REMISSVAR: Havs- och vattenmyndighetens redovisning av regeringsuppdrag om enskilda avlopp styrmedel för att nå en hållbar åtgärdstakt

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "REMISSVAR: Havs- och vattenmyndighetens redovisning av regeringsuppdrag om enskilda avlopp styrmedel för att nå en hållbar åtgärdstakt"

Transkript

1 Miljödepartementet Stockholm Dnr M2013/790/Nm Malmö den 17 april 2014 REMISSVAR: Havs- och vattenmyndighetens redovisning av regeringsuppdrag om enskilda avlopp styrmedel för att nå en hållbar åtgärdstakt Avfall Sverige är expertorganisationen inom avfallshantering och återvinning. Föreningen har funnits sedan 1947 och har omkring 400 medlemmar. Avfall Sverige företräder kommuner, kommunalförbund, kommunala bolag och kommunala regionbolag. Deras kunder utgör Sveriges befolkning och en stor del av näringslivet. Genom medlemmarna representerar Avfall Sverige Sveriges befolkning. I föreningen ingår, som associerade medlemmar, ett hundratal tillverkare, konsulter och entreprenörer aktiva inom avfallshantering. Avfall Sverige arbetar enligt avfallshierarkin och verkar för att förebygga att avfall uppstår och att mer återanvänds samt för att återvinna det avfall som ändå uppstår. Avfall Sverige har genom remiss daterad den 13 januari 2014 beretts tillfälle att yttra sig över ovan nämnda förslag och har följande kommentarer. Sammanfattning Avfall Sverige lämnar inte några synpunkter till förslagen om styrmedel för en hållbar åtgärdstakt av små avloppsanläggningar som sådana. Avfall Sveriges synpunkter hänförs till de delar av förslagen som har bäring på i 15 kap. 8 miljöbalken reglerade kommunala renhållningsskyldigheten för hushållsavfall. Avfall Sverige vill uppmärksamma att avfall från små avloppsanläggningar innefattas i den kommunala renhållningsskyldigheten för hushållsavfall när detta avfall utgör hushållsavfall. I den vägledning som Havs- och Vattenmyndigheten föreslår tas fram i anslutning till nya bestämmelser anser Avfall Sverige att det är viktigt att det anges att i ändring av väsentlig betydelse innefattas all modifiering av anslutningar och kopplingar för Avfall Sverige, Avfall Sverige AB, Prostgatan 2, Malmö, Telefon , Fax E-post Hemsida Bankgiro , Organisationsnummer

2 tömning av anläggningen. Avfall Sverige stödjer förslagen om krav på källsorterande system. Det är dock mycket viktigt att det vid prövningen av sådana anläggningar ställs tydliga krav på goda förutsättningar för den praktiska tömningen. Källsorterande system innebär samtidigt en förändrad, utökad och fördyrad insamling och avfallshantering. Avfall Sverige välkomnar att Havs- och Vattenmyndigheten föreslår att det i förslag till nya föreskrifter gällande små avloppsanläggningar för hushållsspillvatten ska anges att slamavskiljare, reningsverk och sluten tank ska vara åtkomliga för slamtömning (4 1 p). Krav att tillståndsgivande myndighet i beslut om beviljande av anläggningen ställer tydliga krav på minsta avstånd till tömningsplats samt att anläggningen ska vara konstruerad på ett sätt som underlättar den praktiska tömningen bör dock också uppställas i föreskrifter från Havs- och Vattemyndigheten. Generella kommentarer Avfall Sverige lämnar inte några synpunkter till förslagen om styrmedel för en hållbar åtgärdstakt av små avloppsanläggningar som sådana. Avfall Sveriges synpunkter hänförs till de delar av förslagen som har bäring på i den 15 kap. 8 miljöbalken reglerade kommunala renhållningsskyldigheten för hushållsavfall. Vilka krav som uppställs vid prövningen av små avloppsanläggningar får betydelse för hur kommunen kan effektuera sitt ansvar att borttransportera, återvinna och bortskaffa hushållsavfall från sådana anläggningar. När det gäller möjligheten att borttransportera avfall från sådana anläggningar har förslagen om tömning och krav på driften av anläggningarna betydelse. Förslagen om källsorterande system har koppling till möjligheten att återvinna avfallet. Definitionen av hushållsavfall och avfall från små avloppsanläggningar Som framgår under följande rubriker i avsnittet innefattas avfall från små avloppsanläggningar i den kommunala renhållningsskyldigheten för hushållsavfall när detta avfall utgör hushållsavfall. Definitionen av hushållsavfall Latrin och toalettavfall från enskilda anläggningar är hushållsavfall. 1 Detsamma gäller slam från hushållens slambrunnar. Om avfallet uppstår i en anläggning som behandlar latrin eller toalettavfall från flera olika fastigheter bör det inte anses komma från hushåll 1 J fr definitionen av hushållsavfall i 15 kap. 2 miljöbalken och prop. 1997/98:45 del 2 s. 185 ff. 2

3 i de fall anläggningen är stor, tekniskt komplex eller på annat sätt skiljer sig från en anläggning avsedd för enstaka hushåll. I de fallen kan inte avfallet heller anses som jämförligt med hushållsavfall. 2 I sammanhanget är det viktigt att uppmärksamma att avfall från små avloppsanläggningar som inte utgör hushållsavfall faller utanför den kommunala renhållningsskyldigheten. Sådant avfall är avfallsinnehavarens ansvar att hantera på ett miljö- och hälsomässigt godtagbart sätt (j fr 15 kap. 5 a första stycket miljöbalken). Med detta sagt vill Avfall Sverige uppmärksamma att det ur avfallshanteringssynpunkt finns en kontroll från det allmännas sida över de anläggningar som har den beskaffenheten att där genereras hushållsavfall genom att borttransport av avfall från dem sker i kommunal regi, vilket borgar för att avfallet från dessa anläggningar oavsett anläggningens status åtminstone omhändertas på ett miljö- och hälsomässigt godtagbart sätt. När det gäller anläggningar där det avfall som genereras är avfallsinnehavarens ansvar är det sannolikt svårare att säkerställa ett miljö- och hälsomässigt godtagbart omhändertagande. Fosforfällor 3 Förbrukat filtermaterial från fosforfällor för kompletterande rening i enskilda avloppsanläggningar är hushållsavfall. Det innebär att kommunerna har ansvar för borttransport och hantering av fosforfiltermaterialet. Det kan vara svårt att få avsättning för filtermaterialet som kalknings- och gödselmedel för åkermark. Nya föreskrifter och regler för kvalitetssäkring av avloppsfraktioner är dessutom under arbete, vilket kan innebära begränsningar. Det förbrukade filtermaterialet kan också ingå som råvara i anläggningsjord, vilket förekommer i flera kommuner. Minireningsverk 4 2 <http://www.naturvardsverket.se/upload/06_produkter_och_avfall/avfall/lagar_och_reglerom_avfall/vagledning_till_definitionen_av_hushallsavfall.pdf>. 3 Se Avfall Sveriges rapport U2012:03 Fosforfiltermaterial ett hushållsavfall, <http://www.avfallsverige.se/fileadmin/uploads/rapporter/utveckling/rapporter_2012/u pdf>. 4 Se Avfall Sveriges rapport U2013:14 Minireningsverk i enskilda avlopp, <http://www.avfallsverige.se/fileadmin/uploads/rapporter/utveckling/u pdf>. 3

4 Minireningsverk är en tekniklösning som blir allt vanligare i enskilda avloppsanläggningar. Kommunens avfallsansvariga organisation har det övergripande ansvaret för tömning och behandling av slammet, som definieras som hushållsavfall. I många fall måste en viss mängd slam lämnas kvar i verket för att behålla den biologiska aktiviteten och inte minska reningseffektiviteten. Hur mycket som ska lämnas kvar varierar mellan olika verk, ibland uppges en procentuell mängd och ibland hänvisas till en markerad nivå i verket. Många reningsverk måste efter tömningen återfyllas med rent vatten, vilket inte ingår i avfallsverksamhetens ansvar, utan är fastighetsägarens eget ansvar. En fullgod tömning av vissa typer av minireningsverk försvåras till följd av konstruktionen av desamma. Specifika kommentarer Ändring av anläggning s. 14: När det gäller ändringar i övrigt av väsentlig betydelse av avloppsanläggningar föreslår Havs- och Vattenmyndigheten att det ska krävas anmälan till kommunal nämnd. I den vägledning som myndigheten föreslår tas fram i anslutning till nya bestämmelser anser Avfall Sverige att det är viktigt att det anges att i ändring av väsentlig betydelse innefattas all modifiering av anslutningar och kopplingar för tömning av anläggningen. Detta eftersom sådana modifieringar försvårar eller förhindrar den tömning av anläggningen som renhållaren utför när avfallet i anläggningen utgör hushållsavfall. Krav på källsorterande system s. 36: Havs- och Vattenmyndigheten föreslår att vid extra hög miljöskydds- respektive hälsoskyddsnivå föreslås krav på källsorterande system. Myndigheten anger också att krav på källsorterande anläggningar vid extra hög skyddsnivå bidrar till att återföring av växtnäringsämnen till jordbruket ökar. Avfall Sverige stödjer förslagen om krav på källsorterande system. Det är dock viktigt att det vid prövningen av sådana anläggningar ställs krav på tömningen på så sätt att förutsättningarna för tömning ska föras vidare från fastighetsägaren till renhållaren, som ansvarar för tömning av systemen när avfallet i dem utgör hushållsavfall. Avfall Sverige stödjer principen om ökad återföring av växtnäringsämnen eftersom det utgör återvinning i enlighet med EU:s avfallshierarki i ramdirektivet 2008/98/EG om avfall. Avfall Sverige anser att det är viktigt att verka för kretsloppsbaserade lösningar. När det gäller återföring av växtnäringsämnen är det dock så att det finns en ökad restriktivitet hos huvudmännen för reningsverken att ta emot bland annat avloppsvatten 4

5 från slamavskiljare i enskilda avlopp. Detta är också någonting som medlemmar hos Avfall Sverige har uppmärksammat då reningsverken vanligen är de anläggningar där man lämnar avfall från små avloppsanläggningar. Av reglerna för det certifieringssystem för renare vatten (REVAQ) som Svenskt Vatten står bakom anges att certifikatsinnehavaren inte ska ta emot sådant material som bedöms påverka kvaliteten på slam negativt genom lågt näringsinnehåll eller högt innehåll av föroreningar. 5 Detta är ett exempel på att det kan komma att uppstå potentiella problem för återföringen av växtnäringsämnen (det är rötslam från rötning vid reningsverken som det annars finns generella förutsättningar att återföra till produktiv mark). Mot bakgrund av ovan nämnda anser Avfall Sverige att det är viktigt att krav på källsorterande system måste harmonisera med förutsättningarna för att, efter återvinning, avsätta det avfall som har genererats i systemen. Det handlar bland annat om avsättning av slam från reningsverk. Preciserade regler för lokalisering och dimensionering s. 32: När det gäller små avloppsanläggningar som töms med slambil med hjälp av slang är en mycket central aspekt anläggningens lokalisering inom en fastighet och närheten till farbar väg som är nödvändig för att slamtömningsfordon ska kunna ta sig fram. Avfall Sverige välkomnar därför att Havs- och Vattenmyndigheten föreslår att det i förslag till nya föreskrifter gällande små avloppsanläggningar för hushållsspillvatten ska anges att slamavskiljare, reningsverk och sluten tank ska vara åtkomliga för slamtömning (4 1 p). Detta krav bör i vägledning till bestämmelsen specificeras så att det förtydligas att vid godkännande av anläggning ska lokalisering av anläggningen ske så nära farbar väg som möjligt. Detta är centralt för en rationell tömning av anläggningen liksom för att lättare kunna efterleva de arbetsmiljökrav som uppställs med stöd av arbetsmiljölagen på minskat manuellt arbete och minskade slangdragningslängder. Avfall Sverige avser att i vår mall för avfallsföreskrifter rekommendera kommunerna att i sina avfallsföreskrifter ange att avstånd mellan uppställningsplats för slamtömningsbil och slambrunn inte bör överstiga 10 meter såvida inte särskilda skäl föreligger. Skyldigheten att borttransportera avfall som utgör hushållsavfall från anläggningar 5 REVAQ, regler för certifieringssystemet, Utgåva , <http://www.svensktvatten.se/documents/kategorier/avlopp%20och%20milj%c3%b6/revaq/revaqregler% pdf>. 5

6 upphör inte, men de avfallsansvariga organisationerna önskar för prövning av nya anläggningar se en större hänsyn till lokaliseringen ur tömningssynpunkt där kortare slangdragningslängder kan tillgodoses. I detta sammanhang är det viktigt att tillståndsgivande myndighet inom kommunen för en dialog med den organisation inom kommunen som ansvarar för hanteringen av hushållsavfall i syfte att optimera lokaliseringen utifrån tömningssynpunkt. Avfall Sverige välkomnar att Havs- och Vattenmyndigheten föreslår att det i de nämnda föreskrifterna ska uppställas krav på att en skylt ska markera varifrån slamtömning ska ske (5 ). Sådana krav uppställer redan idag många kommuner i avfallsföreskrifterna med stöd av bemyndigande i avfallsförordningen (2011:927) att meddela närmare föreskrifter om hanteringen av hushållsavfall, men det är bra om kravet också framgår av Havs- och Vattenmyndighetens föreskrifter. Prövningsprocessen s. 36: Havs- och Vattenmyndigheten anger att till både ansökan och anmälan ska en drift- och underhållsinstruktion bifogas. Detta för att verksamhetsutövaren redan i ansökningsskedet ska göras uppmärksam på vilka insatser som krävs för att anläggningen ska kunna fungera som avsett. Myndigheten anger att det till vägledningen behöver tas fram ett förslag på hur en drift- och underhållsinstruktion kan se ut. Det är viktigt att tillståndsgivande kommunal myndighet i beslut om beviljande av anläggningen anger att tömning av anläggningen ska ske i enlighet med tillverkarens instruktioner samt i enlighet med kommunens avfallsföreskrifter när det handlar om anläggningar där hushållsavfall genereras. Krav att tillståndsgivande myndighet i beslut om beviljande av anläggningen ställer tydliga krav på minsta avstånd till tömningsplats samt att anläggningen ska vara konstruerad på ett sätt som underlättar den praktiska tömningen bör också uppställas i föreskrifter från Havs- och Vattemyndigheten. För fortsatta kontakter i dessa frågor hänvisar vi till våra rådgivare Jenny Westin, Angelika Blom, eller Sven Lundgren, tfn Vänliga hälsningar Avfall Sverige 6

7 Peter Danielsson Ordförande Weine Wiqvist Vd 7

Minireningsverk i enskilda avlopp ISSN 1103-4092

Minireningsverk i enskilda avlopp ISSN 1103-4092 Minireningsverk i enskilda avlopp RAPPORT U2013:14 ISSN 1103-4092 förord Det saknas kunskap inom kommunernas tillsyns- och avfallsorganisationer om hur drift, underhåll och tömning av minireningsverk

Läs mer

REMISSVAR: Remiss av TPA-utredningens betänkande Fjärrvärme i konkurrens (SOU 2011:44)

REMISSVAR: Remiss av TPA-utredningens betänkande Fjärrvärme i konkurrens (SOU 2011:44) Näringsdepartementet 103 33 Stockholm Dnr 2011/3125/E Malmö den 31 augusti 2011 REMISSVAR: Remiss av TPA-utredningens betänkande Fjärrvärme i konkurrens (SOU 2011:44) Avfall Sverige är bransch- och intresseorganisation

Läs mer

Remiss - Havs- och vattenmyndighetens redovisning av regeringsuppdrag om enskilda avlopp - styrmedel för att nå en hållbar åtgärdstakt

Remiss - Havs- och vattenmyndighetens redovisning av regeringsuppdrag om enskilda avlopp - styrmedel för att nå en hållbar åtgärdstakt Dnr KS-2014-57 Dpl 25 sid 1 (5) KOMMUNLEDNINGSKONTORET Verksamhetsstyrning Tjänsteyttrande 2014-03-26 Elin Mlakar, 054-540 10 35 elin.mlakar@karlstad.se Remiss - Havs- och vattenmyndighetens redovisning

Läs mer

Sluten tank inom verksamhetsområde för hushållsspillvatten, eller?

Sluten tank inom verksamhetsområde för hushållsspillvatten, eller? Sluten tank inom verksamhetsområde för hushållsspillvatten, eller? En rapport om de rättsliga förutsättningarna enligt LAV för va-huvudmannen att välja tekniken med sluten tank, samt vissa rättsliga följdfrågor.

Läs mer

Konstruktion av avfallstaxa RAPPORT 2008:18 ISSN 1103-4092

Konstruktion av avfallstaxa RAPPORT 2008:18 ISSN 1103-4092 Konstruktion av avfallstaxa RAPPORT 2008:18 ISSN 1103-4092 Förord De senaste åren har avfallshanteringen och insamlingssystemen blivit alltmer komplexa. De lokala förutsättningarna, ambitionerna och den

Läs mer

Även följande miljömål kan kopplas till enskilda avlopp; Levande sjöar och vattendrag, Giftfri miljö och Hav i balans samt levande kust och skärgård.

Även följande miljömål kan kopplas till enskilda avlopp; Levande sjöar och vattendrag, Giftfri miljö och Hav i balans samt levande kust och skärgård. Dnr. 2008/mn 0374 Datum 08-12-02 1(10) Policy för enskilda avlopp i Syftet med denna policy är dels att säkerhetsställa en enhetlig bedömning och handläggning på förvaltningen. Samtidigt som det tydliggör

Läs mer

Små avloppsanläggningar

Små avloppsanläggningar Efter den 1 juli 2011 ansvarar Havs- och vattenmyndigheten för denna publikation. Telefon 010-698 60 00 publikationer@havochvatten.se www.havochvatten.se/publikationer Små avloppsanläggningar Handbok till

Läs mer

Juli 2013. Föreskrifter om avfallshantering och renhållning

Juli 2013. Föreskrifter om avfallshantering och renhållning Juli 2013 Föreskrifter om avfallshantering och renhållning Föreskrifter om avfallshantering och renhållning För varje kommun ska det enligt 15 kap 11 miljöbalken finnas en renhållningsordning som skall

Läs mer

RÅD OCH REKOMMENDATIONER AVFALL FRÅN ENSKILDA AVLOPPSANLÄGGNINGAR 2014-04-28

RÅD OCH REKOMMENDATIONER AVFALL FRÅN ENSKILDA AVLOPPSANLÄGGNINGAR 2014-04-28 RÅD OCH REKOMMENDATIONER AVFALL FRÅN ENSKILDA AVLOPPSANLÄGGNINGAR 2014-04-28 FÖRORD För varje kommun ska det enligt 15 kap 11 Miljöbalken finnas en renhållningsordning som ska innehålla de föreskrifter

Läs mer

Avloppsguidens användarförening, remissvar HaV:s redovisning om små avlopp, 2014-04-10

Avloppsguidens användarförening, remissvar HaV:s redovisning om små avlopp, 2014-04-10 Avloppsguidens användarförening svar på remiss angående Havs- och vattenmyndighetens redovisning av regeringsuppdrag om enskilda avlopp styrmedel för att nå en hållbar åtgärdstakt Avloppsguidens användarförening

Läs mer

ATT ANVÄNDA ASKOR RÄTT

ATT ANVÄNDA ASKOR RÄTT ATT ANVÄNDA ASKOR RÄTT - Handbok för miljöprövning av askor Så gör du en tillståndsansökan enligt miljöbalken för att få använda askor - tips, mallar och checklistor Sida 0 Askor en resurs rätt använd

Läs mer

Enskilda avlopp problem och möjligheter

Enskilda avlopp problem och möjligheter Enskilda avlopp problem och möjligheter Miljö- och hälsoproblem förknippade med enskilda avlopp Enskilda avlopp orsakar idag miljö- och hälsoproblem på många håll i landet. Platsens geologiska och hydrologiska

Läs mer

Förslag till Åtgärdsprogram för Norra Östersjöns vattendistrikt. 2014-09-15 Arbetsmaterial

Förslag till Åtgärdsprogram för Norra Östersjöns vattendistrikt. 2014-09-15 Arbetsmaterial Förslag till Åtgärdsprogram för Norra Östersjöns vattendistrikt 2014-09-15 Arbetsmaterial Missiv Samråd om Förslag till förvaltningsplan, åtgärdsprogam samt miljökvalitetsnormer för Norra Östersjöns vattendistrikt

Läs mer

Avlopp på rätt sätt. En vägledning för dig som planerar att bygga en enskild avloppsanläggning

Avlopp på rätt sätt. En vägledning för dig som planerar att bygga en enskild avloppsanläggning Avlopp på rätt sätt En vägledning för dig som planerar att bygga en enskild avloppsanläggning en vägledning för dig som planerar att bygga en enskild avloppsanläggning 1 Innehållsförteckning Inledning...

Läs mer

VA utredning för område vid Färgärdsviken, Östhammars kommun (del av fastigheten Björnäs 5:12)

VA utredning för område vid Färgärdsviken, Östhammars kommun (del av fastigheten Björnäs 5:12) VA utredning för område vid Färgärdsviken, Östhammars kommun (del av fastigheten Björnäs 5:12) Stefan Andersson, Fastighetsaktiebolaget Färgärdsviken Rapport nr 2012-0510-A Ebba af Petersens, WRS Uppsala

Läs mer

Återvinning av avfall i anläggningsarbeten. Handbok

Återvinning av avfall i anläggningsarbeten. Handbok Återvinning av avfall i anläggningsarbeten Handbok handbok 2010:1 UTGÅVA 1 februari 2010 Återvinning av avfall i anläggningsarbeten Handbok NATURVÅRDSVERKET Beställningar Ordertel: 08-505 933 40 Orderfax:

Läs mer

enskilda avlopp ett förslag till gemensamma bedömningsgrunder och handläggningsrutiner med blanketter och juridiska synpunkter

enskilda avlopp ett förslag till gemensamma bedömningsgrunder och handläggningsrutiner med blanketter och juridiska synpunkter enskilda avlopp ett förslag till gemensamma bedömningsgrunder och handläggningsrutiner med blanketter och juridiska synpunkter Det är angeläget att få en samsyn om vilka krav som kan och bör ställas på

Läs mer

Delbetänkandet SOU 2015:14 Sedd, hörd och respekterad Ett ändamålsenligt klagomålssystem i hälso- och sjukvården

Delbetänkandet SOU 2015:14 Sedd, hörd och respekterad Ett ändamålsenligt klagomålssystem i hälso- och sjukvården REMISSVAR 2015-06-18 Dnr 10.1-8703/2015 1(11) Socialdepartementet Delbetänkandet SOU 2015:14 Sedd, hörd och respekterad Ett ändamålsenligt klagomålssystem i hälso- och sjukvården (dnr S2015/1547/FS) Övergripande

Läs mer

Genomförande av systemen med producentansvar för förpackningar, returpapper, elutrustning och batterier

Genomförande av systemen med producentansvar för förpackningar, returpapper, elutrustning och batterier SW E D I SH E N V IR O N M EN T A L P R OT E C T IO N AG E NC Y SKRIVELSE 2015-05-13 NV-06387-14 Genomförande av systemen med producentansvar för förpackningar, returpapper, elutrustning och batterier

Läs mer

För att minska avloppets miljöpåverkan och upprätthålla dess funktion kan man använda dessa tips:

För att minska avloppets miljöpåverkan och upprätthålla dess funktion kan man använda dessa tips: Enskilt avlopp Ungefär 10 % av de svenska hushållen har enskilt avlopp. Tillsammans släpper de ut lika mycket övergödande ämnen som alla de övriga hushållen, som är anslutna till kommunala reningsverk,

Läs mer

DOM 2014-01-31 Stockholm

DOM 2014-01-31 Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT Rotel 060206 DOM 2014-01-31 Stockholm Mål nr M 2137-13 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Vänersborgs tingsrätts, mark- och miljödomstolen, dom 2013-02-13 i mål nr M 254-12, se bilaga KLAGANDE Miljö-

Läs mer

Biologisk behandling av organiskt matavfall med hjälp av avfallskvarnar (BOA) Slutrapport

Biologisk behandling av organiskt matavfall med hjälp av avfallskvarnar (BOA) Slutrapport Biologisk behandling av organiskt matavfall med hjälp av avfallskvarnar (BOA) Slutrapport Oktober 2009 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning...5 2 Inledning...6 2.1 Bakgrund...6 2.2 Syfte och metod...7

Läs mer

Konsekvenser för aktörer av förslagen i nationella avfallsplanen

Konsekvenser för aktörer av förslagen i nationella avfallsplanen 2011-09-26 Konsekvenser för aktörer av förslagen i nationella avfallsplanen Förslaget till ny nationell avfallsplan (2011-09-12) prioriterar åtgärder inom följande områden: 1. Hantering av avfall inom

Läs mer

S W ED I S H ENV I R O N M E N T A L P R O T E C T I O N A G E N CY

S W ED I S H ENV I R O N M E N T A L P R O T E C T I O N A G E N CY 1(18) Konsekvensutredning av förslag till föreskrifter om spridning och viss övrig hantering av växtskyddsmedel samt föreskrifter om spridning av vissa biocidprodukter 1 Beskrivning av vad Naturvårdsverket

Läs mer

Lokala föreskrifter om avfallshantering för Kils kommun. antagna av kommunfullmäktige i Kil 2009-05-28, Kf 54

Lokala föreskrifter om avfallshantering för Kils kommun. antagna av kommunfullmäktige i Kil 2009-05-28, Kf 54 Lokala föreskrifter om avfallshantering för Kils kommun antagna av kommunfullmäktige i Kil 2009-05-28, Kf 54 sid. 2 (17) INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING... 2 Inledande bestämmelser... 3 Tillämpliga

Läs mer

Förslag till nya regler om information om räntan på bostadskrediter

Förslag till nya regler om information om räntan på bostadskrediter 2014-09-19 REMISSPROMEMORIA FI Dnr 14-726 Förslag till nya regler om information om räntan på bostadskrediter Sammanfattning Finansinspektionen föreslår nya föreskrifter och allmänna råd som innebär att

Läs mer

Lagar och regler för dig med enskilt avlopp

Lagar och regler för dig med enskilt avlopp Lagar och regler för dig med enskilt avlopp 1 Innehåll Sid Går du i avloppstankar?... 3 Om enskilt avlopp... 3 Ansvar och roller... 4 Tillstånd och anmälan... 5 Vad ska ingå i en tillståndsansökan?...

Läs mer

Föreskrifter om avfallshantering för Borlänge kommun. Beslutat i Kommunfullmäktige 2007-03-29

Föreskrifter om avfallshantering för Borlänge kommun. Beslutat i Kommunfullmäktige 2007-03-29 Föreskrifter om avfallshantering för Borlänge kommun Beslutat i Kommunfullmäktige 2007-03-29 INNEHÅLLSFÖRTECKNING INLEDNING...3 FÖRESKRIFTER OM AVFALLSHANTERING...4 Inledande bestämmelser och definitioner

Läs mer

FÖRESKRIFTER FÖR AVFALLSHANTERING INOM NORRKÖPINGS KOMMUN

FÖRESKRIFTER FÖR AVFALLSHANTERING INOM NORRKÖPINGS KOMMUN FÖRESKRIFTER FÖR AVFALLSHANTERING INOM NORRKÖPINGS KOMMUN Antagna av kommunfullmäktige den 15 oktober 2012, 163 Dessa föreskrifter träder i kraft 2013-01-01. Föreskrifter antagna av kommunfullmäktige 2006-12-18

Läs mer

Renhållningsordning för Vaggeryds kommun. Antagen av kommunfullmäktige 2007-03-26 38

Renhållningsordning för Vaggeryds kommun. Antagen av kommunfullmäktige 2007-03-26 38 Renhållningsordning för Vaggeryds kommun Antagen av kommunfullmäktige 2007-03-26 38 1 Renhållningsordning för Vaggeryds kommun INNEHÅLL Kap 1 Kap 2 Kap 3 Kap 4 Kap 5 Inledande bestämmelser Ansvar och skyldigheter

Läs mer