Del A: Begrepp och grundläggande förståelse

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Del A: Begrepp och grundläggande förståelse"

Transkript

1 STOCKHOLMS UNIVERSITET FYSIKUM K.H./C.F./C.W. Tentamensskrivning i Experimentella metoder, 1p, för kandidatprogrammet i fysik, 18/6 013, Införda beteckningar skall förklaras och uppställda ekvationer motiveras. Resonemang, ekvationslösningar och uträkningar får inte vara så knapphändiga att de blir svåra att följa. För varje problem skall tydligt framgå vilket svar som ges. När så är möjligt skall svaret bestå av siffror med rätt enheter. Antalet värdesiffror skall stå i rimlig proportion till i texten angivna värdesiffror. Avdrag görs om lösningar eller svar inte utformas i enlighet med ovanstående. För godkända betyg krävs minst 5 poäng på del A, samt ett sammanlagt antal poäng som är olika för olika betyg. För betyg E krävs minst 15 poäng sammanlagt. Hjälpmedel : UTDELAD RÄKNEDOSA, PHYSICS HANDBOOK, BIFOGAD FORMELSAMLING MED TABELLER. Del A: Begrepp och grundläggande förståelse 1 Datorföretaget Pearshape använder sig av en viss typ av integrerade kretsar sina datorer. För varje sådan krets är sannolikheten att den är defekt. I en viss datormodell monteras 10 stycken sådana kretsar. Hur sannolikt är det att två eller flera av dem är defekta? Ange, för vart och ett av följande påståenden om det är sant eller falskt: a: En sannolikhetstäthet är enhetslös. b: Summan av två oberoende poissonfördelade variabler blir poissonfördelad. c: Om chikvadratsannolikheten blir 0,999 är det troligt att något är fel med beräkningarna snarare än själva mätningarna. d: Kovariansen mellan oberoende variabler är noll. e: Felfortplantningsformeln bygger på en linjär approximation. (För varje felaktigt eller uteblivet svar förloras en halv poäng, men totalpoängen kan inte bli under noll.) 3 Beskriv likheter och skillnader mellan poissonfördelningen och en chikvadratfördelningen! 4 En hiss är märkt Högst 5 personer eller 430 kg. Antag att manliga passagerares vikt är normalfördelad runt 81 kg med standardavvikelsen 9 kg. Om fem män samtidigt åker upp i hissen, hur sannolikt är det att deras totala vikt överskrider gränsen 430 kg? 5 Effekten som utvecklas i en växelströmskrets är P = UI cos φ där U är spänningen, I strömmen och φ fasförskjutningen dem emellan. Man uppmäter värdena U = (41 ± )V, I = (150 ± )ma och φ = (31 ± 1). Beräkna effekten med fel!

2 Del B: Fördjupande uppgifter 6 Ett GM-rör känsligt för joniserande strålning har en viss bakgrundsräknehastighet. En dator kopplad till röret räknar antalet pulser i femsekundersintervall. Poissonmedelvärdet av antalet pulser i ett sådant intervall är 1,6. Hur stor är sannolikheten för att det totala antalet pulser under två på varandra följande intervall (summan av antalet pulser i de två intervallen) skall bli större än två. (5p) 7 Fyra olika studentgrupper mäter det värme som frigörs (entalpiminskningen) då en mol svavel förbränns och bildar svaveldioxid. De använder olika metoder och får följande värden: (0 ± 40)kJ (60 ± 0)kJ (300 ± 50)kJ (30 ± 30)kJ a: Bestäm ett bästa värde med fel på entalpiminskningen, baserat på ovansående fyra mätresultat, under antagandet att felen är oberoende. b: Undersök om de olika resultaten är förenliga med varandra. (1p) c: Litteraturvärdet för entalpiminskningen är 97kJ. Genomför ett hypotestest, med signifikansnivån 5%, av nollhypotesen att felen i de fyra mätningarna är korrekt bestämda och oberoende. 8 För uppvärmning av hus används ibland en luftvärmepump som överför värme från den omgivande luften in i huset. Man brukar definiera COP-talet ( Coefficent Of Performance ), eller verkningsgraden, som kvoten mellan den levererade värmeenergin och den tillförda el-energin. För kommersiella luftvärmepumpar anges ofta värden runt 5. Det finns (som en följd av termodynamikens andra huvudsats) en absolut övre gräns för verkningsgraden ɛ i en värmepump, nämligen T h ɛ max = T h T c där T c är temperaturen där värmeenergin tas och T h den temperatur där den levereras. För en luftvärmepump är T c temperaturen på utsidan av huset, och T h temperaturen inomhus. Både T c och T h är temperaturer i den absoluta skalan med nollpunkten vid T 0 = 73,15 C. En höstdag tar Lisa fram sin digitala termometer och mäter med den upp utetemperaturen till 1, C och innetemperaturen till 0,7 C. På termometern står att noggrannheten är 1 C, vilket Lisa tolkar som att det finns ett gemensamt systematiskt fel i båda mätningarna (termometern visar genomgående fel lika mycket) som är så stort. Uppskatta den absoluta gränsen för verkningsgraden, med fel, för en värmepump under dessa förhållanden! (5p) 9 En Laplacefördelning, eller dubbel exponentialfördelning, har formen f(x) = λ e λ x µ där λ är en konstant. Antag att en sådan fördelning beskriver resultatet av en mätning av en längd x om µ är det sanna värdet. a: Gör en figur som visar sannolikhetstätheten om λ = 1,0 mm 1. Figuren skall vara så korrekt som möjligt, både kvantitativt och kvalitativt. b: Antag att man gör 5 oberoende mätningar som alla beskrivs av laplacefördelningen i a-uppgiften, och får värdena 3,5 mm, 3,40 mm, 4,35 mm, 3,80 mm och 3,63 mm. Använd maximum likelihood-principen för att bestämma en bästa uppskattning av det sanna värdet µ. (3p)

3 Uppgift 1, lösning: Antalet defekta kretsar ges av en binomialfördelning med p = och antalet försök N = 10. Sannolikheten för två eller flera defekta kretsar (ν )ges av P (ν > 1) = 1 P (ν = 0) P (ν = 1) = 1 (1 p) N 10p(1 p) N 1 = 1 0,9704 0,09 = 1 0,9996 = Uppgift, lösning: a: Falskt. För en sannolikhetstäthet i x är f(x) dx enhetslös (en sannolikhet). Dimensionen för f är alltså inversen av dimensionen för x. b: Sant. c: Sant. (Det troligaste är att felen i chikvadratsumman överskattats på något sätt.) d: Sant. Omvändningen gäller däremot inte. ( ) a e: Sant. Förändringen i funktionen a för en ändring dx i x approximeras med x x=x m dx, där x m är det mätta x-värdet. Uppgift 3, lösning: Likheter: Ingendera fördelningen kan ha ett negativt medelvärde. Ingendera fördelningen kan ge negativa värden. Båda fördelningarna är skeva, med en svans mot högre värden. Båda fördelningarna beskrivs av en enda parameter, som är medelvärdet (poissonmedelvärdet µ resp. antalet frihetsgrader N dof ). Summan av två poissonfördelade variabler är poissonfördelad, och summan av två chikvadratfördelade variabler är chikvadratfördelad. Båda fördelningarna kan approximeras med en normalfördelning för stora medelvärden. Skillnader: En poissonfördelad variabel antar heltalsvärden, medan en chikvadratfördelad variabel antar reella värden. (Poissonfördelningen anger sannolikheten för olika heltal, medan chikvadratfördelningen anger en sannolikhetstäthet.) Medelvärdet i chikvadratfördelningen är ett heltal, medan medelvärdet i poissonfördelningen är ett reellt tal. För poissonfördelningen är standardavvikelsen lika med roten ur medelvärdet (σ = µ), vilket inte gäller för chikvadratfördelningen. (Men även för chikvadratfördelningen blir σ µ, vilket kan inses av att en chikvadratvariabel med µ frihetsgrader kan fås som en summa av µ variabler med en frihetsgrad. Faktum är att σ = µ.) Uppgift 4, lösning: Den totala vikten för fem män blir summan av fem normalfördelade variabler, och därför också normalfördelad. Medelvärdet blir µ = 5 81 kg = 405 kg och standardavvikelsen blir σ = 5 9 kg = 0,1 kg. (Det senare visas genom felfortplantning för summan; varianserna adderas.)

4 Gränsen 430 kg ligger ,1 σ = 1,4σ ovanför fördelningens medelvärde. Ur tabell B fås att sannolikheten för att vikten skall överstiga detta värde är 50% 39,5% = 10,75%. Den sökta sannolikheten är alltså 11%. Uppgift 5, lösning: Insättning ger värdet P = 41V 0,15A cos 31 = 30,99 W. Partialderivatorna av P blir P U = P/U, P I = P/I, P φ = P tan φ. Felfortplantningsformeln ger variansen för P (i W ) som σ P /W = (30,99/41) + (30,99/0,15) 0, ,99 tan (31 )(π/180) = och slutresultatet blir 0, , ,106 = 0,34 P = (31,0 ± 0,6)W. Uppgift 6, lösning: Medelvärdet för det totala antalet pulser är µ = 3,, och även det totala antalet pulser blir poissonfördelat (summan av två poissonvariabler är en poissonvariabel). Sannolikheten att det totala antalet pulser skall bli 0, 1, eller blir ( ) P (ν ) = e µ 1 + µ + µ = 0,38. Sannolikheten för att antalet blir större än två är slutligen P (ν > ) = 1 P (ν ) = 0,6 Uppgift 7, lösning: a: För att bestämma en bästa uppskattning utifrån mätningarna bildar vi det viktade medelvärdet. Vi betecknar mätvärdena för entalpiminskningen i kilojoule med x i och ställer upp en tabell (den sista kolumnen gäller b-uppgiften): Det viktade medelvärdet blir x w = x σ x w = 1/σx wx χ , ,1375 0, , ,65 0, ,1 0, , ,556 0,48 Summa: 4, ,16,5 wx w = 50,9, och dess standardavvikelse blir σ w = ( w) 1/ = 14,7. Resultatet för entalpiminskningen blir alltså (51 ± 15) kj. b: För att undersöka om värdena är förenliga med varandra bildar vi chikvadratsumman χ = w i (x i x w ). Termerna i summan finns i sista kolumnen i figuren, och summan blir,5 för tre frihetsgrader, vilket inte tyder på någon inkonsistens (chikvadratsannolikheten blir 5%). c: Det viktade medelvärdet, (51 ± 15) kj, ligger 3,07σ under litteraturvärdet 97 kj. Enligt tabell A är sannolikheten för att hamna närmare medelvärdet än så, för en normalfördelad variabel, större än 99,73 %. Sannolikheten att hamna längre bort är alltså mindre än 0,07 %, vilket

5 är betydligt mindre än signifikansnivån 5%. Således förkastas nollhypotesen: Mätresultaten visar en signifikant avvikelse från litteraturvärdet. Uppgift 8, lösning: Vi får T h = 93,85 K och T c = 71,95 K. Detta ger ɛ max = T h T h T c = 13,4 Det systematiska felet s T påverkar T h, men inte T diff = T h T c = 1,9 K. Felpropagering (eller störningsräkning) i ɛ max = T h T diff ger den systematiska osäkerheten i ɛ max som s ɛ max = st T diff = 1 1,9 = 0,046 Det finns emellertid också ett avrundningsfel, som vi kan uppskatta till en halv enhet i sista siffran på termometern, dvs a T = 0,05 K. Detta fel kan anses vara oberoende för de två temperaturerna T c och T h. Felfortplantningsformeln kan användas för att ta fram motsvarande fel i ɛ max. Men för att förenkla kan vi konstatera att det relativa felet i täljaren är så litet att det kan försummas jämfört med relativa felet i nämnaren. Felet i nämnaren blir a T diff = 0,05 K = 0,07 K och bidraget till ɛmax blir Det totala felet i ɛ max blir och slutresultatet blir a ɛ max = at diff T diff ɛ max = 0,043 ɛ max = ( a ɛ max ) + ( s ɛ max ) = 0,063, ɛ max = 13,4 ± 0,06. Om man istället använder felfortplantningsformeln för avrundningsfelet a ɛ max får man beräkna och vilket med a T = 0,05 K ger istället för 0,043. a ɛ max = ɛ max T h = ɛ max T c = ( ɛ max T c = 0,57 K 1 (T h T c) T h (T h T c) = 0,61 K 1, T h a T ) + ( ɛ max T c a T ) = 0,04

6 Uppgift 9, lösning: a: Fördelningen har sitt maximum för x = µ och faller exponentiellt på båda sidor. Vill man inte använda absolutbelopp skiljer sig funktionsuttrycken för x > µ och x < µ: b: Likelihoodfunktionen för N stycken mätvärden x i ; i = 1, N blir L(µ) = N f(x i ) = i=1 e λσ i x i µ L är en kontinuerlig funktion eftersom absolutbeloppet är det. Däremot är L inte deriverbar överallt eftersom absolutbeloppet inte är det. Men vi kan betrakta ett intervall för µ där N l mätvärden är mindre än µ och N h mätvärden är större (N = N l + N h ). I detta intervall kan vi skriva L som L(µ) = f(x j ) f(x k ) = e λσ j(µ x j ) e λσ k(x k µ) = x j <µ x k >µ e λ(σ jx j N l µ) e λ(n hµ Σ k x k ) = e λ(σ jx j Σ k x k ) e λ(n h N l )µ Här löper index j över de N l mätvärdena nedanför µ, och index k över resterande N h mätvärden (ovanför µ). Ovanstående funktion innehåller inget absolutbelopp, utan kan deriveras på vanligt sätt. Det är endast den sista exponentialfunktionen som varierar med µ, så. dl dµ = e λ(σ jx j Σ k x k ) λ(n h N l )e λ(n h N l )µ. Alla faktorer utom (N h N l ) är alltid positiva. Vi ser att derivatan är positiv så länge vi har fler mätvärden som ligger ovanför µ än nedanför, noll om vi har lika många värden ovanför som nedanför, och negativ då det finns fler mätvärden nedanför µ. Om vi har ett udda antal mätvärden betyder detta att L antar sitt maximala värde för medianvärdet, d.v.s. det som ligger i mitten. Detta värde är alltså maximum likelihood-uppskattningen av µ. Utifrån de givna mätresultaten uppskattar vi alltså att µ = 3,63 mm. För att göra sig kvitt exponentialfunktionerna och göra deriveringarna enklare kan man maximera ln L istället. Som ytterligare en alternativ lösning kan man beräkna L numeriskt för olika µ och rita en figur där det maximala värdet kan identifieras.

NATIONELLT KURSPROV I MATEMATIK KURS D VÅREN 2005

NATIONELLT KURSPROV I MATEMATIK KURS D VÅREN 2005 Skolverket hänvisar generellt beträffande provmaterial till bestämmelsen om sekretess i 4 kap. 3 sekretesslagen. För detta material gäller sekretessen fram till och med den 10 juni 2005. Anvisningar NATIONELLT

Läs mer

Kapitel 4. Funktioner. 4.1 Definitioner

Kapitel 4. Funktioner. 4.1 Definitioner Kapitel 4 Funktioner I det här kapitlet kommer vi att undersöka funktionsbegreppet. I de första sektionerna genomgås definitionen av begreppet funktion och vissa egenskaper som funktioner har. I slutet

Läs mer

NATIONELLT KURSPROV I MATEMATIK KURS C VÅREN 2005

NATIONELLT KURSPROV I MATEMATIK KURS C VÅREN 2005 Skolverket hänvisar generellt beträffande provmaterial till bestämmelsen om sekretess i 4 kap. 3 sekretesslagen. För detta material gäller sekretessen fram till och med den 10 juni 2005. Anvisningar NATIONELLT

Läs mer

a) Bestäm sannolikheten att en slumpmässigt vald komponent är defekt.

a) Bestäm sannolikheten att en slumpmässigt vald komponent är defekt. Tentamen i Matematisk statistik, S0001M, del 1, 007-10-30 1. En viss typ av komponenter tillverkas av en maskin A med sannolikheten 60 % och av en maskin B med sannolikheten 40 %. För de komponenter som

Läs mer

Prov 1 2. Ellips 12 Numeriska och algebraiska metoder lösningar till övningsproven uppdaterad 20.5.2010. a) i) Nollställen för polynomet 2x 2 3x 1:

Prov 1 2. Ellips 12 Numeriska och algebraiska metoder lösningar till övningsproven uppdaterad 20.5.2010. a) i) Nollställen för polynomet 2x 2 3x 1: Ellips Numeriska och algebraiska metoder lösningar till övningsproven uppdaterad.. Prov a) i) ii) iii) =,, = st 9,876 =,9876,99 = 9,9,66,66 =,7 =,7 Anmärkning. Nollor i början av decimaltal har ingen betydelse

Läs mer

NATIONELLT KURSPROV I MATEMATIK KURS C HÖSTEN 2009

NATIONELLT KURSPROV I MATEMATIK KURS C HÖSTEN 2009 Anvisningar Provtid Hjälpmedel Provmaterialet Provet Poäng och betygsgränser NATIONELLT KURSPROV I MATEMATIK KURS C HÖSTEN 2009 240 minuter för Del I och Del II tillsammans. Vi rekommenderar att du använder

Läs mer

C Höstterminen 2009. Matematik. Elevhäfte KURSPROV. Elevens namn

C Höstterminen 2009. Matematik. Elevhäfte KURSPROV. Elevens namn KURSPROV Matematik C Höstterminen 2009 Prov som ska återanvändas omfattas av sekretess enligt 17 kap. 4 offentlighets- och sekretesslagen. Avsikten är att detta prov ska kunna återanvändas t o m 2015-12-31.

Läs mer

Uppgift 1-6. Endast svar krävs. Uppgift 7-15. Fullständiga lösningar krävs. 150 minuter för Del B och Del C tillsammans.

Uppgift 1-6. Endast svar krävs. Uppgift 7-15. Fullständiga lösningar krävs. 150 minuter för Del B och Del C tillsammans. Del B Del C Provtid Hjälpmedel Uppgift 1-6. Endast svar krävs. Uppgift 7-15. Fullständiga lösningar krävs. 150 minuter för Del B och Del C tillsammans. Formelblad och linjal. Kravgränser Provet består

Läs mer

PÅ UPPDRAG AV REV. 12-0 01-30. Ulf

PÅ UPPDRAG AV REV. 12-0 01-30. Ulf ULF GRANDIN, INSTITUTIONEN FÖR MILJÖANALYS, SLUU PÅ UPPDRAG AV SWEDISH ENVIRONMENTAL PROTECTION AGENCY REV. 12-0 03-01-13 01-30 Dataanalys och hypotesprövning förr statistikanvändare Ulf Grandin 2 Förord

Läs mer

Texas Instruments Sverige 1997 Printed in Sweden by Gumm essons Tryckerier AB

Texas Instruments Sverige 1997 Printed in Sweden by Gumm essons Tryckerier AB Förord Detta häfte innehåller ett a ntal mat ematikp roblem inom olika områden av den mat ematik som behandlas inom de olika ku rsern a på g ymnasieskolan. Vi har, i de flesta fall, inte delat upp i nnehållet

Läs mer

Talmönster och algebra. TA

Talmönster och algebra. TA Talmönster och algebra. TA Diagnoserna i området avser att kartlägga om eleverna kan upptäcka talmönster samt på olika sätt bearbeta algebraiska uttryck och ekvationer. Förståelse av koordinatsystem och

Läs mer

Del I DIGITALA VERKTYG ÄR INTE TILLÅTNA. Namn:... Klass/Grupp:... 1. Vilket tal pekar pilen på? Svar: (1/0/0)

Del I DIGITALA VERKTYG ÄR INTE TILLÅTNA. Namn:... Klass/Grupp:... 1. Vilket tal pekar pilen på? Svar: (1/0/0) DIGITALA VERKTYG ÄR INTE TILLÅTNA Namn:... Klass/Grupp:... Del I 1. Vilket tal pekar pilen på? 30 31 32 33 34 Svar: (1/0/0) 2. Du åker buss kvart i sju från Motala busstation. Hur dags beräknas du vara

Läs mer

Utvärdering av mätosäkerhet vid kalibrering EA-4/02 M:2013 Svensk översättning

Utvärdering av mätosäkerhet vid kalibrering EA-4/02 M:2013 Svensk översättning SWEDAC DOC 04:1 Datum 014-05-19 ISSN 1400-6138 Utvärdering av mätosäkerhet vid kalibrering EA-4/0 M:013 Svensk översättning SYFTE Syftet med detta dokument är att harmonisera utvärdering av mätosäkerhet

Läs mer

NATIONELLT KURSPROV I MATEMATIK KURS B VÅREN 2011

NATIONELLT KURSPROV I MATEMATIK KURS B VÅREN 2011 Prov som ska återanvändas omfattas av sekretess enligt 17 kap. 4 offentlighets- och sekretesslagen (2009:400). Avsikten är att detta prov ska kunna återanvändas t.o.m. 2017-06-30 Vid sekretessbedömning

Läs mer

Provet består av Del I, Del II, Del III samt en muntlig del och ger totalt 75 poäng varav 28 E-, 23 C- och 24 A-poäng.

Provet består av Del I, Del II, Del III samt en muntlig del och ger totalt 75 poäng varav 28 E-, 23 C- och 24 A-poäng. Del I Del II Provtid Hjälpmedel Uppgift 1-10. Endast svar krävs. Uppgift 11-15. Fullständiga lösningar krävs. 10 minuter för del I och del II tillsammans. Formelblad och linjal. Kravgränser Provet består

Läs mer

Del I. Miniräknare ej tillåten. Namn:... Klass/Grupp:... 1. Vilket tal är 0,1 större än 3,96? Svar: (1/0) 2. Vilket tal i decimalform ska stå i rutan?

Del I. Miniräknare ej tillåten. Namn:... Klass/Grupp:... 1. Vilket tal är 0,1 större än 3,96? Svar: (1/0) 2. Vilket tal i decimalform ska stå i rutan? Miniräknare ej tillåten Namn:... Klass/Grupp:... Del I 1. Vilket tal är 0,1 större än 3,96? Svar: (1/0) 2. Vilket tal i decimalform ska stå i rutan? a 0 1 2 Svar: a = (1/0) 3. Vilka koordinater har punkten

Läs mer

Sammanfattning: Matematik 1b

Sammanfattning: Matematik 1b Sammanfattning: Matematik 1b Ma1c kräver kompletterande delar om vektorer samt trigonometri 1. Kapitel 1: Aritmetik Centrala delar i kapitlet: - Räkneordning - Tal i bråkform och decimalform - Tal i potensform

Läs mer

PROV I MATEMATIK KURS E FRÅN NATIONELLA PROVBANKEN

PROV I MATEMATIK KURS E FRÅN NATIONELLA PROVBANKEN Institutionen för beteendevetenskapliga mätningar PBMaE 5-5 Umeå universitet Provtid PROV I MATEMATIK KURS E FRÅN NATIONELLA PROVBANKEN Del I: Uppgift -9 Del II: Uppgift -7 Anvisningar Totalt 4 minuter

Läs mer

TAL RUM NY SERIE I GYMNASIEMATEMATIK

TAL RUM NY SERIE I GYMNASIEMATEMATIK TAL RUM & NY SERIE I GYMNASIEMATEMATIK TAL & RUM NY SERIE I MATEMATIK FÖR DE STUDIEFÖRBEREDANDE PROGRAMMEN Under våren 2007 kommer Liber med en ny gymnasieserie i matematik för de studieförberedande programmen

Läs mer

MS-A0509 Grundkurs i sannolikhetskalkyl och statistik Exempel, del II

MS-A0509 Grundkurs i sannolikhetskalkyl och statistik Exempel, del II MS-A0509 Grundkurs i sannolikhetskalkyl och statistik Exempel, del II G. Gripenberg Aalto-universitetet 13 februari 2015 G. Gripenberg (Aalto-universitetet) MS-A0509 Grundkurs i sannolikhetskalkyl och

Läs mer

Innehåll. 1 Ställa in räknaren 4. 2 Mer om Inmatning av uttryck 7. 3 Bråkräkning 10. 4 Använda svarsknappen vid upprepade beräkningar 11

Innehåll. 1 Ställa in räknaren 4. 2 Mer om Inmatning av uttryck 7. 3 Bråkräkning 10. 4 Använda svarsknappen vid upprepade beräkningar 11 Innehåll 1 Ställa in räknaren 4 2 Mer om Inmatning av uttryck 7 3 Bråkräkning 10 4 Använda svarsknappen vid upprepade beräkningar 11 5 Listor - göra flera beräkningar på en gång 13 6 Arbeta med formler

Läs mer

MA1201 Matematik A Mål som deltagarna skall ha uppnått efter avslutad kurs

MA1201 Matematik A Mål som deltagarna skall ha uppnått efter avslutad kurs MA1201 Matematik A Mål som deltagarna skall ha uppnått efter avslutad kurs Tolkning Deltagaren skall kunna formulera, analysera och lösa matematiska problem av betydelse för vardagsliv och vald studieinriktning

Läs mer

Konsultarbete, Hitta maximal volym fo r en la da

Konsultarbete, Hitta maximal volym fo r en la da Konsultarbete, Hitta maximal volym fo r en la da Uppgift 2. Maximal låda. I de fyra hörnen på en rektangulär pappskiva klipper man bort lika stora kvadrater. Flikarna viks sedan upp så att vi får en öppen

Läs mer

Lösningar till övningsuppgifterna

Lösningar till övningsuppgifterna Lösningar till övningsuppgifterna Kapitel 1 1.1 Population: alla väljare. Exemplet är en observationsstudie. 1.2 Populationer: Berlinare med respektive utan lungcancer. Exemplet är en observationsstudie.

Läs mer

DIGITALA VERKTYG ÄR INTE TILLÅTNA. Namn:... Klass/Grupp:...

DIGITALA VERKTYG ÄR INTE TILLÅTNA. Namn:... Klass/Grupp:... DIGITALA VERKTYG ÄR INTE TILLÅTNA Namn:... Klass/Grupp:... Del I 1. Bestäm värdet av 25 3x om x = 2 Svar: (1/0/0) 2. Vilket tal ska stå i rutan för att likheten ska stämma? 2 3 + + 1 =1 Svar: (1/0/0) 9

Läs mer

Validering av kemiska analysmetoder

Validering av kemiska analysmetoder SWEDAC DOC 00:32 2000-10-23 ISSN 1400-6138 Anders Nilsson, Karl-Erland Stensiö och Björn Lundgren Validering av kemiska analysmetoder SWEDAC:s förord Detta dokument är framtaget för att ge vägledning och

Läs mer

mer om kvantmekanik relativitetsteori

mer om kvantmekanik relativitetsteori 18 mer om kvantmekanik och relativitetsteori Detta kapitel ingår inte i grundkursen. Det lämpar sig för självstudier för den som valt kvantmekanik eller relativitetseori som fördjupningsuppgift. mer om

Läs mer

Nedan redovisas resultatet med hjälp av ett antal olika diagram (pkt 1-6):

Nedan redovisas resultatet med hjälp av ett antal olika diagram (pkt 1-6): EM-fotboll 2012 några grafer Sport är en verksamhet som genererar mängder av numerisk information som följs med stort intresse EM i fotboll är inget undantag och detta dokument visar några grafer med kommentarer

Läs mer

Är det man ser det som sker?

Är det man ser det som sker? forskning om undervisning och lärande nr 13 5 Är det man ser det som sker? En designbaserad studie av en laboration med elevens perspektiv i fokus H Danielsson Thorell, C Andersson, A Jonsson & A Holst

Läs mer

Bedömningsexempel. Matematik kurs 2b och 2c

Bedömningsexempel. Matematik kurs 2b och 2c Bedömningsexempel Matematik kurs b och c Innehåll Inledning... Allmänna riktlinjer för bedömning... Bedömningsanvisningar... 3 Bedömning av skriftlig kommunikativ förmåga... 3 Provsammanställning... 4

Läs mer