Basprogram Systemteknik

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Basprogram 2008-2011 Systemteknik"

Transkript

1 Basprogram Systemteknik Allmän inriktning Basprogrammet systemteknik har under programperioden sin tyngdpunkt i en mer långsiktig utveckling av energisystemlösningar, som skall möta kraven på resurshushållning och energieffektivisering. Programmets fokus ska ligga på energiomvandlingsprocesser, dock med en helhetssyn på energianvändningen. Utvecklingen ska inriktas på optimering av energianläggningar och industriella processer. Primärt är det anläggningarnas utveckling som ska vara styrande för projekten. Varierande elpriser, energiskatter och klimatrelaterade styrmedel som elcertifikat och handel med utsläppsrätter leder till utfasning av fossila bränslen och ett ökat intresse för produktion av olika biobränslebaserade energibärare. Nya styrmedel kan leda till ökad konkurrens om bränsleråvaran, vilket då ställer krav på att anläggningarna måste vara bränsleflexibla. Det är en förutsättning för att kunna utnyttja olika typer av bränslen inklusive bränslen som är svåra att hantera och/eller elda. Osäkerhet i framtida energipriser ställer också krav på att anläggningarna ska vara flexibla gällande produktion av el, värme och andra produkter. Ett brett bränsle- och produktsortimentet och höga miljökrav leder till mer komplexa och dyrare anläggningar. Detta innebär ett ökat behov av hög verkningsgrad, hög tillgänglighet, lång livslängd, hög säkerhet, miljövänlig produktion och hög lönsamhet, d.v.s. nya krav på effektiva anläggningar och en effektiv systemuppbyggnad. Forskningsprogrammet syftar således till att utveckla flexibla anläggningar som kan anpassas till framtida behov och krav. Ökade avkastningskrav ställer höga krav på att både bränslet och anläggningen utnyttjas effektivt. Samtidigt ställs allt större krav på anläggningens tillgänglighet och säkerhet. Genom integration med andra verksamheter eller genom att utveckla nya produkter inom företaget är det möjligt att skapa energisystem som optimerar användningen av råvara/bränsle, såsom energikombinat anpassade efter lokala eller regionala förhållanden. Helhetssynen ska skapas genom att samverka och bilda allianser med andra organisationer vars forskning ligger inom näraliggande områden. Programmet för perioden koncentreras till följande huvudområden: Hållbar bränsleförsörjning nya koncept och råvaror Resurshushållning Energikombinat lokala och regionala energilösningar Sid 1 (5)

2 Avgränsningar Värmeforsks basprogram är inriktat på frågor och problem i energiomvandlingsanläggningar. I första hand omfattar programmet verksamhet innanför produktionsanläggningarnas staket. Det nya systemteknikprogrammet kan dock i vissa fall utvidgas till att omfatta även frågor om logistik för bränsleförsörjning eller olika kombinatlösningar, där företag inom energibranschen samverkar med andra industrier och organisationer. Primärt är det energianläggningarnas utveckling som ska stå i fokus. Huvudprincipen är att det inom programmet ska drivas projekt som kan tillämpas i anläggningarna inom fem år, men enstaka undantag kan ges för prioriterade områden. Den praktiska tillämpbarheten ska dock ligga inom rimlig tidsrymd. För att tillgodose långsiktiga värden och få till stånd projekt inom prioriterade områden ska tidsperspektivet för tillämpning i större skala bedömas från fall till fall. Avgränsningar mot andra organisationer såsom SGC, Avfall Sverige, Elforsk, JTI och Svensk Fjärrvärme med flera ska beaktas i det fall det förekommer överlappande verksamhet. En strävan ska dock vara att projekt inom programmets prioriterade områden kommer till stånd. Informationsutbyte och samarbete med angränsande områden ska eftersträvas, men ska inte begränsa verksamheten. Forskningsprojekt inom programmet ska vara tillämpbara i anläggningar större än 2 MW th. Övergripande mål Det övergripande målet för systemteknikprogrammet är att bidra till utveckling av effektiva och hållbara bränslebaserade system för produktion av el, värme och andra produkter, med låg miljöpåverkan och optimal resursanvändning. Hållbar bränsleförsörjning nya koncept och råvaror Kraven på minskad klimatpåverkan och ökad återvinning innebär att intresset för biobränslen ökar. En ökad efterfrågan på biobränslen i Europa påverkar marknaden för biobränslen i Sverige. En föränderlig marknadssituation kräver flexibla anläggningar som kan utnyttja olika typer av bränslen. Nya bränslen skapar ett behov av teknikutveckling i hela kedjan där logistiken är en viktig del för att få ett effektivt system med god ekonomi. Frågor som rör förbränningsteknik ligger primärt inom Värmeforsks program för Anläggnings- och förbränningsteknik. Många förnybara bränslen har en alternativ användning som råvara i skogsindustrin, för framställning av alternativa drivmedel eller som foder och livsmedel. Här öppnar sig många intressanta möjligheter att få till stånd lösningar där man får ut största möjliga nytta av bränsleråvaran. Sid 2 (5)

3 Programmet ska bidra till att utvecklingen av nya bränslen för energiproduktion styrs från prima skogsråvara till nyttjandet av enklare biobränslen, dels för att minska anläggningarnas bränslekostnader men framförallt för att undvika konkurrens om skogsindustrins råvaror. Prisutvecklingen på bränsleråvaror kan leda till att mer svåreldade eller förorenade bränslen används i anläggningar för energiproduktion. Detta ställer krav på utveckling av flexibla anläggningar som kan hantera ett bredare bränsleurval och mer komplexa bränslen. Programmet syftar till att öka bränsleflexibiliteten i energiföretagens och skogsindustrins anläggningar. et är att identifiera, hantera och använda nya och svåra bränslen. Nya koncept ska identifieras och utvecklas. Inom detta huvudområde ska även konsekvenser av olika styrmedel utredas. Inom bränsleområdet bedöms följande projekt vara intressanta: Inventering av möjliga bränsleråvaror med avseende på logistik, systemutformning, miljö, ekonomi, styrmedel och risker. Ett viktigt område är bränsleflexibilitet och möjligheten att kunna använda olika bränslemixar. Exempel på annan verksamhet är logistik för t.ex. bränsle in och aska ut. Optimering av systemet bränsle, anläggning och produkt. Ett problemområde är målkonflikten mellan optimering av anläggningarna för högt elutbyte och kravet på bränsleflexibilitet. Ett högt elutbyte innebär ofta höga ångdata, vilket i sin tur begränsar valet av bränslen på grund av riskerna för överhettarkorrosion. Resurshushållning Ökade krav på återvinning och hushållning med naturresurser tillsammans med höga avkastningskrav innebär att anläggningarna måste vara effektiva och ha hög verkningsgrad och tillgänglighet. Höga råvarupriser, t.ex. stål, och komplexa anläggningar som klarar ett brett bränslesortiment ger högre kostnader. Genom att öka drifttiden kan ekonomin förbättras. Det gäller att få största möjliga utbyte per insatt råvara eller form av bränsle genom energieffektivisering i befintliga anläggningar. Det kan uppnås med ökad totalverkningsgrad, slutna system, ökat utnyttjande av spillvärme eller minskad förbrukning av el, bränsleråvara, vatten och kemikalier. Sid 3 (5)

4 et är att ta fram koncept och utveckla teknik för effektivisering och resurshushållning vid produktion av el och värme. Det kan exempelvis gälla att effektivisera utnyttjandet av bränsle sett över ett större system. Syftet kan också vara att öka anläggningarnas el- och totalverkningsgrad, minimera förbrukningen av insatsråvaror i processerna och nyttiggöra restprodukterna. Systemstudier för att kartlägga resursflöden och identifiera, värdera och genomföra åtgärder som skapar effektiv resursanvändning i anläggningarna bedöms vara intressanta. Exempel på områden: Spillvärmeutnyttjande eller förädling av spillvärme. Ett exempel kan vara drift av absorptionsvärmepumpar för fjärrkyla. Energieffektivisering t.ex. genom att minska intern el- och värmeförbrukning i energianläggningar och skogsindustrins processer. Här kan man t.ex. identifiera hur ånga kan ersätta el i anläggningarna. Optimering av insatt råvara för att uppnå största möjliga nytta i form av produkter Systemstudier av effektiv energiproduktion (högt alfavärde, bränsleflexibilitet, nya koncept med separateldad överhettare, hur höga prestanda och besvärliga bränslen påverkar tillgängligheten i pannor m.m.). Systemstudier för nyttiggörande av restprodukter såsom aska och värme från förbränningsanläggningar eller återföring av växtnäring från rötningsanläggningar. Det kan också handla om produktifiering, t.ex. bränslepellets från restprodukter etc. Teknik- och systemutvecklingsstudier för effektiv användning av värme. et är en ökad efterfrågan på produkten värme under framförallt låg- och mellanlastperioder för att möjliggöra högre elverkningsgrad. Utreda marginaleffekter vid ökad värmeförbrukning (värme till/från energikombinat, absorptionskyla etc.). Sid 4 (5)

5 Energikombinat lokala och regionala energilösningar Synergier finns mellan energiföretag och tung processindustri, som antingen kräver energi i form av ånga eller el eller som ger värme och/eller andra biprodukter som kan nyttiggöras av energiföretaget. Genom samarbete med andra branscher och sammankopplingar av industrier med fjärrvärmenäten och/eller kraftvärmeverk finns goda möjligheter att skapa effektiva energisystem. Totalverkningsgraden blir högre än för en anläggning där enbart processånga produceras och den årliga drifttiden kan förlängas i jämförelse med en anläggning för fjärrvärme. Lokala odlare kan satsa på energigrödor när det finns ett långsiktigt samarbete med ett kommunalt energiverk, en biogasanläggning eller en industri som producerar alternativa drivmedel. et är att studera energikombinatlösningar där synergieffekterna ger effektiva energisystem och god hushållning med resurser. I arbetet skall hänsyn tas till lokala och regionala förutsättningar som påverkar möjliga samverkansformer mellan energiföretag och annan industri. Resultaten skall vara generellt tillämpbara och fokus ska ligga på industriella processer och system. Systemstudierna ska vara tillämpbara även i andra applikationer än en specifik lokal lösning. Projekt som bedöms intressanta inom området är: Inventering av möjliga energikombinat i samverkan med andra industrier än Värmeforsks medlemsföretag Ta fram goda exempel på det optimala lokala och regionala energikombinatet. Det kan vara processindustri som levererar spillvärme till ett fjärrvärmenät eller köper ånga från ett energiföretag. Det kan också röra sig om samarbete mellan biogasanläggningar och lantbrukare eller avloppsreningsverk och energiföretag. Både biogasanläggningar och avloppsreningsverk behöver processvärme. Ett exempel är att leda värme från fjärrvärmenätet till kommunala avloppsreningsverk där fjärrvärmen kan ersätta biogas för uppvärmning. Biogasen kan istället användas som drivmedel eller för elproduktion. Identifiering och avhjälpande av hinder för olika typer av kombinat och samarbeten. Sid 5 (5)

Basprogram 2012-2015 Anläggnings- och förbränningsteknik

Basprogram 2012-2015 Anläggnings- och förbränningsteknik Basprogram 2012-2015 Anläggnings- och förbränningsteknik Allmän inriktning Den övergripande målsättningen med arbetet inom programområdet Anläggnings- och förbränningsteknik är att ta fram kunskap som

Läs mer

Basprogram 2012-2015 Processtyrning

Basprogram 2012-2015 Processtyrning Basprogram 2012-2015 Processtyrning Allmän inriktning De övergripande målen inom Värmeforsks basprogram är att ta fram och stödja utveckling av lösningar som bidrar till ökad verkningsgrad, ökad tillgänglighet

Läs mer

Värmeforsks Skogsindustriella program 2012-2014. Ett tillämpat forskningsprogram för skogsindustrin

Värmeforsks Skogsindustriella program 2012-2014. Ett tillämpat forskningsprogram för skogsindustrin Värmeforsks Skogsindustriella program 2012-2014 Ett tillämpat forskningsprogram för skogsindustrin Innehåll 1. Bakgrund... 1 2. Omvärldsfaktorer... 3 3. Övergripande mål... 6 4. Prioriterade områden...

Läs mer

Forsknings- och innovationsstrategi för en biobaserad samhällsekonomi. Forsknings- och innovationsstrategi för en biobaserad samhällsekonomi

Forsknings- och innovationsstrategi för en biobaserad samhällsekonomi. Forsknings- och innovationsstrategi för en biobaserad samhällsekonomi Rapport utarbetad på uppdrag av regeringen av Formas i samråd med VINNOVA och Energimyndigheten Rapport: R2:2012 ISBN 978-91-540-6067-2 Grafisk design: Lupo Design Omslagsbild: Magnus Rietz Bilder i inlagan:

Läs mer

optimala fjärrvärmesystem Rapport I 2009:13

optimala fjärrvärmesystem Rapport I 2009:13 Rapport I 2009:13 i symbios med industri och samhälle för ett hållbart energisystem louise trygg kristina difs elisabeth wetterlund patrik thollander inger-lise svensson ISBN 978-91-7381-028-9 2009 Svensk

Läs mer

Energistrategi 2035. Vision

Energistrategi 2035. Vision Energistrategi 2035 Energistrategi 2035 Energistrategi 2035 Vision Den energi som används i Helsingborg kommer från uthålliga förnybara energikällor. Staden är energineutral i den meningen att tillförseln

Läs mer

Förstudie för energikombinat Otterbäcken

Förstudie för energikombinat Otterbäcken Förstudie för energikombinat Otterbäcken I samarbete med; Gullspångs kommun Vänerply AB Stora Enso Bioenergi AB Skaraborgs kommunalförbund Beijer Electronics Automation AB Vattenfall AB Datum: 200905-201002

Läs mer

BIOGAS VÄST. Programmet för biogasutveckling i Västra Götaland 2014-2016

BIOGAS VÄST. Programmet för biogasutveckling i Västra Götaland 2014-2016 BIOGAS VÄST Programmet för biogasutveckling i Västra Götaland 2014-2016 Innehåll Sammanfattning... 3 Inledning... 4 Regionalt biogasmål... 6 Syfte med programmet... 6 Utmaningar för en ökad biogasutveckling...

Läs mer

17 perspektiv på 17 perspektiv på värmemarknaden värmemarknaden Version 2013-10-03 Version 2013-10-03 Värmemarknad Sverige

17 perspektiv på 17 perspektiv på värmemarknaden värmemarknaden Version 2013-10-03 Version 2013-10-03 Värmemarknad Sverige 17 perspektiv på värmemarknaden Version 2013-10-03 Värmemarknad Sverige Denna rapport 17 perspektiv på värmemarknaden är en delrapport från projektet Värmemarknad Sverige som är ett tvåårigt forskningsprojekt

Läs mer

Strategi för den fortsatta avvecklingen av kärnkraften

Strategi för den fortsatta avvecklingen av kärnkraften Det Energipolitiske Udvalg EPU alm. del - Bilag 6 O 1 4 oktober 2004 Strategi för den fortsatta avvecklingen av kärnkraften Socialdemokraterna, Centerpartiet och Vänsterpartiet är eniga om en strategi

Läs mer

Programbeskrivning Miljöriktig användning av askor 2014-2016

Programbeskrivning Miljöriktig användning av askor 2014-2016 Programbeskrivning Miljöriktig användning av askor 2014-2016 Innehåll 1 Sammanfattning 3 2 Programmets inriktning 4 2.1 Vision... 4 2.2 Syfte... 4 2.3 Mål... 4 2.4 Framgångskriterier... 6 2.5 Forsknings-,

Läs mer

Juli 2014. Biobränslescenarier hur mycket biobränsle kan vi använda i det svenska energisystemet år 2030?

Juli 2014. Biobränslescenarier hur mycket biobränsle kan vi använda i det svenska energisystemet år 2030? Juli 2014 Biobränslescenarier hur mycket biobränsle kan vi använda i det svenska energisystemet år 2030? Sammanfattning Idag uppgår den svenska användningen av biobränslen, avfall och torv för energiändamål

Läs mer

Förslag till en sektorsövergripande biogasstrategi

Förslag till en sektorsövergripande biogasstrategi Förslag till en sektorsövergripande biogasstrategi Slutrapport ER 2010:23 Statens energimyndighet Upplaga: 35 ex ER 2010:23 ISSN 1403-1892 Förord Regeringen uppdrog genom beslut 2009-07-02. N2009/53/3573/E

Läs mer

Grön Agenda. Innovativ branschsamverkan för lignocellulosabaserade produkter och uthållig teknikutveckling

Grön Agenda. Innovativ branschsamverkan för lignocellulosabaserade produkter och uthållig teknikutveckling Grön Agenda Innovativ branschsamverkan för lignocellulosabaserade produkter och uthållig teknikutveckling Introduktion och bakgrund Förnybara råvaror i olika former kommer att få en starkt ökad strategisk

Läs mer

Fjärrvärme i framtiden Prognos och potential för fjärrvärmens fortsatta utveckling i Sverige

Fjärrvärme i framtiden Prognos och potential för fjärrvärmens fortsatta utveckling i Sverige Fjärrvärme i framtiden Prognos och potential för fjärrvärmens fortsatta utveckling i Sverige Sammanfattning: Fjärrvärme svarar idag för nära hälften av all uppvärmning av bostäder och lokaler i Sverige.

Läs mer

SIMRISHAMNS KOMMUN. Energiplan för Simrishamns kommun. Rev. 2006-11-01

SIMRISHAMNS KOMMUN. Energiplan för Simrishamns kommun. Rev. 2006-11-01 SIMRISHAMNS KOMMUN Energiplan för Rev. 2006-11-01 Energiplan, 2 (2) Energiplan för För att göra planen ändamålsenlig och tydlig har valt att dela upp energiplanen i en besluts- och en informationsdel Helsingborg

Läs mer

Guide till grön el Kommunens roller och verktyg.

Guide till grön el Kommunens roller och verktyg. Guide till grön el Kommunens roller och verktyg. Hur kommuner kan arbeta med att stimulera utvecklingen av el från förnybara energikällor. Introduktion 02 Introduktion 03 Kommunens roller & verktyg Köp

Läs mer

Energi- och klimatprogram

Energi- och klimatprogram falun.se/ Energi- och klimatprogram för Falu kommun Förnybar energi för Falun Framåt mot ett energiintelligent 2050 Fastställt av kommunfullmäktige 2012-10-11 1 2 Innehåll Förnybar energi för Falun Framåt

Läs mer

Energipolitik för jobb, välfärd och miljö

Energipolitik för jobb, välfärd och miljö Energipolitik för jobb, välfärd och miljö juni 2006 Allians för Sverige. maktskifte06.se De fyra partierna i Allians för Sverige går till val på en gemensam energipolitik. Därmed lägger vi grunden till

Läs mer

Hjo kommun. Energiplan för Hjo 2007-2015. Plan. 1. Dokumenttyp. Plan. 2. Fastställande/upprättad. 2007-04-16 av Kommunfullmäktige. 3.

Hjo kommun. Energiplan för Hjo 2007-2015. Plan. 1. Dokumenttyp. Plan. 2. Fastställande/upprättad. 2007-04-16 av Kommunfullmäktige. 3. Hjo kommun Plan Energiplan för Hjo 2007-2015 1. Dokumenttyp Plan 2. Fastställande/upprättad 2007-04-16 av Kommunfullmäktige 3. Senast reviderad - 4. Detta dokument gäller för Kommunövergripande 5. Giltighetstid

Läs mer

Småskalig kraftvärme med biobränslen

Småskalig kraftvärme med biobränslen www.opet.se Småskalig kraftvärme med biobränslen - förutsättningar inom Västra Götaland OPET Sweden Tel: 016-544 20 00 Drottninggatan 50 Fax: 016-544 22 07 111 21 Stockholm E-post: opet@stem.se Varför?

Läs mer

RAPPORT U2009:06. Klimatpåverkan från import av brännbart avfall ISSN 1103-4092

RAPPORT U2009:06. Klimatpåverkan från import av brännbart avfall ISSN 1103-4092 RAPPORT U2009:06 Klimatpåverkan från import av brännbart avfall ISSN 1103-4092 Förord Import av brännbart avfall är ett kontroversiellt ämne som ofta är utsatt för en känslomässig debatt i media. Tidigare

Läs mer

Lönsamhetsanalys av tekniker för utökad elproduktion i kraftvärme

Lönsamhetsanalys av tekniker för utökad elproduktion i kraftvärme UPTEC STS 12 018 Examensarbete 30 hp Juni 2012 Lönsamhetsanalys av tekniker för utökad elproduktion i kraftvärme Med hänsyn till elprisets variationer Lovisa Jönsson Amelie Parrow Abstract Lönsamhetsanalys

Läs mer

Boverket. Alternativa uppvärmningsformer

Boverket. Alternativa uppvärmningsformer Boverket Alternativa uppvärmningsformer i befintliga permanentbebodda småhus Alternativa uppvärmningsformer i befintliga permanentbebodda småhus Boverket juli 2008 Titel: Alternativa uppvärmningsformer

Läs mer

UTVECKLA FJÄRRVÄRMEAFFÄREN EN INSPIRATIONSBOK

UTVECKLA FJÄRRVÄRMEAFFÄREN EN INSPIRATIONSBOK UTVECKLA FJÄRRVÄRMEAFFÄREN EN INSPIRATIONSBOK UTVECKLA FJÄRRVÄRMEAFFÄREN EN INSPIRATIONSBOK 1 Denna bok kan beställas från: www.fjarrvarmensaffarsmodeller.se Där finner du också information om projektet

Läs mer

Energiplan för Lunds kommun

Energiplan för Lunds kommun Energiplan för Lunds kommun 2014-2017 Innehåll Målsättningar... 5 Primärenergi och systemperspektiv... 6 Energitrappan... 8 Läget 2012... 10 Framtida satsningar med relevans för energianvändningen och

Läs mer

Uppdrag 13: Nationell strategi för lågenergibyggnader ER 2010:39

Uppdrag 13: Nationell strategi för lågenergibyggnader ER 2010:39 Uppdrag 13: Nationell strategi för lågenergibyggnader ER 2010:39 Böcker och rapporter utgivna av Statens energimyndighet kan beställas via www.energimyndigheten.se Orderfax: 08-505 933 99 e-post: energimyndigheten@cm.se

Läs mer

Energiindikatorer 2008

Energiindikatorer 2008 Energiindikatorer 28 Uppföljning av Sveriges energipolitiska mål Tema: Förnybar energi Böcker och rapporter utgivna av Statens energimyndighet kan beställas från Energimyndighetens publikationsservice

Läs mer

Energiplan för Växjö kommun

Energiplan för Växjö kommun Energiplan för Växjö kommun Innehållsförteckning Sammanfattande åtgärdslista...4 Om energiplanen...8 Omfattning, avgränsningar och uppföljning...8 Struktur...9 Övergripande mål...9 Borgmästaravtalet...

Läs mer

Energiplanen gäller för hela den kommunala förvaltningen, kommunala bolag och kommunalförbund.

Energiplanen gäller för hela den kommunala förvaltningen, kommunala bolag och kommunalförbund. Lagstadgad plan 2009-03-30 Energiplan för Norrköpings kommun 2009-2030 KS 2006/0090 Antagen av kommunfullmäktige den 30 mars 2009. Energiplanen gäller för hela den kommunala förvaltningen, kommunala bolag

Läs mer