Styrmedel och skatter idag och framöver på avfall

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Styrmedel och skatter idag och framöver på avfall"

Transkript

1 Styrmedel och skatter idag och framöver på avfall Sätra Gård Fredrik Zetterlund R-S M Energi & Processteknik

2 Skatter och avgifter på avfallsförbränning Avfallsförbränningsskatt ( BRASkatt ) Energiskatt Koldioxidskatt Avgifter NOx-avgift minus återbetalning Utsläppsrätter för koldioxid Elcertifikat för träavfall (intäkt)

3 Avfallsförbränningsskattens konstruktion Gäller hushållsavfall Det fossila kolinnehållet i hushållsavfallet Beräknas schablonmässigt till 12,6 % av hushållsavfallets vikt Denna del beskattas med koldioxid- och energiskatt Skatten uppgick till 226 miljoner kronor 2007 Skattenedsättning i kraftvärmeproduktionen För värme som levererats till tillverkningsindustrin sker återbetalningar BRAS Infördes 2006 Ingår i Lagen om skatt på Energi (LSE) Gäller hushållsavfall LSE 2 kap 4a Skattenedsättning enligt kap 6a för Värmeproduktion Kraftvärmeprod. (Förbrukning av råtallolja)

4 Avfallsförbränningsskattens belopp Energiskatt Koldioxidskatt Elprisets delar Hushållsavfall 20 kr/ton bränsle 508 kr/ton bränsle Moms Spotpris 2009 Värmeproduktion Hushållsavfall värmevärde 11 MJ/kg Värmeprod i KVV 24 öre/kwh 3-19 öre/kwh Skatten reduceras 19-79% beroende på elverkningsgrad Energi- & koldioxidskatt Ca 30 öre/kwh Elcertifikat Utsläppsrätter

5 Avfallsförbränningsskattens effekt Effekter enligt ASKA-utredningen Hushållsavfall går till kraftvärmeverk Skattefritt avfall går till andra värmeverk De nyare kraftvärmepannorna skulle ofta utnyttjas mer optimalt med en annan tilldelning av verksamhetsavfall En ytterligare konsekvens är att elproduktionen vid kraftvärmeanläggningarna blir något lägre än vad som hade behövt vara fallet Avfallsförbränningsskatten slopas 1 oktober 2010 LSE 2 kap 4a ASKA-utredningens rapport: Skatt i retur SOU 2009:12

6 Utsläppsrätter för koldioxid Ett marknadspris på utsläpp av koldioxid Ca /ton koldioxid Vilket ger ca 10 öre/kwh på elpriset Elproduktion från kraftvärme påverkas, för alla fossila bränslen men: Anläggningar som förbränner hushållsavfall omfattas inte av handelssystemet. Om värmepannan eller kraftvärmepannan på en anläggning har tillstånd att elda avfall omfattas den inte av handelssystemet. Det gäller oavsett vad som sedan verkligen eldas i pannan - avfall eller inte Lag (2004:1199) om handel med utsläppsrätter Förordning (2004:1205) om handel med utsläppsrätter Undantag för Avfall: 14 Förordningen

7 Kväveoxidavgiften Omfattar pannor, gasturbiner och stationära förbränningsanläggningar på minst 25 GWh/år Återbetalas i proportion till respektive anläggnings energiproduktion Vilket innebär att endast de med störst utsläpp per producerad nyttiggjord energi blir nettobetalare Ger utrymme för utsläppsminskande åtgärder som även kan leda till ökad elproduktion T.ex. trimning av pannan, rökgasåterföring eller SNCRrening NOx-utsläppen NOx-utsläppen har minskat med ton till ton Specifika NOx-utsläppen har minskat med ca 50 % till 0,203 kg NOx/MWh nyttiggjord energi Avgiften är 50 kr/kg NOx Tillgodoföring år 2008: 9,96 kr/mwh Specifikt utsläpp per enhet nyttiggjord energi genomsnitt år 2008: 0,203 kg NOx/MWh nyttig energi, eller 53 mg NOx /MJ tillförd energi Lag (1990:613) om miljöavgift på utsläpp av kväveoxider vid energiproduktion nox

8 Kväveoxidavgiften

9 Elforsks syn på framtida elproduktion ur avfall Prognoser till 2030 från pannleverantörer och kraftföretag Ökade energibehov, ökade energikostnader och radikalt ändrade miljömål Leder till produktionsanläggningar med två egenskaper; Högre verkningsgrader och lägre utsläpp av klimatpåverkande växthusgaser Det värmeunderlag som föreligger i olika delar av landet kommer med stor sannolikhet att utnyttjas för elproduktion Förmodligen kommer även en måttlig ökning av elverkningsgraderna att ske för både bio- och avfallseldade anläggningar. Källa Elforsk Inventering av framtidens el- och värmeproduktionstekniker Elforsk rapport 08:77

10 Materialåtervinna, energiutvinna eller deponera avfall Materialåtervinning Ökad materialåtervinning blir dyrare (2007: ca 37 % av hushållsavfall) Deponering generellt förbjuden och dyrare Energiutvinning Förbränning (2007: ca 46 % av behandlat hushållsavfall) Biologisk behandling (2007: ca 12 %) Förbränning i KVV Samtidig elproduktion (2007: ca 11 % av all energiutvinning var elproduktion) Förbränning med enbart värmeproduktion dyrare

11 Produktionskostnad vid avfallsförbränning Stora kostnader Anläggningskostnader Drift & underhåll Intäkter Bränsle (mottagningsavgift) Pris på producerad fjv Pris på producerad el öre/kwh el BKVV30 BKVV 30, AKVV30, AKVV3 [MW el] AKVV30 AKVV3 ELPRODUKTIONS- KOSTNAD Skatter Utsläppsrätter Kapitalkostnad Drift- och underhållskostnad Bränsle/ mottagningsavgift Elcertifikat Fjärrvärmepris -200 Källa Elforsk

12 Mottagningsavgift på hushållsavfall Förbränning Mottagningsavgift ca kr/ton motsvarar: Driftskostnader (förbränningsskatt) Arbetskostnader Kapitalkostnader för anläggningen Ev. vinster Deponiavgift för avfall från processen (20-30 %) Deponering Mottagningsavgift ca kr/ton motsvarar: Behandlingskostnad Deponiskatt Deponiskatt på hushållsavfall lagen [1999:673] om skatt på avfall 435 kronor per ton Deponiförbud på utsorterat brännbart avfall Deponiförbud på organiskt avfall Förbudet mot deponering är inte absolut, utan dispens kan i enskilda fall medges av länsstyrelsen.

13 Nytt avfallsdirektiv Avfallshierarkin införs Främja återanvändning och materialåtervinning Mål på materialåtervinning 50 % papper, metall, plast & glas 70 % byggnads- & rivningsavfall Återvinning/bortskaffande förtydligas Tröskelvärde för energieffektivitet Nytt EU-direktiv Ramdirektivet om avfall 2008/98/EG Ändringarna i svenska miljöbalken träder i kraft den 1 augusti 2010 Energieffektivitet Minst 0,65 Uppfylls av samtliga svenska anläggningar Underlättar införsel av avfall

14 EU:s Klimatpaketet 20 % minskade växthusgasutsläpp till 2020 Sveriges beting innebär en minskning av utsläppen med 17 % 20% producerad förnybar energi till 2020 Sverige: 49 % 20 % energieffektivisering till 2020

15 Sammanfattning Elpriset Marknaden för el integreras med Europas energisystem Utsläppsrätter har skapat ett pris inom EU på CO2-utsläpp från fossila bränslen Slopad avfallsförbränningsskatt 2010 ändrad bränslemix Nya ramdirektivet om avfall införs mer materialåtervinning i Europa

16 Tack! Fredrik Zetterlund Konsult Energi- & Processteknik Ragn-Sells Miljökonsult AB Box 744, Sollentuna Besöksadress Hammarbacken 6A 6tr Telefon SMS E-post Hemsida

17 Energieffektivitet (DIREKTIV 2008/98/EG Bilaga 2) Detta omfattar förbränningsanläggningar avsedda för kommunalt fast avfall vilkas energieffektivitet uppgår till minst 0,60 för anläggningar som tagits i drift och tilldelats tillstånd enligt gällande gemenskapslagstiftning före den 1 januari 2009, 0,65 för anläggningar som fått tillstånd efter den 31 december 2008, enligt följande formel: Energieffektivitet = (Ep (Ef + Ei)) / (0,97 (Ew + Ef)) där följande gäller: Ep är den energi som årligen produceras i form av värme eller elektricitet. Den beräknas genom att energin i form av elektricitet multipliceras med 2,6 och värme som produceras för kommersiella ändamål multipliceras med 1,1 (GJ/år). Ef är den årliga energitillförseln till systemet från sådana bränslen som bidrar till produktionen av ånga (GJ/år). Ew är den energi som kan utvinnas från det behandlade avfallet under ett år beräknad utifrån avfallets nettovärmevärde (GJ/år). Ei är den energi som importeras under ett år, bortsett från Ew och Ef (GJ/år). 0,97 är en faktor som motsvarar energiförlusterna på grund av bottenaska och strålning. Denna formel ska tillämpas i enlighet med referensdokumentet om bästa tillgängliga teknik vid förbränning av avfall.

El från nya anläggningar 2007. Elforsk rapport 07:50

El från nya anläggningar 2007. Elforsk rapport 07:50 El från nya anläggningar 2007 Elforsk rapport 07:50 El från nya anläggningar - 2007 Jämförelse mellan olika tekniker för elgenerering med avseende på kostnader och utvecklingstendenser Helen Hansson Stig-Erik

Läs mer

REMISSVAR: Remiss av TPA-utredningens betänkande Fjärrvärme i konkurrens (SOU 2011:44)

REMISSVAR: Remiss av TPA-utredningens betänkande Fjärrvärme i konkurrens (SOU 2011:44) Näringsdepartementet 103 33 Stockholm Dnr 2011/3125/E Malmö den 31 augusti 2011 REMISSVAR: Remiss av TPA-utredningens betänkande Fjärrvärme i konkurrens (SOU 2011:44) Avfall Sverige är bransch- och intresseorganisation

Läs mer

Tio perspektiv på framtida avfallsbehandling

Tio perspektiv på framtida avfallsbehandling Tio perspektiv på framtida avfallsbehandling Tio perspektiv på framtida avfallsbehandling 1 Denna bok är författad av Profu AB och kan beställas från: Profu i Göteborg AB Götaforsliden 13 nedre 431 34

Läs mer

primärenergi i avfall och restvärme

primärenergi i avfall och restvärme primärenergi i avfall och restvärme rapport 2012:5 ala primärenergifaktorer ndarder 6 används begreppet total primary energy factor för att beskriva ifaktorn från vaggan till nyttiggjord energi, d.v.s.

Läs mer

Åtgärd 4. Effektivare energiproduktion genom rökgaskondensering

Åtgärd 4. Effektivare energiproduktion genom rökgaskondensering Åtgärd 4. Effektivare energiproduktion genom rökgaskondensering Effektivare energiproduktion genom rökgaskondensering i Kristineheds kraftvärmeverk Sammanfattning Åtgärden syftar till att effektivisera

Läs mer

FAKTA OM AVFALLSIMPORT. Miljö och importen från Italien. Fakta om avfallsimport 1 (5) 2012-04-17

FAKTA OM AVFALLSIMPORT. Miljö och importen från Italien. Fakta om avfallsimport 1 (5) 2012-04-17 1 (5) FAKTA OM AVFALLSIMPORT Fortum genomför test med import av en mindre mängd avfall från Italien. Det handlar om drygt 3000 ton sorterat avfall som omvandlas till el och värme i Högdalenverket. Import

Läs mer

RAPPORT U2009:06. Klimatpåverkan från import av brännbart avfall ISSN 1103-4092

RAPPORT U2009:06. Klimatpåverkan från import av brännbart avfall ISSN 1103-4092 RAPPORT U2009:06 Klimatpåverkan från import av brännbart avfall ISSN 1103-4092 Förord Import av brännbart avfall är ett kontroversiellt ämne som ofta är utsatt för en känslomässig debatt i media. Tidigare

Läs mer

Naturgasens möjligheter och konsekvenser för energiföretag och industrier i Östergötland

Naturgasens möjligheter och konsekvenser för energiföretag och industrier i Östergötland Rapport SGC 155 Naturgasens möjligheter och konsekvenser för energiföretag och industrier i Östergötland Svenskt Gastekniskt Center Februari 26 Shahnaz Amiri, Louise Trygg, Sven-Olof Söderberg & Bahram

Läs mer

Import av brännbart avfall från England i ett miljöperspektiv

Import av brännbart avfall från England i ett miljöperspektiv Import av brännbart avfall från England i ett miljöperspektiv En miljösystemstudie för avfallsförbränningen i Linköping med fokus på klimatpåverkan 2012-02-14 Sammanfattning Att minska uppkomsten av avfall,

Läs mer

Praktisk bedömning av allokeringsmetoder för avfallsförbränning ISSN 1103-4092

Praktisk bedömning av allokeringsmetoder för avfallsförbränning ISSN 1103-4092 Praktisk bedömning av allokeringsmetoder för avfallsförbränning RAPPORT E2013:07 ISSN 1103-4092 förord Avfallsförbränningen kan delas in i två huvudområden: avfallsbehandling och energiproduktion. I samband

Läs mer

Datum 2011-11-30. Beskattning av de svenska kraftvärmeverken

Datum 2011-11-30. Beskattning av de svenska kraftvärmeverken S V E N S K» energi Svensk* Fjärrvärme Finansminister Anders Borg Finansdepartementet 103 33 STOCKHOLM Kopia till: It- och energiminister Anna-Karin Hatt Näringsdepartementet 103 33 STOCKHOLM Datum 2011-11-30

Läs mer

Import av brännbart avfall i ett klimatperspektiv. En systemstudie för Fortums avfallsförbränning i Stockholm 2012-04-24 2011-09-26

Import av brännbart avfall i ett klimatperspektiv. En systemstudie för Fortums avfallsförbränning i Stockholm 2012-04-24 2011-09-26 3 2 Import av brännbart avfall i ett klimatperspektiv En systemstudie för Fortums avfallsförbränning i Stockholm 2012-04-24 2011-09-26 Irland Italien England Sammanfattning Import av brännbart avfall

Läs mer

Behov av investeringsbidrag till avf allskraftvärmeverk

Behov av investeringsbidrag till avf allskraftvärmeverk \ f f- Behov av investeringsbidrag till avf allskraftvärmeverk Hur stora investeringsbidrag behövs för att initiera nybyggnation av avfallsbaserade kraftvärmeverk? Rapport 92:11 Svenska Renhållningsverks-Föreningen

Läs mer

Ekonomiska styrmedel inom energiområdet

Ekonomiska styrmedel inom energiområdet Ekonomiska styrmedel inom energiområdet EN FAKTARAPPORT INOM IVA-PROJEKTET ENERGIFRAMSYN SVERIGE I EUROPA Utgivare Kungliga Ingenjörsvetenskapsakademien, IVA Bearbetning Maria Holm Grafisk form Stefan

Läs mer

Lönsamhetsanalys av tekniker för utökad elproduktion i kraftvärme

Lönsamhetsanalys av tekniker för utökad elproduktion i kraftvärme UPTEC STS 12 018 Examensarbete 30 hp Juni 2012 Lönsamhetsanalys av tekniker för utökad elproduktion i kraftvärme Med hänsyn till elprisets variationer Lovisa Jönsson Amelie Parrow Abstract Lönsamhetsanalys

Läs mer

Svensk Avfallshantering

Svensk Avfallshantering Svensk Avfallshantering 2014 Innehåll Förord...3 Avfallsmängder 2013...4 Så fungerar svensk avfallshantering...6 Förebyggande av avfall...8 Insamling och transport...9 Farligt avfall...12 El-avfall och

Läs mer

Optimering av olika avfallsanläggningar

Optimering av olika avfallsanläggningar Optimering av olika avfallsanläggningar ABBAS GANJEHI Handledare: LARS BÄCKSTRÖM Inledning Varje dag ökar befolkningen i världen och i vår lilla stad Umeå. Man förutsäg att vid år 2012 har Umeås folkmängd

Läs mer

Förslag till: Nya klimatmål för Skåne

Förslag till: Nya klimatmål för Skåne Förslag till: Nya klimatmål för Skåne Nya regionala delmål under miljökvalitetsmålet Begränsad klimatpåverkan Utsläpp av växthusgaser Förnybar el Effektivare energianvändning Ökad biogasproduktion Klimatanpassning

Läs mer

Profu. Fjärrvärme i Norge ur ett samhällsperspektiv. Slutrapport 2005-12-22

Profu. Fjärrvärme i Norge ur ett samhällsperspektiv. Slutrapport 2005-12-22 Fjärrvärme i Norge ur ett samhällsperspektiv Slutrapport 2005-12-22 Syftet med detta projekt är att studera nyttan med fjärrvärme i Norge ur ett samhällsperspektiv. Vi gör detta genom en kombination av

Läs mer

Modell över fjärrvärmesystem. kraftvärmens möjligheter

Modell över fjärrvärmesystem. kraftvärmens möjligheter Nr 4 September 2006 Modell över fjärrvärmesystem och kraftvärmens möjligheter Stockholm en del av klimatlösningen Modell över fjärrvärmesystem och kraftvärmens möjligheter Stockholm en del av klimatlösningen

Läs mer

Styrmedel för en ökad produktion av gödselbaserad biogas

Styrmedel för en ökad produktion av gödselbaserad biogas Styrmedel för en ökad produktion av gödselbaserad biogas En fallstudie för Skåne och Västra Götalands län RAPPORT NR 90 I MILJÖ- OCH ENERGISYSTEM MIKAEL LANTZ OCH LOVISA BJÖRNSSON INSTITUTIONEN FÖR TEKNIK

Läs mer

System- och marknadsstudie för biometan (SNG) från biobränslen

System- och marknadsstudie för biometan (SNG) från biobränslen Rapport SGC 185 System- och marknadsstudie för biometan (SNG) från biobränslen Svenskt Gastekniskt Center Mars 2008 Martin Valleskog, CMV Konsult Åsa Marbe, Grontmij AB Linda Colmsjö, Grontmij AB Rapport

Läs mer

Flertalet elbolag bryter mot ny konsumentlag

Flertalet elbolag bryter mot ny konsumentlag Pressmeddelande 2007-01-17 Flertalet elbolag bryter mot ny konsumentlag Åtskilliga elbolag bryter mot lagen. Den 1 januari 2007 trädde Förändringar i lagen om elcertifikat i kraft, vilket ska underlätta

Läs mer

Prognoser för utsläpp och upptag av växthusgaser. Delrapport 1 i Energimyndighetens och Naturvårdsverkets underlag till Kontrollstation 2008

Prognoser för utsläpp och upptag av växthusgaser. Delrapport 1 i Energimyndighetens och Naturvårdsverkets underlag till Kontrollstation 2008 Prognoser för utsläpp och upptag av växthusgaser Delrapport 1 i Energimyndighetens och Naturvårdsverkets underlag till Kontrollstation 2008 Energimyndigheten Naturvårdsverket Prognoser för utsläpp och

Läs mer

Elcertifikatsystemet Uppfyller det sina mål?

Elcertifikatsystemet Uppfyller det sina mål? Elcertifikatsystemet Uppfyller det sina mål? Emma Heikensten 19861218-0367 Kandidatuppsats Våren 2010 Nationalekonomiska institutionen Handledare: Fredrik Andersson Sammanfattning Elcertifikatsystemet

Läs mer

Småskalig kraftvärme med biobränslen

Småskalig kraftvärme med biobränslen www.opet.se Småskalig kraftvärme med biobränslen - förutsättningar inom Västra Götaland OPET Sweden Tel: 016-544 20 00 Drottninggatan 50 Fax: 016-544 22 07 111 21 Stockholm E-post: opet@stem.se Varför?

Läs mer

Energin och Framtiden. i Norrbotten. Ett län Tolv alternativ Många möjligheter

Energin och Framtiden. i Norrbotten. Ett län Tolv alternativ Många möjligheter Energin och Framtiden i Norrbotten Ett län Tolv alternativ Många möjligheter Energin och Framtiden i Norrbotten Ett län Tolv alternativ Många möjligheter Redaktör och samordnare Tord Pettersson, Norrbottens

Läs mer

Elcertifikatsystemet 2012

Elcertifikatsystemet 2012 Elcertifikatsystemet 2012 Elcertifikatsystemet 2012 Publikationer utgivna av Energimyndigheten kan beställas eller laddas ner via www.energimyndigheten.se. E-post: energimyndigheten@cm.se Orderfax: 08-505

Läs mer

Svensk Torvs synpunkter på Energimyndighetens utkast till Torvens roll i elcertifikatssystemet (2013-10-25)

Svensk Torvs synpunkter på Energimyndighetens utkast till Torvens roll i elcertifikatssystemet (2013-10-25) REMISSYNPUNKTER 2013-11-22 Energimyndigheten Svensk Torvs synpunkter på Energimyndighetens utkast till Torvens roll i elcertifikatssystemet (2013-10-25) 0. Sammanfattning Vi noterar att Energimyndighetens

Läs mer

SÖDERTÄLJE. Energiplan 2004 Informationsdel

SÖDERTÄLJE. Energiplan 2004 Informationsdel SÖDERTÄLJE Energiplan 2004 Informationsdel Antagen av Kommunfullmäktige den 25 oktober 2004 2(56) INNEHÅLL 1 INLEDNING 4 1.1 Vad säger lagen? 4 1.2 Kommunens roll och ansvar 4 2 KORT OM SÖDERTÄLJE 5 3

Läs mer