FAKTA OM AVFALLSIMPORT. Miljö och importen från Italien. Fakta om avfallsimport 1 (5)

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "FAKTA OM AVFALLSIMPORT. Miljö och importen från Italien. Fakta om avfallsimport 1 (5) 2012-04-17"

Transkript

1 1 (5) FAKTA OM AVFALLSIMPORT Fortum genomför test med import av en mindre mängd avfall från Italien. Det handlar om drygt 3000 ton sorterat avfall som omvandlas till el och värme i Högdalenverket. Import av avfall sker i stora delar av Sverige. Nedan kan du läsa mer om Fortums syn på. Miljö och importen från Italien Varför importerar svenska företag avfall? Det genereras mycket avfall i Europa och varje år läggs cirka 150 miljoner ton på deponi, vilket har negativ miljö- och klimatpåverkan. T ex bildas metan, som är en kraftfull växthusgas. EU har bestämt att avfall inte ska läggas på deponi men omställningen kommer att ta tid och under tiden behövs miljöriktiga alternativ som t ex energiåtervinning genom förbränning. I Sverige har vi ledande teknik inom energiåtervinning ur avfall som gör att vi kan producera el och fjärrvärme. Fortum testar att använda importerat avfall som bränsle för att lära sig mer om krav och uppföljning av kvalitén på avfallsbränslen. Syftet är också att bygga relationer med företag inom Europa som bygger ut sortering och avfallshantering, och att säkra framtida behov av brännbart avfall. Varför importerar Fortum avfall från just Italien? Import av avfall från flera olika länder i Europa testas, bland annat Italien. Tidigare har Fortum importerat en mindre mängd utsorterat avfall från England. Företaget som levererar avfallet från Italien heter a2a och är ett av Italiens största energibolag med verksamhet i flera europeiska länder och en omsättning på 6 miljarder euro. De är verksamma inom avfallsförbränning och har goda förutsättningar att bli en partner till oss. Export av avfall kontrolleras noggrant av både svenska, italienska och europeiska myndigheter. Varje ton avfall följs från anläggningen i Italien till Fortums kraftvärmeverk. Kommer Fortum att importera större mängder avfall framöver? Det brännbara avfall som uppstår inom Sverige idag omsätts redan fullt ut till el och fjärrvärme. Fortums framtidsplaner innebär ökad användning av biobränslen och avfallsbaserat bränsle. Biobränslen importeras redan idag, och även delar av avfallsbränslet kommer sannolikt att importeras. Det importerade avfallet ska vara välsorterat, lätt att hantera och transportera. Vår bedömning idag är att ca 2 % av den tillförda energin till fjärrvärmesystemet i Stockholm kan bestå av importerat avfall de närmaste åren.

2 2 (5) Är det verkligen hållbart med långa transporter? Energin som går åt för sjötransporter är liten i jämförelse med den energi som kan återvinnas. Transportens energibehov motsvarar en tiondel av energin i avfallet. Dessutom uppstår miljövinster i och med att deponering undviks. Varför förbränner inte Italien sina sopor själva? För närvarande deponeras avfall i stor utsträckning då det saknas kapacitet att ta hand om stora delar av det brännbara avfallet på plats. Vad är det för avfall som kommer från Italien? Det är utsorterat hushållsavfall som insamlats i Neapel av ett kommunalt avfallsbolag. Avfallet levereras till en anläggning där det sorteras ytterligare. Sorteringsanläggningen drivs av det börsnoterade energibolaget a2a som har verksamhet i ett flertal europeiska länder. a2a är bl a Italiens ledande fjärrvärmebolag. Hur går sorteringen till? Hushållsavfallet levereras till en sorteringsanläggning i Italien där både automatiserad och manuell sortering sker. Avfallet sorteras upp i papper, plast, glas, metall mm. Eventuellt farligt avfall sorteras bort. Det sorterade avfallet som transporteras till Sverige är krossat så att de enskilda delarna inte är större än 60 mm och levereras i stora så kallade "Big Bag-säckar". Hur säkerställer vi kvalitén på avfallet? För att säkerställa att avfallet inte innehåller farligt avfall har det i Italien genomgått en rad kvalitetskontroller av avfallets energiinnehåll, storlek, askinnehåll mm. Vid sorteringsanläggningen finns inpasseringskontroll och poliskontroll med registrering. Exporten av avfallet kräver tillstånd av EUs myndigheter och godkännande av svenska Naturvårdsveket samt den italienska motsvarigheten till Naturvårdsverket. Hanteringen ska uppfylla de krav som ställs i EU:s lagstiftning rörande avfall vilket också ska säkerställa att farligt avfall inte förekommer vid export. Avfallskvalitén säkerställs även i avtal mellan a2a och Fortum. Hur går proveldningen till? Vid mottagandet av avfallet genomför Fortum stickprovskontroller för att säkerställa att avfallet uppfyller uppsatta kvalitetskrav. Dessutom övervakas förbränningen och utsläppen till luft och vatten kontinuerligt. En stor mängd mätvärden registreras varje sekund och visas i kontrollrummet för anläggningen. Kommer importen att innebära ökad förorening i Stockholm? Nej, en kommer inte att medföra ökade utsläpp i Stockholm. Samma krav och gränsvärden gäller som vanligt och det importerade avfallsbränslet har likvärdig sammansättning som svenskt avfallsbränsle. Däremot kommer de globala utsläppen av växthusgaser att minska eftersom avfallet inte läggs på soptipp.

3 3 (5) Hur säkerställer Fortum att det inte förekommer samröre med organiserad brottslighet? Fortum har mycket strikta regler för all handel med bränslen. Vi är väl medvetna om situationen i Neapel och har varit noggranna med kontrollen av att både våra regler och internationella lagar och konventioner efterlevs. Alla våra leverantörer undertecknar Fortums uppförandekod och om kraven inte efterlevs kan samarbetet avbrytas. a2a är ett energibolag i Italien med en omsättning på cirka 6 miljarder euro och verksamhet i ett flertal europeiska länder. a2a är i Italien genom sin verksamhet en motkraft mot den organiserade brottslighetens inflytande av avfallshanteringen. Företaget har till exempel fått stöd av både myndigheter och militär för kontroll av att lokal korruption inte ska förekomma. Avfallsförbränningen och i stort Är det hållbart att elda avfall? Att minska uppkomsten av avfall, öka materialåtervinningen och öka biogasproduktionen från matavfall är att föredra framför avfallsförbränning ur ett klimatperspektiv. Förbränning med energiutvinning är dock alltid bättre än att lägga avfallet på deponi. Deponier läcker växthusgasen metan och innehåller kemiska produkter och miljögifter som finns i omlopp i samhället. Med dagens teknik för avfallsförbränning förbränns giftiga eller miljöfarliga organiska ämnen och de föroreningar som inte brinner upp, t ex tungmetaller, avskiljs i flera reningssteg. En modern avfallsförbränningsanläggning kan liknas vid en njure som avgiftar teknosfären. T ex kan hushållsavfallet till en stor avfallsförbränningsanläggning innehålla en årlig kvicksilvermängd på över 200 kg. Av detta avskiljs 98 % och därmed förhindras att den giftiga metallen kommer ut i miljön. Halterna i dag- och processvattnet från Högdalenverket ligger under gränsvärdena både för dricksvatten och för fisk- och musselvatten. Och utsläppen till luft av metaller och organiska ämnen är nere på så låga nivåer att de tangerar gränsen för vad som kan analyseras.

4 4 (5) Fortum står bakom EU:s avfallshierarki. Det som gör störst nytta är att undvika att avfall uppkommer och att flytta avfall uppåt från deponering till effektiv förbränning. Studier har visat att de olika hanteringsstegens prestanda och kvalitet avgör vad som är bäst för miljön. T ex ger dålig återvinning av organiskt avfall produkter som inte kan återföras till kretsloppet och en förbränning utan energiåtervinning ger små miljövinster. Illustreras i figuren ovan. Importen av avfallet från Italien innebär att vi flyttar avfallet från steg 7 till steg 4. Måste vi importera, finns det inte tillräckligt med avfall här i Stockholm? Fortums lokala produktion anpassas till energibehovet i Stockholm. Bränslestrategin fram till 2020 syftar till att minska klimatpåverkan och minimera behovet av primära energiresurser*. 15 miljarder kronor satsas på effektivare produktion av grön el och fjärrvärme med mer biobränslen och energi ur avfall. Stora delar av bränslet kommer periodvis att importeras och av detta planeras cirka 2 % komma från importerat avfall. *Primär energi är den energi som finns som naturresurs innan den har omvandlats av människan. Träd i skogen, vattenkraft, kol och olja är primärenergi. Energi som utvinns ur spillvärme eller avfall är inte primär, utan snarast energi som annars skulle gått förlorad. Kommer det att bli överkapacitet i sopförbränningen i Stockholm i framtiden? Fortum anpassar och utvecklar produktionskapaciteten efter energibehovet i Stockholm. Valet av energiråvaror och dess ursprung bör bestämmas av transportmöjligheter och vad som är bäst för

5 5 (5) klimatet och miljön. Vår bränslestrategi går mot restprodukter från skog och samhället i form av avfall till ungefär lika delar. Kommer mängden sopor minska i framtiden och gör vi oss i så fall beroende av import av avfall? Fortum räknar med att avfall kommer att förflyttas uppåt i avfallshierarkin, dvs att materialåtervinning kommer att öka jämfört med idag. Vi bedömer att det kommer att finnas behov av avfallsförbränning även på lång sikt och energiproduktionen anpassas efter behoven. Tjänar Fortum på att importera avfall? Att importera avfall är inte mer lönsamt än den inhemska avfallsaffären. Om det blir billigare att importera avfall från andra länder, kan det innebära att Fortum väljer att importera istället för att ta hand om avfallet från stockholmsregionen? Lönsamheten för import av avfall är inte högre än den inhemska avfallsaffären. Import av avfall kommer att vara ett komplement till den inhemska bränsleförsörjningen och utgöra ca 2 % av det totala bränslet de närmaste åren.