Borgen för lån till investering i ny fastbränsleeldad spetslastpanna

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Borgen för lån till investering i ny fastbränsleeldad spetslastpanna"

Transkript

1 ARBOGA KOMMUN Kommunstyrelsen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum \51 Blad 8 Ks 84 Au 96 Dnr 167/ Borgen för lån till investering i ny fastbränsleeldad spetslastpanna Arboga Energi AB har en av kommunfullmäktige beviljad borgensram på kronor. Bolaget har under åren 2012 och 2013 investerat i en ny pelletspanna och har i samband med investeringen erhållit en utökad borgensram på kronor vilket är inkluderat i ovan angiven borgensram. Bolaget har önskemål om att investera cirka kronor i ytterligare en pelletspanna under år Kostnadsbesparingen beräknas till per år om investeringen genomförs. Bolaget beräknar att egenfinansiering kan ske med kronor. En utökad borgensram med kronor behövs för att Arboga Energi AB ska kunna genomföra motsvarande extern upplåning. Borgensåtagandet uppgår i dagsläget till kronor medan totala lån (exklusive checkkredit) uppgår till kronor. Om utökad borgen med beslutas kommer det totala borgensåtagandet att uppgå till kronor. Stefan Arnoldsson, S, och Ola Eriksson; S, anmäler jäv och deltar inte i handläggandet. Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige Kommunfullmäktige ingår, såsom för egen skuld, borgen för Arboga Energi AB:s låneförpliktelser upp till ett totalt högsta lånebelopp om kronor jämte därpå löpande ränta och kostnader. Det totala högsta lånebeloppet ska beräknas på skuldebrevens ursprungliga lånebelopp. Borgensavgift utgår årligen med 0,75 % på Arboga Energi AB:s låneskuld. Skickas till: Kommunfullmäktige Akten Ordförandes sign. Justerandes sign. Sekretgrarens sign. UtdjQgsbestyrkande

2 ARBOGA KOMMUN Kommunkansliet U 1 Diarle L'.t ni3 Diariepianbeteckn. ^FVB PM avseende : Utökad kapacitet med pellets för spets- och reservproduktion Till: Björn Norberg Från: Lars Lindgren Kopia: Datum: Projektro: Granskad: MagnusAbrahamsson Datum: Bakgrund Den stora oljeanvändningen under senare år har aktualiserat frågan angående spets- och reservproduktion med torra biobränslen. Under 2012 togs beslut om investering i FB3, en ny pelletspanna på 4 MW vid Asby. Efter investeringen i FB3 bedöms behovet av olja för spets- och reservproduktion uppgå till ca 10 GWh. Denna PM är en översiktlig bedömning av förutsättningarna för minskning av oljeanvändningen genom byggnation av en andra pelletspanna vid Asby. Pannan förutsätts bli på 4 MW, dvs lika den nybyggda FB3. Årlig värmeproduktion Värmeproduktion och -försäljning under 2012 visar att värmeunderlag och produktionsbehov efter anslutning av Asby överensstämmer med tidigare bedömning. Värmeförsäljningen under senaste helår efter anslutning av Asby-området uppgick till 101 GWh. Korrigerat för normalår motsvarar det ett produktionsbehov på 118 GWh, vilket används i de fortsatta beräkningarna. PM utökad pelletskapacitet b.docx

3 2 Nedanstående varaktighetsdiagram visar produktionsmixen vid 118 GWh/år. Produktionsmix med ny pellets/torrflis-panna 4 MW 44 MW 118 GWh BioOlja2,6 GWh ~Ny Pelletslrorrflis 2,3 GWh ~PelletsfTorrflis F133 5,5 GM Fastbransle FB2: 21,4 GWh FastbränsleFB1: 69,9 GWh RGK 16,4 GWh KAK-leverans 0,0 GWh Utomhustemperatur h Ovanstående beräkning baseras på 100% tillgänglighet för fastbränslepannorna FBI, FB2 och FB3. Om man antar en tillgänglighet på 95% för befintliga fastbränslepannor kommer den årliga värmeproduktionen med en ny spetspanna på 4 MW, att uppgå till närmare 5,5 GWh. För att inte överskatta lönsamheten för spetspannan baseras lönsamhetskalkylen på en årlig produktion på 3,5 GWh. Befintlig utrustning vid Asby I samband med byggnationen av FB3 har förberedelser gjorts för att möjliggöra en framtida komplettering med ytterligare pannenhet. Befintliga bränslesilos kan nyttjas och bränslesystemet begränsas till en kortare bränsleskruv inne i pannhallen. Fjärrvärmekrets med pump och styrning kan nyttjas även för den nya pannan. Stora delar av den utförda byggprojekteringen kan nyttjas för fundament för panna, rökgasrening och askcontainer. Den befintliga DN1 00-ledningen i mark som är ca 160 m utgör en flödesmässig begränsning för anläggningen. Ledningen bedöms dock inte behöva bytas om den totala effekten vid Åsby ökas från 4 MW till 8 MW. Enligt utförda tryckfallsberäkningar erfordras vid 8 MW och ett dt på 60 C, en pumpuppfordring på 88 mvp plus tryckfallet över pannanläggningen. Den befintliga fjärrvärmepumpen beräknas klara detta driftfall. Om man i framtiden vill utöka effekten ytterligare vid Asby, erfordras byte av ledningen och komplettering med en ny pump. PM utökad pelletskapacitet b.docx

4 3 Investering Investeringsbehovet för processleverans har baserats på anbud från upphandling av FB3 och övriga poster baseras på mängdberäkningar med å-priser. Processleverans 6840 FV-rör & VVS 450 Mark & Bygg 680 El & styr 400 Provning & övriga byggherrekostnader 710 Div & oförutsett 450 Totalt Övriga förutsättningar för lönsamhetskalkylen Lönsamhetskalkylen redovisar återbetalningstid med hänsyn till kalkylräntan 5% (sk cashflowkalkyl) samt internräntan för en kalkylperiod på 15 år. Det årliga driftöverskottet beräknas med produktionen 3 GWh och nedan angivna rörliga värmeproduktionskostnad för respektive bränslealternativ. Rörlig värmeproduktionskostnad Bränsle Rör1.D&U n Kostnad kr/mwh kr/mwh kr/mwhv Pellets % 428 Bioolja % 885 Med ovanstående bränslepriser erhålls ett rörligt netto på 460 kr/mwh värme. Med den studerade pannstorleken på 4 MW motsvarar det en kostnadsminskning med drygt 1800 krlh. Lönsamhet Med ovan angivna kalkylförutsättningar erhålls följande lönsamhet för alternativen. FB4 Investering kkr 9510 Årlig värmeproduktion GWh 3,5 Produktionskostnad bioolja kkr 3098 Produktionskostnad kkr 1497 Årligt driftnetto kkr 1600 Kalkylränta 5% Återbetalningstid mht ränta år 7,2 Internränta vid 15 år avskrivning 15% PM utökad pefietskapacitet b.docx

5 4 Resultatdiskussion Investeringen på 9,5 milj kr bedöms lönsam och den kommer att bidra positivt till rörelseresultatet redan det första driftåret. Investeringen är relativt låg jämfört med den för FB3 då det inte erfordras några rivningsarbeten och för att stora delar av befintlig utrustning kan nyttjas. De delar som kan nyttjas för en ny panna är i huvudsak befintliga bränslesilos, fjärrvärmekrets med pump och styrsystem. Beräkningarna visar en återbetalningstid på 7,2 år. Normalt kalkylerar man med 15 år för denna panntyp och internräntan för denna period är 15%. Utöver den resultatförbättring som erhålls under ett sk normalår, erhålls ett riskavlyft i verksamheten avseende enskilda större haverier. Ett exempel är om en fastbränslepanna får ett haveri på murning eller enskild komponent med lång leveranstid samtidigt som den andra pannan är avställd för revision. Leveranstiden för större fläktar och pumpar kan vara veckor, vilket kan ge långa drifttider för spetslastpannan. I ett sådant läge minskar produktionskostnaden med ca kr per vecka om pellets kan ersätta bioolja. Ett annat exempel är vid extrema kallår liknande 2010 som skulle ge en årsproduktion kring 6 GWh och ett fördubblat årligt driftnetto för spetslastpannan. Investering i en ny pelletseldad panna på 4 MW gör att Asby-anläggningen får totalt 8 MW och kan klara hela nätets behov under ca 3000 h per år. Det gör att leveranssäkerheten ökar och att reparations- och underhållsarbeten vid Vimman kan göras sommartid utan att det påverkar värmeleveranserna. Åldern på FB2 vid Vimman gör att tillgängligheten gradvis försämras vilket skapar ett reinvesteringsbehov. Byggs en ny pelletspanna kan reinvestering i en ny FB2 skjutas framåt i tiden. En ökad pelletskapacitet ger även ökade möjligheter att undvika att FB2 kommer över 25 GWh i årlig produktion. Detta ger minskade kostnader i NOx-avgift. Lönsamheten för spetslastpannan påverkas endast marginellt om det sk KAK-projektet genomförs eftersom den huvudsakliga produktionen sker under höglasttid utan spillvärmeleveranser från Köping. Det finns en allmän utveckling i de svenska fjärrvärmesystemen där behovet i systemen minskar sommartid och ökar relativt sett då det är kallare ute. I ett sådant perspektiv är det viktigt att aktivt gå in och ersätta befintlig oljeanvändning för att undvika en framtida försämring av medelproduktionskostnaden, FVB Sverige ab Lars Lindgren PM utökad pejletskapacftet b.docx

Utökad borgensram, SRV Återvinning AB

Utökad borgensram, SRV Återvinning AB KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA 2014-02-20 KS-2014/141 185 1 (2) HANDLÄGGARE Fredrik Berg 08-535 301 39 fredrik.berg@huddinge.se Kommunstyrelsen Utökad borgensram, SRV

Läs mer

Ansökan om borgen för lån till Industriparken i Kalmar AB

Ansökan om borgen för lån till Industriparken i Kalmar AB TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Urban Sparre 2013-04-09 KS 2013/0318 0480-450100 Kommunfullmäktige Ansökan om borgen för lån till Industriparken i Kalmar AB Förslag till beslut Kommunstyrelsen

Läs mer

Nytt Kraftvärmeverk och Avloppsreningsverk på Sobacken

Nytt Kraftvärmeverk och Avloppsreningsverk på Sobacken E3 BESLUTSFÖRSLAG Nytt Kraftvärmeverk och Avloppsreningsverk på Sobacken Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta: Borås Energi & Miljö AB godkänns investera 1 810 000 000 kr i ett nytt kraftvärmeverk

Läs mer

Förvärv av vindkraftverk

Förvärv av vindkraftverk KOMMUNSTYRELSENS ORDFÖRANDE Handläggare Datum 2015-04-28 Diarienummer KSN-2014-1682 Kommunstyrelsen Förvärv av vindkraftverk Förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att fastlägga

Läs mer

Sammanträdesdatum 2014-01-07. 1 Information till kommunstyrelsen KS 13/6. 2 Riktlinjer för investeringar KS 13/372

Sammanträdesdatum 2014-01-07. 1 Information till kommunstyrelsen KS 13/6. 2 Riktlinjer för investeringar KS 13/372 KOMMUNSTYRELSEN KALLELSE Sammanträdesdatum 2014-01-07 PLATS OCH TID Nedre Fryken, tisdag 7 januari 2014, kl. 15.00 FÖREDRAGNINGSLISTA ÄRENDE DNR 1 Information till kommunstyrelsen KS 13/6 2 Riktlinjer

Läs mer

BRF Ljuskärrsberget. Stockholm 2007-05-11 Rev. 2008-10-22. K-Konsult Energi Stockholm AB

BRF Ljuskärrsberget. Stockholm 2007-05-11 Rev. 2008-10-22. K-Konsult Energi Stockholm AB Energi Stockholm AB Slutrapport BRF Ljuskärrsberget Förstudie över möjligheter att konvertera från direktel till biobränsle via gemensamägt vattenburet värmesystem Stockholm 2007-05-11 Rev. 2008-10-22

Läs mer

Finansiering av 30 TWh ny förnybar el till 2020

Finansiering av 30 TWh ny förnybar el till 2020 Finansiering av 30 TWh ny förnybar el till 2020 Redovisning av Uppdrag rörande ambitionshöjning i elcertifikatsystemet till 2020 ER 2015:07 Böcker och rapporter utgivna av Statens energimyndighet kan beställas

Läs mer

Genomlysning av projekt GoBiGas, Göteborg Energi AB. Slutgiltig version, 2012-01-27. Anders Söderberg, Disa Hammarskjöld, Maria Nilsson

Genomlysning av projekt GoBiGas, Göteborg Energi AB. Slutgiltig version, 2012-01-27. Anders Söderberg, Disa Hammarskjöld, Maria Nilsson Genomlysning av projekt GoBiGas, Göteborg Energi AB Slutgiltig version, 2012-01-27 Anders Söderberg, Disa Hammarskjöld, Maria Nilsson Innehåll 1 Sammanfattning... 3 2 Inledning... 5 2.1 Uppdragets omfattning...

Läs mer

Styrelsens för Loomis AB (publ) förslag till beslut om införande av ett incitamentsprogram

Styrelsens för Loomis AB (publ) förslag till beslut om införande av ett incitamentsprogram Styrelsens för Loomis AB (publ) förslag till beslut om införande av ett incitamentsprogram Bakgrund och motiv I Loomis AB finns det för närvarande ett löpande incitamentsprogram som beslutades av årsstämmorna

Läs mer

Utredning finansiella instrument i Vara Bostäder AB

Utredning finansiella instrument i Vara Bostäder AB Kommunstyrelsen Utredning finansiella instrument i Vara Bostäder AB Fakta om ränteswappar En ränteswap är ett räntederivat som i sitt praktiska utförande innebär ett avtal om byte av ränta. För en låntagare

Läs mer

Förslag till beslut om Personalkonvertibelprogram 2013 (punkt 18a på dagordningen)

Förslag till beslut om Personalkonvertibelprogram 2013 (punkt 18a på dagordningen) Förslag till beslut om långsiktiga incitamentsprogram (punkt 18 på dagordningen) Bakgrund och skälen för förslagen Styrelsen finner det angeläget och i alla aktieägares intresse att anställda i koncernen

Läs mer

Ändring i kapitalförsörjningsförordningen

Ändring i kapitalförsörjningsförordningen 2002-09-16 Ny lånemodell Ändring i kapitalförsörjningsförordningen Regeringen tog den 10 maj 2002 beslut om att ändra 6 första stycket i kapitalförsörjningsförordningen. Ändringen trädde i kraft den 1

Läs mer

Minska energianvändningen!

Minska energianvändningen! Minska energianvändningen! Institutet för Privatekonomi, FöreningsSparbanken Rapport Minska energianvändningen! Institutet för Privatekonomi Ulla Samuel Oktober 2004 Institutet för Privatekonomi, FöreningsSparbanken

Läs mer

KARLSTADS KOMMUN. Ärende 1

KARLSTADS KOMMUN. Ärende 1 KARLSTADS KOMMUN Ärende 1 Dnr KS-2012-206 Dpl01 sid 1 (2) KARLSTADS KOMMUN KOMMUNLEDNINGSKONTORET Ekonomi- och verksamhetsstyrning Tjänsteskrivelse 2012-04-04 Per Björkengren, 054-5401046 per. bjorkengren@karlstad.se

Läs mer

Delårsrapport januari - augusti 2009

Delårsrapport januari - augusti 2009 Delårsrapport januari - augusti 2009 SKELLEFTEÅ KRAFT Delårsrapport 2009-01-01--08-31 KONCERNEN I SAMMANDRAG Lägre elpris, lägre produktion och negativ resultatandel från vår delägda koncern Norrland Etanolkraft

Läs mer

GÖTEBORG ENERGI AB Årsrapport C-verksamhet 2014 Rya Värmepumpverk 10-2015-0078

GÖTEBORG ENERGI AB Årsrapport C-verksamhet 2014 Rya Värmepumpverk 10-2015-0078 Sammanfattning I den här rapporten beskrivs verksamheten på Rya värmepumpverk under år 2014 En sammanfattning över drift och användning av köldmedium visas i tabellerna nedan Observera att redovisning

Läs mer

BELOKs metodik Totalprojekt. Handbok för genomförande och kvalitetssäkring

BELOKs metodik Totalprojekt. Handbok för genomförande och kvalitetssäkring BELOKs metodik Totalprojekt Handbok för genomförande och kvalitetssäkring Publikationen utgiven av BELOK (Beställargruppen för lokaler) Projekt 2012:5 Kan laddas ned via www.belok.se eller beställas genom

Läs mer

Gemensam VA-anläggning - Hur gör man?

Gemensam VA-anläggning - Hur gör man? Gemensam VA-anläggning - Hur gör man? En guide över arbetsgången vid bildandet av gemensam VA-anläggning i samband med anslutning till allmänt VA-nät Varför allmänt vatten och avlopp? Under 2009 beslutades

Läs mer

Innehåll ÅRET I KORTHET VD HAR ORDET OMRÅDESCHEFER FRAMTID 8 VISION OCH MÅL ORGANISATION ÅRLIG ENERGIFÖRBRUKNING FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Innehåll ÅRET I KORTHET VD HAR ORDET OMRÅDESCHEFER FRAMTID 8 VISION OCH MÅL ORGANISATION ÅRLIG ENERGIFÖRBRUKNING FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE 1 Innehåll ÅRET I KORTHET 3 VD HAR ORDET 4-5 OMRÅDESCHEFER 6-7 FRAMTID 8 VISION OCH MÅL ORGANISATION 10 ÅRLIG ENERGIFÖRBRUKNING 11 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE FINANSIELL INFORMATION Resultaträkning Balansräkning

Läs mer

Prisändringsmodell & Prisåtagande 2014 2016

Prisändringsmodell & Prisåtagande 2014 2016 Fjärrvärmepriset näringsidkare i Helsingborg Prisändringsmodell & Prisåtagande 214 216 Innehåll 1. Prispolicy... 2 2. Åtagande om prisförändringar för 214 216 för Helsingborgs näringsidkare... 2 2.1 Pris

Läs mer

Kommunal vindkraft en ekonomisk analys av kommunala vindkraftsinvesteringar Erik Lakomaa timbro April 2013

Kommunal vindkraft en ekonomisk analys av kommunala vindkraftsinvesteringar Erik Lakomaa timbro April 2013 Kommunal vindkraft en ekonomisk analys av kommunala vindkraftsinvesteringar Erik Lakomaa timbro April 2013 Om författaren Erik Lakomaa är doktor i ekonomisk historia och chef för institutet för ekonomiskhistorisk

Läs mer

Analys och rekommendation från Hem och Fastighet avseende Räntestrategi för Brf Granatäpplet

Analys och rekommendation från Hem och Fastighet avseende Räntestrategi för Brf Granatäpplet Analys och rekommendation från Hem och Fastighet avseende Räntestrategi för Brf Granatäpplet Bakgrund... 2 Analys & rekommendation... 2 Sammanfattning... 5 Ordlista... 6 Bakgrund Hem och Fastighet har

Läs mer

Riktlinjer för investeringar i Karlskrona kommun

Riktlinjer för investeringar i Karlskrona kommun Riktlinjer för investeringar i Karlskrona kommun Flygbild över Trossö. Foto: Mats Kockum Innehållsförteckning 1. Riktlinjer för investeringar i Karlskrona kommun 3 1.1. Inledning 3 1.2. Syfte 4 2. Grundregler

Läs mer

KONVERTERING TILL FJÄRRVÄRME. Direktverkande elvärme

KONVERTERING TILL FJÄRRVÄRME. Direktverkande elvärme KONVERTERING TILL FJÄRRVÄRME Direktverkande elvärme December 1996 FJÄRRVÄRME KONVERTERING TILL FJÄRRVÄRME Direktverkande elvärme 1996 Svenska Fjärrvärmeföreningens Service AB FÖRORD I Sverige finns en

Läs mer

Styrelsens förslag till beslut avseende avyttring av Aspiro TV till befattningshavare i Aspiro TV (punkt 7)

Styrelsens förslag till beslut avseende avyttring av Aspiro TV till befattningshavare i Aspiro TV (punkt 7) ASPIRO AB (publ) (org nr 556519-9998) Extra bolagsstämma torsdag den 15 augusti 2013 Styrelsens förslag till beslut avseende avyttring av Aspiro TV till befattningshavare i Aspiro TV (punkt 7) Sammanfattning

Läs mer

INDUSTRIBUD - DELUTREDNING I EFFEKTBALANSUTREDNINGEN

INDUSTRIBUD - DELUTREDNING I EFFEKTBALANSUTREDNINGEN INDUSTRIBUD - DELUTREDNING I EFFEKTBALANSUTREDNINGEN 1. SAMMANFATTNING...3 2. BAKGRUNDEN TILL INDUSTRIBUD...5 3. EKONOMISKA FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR EFFEKTREDUKTIONER...7 3.1 Företag som redan har incitament

Läs mer

Tröskeleffekter och förnybar energi

Tröskeleffekter och förnybar energi Ei R2015:08 Tröskeleffekter och förnybar energi - Förslag till permanent lösning Energimarknadsinspektionen Box 155, 631 03 Eskilstuna Energimarknadsinspektionen R2015:08 Författare: Linda Weman Tell,

Läs mer

Behov av investeringsbidrag till avf allskraftvärmeverk

Behov av investeringsbidrag till avf allskraftvärmeverk \ f f- Behov av investeringsbidrag till avf allskraftvärmeverk Hur stora investeringsbidrag behövs för att initiera nybyggnation av avfallsbaserade kraftvärmeverk? Rapport 92:11 Svenska Renhållningsverks-Föreningen

Läs mer

Ei R2014-101669. Tröskeleffekter och förnybar energi - Förslag till permanent lösning

Ei R2014-101669. Tröskeleffekter och förnybar energi - Förslag till permanent lösning Ei R2014-101669 Tröskeleffekter och förnybar energi - Förslag till permanent lösning Energimarknadsinspektionen Box 155, 631 03 Eskilstuna Energimarknadsinspektionen R2014-101669 Författare: Linda Weman

Läs mer