebyggande rådet

Brottsförebyggande rådet Kort om koncept Karin Invigdes 2008 permanent verksamhet 2010 Målgruppsanpassad polisstation Fokus på samverkan och bemötande Verksamhet även för utsatta barn och de anmälda männen Sprida erfarenheter

Läs mer

Projektrapport och utvärdering av projekt Gymnasiearbete med kommunal inriktning

Projektrapport och utvärdering av projekt Gymnasiearbete med kommunal inriktning Rapport 2015-05-19 Projektrapport och utvärdering av projekt Gymnasiearbete med kommunal inriktning KS 2013/0967 Resultatet av projekt Gymnasiearbete med kommunal inriktning rapporterades till projektgrupp

Läs mer

Stockholms stad når inte hela vägen i kvinnofridsarbetet

Stockholms stad når inte hela vägen i kvinnofridsarbetet Stockholms stad når inte hela vägen i kvinnofridsarbetet - en halvtidsavstämning av hur stadsdelarna når upp till målen i Stockholms stads program för kvinnofridmot våld i nära relationer Alla Kvinnors

Läs mer

Uppföljning och utvärdering av MSB:s regelbundna samverkanskonferenser på nationell nivå

Uppföljning och utvärdering av MSB:s regelbundna samverkanskonferenser på nationell nivå MSB-51.1 Myndigheten för samhällsskydd och beredskap PM 1 (8) SI-SAM Fredrik Djurklou & Maria Pålsson 0722035873/0725203366 fredrik.djurklou@msb.se maria.palsson@msb.se Uppföljning och utvärdering av MSB:s

Läs mer

Projektets uppdrag: Att uppmärksamma och motarbeta diskriminering av personer med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF) eller psykisk ohälsa

Projektets uppdrag: Att uppmärksamma och motarbeta diskriminering av personer med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF) eller psykisk ohälsa Projektets uppdrag: Att uppmärksamma och motarbeta diskriminering av personer med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF) eller psykisk ohälsa Samarbetspartners: Sveriges Kommuner och Landsting,

Läs mer

Resultat från seminarium 2

Resultat från seminarium 2 Projektet Vård och Omsorgscollege Västerbotten Resultat från seminarium 2 En sammanställning av inkomna synpunkter och förslag från BUSprojektets seminarieserie i Vilhelmina, Lycksele, Umeå och Skellefteå

Läs mer

Statens Controllerutbildning

Statens Controllerutbildning Statens Controllerutbildning 2007 Återkoppling Omvärlden Controllerrollen Analys och användning av resultat Förändringsarbete Verktyg och metoder Kvalificerad utbildning i verksamhetsstyrning E konomistyrningsverket

Läs mer

Utvärdering av grannsamverkansbilen

Utvärdering av grannsamverkansbilen Utvärdering av grannsamverkansbilen 2015 Grannsamverkansbilen i Danderyd 5 augusti 2014 startade verksamheten med grannsamverkansbil i Danderyds kommun. Det är ett projekt som drivs i samarbete mellan

Läs mer

Uppföljning av rapporten Barnsexturism ett granskningsprojekt

Uppföljning av rapporten Barnsexturism ett granskningsprojekt Uppföljning av rapporten Barnsexturism ett granskningsprojekt Tillsynsrapport 2013:3 Utvecklingscentrum Göteborg April 2013 Innehållsförteckning 1. BAKGRUND OCH SYFTE... 3 2. METOD... 3 3. GRANSKADE ÄRENDEN...

Läs mer

Mall för slutrapport förprojektering

Mall för slutrapport förprojektering 1(9) Mall för slutrapport förprojektering Syftet med enhetliga mallar för slutrapportering är att underlätta spridningen av resultat och metoder från Socialfondsprojekten i Sverige. I slutrapporten för

Läs mer

Lathund för projektbidrag Svenska FN-förbundets projektbidrag till FN-föreningar och FN-distrikt

Lathund för projektbidrag Svenska FN-förbundets projektbidrag till FN-föreningar och FN-distrikt Lathund för projektbidrag Svenska FN-förbundets projektbidrag till FN-föreningar och FN-distrikt INNEHÅLL 1. Att vara aktiv i en styrelse 2. Instruktioner till bidragsansökan 3. Instruktioner för bidragsredovisning

Läs mer

Våld i nära relationer

Våld i nära relationer Våld i nära relationer Övergripande plan mot våld i nära relationer 2015-2018 Våld i nära relationer har många uttryck: psykiskt våld fysiskt våld sexuellt våld materiellt våld latent våld försummelse

Läs mer

Sammanställning regionala projektledare

Sammanställning regionala projektledare Bilaga 1 till Tre år med Mångfald på slätten (OVR306) Sammanställning regionala projektledare 1. Hur nöjd är du med att arbeta i projektet? Samtliga var nöjda med att ha jobbat i projektet och tycker att

Läs mer

~2!! i~~"n. Begäran om utlämnade av handlingar. i Västra Götaland Polisområde Älvsborg Polisenhet Borås Claes Lindberg Kommissarie/Utredningschef

~2!! i~~n. Begäran om utlämnade av handlingar. i Västra Götaland Polisområde Älvsborg Polisenhet Borås Claes Lindberg Kommissarie/Utredningschef ~2!! i~~"n i Polisområde Älvsborg Polisenhet Claes Lindberg Kommissarie/Utredningschef Datum 2013-09-13 Diarienr (åberopas) 187 A197.856/2013 Ale Rivinoja Bodagatan 29 507 42 BORÅS l (l) Begäran om utlämnade

Läs mer

Till dig som har anmält ett brott

Till dig som har anmält ett brott 6 Till dig som har anmält ett brott Du har anmält ett brott till Polisen. Genom din information är det möjligt för oss att utreda och förhoppningsvis klara upp brottet. Informationen kan också bidra till

Läs mer

Våld och hot i yrkeslivet

Våld och hot i yrkeslivet Våld och hot i yrkeslivet Inbjudan till en utbildningsdag för säkerhetsansvariga, beslutsfattare och medarbetare inom såväl privat som offentlig verksamhet Stockholm den 24 oktober 2012 En utbildningsdag

Läs mer

Bakgrund Mäns våld mot kvinnor och barn

Bakgrund Mäns våld mot kvinnor och barn Bakgrund 1 Mäns våld mot kvinnor och barn Ett globalt problem Ett samhällsproblem Ett demokratiproblem Ett folkhälsoproblem Ett rättsligt problem 2 Folkhälsopolitiskt program Västerbottens läns landsting

Läs mer

Kvalitet i bemötandet

Kvalitet i bemötandet Projektet är genomfört med stöd från Allmänna Arvsfonden Kvalitet i bemötandet HSO Skåne HAREC Försäkringskassan Skåne HSO Skåne 2001/ KiB sid 1 Sammanfattning Kvalitet i bemötandet är ett projekt med

Läs mer

Yttrande över Socialstyrelsens förslag till allmänna råd om socialnämndens ansvar för barn och unga

Yttrande över Socialstyrelsens förslag till allmänna råd om socialnämndens ansvar för barn och unga If'\ 1nspekt1onen för vård och omsorg 2014-01-31 Dnr 10.1-45335/2013 1(2) Avdelning syd Elisabet Marklund elisabet.marklund@ivo.se Socialstyrelsen 106 30 Stockholm socialstyrelsen@socialstyrelsen.se Yttrande

Läs mer

Under hösten 2011 och våren 2012 har Det företagsamma Värmland genomfört sju olika typer av aktiviteter inom ramen för projektet.

Under hösten 2011 och våren 2012 har Det företagsamma Värmland genomfört sju olika typer av aktiviteter inom ramen för projektet. Under hösten 2011 och våren 2012 har Det företagsamma Värmland genomfört sju olika typer av aktiviteter inom ramen för projektet. Aktiviteterna är genomförda i olika omfattning i samtliga av Värmlands

Läs mer

Säkerheten inom rättsväsendet

Säkerheten inom rättsväsendet Statistik Säkerheten inom rättsväsendet Akademikerförbundet för jurister, civilekono mer, systemvetare, personalvetare och samhällsvetare Om rapporten Säkerheten inom rättsväsendet diskuteras alltmer och

Läs mer

Hantering av IT-brottsutredningar

Hantering av IT-brottsutredningar Hantering av IT-brottsutredningar Informationssäkerhet för offentlig sektor, 2014-08-26 27 Chatrine Rudström, Åklagarmyndigheten Ulrika Sundling, Polisen Innehåll Polisens organisation före och efter 2015

Läs mer

Projektplan för projekt Inomhusmiljö

Projektplan för projekt Inomhusmiljö 4 mars 2015 Projektplanen har granskats av styrgrupperna för Miljösamverkan Halland och Miljösamverkan Västra Götaland. Inga förslag på ändringar har framförts och projektplanen är därmed fastställd. Projektplan

Läs mer

Instruktion till särskilt utvalda utbildare

Instruktion till särskilt utvalda utbildare Instruktion till särskilt utvalda utbildare Det här är en instruktion till dig som ska ge utbildning och färdighetsträning i bedömning och behandling av depression och värdera och hantera självmordsrisk

Läs mer

Återrapportering av ekonomiskt stöd till lokalt brottsförebyggande projekt

Återrapportering av ekonomiskt stöd till lokalt brottsförebyggande projekt Återrapportering av ekonomiskt stöd till lokalt brottsförebyggande projekt Det sker mycket brottsförebyggande arbete runtom i landet, både som projekt och i den löpande verksamheten. Några av dessa insatser

Läs mer

www.stockholm-hlr.nu

www.stockholm-hlr.nu Ett projekt i syfte att sprida kunskap kring halvautomatiska defibrillatorer för ökad överlevnad. En rapport av Mikael Gustafsson 2007 www.stockholm-hlr.nu INNEHÅLLSFÖRTECKNING SAMMANFATTNING Sidan 3 1.

Läs mer

Postadress Telefon E-post Organisationsnummer Box 22523, 104 22 Stockholm 08-617 98 00 sakint@sakint.se 202100-5703

Postadress Telefon E-post Organisationsnummer Box 22523, 104 22 Stockholm 08-617 98 00 sakint@sakint.se 202100-5703 Uttalande SÄKERHETS- OCH INTEGRITETSSKYDDSNÄMNDEN 2012-03-28 Dnr 114-2011 Försvararsamtal BAKGRUND Enligt lagen (2007:980) om tillsyn över viss brottsbekämpande verksamhet (tillsynslagen) har Säkerhets-

Läs mer

Vuxnas lärande och folkbibliotek rapport år 3

Vuxnas lärande och folkbibliotek rapport år 3 Birgitta Winlöf 2005-12-21 023-837 38 Vuxnas lärande och folkbibliotek rapport år 3 Projektets övergripande syften har varit: Förbättra bibliotekens möjligheter att bidra till den regionala viljan att

Läs mer

Intresset växer utvärdering

Intresset växer utvärdering Intresset växer utvärdering Om att bli ponnyägare och ta steget från läktaren till att bli hästskötare. Innehåll: Om att bli ponnyägare och ta steget från läktaren till att bli hästskötare. Målgrupp Varför?

Läs mer

Rapport 2001:01. Projekt Hedra. förebyggande arbete mot hedersrelaterat förtryck och våld

Rapport 2001:01. Projekt Hedra. förebyggande arbete mot hedersrelaterat förtryck och våld Rapport 2001:01 Projekt Hedra förebyggande arbete mot hedersrelaterat förtryck och våld Författare: Dilek Baladiz Projekt Hedra Förebyggande arbete mot hedersrelaterat förtryck och våld Utgivningsår:

Läs mer

Utbildningsprogram för bättre bemötande av sexualbrottsoffer i rättsväsendet

Utbildningsprogram för bättre bemötande av sexualbrottsoffer i rättsväsendet Utbildningsprogram för bättre bemötande av sexualbrottsoffer i rättsväsendet Redovisning av ett regeringsuppdrag Ju2007/4690/KRIM Ju2005/9830/KRIM Utbildningsprogram för bättre bemötande av sexualbrottsoffer

Läs mer

VITTNESSTÖD. Utvärdering med förslag för den fortsatta verksamheten. Ju2006/5404/KRIM

VITTNESSTÖD. Utvärdering med förslag för den fortsatta verksamheten. Ju2006/5404/KRIM VITTNESSTÖD Utvärdering med förslag för den fortsatta verksamheten Ju2006/5404/KRIM utvärdering med förslag för den fortsatta verksamheten VITTNESSTÖD Utvärdering med förslag för den fortsatta verksamheten

Läs mer

Handlingsplan för stöd till våldsutsatta kvinnor och barn som bevittnat våld, socialnämnden i Piteå kommun

Handlingsplan för stöd till våldsutsatta kvinnor och barn som bevittnat våld, socialnämnden i Piteå kommun Datum 2012-07-05 Handlingsplan för stöd till våldsutsatta kvinnor och barn som bevittnat våld, socialnämnden i Piteå kommun Kvalitetsdokument Redaktör Dokumentnamn Upprättat (dat.) 2011-11-24 Handlingsplan

Läs mer

12 blir närmare 40 välkomna nykomlingar!

12 blir närmare 40 välkomna nykomlingar! Nyhetsbrev juni 2013 12 blir närmare 40 välkomna nykomlingar! Den senaste månaden har min mejlbrevlåda fyllts av intresseanmälningar och engagerade frågor om sociala insatsgrupper. Jag är tacksam att få

Läs mer

OM VI FICK BESTÄMMA ett projekt om Barnkonventionen och varför barns och ungdomars delaktighet måste stärkas

OM VI FICK BESTÄMMA ett projekt om Barnkonventionen och varför barns och ungdomars delaktighet måste stärkas Sofia Balic Projektledare Sveriges Musik- och Kulturskoleråd Nybrokajen 13 S- 111 48 STOCKHOLM +46 703 66 13 30 sofia.balic@smok.se www.smok.se 13-05-1713-05-17 Till Michael Brolund Arvsfondsdelegationen

Läs mer

Sammanställning av en enkätundersökning avseende läget i PRIO-kommunerna i utbildningsomgång 1-3 April 2014

Sammanställning av en enkätundersökning avseende läget i PRIO-kommunerna i utbildningsomgång 1-3 April 2014 2014-05-05 1 (17) Sammanställning av en enkätundersökning avseende läget i PRIO-kommunerna i utbildningsomgång 1-3 April 2014 Sveriges Kommuner och Landsting Post: 118 82 Stockholm, Besök: Hornsgatan 20

Läs mer

Visions medlemsutbildning

Visions medlemsutbildning Visions medlemsutbildning Inledning Syftet med detta körschema är att ge dig som kursledare vägledning kring ämnesavsnitt, metoder, övningar och tidsangivelse. Du ska utgå från körschemat och utbildningsmaterialet

Läs mer

Mitt tips är att bjuda in er själva och varandra till studiebesök runtom i landet. Det är samverkan i sin bästa form.

Mitt tips är att bjuda in er själva och varandra till studiebesök runtom i landet. Det är samverkan i sin bästa form. Nyhetsbrev mars 2014 Tack för ett superbra studiebesök, Eskilstuna! Häromveckan var jag och mina kollegor från de er som samverkar kring sociala insatsgrupper, på ett studiebesök i Eskilstuna. Våra värdar

Läs mer

Redovisning av brukarenkät gällande hemtjänsten i Nordanstigs Kommun

Redovisning av brukarenkät gällande hemtjänsten i Nordanstigs Kommun Redovisning av brukarenkät gällande hemtjänsten i Nordanstigs Kommun Dokumenttyp Dokumentnamn Rapport Brukarenkät 2008 Dokumentägare Dokumentansvarig OA-förvaltningen Berit Burman Dokumentinformation Redovisning

Läs mer

5. Målgrupp Legitimerade sjukhusfysiker under ST utbildning. Kursen kan även rekommenderas till sjukhusfysiker som deltar i CPD programmet.

5. Målgrupp Legitimerade sjukhusfysiker under ST utbildning. Kursen kan även rekommenderas till sjukhusfysiker som deltar i CPD programmet. KURSBESKRIVNING 1. Utbildningens titel Protonbehandlingsfysik och dosimetri 2. Typ av utbildning CPD/ST kurs 3. Ämnesområde Medicinsk strålningsfysik, strålbehandling 4. Kort sammanfattning av utbildningen

Läs mer

Socialförvaltningen CARPE. Minnesanteckningar Sida 1 (5) 2015

Socialförvaltningen CARPE. Minnesanteckningar Sida 1 (5) 2015 CARPE Minnesanteckningar Sida 1 (5) 2015 Inledning Carin hälsade välkommen till dagens träff som hade temat kompetens och rekrytering. Vid dagens Kompetensombudsträff medverkade Ylva Disheden, Länsstyrelsen

Läs mer

Hur kan sociala medier användas i det brottsförebyggande och offerstödjande arbetet?

Hur kan sociala medier användas i det brottsförebyggande och offerstödjande arbetet? Hur kan sociala medier användas i det brottsförebyggande och offerstödjande arbetet? Inbjudan till en föreläsning och workshop för personer verksamma inom rättsväsendet, socialtjänsten, ideella organisationer

Läs mer

Tryggare skolor för unga hbtq-personer. Redovisning av uppdrag om insatser för en öppen och inkluderande miljö i skolan för unga hbt-personer

Tryggare skolor för unga hbtq-personer. Redovisning av uppdrag om insatser för en öppen och inkluderande miljö i skolan för unga hbt-personer Tryggare skolor för unga hbtq-personer Redovisning av uppdrag om insatser för en öppen och inkluderande miljö i skolan för unga hbt-personer 1 Öppna Skolan! Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor

Läs mer

Till dig som LIA-handledare

Till dig som LIA-handledare Y Till dig som LIA-handledare Grattis! Du har tackat ja till uppgiften att vara handledare för en KY-student på din arbetsplats en uppgift som kan vara både lärorik, stimulerande och ansvarsfull. Inom

Läs mer

SKYDDSNÄT ELLER TRASSEL?

SKYDDSNÄT ELLER TRASSEL? SKYDDSNÄT ELLER TRASSEL? HJÄLPPROCESSEN FÖR VÅLDSUTSATTA KVINNOR OCH BARN En hjälpreda för att se sammanhang och göra effektiva insatser Materialet är gjort med utgångspunkt i samverkande verksamheter

Läs mer

Misstänktas rätt till insyn vid frihetsberövande m.m. ändrade bestämmelser från den 1 juni 2014

Misstänktas rätt till insyn vid frihetsberövande m.m. ändrade bestämmelser från den 1 juni 2014 Misstänktas rätt till insyn vid frihetsberövande m.m. ändrade bestämmelser från den 1 juni 2014 RättsPM 2014:1 Utvecklingscentrum Malmö Maj 2014 Innehållsförteckning Sammanfattning... 3 Bakgrund... 3 De

Läs mer

Skvalpfonden Påminn om Stimulus skvalpfond i klasserna. Det är fritt fram att söka pengar till psykologstudentprojekt.

Skvalpfonden Påminn om Stimulus skvalpfond i klasserna. Det är fritt fram att söka pengar till psykologstudentprojekt. Stimulus utbildningsbevakning Protokoll från möte 2008-10-21 Dagordning: 1. Val av sekreterare 2. Förra mötet 3. Från möte med programansvarige Per-Olof 4. Från möte med StuFF 5. Från Stimulus styrelse

Läs mer

Diversa kompetensutveckling för lika möjligheter

Diversa kompetensutveckling för lika möjligheter Utvärdering - sammanställning Språk, flerspråkighet och språkinlärning, Kjell Kampe 26 mars 2012 1. Vilka förväntningar hade du på den här dagen? - Jag förväntade mig nya kunskaper kring språk och språkinlärning

Läs mer

Utredning. Våld i nära relationer

Utredning. Våld i nära relationer Utredning Våld i nära relationer Umeå kommun 2014 1 Inledning Under fem månader har en kartläggning kring våld i nära relationer genomförts i Umeå kommun. Utredningen har finansierats av medel från Socialstyrelsen.

Läs mer

Grupputbildning höstterminen 2015. Vecka 41: UTBILDNINGSTILLFÄLLE 1

Grupputbildning höstterminen 2015. Vecka 41: UTBILDNINGSTILLFÄLLE 1 ACT Att hantera stress och främja hälsa Grupputbildning höstterminen 2015 2015 Höstterminen Sista anmälningsdag Fredag 2015-08-21 (efter det i mån av plats) Plats Ersta konferens Erstagatan 1K Stockholm

Läs mer

CHEFSUTBILDNING FÖR ARBETSLEDARE INOM FRITIDSSEKTORN. Skarpnäcks Folkhögskola 2007-2008

CHEFSUTBILDNING FÖR ARBETSLEDARE INOM FRITIDSSEKTORN. Skarpnäcks Folkhögskola 2007-2008 Utvärdering CHEFSUTBILDNING FÖR ARBETSLEDARE INOM FRITIDSSEKTORN Skarpnäcks Folkhögskola 27-28 av Jens Eriksson Skarpnäcks Folkhögskola Horisontvägen 26 128 34 SKARPNÄCK 8-683 18 3 www.skarpnack.fhsk.se

Läs mer

Förbränning Tillsyn. Samsyn för tillsyn av anläggningar som förbränner avfall och stora förbränningsanläggningar. Uppdrag. Bakgrund.

Förbränning Tillsyn. Samsyn för tillsyn av anläggningar som förbränner avfall och stora förbränningsanläggningar. Uppdrag. Bakgrund. Projektplan för version 2010-05-26 Förbränning Tillsyn Samsyn för tillsyn av anläggningar som förbränner avfall och stora förbränningsanläggningar Uppdrag Bakgrund Syfte Länsrådsgrupp 6 har gett i uppdrag

Läs mer

PROJEKTSKOLA 1 STARTA ETT PROJEKT

PROJEKTSKOLA 1 STARTA ETT PROJEKT PROJEKTSKOLA I ett projekt har du möjlighet att pröva på det okända och spännande. Du får både lyckas och misslyckas. Det viktiga är att du av utvärdering och uppföljning lär dig av misstagen. Du kan då

Läs mer

Arbetsutvecklingsrapport

Arbetsutvecklingsrapport Arbetsutvecklingsrapport Brukarundersökning inom daglig verksamhet En länsgemensam brukarundersökning för personer som har insatser enligt LSS Författare: Eva Rönnbäck Rapport: nr 2011:1 ISSN 1653-2414

Läs mer

Styrning. Kvinnor och män skall ha samma makt att forma samhället och sina egna liv. 1. En jämn fördelning av makt och inflytande

Styrning. Kvinnor och män skall ha samma makt att forma samhället och sina egna liv. 1. En jämn fördelning av makt och inflytande Styrning Nationella jämställdhetspolitiska mål: Kvinnor och män skall ha samma makt att forma samhället och sina egna liv 1. En jämn fördelning av makt och inflytande 2. Ekonomisk jämställdhet 3. En jämn

Läs mer

79 av cirka 100 besökare besvarade enkäten. 54 kommenterade den sista skriftliga frågan.

79 av cirka 100 besökare besvarade enkäten. 54 kommenterade den sista skriftliga frågan. 79 av cirka 100 besökare besvarade enkäten. 54 kommenterade den sista skriftliga frågan. KOMMENTARER: vad var särskilt positivt under dagen och vad kan förbättras? Tänk på innehållet under dagen, förtäring,

Läs mer

Skövdestudenter om kurser

Skövdestudenter om kurser Skövdestudenter om kurser Temat för denna enkätundersökning var kurser vilket är ett väldigt stort området. Det vi valde att fokusera på var dels ett område som tidigare diskuterats mycket inom Studentkåren

Läs mer

Slutsatser från utvärderingen

Slutsatser från utvärderingen Slutsatser från utvärderingen Jonatan Jürisoo 4C Strategies Presentationen följer här i PPT-format. För att se presentationen i Preziformat, vilket användes på seminariet, klicka här! Syfte med utvärderingen

Läs mer

1. Utbildningens titel Verktyg för bearbetning och analys av bilder inom sjukhusfysiken

1. Utbildningens titel Verktyg för bearbetning och analys av bilder inom sjukhusfysiken KURSBESKRIVNING 1. Utbildningens titel Verktyg för bearbetning och analys av bilder inom sjukhusfysiken 2. Typ av utbildning Fortbildning för legitimerade sjukhusfysiker 3. Ämnesområde Bildbehandling inom

Läs mer

Rapport Projekt Affärsutveckling

Rapport Projekt Affärsutveckling Rapport Projekt Affärsutveckling Qniv Våren 2009 Projektledare Marianne Örtengren Ulrika Sandström Enkät och rapport: Ulrika Sandström Nära coaching ulrika@naracoaching.se Sammanfattning Under våren 2009

Läs mer

Projektbeskrivning samt sammanställning av inventeringen i delprojekt. Chefer utan högskoleutbildning

Projektbeskrivning samt sammanställning av inventeringen i delprojekt. Chefer utan högskoleutbildning Projektbeskrivning samt sammanställning av inventeringen i delprojekt Chefer utan högskoleutbildning September 2012 1 Innehåll 1. Projekt Carpe 2... 3 2. Syfte och mål för delprojekt Chefer utan högskoleutbildning...

Läs mer

Slutrapport och utvärdering av Folkuniversitetets projekt Digital delaktighet för personer i digitalt utanförskap i Uppsala

Slutrapport och utvärdering av Folkuniversitetets projekt Digital delaktighet för personer i digitalt utanförskap i Uppsala Slutrapport och utvärdering av Folkuniversitetets projekt Digital delaktighet för personer i digitalt utanförskap i Uppsala 1. Inledning Som en del av vår integrationssatsning samarbetar Folkuniversitetet

Läs mer

Riktlinjer för Verksamhetsförlagd utbildning inom. Förskollärarutbildningen. UVK5: Sociala relationer, konflikthantering och ledarskap VT 2015

Riktlinjer för Verksamhetsförlagd utbildning inom. Förskollärarutbildningen. UVK5: Sociala relationer, konflikthantering och ledarskap VT 2015 Riktlinjer för VFU5 15 03 26 Riktlinjer för Verksamhetsförlagd utbildning inom Förskollärarutbildningen UVK5: Sociala relationer, konflikthantering och ledarskap VT 2015 Camilla Kristén Camilla.Kristen@hh.se

Läs mer

För huvudmän inom skolväsendet. Läslyftet Kollegialt lärande för utveckling av elevers läsande och skrivande Läsåret 2015/16

För huvudmän inom skolväsendet. Läslyftet Kollegialt lärande för utveckling av elevers läsande och skrivande Läsåret 2015/16 För huvudmän inom skolväsendet Läslyftet Kollegialt lärande för utveckling av elevers läsande och skrivande Läsåret 2015/16 Ansök senast den 23 januari 2015 Läslyftet 2015 2018 Hösten 2015 startar Läslyftet,

Läs mer

TINDRA. En film om ett skadat barn HANDLEDNING & DISKUSSIONSMATERIAL

TINDRA. En film om ett skadat barn HANDLEDNING & DISKUSSIONSMATERIAL TINDRA En film om ett skadat barn HANDLEDNING & DISKUSSIONSMATERIAL Barn som far illa Alldeles för många barn i Sverige far illa genom att de utsätts för misshandel. Alldeles för många av dem får inte

Läs mer

Verksamhetsplan 2015. Linje 14

Verksamhetsplan 2015. Linje 14 Verksamhetsplan 2015 Linje 14 Om Linje 14 Örebro kommun och Örebro universitet bedriver sedan 2003 verksamheten Linje 14, ett samverkansarbete som går ut på att motivera fler ungdomar att studera vidare

Läs mer

Beslut - enkätundersökningen LUPP 2013

Beslut - enkätundersökningen LUPP 2013 TJÄNSTESKRIVELSE 1 (1) Barn- och utbildningsförvaltningen 2014-03-31 Dnr: 2013/103-UAN-010 Daniel Berr - bh114 E-post: daniel.berr@vasteras.se Kopia till Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden Beslut -

Läs mer

Standard, handläggare

Standard, handläggare Kvalitetsindex Standard, handläggare Rapport 20120711 Innehåll Skandinavisk Sjukvårdsinformations Kvalitetsindex Strategi och metod Antal intervjuer, medelbetyg totalt samt på respektive fråga och antal

Läs mer

UTVÄRDERING av Föräldrar en resurs för sina barn. Ett pilotprojekt i Vallentuna kommun 2004-2005. Genomfört med stöd från Riksbankens Jubileumsfond

UTVÄRDERING av Föräldrar en resurs för sina barn. Ett pilotprojekt i Vallentuna kommun 2004-2005. Genomfört med stöd från Riksbankens Jubileumsfond UTVÄRDERING av Föräldrar en resurs för sina barn Ett pilotprojekt i Vallentuna kommun 2004-2005 Genomfört med stöd från Riksbankens Jubileumsfond Innehållsförteckning sid 1. Kort bakgrund 3 2. Utvärdering

Läs mer

Det handlar om kärlek. Läsåret 2013/2014

Det handlar om kärlek. Läsåret 2013/2014 Det handlar om kärlek Läsåret 2013/2014 I samarbete med 2 Sammanfattning av resultatet Totalt har 2 716 elever svarat på enkäten före skolveckan och 1 698 elever har svarat på enkäten efter skolveckan.

Läs mer

Barns säkerhet och stöd i förskolan

Barns säkerhet och stöd i förskolan 2013-09-23 13/48 OBS! Var vänlig distribuera inbjudan till berörd målgrupp inom förvaltningen Skolstyrelsen (motsv) fvb till skolledare/förskolechefer, förskolekooperativ Friskolor Barns säkerhet och stöd

Läs mer

Vård- och omsorgsförvaltningen. Brukarnas upplevelser av sin personliga assistans i Lund

Vård- och omsorgsförvaltningen. Brukarnas upplevelser av sin personliga assistans i Lund Vård- och omsorgsförvaltningen Brukarnas upplevelser av sin personliga assistans i Lund Kvalitetsmätning 2010 2 Inledning 3 Syfte 3 Målgrupp 3 Arbetsprocess 3 Enkätens uppbyggnad 3 Svarsfrekvens och bortfall

Läs mer

Slutrapport: Vägen till ökat välbefinnande.

Slutrapport: Vägen till ökat välbefinnande. Projektledare 2007-08-31 Cecilia Ek Lena Hellsten Robert Karlsson Lednings- och styrgrupp Märta Vagge Kristina Rönnkvist Madeleine Jonsson Slutrapport: Vägen till ökat välbefinnande. Syfte Syftet med projektet

Läs mer

Hiv på institution. - Ett projekt med syfte att öka kunskapen om och minska spridningen av blodsmittor. Torkel Richert, Malmö högskola

Hiv på institution. - Ett projekt med syfte att öka kunskapen om och minska spridningen av blodsmittor. Torkel Richert, Malmö högskola Hiv på institution - Ett projekt med syfte att öka kunskapen om och minska spridningen av blodsmittor Torkel Richert, Malmö högskola Projektmål Nå ut med information till ett stort antal personer vilka

Läs mer

Handlingsplan Våld i nära relationer. Socialnämnden, Motala kommun

Handlingsplan Våld i nära relationer. Socialnämnden, Motala kommun Handlingsplan Våld i nära relationer Socialnämnden, Motala kommun Beslutsinstans: Socialnämnden Diarienummer: 13/SN 0184 Datum: 2013-12-11 Paragraf: SN 192 Reviderande instans: Diarienummer: Datum: Paragraf:

Läs mer

Utvärdering av Kompetenslyftet ehälsa, utökad målgrupp Kompetenslyftet ehälsa för våra med@rbetare

Utvärdering av Kompetenslyftet ehälsa, utökad målgrupp Kompetenslyftet ehälsa för våra med@rbetare 2014-02-14 Utvärdering av Kompetenslyftet ehälsa, utökad målgrupp Kompetenslyftet ehälsa för våra med@rbetare 2014-02-14 Inledning Hälso- och sjukvården har under ett antal år använt elektroniska journalsystem

Läs mer

Att anordna kurser i att ha häst

Att anordna kurser i att ha häst Denna manual är en av fyra som arbetats fram under projektet Regionala forum för hästsektorn. Manualen ska underlätta arbetet med att stärka sektorn regionalt. Regionala forum för hästsektorn - Regionala

Läs mer