Installationsanvisning

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Installationsanvisning"

Transkript

1 Teknisk beskrivning och Installationsanvisning SLK Larmsystem *** *** 1 Manual RBM-600

2 Rubrik Punkt Sida Teknisk beskrivning Grundfunktioner Mått och vikt Inkoppling Matningsspänning Telelinje Linjekort RBM-06/S Viktiga komponenter IC SW D D RESET Linjekortslayout Kodsystem Inställning SW 2 inställning Kortplacering Bakplan Kontakt P2 (AUX) Uppstart Datum och tid Programmering Larmmottagning Larm på display Extern larmutgång Extern kvittensingång Larmutskrift på printer Kortplats Datoranslutning Kontakt P Datasnitt Protokoll Larmhanteringsprogram Programmering av RBM-600 vid dator Printer från vid dator till Summer från Loggprinter Kontakt P Datasnitt Programmering av RBM-600 vid loggprinter Sändningshastighet Loggprinter / Larmtolk Loggprinterutskrift Trygghetslarmmottagning Utrustning Linjekort Talkort Kopplingsbox Inkoppling Kopplingsschema kopplingsbox Mottagning av trygghetslarm Talväxel TS Vidarekoppling Utrustning Inställningar Programmering Telefonnummer Aktivering av vidarekoppling Aktivering via bakplan Funktion vid vidarekoppling Summalarmkod Spärrning av kodtecken Sändarkontroll Utrustning SLK Larmsystem *** *** 2 Manual RBM-600

3 Inställningar Programmering Telefonnummer Tidpunkt Printermeddelanden Fjärrmanöver Utrustning Inställningar Handhavande vid fjärrmanöver Printermeddelanden Statusförfrågan Provlarmsändning Utrustning Programmering Printermeddelanden Övriga funktioner Sommartid Vintertid Larmbuffert Manuellt larm till dator Arbetsprinter Utrustning Skrivarinställning Inkoppling Programmering Kontrollfunktioner Telelinjeindikering Testtelegram Datorfel Loggprinterfel Externt larm Printerfel Stort fel Radering av EEPROM C-knappen D-knappen Serviceschema Strömförsörjning Linjekort Utenheter Test av reservdelar Förbrukningsmateriel Pappersbyte Färgbandsbyte Reservdelar Utökningsrack Inkoppling Signalkabel Spänningsmatning Telelinjeanslutning Bestyckning Scannerkort Kopplingsschema Kontaktförteckning SLK Larmsystem *** *** 3 Manual RBM-600

4 1.0 Teknisk beskrivning RBM-600 är en larmmottagare för mottagning av automatlarm via det allmänna telenätet på uppringda eller fasta förbindelser. Inkommna larm presenteras på display och printer i RBM- 600 eller på dator och loggskrivare om sådant är anslutet. RBM-600 har i grundutförandet ett linjekort för uppkoppling mot uppringd eller fast förbindelse. RBM-600 har i grundutförandet plats för fyra linjekort med hjälp av utökningsenheter kan RBM-600 utökas till tjugoåtta linjekort. 1.1 Grundfunktioner Ett linjekort med möjlighet att utöka upp till fyra i grundenheten. Display för larm- och statuspresentation. Printer för utskrift av larm och statusinformation. Inbyggd reservkraft. Kan utrustas för vidarekoppling av larm. Kan utrustas för att utföra larmsändarkontroller. Datorutgång. Loggskrivarutgång. Kan utrustas för att ta emot trygghetslarm med tvåvägstal. Kan utrustas för fjärrmanöver av larmsändare med manöverutgångar. Kan ta emot larm i de flesta på marknaden förekommande kodformaten. 1.2 Mått och vikt RBM-600 är i grundutförandet gjord för 19" rackmontage men den kan även fås i bordsmodell. Rackmodellen är standard 19" och tre höjdenheter. Bordsmodellen har måtten: 165 mm hög, 600 mm bred och 400 mm djup. Vikten är 5,7 kg respektive 11,6 kg. 1.3 Inkoppling För att driftsätta RBM-600 erfordras 12V DC och det antal telelinjer som det finns linjekort för Matningsspänning Rekommenderat nätaggregat är Mascot 9120, 13,65V DC 3,5A eller likvärdigt. På bakplanet finns 3 Molex-kontakter för anslutning av matningsspänning ( P8 ), spänningsmatning av utökningsrack ( P9 ) samt batteri för reservdrift ( PBAT ). Molexkontakterna är vita och ser ut på följande vis: Bilden visar Molex-kontakt för matningsspänning. Anslut matningsspänningen till det kablage som är levererat, brun är plus och blå är minus. Kontakten kan bara anslutas på ett sätt Telelinje På bakplanet finns fyra 4-poliga Molexkontakter ( P4-P7 ), här ansluts telelinjerna till IN. Bilden nedan visar inkoppling mot telenätet. 2.0 Linjekort RBM-06/S RBM-06/S är linjekorten som används i RBM Linjekortet är i Europakorts format för injackning i bakplanet på RBM Viktiga komponenter Det finns ett antal komponenter som är viktiga på linjekortet IC 9 IC 9 är linjekortets EPROM där mottagningsprogrammet finns. Ettiketten talar om version på programvaran i EPROM SW 2 SW 2 är ett bygelfält för inställning av kodsystem som linjekortet skall ta emot D 10 D 10 är en grön lysdiod som, när den lyser, indikerar att linjespänning finns D 4 D 4 är en röd lysdiod som, när den lyser, indikerar att larmmottagning pågår RESET RESET är resetknappen för återställning av linjekortet. SLK Larmsystem *** *** 1 Manual RBM-600

5 2.2 Linjekortslayout Bilden visar hur och var de viktiga komponenterna sitter på RBS-06/S linjekortet. 2.3 Kodsystem RBM-06/S linjekort kan ta emot de flesta på marknaden förekommande kodsystem, nedan följer en lista på dessa kodsystem. OBS! Vissa av nedanstående protokoll finns i flera olika varianter, RBM-600 tar ej emot alla dessa varianter! Kontakta din återförsäljare för vidare information. 2 L400 3 Franklin, Ademco 4 Futura och LFS4 5 Ericsson nödradio 6 Direktledning 7 Sia 8 Robofon 5- och 8-ställ och Futura 9 Robofon 5- och 8-ställ, L400 och Futura A P100 (Även Robofon från v3.069) B Robofon 5- och 8-ställ, Ademco C Electrolux TT, P100, L400 Tal och Ericsson TT D Antenna/CPC ( TT90 m.fl. ), Electrolux TT, P100 och L400 Tal E Pensionärsring F Stentofon TT SW 2 inställning För att erhålla de olika systemen skall SW 2 ställas in på följande sätt: Kodsystem Extra kort Utskrift Robofon 5-ställig 0 Robofon 8-ställig 0 Futura 1 L400 2 Franklin 3 Ericsson nödradio talkort 5 Sia modemkort 7 P100 9 Electrolux TT talkort A L400 med tal talkort C Ericsson TT talkort D TT 90 talkort 8 Pensionärsring E Stentofon talkort F Direkt linje standard 6 Direkt linje multidrop 6 LFS 4 4 Ademco (ContactID / Scancom Fast) B Inställning Vid leverans är linjekortet inställt för ROBOFON 8-ställig kod, om inte annat angetts vid beställningen. Vid val av kodsystem att ta emot bör beaktas att vissa system kan kombineras ihop med andra, detta för att spara antalet linjekort i mottagaren. Nedan följer en tabell som visar inställningen av SW 2 för olika system. SW 2 Mottagning av kodsystem 0 Robofon 5- och 8-ställig 1 Futura och P100 Det mörka fältet föreställer dipswitchen i SW2. SLK Larmsystem *** *** 2 Manual RBM-600

6 3.0 Kortplacering I RBM-600 finns sju kortplatser en är reserv-erad för CPU-kortet, fyra för linjekort och två för talkort. Bilden på nästa sida visar var dessa kort skall sitta. I grundutförande ingår endast CPU-kort och ett linjekort, kortplats 0/ Bakplan Bilden nedan visar RBM-600 bakplanet. Samtliga anslutningar har beskrivits eller kommer att beskrivas i manualen. 3.2 Kontakt P2 (AUX) Stift Funktion 1 Jord 2 Yttre styrning av vidarekoppling 3 Statusingång för arbetsprinter 4 Ingång för yttre larmåterställning motsvarar C-knappen 5 Larmindikering reläslutning 6 Larmindikering reläslutning 7 Felindikering reläslutning 8 Felindikering reläslutning V 3

7 4.0 Uppstart När matningsspänningen och telelinjen är rätt inkopplad kan uppstart ske. Vid uppstart kommer mottagarens printer skriva: DATUM TID SYSTEMSTART DATUM TID LINJE 0/1 OK Informationen som skrivs ut på printern efter systemstarten är status för telelinje 1 i grundenheten ( LINJE 0/1 OK ) samt vilket system som linjekortet är inställt för att ta emot. 4.1 Datum och tid För att ställa in datum och tid skall kommando "A1" användas Programmering Tryck "A1" och displayen visar: TIDSINSTÄLLNING Skriv in år, månad, dag, timme och minuter på följande vis: Efter inmatningen skriver printern ut tiden enligt följande: Displayen skall visa: TID TIDSINSTÄLLNING RBM600 v : Larmmottagning När ett larm inkommer skrivs det ut på både printer och display. 5.1 Larm på display I displayen ser larmet ut på följande sätt: KORTPLATS 0/1 S Displayen visar på vilken kortplats som larmet har inkommit, kortplats 0/1, i vilket kodsystem, system 0, samt vilken larmkod, När larmkoden presenterats på displayen kommer summern att ljuda. För att tysta summern, tryck "C". Att tänka på är att vid tryck på "C" försvinner larmkoden från displayen Extern larmutgång I kontakt P2 på bakplanet finns utgång för externt larm. Mellan stift 5 och 6 blir det reläslutning vid larm. Utgången aktiveras alltid vid larm Extern kvittensingång I kontakt P2 på bakplanet finns ingång för extern kvittens vid inkommet larm, motsvarar tryck på "C". Vid jordning av stift 4 fås kvittens av reläutgång och intern summer. 5.2 Larmutskrift på printer När ett larm skrivs ut på printern ser det ut på följande sätt: TID KORTPL. 0/1 LARMKOD På samma sätt som på displayen skrivs det vilken kortplats som larmet inkommit på, i vilket kodsystem samt vilken larmkod som inkommit. Dessutom kompletteras larmkoden med datum och tid för det inkommna larmet Kortplats Kortplats talar om vilket linjekort som tagit emot larmet. Informationen X/Y talar om vilket kort i mottagarsystemet enligt följande: X 0 = RBM-600 grundenhet 1 = Utökningsrack nr 1 2 = Utökningsrack nr 2 3 = Utökningsrack nr 3 Y i RBM-600 grundenhet är mellan 1 och 4. Y i utökningsrack 1-3 är det mellan 1 och Datoranslutning För att underlätta larmhanteringen kan dator anslutas till kontakt P1 på RBM Kontakt P1 För att ansluta dator skall kontakt P1 användas. P1 är konfigurerad enligt följande: SLK Larmsystem *** *** 4 Manual RBM-600

8 P1 är ett 15-poligt D-don. stift 2 stift 3 stift 7 mottag data sänd data signaljord 6.2 Datasnitt Protokollet från RBM-600 ser ut på följande sätt: Seriellt Asynkront 7 databitar ASCII 300 bit/s Udda paritet 1 startbit 1 stoppbit Protokoll Exemplet gäller för larmtelegram status 50. Byte Betydelse Innehåll Hex 0 STX start of text 02 1 används ej 20 2 används ej 20 3 status 50 för larm 4 år 39 ex år 35 6 månad 30 7 månad 32 8 dag 32 9 dag timme 31 ex timme minut minut kortplats 12 ex 1/2 15 mottaget system kodsiffra kodsiffra kodsiffra kodsiffra kodsiffra kodsiffra kodsiffra kodsiffra ETX end of text LRC checksumma 77 LRC bildas genom "exclusive or" mellan byte Om LRC för mottaget telegram är OK sänds ACK = 06. OBS!! Ovan angivna värden är utan paritet. Med paritet sänds ACK som 86. Vid val av "Testtelegram till" i RBM-600 sänds "BELL" = 07 med två sekunders intervall om inget telegram finns att sända. Telegrammet sammanställs i linjekortet i RBM- 600 med Space i outnyttjade byte och sänds till CPU-kortet där det kompletteras med datum, tid och kortplats därefter sänds det till dator. 6.3 Larmhanteringsprogram Till RBM-600 finns det färdigutvecklade larmhanteringsprogram. LARM för Installatörer MiniLARM LARM För närmare beskrivning, beställ separata datablad. I fortsättning av punkt 6.0 förutsätts att ROBOFON's programvaror för larmhantering används Programmering av RBM-600 vid dator För att programmera RBM-600 för dator anslutning skall kommando "AD" användas. följt av "D" och printer skriver följande: TID DATOR TILL Dessutom visar displayen att dator är till: DAT : 44 För att koppla från dator, tryck "AD" igen. För att datorn skall veta att mottagaren är vid liv skall RBM-600 skicka ett testtelegram med 2 sekunders intervall. Använd kommandot "A07". följt av "07" och printer skriver följande: TID TESTTELEGRAM TILL Nu är det klart för larmmottagning på RBM-600 och larmpresentation på dator. För att koppla från testtelegram, tryck "AD" igen Printer från vid dator till För att spara papper i RBM-600's printer är det möjligt att stänga av printern när dator är ansluten med kommandot "A05". Tryck "A",displayen skriver "programmering", följt av "05" och printer skriver följande: TID PRINTER FRÅN SLK Larmsystem *** *** 5 Manual RBM-600

9 Dessutom visar displayen att dator är till och printer från: DAT PF : 44 Så länge kontakten mellan dator och RBM-600 är hel kommer printern endast skriva ut feloch programmeringsmeddelanden. Bryts kontakten mellan dator och RBM-600, kommer printern automatiskt att kopplas in och överta larmpresentationen. För att manuellt koppla till printer, tryck "A05" igen Summer från För att larmoperatören inte skall behöva kvittera summern, vid varje inkommet larm, med "C"-knappen kan den stängas av med kommandot "A04". följt av "04" och printer skriver följande: TID SUMMER FRÅN Dessutom visar displayen att dator är till, printer är från samt summer är från: DAT PF SF : 44 För att koppla till summer, tryck "A04" igen. 7.0 Loggprinter För att få en mera lättläst loggning av inkommna larm kan en loggprinter anslutas till kontakt P1. Printern skall ha strömloopsinterface. 7.1 Kontakt P1 Vid anslutning av loggprinter skall följande stift anslutas: P1 är konfigurerad enligt följande: P1 är ett 15-poligt D-don. stift 5 Mottag data strömloop ( RX ) + stift 6 Mottag data strömloop ( RX ) - stift 12 Sänd data strömloop ( TX ) + stift 13 Sänd data strömloop ( TX ) Datasnitt Protokollet från RBM-600 till loggprinter ser ut på följande sätt: Seriellt, Asynkront, 7 bit ASCII, 300 bit/s, Udda paritet, 1 startbit, 1 stoppbit. 7.3 Programmering av RBM-600 vid loggprinter För att programmera att loggprinter är ansluten skall kommandot "A01" användas. följt av "01" och printer skriver följande: TID LOGGPRINTER TILL Dessutom visar displayen att dator är till, printer är från, loggprinter till samt summer är från: DAT LOG - - PF SF : 44 För att koppla bort loggprinter, tryck "A01" igen Sändningshastighet För att ställa in rätt sändningshastighet till loggprintern skall kommandot "A002" användas. följt av "002" och displayen visar följande: LOGGP.HAST 0=300 1=1200 2=2400 Välj 300 bit/s genom att trycka "0", vald hastighet skrivs ut på printern på följande sätt: TID LOGGPRINTER 0300 BIT / S Loggprinter / Larmtolk Det finns möjlighet att ansluta en larmtolk 1 istället för loggprinter. Det måste anges att loggprinter används med kommandot "A03". följt av "03" och displayen visar följande: LOGGPRINTER JA=A NEJ=C Tryck "A" och printern skriver ut följande: TID LOGGPRINTER 1 Larmtolk var en uppsättning lampor som skulle visa var larmen kom ifrån. Produkten har utgått och ersatts av larmhanteringsprogrammen LARM. SLK Larmsystem *** *** 6 Manual RBM-600

10 7.4 Loggprinterutskrift Eftersom loggprintern är en "vanlig" A4 printer skrivs larmbeskeden ut på en rad istället för som på den interna printern på sex rader. Utskriften ser ut på följande sätt: Observera att loggprintern inte kan ersätta den interna printern. 8.0 Trygghetslarmmottagning RBM-600 är förberedd för att ta emot uppringda larm med talsamband, så kallade trygghetslarm ( förkortas TT ). 8.3 Kopplingsbox För att larmoperatören skall kunna prata med den nödställde erfordras en kopplingsbox. Till kopplingsboxen ansluts en telefon. Växling mellan lyssna och prata sker via kopplingsboxen, så kallad talväxling Inkoppling Kopplingsboxen kopplas in på kontakt P10 för talkort 1 och P11 för talkort 2, se punkt Kopplingsschema kopplingsbox Inkopplingsanvisning för kopplingsboxen till kontakt P10 eller 11 ser ut på följande sätt: 8.1 Utrustning För mottagning av trygghetslarm krävs förutom ett linjekort även ett talkort, typ RBM- TAL, samt en kopplingsbox. Kopplingsboxen används för att koppla upp talförbindelsen till larmoperatören Linjekort Som linjekort används ett standard RBM-06/S inställt för något av de trygghetslarmsystemen som det är möjligt att ta emot. System C D F Trygghetstelefon Electrolux TT, P100, L400 Tal och Ericsson TT Antenna ( TT90 ), Electrolux TT, P100 och L400 Tal Stentofon TT Talkort Som talkort används ett RBM-TAL. Kortet skall placeras på talkortsplats 1 eller 2 placeringen avgörs av var linjekortet för TTmottagning sitter. Sitter linjekortet på kortplats 0/1 eller 0/2 skall talkortet sitta på talkortsplats 1. Sitter linjekortet på kortplats 0/3 eller 0/4 skall talkortet sitta på talkortsplats 2. Se punkt 3.0 Ett talkort kan således serva två linjekort. Talkortet har till uppgift att, efter linjekortet tagit emot larmkoden från trygghetstelefonen, koppla upp talförbindelse mellan larmoperatören och den nödställde. Talkortet sköter sedan med hjälp av impulser från kopplingsboxen talväxlingen, eftersom allt talsamband är envägs kommunikation,så kallad simplex. L1 och L2 är telefoner, D1 och D2 är anropsindikeringar och SW1 och SW2 är talväxlingsomkopplare. R1 och R2 är motstånd på 1 kohm. L1, D1 och SW1 är anslutna till taldel 1, dvs linjekort 1 eller 3, beroende på vilken talkortplats som används. L2, D2 och SW2 är anslutna till taldel 2, dvs linjekort 2 eller 4, beroende på vilken talkortplats som används. Anslutningen av plinten, som är en FLK20 från Phoenix, görs med en 20-polig bandkabel till kontakt P10 eller P Mottagning av trygghetslarm När larm inkommer, skrivs larmkoden ut på display och printer, därefter blinkar aktuell diod på kopplingsboxen för att indikera att det inkommna larmet är ett trygghetslarm med tal. När luren, på den anslutna telefonen, lyfts övergår dioden till fast sken. Då är linjen öppen för tal från trygghetstelefonen. När talväxlingsomkopplaren är sluten kan larmoperatören prata med den nödställde, när talväxlingsomkopplaren är öppen kan den nödställde prata med larmoperatören. När larmoperatören lägger på luren kopplas samtalet automatiskt ner. Maximal samtalstid är 6 minuter. Skulle larmoperatören inte besvara ett anrop inom 100 sekunder skickas nedkoppling till SLK Larmsystem *** *** 7 Manual RBM-600

11 trygghetstelefonen som då kan ringa upp på nytt eller till sekundär mottagare. 8.5 Talväxel TS-004 Den som inte vill bygga sin egen kopplingsbox kan beställa en färdig talväxel av sin leverantör. TS-004 är förberedd för att användas till två talkort och fyra linjekort för trygghetslarmmottagning. TS-004 består av en ändamålsenlig låda med fyra linjevalsomkopplare och en telefonlur med inbyggd S/M-omkopplare. TS- 004 levereras med kablage för anslutning till kontakterna P10 och P11. För vidare information, tala med din leverantör. 9.0 Vidarekoppling Om larmmottagaren tidvis står obemannad finns möjlighet att vidarekoppla inkommna larmbesked till annan mottagare. Mottagare kan då vara en vanlig telefon, Minicall eller en annan RBM-600 eller liknande. Samtliga inkommna larmkoder kan överföras vid vidarekoppling, undantag för trygghetslarm med tal. Vid sådana larm kan endast larmkoden överföras till sekundär mottagare. Om trygghetslarm med tal skall vidarekopplas måste Telias PLUS-tjänst, medflyttning, användas. ( Gäller AXE-anslutna telelinjer. Vidare information se Telefonkatalogen. ) 9.1 Utrustning För att utnyttja vidarekoppling måste RBM-600 bestyckas med ett RBM-06/S-VKPL kort. RBM-06/S-VKPL är ett kort som endast är avsett för utgående kommunikation. Kortet skall alltid placeras på kortplats 0/4, dvs längst till höger sett framifrån, i grundenheten Inställningar Eftersom vidarekopplingskortet enbart har kommunikation utifrån mottagaren finns det möjlighet att ställa in på SW2 om kortet vid uppringning till exempel skall slå "nolla" genom växel. Dessutom finns möjlighet att ställa in om kortet skall slå nummer med avbrottsimpulsering. Bilden nedan visar hur SW2 skall ställas in för att få avbrottsimpulsering, nolla och dubbelnolla genom växel. 9.2 Programmering För att använda vidarekoppling måste först viss programmering ske Telefonnummer Högst fyra olika telefonnummer kan programmeras, telefonnumren rings upp i ordningsföljd tills larmet blir kvitterat från någon av mottagarna. RBM-600 gör dock högst två försök till varje nummer, därefter försöker mottagaren att vidarekoppla nästa larm. Vid programmering av telefonnummer skall kommando "A6" användas. följt av "6" och displayen visar: VIDAREKOPPLING TEL: Skriv in det aktuella telefonnumret och avsluta med "#", displayen visar: TEL: KODSYSTEM Välj ur nedanstående tabell i vilket kodsystem som larmen skall vidarekopplas. Tecken Kodsystem 0 Robofonkod 1 Futura 3 Franklin 6 L-400, 5-ställig 7 L-400, 7-ställig 8 Hemtelefon 9 MBS personsökare B EB Multialarm F Minicall Numeric För kodsystem 8, 9 och F kräver mottagaren kvittens genom motringning. System B, endast Norge. SLK Larmsystem *** *** 8 Manual RBM-600

12 Skriv in det valda kodsystemet och displayen visar: KOD ORDNINGSNUMMER Ange vilket ordningsnummer som det valda telefonnumret skall ha i telefonummerkedjan, 1-4. Nummer 1 har högst prioritet. Efter inmatning av orningsnummer visas samtliga parametrar i displayen: TEL: S0 ORDINGSNUMMER 1 Om det som visas på displayen är riktigt, tryck "A". Är något fel, tryck "C" och därefter "A6" och börja om från början igen. Vid "A" skrivs godkända data ut på printern enligt följande: TID TEL: #1 VIDAREK. TELEFON Fortsätt därefter med övriga telefonnummer i vidarekopplingskedjan på samma sätt. För att se samtliga vidarekopplingsnummer, tryck "A6" följt av "#". Printern skriver nu ut samtliga telefonnummer enligt följande: TID VIDAREKOPPLING TEL: #3 TEL: #2 TEL: #1 För att radera något vidarekopplingsnummer, tryck "A6". Displayen visar: VIDAREKOPPLING TEL: Ange ordningsnumret på det vidarekopplingsnummer som skall raderas och avsluta med " ". Printern skriver ut bekräftelse på den gjorda raderingen. TID TEL: #1 VIDAREK. TELEFON RADERAS 9.3 Aktivering av vidarekoppling För att aktivera vidarekopplingen skall kommando "B" användas. Tryck "B", printen skriver ut följande: TID VIDAREKOPPL. TILL Vid nytt tryck på "B" stängs vidarekopplingen av Aktivering via bakplan Vidarekopplingsfunktionen till och från kan styras via kontakten P2 på bakplanet. För vidarekoppling till skall stift 2 slutas till stift 1 (jord). 9.4 Funktion vid vidarekoppling När vidarekoppling är vald skrivs den inkomna larmkoden ut som vanligt med tilläggstexten, vidarekopplas. Printerns utskrift ser ut på följande sätt: TID KORTPL. 0/1 LARMKOD VIDAREKOPPLAS Efter lyckad vidarekoppling skriver printern ut följande meddelande: TID LARMKOD KVITTENS VIDAREKOPPLING Skulle vidarekopplingen inte lyckas skriver printern ut orsaken enligt följande: TID LARMKOD EJ KOPPLINGSTON VIDAREKOPPLING Utskriften ovan talar om att vidarekopplingskortet inte fick någon kopplingston när det försökte slå telefonnumret. Kontrollera att telelinjen är OK. SLK Larmsystem *** *** 9 Manual RBM-600

13 TID LARMKOD EJ KVITTENS VIDAREKOPPLING Utskriften på föregående sida talar om att den mottagare som larmet är vidarekopplat till inte har kvitterat det vidarekopplade larmet. Vid vidarekoppling till hemtelefon eller Minicall har den person som tog emot larmet inte gjort motringningen. Mottagaren gör tre uppringningsförsök per telefonnummer då den ringer vanliga hem/mobiltelefoner och ett vid minicall. När alla telefonnummer är provade skriver printern ut följande meddelande: TID ALLA NR.PROVADE VIDAREKOPPLING 9.5 Summalarmkod Vid normal vidarekoppling kommer samtliga larmkoder att vidarekopplas precis som dom är men det finns även möjlighet att vidare-koppla ett summalarm. Summalarm används om en grupp av larm skall vidarekopplas till larmcentral med en gemensam larmkod. Vissa tecken i en larmkod kan då bytas ut mot en en fast kod. Använd kommando "A06". följt av "06" displayen visar följande: SUMMALARM KOD XXXXXXXX För att byta ut en eller flera siffror i den ursprungliga koden är det bara att skriva in den nya kodsiffran på den plats där utbyte skall ske. De siffror som skall vara kvar från den ursprungliga koden skrivs över med "#", skrivs ut som "F". Exempelvis om kodsiffrorna tre, fyra och fem skall bytas ut ser det ut på följande sätt i displayen: SUMMALARM KOD FF123FFF Efter inmatningen tryck "A" för att godkänna och programmeringen skrivs ut på printern enligt följande: TID SUMMALARM KOD FF123FFF 9.6 Spärrning av kodtecken Istället för att skicka en summalarmkod går det att bestämma, genom spärrning av vissa kodkodtecken, vilka larm som skall vidarekopplas. Genom att programmera mottagaren att om ett viss kodtecken kommer på en viss plats i larmkoden skall den inte vidarekopplas. Godtyckligt antal kodtecken och positioner kan spärras genom att använda kommando "A7". följt av "7" och displayen visar: VIDAREKOPPLING POSITION Skriv in på vilken position det skall finnas teckenspärr, från ett till åtta. Alla larmkoder har åtta tecken. Displayen visar: VIDAREKOPPLING TKN Ange de tecken som skall spärras och avsluta med "#". De tecken som kan spärras är 1-8, A, B och D. Tryck "A" för att godkänna programmeringen eller tryck "C" för att fortsätta med flera positioner. Vid tryck på "A" skriver printern ut de programmerade uppgifterna enligt följande: TID POS SPÄRRAD SIFF VIDAREKOPPLING Utskriften talar om att vid en inkommen kod med kodtecken 1, 2, 3, 4 eller 5 i position 3 skall den inte vidarekopplas. För att skriva ut samtliga tecken och positioner som är spärrade tryck "A7" och när displayen visar: VIDAREKOPPLING POSITION Tryck "#" och spärrade tecken skrivs ut på printern enligt följande: SLK Larmsystem *** *** 10 Manual RBM-600

14 TID POS SPÄRRAD SIFF Radering av spärrade tecken, tryck "A7" och när displayen visar: VIDAREKOPPLING POSITION Ange vilken position som skall raderas och avsluta med " ". Printern skriver ut den raderade positionen enligt följande: TID POS SPÄRRAD SIFF 8 1 VIDAREK. SPÄRR RADERAS RBM-06/S-VKPL är ett kort som endast är avsett för utgående kommunikation. Kortet skall alltid placeras på kortplats 0/4, dvs längst till höger sett framifrån, i grundenheten. De larmsändare som skall testas måste också vara förberedda för sändarkontroll, dvs de måste svara på ringsignal Inställningar Eftersom sändarkontrollkortet enbart kommunicerar utifrån mottagaren finns det möjlighet att ställa in på SW2 om kortet vid uppringning skall slå "nolla" genom växel. Dessutom finns möjlighet att ställa in om kortet skall slå nummer med avbrottsimpulsering. Bilden nedan visar hur SW2 skall ställas in för att få avbrottsimpulsering, nolla och dubbelnolla genom växel Sändarkontroll Funktionen används för att utföra funktionskontroll av ROBOFON-larmsändare eller mottagare. Larmmottagaren ringer upp förprogrammerade telefonnummer till larmsändare och kontrollerar att dessa är vid liv. Om någon eller några larmsändare inte svarar kommer telefonnumren till dessa att presenteras på printern. Funktionsförloppet är som följer: Mottagaren ringer upp larmsändaren som svarar med att skicka en startsignal till mottagaren. Mottagaren skickar då larmkoden och väntar på att larmsändaren kvitterar, efter kvittens kopplas samtalet ner och mottagaren ringer upp nästa larmsändare. Om ingen kvittens kommer görs ett nytt försök till samma telefonnummer. Kommer det trots det ingen kvittens skriver mottagaren ut felmeddelande och ringer nästa telefonnummer. Maximalt sextiofyra larmsändare eller larmmottagare kan testas. Vid test av mottagare skrivs larmkoden ut på den testade mottagarens printer Utrustning För att kunna utnyttja sändarkontroll måste RBM-600 bestyckas med ett RBM-06/S-VKPL kort, om mottagaren är bestyckad för vidarekoppling behövs inget extra kort eftersom det är samma kort för båda funktionerna Programmering För att kunna använda sändarkontroll måste först viss programmering ske Telefonnummer Upp till sextiofyra telefonnummer kan programmeras. följt av "8" och displayen visar: TEL: Ange det första telefonnummer som skall ringas och avsluta med "#". Displayen visar: KODSYSTEM Skall larmsändare testas skall det här anges "0". Vid test av larmmottagare skall här anges det system som den testade mottagaren tar emot. SLK Larmsystem *** *** 11 Manual RBM-600

15 Programmerade data visas på displayen, tryck "A" för att godkänna eller tryck "C" och sedan "A8" för att börja om. Godkända data skrivs ut på printern enligt följande: TID TEL För att programmera flera telefonnummer är det bara att börja om från början igen. För att kontrollera vilka telefonnummer som är programmerade, tryck "A8" och när displayen visar: TEL: Tryck "#" och printern skriver ut samtliga programmerade telefonnummer enligt följande: TID TEL TEL TEL För att radera ett telefonnummer tryck "A8" och när displayen visar: TEL: Ange det telefonnummer som skall raderas och avsluta med " ". Printern skriver ut följande bekräftelse: TID TEL RADERAS Skulle det angivna telefonnumret inte finnas i minnet skriver printern ut följande: TID TFNNUM. EJ INLAGT RADERAS EJ För att initiera sändarkontrollen måste en starttid programmeras. När starttiden infaller börjar mottagaren att ringa de telefonnummer som är programmerade i den ordning de matades in. Mottagaren klarar att ringa mellan tjugofem och trettio larmsändare i timmen. Detta faktum måste tas i beräkning vid starttidsprogrammeringen. Skall flera larmsändare kontrolleras går det att lägga in flera starttider. följt av "9" displayen visar: DATUM Ange vid vilket datum i månaden som sändarkontrollen skall starta. Ange dagen med två tecken till exempel den femte varje månad skrivs som 05 eller den tjugonde som skrivs som 20. Skall kontrollerna ske varje dag skall datum 00 anges. Displayen visar: DATUM 00 TID Ange klockslaget för starttiden, tiden skall anges i jämna timmar Alla inmatade data visas på displayen, tryck "A" för att godkänna eller tryck "C" och sedan "A9" för att börja om. Godkända data skrivs ut på printern enligt följande: TID DAG 00 TIMME 00 För att skriva ut samtliga starttider, tryck "A9" och när displayen visar: DATUM Tryck "#". Printern skriver ut samtliga starttider enligt följande: TID DAG 00 TIMME 00 DAG 00 TIMME 01 DAG 00 TIMME Tidpunkt SLK Larmsystem *** *** 12 Manual RBM-600

16 För att radera en starttid, tryck "A9" och när displayen visar: DATUM Ange det datum och klockslag som skall raderas och avsluta med " ". Printern skriver ut en bekräftelse enligt följande: TID DAG 00 TIMME 01 RADERAS Skulle de angivna starttiden inte finnas i minnet skriver printern ut följande: TID TIDPKT. EJ INLAGD RADERAS EJ 10.3 Printermeddelanden När mottagaren har utfört alla sändarkontrollerna skriver printern ut följande: TID UTFÖRD Denna utskrift talar om att alla programmerade telefonnummer har ringts upp och kontrollerats. Skulle någon larmsändare inte svara skriver printern ut följande: TID TEL EJ KVITTENS Denna utskrift talar om att larmsändaren inte har kvitterat kontrolluppringningen. Det kan i sin tur bero på: Att det var upptaget på det abonnemanget. Att abonnemanget är felaktigt. Att larmsändaren är ur funktion. Skulle mottagaren inte komma ut på linjen skriver printern ut följande: TID EJ KOPPLINGSTON Denna utskrift talar om att RBM-06/S-VKPLkortet inte kommer ut på linjen. Det kan i sin tur bero på: Att utgående abonnemang är felaktigt. Att RBM-06/S-VKPL-kortet är felaktigt Fjärrmanöver RBM-600 kan utnyttjas till att utföra fjärrmanövreringar Utrustning För att användas för fjärmanövrar måste RBM- 600 utrustas med ett RBM-06/S-VKPL-kort. RBM-06/S-VKPL är ett kort som endast är avsett för utgående kommunikation. Kortet skall alltid placeras på kortplats 0/4, dvs längst till höger sett framifrån, i grundenheten. De larmsändare som skall fjärrmanövreras måste också vara förberedda för fjärrmanöver, dvs de måste svara på ringsignal Inställningar Inställning av RBM-06/S-VKPL-kortet är lika som punkt Handhavande vid fjärrmanöver För att kunna utföra fjärrmanöver av en larmsändares utgångar måste dess IDkod vara känd. följt av "2" och displayen visar: MANÖVERSÄNDNING TEL: Skriv in det telefonnummer som larmsändaren som skall styras är ansluten till och avsluta med "#". Displayen visar: MANÖVERSÄNDNING INDIVID Ange larmsändarens IDkod, skall innehålla fyra siffror, displayen visar: MANÖVERSÄNDNING TYP Ange vilken typ av manöver eller kontrollfunktion som önskas. De valbara funktionerna är följande: 01 = Manuell sändarkontroll, se punkt = Statusförfrågan, se punkt = Fjärrmanöver Vid val av "04" visar displayen: SLK Larmsystem *** *** 13 Manual RBM-600

17 MANÖVERSÄNDNING UTGÅNG Ange vilken utgång som skall styras, ange alltid två tecken. Programmerade data visas på displayen enligt följande: TEL: S0 LARMKOD Om det som visas på displayen är riktigt tryck "A". Är något fel tryck "C" och börja om. Godkända data skrivs ut på printern enligt följande: TID LARMKOD MANÖVERSÄNDNING Printermeddelanden När mottagaren har utfört fjärrmanövern skriver printern ut följande: TID LARMKOD KVITTENS MANÖVERSÄNDNING Skulle larmsändaren inte svara skriver printern ut följande: TID LARMKOD EJ KVITTENS MANÖVERSÄNDNING Denna utskrift talar om att larmsändaren inte har kvitterat kontrolluppringningen. Det kan i sin tur bero på: Att det var upptaget på det abonnemanget. Att abonnemanget är felaktigt. Att larmsändaren är ur funktion. Skulle mottagaren inte komma ut på linjen skriver printern ut följande: TID LARMKOD EJ KOPPLINGSTON MANÖVERSÄNDNING Denna utskrift talar om att RBM-06/S-VKPLkortet inte kommer ut på linjen. Det kan i sin tur bero på: Att utgående abonnemang är felaktigt. Att RBM-06/S-VKPL-kortet är felaktigt Statusförfrågan Det finns möjlighet att kontrollera status på en larmsändares ingångar. Välj "03" när displayen visar: MANÖVERSÄNDNING TYP Displayen visar programmerade data enligt följande: TEL: S0 LARMKOD Om det som visas på displayen är riktigt tryck "A". Är något fel tryck "C" och börja om. Godkända data skrivs ut på printern enligt följande: TID LARMKOD MANÖVERSÄNDNING När kontakt är upprättad med larmsändaren skriver printern ut följande: TID LARMKOD KVITTENS MANÖVERSÄNDNING Mottagaren får nu status på larmsändarens ingångar och presenterar den enligt följande: TID LARMSÄNDARSTATUS INGÅNG / STATUS I raden av ettor och nollor under ingångarna kan statusen på larmsändarens ingångar utläsas: En nolla betyder oaktiverad ingång. En etta betyder aktiverad ingång. Felmeddelanden se punkt SLK Larmsystem *** *** 14 Manual RBM-600

18 12.0 Provlarmsändning Med RBM-600 kan provlarmsändningar utföras. Att skicka ett provlarm är ett snabbt och enkelt sätt att testa de egna eller andra mottagares linjekort Utrustning För att användas för provlarmsändningar måste RBM-600 utrustas med ett RBM-06/S- VKPL-kort. RBM-06/S-VKPL är ett kort som endast är avsett för utgående kommunikation. Kortet skall alltid placeras på kortplats 0/4, dvs längst till höger sett framifrån, i grundenheten Programmering följt av "3" och displayen visar: PROVLARMSÄNDNING TEL: Ange det telefonnummer där den mottagaren som skall testas är ansluten och avsluta med "#". Displayen visar: KODSYSTEM Ange det kodsystem som den mottagare som skall testas är inställd för. Följande kodsystem finns att tillgå: 0 = ROBOFON 1 = FUTURA 3 = FRANKLIN 6 = L-400, 5-ställig 7 = L-400, 7-ställig 8 = Hemtelefon 9 = MBS B = EB Multialarm F = Minicall Numeric För kodsystem 8, 9 och F kräver mottagaren kvittens genom motringning. System B, endast Norge. Ange kodsystem enligt tabellen, displayen visar: LARMKOD Ange önskad provlarmskod, observera att till hemtelefon överförs bara de tre sista siffrorna och till MBS bara de fyra sista siffrorna. Efter inmatning visas samtliga parametrar på displayen. TEL: S0 LARMKOD Om det som visas på displayen är riktigt tryck "A". Är något fel tryck "C" och börja om. Godkända data skrivs ut på printern enligt följande: TID LARMKOD PROVLARMSÄNDNING Printermeddelanden När mottagaren har sänt provlarmet skriver printern ut följande: TID LARMKOD KVITTENS PROVLARMSÄNDNING Skulle mottagaren inte svara skriver printern ut följande: TID LARMKOD EJ KVITTENS PROVLARMSÄNDNING Denna utskrift talar om att mottagaren inte har kvitterat provlarmet. Det kan i sin tur bero på: Att fel telefonnummer är programmerat. Att det var upptaget på det abonnemanget. Att abonnemanget är felaktigt. Att mottagaren är ur funktion. Skulle mottagaren inte komma ut på linjen skriver printern ut följande: TID LARMKOD EJ KOPPLINGSTON PROVLARMSÄNDNING Denna utskrift talar om att RBM-06/S-VKPLkortet inte kommer ut på linjen. Det kan i sin tur bero på: Att utgående abonnemang är felaktigt. Att RBM-06/S-VKPL-kortet är felaktigt. SLK Larmsystem *** *** 15 Manual RBM-600

19 13.0 Övriga funktioner 13.1 Sommartid För att få automatik i övergången till sommartid kan kommandot "A4" användas. Kommandot skall ges dagen innan övergången till sommartid. följt av "4" och displayen visar: INITIERING AV SOMMARTID Tryck "A" för att godkänna kommandot och printer skriver ut följande verifiering: TID SOMMARTID INITIERAD För att kontrollera att sommartid är initierad tryck "A4" och när displayen visar: INITIERING AV SOMMARTID Tryck "#" och displayen visar antingen: eller SOMMARTID INITIERAD SOMMARTID EJ INITIERAD För att avbryta övergången till sommartid tryck "A4" och när displayen visar: INITIERING AV SOMMARTID Tryck " " och printern skriver ut följande: TID SOMMARTID INITIER. AVBRYTS Sommartiden införs alltid klockan natten efter initieringen och på printer skrivs följande verifiering ut: DATUM TID SOMMARTID INFÖRD 13.2 Vintertid För att få automatik i övergången till vintertid kan kommandot "A5" användas. Kommandot skall ges dagen innan övergången till vintertid. följt av "5" och displayen visar: INITIERING AV VINTERTID Tryck "A" för att godkänna kommandot och printer skriver ut följande verifiering: TID VINTERTID INITIERAD För att kontrollera att vintertid är initierad tryck "A5" och när displayen visar: INITIERING AV VINTERTID Tryck "#" och displayen visar antingen: eller VINTERTID INITIERAD VINTERTID EJ INITIERAD För att avbryta övergången till vintertid tryck "A5" och när displayen visar: INITIERING AV VINTERTID Tryck " " och printern skriver ut följande: TID VINTERTID INITIER. AVBRYTS Vintertiden införs alltid klockan natten efter initieringen och på printer skrivs följande verifiering ut: DATUM TID VINTERTID INFÖRD SLK Larmsystem *** *** 16 Manual RBM-600

20 13.3 Larmbuffert RBM-600 har en larmbuffert där de sexton senaste larmen sparas. Varje nytt inkommet larm skriver över det larm som legat längst i bufferten. För att kontrollera larmbufferten skall kommandot "A02" användas. följt av "02" och displayen visar: KORTPLATS 0/1 S Displayen visar det senast inkomna larmet med kortplats, system och larmkod. Tryck "D" för att få larmet utskrivet enligt följande: KORTPLATS 0/1 S Tryck "A" för att se nästa larm i larmbufferten, tryck "D" om utskrift önskas. För att avbryta kontrollen tryck "C", vid avbrott skrivs aktuellt datum och tid ut på printer Manuellt larm till dator För att testa förbindelsen mellan dator och RBM-600 finns möjligheten att, genom kommandot "A09", skicka ett manuellt larm till dator. följt av "09" och displayen visar: MANUELLT DATOR KORTNUMMER Ange vilket mottagarkort som det simulerade larmet skall komma från (1-4). Displayen visar: KORTNUMMER 1 LARMKOD Ange den larmkod som skall skickas till dator. Tryck "A" och det manuella larmet skickas till datorn Arbetsprinter Funktionen används när en extern arbetsprinter finns ansluten till mottagaren. Arbetsprinter kopplas endast in om det blir ett datorfel Skrivarinställning Följande inställningar måste göras, se printerns manual för tillvägagångssätt. Mode On-line Print format Normal Character set ASCII Interface Serial Baudrate 300 Data format 7 bit Parity Space Printer adress 00- prints always Övriga inställningar är utan betydelse. Kontrollera att skrivaren är inställd för RS232C Inkoppling För att kunna använda sig av en arbetsprinter måste följande inkoppling göras: Printer 9-pol Dsub hane k2 2 x 1N4148 RBM600 bakplan P1 (Dsub), pinne 4 P1 (Dsub), pinne 7 P2 (skruvplint), skruv 3 Om avståndet mellan RBM-600 och arbetsprintern överstiger 15 meter bör korthållsmodem användas Programmering följt av "001" och displayen visar: TYP AV PRINTER 0, 2 ELLER 3 RAD Ange hur många rader printern skall skriva ut på, när radantalet är valt skriver printern ut följande: TID RADER ARB.PRINTER TILL Nästa gång kommandot "A001" ges stängs arbetsprinterfunktionen av och utskriften blir följande: TID ARB.PRINTER FRÅN Utrustning Den printer som programvaran är utvecklad för är ITT Instruments typ IPP (ELFA ). SLK Larmsystem *** *** 17 Manual RBM-600