BROTTSOFFERMYNDIGHETEN Dnr 09922/2011 AB 47

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "BROTTSOFFERMYNDIGHETEN 2014-03-14 Dnr 09922/2011 AB 47"

Transkript

1 Sida 1 av 7 BROTTSOFFERMYNDIGHETEN Dnr 09922/2011 AB 47 Delredovisning: Uppdrag om delmål, uppföljning och redovisning inom ramen för En strategi för genomförande av funktionshinderspolitiken S2011/8810/FST (delvis) Uppdraget Riksdagen har beslutat om de nationella målen för funktionshinderspolitiken; en samhällsgemenskap med mångfald som grund, att samhället utformas så att människor med funktionsnedsättning i alla åldrar blir fullt delaktiga i samhällslivet samt jämlikhet i levnadsvillkor för flickor och pojkar, kvinnor och män med funktionshinder. Regeringen har fastställt inriktningsmål inom nio prioriterade områden, varav rättsväsendet är ett. Utifrån dessa inriktningsmål har ett antal myndigheter haft i uppdrag att lämna förslag till delmål. Brottsoffermyndigheten är en av de myndigheter inom rättsväsendet som har ett särskilt ansvar för att genomför regeringens funktionshinderspolitik. Myndigheten ska under åren arbeta enligt de delmål som regeringen slagit fast i En strategi för genomförande av funktionshinderspolitiken Brottsoffermyndigheten finns i Umeå och har cirka 50 anställda. Myndighetens övergripande mål är att främja brottsoffers rättigheter och uppmärksamma deras behov och intressen. Myndigheten har fyra verksamhetsområden; att svara för att handlägga och fatta beslut i frågor om brottsskadeersättning, att administrera Brottsofferfonden som fördelar medel till brottsofferinriktad forskning, projekt m.m., att fungera som kunskapscentrum när det gäller brottsofferfrågor samt att bedriva regress gentemot gärningspersoner. Brottsoffermyndighetens delmål För att nå inriktningsmålet för rättsväsendet och Migrationsverket har regeringen slagit fast fem delmål för Brottsoffermyndigheten. Myndigheten har under året vidtagit ett antal åtgärder för att nå delmålen och ytterligare åtgärder planeras. BROTTSOFFERMYNDIGHETEN Box 470 Besöksadress Tel växel Telefax UMEÅ Storgatan E-postadress:

2 Sida 2 av 7 Delmål 1 Brottsoffermyndigheten ska öka sina medarbetares kompetens beträffande förutsättningar och behov hos personer med funktionsnedsättning samt brottsoffer med funktionsnedsättning. Brottsoffermyndigheten genomförde under året en utbildningsdag för samtliga medarbetare med övergripande tema bemötande. För genomförandet av utbildningen engagerades en konsult, Barbro Lindgren, med lång och bred erfarenhet från funktionshindersrörelsen då hon arbetat på HSO Västerbotten med handikappolitiska frågor och senare med utvecklingsprojekt på nationell nivå för Handikappförbunden. Idag har hon uppdrag för både Handikappförbunden och Handisam. Personalutbildningen föregicks av flera planeringsmöten med bland andra Barbro Lindgren. Hennes breda kontaktnät inom funktionshindersrörelsen nyttjades både vid planeringen och vid genomförandet av utbildningen. Syftet med utbildningen var att skapa ett direkt möte mellan Brottsoffermyndighetens medarbetare och personer som har en eller flera funktionsnedsättningar. Dagen innehöll både kortare föreläsningar, filmvisning och tre seminarier där medarbetarna i mindre grupper fick höra berättelser och ställa frågor. Seminarierna leddes av tre personer med olika erfarenheter av att leva med fysiska och/eller neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. Samtliga medarbetare fick möjlighet att träffa seminarieledarna. Målet var att ge medarbetarna så konkret och bred kunskap som möjligt om hur det kan vara att leva med en funktionsnedsättning, vad detta kan innebära för personen i mötet med en myndighet samt vad man som tjänsteman på en myndighet kan göra för att skapa ett gott möte. Utöver utbildningsdagen har medarbetarna haft möjlighet att delta vid myndighetens externa arrangemang och därmed kunnat tillgodogöra sig även annan utbildning. För att fullfölja delmålet kommer Brottsoffermyndigheten under våren 2014 att anordna en fördjupad intern utbildning med fokus på bemötande av personer med funktionsnedsättning. Denna fördjupningsutbildning riktar sig till medarbetare i växeln, servicetelefonen samt vid regressenheten. Dessa medarbetare har daglig kontakt med brottsoffer och andra enskilda som vänder sig till myndigheten. Kontakterna sker främst per telefon men personliga besök förekommer. Mot bakgrund av de goda erfarenheterna från den tidigare utbildningen har Barbro Lindgren engagerats för att i samråd med myndigheten planera och genomföra den aktuella utbildningen. Delmål 2 Brottsoffermyndigheten ska öka kunskapen om vilka hinder som finns i rättsväsendet för personer med funktionsnedsättning och hur hindren kan motverka deltagande i och tillgång till rättsväsendet på lika villkor som andra i vårt samhälle. Detta gäller även företrädare för övriga rättsväsendet som utbildas av myndigheten inom ramen för ordinarie verksamhet. Rättsväsendets företrädare är en viktig målgrupp för Brottsoffermyndighetens utåtriktade verksamhet. En stor del av deltagarna vid de arrangemang som beskrivs under delmål fyra består av företrädare för rättsväsendet. Utöver dessa arrangemang har myndigheten under året fortsatt genomförandet av ett utbildningsprogram inom ramen för ett regeringsuppdrag om bemötande av sexualbrottsoffer inom rättsväsendet. Uppdraget syftar till att ge ökad kunskap om och förbättra

3 Sida 3 av 7 bemötande av sexualbrottsoffer under hela rättsprocessen och har särskilt fokus på att bemöta barn och unga. Programmet belyser även rättskedjeperspektivet och samverkan inom och utanför rättsväsendet i sexualbrottsmål. I uppdraget samråder myndigheten med Rikspolisstyrelsen, Åklagarmyndigheten, Domstolsverket, Sveriges advokatsamfund och Nationellt centrum för kvinnofrid. Utbildningen genomförs i internatform under två dagar och innehåller föreläsningar den ena dagen och diskussionsseminarier den andra dagen. Utbildningsprogrammet genomförs utifrån olika teman, som uppdraget och de deltagande myndigheterna pekat ut som särskilt angelägna. Ett av dessa är unga sexualbrottsoffer med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. Till de två utbildningsomgångarna med temat neuropsykiatriska funktionsnedsättningar har flera namnkunniga föreläsare och experter anlitats. Brottsoffermyndigheten har framställt ett antal kortfilmer som skildrar olika bemötandesituationer. De används som avstamp i diskussioner om bemötande och objektivitet i förhållande till empati. Två av filmerna belyser unga med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. Den ena utspelar sig i en rättssal och den andra skildrar en förhörssituation på en polisstation. Under de efterföljande diskussionerna har deltagarna fått möjlighet att ur flera olika perspektiv diskutera hur de olika rättsaktörernas bemötande. Utvärderingarna visar att utbildningen varit mycket uppskattad av deltagarna. Filmerna som beskrivits ovan kommer tillsammans med en handledning att spridas direkt till rättsväsendet för att användas som ett utbildningsmaterial vid lokala utbildningar på respektive myndighet. Materialet kommer att lanseras under en avslutande dag för chefer inom rättsväsendet i maj Delmål 3 Brottsoffermyndigheten ska säkerställa att brottsoffer med funktionsnedsättning får ett gott bemötande samt en god tillgänglighet till myndighetens verksamhet. Detta gäller även företrädare för övriga rättsväsendet, som utbildas av myndigheten inom ramen för ordinarie verksamhet. Genomförda åtgärder Efter den inventering av Brottsoffermyndighetens lokaler som gjordes 2012 har myndigheten vidtagit åtgärder för att förbättra den fysiska tillgängligheten till myndighetens lokaler. Det är av central betydelse för tillgängligheten att alla som vill komma i kontakt med myndigheten kan ta till sig informationen i myndighetens tryckta material, övriga informationsmaterial och på webbplatsen. Flera broschyrer har omarbetats under perioden och webbplatsen har inventerats. Inventeringen av webbplatsen gjordes i samråd med personer med egna erfarenheter av att leva med olika typer av funktionsnedsättningar. Inventeringen visade att webbplatsen har god tillgänglighet och att vissa mindre förändringar skulle öka tillgängligheten ytterligare. Ärendehandläggningen vid Brottsoffermyndigheten är i huvudsak skriftlig. Det betyder att tillgängligheten i myndighetens språk är avgörande för att mottagaren ska förstå innehållet. Under 2013 har ett klarspråksarbete med särskilt fokus på beslut inletts på samtliga enheter vid myndigheten. Funktionsnedsättning är en aspekt som särskilt beaktas i detta arbete. Den personalutbildning som genomfördes under året gav medarbetarna goda förutsättningar att förbättra sitt bemötande av personer med funktionsnedsättning vid personliga möten och telefonsamtal.

4 Sida 4 av 7 Myndigheten har under året tagit fram en informationsfilm om brottsskadeersättning. Filmen innehåller både dramatiseringar och tydliga animationer. För att öka tillgängligheten finns även en textad version av filmen. Filmen finns på myndighetens webbplats, på Youtube och används även vid utåtriktade arrangemang och föreläsningar. Åtgärder Under våren 2014 kommer en fördjupningsutbildning för de medarbetare som dagligen har kontakt med enskilda att genomföras. Syftet med utbildningen är att säkerställa ett gott bemötande från myndighetens medarbetare. För att säkerställa kontinuiteten i medarbetarnas kompetens att ge alla brottsoffer och andra enskilda ett gott bemötande ska en översyn av introduktionsprogrammet för nya medarbetare vid Brottsoffermyndigheten göras. I detta program ska bemötandet av personer med funktionsnedsättning särskilt belysas. Vidare kommer det klarspråksarbete som inletts att fortsätta. Brottsoffermyndigheten har fått i uppdrag av regeringen att ta fram informationsmaterial direkt riktat till barn och unga som brottsoffer. Myndigheten lägger inom detta uppdrag särskilt fokus på barn och unga med funktionsnedsättning. Uppdraget ska redovisas den 15 juni Delmål 4 De kunskaper som Brottsoffermyndigheten förvärvat om brottsoffer med funktionsnedsättning ska användas vid myndighetens externa arrangemang. Brottsoffermyndigheten genomför varje år flera stora utåtriktade utbildningsarrangemang och engagerar då erfarna forskare och praktiker som föreläsare. I vissa fall arrangeras de i samverkan med andra organisationer och i andra fall står myndigheten som ensam arrangör. De under perioden genomförda arrangemang med särskilt fokus på funktionsnedsättning var: En temadag i Uppsala om fysisk misshandel av små barn. En föreläsning handlade om den särskilda utsatthet som råder för barn med olika typer av kroniska sjukdomar. En halvdag med föreläsningar på temat Möten med brottsoffer utmaningar och möjligheter i Malmö. Dagen innehöll ett inslag om bemötandet av personer med psykisk ohälsa eller psykiatrisk funktionsnedsättning som befinner sig i en krissituation. Under Stockholm Criminology Symposium som arrangerades på Norra Latin i Stockholm i juni deltog Brottsoffermyndigheten tillsammans med Nationellt centrum för kvinnofrid, NCK, med en gemensam viktimologisk session på temat våld mot kvinnor som lever med funktionsnedsättning. En temadag Barn som upplevt våld i Örebro omfattade bl.a. ett uppskattat moment med fokus på barn med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. Tillsammans med 14 andra myndigheter arrangerade Brottsoffermyndigheten en tvådagarskonferens om mäns våld mot kvinnor Arbetet mot våld kunskap, erfarenheter och metoder. Två av de erbjudna seminarierna, ett vardera dagen, hade funktionsnedsättning som tema. Brottsoffermyndighetens största arrangemang är det årligen återkommande högtidlighållandet av Internationella brottsofferdagen. Teckentolkar fanns på scenen under hela dagen. Utbildningsradion gjorde en TV-inspelning av arrangemanget. TV-

5 Sida 5 av 7 inspelningen kommer att textas och finnas tillgänglig på UR-play. Årets arrangemang innehöll bland annat seminariet Varför just jag? Om offer och unga förövare med särskilt fokus på funktionsnedsattas utsatthet. Genomförandet av funktionshinderspolitiken löper som en röd tråd genom Brottsoffermyndighetens verksamhet. Myndigheten arbetar för närvarande med planeringen av flera utåtriktade arrangemang med inslag om bemötande av personer med funktionsnedsättning. Delmål 5 Vittnesstödsverksamheternas samordnare samt polisens brottsoffersamordnare ska särskilt få kunskap om de hinder som finns beträffande möjligheterna för brottsoffer och vittnen med funktionsnedsättning att ta tillvara sina rättigheter i kontakter med polis- och domstolsväsendet. Vittnesstödssamordnarna svarar för samordningen av vittnesstödjarna vid landets alla tings- och hovrätter. De är 52 stycken och samordnar omkring 750 ideellt arbetande vittnestödjare. De aktiva vittnesstödjarna mötte under 2013 cirka vittnen och målsägande. Samordnarna är i de flesta fall anställda av en brottsofferjour. Brottsofferfonden, som administreras av Brottsoffermyndigheten, är huvudfinansiär av vittnesstödsverksamheten. Varje år anordnar myndigheten en utbildningskonferens för landets vittnesstödssamordnare. Det är därefter samordnarnas uppgift att i sin tur utbilda de aktiva vittnesstöden års vittnesstödssamordnarkonferens, där 49 av totalt 52 samordnare deltog, hade bl.a. psykiska funktionsnedsättningar och psykisk ohälsa som tema. Inslaget var en fördjupning av föregående års utbildning som fokuserade på bemötandefrågor. Vid höstens utbildningskonferens för vittnesstödssamordnarna är en av programpunkterna bemötande av brottsoffer med funktionsnedsättning i domstol. Polisens brottsoffersamordnare är den verksamhet inom polisen som utvecklar och samordnar brottsofferarbetet. Deras ansvar varierar mellan de olika polismyndigheterna men kan enligt Polisens riktlinjer för Polisens brottsofferarbete ansvara till exempel för att kvalitetssäkra verksamheten, att planera utbildningen av medarbetarna i brottsofferfrågor och för att utveckla och förbättra rutiner, tjänsteföreskrifter och liknande inom brottsofferområdet. Brottsoffermyndigheten har erbjudit sig att ansvara för ett utbildningsinslag med särskilt fokus på bemötande av personer med funktionsnedsättning vid Polishögskolans utbildning av brottsoffersamordnare. Samråd Lokalt samråd har genomförts genom konsulten Barbro Lindgren och med tre av henne engagerade representanter för funktionshindersrörelsen. Samrådet mynnade ut i den personalutbildning som beskrivits under delmål 1. Samrådet fortsatte efter utbildningens genomförande och har även gett värdefulla synpunkter på myndighetens webbplats. Myndigheten

6 Sida 6 av 7 har tagit kontakter för kunskaps- och erfarenhetsutbyte med Handisam, Domstolsverket och Rikspolisstyrelsen. Brottsoffermyndigheten har för avsikt att under 2014 intensifiera samverkansarbetet med funktionshindersorganisationer. Inledande kontakter har tagits med funktionshindersorganisationer för samråd kring myndighetens informationsmaterial. Myndigheten planerar att göra ett utskick med informationsmaterial till organisationerna. Syftet är dels att informera om myndighetens verksamhet, främst om möjligheten till brottsskadeersättning, dels att samla in synpunkter gällande verksamhetens tillgänglighet, främst i fråga om det tryckt materialet och webbplatsen. Mätning av måluppfyllelse Brottsoffermyndigheten ser vissa svårigheter med att mäta måluppfyllelsen när det gäller den typ av mål myndigheten har. Vissa mätningar har dock gjorts och ambitionen är att genomföra ytterligare mätningar. Egen personal Uppdraget inleddes med en kunskapsinventering bland Brottsoffermyndighetens medarbetare. Den visade att det fanns ett stort behov av utbildningsinsatser om olika typer av funktionsnedsättningar samt om bemötande- och rättighetsfrågor. Vid denna nollmätning, som genomfördes i form av en enkätundersökning, framkom att hela 72 % av medarbetarna inte ansåg sig ha tillräcklig kunskap om personer med funktionsnedsättning för att kunna ge ett gott bemötande. Efter varje utbildningsinsats har en utvärdering gjorts och i januari 2014 gjordes en sammanställning och analys. Den utgår från nollmätningen och de utvärderingar som genomförts efter avslutade utbildningsinsatser, och fokuserar främst på frågor som mäter medarbetarnas uppfattning om den egna kunskapsnivån och utbildningarnas måluppfyllelse. Sammanställningen visar dessutom de mest förekommande önskemålen om fortbildning. Medarbetarna har även fått lämna förslag på hur myndigheten kan fortsätta sitt arbete med tillgänglighet och bemötande. Brottsoffermyndigheten ser en mycket positiv utveckling när det gäller medarbetarnas uppfattning om sin egen kompetens. Avsevärt fler anser sig idag ha tillräckliga kunskaper om personer med funktionsnedsättning för att kunna ge dem ett gott bemötande. Andelen av personalen som angett att de inte har tillräckliga kunskaper har sjunkit från 72 % till 9,5 % mellan 2011 och Slutsatsen är att medarbetarna uppfattar sig ha högre kompetens och därmed känner sig tryggare i mötet med personer med funktionsnedsättningar. Det är också positivt att fler medarbetare än tidigare anser sig ha kunskap om vilka hinder som personer med funktionsnedsättning kan möta i rättsväsendet. Rättsväsendets företrädare Företrädare för rättsväsendet är en viktig målgrupp för myndighetens externa arrangemang, se nedan. Det riktade utbildningsprogrammet inom ramen för regeringsuppdraget om bemötande av sexualbrottsoffer inom rättsväsende har genomförts i internatform med deltagare per gång. Personal från polisen, domstolarna, åklagarmyndigheten och advokater har deltagit samtidigt och det har funnits en geografisk spridning bland deltagarna. Totalt har 11 utbildningstillfällen genomförts, varav 8 st. med sammanlagt 202 deltagare under perioden. Av dessa har två tillfällen

7 Sida 7 av 7 haft särskilt fokus på bemötandet av brottsoffer med funktionsnedsättning. Vid dessa två tillfällen har 48 personer utbildats. Företrädare för rättsväsendet är även en av viktig målgrupp för Brottsoffermyndighetens öppna externa arrangemang, som redovisas nedan. Myndigheten för inte statistik över hur många av deltagarna vid de dessa arrangemang som representerar rättsväsendet men intrycket är att omkring en fjärdedel av deltagarna brukar höra till den gruppen. Siffrorna är en grov uppskattning och varierar naturligtvis beroende på det övergripande temat på arrangemanget. Externa arrangemang Brottsoffermyndigheten genomförde under perioden, själv eller i samverkan med andra aktörer, 15 större arrangemang. Vid närmare hälften av dessa arrangemang lyftes frågor kring funktionsnedsättning med egna programpunkter. Arrangemangen lockade sammanlagt omkring personer. Vittnesstödssamordnarna Syftet med den årliga vittnesstödssamordnarkonferensen är att ge samordnarna kunskaper och inspiration som de sedan förväntas föra vidare till landets vittnesstödjare, som finns vid alla allmänna domstolar. Konferensen 2013 innehöll inslag om bemötande av personer med funktionshinder. Utvärderingen efter konferensen visade att inslaget varit uppskattat och att mer utbildning inom området efterfrågas. Det är naturligtvis mycket glädjande att vittnesstödssamordnarna tagit till sig och uppskattat utbildningen. Det är av största vikt att kunskaperna, och engagemanget för frågorna, förs vidare till vittnesstödjare som möter enskilda på landets domstolar. Vittnesstödssamordnarna ska lämna redovisning för verksamhetsåret 2013 senast den 15 mars Redan vid tidpunkten för denna redovisning har dock ett stort antal redovisningar inkommit. I flera av dessa anges antingen att utbildning med betydelse för bemötandet av personer med funktionshinder har genomförts eller planerar att genomföras lokalt. Det visar att de av Brottsoffermyndigheten genomförda utbildningsinsatserna har burit frukt och når fram till dem som möter brottsoffer och vittnen i domstolarna. Under 2014 kommer myndigheten dels att genomföra en kunskapsinventering bland vittnesstödsamordnarna, dels sammanställa i vilken omfattning vittnesstödsamordnarna fört vidare sina kunskaper till de verksamma vittnesstöden. Lägesbedömning Genomförandet av funktionshinderspolitiken är ett ständigt pågående arbete och varje förbättring är steg på vägen mot det övergripande målet. Brottsoffermyndigheten är en liten myndighet med ett brett ansvar för frågor som sträcker sig från ersättning till enskilda brottsoffer till utbildning av rättsväsendets företrädare vad gäller alla typer av brottsofferfrågor. Utöver myndighetens interna arbete med bemötande av den mycket heterogena gruppen brottsoffer omfattar myndighetens uppdrag om genomförandet av funktionshinderspolitiken även rättsväsendet i allmänhet och vittnesstödssamordnarna och polisens brottsoffersamordnare i synnerhet. Utifrån detta och mot bakgrund av de begränsade resurserna anser sig myndigheten ha genomfört betydelsefulla åtgärder för att nå de uppsatta delmålen. Mätningen av personalens uppfattning om sin förmåga visar att insatserna gett god effekt. Det inspirerar till fortsatt arbete.

Brottsoffermyndighetens arbete för att uppnå delmål i En strategi för genomförande av funktionshinderspolitiken 2011-2016

Brottsoffermyndighetens arbete för att uppnå delmål i En strategi för genomförande av funktionshinderspolitiken 2011-2016 BROTTSOFFERMYNDIGHETEN 2015-03-16 Dnr 09922/2011 AB 63 Brottsoffermyndighetens arbete för att uppnå delmål i En strategi för genomförande av funktionshinderspolitiken 2011-2016 DELREDOVISNING 4 Uppdrag

Läs mer

Rapport om arbetet med att uppnå delmålen i En strategi för genomförande av funktionshinderspolitiken 2011-2016

Rapport om arbetet med att uppnå delmålen i En strategi för genomförande av funktionshinderspolitiken 2011-2016 Rapport om arbetet med att uppnå delmålen i En strategi för genomförande av funktionshinderspolitiken 2011-2016 Innehållsförteckning 1. Bakgrund... 2 2. Delmål för Domstolsverket... 2 3. Delmål 1 E-utbildning...

Läs mer

vittnesstöd Nationella riktlinjer för vittnesstödsverksamheten

vittnesstöd Nationella riktlinjer för vittnesstödsverksamheten vittnesstöd Nationella riktlinjer för vittnesstödsverksamheten 1 INNEHÅLL Inledning... 5 Vad är vittnesstödsverksamhet?... 5 Regeringsuppdrag... 5 Syftet med nationella riktlinjer... 5 1. Rollfördelning

Läs mer

till Regeringskansliet (Justitiedepartementet, Socialdepartementet genomföra och följa upp delmålen inom myndighetens verksamhetsområde.

till Regeringskansliet (Justitiedepartementet, Socialdepartementet genomföra och följa upp delmålen inom myndighetens verksamhetsområde. Regeringsbeslut II:2 Socialdepartementet 2012-08-30 S2011/8810/FST (delvis) Konsumentverket Box 48 651 02 Karlstad S2012/2288/SF S2012/ 5883/FST (delvis) Uppdrag om delmål, uppföljning och redovisning

Läs mer

Myndigheten för delaktighets analys av delmålen. Bilaga till Utvärdering och analys av funktionshinderspolitiken 2011-2016

Myndigheten för delaktighets analys av delmålen. Bilaga till Utvärdering och analys av funktionshinderspolitiken 2011-2016 Myndigheten för delaktighets analys av delmålen Bilaga till Utvärdering och analys av funktionshinderspolitiken 2011-2016 Myndigheten för delaktighet 2016 Innehåll Innehåll... 2 Inledning... 3 Analysram...

Läs mer

Hur bedriver DHR arbetet med funktionshinderfrågorna på nationell nivå. NHF seminarium 23 april 2013 Hotel Nordic Sea

Hur bedriver DHR arbetet med funktionshinderfrågorna på nationell nivå. NHF seminarium 23 april 2013 Hotel Nordic Sea Hur bedriver DHR arbetet med funktionshinderfrågorna på nationell nivå NHF seminarium 23 april 2013 Hotel Nordic Sea Funktionshinderpolitiken Socialdepartementet samordnar Ansvarigt statsråd Barn- och

Läs mer

Hjärnkoll förändrar attityder

Hjärnkoll förändrar attityder Datum 2012-06-01 Diarienummer 2012/0002 Hjärnkoll förändrar attityder Uppföljning och effektutvärdering av Hjärnkoll Handisam, Myndigheten för handikappolitisk samordning, 2012 Titel: Hjärnkoll förändrar

Läs mer

Rättsväsendet Fakta i korthet

Rättsväsendet Fakta i korthet Polisen fick veta att jag har nedsatt hörsel när de ville ringa mig, så de sms:ar direkt istället, ibland via textförmedling och ibland via e-post. Kommunikationen fungerar utmärkt, men det är avgörande

Läs mer

vittnesstöd Nationella riktlinjer för aktiva vittnesstöd

vittnesstöd Nationella riktlinjer för aktiva vittnesstöd vittnesstöd Nationella riktlinjer för aktiva vittnesstöd Nationella riktlinjer för vittnesstödsverksamheten Brottsoffermyndigheten och Domstolsverket har regeringens uppdrag att verka för att vittnesstödsverksamhet

Läs mer

Slutrapport En strategi för genomförande av funktionshinderspolitiken

Slutrapport En strategi för genomförande av funktionshinderspolitiken Slutrapport En strategi för genomförande av funktionshinderspolitiken 2011-2016 Innehållsförteckning 1. Bakgrund... 2 2. Inriktningsmål för rättsväsendet... 2 2.1. Delmål för Domstolsverket... 2 2.2. Mätning

Läs mer

Projektbeskrivning Brottsutsatt och funktionsnedsättning

Projektbeskrivning Brottsutsatt och funktionsnedsättning Reviderad 2013-04-29 Projektbeskrivning Brottsutsatt och funktionsnedsättning Inledning Vem som helst kan drabbas av våld och övergrepp eller någon annan brottslig handling. Men vissa grupper är särskilt

Läs mer

vittnesstöd Nationella riktlinjer för vittnesstödsverksamheten

vittnesstöd Nationella riktlinjer för vittnesstödsverksamheten vittnesstöd Nationella riktlinjer för vittnesstödsverksamheten 1 Innehåll Inledning... 5 Vad är vittnesstödsverksamhet?... 5 Regeringsuppdraget... 5 Syftet med nationella riktlinjer... 5 1. Rollfördelning

Läs mer

Tillgänglighetsplan 2013-2015

Tillgänglighetsplan 2013-2015 Tillgänglighetsplan 2013-2015 Antagen av Kommunfullmäktige 2013-04-29, KF 36 1 Bakgrund Det är av stor vikt att tillgänglighetsfrågor beaktas i all kommunal planering. Ledamöter i Kommunala Handikapprådet

Läs mer

PLAN FÖR DEN KOMMUNALA HANDIKAPPOMSORGEN 2010-2015

PLAN FÖR DEN KOMMUNALA HANDIKAPPOMSORGEN 2010-2015 PLAN FÖR DEN KOMMUNALA HANDIKAPPOMSORGEN 2010-2015 Dnr 2009-KS0423/739 Antagen av kommunfullmäktige 25010-05-26, KF 49 VARJE MÄNNISKA ÄR UNIK Alla människor är lika i värde och rättigheter. Varje individ

Läs mer

Verksamhetsberättelse för Brottsofferjouren Umeå 2015.

Verksamhetsberättelse för Brottsofferjouren Umeå 2015. Verksamhetsberättelse för Brottsofferjouren Umeå 2015. Inledning Föreningens ändamål är fram för allt att genom stödpersoner, brottsofferstödjare och vittnesstödjare, lämna stöd och hjälp till brottsoffer,

Läs mer

Uppdrag om kommunikationssatsning om rättigheter för personer med funktionsnedsättning

Uppdrag om kommunikationssatsning om rättigheter för personer med funktionsnedsättning Regeringsbeslut II:6 2015-04-01 S2015/2415/FST Socialdepartementet Barnombudsmannen Box 22106 104 22 Stockholm Uppdrag om kommunikationssatsning om rättigheter för personer med funktionsnedsättning Regeringens

Läs mer

Utbildningsprogram om barn som har bevittnat våld och andra övergrepp i nära relationer

Utbildningsprogram om barn som har bevittnat våld och andra övergrepp i nära relationer Utbildningsprogram om barn som har bevittnat våld och andra övergrepp i nära relationer Slutredovisning Ju2011/9162/KRIM 1 UPPDRAGET Den 22 december 2011 fick Brottsoffermyndigheten i uppdrag av regeringen

Läs mer

Uppdrag angående nationellt centrum för kunskap om våld och andra övergrepp mot barn

Uppdrag angående nationellt centrum för kunskap om våld och andra övergrepp mot barn Regeringsbeslut II:3 2014-08-21 S2012/275/FST (delvis) Socialdepartementet Socialstyrelsen 106 30 Stockholm Uppdrag angående nationellt centrum för kunskap om våld och andra övergrepp mot barn Regeringens

Läs mer

VITTNESSTÖD. Utvärdering med förslag för den fortsatta verksamheten. Ju2006/5404/KRIM

VITTNESSTÖD. Utvärdering med förslag för den fortsatta verksamheten. Ju2006/5404/KRIM VITTNESSTÖD Utvärdering med förslag för den fortsatta verksamheten Ju2006/5404/KRIM utvärdering med förslag för den fortsatta verksamheten VITTNESSTÖD Utvärdering med förslag för den fortsatta verksamheten

Läs mer

Tillgänglig kultur- och fritidsverksamhet

Tillgänglig kultur- och fritidsverksamhet 2009-07-06 Sidan 1 av 6 Dnr remissversion Tillgänglig kultur- och fritidsverksamhet Efter en motion till kommunfullmäktige tillsattes en arbetsgrupp med uppgift att ta fram en handlingsplan gällande kultur-

Läs mer

Utbildningsprogram för bättre bemötande av sexualbrottsoffer i samband med polisanmälan, förundersökning och rättegång Slutredovisning

Utbildningsprogram för bättre bemötande av sexualbrottsoffer i samband med polisanmälan, förundersökning och rättegång Slutredovisning Utbildningsprogram för bättre bemötande av sexualbrottsoffer i samband med polisanmälan, förundersökning och rättegång Slutredovisning Ju2011/3982/KRIM UPPDRAGET I maj 2011 fick Brottsoffermyndigheten

Läs mer

årsredovisning 2012 brottsoffermyndigheten

årsredovisning 2012 brottsoffermyndigheten Brottsoffermyndigheten årsredovisning 2012 brottsoffermyndigheten 1 innehåll Resultatredovisning generaldirektörens kommentar 4 brottsskadeärenden 6 brottsofferfonden 11 kunskapscentrum 14 medarbetare

Läs mer

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING Nr 760.2

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING Nr 760.2 Bromölla kommun KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING Nr 760.2 Antagen/Senast ändrad Gäller från Dnr Kf 2013-09-30 163 2013-10-01 2012/573 POLITISKT PROGRAM FÖR ARBETE MED FRÅGOR KRING FUNKTIONSHINDER Politiskt

Läs mer

Program Våld i nära relationer Landstinget Västmanland

Program Våld i nära relationer Landstinget Västmanland D nr LTV Kompetenscentrum för hälsa Faställd av Lennart Iselius Hälso- och sjukvårdsdirektör Handläggare Ann-Sophie Hansson Folkhälsochef 2011-07-20 1 (7) Program Våld i nära relationer Landstinget Västmanland

Läs mer

Bollnäs för alla. En kommunal policy baserat på FN-konventionen om mänskliga rättigheter för personer med funktionsnedsättning

Bollnäs för alla. En kommunal policy baserat på FN-konventionen om mänskliga rättigheter för personer med funktionsnedsättning 1 (6) KOMMUNSTYRELSEKONTORET Handläggare Louiza Edlund 2014-05-26 Dnr 11-0255 Bollnäs för alla Tillgänglighetspolitisk policy för Bollnäs kommun En kommunal policy baserat på FN-konventionen om mänskliga

Läs mer

Brottsofferjourens policy för tillgänglighet ur ett funktionshinderperspektiv

Brottsofferjourens policy för tillgänglighet ur ett funktionshinderperspektiv Brottsofferjourens policy för tillgänglighet ur ett funktionshinderperspektiv Fastställd av Brottsofferjouren Sverige den 2 september 2014 Innehållsförteckning Alla människor har lika värde och lika rättigheter...

Läs mer

Främja, Skydda, Övervaka - FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsät t- ning Svar på remiss av SOU2009:36

Främja, Skydda, Övervaka - FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsät t- ning Svar på remiss av SOU2009:36 SOCIALTJÄNST- OCH ARBETSMARKNADSFÖR- VALTNINGEN KANSLIAVDELNINGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE SAN 2009-10-22 SID 1 (5) 2009-10-01 Handläggare: Lisbeth Westerlund Telefon: 08-508 25 016 Till Socialtjänst- och arbetsmarknadsnämnden

Läs mer

Tillgänglighet för alla Handikappolitiskt program för Region Skåne

Tillgänglighet för alla Handikappolitiskt program för Region Skåne Tillgänglighet för alla Handikappolitiskt program för Region Skåne beslut i RF 2009-04-28 1 Inledning År 2002 antog regionfullmäktige ett handikappolitiskt program, vilket nu har reviderats. Region Skånes

Läs mer

HANDLINGSPLAN för tillgänglighetsarbetet inom VÅRD- OCH OMSORGSNÄMNDENS verksamhetsområde.

HANDLINGSPLAN för tillgänglighetsarbetet inom VÅRD- OCH OMSORGSNÄMNDENS verksamhetsområde. SALA1000, v 1.0, 2010-08-26 1 (6) VÅRD- OCH OMSORGSFÖRVALTNINGEN Information, stöd och utredning Klas-Göran Gidlöf HANDLINGSPLAN för tillgänglighetsarbetet inom VÅRD- OCH OMSORGSNÄMNDENS verksamhetsområde.

Läs mer

Socialtjänsternas bemötande av personer med psykisk funktionsnedsättning

Socialtjänsternas bemötande av personer med psykisk funktionsnedsättning Socialtjänsternas bemötande av personer med psykisk funktionsnedsättning - en enkätundersökning genomförd av NSPH, Nationell Samverkan för Psykisk Hälsa. Inledning Alla har rätt till ett liv utan diskriminering,

Läs mer

rättegången hur blir den?

rättegången hur blir den? Jag vill veta rättegången hur blir den? www.jagvillveta.se 14 17 år 1 2 Brottsoffermyndigheten, 2015 Illustrationer Maria Wall Produktion Plakat Åströms Tryckeri AB, Umeå 2015 Vad är en rättegång? 6 Vägen

Läs mer

Tillsammans gör vi Sverige mer tillgängligt

Tillsammans gör vi Sverige mer tillgängligt Tillsammans gör vi Sverige mer tillgängligt 2 Handisams uppdrag handlar om att få ansvariga på olika nivåer i samhället att inse vinsterna med ett tillgängligt samhälle där alla kan delta jämlikt oavsett

Läs mer

Sammanställning av projekt som beviljats medel ur Brottsofferfonden Hösten 2012

Sammanställning av projekt som beviljats medel ur Brottsofferfonden Hösten 2012 Sammanställning av projekt som beviljats medel ur Brottsofferfonden Hösten 2012 Alla Kvinnors Hus, Stockholm Grund- och vidareutbildning för volontärer Alla Kvinnors Hus, Stockholm Informations- och utbildningssatsning

Läs mer

Redovisning av åtgärder för bättre bemötande av brottsoffer

Redovisning av åtgärder för bättre bemötande av brottsoffer Redovisning av åtgärder för bättre bemötande av brottsoffer Rikspolisstyrelsen 2013-08-23 RAPPORT 2 (6) INNEHÅLL 1 SAMMANFATTNING... 3 2 UPPDRAGET... 3 2.1 Uppdragets genomförande... 3 3 GENOMFÖRDA ÅTGÄRDER

Läs mer

Lidingö stad hälsans ö för alla

Lidingö stad hälsans ö för alla 1 (7) DATUM DNR 2016-10-10 KS/2016:126 Lidingö stad hälsans ö för alla Policy för delaktighet för personer med funktionsnedsättning Antagen av kommunfullmäktige den 19 december 2016 och gällande från och

Läs mer

Det kommunala handikappolitiska programmet är kommunens instrument för att uppfylla målet, det vill säga att göra Mora kommun tillgänglig för alla.

Det kommunala handikappolitiska programmet är kommunens instrument för att uppfylla målet, det vill säga att göra Mora kommun tillgänglig för alla. Handikappolitiskt program för Mora kommun 2011-2014 1 Inledning Det kommunala handikappolitiska programmet är kommunens instrument för att uppfylla målet, det vill säga att göra Mora kommun tillgänglig

Läs mer

Redovisning av det särskilda ansvaret som sektorsmyndighet inom handikappområdet

Redovisning av det särskilda ansvaret som sektorsmyndighet inom handikappområdet REDOVISNING 2009-03-31 Dnr KUR 2008/6116 Redovisning av det särskilda ansvaret som sektorsmyndighet inom handikappområdet Uppdraget Genom regeringsbeslut (S2008/8697/ST) fick Kulturrådet den 23 oktober

Läs mer

Handikappolitisk plan Upplands Väsby kommun

Handikappolitisk plan Upplands Väsby kommun Styrdokument, plan Stöd & Process 2014-01-31 Joel Kannisto Sand 08-590 973 83 Dnr KS/2012:87 Joel.Kannisto@upplandsvasby.se Handikappolitisk plan 2014-2018 Upplands Väsby kommun Nivå: Kommungemensamt Antagen:

Läs mer

GL BALA KOMMUNEN 2017

GL BALA KOMMUNEN 2017 GL BALA KOMMUNEN 2017 Vad är Globala Kommunen? Globala Kommunen är ett kommunikationsprojekt där kommuner, lokala organisationer och Sida samarbetar för att öka kunskapen om och intresset för en rättvis

Läs mer

BETALA SKADESTÅND. Kronofogden erbjuder brottsoffret hjälp att kräva in pengarna

BETALA SKADESTÅND. Kronofogden erbjuder brottsoffret hjälp att kräva in pengarna BETALA SKADESTÅND 2 BETALA SKADESTÅND BETALA SKADESTÅND 3 BETALA SKADESTÅND Den som begått ett brott kan dömas att betala skadestånd till brottsoffret. Här får du information om vad som händer om du har

Läs mer

Ängelholms kommuns mångfaldsplan 2011-2013 åtgärdsplan för verksamhetsåret 2012

Ängelholms kommuns mångfaldsplan 2011-2013 åtgärdsplan för verksamhetsåret 2012 Ängelholms kommuns mångfaldsplan 2011-2013 åtgärdsplan för verksamhetsåret Under verksamhetsåret kommer mångfaldsarbete i första hand att ha inriktning på implementering av kommunens mångfaldsplan. Hela

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Styrelsen 2013-10-24 Sida 80 (91) 52 Samverkan mot våld Samverkan mot våld har varit ett projekt i Norrbotten under åren 2011-2012. Projektet har syftat till att

Läs mer

Policy för mötesplatser för unga i Malmö. Gäller 2010-07-01-2012-12-31

Policy för mötesplatser för unga i Malmö. Gäller 2010-07-01-2012-12-31 Policy för mötesplatser för unga i Malmö Gäller 2010-07-01-2012-12-31 Varför en policy? Mål För att det ska vara möjligt att följa upp och utvärdera verksamheten utifrån policyn så används två typer av

Läs mer

IJ2008/1822/DISK. Statens folkhälsoinstitut Östersund. 1 bilaga. Regeringens beslut

IJ2008/1822/DISK. Statens folkhälsoinstitut Östersund. 1 bilaga. Regeringens beslut Regeringsbeslut 2 2008-09-11 IJ2008/1822/DISK Integrations- och jämställdhetsdepartementet Statens folkhälsoinstitut 831 40 Östersund Uppdrag till Statens folkhälsoinstitut att undersöka hur våldsutsatta

Läs mer

Uppdrag till Brottsoffermyndigheten att fördela medel till forskning m.m.

Uppdrag till Brottsoffermyndigheten att fördela medel till forskning m.m. Uppdrag till Brottsoffermyndigheten att fördela medel till forskning m.m. Slutredovisning Ju2011/9162/KRIM 2 Bakgrund regeringens beslut Brottsoffermyndigheten fick genom regeringsbeslut den 16 juni 2011

Läs mer

Tillgänglighetsplan för Strängnäs kommun 2012-2014

Tillgänglighetsplan för Strängnäs kommun 2012-2014 Reviderad 2012-03-26 1/8 Tillgänglighetsplan för Strängnäs kommun 2012-2014 Strängnäs kommun Nygatan 10 645 80 Strängnäs Tel 0152-291 00 Fax 0152-290 00 kommunstyrelsen@strangnas.se www.strangnas.se Bankgiro

Läs mer

VITTNESSTÖD. Förslag till en långsiktigt hållbar organisation för och finansiering av verksamheten JU2014/3767/KRIM

VITTNESSTÖD. Förslag till en långsiktigt hållbar organisation för och finansiering av verksamheten JU2014/3767/KRIM B R O T T S O F F E R M Y N D I G H E T E N D O M S TO L S V E R K E T VITTNESSTÖD Förslag till en långsiktigt hållbar organisation för och finansiering av verksamheten JU2014/3767/KRIM ISBN 978-91-979206-8-1

Läs mer

Funktionshinderpolitiskt program

Funktionshinderpolitiskt program Dnr 2013/46 Id 50165 Funktionshinderpolitiskt program 2016-2020 Antagen av Kommunfullmäktige 2016-06-27 173 Funktionshinderpolitiskt program för Vimmerby kommun Funktionshinderpolitik handlar om mer än

Läs mer

Slutrapport Föreningen Hjärnkoll Jönköpings län

Slutrapport Föreningen Hjärnkoll Jönköpings län Slutrapport Slutrapport Föreningen Hjärnkoll Jönköpings län Datum: 2015-06-10 Diarienr: 2015/0164 Bakgrund Projektet Hjärnkoll har i utvärderingarna visat att det går att förändra attityder i vårt samhälle.

Läs mer

Stukturerade hot- och riskbedömningar. Går det att förebygga brott i nära relation?

Stukturerade hot- och riskbedömningar. Går det att förebygga brott i nära relation? Stukturerade hot- och riskbedömningar. Går det att förebygga brott i nära relation? Inbjudan till en utbildningsdag för personer verksamma inom rättsväsendet, socialtjänsten, ideella organisationer m.fl.

Läs mer

Har du utsatts för brott?

Har du utsatts för brott? Har du utsatts för brott? Kort information om stöd och ersättning Misshandel Hot Våld Särskilt sårbara brottsoffer Mordför Stalkning Ofredande sök Internetrelaterade brott Sexuella övergrepp Brott med

Läs mer

HANDIKAPPOLITISK PLAN

HANDIKAPPOLITISK PLAN HANDIKAPPOLITISK PLAN 2014 2019 Dnr KS/2012:87 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 Inledning 1 1.1 Bakgrund 2 1.2 Vår bakgrund för arbetet med den handikappolitiska planen 2 1.3 Syftet 3 1.4 Läsanvisning 3 1.5 Uppföljning

Läs mer

Tillgänglighetsplan för Nyköpings kommun 2012-2014

Tillgänglighetsplan för Nyköpings kommun 2012-2014 Dnr KK10/499 Tillgänglighetsplan för Nyköpings kommun 2012-2014 Dnr KK 10/499 Innehållsförteckning Definitioner... 3 Inledning... 4 Planering, och utvärdering... 4 Mål och åtgärder för tillgänglighetsplanen...

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2012

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2012 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2012 Kommunala Tillgänglighetsrådet 1 Uppdrag För att bereda personer med funktionsnedsättning medinflytande och insyn i handläggning av frågor av allmän karaktär skall finnas ett

Läs mer

Hur kan sociala medier användas i det brottsförebyggande och offerstödjande arbetet?

Hur kan sociala medier användas i det brottsförebyggande och offerstödjande arbetet? Hur kan sociala medier användas i det brottsförebyggande och offerstödjande arbetet? Inbjudan till en föreläsning och workshop för personer verksamma inom rättsväsendet, socialtjänsten, ideella organisationer

Läs mer

Det viktiga mötet Polisen Den våldtagna kvinnan

Det viktiga mötet Polisen Den våldtagna kvinnan Polisutbildningen vid Umeå universitet Moment 4:3, Fördjupningsarbete Vårterminen, 2009 Rapport nr. 553 Det viktiga mötet Polisen Den våldtagna kvinnan Eva Lindholm Abstract År 2008 anmäldes 1375 våldtäkter

Läs mer

BROTTSOFFERMYNDIGHETEN årsredovisning 2015

BROTTSOFFERMYNDIGHETEN årsredovisning 2015 BROTTSOFFERMYNDIGHETEN årsredovisning 2015 BROTTSOFFERMYNDIGHETEN BROTTSOFFERMYNDIGHETENS ÅRSREDOVISNING 2015 1 (36) INNEHÅLL Resultatredovisning GENERALDIREKTÖRENS KOMMENTAR 4 BROTTSSKADEÄRENDEN 6 REGRESS

Läs mer

2016:16. Myndighetsanalys av Brottsoffermyndigheten

2016:16. Myndighetsanalys av Brottsoffermyndigheten 2016:16 Myndighetsanalys av Brottsoffermyndigheten MISSIV DATUM DIARIENR 2016-05-25 2015/231-5 ERT DATUM ER BETECKNING 2015-12-10 Ju2015/09660/KRIM Regeringen Justitiedepartementet 103 33 Stockholm Uppdrag

Läs mer

Fortsatt gemensam utveckling

Fortsatt gemensam utveckling Fortsatt gemensam utveckling Framgångsrik kompetensutveckling 6 000 medarbetare kunskapsorienterat Nytt uppdrag Regeringsuppdrag 2014-2015 Samverkan och kunskapsorienterat Utveckla samverkan och öka den

Läs mer

Regeringen uppdrar åt Linköpings universitet att samla och sprida kunskap om våld och andra övergrepp mot barn.

Regeringen uppdrar åt Linköpings universitet att samla och sprida kunskap om våld och andra övergrepp mot barn. Regeringsbeslut II:3 2015-06-17 S2012/275/FST Socialdepartementet Linköpings universitet 581 83 Linköping Uppdrag att samla och sprida kunskap om våld och andra övergrepp mot barn 1 bilaga Regeringens

Läs mer

Ingrid Oikari Beslut: 2005-04-12 Miljömålsrådets kansli Ingrid.Oikari@naturvardsverket.se. Miljömålsrådets informations- och kommunikationsstrategi

Ingrid Oikari Beslut: 2005-04-12 Miljömålsrådets kansli Ingrid.Oikari@naturvardsverket.se. Miljömålsrådets informations- och kommunikationsstrategi Ingrid Oikari Beslut: 2005-04-12 Miljömålsrådets kansli Ingrid.Oikari@naturvardsverket.se Miljömålsrådets informations- och kommunikationsstrategi Innehåll: 1 BAKGRUND, SYFTE OCH UPPDRAG... 3 1.1 MILJÖMÅLSRÅDETS

Läs mer

Syfte Att synliggöra barnets situation i konflikter gällande vårdnad, boende, umgänge.

Syfte Att synliggöra barnets situation i konflikter gällande vårdnad, boende, umgänge. 1 Slutrapport till länsstyrelsen ang. Projektet Biff 2 2008-08-25-2010-06-01 gällande barn till missbrukare, barn som bevittnat våld och barn till föräldrar med psykisk ohälsa. Bakgrund/sammanfattning

Läs mer

Vad är förälskelse? Begynnelsestadiet i en kollektiv rörelse bestående av två personer. Francesco Alberoni, Förälskelse och kärlek (1979)

Vad är förälskelse? Begynnelsestadiet i en kollektiv rörelse bestående av två personer. Francesco Alberoni, Förälskelse och kärlek (1979) Vad är förälskelse? Begynnelsestadiet i en kollektiv rörelse bestående av två personer Francesco Alberoni, Förälskelse och kärlek (1979) Fortsatt gemensam utveckling Nytt uppdrag Regeringsuppdrag 2014-2015

Läs mer

Är kontoret stängt ska verksamhetsledaren ställa telefonen till Riksförbundets telefoncentral så den brottsutsatte får stöd och hjälp.

Är kontoret stängt ska verksamhetsledaren ställa telefonen till Riksförbundets telefoncentral så den brottsutsatte får stöd och hjälp. VERKSAMHETSPLAN 2016 BROTTSOFFERJOUREN I VÄXJÖ Uppdrag Brottsofferjouren i Växjö omfattar de 5 kommunerna Växjö, Alvesta, Lessebo, Tingsryd och Uppvidinge med sammanlagt cirka 140 000 invånare. Brottsofferjouren

Läs mer

Yttrande över betänkandet Slag i luften En utredning om myndigheter, mansvåld och makt (SOU 2004:121)

Yttrande över betänkandet Slag i luften En utredning om myndigheter, mansvåld och makt (SOU 2004:121) ÅKLAGARMYNDIGHETEN YTTRANDE Sida 1 (5) Extra åklagaren Erik Wendel Er beteckning N2004/9764/JÄM Näringsdepartementet 103 33 STOCKHOLM Yttrande över betänkandet Slag i luften En utredning om myndigheter,

Läs mer

Basnivå avseende samverkansmyndigheters insatser vid mäns våld mot kvinnor och våld i nära relation

Basnivå avseende samverkansmyndigheters insatser vid mäns våld mot kvinnor och våld i nära relation Basnivå avseende samverkansmyndigheters insatser vid mäns våld mot kvinnor och våld i nära relation Myndigheternas insatser vid våld i nära relation ska bedrivas med god kvalitet i hela länet, med en likvärdig

Läs mer

Myndigheten för delaktighets samlade uppföljningssystem av levnadsvillkor för personer med funktionsnedsättning

Myndigheten för delaktighets samlade uppföljningssystem av levnadsvillkor för personer med funktionsnedsättning Myndigheten för delaktighets samlade uppföljningssystem av levnadsvillkor för personer med Bilaga 3 till Utvärdering och analys av funktionshinderspolitiken 2011 2016 Innehåll Innehåll... 2 MFD:s samlade

Läs mer

Basnivå avseende samverkansmyndigheters insatser vid Våld i nära relation

Basnivå avseende samverkansmyndigheters insatser vid Våld i nära relation Basnivå avseende samverkansmyndigheters insatser vid Våld i nära relation Myndigheternas insatser vid våld i nära relation ska bedrivas med god kvalitet i hela länet, med en likvärdig rättsäkerhet, skydd,

Läs mer

PaN A1503-00103-55 BILAGA. Årsredovisning 2014 Stödpersonsverksamheten

PaN A1503-00103-55 BILAGA. Årsredovisning 2014 Stödpersonsverksamheten PaN A1503-00103-55 BILAGA Årsredovisning 2014 Stödpersonsverksamheten Sida 2 av 7 Innehåll INLEDNING... 3 FÖRVALTNINGENS ORGANISATION OCH RUTINER... 3 UTVECKLING AV FÖRORDNANDEN... 4 STÖDPERSONERNA...

Läs mer

De nationella målen för folkhälsoarbete är också Eslövs kommuns mål. Se www.fhi.se : Folkhälsans målområden

De nationella målen för folkhälsoarbete är också Eslövs kommuns mål. Se www.fhi.se : Folkhälsans målområden Rådet för Hälsa och Trygghet 2011 01 11 Eslövs kommun Mandatrapport 2007-2010 Denna mandatrapport ger en överblick över hur Rådet för Hälsa och Trygghet i Eslövs kommun löst sin uppgift under mandatperioden.

Läs mer

Utbildningsprogram för bättre bemötande av sexualbrottsoffer i rättsväsendet

Utbildningsprogram för bättre bemötande av sexualbrottsoffer i rättsväsendet Utbildningsprogram för bättre bemötande av sexualbrottsoffer i rättsväsendet Redovisning av ett regeringsuppdrag Ju2007/4690/KRIM Ju2005/9830/KRIM Utbildningsprogram för bättre bemötande av sexualbrottsoffer

Läs mer

Överenskommelsen blir giltig under förutsättning att den godkänns av regeringen.

Överenskommelsen blir giltig under förutsättning att den godkänns av regeringen. Utdrag Protokoll I:8 vid regeringssammanträde 2011-10-13 S2011/8975/FS (delvis) Socialdepartementet Godkännande av en överenskommelse om ett handlingsprogram för att utveckla kunskapen om och vården av

Läs mer

HSO Stockholms stad Aktuell information från staden den 27 september 2016 Pia Ehnhage, funktionshindersombudsman

HSO Stockholms stad Aktuell information från staden den 27 september 2016 Pia Ehnhage, funktionshindersombudsman HSO Stockholms stad Aktuell information från staden den 27 september 2016 Pia Ehnhage, funktionshindersombudsman Stockholm en stad för alla Program för delaktighet 2011-2016 På svenska Lättläst På engelska

Läs mer

Slutrapport av projektet

Slutrapport av projektet Slutrapport av projektet Brottsutsatt och funktionsnedsättning 24 februari 2015 Brottsofferjouren Sverige Karin Andersson Innehåll Projekt Brottsutsatt och funktionsnedsättning... 3 Inledning... 3 Resultat...

Läs mer

Program för personer med funktionsnedsättning Möjligheter i olikheter

Program för personer med funktionsnedsättning Möjligheter i olikheter Program för personer med funktionsnedsättning Möjligheter i olikheter Västerås stads vision 2026 Visionen, en målbild med framtidsfokus. Den anger den långsiktiga inriktningen för stadens egna verksamheter,

Läs mer

Våldet går inte i pension. För dig som vill veta mer

Våldet går inte i pension. För dig som vill veta mer Våldet går inte i pension För dig som vill veta mer Studiematerial Trygghet som saknas- om våld och övergrepp mot äldre Brottsofferjouren, Studieförbundet Vuxenskolan och Sveriges Pensionärsförbund har

Läs mer

Att vara ambassadör i Hjärnkoll

Att vara ambassadör i Hjärnkoll Detta dokument beskriver riktlinjerna för uppgiften som i kampanjen Hjärnkoll. Det utgör grunden för en gemensam överenskommelse som sluts mellan varje enskild och Hjärnkolls projektadministration under

Läs mer

Domstolsakademin. Utbildning för nyutnämnda domare

Domstolsakademin. Utbildning för nyutnämnda domare Domstolsakademin Utbildning för nyutnämnda domare I dag är frånvaron av tingsmeritering inget hinder för den som vill söka en domartjänst. Nyttan är ömsesidig. Jurister från den privata sektorn eller andra

Läs mer

Hälsa vid funktionsnedsättning

Hälsa vid funktionsnedsättning Folkhälsoskrift 2012:5 Hälsa vid funktionsnedsättning Av Sara Maripuu, Oktober 2012 2 (10) Landstinget Kronoberg Kontakt: Sara Maripuu, processledare, sara.maripuu@ltkronoberg.se 3 (10) Hälsa vid funktionsnedsättning

Läs mer

Projektets uppdrag: Att uppmärksamma och motarbeta diskriminering av personer med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF) eller psykisk ohälsa

Projektets uppdrag: Att uppmärksamma och motarbeta diskriminering av personer med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF) eller psykisk ohälsa Projektets uppdrag: Att uppmärksamma och motarbeta diskriminering av personer med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF) eller psykisk ohälsa Samarbetspartners: Sveriges Kommuner och Landsting,

Läs mer

Våld i nära relationer

Våld i nära relationer Våld i nära relationer Övergripande plan mot våld i nära relationer 2015-2018 Våld i nära relationer har många uttryck: psykiskt våld fysiskt våld sexuellt våld materiellt våld latent våld försummelse

Läs mer

Uppföljning av Program för delaktighet

Uppföljning av Program för delaktighet Uppföljning av Program för delaktighet FO:s årsrapport 2014 Riitta-Leena Karlsson Funktionshinderombudman i Stockholms stad riitta-leena.karlsson@stockholm.se 08 508 25 610 The Capital of Scandinavia Sveriges

Läs mer

Uppdrag att sprida Våga göra skillnad - slutredovisning

Uppdrag att sprida Våga göra skillnad - slutredovisning Uppdrag att sprida Våga göra skillnad - slutredovisning LÄNSSTYRELSEN ÖSTERGÖTLAND Dnr 801-1485-2016 Förord För att barn och unga ska få tillgång till ett liv utan våld och förtryck, krävs det att myndigheter

Läs mer

Minnesanteckningar samråd 18 maj 2016

Minnesanteckningar samråd 18 maj 2016 Minnesanteckningar samråd 18 maj 2016 Plats: Domstolsverket, Torsgatan 11, Stockholm Tid: 18 maj 2016, kl. 13-15 Deltagare: Ulf Hjerppe, ordförande, Brottsoffermyndigheten Emmy Holmlund, sekreterare, Brottsoffermyndigheten

Läs mer

brottsoffermyndigheten

brottsoffermyndigheten Brottsoffermyndigheten årsredovisning 2013 brottsoffermyndigheten Brottsoffermyndighetens årsredovisning 2013 1 (36) innehåll Resultatredovisning generaldirektörens kommentar 4 brottsskadeärenden 6 regress

Läs mer

Brottsofferjouren: Angående kommunernas ansvar för stöd till brottsutsatta medborgare och medling

Brottsofferjouren: Angående kommunernas ansvar för stöd till brottsutsatta medborgare och medling SOCIALFÖRVALTNINGEN Handläggare Söderbaum Monica Datum 2017-03-06 Diarienummer SCN-2016-0423 Socialnämnden Brottsofferjouren: Angående kommunernas ansvar för stöd till brottsutsatta medborgare och medling

Läs mer

Att göra en polisanmälan vad händer sen?

Att göra en polisanmälan vad händer sen? Att göra en polisanmälan vad händer sen? Sammanfattning av seminarium om rättsprocessen Plats: Scandic Crown i Göteborg, 7 november 2014 Arrangör: Social Resursförvaltning, Göteborgs Stad, i samarbete

Läs mer

Policy för stödpersoner och vittnesstöd inom Brottsofferjourens verksamhet

Policy för stödpersoner och vittnesstöd inom Brottsofferjourens verksamhet Policy för stödpersoner och vittnesstöd inom Brottsofferjourens verksamhet Senast ändrad 8 oktober 2013 Syftet med denna policy är att säkerställa en gemensam syn på kompetens och etik inom Brottsofferjourens

Läs mer

Kulturrådets strategi för att stärka den professionella dansen 2010 2014

Kulturrådets strategi för att stärka den professionella dansen 2010 2014 2010-06-09 Beslutsbilaga S 2010:21 Kulturrådets strategi för att stärka den professionella dansen 2010 2014 Inledning Kulturrådet överlämnade Handlingsprogrammet för den professionella dansen (KUR 2005/2366)

Läs mer

Återrapportering av medel Nationella Tobaksuppdraget

Återrapportering av medel Nationella Tobaksuppdraget Dnr: 705-17285-2008 HFÅ 2008/306 Återrapportering av medel Nationella Tobaksuppdraget Samverkansprojekt Hälsofrämjande insatser för minskat tobaksbruk i Södermanland Ulrica Berglöf Regional Tobakssamordnare

Läs mer

Ett Skellefteå för alla. Sammanfattning av det handikappolitiska arbetet i Skellefteå

Ett Skellefteå för alla. Sammanfattning av det handikappolitiska arbetet i Skellefteå Ett Skellefteå för alla Sammanfattning av det handikappolitiska arbetet i Skellefteå Inledning Den här broschyren handlar om mänskliga rättigheter. Om rätten att delta i samhällslivet och om rätten att

Läs mer

OM VI FICK BESTÄMMA ett projekt om Barnkonventionen och varför barns och ungdomars delaktighet måste stärkas

OM VI FICK BESTÄMMA ett projekt om Barnkonventionen och varför barns och ungdomars delaktighet måste stärkas Sofia Balic Projektledare Sveriges Musik- och Kulturskoleråd Nybrokajen 13 S- 111 48 STOCKHOLM +46 703 66 13 30 sofia.balic@smok.se www.smok.se 13-05-1713-05-17 Till Michael Brolund Arvsfondsdelegationen

Läs mer

Yrkesintroduktion för baspersonal inom stöd och service för personer med funktionsnedsättning

Yrkesintroduktion för baspersonal inom stöd och service för personer med funktionsnedsättning Yrkesintroduktion för baspersonal inom stöd och service för personer med funktionsnedsättning Guide till webbaserat stöd YRKESINTRODUKTION FÖR BASPERSONAL INOM STÖD OCH SERVICE FÖR PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING

Läs mer

PROJEKTMATERIAL. Tvärpedagogiskt utvecklingsarbete. Lunnevads folkhögskola. Juni 2001

PROJEKTMATERIAL. Tvärpedagogiskt utvecklingsarbete. Lunnevads folkhögskola. Juni 2001 PROJEKTMATERIAL Lunnevads folkhögskola Juni 2001 s Pedagogiska resurser www.folkbildning.net Folkbildningsrådet, Box 730, 101 34 Stockholm, 08-412 48 00 1 Innehållsförteckning Utvecklingsprojekt för vuxenlärare:

Läs mer

Mänskliga rättigheter i styrning och ledning

Mänskliga rättigheter i styrning och ledning 2015-06-09 1 (5) Avdelningen för ekonomi och styrning Björn Kullander Mänskliga rättigheter i styrning och ledning - Projektplan Inledning Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) kommer under 2015 och 2016

Läs mer

Att inkludera ett tillgänglighetsperspektiv i projektutvärderingar

Att inkludera ett tillgänglighetsperspektiv i projektutvärderingar Processtöd Tillgänglighet Att inkludera ett tillgänglighetsperspektiv i projektutvärderingar Hur kan vi i vårt projekt få hjälp av utvärderaren att uppmärksamma, belysa, analysera och reflektera kring

Läs mer

En funktionshinderspolitik för ett jämlikt och hållbart samhälle

En funktionshinderspolitik för ett jämlikt och hållbart samhälle Bilaga En funktionshinderspolitik för ett jämlikt och hållbart samhälle MFD:s förslag på struktur för genomförande, uppföljning och inriktning inom funktionshindersområdet Myndigheten för delaktighet Myndigheten

Läs mer

Kvartalsrapport december 2013- februari 2014 2014-03-10

Kvartalsrapport december 2013- februari 2014 2014-03-10 Kvartalsrapport december 2013- februari 2014 2014-03-10 Från projektledarens horisont Det har varit en tid med många olika aktiviteter, redovisning av projektår tre och planering av projektår fyra. Den

Läs mer

Statistik 2008. Jourernas inlämning Sedan det nya gemensamma statistiksystemet infördes 2005 har mellan 60-73 jourer lämnat

Statistik 2008. Jourernas inlämning Sedan det nya gemensamma statistiksystemet infördes 2005 har mellan 60-73 jourer lämnat Statistik 2008 År 2008 fick 78 056 personer hjälp av någon av Sveriges 104 aktiva brottsofferjourer. Det visar statistiken för stöd till brottsoffer och vittnen. Två jourer hade ingen verksamhet under

Läs mer

Utvärdering av Projekt Växthus Bjäre

Utvärdering av Projekt Växthus Bjäre Institutionen för psykologi Psykologprogrammet Utvärdering av Projekt Växthus Bjäre Erik Aspeqvist, Emma Jarbo, Oskar Foldevi, Fredric Malmros och Hanna Stapleton 2011-11-11 Bakgrund Om utvärderingen Växthus

Läs mer