Kommentarer: Remiss av förslag till ändring av Naturvårdsverkets föreskrifter (NFS 2006:9) om miljörapport

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kommentarer: Remiss av förslag till ändring av Naturvårdsverkets föreskrifter (NFS 2006:9) om miljörapport"

Transkript

1 Naturvårdsverket Stockholm Malmö den 5 november 2013 Dnr NV Kommentarer: Remiss av förslag till ändring av Naturvårdsverkets föreskrifter (NFS 2006:9) om miljörapport Avfall Sverige är bransch- och intresseorganisation för svensk avfallshantering och återvinning. Föreningen har funnits sedan 1947 och har omkring 400 medlemmar. Avfall Sverige företräder kommunmedlemmarna (kommuner, kommunalförbund, kommunala bolag och kommunala regionbolag). Deras kunder utgör Sveriges befolkning och en stor del av näringslivet. I föreningen ingår, som associerade medlemmar, ett hundratal tillverkare, konsulter och entreprenörer aktiva inom området avfallshantering. Sammanfattning Statistiken för bygg- och rivningsavfall är mycket bristfällig och Avfall Sverige står helt bakom att åtgärder måste vidtas i syfte att förbättra denna statistik. Avfall Sverige anser dock att det är helt fel väg att gå att lägga rapporteringskrav avseende byggoch rivningsavfall på tillståndspliktiga avfallsanläggningar. När det gäller parametrar för förbränningsanläggningar invänder Avfall Sverige mot förslagen att flytta en större del av rapporteringen till emissionsdeklarationen. Tillståndsvillkor och föreskrifter är formulerade på en mängd olika sätt, och villkorsskrivningen utvecklas hela tiden. Emissionsdeklarationen är därför i allmänhet inte lämplig för att kontrollera efterlevnaden av föreskrifter och tillståndsvillkor, då databasformatet gör att man styr hårt vilken typ av information som kan läggas in. Frågan om en anläggning uppfyller sina krav bör därför även framöver i första hand besvaras i textdelen. Bygg- och rivningsavfall Avfallsinnehavarens ansvar Avfall Sverige anser att grundförutsättningen bör vara att uppgifter om bygg- och rivningsavfall ska lämnas av källan, alltså avfallslämnaren. Detta överrensstämmer även med Naturvårdsverkets utredning om skatt på avfall där det framgår att styrmedel ska sättas in så nära källan som möjligt för att ha en effekt. Avfall Sverige, Avfall Sverige AB, Prostgatan 2, Malmö, Telefon , Fax E-post Hemsida Bankgiro , Organisationsnummer

2 Bygg- och rivningsavfall utgör annat avfall än hushållsavfall och det är avfallsinnehavarens ansvar att säkerställa att sådant avfall omhändertas på ett miljö- och hälsomässigt godtagbart sätt (j fr 15 kap. 5 a miljöbalken). Det finns lagkrav som anger huvudregeln att brännbart bygg- och rivningsavfall ska sorteras vid källan (j fr 10 NFS 2004:4). Det finns således ett grundkrav på avfallsinnehavare av bygg- och rivningsavfall att utsortera denna avfallsfraktion och därmed finns det också förutsättningar för att föra statistik över detta delflöde. Kravet i 10 NFS 2004:4 skulle kunna utvidgas till krav på källsortering av alla fraktioner av bygg- och rivningsavfall som huvudregel. Därmed skulle rapporteringskrav avseende bygg- och rivningsavfall direkt kunna åläggas avfallsinnehavaren för alla fraktioner av bygg- och rivningsavfall. När avfallsinnehavaren anlitar entreprenörer för borttransport av avfallet finns ju dessutom kvittenser som anger vilka mängder som har avlämnats och som debiteras. Denna information finns alltså redan tillgänglig och det är därför fullt rimligt att ålägga innehavaren av bygg- och rivningsavfall rapporteringsskyldigheten avseende bygg- och rivningsavfall. Kontrollplaner och rivningslov i plan- och bygglagen I 10 kap punkterna plan- och bygglagen (2010:900) ställs krav på att för all rivning och byggnation som är lov- eller anmälningspliktig ska en kontrollplan upprättas och enligt 6 punkten 6 ska i planen redovisas hur farligt avfall ska tas omhand. En bättre uppföljning av genomförda byggnationer och rivningar utifrån upprättade kontrollplaner borde kunna fånga upp avfallsflödena från lov- och anmälningspliktiga verksamheter. Annat avfall än hushållsavfall Eftersom bygg- och rivningsavfall utgör annat avfall än hushållsavfall anser Avfall Sverige att det är främmande att ålägga tillståndspliktiga avfallsanläggningar rapporteringskraven eftersom de flesta av dessa anläggningar är inrättade för att primärt behandla hushållsavfall, i enlighet med den kommunala renhållningsskyldigheten i 15 kap. 8 miljöbalken. Avfallshierarkin Incitamentet att förebygga avfall och att säkerställa att bygg- och rivningsavfallet behandlas så högt upp i avfallshierarkin som möjligt minskar kraftigt om rapporteringskraven för bygg- och rivningsavfallet inte åläggs den som genererar avfallet (d v s avfallsinnehavaren). Avfallsanläggningar har endast att ta emot inkomna mängder och behandla dem utifrån den bästa behandlingen utifrån avfallshierarkin. De har förstås inte någon möjlighet att förebygga att avfall uppstår. Avfall Sverige anser inte att förslaget är verklighetsförankrat och riskerar att påverka byggindustrins återvinningsmål negativt. 2 (5)

3 Problem med rapporteringskrav på avfallsanläggningar Avfall Sverige ser flera problem med att avfallsanläggningarna ska redovisa bygg- och rivningsavfall enligt förslaget. Den som levererar avfallet är oftast bara transportör och inte avfallslämnare och kommer sannolikt i många fall inte kunna lämna uppgifter om avfallets ursprung. För att kunna redovisa uppgifter om bygg- och rivningsavfallet enligt bilaga 4 i förslaget kommer en helt separat hantering av denna typ av avfall behöva byggas på avfallsanläggningarna, till stora kostnader och därmed betydande kostnadsökning för kunder med denna typ av avfall. Det finns därmed en risk att avfallslämnarna/transportörerna anger annat ursprung än bygg- och rivningsavfall och statistiken blir missvisande. Det finns även en risk att avfallet kommer att försvinna på vägen mellan byggplatsen och avfallsanläggningen. Bygg- och rivningsavfall från hushåll och mindre entreprenörer som lämnar avfall på återvinningscentraler kommer inte att fångas upp om det inte skapas egna avlämningscontainrar för bygg/rivningsavfall, och plats för detta lär ytterst få återvinningscentraler kunna erbjuda. Mycket av bygg- och rivningsavfallet går andra vägar än till A- och B-anläggningar, vilket gör att det sannolikt kommer att missas betydande flöden om rapporteringskravet läggs på de mottagande anläggningarna. De kostnadsökningar som rapporteringskraven medför för avfallsanläggningarna kan också få den följden att avfallet tar helt andra vägar än in till dessa anläggningar, vilket motverkar syftet med återvinningsmålen och medför negativa konsekvenser för miljön. I konsekvensutredningen och den föreslagna ändringen av föreskrifterna verkar inte det faktum ha beaktats att det finns en betydande risk för att tillståndspliktiga verksamhetsutövare (A- och B-anläggningar) kommer att kunna rapportera samma bygg- och rivningsavfall om det hanteras mellan anläggningarna. Ett konkret exempel Bygg- och rivningsavfall kommer in till en anmälningspliktig mellanlagrare, anläggning X. Anläggning X har ingen rapporteringsplikt utan skickar vidare avfallet utan rapportering till en anmälningspliktig behandlare, anläggning Y. Anläggning Y behandlar viss del av byggavfallet så att detta kan återvinnas till exempelvis inom konstruktionsarbeten etc. I detta fall kommer ingen rapportering att ske. En annan del behandlas och skickas vidare till en tillståndspliktig hanterare/behandlare, anläggning Z. Då anläggning Z har rapporteringsskyldighet så kommer denna del av bygg- och rivningsavfallet att rapporteras. Efter hantering/behandling på anläggning Z så skickas avfallet vidare det till en annan tillståndspliktig hanterare/behandlare/slutbehandlare, anläggning U. Då anläggning U är tillståndspliktig måste denne rapportera samma bygg- och rivningsavfall ännu en gång. 3 (5)

4 Som exemplet visar så är riskerna stora för både dubbelrapportering och att ingen rapportering sker alls om man försöker införa rapporteringskrav för verksamhetsutövare längre upp i hanteringskedjan. Parametrar för förbränningsanläggningar Synpunkter på förslaget att flytta en större del av rapporteringen till emissionsdeklarationen Emissionsdelen i SMP, och den databas som siffrorna levereras till, är i grunden framtagen för att registrera utsläppta mängder (g, kg eller ton per år). Den är mindre lämpad för att registrera till exempel halter eller utsläpp per någon annan tids- eller mängdenhet. Att utöka syftet gör databasen, och gränssnittet mot användaren, mycket mer komplicerat och därmed sämre på att uppfylla sitt huvudsakliga syfte (att leverera utsläppsstatistik i mängder/år). Databasen och användargränssnittet är redan nu mycket komplicerat. Detta märks bland annat på att många av de kolumner som finns med i formuläret kopplade till varje datapost egentligen inte är relevanta annat än för ett fåtal dataposter, till exempel Ursprung (relevant för utsläpp av CO2 men finns med som en fråga för vart enda värde som läggs in i emissionsdeklarationen) eller Mottagare (relevant när man pratar om utsläpp till luft och vatten men knappast när man ska registrera en pannas effekt). Detta är exempel på saker som gör emissionsdeklarationen svår att förstå och komplicerad att använda. För att emissionsdeklarationen ska fylla sitt ursprungliga syfte bör inte annan typ av information föras dit. Frågan om en anläggning uppfyller sina krav (tillståndsvillkor och föreskriftskrav) besvaras i dag huvudsakligen i textdelen. Tillståndsvillkor och föreskrifter är formulerade på en mängd olika sätt, och villkorsskrivningen utvecklas hela tiden. Emissionsdeklarationen är därför i allmänhet inte lämplig för att kontrollera efterlevnaden av föreskrifter och tillståndsvillkor, då databasformatet gör att man styr hårt vilken typ av information som kan läggas in. Frågan om anläggning uppfyller sina krav bör därför även framöver i första hand besvaras i textdelen. Det framgår av Naturvårdsverkets konsekvensutredning att EU:s krav på Sverige att rapportera efterlevnad av industriutsläppsdirektivet kommer att öka, och att det därför är önskvärt att rapportera även andra typer av uppgifter än utsläppsmängder i en databas. Naturvårdsverket föreslår SMP:s emissionsdeklarationsmodul. Detta är dock olämpligt, av de skäl som redovisats ovan. Om dessa uppgifter ska registreras i en databas behöver man istället bygga en modul som är anpassad för just den typen av data, annars kommer både den nuvarande emissionsdeklarationen och den nya delen att bli för komplicerade och användarovänliga. Det framgår av Naturvårdsverkets konsekvensutredning, avsnitt 8, att Naturvårdsverkets uppfattning är att det är enkelt att lägga in data i SMP. De tidsangivelser som Naturvårdsverket anger för verksamhetsutövarnas arbetsinsats är grovt och systematiskt underskattade i hela avsnittet. Ännu mer allvarligt är att Naturvårdsverket har uppfattningen att det är samma arbetsinsats att lämna informationen i löpande text som att registrera uppgifterna i en databas, eller att det till och med skulle vara en förenkling. 4 (5)

5 4 8 Förslaget att successivt flytta över rapporteringkrav från textdelen enligt 4 8, till emissionsdeklarationen enligt ett nytt stycke i 5, innebär att de opreciserade redovisningskraven i 4 8 ersätts av preciserade krav. Detta innebär en regelförenkling successivt under åren som vi avstår från att försöka kvantifiera. Alla som har arbetat i SMP vet att det tar oerhört mycket längre tid att lägga in samma mängd information i databasen som att skriva fri text. Naturvårdsverket bör bygga sina utredningar på konkret fakta. En kommentar särskilt till 4 pkt 8 och pkt 10: Där så är möjligt ska uppgifter redovisas i SMP:s emissionsdel. Även om kravet i villkoret eller föreskriften skulle vara uttryckt som mängd/år är det fortfarande inte lämpligt att lägga in dessa i emissionsdeklarationen. Detta beror på att man då tappar kontrollen över vilka anläggningar som finns i systemet och vilka som inte gör det, och därmed försämrar man kvaliteten på sin statistik. Exempel: Om man reserverar emissionsdeklarationen för utsläpp över tröskelvärdena så vet man att man får med de största utsläppskällorna, man försummar de mindre och alla de inlagda anläggningarna kan jämföras med varandra. Om man däremot också lägger till anläggningar med utsläpp mindre än tröskelvärdet bara för att de har tillståndsvillkor formulerade som mängd/år kommer det att se ut som om anläggningar med denna typ av villkor har större utsläpp än de med annorlunda formulerade villkor. Detta är givetvis inte korrekt. För fortsatta kontakter i dessa frågor hänvisar vi till vår rådgivare Johan Fagerqvist, Jakob Sahlén, eller Sven Lundgren, telefon Vänliga hälsningar Avfall Sverige Weine Wiqvist Vd 5 (5)

REMISSVAR: Havs- och vattenmyndighetens redovisning av regeringsuppdrag om enskilda avlopp styrmedel för att nå en hållbar åtgärdstakt

REMISSVAR: Havs- och vattenmyndighetens redovisning av regeringsuppdrag om enskilda avlopp styrmedel för att nå en hållbar åtgärdstakt Miljödepartementet 103 33 Stockholm Dnr M2013/790/Nm Malmö den 17 april 2014 REMISSVAR: Havs- och vattenmyndighetens redovisning av regeringsuppdrag om enskilda avlopp styrmedel för att nå en hållbar åtgärdstakt

Läs mer

REMISSVAR: Remiss av TPA-utredningens betänkande Fjärrvärme i konkurrens (SOU 2011:44)

REMISSVAR: Remiss av TPA-utredningens betänkande Fjärrvärme i konkurrens (SOU 2011:44) Näringsdepartementet 103 33 Stockholm Dnr 2011/3125/E Malmö den 31 augusti 2011 REMISSVAR: Remiss av TPA-utredningens betänkande Fjärrvärme i konkurrens (SOU 2011:44) Avfall Sverige är bransch- och intresseorganisation

Läs mer

Miljörapporter som källa för förbättrad avfallsstatistik

Miljörapporter som källa för förbättrad avfallsstatistik SMED Rapport Nr 2013:113 Miljörapporter som källa för förbättrad avfallsstatistik med fokus på bygg- och rivningsavfall 2013-02-18 Jan-Olov Sundqvist, IVL Svenska Miljöinstitutet Per Edborg, SCB Malin

Läs mer

Konsekvenser för aktörer av förslagen i nationella avfallsplanen

Konsekvenser för aktörer av förslagen i nationella avfallsplanen 2011-09-26 Konsekvenser för aktörer av förslagen i nationella avfallsplanen Förslaget till ny nationell avfallsplan (2011-09-12) prioriterar åtgärder inom följande områden: 1. Hantering av avfall inom

Läs mer

Hög tid att se över producentansvaret för förpackningar och returpapper

Hög tid att se över producentansvaret för förpackningar och returpapper Miljödepartementet 103 33 Stockholm Malmö den 1 november 2010 Hög tid att se över producentansvaret för förpackningar och returpapper Avfall Sverige föreslår att regeringen ser över reglerna om producentansvar

Läs mer

Egenkontroll för C-verksamheter. En metod för att bedriva miljöarbete

Egenkontroll för C-verksamheter. En metod för att bedriva miljöarbete Egenkontroll för C-verksamheter En metod för att bedriva miljöarbete FAKTA 8256 JUNI 2006 Om detta faktablad Egenkontroll är ett av flera verktyg för att uppfylla miljöbalkens krav. God egenkontroll ger

Läs mer

Plan för avfallshantering i ett hållbart samhälle 2009-2020

Plan för avfallshantering i ett hållbart samhälle 2009-2020 Plan för avfallshantering i ett hållbart samhälle 2009-2020 Avfallsplan för Danderyds kommun, Järfälla kommun, Lidingö stad, Sollentuna kommun, Solna stad, Sundbybergs stad, Täby kommun, Upplands Väsby

Läs mer

Förslag till etappmål

Förslag till etappmål NV-00336-13 Förslag till etappmål för ökad förberedelse för återanvändning och materialåtervinning av avfall 2 Förord Naturvårdsverket har i regleringsbrevet för budgetåret 2013 fått i uppdrag att föreslå

Läs mer

Enklare vardag för företag. Verktyg i regelförenklingsarbetet

Enklare vardag för företag. Verktyg i regelförenklingsarbetet Enklare vardag för företag Verktyg i regelförenklingsarbetet Tillväxtverket bildades 1 april 2009. Myndigheten ska arbeta för fler och växande företag samt ett hållbart och konkurrenskraftigt näringsliv

Läs mer

Importerat avfallsbränsle till förbränningsanläggningar för avfall

Importerat avfallsbränsle till förbränningsanläggningar för avfall Importerat avfallsbränsle till förbränningsanläggningar för avfall Metoder och verktyg för kontroll och säkerställande av kvalitet samt av att CSR- frågor beaktas RAPPORT E2013:06 ISSN 1103-4092 förord

Läs mer

Praktisk bedömning av allokeringsmetoder för avfallsförbränning ISSN 1103-4092

Praktisk bedömning av allokeringsmetoder för avfallsförbränning ISSN 1103-4092 Praktisk bedömning av allokeringsmetoder för avfallsförbränning RAPPORT E2013:07 ISSN 1103-4092 förord Avfallsförbränningen kan delas in i två huvudområden: avfallsbehandling och energiproduktion. I samband

Läs mer

Miljötillsyn på återvinningsstationer för förpackningar och returpapper. - tillsynshandledning

Miljötillsyn på återvinningsstationer för förpackningar och returpapper. - tillsynshandledning Miljötillsyn på återvinningsstationer för förpackningar och returpapper - tillsynshandledning September 2008 Miljötillsyn på återvinningsstationer för förpackningar och returpapper - tillsynshandledning

Läs mer

Energimyndighetens föreskrifter om energikartläggning i stora företag

Energimyndighetens föreskrifter om energikartläggning i stora företag Energimyndigheten Avdelningen för energieffektivisering Johanna Moberg Vår referens/dnr: Er referens/dnr: 2014-4020 2014-09-11 Remissvar Energimyndighetens föreskrifter om energikartläggning i stora företag

Läs mer

ett nyhetsbrev från mannheimer swartling november 2014 Miljöaffärer TEMA: Avfall framtidens resurser

ett nyhetsbrev från mannheimer swartling november 2014 Miljöaffärer TEMA: Avfall framtidens resurser ett nyhetsbrev från mannheimer swartling november 2014 Miljöaffärer TEMA: Avfall framtidens resurser ansvarig utgivare partner bo hansson 040-698 58 38, bha@msa.se redaktion partner bo hansson senior associate

Läs mer

Miljöbalken. hur berör den dig som företagare?

Miljöbalken. hur berör den dig som företagare? Miljöbalken hur berör den dig som företagare? Produktion: Herlin Widerberg Tryck: Tryckmedia Stockholm uppdaterad i September 2002 Miljöbalken hur berör den dig som företagare? Innehåll förord 5 miljöbalken

Läs mer

Bilaga 12 1(8) till Avfallsplan 2010-2017

Bilaga 12 1(8) till Avfallsplan 2010-2017 Bilaga 12 1(8) Sammanställning av samrådsyttranden Samråd har genomförts i två skeden under ärendets gång. Under hösten 2008 hölls ett antal möten med olika intressenter. I februari sammanställdes materialet

Läs mer

Remiss förslag till nya föreskrifter om krav på amortering av nya bolån

Remiss förslag till nya föreskrifter om krav på amortering av nya bolån REMISSYTTRANDE Vår referens: 2015/03/006 Er referens: FI Dnr 14-16628 2015-04-17 Finansinspektionen Box 7821 103 97 Stockholm 1 (16) Remiss förslag till nya föreskrifter om krav på amortering av nya bolån

Läs mer

MILJÖBALKEN - hur berör den dig som företagare?

MILJÖBALKEN - hur berör den dig som företagare? MILJÖBALKEN - hur berör den dig som företagare? Innehåll Förord... 3 Miljöbalken berör alla... 4 Basfakta om miljöbalken... 4 Så här berör miljöbalken dig... 6 Kemiska produkter... 8 Miljöfarlig verksamhet...

Läs mer

Förhandling. Du kan tjäna cirka 10.000 kronor per år på en lyckad förhandling (räknat på bolån på 2 miljoner kronor)

Förhandling. Du kan tjäna cirka 10.000 kronor per år på en lyckad förhandling (räknat på bolån på 2 miljoner kronor) BOLÅNEBOK #1 Förhandling Du kan tjäna cirka 10.000 kronor per år på en lyckad förhandling (räknat på bolån på 2 miljoner kronor) En lyckad förhandling kräver: o Att du har en någorlunda god privatekonomi

Läs mer

Regeringens promemoria Tvingande regler om betalningstider i näringslivet (Ju2013/557/L2)

Regeringens promemoria Tvingande regler om betalningstider i näringslivet (Ju2013/557/L2) 2013-05-14 Justitiedepartementet Enheten för Familjerätt och Allmän Förmögenhetsrätt 103 33 STOCKHOLM Regeringens promemoria Tvingande regler om betalningstider i näringslivet (Ju2013/557/L2) Internationella

Läs mer

Förslaget till nytt allmänt råd med tillhörande vägledning om bokföring (Dnr 10-19)

Förslaget till nytt allmänt råd med tillhörande vägledning om bokföring (Dnr 10-19) Bokföringsnämnden Box 7849 103 99 STOCKHOLM Stockholm 28 februari 2013 Förslaget till nytt allmänt råd med tillhörande vägledning om bokföring (Dnr 10-19) FAR har beretts tillfälle att inkomma med synpunkter

Läs mer

Remissvar angående anmälningspliktig verksamhet och anmälningspliktig omsättning

Remissvar angående anmälningspliktig verksamhet och anmälningspliktig omsättning Remissvar Datum Vår referens Sida 2013-07-02 Dnr: 13-4788 1(8) Remissvar angående anmälningspliktig verksamhet och anmälningspliktig omsättning Den 25 april 2013 gick PTS ut med en remiss till marknaden

Läs mer

Konsekvensutredning - Transportstyrelsens föreskrifter om utlämnande av körkort i framtiden

Konsekvensutredning - Transportstyrelsens föreskrifter om utlämnande av körkort i framtiden Konsekvensutredning 1 (10) Datum Handläggare Liv Lennius Johansson Väg- och järnvägsavdelningen Enhet behörigheter Sektion regler Konsekvensutredning - Transportstyrelsens föreskrifter om utlämnande av

Läs mer

AVFALLSPLAN KARLSTADS KOMMUN

AVFALLSPLAN KARLSTADS KOMMUN AVFALLSPLAN KARLSTADS KOMMUN Beslutad i: Kommunfullmäktige den 16 oktober 2014 Ansvarig samt giltighetstid: Kommunledningskontoret 2014 2018 POLICY Uttrycker ett övergripande förhållningssätt. Policyn

Läs mer

Boverket. Miljöbedömningar för planer enligt plan- och bygglagen en vägledning

Boverket. Miljöbedömningar för planer enligt plan- och bygglagen en vägledning Boverket Miljöbedömningar för planer enligt plan- och bygglagen en vägledning Miljöbedömningar för planer enligt plan- och bygglagen en vägledning Boverket mars 2006 Titel: Miljöbedömningar för planer

Läs mer

VÄGLEDNING Utökad rapportering av bygg- och rivningsavfall för avfallsmottagande anläggningar i SMP

VÄGLEDNING Utökad rapportering av bygg- och rivningsavfall för avfallsmottagande anläggningar i SMP VÄGLEDNING Utökad rapportering av bygg- och rivningsavfall för avfallsmottagande anläggningar i SMP Den här vägledningen från Naturvårdsverket ger råd om lämpliga tillvägagångssätt för den enligt föreskrifterna

Läs mer

Vad betalar jag för? Information om avgifter för kommunens miljö- och hälsoskyddstillsyn

Vad betalar jag för? Information om avgifter för kommunens miljö- och hälsoskyddstillsyn Vad betalar jag för? Information om avgifter för kommunens miljö- och hälsoskyddstillsyn 2 Vad betalar jag för? Information om avgifter för kommunens miljö- och hälsoskyddstillsyn Inledning I den här skriften

Läs mer

TRANSPORT AV AVFALL SLUTRAPPORT. September 2006

TRANSPORT AV AVFALL SLUTRAPPORT. September 2006 TILLSYNSSAMVERKAN I HALLAND - MILJÖ Datum Dnr 2006-08-29 RH06090 TRANSPORT AV AVFALL SLUTRAPPORT September 2006 Postadress Besöksadress Telefon Telefax E-post Postgiro Org.nr Box 538 Kristian IV:s väg

Läs mer

N2015-2228-ITP Remissvar av promemorian Billigare utbyggnad av bredbandsnät

N2015-2228-ITP Remissvar av promemorian Billigare utbyggnad av bredbandsnät Handläggare: 2015-06-05 Remissvar Camilla Jönsson Dnr. N2015/2228/ITP 08-214931 Camilla.jonsson@ssnf.org Dnr. N2015/2228/ITP n.regist rator@regeringskansliet.se N2015-2228-ITP Remissvar av promemorian

Läs mer

Avtal och information till anvisade kunder

Avtal och information till anvisade kunder Ei R2014:19 Avtal och information till anvisade kunder - en uppföljning Energimarknadsinspektionen Box 155, 631 03 Eskilstuna Energimarknadsinspektionen R2014:19 Författare: Elin Brodin och Johan Nilsson

Läs mer