REMISSVAR: Remiss av TPA-utredningens betänkande Fjärrvärme i konkurrens (SOU 2011:44)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "REMISSVAR: Remiss av TPA-utredningens betänkande Fjärrvärme i konkurrens (SOU 2011:44)"

Transkript

1 Näringsdepartementet Stockholm Dnr 2011/3125/E Malmö den 31 augusti 2011 REMISSVAR: Remiss av TPA-utredningens betänkande Fjärrvärme i konkurrens (SOU 2011:44) Avfall Sverige är bransch- och intresseorganisation för svensk avfallshantering och återvinning. Föreningen har funnits sedan 1947 och har omkring 400 medlemmar. Avfall Sverige företräder kommunmedlemmarna (kommuner, kommunalförbund, kommunala bolag och kommunala regionbolag). Deras kunder utgör Sveriges befolkning och en stor del av näringslivet. I föreningen ingår, som associerade medlemmar, ett hundratal tillverkare, konsulter och entreprenörer aktiva inom området avfallshantering. Sammanfattning Avfall Sverige konstaterar att såväl fjärrvärmeförsörjning som avfallsbehandling utgör helt grundläggande förutsättningar för ett fungerande samhälle. Av den beskrivning och kommentarer som lämnas nedan framgår att samspelet mellan dessa två funktioner behöver belysas ytterligare ur såväl strukturellt, ekonomiskt och juridiskt perspektiv. Avfall Sverige förespråkar därför att frågan om tredjepartstillträde och avreglering av nät övervägs ytterligare. Om avfallshantering, förbränning av avfall (energiåtervinning) och fjärrvärme 1 Avfall ska hanteras på ett sådant sätt att största möjliga miljö- och samhällsnytta uppnås. Kommunerna ansvarar för borttransport, återvinning och bortskaffande av hushållsavfall. Producenterna ansvarar för sina respektive produktgrupper och verksamhetsutövare ansvarar själva för omhändertagande av det avfall som inte är hushållsavfall. Avfall ska hanteras enligt den avfallshierarki som följer av ramdirektivet 2008/98/EG om avfall. Avfallshierarkin innehåller fem steg och avfallet ska hanteras enligt dess prioriteringsordning: Förebyggande av avfall, Återanvändning, Materialåtervinning, Annan återvinning, till exempel energiåtervinning, Bortskaffande. 1 Siffror i avsnittet avser år Avfall Sverige, Avfall Sverige AB, Prostgatan 2, Malmö, Telefon , Fax E-post Hemsida Bankgiro , Organisationsnummer

2 Enligt ramdirektivet om avfall utgör avfallsförbränning med effektiv energiutvinning återvinning. I Sverige utgör avfallsförbränningen uteslutande energiåtervinning. Avfallsförbränning är ett effektivt och miljömässigt säkert sätt att behandla avfall genom att utvinna energin ur avfallet. Energiåtervinning utgör 48,4 procent av den totala mängden behandlat hushållsavfall. Som en följd av utbyggnad och effektivisering har energiåtervinningen genom avfallsförbränning ökat de senaste åren. Totalt utvanns 13,9 TWh energi genom förbränning, fördelat på 12,3 TWh värme och 1,6 TWh el. Det ger varje år värme som motsvarar behovet hos genomsnittliga villahushåll, vilket utgör cirka 25 procent av all fjärrvärme som produceras. Det ger också el motsvarande behovet för drygt villor. I Sverige finns 29 anläggningar som förbränner hushållsavfall, utbyggnaden fortsätter under de närmaste åren. Sverige har ställt stränga krav på utsläpp från avfallsförbränningen till vatten och luft sedan mitten av 1980-talet. De flesta utsläpp har minskat med procent sedan dess. Förutom ökade krav har faktorer som ständig teknisk utveckling och bättre sortering av avfallet bidragit till minskade utsläpp. Export av avfall från andra länder för behandling med energiåtervinning i Sverige har ökat de senaste åren. Avfall har blivit ett allt viktigare bränsle i de svenska fjärrvärmesystemen. Avfall Sverige och Svensk Fjärrvärme har gjort en studie som indikerar minskade utsläpp av växthusgaser till följd av exporten av behandlingstjänster för avfall. 2 Den största utsläppsreduktionen beror på att exporten ersätter annan avfallsbehandling i ursprungslandet. Det gäller i första hand deponering, vilket innebär kraftigt minskade utsläpp av metan, som är en mycket kraftig växthusgas. Transporten av avfallet ger ett i sammanhanget marginellt tillskott av växthusgaser, vilket framgår av Avfall Sveriges och Svensk Fjärrvärmes undersökning. Kommunerna väljer själva hur de vill organisera sin avfallshantering, inom ramen för det kommunala självstyret. Kommunerna kan välja förvaltningsform eller kommunala bolag, eget eller samägt med andra bolag. Samverkan kan även ske i gemensam nämnd eller kommunalförbund. Själva avfallsbehandlingen utförs antingen av kommunerna själva eller av en extern aktör, som ofta är ett annat kommunägt bolag, men som också kan vara ett privat företag. Tänkbara konsekvenser av ett tredjepartstillträde från ett avfallsperspektiv Generellt Kommunen utgör både garant för den långsiktiga infrastrukturen av anläggningar och motor för omställningen mot att förebygga avfall och öka återvinningen. 2 Klimatpåverkan från import av brännbart avfall, Avfall Sverige-rapport U2009:06, 2 (6)

3 Ett tredjepartstillträde gör en förbränningsanläggning betydligt mer känslig för nya och förändrade styrmedel eftersom det kraftigt kan förändra kostnadsbilden. Ett exempel på detta är den så kallade BRAS-skatten på förbränning av avfall som kunde resultera i en skatt om allt från ca 80 kronor per ton hushållsavfall till över 500 kr per ton hushållsavfall. Sådana faktorer får då ett större genomslag på viljan för att investera i ny kapacitet eller ersättningskapacitet. Om det blir minskningar i kapaciteten framöver kommer således också efterfrågan på behandlingstjänster att gå upp och man får en självreglering av marknaden på en ny kapacitetsnivå. Detta kommer dock att innebära en högre kostnad för avfallskollektivet. Förutsättningarna för investeringar i just infrastruktur för avfallsbehandling förändras med ett tredjepartstillträde då man har större svårighet att veta vilken avsättning man får för energin, samtidigt som man inte heller kan säkra upp intäkter på mottagningssidan. Skillnaden mot exempelvis biobränslen är att man kan minska uttaget ur skogen om efterfrågan minskar, avfallet genereras oavsett och måste behandlas oavsett om efterfrågan på just den energin från den anläggningen förändras. Detta innebär att om en anläggning säljer mindre energi får antingen produktionen minskas och avfallet skickas till en annan anläggning för behandling med eventuellt högre behandlingsavgift än den ursprungliga intäkten, tillkommande dryg transportkostnad och försämrade förbränningstekniska egenskaper som följd. Eller så får avfallet förbrännas och energin kylas bort. Det sista alternativet är precis den rakt motsatta effekten mot syftet med tredjepartstillträde. Energiåtervinning ur avfall är dessutom en ganska kontroversiell fråga för många. Nyttan och miljövinsterna med behandlingen är svårare att på ett enkelt sätt kommunicera ut till enskilda konsumenter än exempelvis värme producerad från en anläggning som eldar skogsflis. Detta riskerar också att snedvrida marknaden och gynna de som har störst marknadsföringsresurser snarare än de som har den mest miljövänliga energiproduktionen. Sådana resonemang har blivit mer och mer uppenbara i exempelvis miljöklassning av byggnader och riktlinjer från myndigheter som gjort att exempelvis värmepumpar med en högre primärenergiförbrukning har valts som uppvärmningsalternativ istället för fjärrvärme. Det kan samtidigt också innebära en möjlighet då mer resurser måste läggas ner på att informera om nyttan med avfallshantering och på så sätt öka medvetandet och kunskapsnivån om avfallshanteringen hos slutkunderna. Det brännbara avfallet kommer sannolikt alltid att innehålla en fossil fraktion som inte går att återvinna på annat sätt. Detta är inte något som anläggningarna i sig styr över då de inte styr över sorteringen av avfall i företag och hushåll. Avfallet får inte deponeras och om det inte går att materialåtervinna återstår bara energiåtervinning. I värsta fall får man då bara göra el av avfallet och kyla bort värmen, alternativt exportera avfallet till europeiska länder där elpriset är högre och där anläggningarna beviljas gröna certifikat för den förnybara andelen av elproduktion från avfall. Som nämnts ansvarar kommunerna för att hushållsavfallet tas om hand, vilket nödvändigtvis leder till ökade kostnader per ton avfall om efterfrågan på energin/intäkterna från energin minskar. 3 (6)

4 Miljömässigt är det svårt att se några vinster på avfallssidan vid en avreglering. Osäkerhet om ersättningen för den producerade fjärrvärmen kan förväntas motverka de långsiktiga investeringarna i miljöförbättrande åtgärder i förbränningsanläggningarna. Därmed inte sagt att det inte finns miljömässiga vinster i form av utökat spillvärmeutnyttjande i vissa fjärrvärmenät. Kostnaderna är också svårt att uttala sig om då man inte vet hur kapaciteten kommer att utvecklas. En ökad behandlingskapacitet skulle hålla ner de ökade kostnaderna för avfallskollektivet som annars blir följden av om intäkterna på energisidan minskar. Relation till annan lagstiftning Beroende på hur den kommunala avfallshanteringen är organiserad är en kommuns köp av avfallshantering och avfallsbehandling underkastad tillämpningen av lagen om offentlig upphandling (LUFF). Även köp av avfallsbehandling i form av energiåtervinning genom förbränning kan således behöva upphandlas enligt samtliga de spelregler som ställs upp genom LOU. Öppnande av fjärrvärmenät för tredjepartstillträde kommer samtidigt att innebära en liberalisering av fjärrvärmemarknaden genom konkurrensutsättning. I ett sådant fjärrvärmenät kommer således fjärrvärmeframställningen med avfall som bränsle konkurrera med samtliga andra tänkbara metoder att producera fjärrvärme. Situationen kommer att påminna om den situation som råder för framställning av elkraft. På grund av att fjärrvärmemarknaden än så länge är lokal kommer dock prisbildningen på en sådan marknad och tillgången till marknaden i form av efterfrågan från kunderna att vara utelämnad åt de lokala förutsättningarna inom varje fjärrvärmenät. Avfall Sverige efterlyser en djupare analys av hur samspelet mellan de olika lagstiftningarna kommer att samverka i avreglerade fjärrvärmenät där en mer påtaglig andel av den producerade fjärrvärmen kommer från avfallsförbränning med energiåtervinning. Ska anskaffande av bränslet till en sådan anläggning ses ur anläggningens perspektiv även om den som får sitt avfall behandlat i anläggningen måste erlägga en behandlingsavgift (dvs. bränslet har ett negativt värde) eller ska behandlingen fortfarande ses ur avfallslämnarens perspektiv som därmed i vissa fall ska tillämpa LOU för anskaffande av sådana tjänster? Vilka konsekvenser får det ena eller det andra synsättet för aktörerna och samhället i stort? Kommuner som är ägare till anläggningar och nät För anläggningar vars ägarbolag även äger fjärrvärmenätet finns inte potentialen, vid ett fullt utvecklat tredjepartstillträde, att få en ny marknad för sin producerade värme antingen direkt till slutförbrukare via eget försäljningsbolag eller till något fjärrvärmehandelsbolag. Detta eftersom sådana anläggningar normalt sett går som baslast i fjärrvärmesystemen. Idag finns det relativt gott om kapacitet på behandlingssidan för brännbart avfall. Detta har också pressat behandlingsavgifterna kraftigt. Avfallsminimering är dessutom ett prioriterat 4 (6)

5 område, vilket också pekar mot lägre behandlingsavgifter. En sänkt intäkt på energisidan genom ett öppnat nät riskerar att istället pressa priserna i motsatt riktning, speciellt för ägaren (i de fall de förbränner sitt eget avfall). Alternativt så måste de befintliga marginalerna minskas. Känsligast är sannolikt de mindre anläggningarna då det finns klara stordriftsfördelar kostnadsmässigt. Avfallet handlas idag på en omfattande marknad som inte längre är lokal. Detta gör att mindre anläggningar blir extra utsatta för ändringar i spelreglerna som egentligen inte har förutsättningar att slå likadant överallt. Det skulle dock även kunna vara en möjlighet för mindre anläggningar på så sätt att de mindre fjärrvärmenäten kanske mer sällan utsätts för konkurrens då marknadsunderlaget är för dåligt. Därmed skulle kanske en försämrad konkurrenssits om avfallsbränslet i sig kunna kompenseras på energisidan, med risk att fler kunder väljer mindre miljövänliga alternativ såsom värmepumpar. Kommuner som är ägare till anläggningar För anläggningar som inte äger fjärrvärmenäten själva skulle tredjepartstillträde kunna innebära en möjlighet att få en ny marknad för sin producerade värme, antingen direkt till slutförbrukare (via eget försäljningsbolag) eller till något fjärrvärmehandelsbolag. De ökade alternativen för avsättning skulle kunna öka intäkterna per levererad energienhet. Samtidigt kommer ökade kostnader för försäljningsorganisation, marknadsföringskostnader och ledningsförluster som ska balanseras mot den ökade intäkten. Målet för utredningen av TPA har också varit att en avreglering ska leda till lägre pris. Om det uppnås genom den ökade konkurrensen kommer det i så fall att minska potentialen för ökade intäkter för dessa anläggningar. Avregleringen öppnar också upp för etablering av fler sådana anläggningar, i dagsläget finns det bara tre sådana i landet. Indirekt blir ju alla anläggningar sådana vid ett införande av tredjepartstillträde när produktion/distribution och försäljning separeras i olika bolag. Kommuner som är externa leverantörer av bränsle (kommuner som upphandlar sin behandling av avfall) Det är svårt att uttala sig om tredjepartstillträde kommer att innebära en ökning av behandlingskapaciteten eller en minskning av densamma. Å enda sidan öppnar tredjepartstillträde upp för etableringar av nya anläggningar som automatiskt får åtgång till fjärrvärmenätet och därmed kan ge sig in och konkurrera, samtidigt pressar en sådan konkurrens priserna på såväl på behandlingsavgifterna som på energisidan vilket mycket väl kan göra att andra befintliga anläggningar läggs ner eller att nya anläggningar på sikt inte byggs i den omfattning som objektivt sett hade varit motiverat. Osäkerheterna blir mycket större kring investeringarna då man inte vet vilken avsättning man har för energin och därmed inte heller vet hur mycket avfall som man kan ta emot. Detta talar för att de eventuella anläggningar som byggs kommer att byggas av de största aktörerna som har muskler nog att hantera dessa risker. Sannolikt så kommer det dock att leda till ökade kostnader i slutändan för avfallskollektivet. 5 (6)

6 För frågor och eventuella ytterligare kontakter står undertecknad Weine Wiqvist, e-post eller vår rådgivare Inge Johansson, e-post till Ert förfogande. Med vänliga hälsningar, Avfall Sverige Kjell-Arne Landgren Ordförande Weine Wiqvist VD 6 (6)

FAKTA OM AVFALLSIMPORT. Miljö och importen från Italien. Fakta om avfallsimport 1 (5) 2012-04-17

FAKTA OM AVFALLSIMPORT. Miljö och importen från Italien. Fakta om avfallsimport 1 (5) 2012-04-17 1 (5) FAKTA OM AVFALLSIMPORT Fortum genomför test med import av en mindre mängd avfall från Italien. Det handlar om drygt 3000 ton sorterat avfall som omvandlas till el och värme i Högdalenverket. Import

Läs mer

Avfall Sverige anser att punkt 11 första stycket 2 p ska ändras till att gälla även förorenade byggnadsmaterial på ett område som saneras.

Avfall Sverige anser att punkt 11 första stycket 2 p ska ändras till att gälla även förorenade byggnadsmaterial på ett område som saneras. Finansdepartementet 103 33 Stockholm Dnr Fi2013/2602 Malmö den 19 maj 2014 Kommentarer: Promemoria översyn av deponiskatten Avfall Sverige är expertorganisationen inom avfallshantering och återvinning.

Läs mer

Avfall Sverige-rapport 2016:28 Vad slänger folk i soppåsen? < Besökt

Avfall Sverige-rapport 2016:28 Vad slänger folk i soppåsen? <  Besökt Miljöbyggnad 3.0 Sweden Green Building Council Landsvägen 50A 172 63 Sundbyberg Malmö den 19 december 2016 SKRIVELSE: Indikator för avfallshantering i byggnaden med koppling till Indikator 4 - Energislag

Läs mer

REMISSVAR: Betänkandet Privata utförare Kontroll och insyn (SOU 2013:53)

REMISSVAR: Betänkandet Privata utförare Kontroll och insyn (SOU 2013:53) Finansdepartementet 103 33 Stockholm Dnr Fi2013/2602 Malmö den 11 oktober 2013 REMISSVAR: Betänkandet Privata utförare Kontroll och insyn (SOU 2013:53) Avfall Sverige är bransch- och intresseorganisation

Läs mer

Kommentarer: Remiss av förslag till ändring av Naturvårdsverkets föreskrifter (NFS 2006:9) om miljörapport

Kommentarer: Remiss av förslag till ändring av Naturvårdsverkets föreskrifter (NFS 2006:9) om miljörapport Naturvårdsverket 106 48 Stockholm Malmö den 5 november 2013 Dnr NV-03538-13 Kommentarer: Remiss av förslag till ändring av Naturvårdsverkets föreskrifter (NFS 2006:9) om miljörapport Avfall Sverige är

Läs mer

2014-10-30 Svensk* Fjärrvärme. Milj ödepartementet m.registrator@regeringskansliet.se. Kopia: erika.nygren@regeringskansliet.se

2014-10-30 Svensk* Fjärrvärme. Milj ödepartementet m.registrator@regeringskansliet.se. Kopia: erika.nygren@regeringskansliet.se 2014-10-30 Svensk* Fjärrvärme Milj ödepartementet m.registrator@regeringskansliet.se Kopia: erika.nygren@regeringskansliet.se Svensk Fjärrvärme AB Raziyeh Khodayari 101 53 Stockholm raziyeh.khodayari@svenskfjarrvarme.se

Läs mer

REMISSVAR: Havs- och vattenmyndighetens redovisning av regeringsuppdrag om enskilda avlopp styrmedel för att nå en hållbar åtgärdstakt

REMISSVAR: Havs- och vattenmyndighetens redovisning av regeringsuppdrag om enskilda avlopp styrmedel för att nå en hållbar åtgärdstakt Miljödepartementet 103 33 Stockholm Dnr M2013/790/Nm Malmö den 17 april 2014 REMISSVAR: Havs- och vattenmyndighetens redovisning av regeringsuppdrag om enskilda avlopp styrmedel för att nå en hållbar åtgärdstakt

Läs mer

Skrivelse: Synpunkter på hearingversionen av Miljöbyggnad 3.0 angående miljövärdering av avfallsförbränning med energiåtervinning

Skrivelse: Synpunkter på hearingversionen av Miljöbyggnad 3.0 angående miljövärdering av avfallsförbränning med energiåtervinning Miljöbyggnad 3.0 Sweden Green Building Council Landsvägen 50A 172 63 Sundbyberg Malmö den 26 augusti 2016 Skrivelse: Synpunkter på hearingversionen av Miljöbyggnad 3.0 angående miljövärdering av avfallsförbränning

Läs mer

REMISSVAR: Remiss av delbetänkande från Miljömålsberedningen med förslag om en klimat- och luftvårdsstrategi för Sverige

REMISSVAR: Remiss av delbetänkande från Miljömålsberedningen med förslag om en klimat- och luftvårdsstrategi för Sverige Miljö- och energidepartementet 103 33 Stockholm Dnr M2016/01735/Kl Malmö den 20 oktober 2016 REMISSVAR: Remiss av delbetänkande från Miljömålsberedningen med förslag om en klimat- och luftvårdsstrategi

Läs mer

Avfall Sveriges. ståndpunkter

Avfall Sveriges. ståndpunkter Avfall Sveriges ståndpunkter BAKGRUND OCH UTGÅNGSPUNKTER FÖR STÅNDPUNKTERNA Avfall Sveriges ståndpunkter är det dokument som vägleder ställningstaganden och åtgärder för att utveckla avfallshanteringen

Läs mer

Återvinning. Vår väg till ett bättre klimat.

Återvinning. Vår väg till ett bättre klimat. Återvinning. Vår väg till ett bättre klimat. Våra råvaror måste användas igen. Den globala uppvärmningen är vår tids ödesfråga och vi måste alla bidra på det sätt vi kan. Hur vi på jorden använder och

Läs mer

REMISSVAR: Remiss av EU-kommissionens förslag till direktiv om minskning av vissa plastprodukters inverkan på miljön

REMISSVAR: Remiss av EU-kommissionens förslag till direktiv om minskning av vissa plastprodukters inverkan på miljön Miljö- och energidepartementet 103 33 Stockholm Malmö den 14 augusti 2018 REMISSVAR: Remiss av EU-kommissionens förslag till direktiv om minskning av vissa plastprodukters inverkan på miljön Avfall Sverige

Läs mer

Jordbruksverket Stockholm. Malmö den 19 juni 2018

Jordbruksverket Stockholm. Malmö den 19 juni 2018 Jordbruksverket 103 33 Stockholm Malmö den 19 juni 2018 REMISSVAR: Förslag till ny vägledning om Tillämpning av miljöbalken vid lokalt omhändertagande av smittfarligt avfall vid epizootiutbrott vägledning

Läs mer

Det svenska hushållsavfallet

Det svenska hushållsavfallet Det svenska hushållsavfallet 2018 Avfallshantering i världsklass Sveriges kommuner och svenskarna är duktiga på avfallshantering. Från insamling till sortering och återvinning. Med den här skriften vill

Läs mer

Det svenska hushållsavfallet

Det svenska hushållsavfallet Det svenska hushållsavfallet 2018 Avfallshantering i världsklass 99,5% 99,5 procent av hushållsavfallet återvanns under 2017. Utmaningen nu är att minska mängden avfall. Sveriges kommuner och svenskarna

Läs mer

Sammanfattning Avfall Sverige välkomnar den övergång från delmål till etappmål som har gjorts.

Sammanfattning Avfall Sverige välkomnar den övergång från delmål till etappmål som har gjorts. Miljödepartementet 103 33 Stockholm Dnr M2011/1516/Ma Malmö den 31 augusti 2011 REMISSVAR: Miljömålsberedningens betänkande Etappmål i miljömålssystemet (SOU 2011:34) samt Naturvårdsverkets rapport Miljömålen

Läs mer

REMISSVAR: Upphandlingsutredningen 2010 slutbetänkande (SOU 2013:12) Goda affärer en strategi för hållbar offentlig upphandling

REMISSVAR: Upphandlingsutredningen 2010 slutbetänkande (SOU 2013:12) Goda affärer en strategi för hållbar offentlig upphandling Socialdepartementet 103 33 Stockholm Dnr S2013/1826/RU Malmö den 19 juni 2013 REMISSVAR: Upphandlingsutredningen 2010 slutbetänkande (SOU 2013:12) Goda affärer en strategi för hållbar offentlig upphandling

Läs mer

Avfall Sveriges ståndpunkter 2018

Avfall Sveriges ståndpunkter 2018 Avfall Sveriges ståndpunkter 2018 Avfall Sveriges ståndpunkter är det dokument som vägleder ställningstaganden och åtgärder för att utveckla förebyggande, återanvändning och avfallshanteringen samt kommunernas

Läs mer

Varför går det avfall från Norge till Sverige för behandling i svenska energiåtervinningsanläggningar?

Varför går det avfall från Norge till Sverige för behandling i svenska energiåtervinningsanläggningar? 2016-01-12 Varför går det avfall från Norge till Sverige för behandling i svenska energiåtervinningsanläggningar? Korta svaret: behandlingspriset Men varför är det så mycket billigare att behandla restavfallet

Läs mer

SKRIVELSE: Kommentarer till hearing-version av Miljöbyggnad Drift och förvaltning (inför kommande remittering)

SKRIVELSE: Kommentarer till hearing-version av Miljöbyggnad Drift och förvaltning (inför kommande remittering) Sweden Green Building Council Landsvägen 50 A 172 63 Sundbyberg Malmö den 31 augusti 2018 SKRIVELSE: Kommentarer till hearing-version av Miljöbyggnad Drift och förvaltning (inför kommande remittering)

Läs mer

Perspektiv på framtida avfallsbehandling

Perspektiv på framtida avfallsbehandling Perspektiv på framtida avfallsbehandling Johan Sundberg, Profu Centrum för optimal resurshantering av avfall www.wasterefinery.se I ett miljöperspektiv så har Sverige världens bästa avfallsbehandling!

Läs mer

Miljödepartementet Stockholm. Dnr M2012/3309/Ke. Malmö den 15 februari 2013

Miljödepartementet Stockholm. Dnr M2012/3309/Ke. Malmö den 15 februari 2013 Miljödepartementet 103 33 Stockholm Dnr M2012/3309/Ke Malmö den 15 februari 2013 REMISSVAR: Remiss av svenskt genomförande av Europaparlamentets och rådets direktiv (2012/19/EU) av den 4 juli 2012 om avfall

Läs mer

Avfallets roll i framtidens energisystem

Avfallets roll i framtidens energisystem Avfallets roll i framtidens energisystem Ambjörn Lätt Futureheat konferens, 2018-11-21 ARFEN Bakgrund Litteraturstudie ARFEN Scenarier Slutsatser Intervjustudie Bakgrund Recap Energiåtervinning uravfall

Läs mer

Önskemål om ändring av 32 förordning (2013:253) om förbränning av avfall

Önskemål om ändring av 32 förordning (2013:253) om förbränning av avfall Stockholm 2017-05-30 Raziyeh Khodayari Raziyeh.khodayari@energiföretagen.se Jakob Sahlén jakob.sahlen@avfallsverige.se Miljö- och energidepartementet m.registrator@regeringskansliet.se Naturvårdsverket

Läs mer

REMISSVAR: Betänkande Miljötillsyn och sanktioner en tillsyn präglad av ansvar, respekt och enkelhet (SOU 2017:63)

REMISSVAR: Betänkande Miljötillsyn och sanktioner en tillsyn präglad av ansvar, respekt och enkelhet (SOU 2017:63) Miljö- och energidepartementet 103 33 Stockholm Dnr M2017/01714/Me Malmö den 8 januari 2018 REMISSVAR: Betänkande Miljötillsyn och sanktioner en tillsyn präglad av ansvar, respekt och enkelhet (SOU 2017:63)

Läs mer

SKRIVELSE: EU-rättens möjligheter till offentligt offentligt samarbete (avtalssamverkan) måste klargöras i LOU och den reviderade kommunallagen

SKRIVELSE: EU-rättens möjligheter till offentligt offentligt samarbete (avtalssamverkan) måste klargöras i LOU och den reviderade kommunallagen Finansdepartementet Ardalan Shekarabi 103 33 Stockholm Malmö den 17 februari 2016 SKRIVELSE: EU-rättens möjligheter till offentligt offentligt samarbete (avtalssamverkan) måste klargöras i LOU och den

Läs mer

REMISSVAR: Remiss av promemorian Verksamheter som kan undantas från tillstånds- och anmälningsplikt

REMISSVAR: Remiss av promemorian Verksamheter som kan undantas från tillstånds- och anmälningsplikt Miljö- och energidepartementet 103 33 Stockholm Dnr M2018/01322/R Malmö 17 december 2018 REMISSVAR: Remiss av promemorian Verksamheter som kan undantas från tillstånds- och anmälningsplikt Avfall Sverige

Läs mer

SKRIVELSE: Förslag till författningsändringar - 40, 43 och 45 förordning (2013:253) om förbränning av avfall

SKRIVELSE: Förslag till författningsändringar - 40, 43 och 45 förordning (2013:253) om förbränning av avfall Miljö- och energidepartementet 103 33 Stockholm Naturvårdsverket 106 48 Stockholm Malmö den 31 augusti 2017 SKRIVELSE: Förslag till författningsändringar - 40, 43 och 45 förordning (2013:253) om förbränning

Läs mer

REMISSVAR: Remiss av promemoria om förbättrat genomförande av två direktiv på avfallsområdet

REMISSVAR: Remiss av promemoria om förbättrat genomförande av två direktiv på avfallsområdet Miljö- och energidepartementet 103 33 Stockholm Malmö den 9 februari 2018 REMISSVAR: Remiss av promemoria om förbättrat genomförande av två direktiv på avfallsområdet Avfall Sverige är branschorganisationen

Läs mer

Remissynpunkter RUFS 2050"

Remissynpunkter RUFS 2050 Stockholms läns landsting Tillväxt- och regionplaneförvaltningen Remissynpunkter RUFS 2050" Dnr: TRN 2016-0047 SÖRAB är ett regionalt avfallsbolag i norra Stockholms län som ägs av kommunerna Danderyd,

Läs mer

Mot framtiden: styrmedel för en mer hållbar avfallshantering

Mot framtiden: styrmedel för en mer hållbar avfallshantering Mot framtiden: styrmedel för en mer hållbar avfallshantering Göran Finnveden Professor Miljöstrategisk analys Vice-rektor för Hållbar utveckling KTH Typer av styrmedel Juridiska (t.ex. lagar, förordningar)

Läs mer

Juridiska förutsättningar för förebyggande och återanvändning

Juridiska förutsättningar för förebyggande och återanvändning GUIDE # 9 Maj 2014 Juridiska förutsättningar för förebyggande och återanvändning I korthet Det finns inte något legalt hinder mot att kommunen eftersorterar avfall som har lämnats i till exempel en återvinningscontainer

Läs mer

REMISSVAR: Remiss av EU-kommissionens förslag till direktiv om minskning av vissa plastprodukters inverkan på miljön

REMISSVAR: Remiss av EU-kommissionens förslag till direktiv om minskning av vissa plastprodukters inverkan på miljön Miljö- och energidepartementet 103 33 Stockholm Malmö den 14 augusti 2018 REMISSVAR: Remiss av EU-kommissionens förslag till direktiv om minskning av vissa plastprodukters inverkan på miljön Avfall Sverige

Läs mer

Stockholm 15 november 2018

Stockholm 15 november 2018 Er ref/dnr: Fi2018/04173/S2 Vårt dnr: 2018/0104 Finansdepartementet 103 33 Stockholm Stockholm 15 november 2018 Yttrande avseende delar av betänkandet Brännheta skatter! Bör avfallsförbränning och utsläpp

Läs mer

Miljö- och energidepartementet Stockholm. Dnr M2016/01154/Ke. Malmö den 1 september 2016

Miljö- och energidepartementet Stockholm. Dnr M2016/01154/Ke. Malmö den 1 september 2016 Miljö- och energidepartementet 103 33 Stockholm Dnr M2016/01154/Ke Malmö den 1 september 2016 REMISSVAR: Remiss av Naturvårdsverkets rapport Minskad förbrukning av plastbärkassar samt separat promemoria

Läs mer

Yttrande Nya regler för upphandling (Ds 2014:25 och SOU 2014:51)

Yttrande Nya regler för upphandling (Ds 2014:25 och SOU 2014:51) Socialdepartementet Enheten för Upphandlingsrätt 103 33 STOCKHOLM Yttrande Nya regler för upphandling (Ds 2014:25 och SOU 2014:51) Er referens: S2014/5303/RU Återvinningsindustrierna, ÅI, är en branschförening

Läs mer

Verkar för en miljöriktig, hållbar avfallshantering utifrån ett samhällsansvar

Verkar för en miljöriktig, hållbar avfallshantering utifrån ett samhällsansvar Avfall Sverige Branschorganisationen för avfallshantering och återvinning 400 medlemmar kommuner, kommunbolag - Privata företag är associerade medlemmar Verkar för en miljöriktig, hållbar avfallshantering

Läs mer

Bilaga 4 Lagstiftning

Bilaga 4 Lagstiftning Beslutad av: Dokumentansvarig: Renhållningsenheten Dokumenttyp: Välj i listan... Giltighetstid: Välj i listan... Gäller från: Diarienr: KS.2017.203 Ändringsförteckning Datum Ändring Bilaga 4 Lagstiftning

Läs mer

SKRIVELSE: Innefatta renhållningspersonal i utredningens överväganden och förslag

SKRIVELSE: Innefatta renhållningspersonal i utredningens överväganden och förslag Ju 2016:23 Blåljusutredningen 103 33 Stockholm Malmö den 27 oktober 2017 SKRIVELSE: Innefatta renhållningspersonal i utredningens överväganden och förslag Avfall Sverige är branschorganisationen inom avfallshantering

Läs mer

Yttrande över delar av betänkandet Brännheta skatter! Bör avfallsförbränning och utsläpp av kväveoxider från energiproduktion beskattas?

Yttrande över delar av betänkandet Brännheta skatter! Bör avfallsförbränning och utsläpp av kväveoxider från energiproduktion beskattas? Regelrådet är ett särskilt beslutsorgan inom Tillväxtverket vars ledamöter utses av regeringen. Regelrådet ansvarar för sina egna beslut. Regelrådets uppgifter är att granska och yttra sig över kvaliteten

Läs mer

SKRIVELSE: Inlaga till arbetet med Miljöbyggnad 3.0 angående miljövärdering av avfallsförbränning med energiåtervinning

SKRIVELSE: Inlaga till arbetet med Miljöbyggnad 3.0 angående miljövärdering av avfallsförbränning med energiåtervinning Miljöbyggnad 3.0 Sweden Green Building Council Landsvägen 50A 172 63 Sundbyberg Malmö den 14 december 2015 SKRIVELSE: Inlaga till arbetet med Miljöbyggnad 3.0 angående miljövärdering av avfallsförbränning

Läs mer

Styrmedel och skatter idag och framöver på avfall

Styrmedel och skatter idag och framöver på avfall Styrmedel och skatter idag och framöver på avfall Sätra Gård 2010-03-18 Fredrik Zetterlund R-S M Energi & Processteknik Skatter och avgifter på avfallsförbränning Avfallsförbränningsskatt ( BRASkatt )

Läs mer

Miljöredovisning 2014

Miljöredovisning 2014 Miljöredovisning 2014 Vi är stolta över vår fjärrvärmeproduktion som nu består av nära 100 % återvunnen energi. Hans-Erik Olsson Kvalitetsstrateg vid Sundsvall Energi Miljöfrågorna är viktiga för oss.

Läs mer

Styrmedel för en mer hållbar avfallshantering

Styrmedel för en mer hållbar avfallshantering Styrmedel för en mer hållbar avfallshantering Göran Finnveden Avdelningen för Miljöstrategisk analys fms Institutionen för Samhällsplanering och miljö Skolan för Arkitektur och samhällsbyggnad KTH Delprojekt

Läs mer

PM Avfallshantering. Västlänken och Olskroken planskildhet PM 2014/ Kerstin Larsson _ MPU02 1 (5) Projektnamn

PM Avfallshantering. Västlänken och Olskroken planskildhet PM 2014/ Kerstin Larsson _ MPU02 1 (5) Projektnamn Projektnamn Västlänken och Olskroken planskildhet Dokumenttyp Ärendenummer PM 2014/98935 Skapad av Filnamn Patrik Lindberg MPU02-00-025-00-0340 Godkänt av Godkänt datum Version Kerstin Larsson 2016-06-27

Läs mer

Klimatcertifikat för grönare transporter. Gävle-Dala Drivmedelskonvent, Borlänge Torsdagen den 20 mars, 2104

Klimatcertifikat för grönare transporter. Gävle-Dala Drivmedelskonvent, Borlänge Torsdagen den 20 mars, 2104 Klimatcertifikat för grönare transporter Gävle-Dala Drivmedelskonvent, Borlänge Torsdagen den 20 mars, 2104 Inledande frågor Kvotplikten är här för att stanna hur kan den utformas för att gynna biobränslen

Läs mer

Klimatverktyg. En sammanfattning.

Klimatverktyg. En sammanfattning. TILL FÖRMÅN FÖR FRÄLSNINGSARMÉNS SOCIALA ARBETE Klimatverktyg En sammanfattning. Myrorna har låtit det oberoende miljökonsultföretaget WSP göra ett klimatverktyg för hanteringen av secondhandkläder. Resultatet

Läs mer

Bilaga 1, Samrådsredogörelse Presentationsmaterial Plan för avfallshantering i ett hållbart samhälle

Bilaga 1, Samrådsredogörelse Presentationsmaterial Plan för avfallshantering i ett hållbart samhälle Bilaga 1, Samrådsredogörelse Presentationsmaterial Plan för avfallshantering i ett hållbart samhälle Nu gör vi en gemensam avfallsplan för SÖRAB kommunerna Ett nytt angreppssätt som är kraftfullt och berör

Läs mer

Miljöredovisning 2016 tillsammans för en hållbar framtid

Miljöredovisning 2016 tillsammans för en hållbar framtid Miljöredovisning 2016 tillsammans för en hållbar framtid Miljöfrågorna är viktiga för oss. För Sundsvall Energi står miljöfrågorna i fokus. Det är en del av vår vardag och vi jobbar aktivt för att ständigt

Läs mer

Hej. Bifogar synpunkter på förslag till klimatfärdplan. Hälsningar TRN Jan-Erik Haglund

Hej. Bifogar synpunkter på förslag till klimatfärdplan. Hälsningar TRN Jan-Erik Haglund TRN 2016-0082-113 Från: Till: Ärende: Datum: Bilagor: Jan-Erik Haglund TRF Funk Registrator Synpunkter på klimatfärdplan 2050, TRN 2016-0082 den 2 oktober 2017 16:24:52 Synpunkter klimatfärdplan 2017-10-02.pdf

Läs mer

REMISSVAR: Förslag till ändring i Boverkets byggregler (2011 :6) - föreskrifter och allmänna råd

REMISSVAR: Förslag till ändring i Boverkets byggregler (2011 :6) - föreskrifter och allmänna råd Boverket Att: Stina Jonfjärd Box 534 371 23 Karlskrona Dnr 6664/2017 Malmö den 9 maj 2018 REMISSVAR: Förslag till ändring i Boverkets byggregler (2011 :6) - föreskrifter och allmänna råd Avfall Sverige

Läs mer

NFS 2004:X. Förslag till Naturvårdsverkets allmänna råd om hantering av brännbart avfall och organiskt avfall;

NFS 2004:X. Förslag till Naturvårdsverkets allmänna råd om hantering av brännbart avfall och organiskt avfall; 2003-09-16 NFS 2004:X Förslag till Naturvårdsverkets allmänna råd om hantering av brännbart avfall och organiskt avfall; beslutade den XX 2004. Dessa allmänna råd ersätter tidigare allmänna råd (NFS 2001:22)

Läs mer

Människan i centrum Avfallshanteringen ska utgå från människans behov och vara anpassad både till den som lämnar och den som hämtar avfall.

Människan i centrum Avfallshanteringen ska utgå från människans behov och vara anpassad både till den som lämnar och den som hämtar avfall. Människan i centrum Avfallshanteringen ska utgå från människans behov och vara anpassad både till den som lämnar och den som hämtar avfall. Det innebär att insamlingen ska vara enkel, lätt att förstå och

Läs mer

Enkätundersökning. Villaägarnas Riksförbund 2010-04-20

Enkätundersökning. Villaägarnas Riksförbund 2010-04-20 Enkätundersökning Villaägarnas Riksförbund 2010-04-20 Pronto Communication AB Kammakargatan 48 111 60 Stockholm T +46 8 23 01 00 F +46 8 23 01 05 info@prontocommunication.se Bakgrund Pronto har på uppdrag

Läs mer

Remissvar: Remiss av EU-kommissionens förslag till direktiv om minskning av vissa plastprodukters inverkan på miljön

Remissvar: Remiss av EU-kommissionens förslag till direktiv om minskning av vissa plastprodukters inverkan på miljön EFS1001, v4.0, 2017-09-18 REMISSVAR 1 (3) Datum 2018-08-16 Raziyeh Khodayari, 08-677 27 13 raziyeh.khodayari@energiföretagen.se m.remissvar@regeringskansliet.se malin.johansson@regeringskansliet.se elisabeth.lidbaum@regeringskansliet.se

Läs mer

Bilaga 5. Uppgifter till länsstyrelsen. Bilaga till Avfallsplan

Bilaga 5. Uppgifter till länsstyrelsen. Bilaga till Avfallsplan Bilaga 5. Uppgifter till länsstyrelsen Bilaga till Avfallsplan 2016-2019 2 1 Administrativa uppgifter Kommun Norrtälje kommun År 2016-2019 Datum när planen antogs Ansvarig nämnd 2016-XX-XX, statistik som

Läs mer

Till Avfall Sveriges kommunmedlemmar. Malmö den 5 december 2016

Till Avfall Sveriges kommunmedlemmar. Malmö den 5 december 2016 Till Avfall Sveriges kommunmedlemmar Malmö den 5 december 2016 INFORMATION: Redogörelse från Avfall Sverige för hushållsavfallsdefinitionen i anledning privat insamlingsentreprenörs avtal med en livsmedelskedjas

Läs mer

OMVÄRLDSBEVAKNING OCH LAGSTIFTNING ATT FÖRHÅLLA SIG TILL I ARBETET MED KOMMUNAL AVFALLSPLAN FÖR BENGTSFORD, DALS-ED. FÄRGELANDA OCH MELLERUDS KOMMUNER

OMVÄRLDSBEVAKNING OCH LAGSTIFTNING ATT FÖRHÅLLA SIG TILL I ARBETET MED KOMMUNAL AVFALLSPLAN FÖR BENGTSFORD, DALS-ED. FÄRGELANDA OCH MELLERUDS KOMMUNER 2013-06-14 OMVÄRLDSBEVAKNING OCH LAGSTIFTNING ATT FÖRHÅLLA SIG TILL I ARBETET MED KOMMUNAL AVFALLSPLAN FÖR BENGTSFORD, DALS-ED. FÄRGELANDA OCH MELLERUDS KOMMUNER Bilaga 1 till avfallsplan för fyra Dalslandskommuner

Läs mer

SKRIVELSE: Angående Naturvårdsverkets vägledning om spillfett och fett från fettavskiljare

SKRIVELSE: Angående Naturvårdsverkets vägledning om spillfett och fett från fettavskiljare Naturvårdsverket 106 48 Stockholm Malmö den 26 januari 2018 SKRIVELSE: Angående Naturvårdsverkets vägledning om spillfett och fett från fettavskiljare Avfall Sverige är branschorganisationen inom avfallshantering

Läs mer

Värme utgör den största delen av hushållens energiförbrukning

Värme utgör den största delen av hushållens energiförbrukning Visste du att värme och varmvatten står för ungefär 80% av all den energi som vi förbrukar i våra hem? Därför är en effektiv och miljövänlig värmeproduktion en av våra viktigaste utmaningar i jakten på

Läs mer

Vattenfall AB Evenemangsgatan Solna. Regeringskansliet Finansdepartementet. Diarienummer Fi2018/04173/S2

Vattenfall AB Evenemangsgatan Solna. Regeringskansliet Finansdepartementet. Diarienummer Fi2018/04173/S2 Vattenfall AB Evenemangsgatan 13 169 92 Solna Kontakt: Karin Nikavar Email: karin.nikavar@vattenfall.com Telefon: 08-739 69 29 Mobil: 0722-48 36 78 Regeringskansliet Finansdepartementet fi.remissvar@regeringskansliet.se

Läs mer

Bilaga 7. Begreppsförklaringar

Bilaga 7. Begreppsförklaringar Bilaga 7 sförklaringar Avfallsplan 2012-2015 för Lomma kommun 2010-12-01 sförklaring och definitioner Avfall Avfall Web Avfallshantering Avfallshierarki Avfallsminimering Avfallsplan Avslutade deponier

Läs mer

Nya styrmedel för en mer hållbar avfallshantering?

Nya styrmedel för en mer hållbar avfallshantering? Nya styrmedel för en mer hållbar avfallshantering? Göran Finnveden Miljöstrategisk analys fms KTH Exempel på existerande styrmedel Deponiförbud förbud att deponera brännbart och organiskt avfall Deponiskatt

Läs mer

Profu. Johan Sundberg

Profu. Johan Sundberg Johan Sundberg Delägare i forsknings och utredningsföretaget Profu. Forskningsledare för avfallsgruppen på Chalmers Profu 1993 2005 (tekn. doktor i avfallssystemanalys 1993). Profu (Projek4nriktad forskning

Läs mer

höstmöte 2008 Stockholm 11 12 november

höstmöte 2008 Stockholm 11 12 november höstmöte 2008 Stockholm 11 12 november Höstens hetaste ämnen Ramdirektivet Miljömålen Förbränningsskatten LOU, kommunal kompetens och konkurrens Nya batteriregler Materialinsamling Samverkan i producentansvaret

Läs mer

Bilaga 5 Miljöbedömning

Bilaga 5 Miljöbedömning Beslutad av: Dokumentansvarig: Renhållningsenheten Dokumenttyp: Välj i listan... Giltighetstid: Välj i listan... Gäller från: Diarienr: KS.2017.203 Ändringsförteckning Datum Ändring Bilaga 5 Miljöbedömning

Läs mer

Mindre och bättre energi i svenska växthus

Mindre och bättre energi i svenska växthus kwh/kvm På tal om jordbruk fördjupning om aktuella frågor 2013-02-11 Mindre och bättre energi i svenska växthus De svenska växthusen använder mindre energi per odlad yta nu än för elva år sedan. De håller

Läs mer

Ren energi för framtida generationer

Ren energi för framtida generationer Ren energi för framtida generationer Ren energi för framtida generationer Fortums mål är att skapa energi som gör livet bättre för nuvarande och framtida generationer. För att uppnå detta investerar vi

Läs mer

VafabMiljö - Våra anläggningar

VafabMiljö - Våra anläggningar VafabMiljö - Våra anläggningar Omhändertagna avfallsmängder Försäljning, Nm3/år (tusental) Biogas som fordonsbränsle!! 10 000 9 000 8 000 7 000 6 000 5 000 4 000 Publikt Sopbilar Bussar 3 000 2 000 1 000

Läs mer

En BRASkatt? - beskattning av avfall som förbränns (SOU 2005:23) Remiss från Finansdepartementet Remisstid till 3 juni 2005

En BRASkatt? - beskattning av avfall som förbränns (SOU 2005:23) Remiss från Finansdepartementet Remisstid till 3 juni 2005 Bilaga 12:5 till kommunstyrelsens protokoll den 1 juni 2005, 17 PM 2005 RVIII (Dnr 303-1597/2005) En BRASkatt? - beskattning av avfall som förbränns (SOU 2005:23) Remiss från Finansdepartementet Remisstid

Läs mer

REMISSVAR: Jordbruksverkets föreskrifter om ekologisk produktion och kontroll av ekologisk produktion

REMISSVAR: Jordbruksverkets föreskrifter om ekologisk produktion och kontroll av ekologisk produktion Jordbruksverket Växt- och miljöavdelningen 551 82 Jönköping Dnr 4.7.16-11784/13 Malmö den 11 maj 2015 REMISSVAR: Jordbruksverkets föreskrifter om ekologisk produktion och kontroll av ekologisk produktion

Läs mer

Naturvårdsverkets förslag till etappmål för textil och textilavfall Utkast 2013-10-21:

Naturvårdsverkets förslag till etappmål för textil och textilavfall Utkast 2013-10-21: Naturvårdsverket 106 48 Stockholm Malmö den 28 oktober 2013 Naturvårdsverkets förslag till etappmål för textil och textilavfall Utkast 2013-10-21: Synpunkter från Avfall Sverige 1. Generella kommentarer

Läs mer

Sopberget i världen: Hot eller möjlighet? Håkan Rylander

Sopberget i världen: Hot eller möjlighet? Håkan Rylander Sopberget i världen: Hot eller möjlighet? Håkan Rylander [kg] 500 Hushållsavfall per person i Göteborg 1885-2007 450 400 350 300 250 200 150 100 50 Björkdalen 1929 0 1880 1890 1900 1910 1920 1930 1940

Läs mer

Bilaga 2 Anteckningar från gruppdiskussionerna om energiåtervinning vid avfallsrådet den 30 september

Bilaga 2 Anteckningar från gruppdiskussionerna om energiåtervinning vid avfallsrådet den 30 september 1(6) Naturvårdsverket 2015-10-29 Bilaga 2 Anteckningar från gruppdiskussionerna om energiåtervinning vid avfallsrådet den 30 september Grupp 1 - Är överkapacitet i avfallsförbränningen i Sverige ett hinder

Läs mer

FJÄRRVÄRME PRISVÄRT DRIFTSÄKERT ENERGISMART

FJÄRRVÄRME PRISVÄRT DRIFTSÄKERT ENERGISMART FJÄRRVÄRME PRISVÄRT DRIFTSÄKERT ENERGISMART Fjärrvärme är en enkel, trygg och lokalproducerad värmelösning för dig. Nu och i framtiden. Prisvärt, driftsäkert och energismart, långsiktigt och hållbart.

Läs mer

Det är skillnad på. värme och värme. Välj värme märkt Bra Miljöval

Det är skillnad på. värme och värme. Välj värme märkt Bra Miljöval Det är skillnad på värme och värme Välj värme märkt Bra Miljöval Varför du ska välja värme märkt Bra Miljöval Du som väljer värme märkt Bra Miljöval... Genom att miljömärka värmeenergi med Bra Miljöval

Läs mer

Lätt att göra rätt! så tar vi hand om ditt avfall! En kortversion av Strängnäs kommuns avfallsplan

Lätt att göra rätt! så tar vi hand om ditt avfall! En kortversion av Strängnäs kommuns avfallsplan Lätt att göra rätt! så tar vi hand om ditt avfall! En kortversion av Strängnäs kommuns avfallsplan 2 / Avfallsplan Vem ansvar för vad? Kommunens ansvar Det är kommunen som ansvarar för att samla in och

Läs mer

Välkommen till REKO information Fjärrvärme

Välkommen till REKO information Fjärrvärme Välkommen till REKO information Fjärrvärme REKO Information Vad vill vi säga? 1. Vad är REKO 2. Vad har hänt de senaste året 3. Ekonomi 4. Hur ser framtiden ut 5. Hur ser prisutvecklingen ut 6. Vad är

Läs mer

REMISSVAR: Remiss betänkandet Skatt på kadmium i vissa produkter och kemiska växtskyddsmedel

REMISSVAR: Remiss betänkandet Skatt på kadmium i vissa produkter och kemiska växtskyddsmedel Finansdepartementet 103 33 Stockholm Dnr Fi2017/04821/S2 Malmö den 28 april 2018 REMISSVAR: Remiss betänkandet Skatt på kadmium i vissa produkter och kemiska växtskyddsmedel Avfall Sverige är kommunernas

Läs mer

Sammanfattning. Bakgrund

Sammanfattning. Bakgrund Sammanfattning I den här rapporten analyseras förutsättningarna för att offentlig upphandling ska fungera som ett mål- och kostnadseffektivt miljöpolitiskt styrmedel. I anslutning till detta diskuteras

Läs mer

AKTUELLA FÖRÄNDRINGAR AV STYRMEDEL MED PÅVERKAN PÅ ENERGIÅTERVINNING

AKTUELLA FÖRÄNDRINGAR AV STYRMEDEL MED PÅVERKAN PÅ ENERGIÅTERVINNING AKTUELLA FÖRÄNDRINGAR AV STYRMEDEL MED PÅVERKAN PÅ ENERGIÅTERVINNING Föredragshållare: Claes Vallin Energistrateg, Tekniska verken i Linköping AB Ordförande i Avfall Sveriges styrmedelsgrupp inom AG EÅ

Läs mer

Finansdepartementet Stockholm. Dnr Fi2018/04173/S2. Malmö 23 oktober 2018

Finansdepartementet Stockholm. Dnr Fi2018/04173/S2. Malmö 23 oktober 2018 Finansdepartementet 103 33 Stockholm Dnr Fi2018/04173/S2 Malmö 23 oktober 2018 REMISSVAR: Remiss avseende delar av betänkandet Brännheta skatter! Bör avfallsförbränning och utsläpp av kväveoxider från

Läs mer

Naturvårdsverkets författningssamling

Naturvårdsverkets författningssamling Naturvårdsverkets författningssamling ISSN 1403-8234 Naturvårdsverkets föreskrifter och allmänna råd om hantering av brännbart avfall och organiskt avfall; beslutade den 14 april 2004. NFS 2004:4 Utkom

Läs mer

REMISSVAR: Stärkt straffrättsligt skydd för blåljusverksamhet och andra samhällsnyttiga funktioner (SOU 2018:2)

REMISSVAR: Stärkt straffrättsligt skydd för blåljusverksamhet och andra samhällsnyttiga funktioner (SOU 2018:2) Justitiedepartementet 103 33 Stockholm Dnr 2018/00485/L5 Malmö den 5 april 2018 REMISSVAR: Stärkt straffrättsligt skydd för blåljusverksamhet och andra samhällsnyttiga funktioner (SOU 2018:2) Avfall Sverige

Läs mer

IKEA Sverige - Förslag för en mer hållbar textilanvändning

IKEA Sverige - Förslag för en mer hållbar textilanvändning IKEA Sverige - Förslag för en mer hållbar textilanvändning Sammanfattning IKEA vill bidra till en hållbar konsumtion genom att öka mängden textil som både återanvänds och återvinns. När det gäller textil

Läs mer

- nulägesrapport. Erik Thornström. Svensk Fjärrvärme. TPA-utredningens förslag - nulägesrapport 2011-11-16

- nulägesrapport. Erik Thornström. Svensk Fjärrvärme. TPA-utredningens förslag - nulägesrapport 2011-11-16 TPA-utredningens förslag - nulägesrapport Erik Thornström Svensk Fjärrvärme 1 Presentationen Bakgrund om TPA-utredningens förslag Konsekvenser av TPA-utredningens förslag Remissynpunkter och fortsatt hantering

Läs mer

Om kommunal avfallsplanering. för dig som är politiskt förtroendevald eller förvaltningschef

Om kommunal avfallsplanering. för dig som är politiskt förtroendevald eller förvaltningschef Om kommunal avfallsplanering för dig som är politiskt förtroendevald eller förvaltningschef För varje kommun ska det finnas en renhållningsordning som ska antas av kommunfullmäktige. Renhållningsordningen

Läs mer

Kent Nyström Lars Dahlgren

Kent Nyström Lars Dahlgren Kent Nyström Lars Dahlgren Proposal for a Directive of the European Parliament and the Council of the promotion of electricity from renewable energy sources in the internal electricity market I korthet

Läs mer

Deponiska*en och restmaterial. Monica Lövström VD Svenska EnergiAskor AB

Deponiska*en och restmaterial. Monica Lövström VD Svenska EnergiAskor AB Deponiska*en och restmaterial Monica Lövström VD Svenska EnergiAskor AB Miljörik(g hantering av askor från energiproduk(on Vi vill se e: hållbart samhälle där klimat- smarta lösningar bidrar (ll a: rä:

Läs mer

Kap 6.2 Verksamheters avfall - En tydligare ansvarsfördelning mellan kommuner och verksamhetsutövare

Kap 6.2 Verksamheters avfall - En tydligare ansvarsfördelning mellan kommuner och verksamhetsutövare 1 Kap 6.2 Verksamheters avfall - En tydligare ansvarsfördelning mellan kommuner och verksamhetsutövare ÅI tillstyrker förslaget att verksamheter får ta ansvar för allt sitt avfall, dvs definitionen av

Läs mer

Uppgifter till Länsstyrelsen

Uppgifter till Länsstyrelsen Avfallsplan Orust kommun 2017-2021 Uppgifter till Länsstyrelsen Bilaga 5 1 Avfallsplan Orust kommun 2017-2021 Administrativa uppgifter Kommun Orust kommun År 2017-2021 Datum när planen antogs Ansvarig

Läs mer

Mattias Bisaillon. Profu. Delägare i forsknings- och utredningsföretaget

Mattias Bisaillon. Profu. Delägare i forsknings- och utredningsföretaget Mattias Bisaillon Delägare i forsknings- och utredningsföretaget, 2001- Doktorand i avfallsgruppen på Chalmers 1998-2004 (tekn. doktor i avfalls- och energisystemanalys 2004) (Projektinriktad forskning

Läs mer

Sysselsättningseffekter

Sysselsättningseffekter BILAGA 2 1(3) Underlag gällande Sysselsättningseffekter Sysselsättningseffekter - Underlag till Dalarnas Energi- och klimatstrategi 2012 2 Bakgrund och syfte I Dalarnas energi- och klimatstrategi 2012

Läs mer

Industrigruppen Återvunnen Energi

Industrigruppen Återvunnen Energi Industrigruppen Återvunnen Energi Pilkington Floatglas AB Industri Park of Sweden/Kemira SSAB Södra Skogsägarna Holmen AB Cementa AB Preem Boliden www.atervunnenenergi.se Potential industriell restvärme

Läs mer

Kraftvärme i Katrineholm. En satsning för framtiden

Kraftvärme i Katrineholm. En satsning för framtiden Kraftvärme i Katrineholm En satsning för framtiden Hållbar utveckling Katrineholm Energi tror på framtiden Vi bedömer att Katrineholm som ort står inför en fortsatt positiv utveckling. Energi- och miljöfrågor

Läs mer

REMISSVAR: Förslag till Sveriges integrerade nationella energi- och klimatplan

REMISSVAR: Förslag till Sveriges integrerade nationella energi- och klimatplan Miljö- och energidepartementet 103 33 Stockholm Dnr M2017/02332/Ee Malmö den 16 februari 2018 REMISSVAR: Förslag till Sveriges integrerade nationella energi- och klimatplan Avfall Sverige är kommunernas

Läs mer