Åtgärd 4. Effektivare energiproduktion genom rökgaskondensering

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Åtgärd 4. Effektivare energiproduktion genom rökgaskondensering"

Transkript

1 Åtgärd 4. Effektivare energiproduktion genom rökgaskondensering Effektivare energiproduktion genom rökgaskondensering i Kristineheds kraftvärmeverk Sammanfattning Åtgärden syftar till att effektivisera energiproduktionen på Kristineheds kraftvärmeverk i Halmstad. Genom att ta tillvara på energi som i nuläget släpps ut genom skorstenen kommer fjärrvärmeproduktionen att kunna ökas med omkring 7 MW. Eftersom det rör sig om en effektivisering kommer varken bränsleförbrukningen eller utsläppen att öka på grund av denna effekthöjning. Värmen kommer att utvinnas ur rökgasen genom rökgaskondensering, vilket innebär att vattenånga kondenseras och ångbildningsvärmen avges. Kondenseringen sker med hjälp av en värmeväxlare som placeras i rökgången. För att utnyttja den utvunna värmen ytterligare kombineras rökgaskondenseringen med en värmepump, detta steg är inte nödvändigt men brukar vara fördelaktigt. Den producerade värmen används sedan till fjärrvärme. I åtgärden kommer för övrigt att användas teknik som redan finns på marknaden. Eftersom effekten höjs utan att utsläppen ökar kan den producerade energin betraktas som helt ren. För att kvantifiera minskningen av koldioxid har vi räknat med de bränslen som kan förväntas ersättas av effektiviseringen i fjärrvärmenätet. Till en början kommer den nya värmen främst ersätta en fliseldad panna i fjärrvärmenätet vilket innebär att detta bränsle sparas. Ännu större blir miljövinsten om fjärrvärmen kan ersätta andra uppvärmningsformer, som el- och oljepannor. Fjärrvärmeomsättningen i Halmstad ökar stadigt och det finns framtida planer på utbyggnader av nätet vilket gör att man kan hoppas att just så kommer att bli fallet. Bakgrund Åtgärden kommer att vara placerad till Halmstads Renhållnings AB:s avfallsförbränningsanläggning på Kristinehed i Halmstad. Halmstads Renhållnings AB är ett kommunägt bolag som genom sin avfallsförbränning i nuläget står för ca 80 % av fjärrvärmeproduktionen i Halmstad. Under kommer andelen att minska, till ca 67 %, då en ny panna tas i bruk i fjärrvärmenätet. Övrig fjärrvärme kommer då att komma från biobränslen (22 %, varav 12 % kraftvärme), naturgas (7 %), olja (1 %) samt industriell spillvärme (2 %). Förbränningsanläggningen består av tre pannor, två hetvattenpannor vilka betecknas P1 och P2 och en kraftvärmepanna vilken betecknas P3. P1 och P2 har vardera en panneffekt på 13 MW. P3 har en panneffekt på 43 MW, av vilket ca 10 MW blir el och 30 MW fjärrvärme. Avfallsbränslet består till ca 60 % av hushållsavfall och 40 % av industri- och träavfall. Eftersom bränslet till större delen utgörs av hushållsavfall omfattas inte anläggningen av handeln med utsläppsrätter. 1

2 Syfte Syftet med installationen är att effektivisera värmeproduktionen genom att tillvarata kondensvärmen i rökgaserna från P3. Mål Målet är att öka fjärrvärmeproduktionen från anläggningen genom att installera rökgaskondensering i processen. Detta kommer att göras utan nämnvärda ökningar av utsläppen från anläggningen. Metod Rökgaskondensering kommer att installeras i anslutning till P3, i samband med rökgasreningen. Rökgaskondensering innebär att energi från rökgaserna tas till vara genom att vattenångan i gasen kondenseras och därmed avger ångbildningsvärmen. Detta sker i en kondenseringsskrubber. Förmodligen kommer dessutom en värmepump att användas för att öka värmeproduktionen ytterligare. Den producerade värmen tillförs fjärrvärmenätet. Den här typen av teknik är etablerad på marknaden och finns i olika former på flera anläggningar idag. Efter förbränningen i P3 renas rökgaserna i flera steg. Först går rökgasen genom ett elektrofilter där stoft avskiljs. Därefter följer två skrubbrar där rening av saltsyra, fluorväte och kvicksilver respektive svaveldioxid sker. Efter skrubbrarna följer ett textilfilter för dioxinrening och därefter ett steg för katalytisk reduktion av NO x. Rökgaskondenseringen är tänkt att placeras direkt efter de befintliga skrubbrarna, där rökgasen är mättad på ånga. Rökgasen leds först in i en fyllkroppsskrubber där den sprayas med vatten varpå det mesta av ångan i gasen utkondenseras. Fyllkropparna i skrubbern gör att kontaktytan mellan gas och vätska ökas. Vätskan från skrubbern pumpas därefter genom två värmeväxlare. Den första är kopplad direkt till fjärrvärmesystemets returledning och den andra är kopplad till en värmepump som kan utvinna ytterligare av värmen. Efter värmepumpen tillförs värmen returvattnet från fjärrvärmesystemet, vars temperatur därmed höjs med C, beroende på vilken temperatur det har från början. Värmepumpen kommer att vara av absorbatortyp, vilket innebär att processen drivs av varmvatten eller ånga, istället för el som i en kompressorvärmepump. Varmvattnet kommer i första hand att tas från P1 och P2, i andra hand kan ånga från P3 användas. Steget med värmepumpen är inte nödvändigt men ökar den mängd energi som kan nyttiggöras. Vilken effekt som kan fås ur rökgaskondenseringen beror i stor utsträckning på returtemperaturen i fjärrvärmenätet. I nuläget ligger denna temperatur runt 50 C, vilket ger en effekt på 6,3 MW. Temperaturen planeras dock att sänkas inom de närmsta åren och kommer när sänkningen är klar att ligga mellan C. Detta ger i sin tur en förbättrad effekt till 7,4-8,8 MW. Används inte absorbatorvärmepumpen kommer effekten istället att bli 3,9-7,0 MW mellan 50 och 40 C. Vi har baserat våra uträkningar på 45 C som den mest troliga temperaturen, men även räknat på fall med 40 respektive 50 C. Anläggningen planeras tas i drift sommaren 2008 om KLIMP-bidraget beviljas. I så fall kan nämligen anläggningen beställas tidigast då beskedet kommer, dvs. maj 2007 vilket är för sent för att den ska hinna levereras till sommarens årliga revision. 2

3 Monteringen kräver att anläggningen tas ur drift och för att undvika onödig avställningstid knytas nyinstallationen till tidpunkten då anläggningen ändå står stilla för normalt underhåll. Installationen får pga leveranstiden därför skjutas upp till efterföljande år dvs. sommaren En liten del av kostnaden betalas vid beställning men huvuddelen är bundet till olika leveransmål och drifttagning och när anläggningen väl är klar är projektet avslutat och den normala driften tar över. Därför kommer investeringarna att ske under ett enda år bortsett från den lilla andelen som betalas vid beställning. Miljöeffekter Det absoluta koldioxidutsläppet från anläggningen kommer inte att minska. Däremot det relativa, eftersom värmeproduktionen ökar utan att mer bränsle behöver förbrännas. Vi får alltså ett minskat koldioxidutsläpp i kg/kwh. Primärt kommer den nyproducerade värmen att ersätta andra bränslen inom fjärrvärmenätet. Vi har räknat med att vi ersätter bränslen motsvarande den nuvarande bränslemixen för fjärrvärmeproduktion. Delar av denna mix utgörs av biobränslen vilket inte ger någon direkt minskning av koldioxid när det ersätts. Detta bränsle kan ju dock användas på annat håll där det gör bättre nytta, och kanske i det steget ersätta fossila bränslen. Ännu större miljövinster fås om fjärrvärmen ersätter andra uppvärmningsformer, som el- och oljepannor. Det finns planer på framtida utbyggnader av fjärrvärmenätet i Halmstad och därför finns det anledning att hoppas att så blir fallet. Vi har gjort beräkningar över utsläppsminskningen dels med en prognos för fjärrvärmeproduktionen och dels med en för , båda gjorda av Energiverken i Halmstad AB. Enligt prognosen kommer fjärrvärmeproduktionen mellan dessa tidsperioder totalt att öka med cirka 100 GWh/år. Andelen biobränsle beräknas samtidigt öka, vilket gör åtgärdens påverkan på koldioxidutsläppen minskar något. Utsläpp av koldioxid före investeringen ( ) Energislag/bränsle/drivmedel Mängd Enhet Koldioxidutsläpp (ton) Energimängd (kwh) Bränsle - Hushållsavfall osorterat ,30 kwh 1 610, ,30 Bränsle - Skogsbränslen oförädlade ,10 kwh 0, ,10 Bränsle - Eldningsolja ,72 kwh 5 787, ,72 Bränsle och drivmedel - Naturgas ,63 kwh 876, ,63 Energislag - Spillvärme ,25 kwh 0, ,25 Förändrade koldioxidutsläpp resp. energimängd ( ) ton CO2 kwh ,

4 Utsläpp av koldioxid före investeringen ( ) Energislag/bränsle/drivmedel Mängd Enhet Koldioxidutsläpp (ton) Energimängd (kwh) Bränsle - Hushållsavfall osorterat ,97 kwh 1 448, ,97 Bränsle - Skogsbränslen oförädlade ,81 kwh 0, ,81 Bränsle - Eldningsolja ,32 kwh 5 401, ,32 Bränsle och drivmedel - Naturgas ,45 kwh 1 148, ,45 Energislag - Spillvärme ,44 kwh 0, ,44 Förändrade koldioxidutsläpp resp. energimängd ( ) ton CO2 kwh , Övriga effekter Utöver växthusgaser kommer även de resterande utsläppen från anläggningen att minska. Vi har räknat på några av utsläppen och ställt upp hur dessa förändras i förhållande till den producerade energin. Lägg märke att vi i det här fallet endast tar hänsyn till utsläppen från den här anläggningen och inte de från andra anläggningar inom fjärrvärmenätet. Förändrad miljöbelastning Relativa utsläpp (kg/kwh) Miljöeffekt Före Efter Förändring Utsläpp svavel (S) 0,70 0,42 0,28 Utsläpp Stoft 0,08 0,05 0,03 Utsläpp NOX 1,40 0,84 0,57 Utsläpp koloxid (CO) 0,86 0,51 0,35 Kostnader och bidrag Åtgärden kommer ej att erhålla några andra offentliga bidrag utöver Klimp-bidraget. De kostnader som inte täcks av bidraget tas från bolagets ordinarie budget. Konkurrensen på fjärrvärmeområdet utgörs framförallt av ett annat kommunalägt bolag, Energiverken i Halmstad. Eftersom de båda ägs av kommunen finns alltså ingen egentlig konkurrens och konkurrenssituationen kommer inte att påverkas av bidraget. De båda bolagen kommer dessutom att gå ihop under hösten En mindre del av fjärrvärmeproduktionen kommer från spillvärme från glastillverkaren Pilkingtons processer. Alternativkostnaden i nätet beräknas vara 130 kr/mwh vilket ligger till grund för inkomstberäkningen. Därtill kommer pengar från återbetalning av NOx-avgift, vilken vi satt till 9 kr/mwh. Leverantören av anläggningen har givit en prisindikation på kr för hela leveransen, inklusive värmepump. I detta ingår design, konstruktion, materialleverans, montage, idrifttagning och dokumentation. 4

5 Utöver detta tillkommer kostnad för den byggnad som måste uppföras för att inrymma värmepumpen. Vi har uppskattat denna kostnad till kr. Den ökade effekten kommer att kräva en ny pumpstation vars kostnad uppskattats till kr. En mer exakt uppgift angående pumpen kommer att kunna ges i ett senare skede. Lönsamhetskalkylen visar att för att få investeringen att betala sig på 10 år krävs ett bidrag på kr, vilket utgör 28,6 % av den totala investeringskostnaden vid de antagna förhållandena, och då framförallt en returtemperatur på 45 C. Utan bidrag ligger pay-off tiden på 14 år. Utan bidrag tar det alltså 14 år för investeringen att betala sig och det är för lång tid för att det ska genomföras. Med ett beviljat bidrag sänks kostnaden för företaget och avskrivningstiden kan sättas till 10 år vilket är gränsen för att berättiga investeringen Ett bidrag är därför nödvändigt för att investeringen ska kunna göras och inte något som endast tidigarelägger investeringen. Lönsamhetskalkyl och nödvändigt bidrag Returtemperatur FJV C Effekt rökgaskondensering 8,4 7,4 6,3 MW Extra årsproduktion 39,5 34,8 29,6 GWh Årlig inkomst kr kr kr Pay-off* 11,5 14,0 18,7 år KLIMP Nödvändigt bidrag kr kr kr Nödvändigt bidrag 12,7% 28,6% 46,1% * Pay-off tiden är baserad på när lönsamhet skulle uppnås utan bidrag. Kostnader AVP+VVX Lokaler Extra FJV-pumpar Total investering Kostnad för drift & underhåll kr kr kr kr * kr/år Drifttid 5000 h/år Tillgänglighet 94% Drifttid 54% NOX-återbetalning 9 kr/mwh Alternativkostnad 130 kr/mwh Realräntesats 4,5% Avskrivningstid 10 år *2% av investeringskostnaden 5

6 Kostnader per år 2007 Beställning 2008 Resterande kostnad Lokaler Extra FJV-Pumpar Totalt (2008) * kr ** kr kr kr kr * 5% av kostnaden betalas vid beställning ** 95% av kostnaden betalas vid leverans och drifttagning Kostnads- och bidragseffektivitet* KE1 KE3 BE11 BE13 * baserad på 4%s ränte och 10års livslängd 0,2229 kr/kg CO2 0,0302 kr/kwh 0,3080 kr/kg CO2 0,0417 kr/kwh Observera att den tekniska livslängden på anläggningen är satt till samma som den ekonomiska livslängden. Detta är naturligtvis inte fallet i verkligenheten men det går inte att bedöma livslängden tillräckligt exakt för att det ska vara någon mening med att använda de siffrorna istället. Uppföljning Åtgärden följs upp kontinuerligt. Mätpunkter runt om i kraftvärmeverket ger varje minut värden på temperaturer och utsläpp. Dessa minutvärden sammanställs till dygns- och månadsrapporter. Om rökgaskondenseringen inte fungerar som förutsett kommer det snabbt att uppmärksammas och åtgärdas. Spridning Erfarenheter från projektet kommer att kunna spridas via Svenska renhållningsverksföreningen, RVF, så att andra avfallsförbränningsanläggningar kan dra nytta av dem. Projektet är delvis ett examensarbete och rapporten till detta kommer att finnas tillgänglig via Mälardalens högskola. Kontaktuppgifter Bidragsmottagare: Halmstads Energi- och Miljö AB (Hem AB) Organisationsnummer: Bidragsmottagarens kontaktperson Namn: Lars Jacobsson Adress: Box 31, Halmstad Telefon:

Kommunfullmäktige kallas till sammanträde torsdagen den 21 februari 2013 kl 17.00 i sessionssalen, Fullmäktigehuset

Kommunfullmäktige kallas till sammanträde torsdagen den 21 februari 2013 kl 17.00 i sessionssalen, Fullmäktigehuset Kommunfullmäktige kallas till sammanträde torsdagen den 21 februari 2013 kl 17.00 i sessionssalen, Fullmäktigehuset Ärenden 1 Val av justerande ledamöter 2 Allmänhetens frågestund 3 Anmälningsärenden 4

Läs mer

Fortum Värmes hållbarhetsplan

Fortum Värmes hållbarhetsplan Fortum Värmes hållbarhetsplan Innehåll Förord 3 Förord 4 2006 2010 i korthet 6 Fjärrvärmens roll i energisystemet Kraftvärme = kraft + värme Fjärrvärmen minskar global klimatpåverkan 8 2020-planen En hållbar

Läs mer

RAPPORT U2009:06. Klimatpåverkan från import av brännbart avfall ISSN 1103-4092

RAPPORT U2009:06. Klimatpåverkan från import av brännbart avfall ISSN 1103-4092 RAPPORT U2009:06 Klimatpåverkan från import av brännbart avfall ISSN 1103-4092 Förord Import av brännbart avfall är ett kontroversiellt ämne som ofta är utsatt för en känslomässig debatt i media. Tidigare

Läs mer

Flytt av nätpumpar inne på värmeverket Drakens område

Flytt av nätpumpar inne på värmeverket Drakens område ISRN LUTMDN/TMHP--13/5282--SE ISSN 0282-1990 Flytt av nätpumpar inne på värmeverket Drakens område En förstudie hos Kalmar Energi Jenny Overå Examensarbete Energihushållning Institutionen för Energivetenskaper

Läs mer

Jämförelse av livscykelkostnad för värmeproduktionssystem i flerbostadshusområde

Jämförelse av livscykelkostnad för värmeproduktionssystem i flerbostadshusområde Jämförelse av livscykelkostnad för värmeproduktionssystem i flerbostadshusområde Life Cycle Cost comparison of heat production systems in residential quarters Examensarbete inom Högskoleingenjörsprogrammet

Läs mer

Fjärrvärme i framtiden Prognos och potential för fjärrvärmens fortsatta utveckling i Sverige

Fjärrvärme i framtiden Prognos och potential för fjärrvärmens fortsatta utveckling i Sverige Fjärrvärme i framtiden Prognos och potential för fjärrvärmens fortsatta utveckling i Sverige Sammanfattning: Fjärrvärme svarar idag för nära hälften av all uppvärmning av bostäder och lokaler i Sverige.

Läs mer

absorptionsmaskiner för kyloch värmeproduktion i energisystem med avfallsförbränning

absorptionsmaskiner för kyloch värmeproduktion i energisystem med avfallsförbränning absorptionsmaskiner för kyloch värmeproduktion i energisystem med avfallsförbränning Examensarbete utfört vid KTH Kemiteknik institutionen för Energiprocesser av Maria Brorsson Forskning och Utveckling

Läs mer

Naturgasens möjligheter och konsekvenser för energiföretag och industrier i Östergötland

Naturgasens möjligheter och konsekvenser för energiföretag och industrier i Östergötland Rapport SGC 155 Naturgasens möjligheter och konsekvenser för energiföretag och industrier i Östergötland Svenskt Gastekniskt Center Februari 26 Shahnaz Amiri, Louise Trygg, Sven-Olof Söderberg & Bahram

Läs mer

Vägledning för återvinning av värme från avloppsvatten

Vägledning för återvinning av värme från avloppsvatten Vägledning för återvinning av värme från avloppsvatten 2 Projektet stöds av: Intelligent Energy Europe Programme of the European Community Ansvaret för innehållet i den här publikationen svarar författarna

Läs mer

Lönsamhetsanalys av tekniker för utökad elproduktion i kraftvärme

Lönsamhetsanalys av tekniker för utökad elproduktion i kraftvärme UPTEC STS 12 018 Examensarbete 30 hp Juni 2012 Lönsamhetsanalys av tekniker för utökad elproduktion i kraftvärme Med hänsyn till elprisets variationer Lovisa Jönsson Amelie Parrow Abstract Lönsamhetsanalys

Läs mer

Sammankoppling av fjärrvärmenäten i Nyköping och Oxelösund Miljö- och systemkonsekvenser

Sammankoppling av fjärrvärmenäten i Nyköping och Oxelösund Miljö- och systemkonsekvenser Examensarbete Civilingenjörsprogrammet i energisystem Sammankoppling av fjärrvärmenäten i Nyköping och Oxelösund Miljö- och systemkonsekvenser A joint district heating system in Nyköping and Oxelösund

Läs mer

Profu. Fjärrvärme i Norge ur ett samhällsperspektiv. Slutrapport 2005-12-22

Profu. Fjärrvärme i Norge ur ett samhällsperspektiv. Slutrapport 2005-12-22 Fjärrvärme i Norge ur ett samhällsperspektiv Slutrapport 2005-12-22 Syftet med detta projekt är att studera nyttan med fjärrvärme i Norge ur ett samhällsperspektiv. Vi gör detta genom en kombination av

Läs mer

Energiplan för Eda kommun

Energiplan för Eda kommun Energiplan för Eda kommun 2005-2010 INLEDNING...3 A. NULÄGE...4 A.1. ENERGI SOM BEGREPP...4 A.2. DE OLIKA ENERGISLAGEN...4 A.2.1. Fossil energi... 4 A.2.2. Elernergi... 5 A.2.3. Bioenergi... 7 A.2.4 Fjärrvärme...

Läs mer

GärstadaNLäGGNINGEN ENErGI Ur avfall FÖr MILJÖNs skull

GärstadaNLäGGNINGEN ENErGI Ur avfall FÖr MILJÖNs skull GärstadANLÄGGNINGEN ENERGI UR AVFALL FÖR MILJÖNS SKULL Så gick det till 1954 Den första fjärrvärmeleveransen skedde i Linköpings kommun. Anslutningen till fjärrvärmenätet ökade i slutet av 50-talet och

Läs mer

aft Värmekr E.ON Miljöbokslut för Öresundsverket 2011

aft Värmekr E.ON Miljöbokslut för Öresundsverket 2011 E.ON Värmekraft Miljöbokslut för Öresundsverket 2011 2 Innehåll 3 Förord 4 Öresundsverket fortsatt effektivt och konkurrenskraftigt 6 Miljöbokslut för Öresundsverket 2011 10 Öresundsverket och miljömålen

Läs mer

Ei R2013:18. Kartläggning av marknaden för fjärrkyla

Ei R2013:18. Kartläggning av marknaden för fjärrkyla Ei R2013:18 Kartläggning av marknaden för fjärrkyla Energimarknadsinspektionen Box 155, 631 03 Eskilstuna Energimarknadsinspektionen R2013:18 Författare: Katarina Abrahamsson och Johan Nilsson Copyright:

Läs mer

analys av uppvärmningsalternativens Rapport 2007:2

analys av uppvärmningsalternativens Rapport 2007:2 analys av uppvärmningsalternativens kostnadsposter Rapport 2007:2 ANALYS AV UPPVÄRMNINGSALTERNATIVENS KOSTNADSPOSTER Rapport 2007:2 ISSN 1401-9264 2007 Svensk Fjärrvärme AB Art nr 07-03 Sammanfattning

Läs mer

Analys av metoder för att öka incitament för spillvärmesamarbeten ER 2008:16

Analys av metoder för att öka incitament för spillvärmesamarbeten ER 2008:16 Analys av metoder för att öka incitament för spillvärmesamarbeten ER 2008:16 Böcker och rapporter utgivna av Statens energimyndighet kan beställas från Energimyndighetens publikationsservice. Orderfax:

Läs mer

Genomlysning av projekt GoBiGas, Göteborg Energi AB. Slutgiltig version, 2012-01-27. Anders Söderberg, Disa Hammarskjöld, Maria Nilsson

Genomlysning av projekt GoBiGas, Göteborg Energi AB. Slutgiltig version, 2012-01-27. Anders Söderberg, Disa Hammarskjöld, Maria Nilsson Genomlysning av projekt GoBiGas, Göteborg Energi AB Slutgiltig version, 2012-01-27 Anders Söderberg, Disa Hammarskjöld, Maria Nilsson Innehåll 1 Sammanfattning... 3 2 Inledning... 5 2.1 Uppdragets omfattning...

Läs mer

Modell över fjärrvärmesystem. kraftvärmens möjligheter

Modell över fjärrvärmesystem. kraftvärmens möjligheter Nr 4 September 2006 Modell över fjärrvärmesystem och kraftvärmens möjligheter Stockholm en del av klimatlösningen Modell över fjärrvärmesystem och kraftvärmens möjligheter Stockholm en del av klimatlösningen

Läs mer

CO 2 -snåla hus så blir det möjligt. Framtagen av Econ Pöyry AB på uppdrag av Villaägarnas Riksförbund

CO 2 -snåla hus så blir det möjligt. Framtagen av Econ Pöyry AB på uppdrag av Villaägarnas Riksförbund CO 2 -snåla hus så blir det möjligt Framtagen av Econ Pöyry AB på uppdrag av Villaägarnas Riksförbund Innehåll: SAMMANFATTNING OCH SLUTSATSER... 1 1 INLEDNING... 5 1.1 Syfte och frågeställning... 6 1.2

Läs mer

Småskalig kraftvärme med biobränslen

Småskalig kraftvärme med biobränslen www.opet.se Småskalig kraftvärme med biobränslen - förutsättningar inom Västra Götaland OPET Sweden Tel: 016-544 20 00 Drottninggatan 50 Fax: 016-544 22 07 111 21 Stockholm E-post: opet@stem.se Varför?

Läs mer

fjärrvärmen 2015 branschprognos Fjärrvärmen fortsätter växa

fjärrvärmen 2015 branschprognos Fjärrvärmen fortsätter växa fjärrvärmen 215 branschprognos Fjärrvärmen fortsätter växa Svensk Fjärrvärme är en branschorganisation för företag i Sverige som producerar fjärrvärme, kraftvärme och fjärrkyla. Föreningen har drygt 13

Läs mer

Miljöpåverkan från fjärrkyla en analys av Umeå fjärrkyla med fokus på primärenergianvändning och växthusgasutsläpp

Miljöpåverkan från fjärrkyla en analys av Umeå fjärrkyla med fokus på primärenergianvändning och växthusgasutsläpp CIVILINGENJÖRSPROGRAMMET I ENERGITEKNIK VID UMEÅ UNIVERSITETS TEKNISKA HÖGSKOLA. Miljöpåverkan från fjärrkyla en analys av Umeå fjärrkyla med fokus på primärenergianvändning och växthusgasutsläpp KATARINA

Läs mer

Vägledning för energikartläggning. Energieffektivisering i små och medelstora företag

Vägledning för energikartläggning. Energieffektivisering i små och medelstora företag Vägledning för energikartläggning Energieffektivisering i små och medelstora företag Innehåll 1 Introduktion till energieffektivisering 5 Karta och kompass!...6 2 Energieffektivisering i fyra steg 7 2.1

Läs mer

Inledande inventering av institutionella faktorers betydelse för industri-kommunala energisamarbeten

Inledande inventering av institutionella faktorers betydelse för industri-kommunala energisamarbeten BILAGA 3 H. Bohlin arbetsnotat här återgivet med tillstånd från författaren Inledande inventering av institutionella faktorers betydelse för industri-kommunala energisamarbeten 1 Forskningsläge och syfte

Läs mer

2014-11-14 BESLUTSUNDERLAG. Reinvestering i ett nytt kraftvärme- och avloppsreningsverk - för nästa generations boråsare i en stad i utveckling

2014-11-14 BESLUTSUNDERLAG. Reinvestering i ett nytt kraftvärme- och avloppsreningsverk - för nästa generations boråsare i en stad i utveckling 2014-11-14 BESLUTSUNDERLAG Reinvestering i ett nytt kraftvärme- och avloppsreningsverk - för nästa generations boråsare i en stad i utveckling Sammanfattning och beslutsförslag Beslutsunderlaget redovisar

Läs mer

Profu. Beräkningar med MARKAL-NORDIC inför Långsiktsprognos 2012

Profu. Beräkningar med MARKAL-NORDIC inför Långsiktsprognos 2012 Beräkningar med MARKAL-NORDIC inför Långsiktsprognos 2012 Profu i Göteborg AB Mölndal, feb 2012 Sammanfattning Denna rapport innehåller de viktigaste resultaten från de modellberäkningar med MARKAL- NORDIC

Läs mer

Energi och klimatplan 2009-2012. Hagfors kommun

Energi och klimatplan 2009-2012. Hagfors kommun Energi och klimatplan 2009-2012 Hagfors kommun Med stöd från HAGFORS KOMMUN Den här planen har tagits fram med stöd från Intelligent Energy Europe. Författarna till planen bär det fulla ansvaret för innehållet.

Läs mer

energieffektiv bebyggelse och fjärrvärme i framtiden Rapport I 2009:1

energieffektiv bebyggelse och fjärrvärme i framtiden Rapport I 2009:1 energieffektiv bebyggelse och fjärrvärme i framtiden Rapport I 2009:1 energieffektiv bebyggelse och fjärrvärme i framtiden ingrid nyström martin erlandsson torbjörn lindholm morgan fröling jan-olof dalenbäck

Läs mer