ARBOGA KOMMUN. Blad 9. Kommunstyrelsen. Ks 14 Ks 6 Au 208. Dnr 247/

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "ARBOGA KOMMUN. Blad 9. Kommunstyrelsen. Ks 14 Ks 6 Au 208. Dnr 247/2012-045"

Transkript

1 ARBOGA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum Blad 9 Ks 14 Ks 6 Au 208 Dnr 247/ Ansökan om borgen mm. från Arboga Ryttarsällskap Arboga Ryttarsällskap har inkommit med en skrivelse med önskan om en kommunal borgen för ett lån på 4,0 mkr för förvärv av ridanläggningen i Adolfsberg. Som alternativ föreslås att Arboga kommun står för lånekostnaderna under 15 år för lånet. Arboga kommun hyr, genom fritids- och kulturförvaltningen, ridanläggningen iadolfsberg av Arboga Ridcenter. Fritids- och kulturförvaltningen har under år 2012 betalat hyra uppgående till ca kronor till Arboga Ridcenter. Fritids- och kulturförvaltningen upplåter anläggningen utan ersättning till Arboga Ryttarsällskap. I föreningsbidrag har, under år 2012, utbetalats kronor till Arboga Ryttarsällskap (varav kronor avser investeringsbidrag). Arboga Ryttarsällskap framhåller i skrivelsen att ägaren, Arboga Ridcenter, inte har något intresse av att underhålla fastigheten längre. Anläggningens nuvarande skick visar på brister. Arboga Ryttarsällskap har därför undersökt möjligheten att kunna uppta ett lån för att förvärva anläggningen. Tf fritids- och kulturchef samt lokalstrateg medverkade vid kommunstyrelsens sammanträde den 15 januari 2013, 6, och informerade om att i dagsläget pågår hyresförhandlingar mellan Arboga kommun, fritids- och kulturförvaltningen, och Arboga Ridcenter avseende ridanläggningen. Uppdraget är att teckna ett hyresavtal på 15 år. Förhandlingarna är långt framskridna och ett förslag till avtal har tagits fram i nära samarbete med Arboga Ryttarsällskap som ger förutsättningar att bedriva en bra verksamhet fanläggningen. Ryttarsällskapet har varit med hela tiden i processen. Det nya hyresavtalet kan komma att innebära ökade kostnader för Arboga kommun, fritids- och kulturförvaltningen. Arboga kommuns huvudinriktning för borgensåtagande är restriktivitet då det ofta innebär en risk för kommunen. Huvudinriktningen är att kommunen endast tecknar borgen för helägda företag. Arbetsutskottets förslag till beslut i kommunfullmäktige är att Arboga kommun avslår ansökan om borgen från Arboga Ryttarsällskap för lån till Ordf6randes sign. Justerandes sign. /Sekr^tQrarens sign. Sltdrm,7s^hestyrkande

2 ARBOGA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum Blad 10 förvärv av ridanläggning i Adolfsberg. Arboga kommun förbinder sig heller inte att stå för lånekostnaden i 15 år vid köp av ridanläggningen. Kommunstyrelsen beslutade vid sitt sammanträde den 15 januari 2013, 6, att bordlägga ärendet. Mikael Gustafsson, KD, yrkar på att Arboga kommun går i borgen för Arboga Ryttarsällskap. Dan Karlsson, V, Kerstin Rosenkvist, C, och Olle Ytterberg, S, yrkar på bifall till arbetsutskottets förslag. Ordföranden ställer yttranden under proposition och finner att kommunstyrelsen beslutat enligt arbetsutskottets förslag. Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige 1. Arboga kommun avslår ansökan om borgen från Arboga Ryttarsällskap för lån till förvärv av ridanläggning i Adolfsberg. 2. Arboga kommun förbinder sig heller inte att stå för lånekostnaden i 15 år vid köp av ridanläggningen. Skickas till: Kommunfullmäktige Akten Ordförandes sign. Justerandes sign. ^SekretQrarens sign.

3 1LUCljlå ^K_c:^S^t^ars,^ /^r yl qqr9; --^atv..,. 4.ef C^, i3. Arboga den 25 oktober 2012 Arboga Kommun Ansökan om kommunal borsen. Avser lån för köp av Ridanläggningen iadolfsberg Arboga Ryttarsällskap, ARS, haz sedan bildandet verkat i och från ridanläggningen i Adolfsberg. Det har genomåren framkommit förslag på alternativa etableringar villa alla i grunden visat sig vara orealistiska främst på grund au kostanderna för nytt stall, ridhus, paddock och hage men också genom att samhällsamöbans struktur inte medger någon annan etablering. Nuvazande ägaze av ridanläggningen har inget intresse av att underhålla fastigheten längre och skulle helst vilja sälja ridsportdelarna av sitt mazk/fastighetsinnehav. Angivet pris för ridanläggningen, se bilaga 1, är 5 Mkr. I nuvarande skick med kända brister kan anläggningen inte sägas vara värd mer än 3,5 Mkr. Fritid & Kultur har förhandlat med ägaren av ridanläggningen om ett nytt hyreskontrakt. Detta kontrakt skulle lägga underhållsansvaret på ARS. ARS uppmanades i detta att inkomma med en "action list" över saker som måste åtgärdas innan ett sådant avtal kan slutas. Denna "action list" har benämnts "önskelista" av fastighetsägaren då ARS ombetts klargöra frågetecken i denna. I skrivande stund har inga åtgärder, enligt listan, gjorts på fastigheten. Om ARS tar över fastigheten i nuvarande skick kommer det att kosta ca 450 kkr/år, eller mer, att driva anläggningen (hyra 200 kkr, mtrl.uh. SOkkr samt 1/3tjänst -180kkr(inkl arb.giv.avg.) 20 kkr avbet. på lån till infiltrering & gödselplattor). Denna kostnad måste också indexregleras eftersom priserna generellt fördubblas på 10 år. Ett bättre alternativ vore att använda dessa pengar för att betala av ett lån till köp av fastigheten. ARS har undersökt möjligheterna att ta ett lån för att förvärva anläggningen och

4 bedömer att 4 Mkr skulle räcka för köpet och till att rätta till de mest akuta bristerna såsom infiltrationsbädd för avloppet samt omgjutning/tätning av befintliga gödselplattor. Avbetalningstiden för detta lån beror starkt av hur låneupphandlingen görs. Handelsbanken har erbjudit nedanstående två altemativ. 1. Kommunen går i borgen för ett lån om 4 Mkr vilket ger en kalkykänta om max 5%. 2. Kommunen skriver ett kontrakt med ARS där föreningen förbinder sig att under kontraktstiden, precis som nu, erbjuda ridsport för alla intresserade i Arboga. Kommunen förbinder sig att betala lånekostnaden under 15 år varefter omförhandling sker. Kalkylräntan blir då max 7%. Med 50 kkr avsatta till årlig yttre driftskostnad som snöröjning, slamsugning etc. Skulle det alltså finnas minst 350 kkr till avbetalning på lånet. Med en indexreglering om 2,4% på denna summa skulle lånet kunna vara avbetalt efter 15 år enligt alternativ 1. Med alternativ 2 skulle detta 17 år. Efter det att lånet är avbetalt försvinner behovet av bidrag till "hyra" varför den summan kan användas till stöd för verksamheten eller till andra projekt i kommunen. Genom att anläggningen övergår i ARS ägo öppnar sig helt nya möjligheter till bidrag till förbättringar och utvidgning av verksamheten från t.ex. Allmänna arvsfonden, Idrottsförbundet etc. Klubben övertar också underhållsansvaret och kan börja att succesivt arbeta upp de delar som behöver förbättras. Med denna lösningen säkerställs att medlemmarnas insatser kommer föreningen och ridsporten till godo och inte, till sist, hamnar i någon privat aktörs fickor. Det kommer därigenom att vara mycket lättare att motivera medlemmarna till ideellt arbete och lokala fdretag till sponsorsatsningar. Alternativet lån till köp skulle också starkt bidra till den medvind som ARS satsningar i nydaning av verksamheten lett till. På en månad har det ridande medlemsantalet ökat från 121 personer till 155 personer och trenden pekar uppåt. Det är vår uttryckliga önskan att kommunen bistår oss i detta så att klubben kan fortsätta att vara den självklara samlingspunkten fdr ridintresserade i Arboga. Med Vänliga Hälsningar Arboga Ryttarsällskap

5 Bilaga 1 till brev: "Ansökan om kommunal borgen " 25 oktober Areal: ca 10,5 ha Gräns längs norra kanten av gammal körväg.

Servicenämnden handlingar 2014-04-07

Servicenämnden handlingar 2014-04-07 Servicenämnden handlingar 2014-04-07 HALMSTADS KOMMUN KALLELSE Sida Servicenämnden 2014-03-31 1(1) Box 153 301 05 Halmstad Tfn: 035 13 70 00 E-post: servicenamnden@halmstad.se Plats: Torsgatan 1 Sammanträdesdatum

Läs mer

Utökad borgensram, SRV Återvinning AB

Utökad borgensram, SRV Återvinning AB KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA 2014-02-20 KS-2014/141 185 1 (2) HANDLÄGGARE Fredrik Berg 08-535 301 39 fredrik.berg@huddinge.se Kommunstyrelsen Utökad borgensram, SRV

Läs mer

Kommunal borgen för Slöinge Tennisklubb. (AU 364) Dnr KS 2010-253 (2010-KS0119)

Kommunal borgen för Slöinge Tennisklubb. (AU 364) Dnr KS 2010-253 (2010-KS0119) Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsen i Falkenberg 2010-11-30 266 Kommunal borgen för Slöinge Tennisklubb. (AU 364) Dnr KS 2010-253 (2010-KS0119) KF Beslut Kommunstyrelsen beslutar

Läs mer

Frågor och svar vid övergång till spelrätter i Hammarö GK

Frågor och svar vid övergång till spelrätter i Hammarö GK Frågor och svar vid övergång till spelrätter i Hammarö GK Vad är det som föranlett en övergång till spelrätter på Hammarö GK? Klubben har fått fler utträdesansökningar än vanligt och vi har ingen kö för

Läs mer

1 Svar på interpellation - Personalsituationen inom socialtjänsten (KD) 2 Svar på interpellation - Angående sponsring (FP)

1 Svar på interpellation - Personalsituationen inom socialtjänsten (KD) 2 Svar på interpellation - Angående sponsring (FP) KUNGÖRELSE 1 [2] Kommunfullmäktige 2015-01-16 Tid Torsdagen den 29 januari 2015, Kl 17:30 Plats Hallunda folkets hus, Bragesalen Ärenden Justering 1 Svar på interpellation - Personalsituationen inom socialtjänsten

Läs mer

LUDVIKA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (23) Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 2007-03-29

LUDVIKA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (23) Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 2007-03-29 LUDVIKA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (23) Plats Folkets Hus, Carlavägen 24, Ludvika Dag och tid Torsdagen den 29 mars 2007 kl 17.00-18.00 Beslutande se sidan 2 Övriga Carl Johan Svensson, s, ers Brittsiw

Läs mer

Se bilagd närvarolista

Se bilagd närvarolista Kommunfullmäktige 2009-01-12 1 (1-16) Hofors Folkets Hus, sal Valhall, kl 17.30-21.45 Se bilagd närvarolista Börje Sjöberg, sekreterare Eira Källgren, kommunchef Olle Borg, Brottsofferjouren Västra Gästrikland,

Läs mer

Ombildning från hyresrätt till bostadsrätt

Ombildning från hyresrätt till bostadsrätt Växjö januari 2012 Ombildning från hyresrätt till bostadsrätt Information till dig som hyresgäst I budget för 2012 har kommunfullmäktige beslutat följande - Hyresgästerna hos Växjöhem och Vidingehem ska

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2011-11-02. Kommunkansliet SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(28) 2011-11-01. Plats och tid Kommunhuset Hallsberg, kl 08.30-12.

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2011-11-02. Kommunkansliet SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(28) 2011-11-01. Plats och tid Kommunhuset Hallsberg, kl 08.30-12. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(28) 2011-11-01 Plats och tid Kommunhuset Hallsberg, kl 08.30-12.30 Beslutande Övriga deltagande Thomas Doxryd Siw Lunander Magnus Andersson, 124-127 Inga-Britt Ritzman Andreas Svahn

Läs mer

Ks 84 Au 79 Dnr 179/ 2009-101

Ks 84 Au 79 Dnr 179/ 2009-101 n r Kommunstyrelsen 2010-05-31 Blad 21 Ks 84 Au 79 Dnr 179/ 2009-101 Svar på motion om Mer spara än slösa Från Jörgen Johansson, C, har till kommunfullmäktiges sammanträde den 24 september 2009, 89, inkommit

Läs mer

148 Botkyrkabyggens försäljning i Alby (KS/2013:376)

148 Botkyrkabyggens försäljning i Alby (KS/2013:376) PROTOKOLLSUTDRAG 1[3] Kommunstyrelsen 2013-06-18 Dnr KS/2013:376 148 Botkyrkabyggens försäljning i Alby (KS/2013:376) Beslut Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige: Kommunfullmäktige godkänner

Läs mer

Kallelse Sammanträdesdatum 2014-06-04

Kallelse Sammanträdesdatum 2014-06-04 Kallelse Sammanträdesdatum 2014-06-04 Plats Bohusrummet, Stadshuset Tid Onsdagen den 4 juni klockan 13:00-18:00 Ledamöter Gun-Marie Daun (KD) Ordförande Mona-Britt Gillerstedt (S) Mikael Wintell (M) Tommy

Läs mer

Frågor och svar vid byte av finansieringssystem i Borås Golfklubb

Frågor och svar vid byte av finansieringssystem i Borås Golfklubb Frågor och svar vid byte av finansieringssystem i Borås Golfklubb Varför föreslår styrelsen att Borås Golfklubb ska byta dagens finansieringssystem? Borås Golfklubb har under de senaste åren, liksom många

Läs mer

Ärende Beteckning Förslag. 1. Val av justerare Fredrik Hansson (C)

Ärende Beteckning Förslag. 1. Val av justerare Fredrik Hansson (C) KALLELSE/UNDERRÄTTELSE Upprättad 2015-02-19 Kommunstyrelsens arbetsutskott Sammanträde 24 februari 2015 klockan 10 i Kungsbacka rummet, stadshuset Ärende Beteckning Förslag 1. Val av justerare Fredrik

Läs mer

Möjlighet att leva som andra

Möjlighet att leva som andra Möjlighet att leva som andra Lättläst sammanfattning Slutbetänkande av LSS-kommittén Stockholm 2008 SOU 2008:77 Det här är en lättläst sammanfattning av en utredning om LSS och personlig assistans som

Läs mer

Nominering - Årets Ungdomssatsning Med checklista

Nominering - Årets Ungdomssatsning Med checklista Nominering - Årets Ungdomssatsning Med checklista Härmed nomineras följande förslag till Årets Ungdomssatsning på Landsbygden. Namn på förslaget: Stall Stackebo Journalnummer: 2009-3818 Kontaktperson,

Läs mer

Frågor och svar vid övergång till spelrätter i Tranås Golfklubb

Frågor och svar vid övergång till spelrätter i Tranås Golfklubb Frågor och svar vid övergång till spelrätter i Tranås Golfklubb Varför föreslår styrelsen att Tranås GK ska byta dagens finansieringssystem med medlemslån till ett system med spelrätter? Tranås GK står

Läs mer

Frågor och svar vid övergång till spelrätter i Visby GK

Frågor och svar vid övergång till spelrätter i Visby GK Frågor och svar vid övergång till spelrätter i Visby GK Varför föreslår styrelsen att Visby GK ska byta dagens finansieringssystem med medlemslån till ett system med spelrätter? Sedan en tid har styrelsen

Läs mer

Framtid för D-bryggan i Lindö

Framtid för D-bryggan i Lindö Framtid för D-bryggan i Lindö 1. Bakgrund och förändrat nuläge Att D-bryggan är i dåligt skick och behöver bytas de närmaste åren har vi känt till länge. Vi hyr ju i dagsläget bryggan av kommunen och grundtanken

Läs mer

2011-08-23. Beslut Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen tillstyrka kommunfullmäktige besluta

2011-08-23. Beslut Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen tillstyrka kommunfullmäktige besluta Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg 2011-08-23 FALKENBERG 233 Redovisning av uppdrag former för stöd till idrottsanläggningar. Dnr KS 2011-316 KS, KF

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL t Sammanträdesdatum

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL t Sammanträdesdatum 00 :o..;',,:-e:.;. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL t Sammanträdesdatum ~ TRANAs KOMMUN 2015-03-03 Sida 16 (42) -"'" KOMMUNSTRYRELSENS AU 49 Dnr 91/14 Naturum Sommens ansökan om bidrag för 2015 Enligt tidigare finns

Läs mer

klubbmaterial AKTIVITETER DEMOKRATI OCH EKONOMI AKTIVA FÖRTROENDEVALDA MEDLEMMAR SSU:S KLUBBMATERIAL 2015 DEMOKRATI OCH EKONOMI 1

klubbmaterial AKTIVITETER DEMOKRATI OCH EKONOMI AKTIVA FÖRTROENDEVALDA MEDLEMMAR SSU:S KLUBBMATERIAL 2015 DEMOKRATI OCH EKONOMI 1 klubbmaterial AKTIVITETER DEMOKRATI OCH EKONOMI AKTIVA FÖRTROENDEVALDA MEDLEMMAR SSU:S KLUBBMATERIAL 2015 DEMOKRATI OCH EKONOMI 1 SSUKLUBBENS DEMOKRATI OCH EKONOMI Detta häfte beskriver hur SSUklubben

Läs mer

Frågor och svar vid övergång till aktier i Dalsjö Golf AB för medlemmar med medlemslån/reverslån i Dalsjö Golfklubb.

Frågor och svar vid övergång till aktier i Dalsjö Golf AB för medlemmar med medlemslån/reverslån i Dalsjö Golfklubb. Frågor och svar vid övergång till aktier i Dalsjö Golf AB för medlemmar med medlemslån/reverslån i Dalsjö Golfklubb. Varför föreslår styrelsen att Dalsjö GK ska byta dagens finansieringssystem med medlemslån

Läs mer

Kan bostadsrätt bli bostadsfel? frågor och svar när hyresrätten ombildas

Kan bostadsrätt bli bostadsfel? frågor och svar när hyresrätten ombildas Kan bostadsrätt bli bostadsfel? frågor och svar när hyresrätten ombildas Bra att tänka på vid ombildning Antalet ombildningar av hyresrätt till bostadsrätt har ökat markant de senaste åren. Det väcker

Läs mer

LENDO - STORYBOARD. 1. Välkommen & Introduktion till privatlån

LENDO - STORYBOARD. 1. Välkommen & Introduktion till privatlån 1. Välkommen & Introduktion till privatlån Hej och välkommen till Lendo! Hos oss på Lendo kan du låna från 5.000 kr. till 350.000 kr. De lån vi erbjuder är så kallade privatlån, vilket innebär att ingen

Läs mer

Förhandling. Du kan tjäna cirka 10.000 kronor per år på en lyckad förhandling (räknat på bolån på 2 miljoner kronor)

Förhandling. Du kan tjäna cirka 10.000 kronor per år på en lyckad förhandling (räknat på bolån på 2 miljoner kronor) BOLÅNEBOK #1 Förhandling Du kan tjäna cirka 10.000 kronor per år på en lyckad förhandling (räknat på bolån på 2 miljoner kronor) En lyckad förhandling kräver: o Att du har en någorlunda god privatekonomi

Läs mer

Gällande Titanias ROT-avdragsmodell vid stambyten

Gällande Titanias ROT-avdragsmodell vid stambyten Stockholm 2013-09-10 Gällande Titanias ROT-avdragsmodell vid stambyten Det finns idag möjligheter för bostadsrättsföreningar att utnyttja ROT-avdraget som bostadsrättsinnehavarna har rätt till avseende

Läs mer

Sammanträdesdatum. Ingrid Nilsson, sekreterare

Sammanträdesdatum. Ingrid Nilsson, sekreterare SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2011-08-23 Blad 1 (43) Plats och tid Sammanträdesrum Almen, kommunkontoret, Strömsund, kl. 08.00-15.30 Beslutande Gudrun Hansson (s), ordförande

Läs mer

2011-06-07 115-136. 115 Dnr 2011/138-041 KS. Budgetramar och budgetförutsättningar för år 2012.

2011-06-07 115-136. 115 Dnr 2011/138-041 KS. Budgetramar och budgetförutsättningar för år 2012. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 2 (32) 115 Dnr 2011/138-041 KS Budgetramar och budgetförutsättningar för år 2012. Ekonomichef Evert Kvarneke och ekonomistrateg Carina Cerafiani redogör för framtagna budgetramar

Läs mer

8 Svar på Tornbergets framställan om kapitalförstärkning. Bilaga 66.15

8 Svar på Tornbergets framställan om kapitalförstärkning. Bilaga 66.15 Beslutande organ Dokumenttyp Sida Kommunstyrelsen Kallelse/dagordning 14 (46) Sammanträdesdatum 2015-04-27 Dnr KS 2015/109 8 Svar på Tornbergets framställan om kapitalförstärkning. Bilaga 66.15 Ärende

Läs mer