ALLMÄNT 2. Introduktion 2. Åtgärder vid driftsättning 2. Förklaring av termer och begrepp 3. Kommandosyntax 3 HANDHAVANDE 4. Kommandon 4.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "ALLMÄNT 2. Introduktion 2. Åtgärder vid driftsättning 2. Förklaring av termer och begrepp 3. Kommandosyntax 3 HANDHAVANDE 4. Kommandon 4."

Transkript

1 INNEHÅLL ALLMÄNT 2 Introduktion 2 Åtgärder vid driftsättning 2 Förklaring av termer och begrepp 3 Kommandosyntax 3 HANDHAVANDE 4 Kommandon 4 System 5 Aktiviteter 8 Kommandolista 9 TEKNISKA SPECIFIKATIONER 9 Förbindningsschema 10 LÄS PUNKTERNA 1 TILL 6 10 SYSTEMUNDERHÅLL 11 Egna anteckningar / kommentarer 11 Kortregister 12 LATHUND 14 PCR-40 grundkonfiguration 14 UG B.doc 1

2 ALLMÄNT Introduktion Välkommen till SOLICARD PCR-40 bruksanvisning. Åtgärder vid driftsättning När systemet ska tas i drift ska vissa åtgärder vidtas för att uppnå en bra grad av säkerhet. Mjukvarumässigt, ändra systemets LÖSENORD, även kallad MASTERKOD. Vid leverans är lösenordet Följ instruktionerna i rutan nedan: Instruktioner vid driftsättning av SOLICARD PCR-40 EFTER INKOPPLING UTFÖR MASTER RESET SAMT STÄLL DIP6 I LÄGE ON se sidan 10 Gå in i programmeringsläge genom att slå MASTERKOD: A När Du går in i programmeringsläge börjar den gula kortbilden på knappsatsen att blinka för att indikera att Du är i programmeringsläge. Därefter ska Du använda kommando 80, vilket är kommandot för att ändra masterkoden. Tryck 80 följt av A. Slå in det nya lösenordet, sex siffror. Avsluta kommandot med B. Anteckna det i protokollet. 80 A sex nya siffror B För att AVSLUTA PROGRAMMERING slå 100 B. Den gula pilen slutar blinka. Läsaren är klar.! PCR-40 Är en Stand alone läsare som kan sammankopplas till ett system, för att förenkla administrationen av kort och behörigheter. Systemlösningen erbjuder även möjligheten att schemastyra kortbehörigheter och funktioner exempelvis PIN kods krav, dörr olåst, mfl. PCR-40 erbjuder i och med det en flexibel lösning för expansion när behovet av flera sammankopplade dörrar och en enkel administration önskas. 2

3 Förklaring av termer och begrepp Kommandosyntax Beskrivningen av varje kommando kommer att följa exemplet nedan. Först en rad i feta versaler med kommandonumret och kommandonamnet. Under det en beskrivning på vad kommandot åstadkommer. Därefter en inramad kommandosträng. Där visas hur man ska knappa in kommandot i läsaren. Slutligen kommer en förklaring av vilka värden som får matas in i varje delsteg. Gå in i programmeringsläge genom att slå in A och Masterkoden. När Du är i programmeringsläge blinkar pilen på knappsatsen. Slå in ett kommando, exempelvis kommando 20 nedan. KOMMANDO 20 REGISTRERA NYA KORT Lägg in kort i systemet. 20 A [ Läs in kortet eller Skriv in kort Nr] A [PIN-kod] B Kort Nr: PIN-kod 4 valfria siffror. Just det här kommandot har nummer 20 och heter REGISTRERA NYA KORT. Det är till för att lägga in kort i läsaren. För att utföra kommandot ska man befinna sig i programmeringsläge. Slå 20 följt av A. Slå in numret på kortet Du vill lägga in följt av A. Slå in PIN-kod följt av B. Då kommandot utförts på rätt sätt blinkar grön fyrkant när man trycker på B. I annat fall tänds röd fyrkant när man trycker på B, då får man börja om med kommandot utan att någon ändring lagrats i läsaren.! Kommando 20 och 60 måste avslutas med tangenten A när man är klar med kort eller kod programmeringen, innan man kan logga ut eller att andra kommandon kan väljas 3

4 HANDHAVANDE Kommandon I det här kapitlet förklaras alla kommandon. Den är indelad i SYSTEM och AKTIVITETER. Längst bak finns en lista med samtliga kommandon. Systemdelen beskriver hur man programmerar kort, dörrkoder osv. Aktiviteter beskriver kommandon som direkt påverkar användarna, t ex om dörren ska vara låst eller olåst, om PIN-kod ska användas eller inte. Masterkoden används för att komma in i programmeringsläge. Den består av 6 siffror som vid leverans är När Du slår in Masterkoden börjar Du alltid med A och sedan de 6 siffrorna. KOMMANDO 80 PROGRAMMERA MASTERKOD Denna kod kan endast användas som programmeringskod. Dvs koden fungerar inte som vanlig dörrkod. 80 A [MASTERKOD] B Kod: Väljs mellan Endast en sexsiffrig kod. KOMMANDO 100 AVSLUTA Avsluta programmering. Måste utföras efter avslutad programmering. Automatisk utloggning sker efter en minut. 100 B 4

5 System REGISTRERA NYA KORT KOMMANDO 20 Skriv eller läs in kort (SWIPE AND LEARN) Alternativ 1: (Utan PIN-kod) Det här är det enklaste sättet. Registrera ett kort utan att ange PIN-kod. Följ instruktionerna nedan. 20 A [ Läs in kortet eller Skriv in kort Nr] B Presentera ett kort, grön gubbe blinkar till. Tryck B, grön fyrkant blinkar till. Härifrån kan Du fortsätta att presentera kort och trycka B tills Du är klar. När du är klar med samtliga kort, tryck A fortsätt med ett annat kommando eller helt enkelt logga ut. Alternativ 2: (Med PIN-kod) På det här sättet registrerar Du ett kort med PIN-kod. 20 A [Läs in kortet eller Skriv in kort Nr] A [PIN-kod] B Presentera ett kort, tryck A. Ange en fyrsiffrig kod och tryck B. Klart. Härifrån kan Du fortsätta att presentera kort trycka A plus PIN samt trycka B tills Du är klar. När du är klar med samtliga kort, tryck A fortsätta med ett annat kommando eller helt enkelt logga ut. Programmera flera kort i följd med samma PIN kod. Gör som alternativ 2 beskriver med det första kortet. Exempel: Tryck 20A Läs in det första kortet, tryck A och PIN nummer, exempelvis 2580 samt tryck B. Läs in resterande kort och tryck endast B mellan var och ett av korten. Alla kort som lästes in i denna sekvens kommer nu att får PIN-koden 2580 Kort Nr: Nollor i början av numret behöver inte slås in. PIN-kod: 4 valfria siffror. Om PIN-koden inte används, utelämna parametern vid programmering. Slå in B direkt efter kortnummer OBS! För att avsluta kortprogrammeringssekvensen tryck A Där efter nytt kommando eller logga ut med 100B. 5

6 KOMMANDO 21 RADERA ETT KORT Raderar ett kort i taget. 21 A [Skriv in kort Nr eller Läs in kortet] B Kort Nr: KOMMANDO 29 Raderar alla kort. 29 A MASTER KOD B RADERA ALLA KORT KOMMANDO 60 PROGRAMMERA DÖRRKOD Systemet kan hantera åtta stycken fyrsiffriga dörrkoder. 60 A [Kod Nr] A [Dörrkod] B Kod NR: 1 8 Dörrkod: Väljs mellan Dörrkoderna aktiveras med kommando [52], se sidan 8. OBS! För att lämna sekvens, programmera dörrkod tryck A Därefter nytt kommando eller logga ut med 100B. KOMMANDO 61 RADERA DÖRRKOD Kommandot raderar angiven dörrkod. 61 A [Kod Nr] B Kod Nr: Välj kodnummer 1 8 6

7 KOMMANDO 70 PROGRAMMERA ÖPPNINGSTID Öppningstid är den tid dörren är olåst efter en godkänd kod-, kort- eller öppnarknapp-användning. Öppningstiden bryts ner då dörren öppnas. Se även kommando A [Tid] B Tid: sekunder Standard = 6 sekunder KOMMANDO 71 PROGRAMMERA TID INNAN LARM Dörr öppen för länge larm är den tid dörren får vara öppen innan summer startar i läsaren. OBS! Summerfunktionen aktiveras via kommando [56A]. 71 A [Tid] B Tid: sekunder Standard = 30 sekunder KOMMANDO 72 NEDBRYTNING EFTER ÖPPNING Nedbrytning efter öppning, tiden från det att dörren öppnas efter upplåsning till dess att låset låser. 72 A [Tid] B Tid: 0,1-25 sekunder Standard = 0,5 sekunder Tid 5 = 0,5 sekunder KOMMANDO 76 Öppnarknapp Nivå eller flank styrd Nivå Dörren förblir öppen så länge som ingången BUTTON är sluten. Flank Dörren låser efter inställd tid, även om ingången BUTTON är sluten Läge Nivå, används när man önskar styra dörren Olåst/låst via extern brytare, kopplingsur eller liknande. OBS! Kommando 76 kan inte vara aktiverat samtidigt som funktion Ställ upp med kort, kommando 53 eller funktion Olåst dörr kommando 50 Dessa kommandon av aktiveras när kommando 76 aktiveras [76A][1B] Nivå [76A][0B] Flank (Standard = Flank) 76 A [1 0] B 7

8 Aktiviteter KOMMANDO 50 OLÅST DÖRR Funktionen ställer upp låset. OBS! Funktion 50 fungerar ej tillsammans med funktion 76 [1B] dörr öppen [0B] dörr lås (Standard = Låst) 50 A [1 0] B KOMMANDO 51 Aktiverar PIN-kod till kort. [1B] PIN-kod På 51 A [1 0] B KOMMANDO 52 [1B] Dörrkod på 52 A [1 0] B 8 AKTIVERA PIN-KOD [0B] PIN-kod Av (Standard = Av) AKTIVERA DÖRRKOD [0B] Dörrkod Av (Standard = Av) KOMMANDO 53 STÄLL UPP MED KORT Aktivera funktionen att ställa upp låset/dörren med kort Ställer upp låset/dörren permanent genom att läsa ett godkänt kort två gånger inom 10 sek. Låser dörren igen genom att göra en ny läsning av något godkänt kort. OBS! Funktion 53 fungerar ej tillsammans med funktion 76 [53A][1B] ställ upp via kort funktion aktiv [53A][0B] ställ upp via kort funktion avstängd (Standard = Avstängd) 53 A [1 0] B KOMMANDO 54 [1B] Avläst kort pip på 54 A [1 0] B PIP VID KORREKT AVLÄST KORT [0B] Avläst kort pip av (Standard = På) Aktivera bakgrundsbelysning av tangentbordet [1B] På [0B] Av (Standard = På) 55 A [1 0] B KOMMANDO 56 SUMMER Summern aktiveras om dörren hålls öppen för länge. [1B] Summer larm på [0B] Summer larm av (Standard = På) 56 A [1 0] B

9 Kommandolista NR NAMN FUNKTION 20 PROGRAMMERA KORT eller LÄS IN KORT. Sidan (5) Registrera/Läsa in kort vid läsaren. 21 RADERA KORT. Sidan (6) Radera ett kort i taget. 29 Radera ALLA kort. Sidan (6) Radera alla kort 50 OLÅST DÖRR Sidan (8) Ställ upp låset permanent. 51 PIN-KOD Sidan (8) Aktivera PIN-kod till kort. 52 DÖRRKOD Sidan (8) Aktivera dörrkoderna. 53 STÄLL UPP MED KORT Sidan (8) Aktivera uppställning av dörr via kort 54 KORT/TAG PIP Sidan (8) PIP vid korrekt avläst kort 55 BAKGRUNDSBELYSNING Sidan (8) På/Av 56 SUMMER Sidan (8) Aktivera summer PROGRAMMERA DÖRRKOD Sidan (6) RADERA DÖRRKOD Sidan (6) PROGRAMMERA ÖPPNATID Sidan (7) PROGRAMMERA SUMMERTID Sidan (7) PROGRAMMERA NEDBRYTNING EFTER ÖPPNING (7) PROGRAMMERA öppnarknappfunktion (7) PROGRAMMERA LÖSENORD Sidan (4) AVSLUTA PROGRAMMERING Sidan (4) Ställ in dörrkoderna 1-8. Radera angiven dörrkod. Ställ in dörrens öppningstid. Tid innan summer ljuder Nedbrytningstid Flank eller nivå, för styrning av olåst via extern brytare Ställ in lösenordet (Masterkoden). Går ur programmeringsläge. Logga ut. TEKNISKA SPECIFIKATIONER Matningsspänningen 12-24V AC/DC Strömförbrukning 110mA Antal kort med PIN 500 Dörrkoder 8 Mått H 163 mm, B 76 mm, D 35 mm. 9

10 Förbindningsschema LÄS PUNKTERNA 1 TILL 6 EFTER INKOPPLING UTFÖR MASTER RESET 1. Gör läsaren spänningslös. 2. DIP 1-6 i läge OFF. 3. Koppla in spänningen. Vänta minst 5 sekunder. 4. Ställ DIP 6 i läge ON. (On = Stand alone ) 5. Starta om PCR läsaren 6. Programmera läsaren. 10

11 SYSTEMUNDERHÅLL Egna anteckningar / kommentarer FASTIGHET / ADRESS / DÖRR NAMN INSTALLATÖR TELEFONNR. KONTAKTPERS. För att underlätta underhåll av systemet kan du använda den här listan. Kopiera gärna listan i några exemplar innan du börjar fylla i den. Datum Åtgärd Sig. 11

12 Kortregister Använd lista för att hålla reda på korten. Kopiera gärna sidan innan du skriver något på den. Kort innehavarens namn. KORT NUMMER PIN-kod 12

13 INDEX A AKTIVERA DÖRRKOD 8 AKTIVERA PIN-KOD 8 AVSLUTA 4 B BAKGRUNSBELYSNING 8 D DRIFTSÄTTNING 2 DÖRRKOD PROGRAMMERA DÖRRKOD 6 RADERA DÖRRKOD 6 DÖRRKOD PÅ/AV 8 E EGNA ANTECKNINGAR / KOMMENTARER 11 H HANDHAVANDE 4 K KOMMANDOLISTA 9 KOMMANDON 4 KOMMANDOSYNTAX 3 KORT PIP 8 KORTREGISTER 12 L LOGGA UT 4 LÄS IN KORT 5 M MASTERKOD 4 N NEDBRYTNING EFTER ÖPPNING 7 O OLÅST DÖRR 8 OLÅST LÅS MED KORT 8 P PERMANENT OLÅST DÖRR 8 PIN-KOD 8 PIP VID AVLÄST KORT 8 PROGRAMMERA KORT 5 PROGRAMMERA MASTERKOD 4 R RADERA ALLA KORT 6 RADERA ETT KORT 6 REGISTRERA KORT 5 S STÄLL UPP MED KORT 8 SUMMER PÅ/AV 8 SYSTEMUNDERHÅLL 11 T TEKNISKA SPECIFIKATIONER 9 TID TID INNAN LARM 7 ÖPPNINGSTID 7 TID NEDBRYTNING EFTER ÖPPNING 7 Ö ÖPPNARKNAPP NIVÅ ELLER FLANK 7 ÖPPNINGSTID 7 13

14 LATHUND Gå in i programmeringsläge A (Masterkod) Avsluta programmering 100B, Registrera kort Med PIN 20 A [Läs in kortet eller Skriv in kort Nr] A [PIN-kod] B Registrerakort utan PIN 20 A [ Läs in kortet eller Skriv in kort Nr] B OBS! För att lämna kortprogrammeringssekvensen tryck A Radera kort 21 A [Skriv in kort Nr eller Läs in kortet] B Ändra/skapa dörrkoder 60 A [Kod Nr] A [Dörrkod] B OBS! För att lämna sekvensen, programmera dörrkod tryck A Dörrkod På 52 A [1] B Dörrkod Av 52 A [0] B PCR-40 grundkonfiguration Masterkod: Kortdatabas: Tom Dörkoder: Inga Öppentid: 6 sek Dörr öppen för länge tid: 30 sek Dörr uppställd: Nej PIN-kod: Nej Tonindikering läst kort: Ja Dörr öppen för länge larm: Ja Ställ upp dörr med kort: Nej 14