Handhavandeinstruktion

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Handhavandeinstruktion"

Transkript

1 Handhavandeinstruktion för centralapparat AC 948 med LCD-manöverpanel AC 148 Denna instruktion är tänkt att läsas av den anläggningsansvarige. AC 148 Handhavande anläggningsansvarige Rev

2 Grundläggande information Som anläggningsansvarig har Du en mängd olika funktioner att handha såsom att dela ut PIN-koder, läsa larmlogg och en stor mängd andra funktioner. Du blir den som skall kunna koppla bort sektioner som av någon anledning tillfälligt inte skall vara aktiva. I den här instruktionen skall Du få information om hur Du skall sköta Er larmanläggning. Det finns en väldigt viktig sak att tänka på: Det måste alltid finnas en Huvudkod, vad det är förklaras senare, men den måste alltid finnas. Manöverpanelen Det verktyg Du har till Ditt förfogande för att utföra dessa operationer är manöverpanelen med ett tangentbord och en stor och tydlig klartext display. De tre funktionsknapparna till vänster kan i vissa anläggningar vara maskerade och inte använda. De finns fyra lysdioder (lampor) under displayen som visar anläggningsstatus. I instruktionen betyder en svart (ifylld) diod att den lyser grönt och en vit (ej ifylld) att den är släckt. I bilden ovan lyser alltså Nät-dioden grönt. Funktioner Genom att trycka på kommer Du åt en funktionslista på vad som finns att tillgå. Listan bläddrar automatiskt, växlar var annan sekund, om Du inte trycker på för att bläddra manuellt. Displayen visar: När Du tittar på bläddringen som sker automatiskt kan Du hela tiden trycka de tecken som visas och gå in i den funktionen. Vissa funktioner kräver att Du anger Din huvudkod innan Du kan göra ändringar. Följande funktioner finns att tillgå för Dig som anläggningsansvarig: Tecken Funktion Pil upp/ned Larmsektionsstatus 0 Ställ tonläge på manöverpanel 1 Huvudmanöverpanel 2 Visa servicemeddelande 3 Visa larmminne 41 Telefonnummer 1 programmering 42 Telefonnummer 2 programmering 43 Telefonnummer 3 programmering 44 Testläge 45 Displaytest 49 Byt till engelska/svenska växelvis 5 Användarkoder 6 Användarnivå 7 Detektor återställning 90 Visa händelselogg 91 Se inställningar för manöverpanel 97 Ställ datum och tid Ding-dong Gångtest UT/Extra Tyst utpassering Funktionsförklaring Pil upp/ned Med denna funktion kan Du kontrollera sektionsstatus genom att bläddra med Pil upp elle Pil ned tangenterna. Displayen visar antingen: eller Tryck för att bläddra funktioner igen eller tryck # 0 Med denna funktion kan Du ställa tonläget på manöverpanelens inbyggda summer. Displayen visar: Tryck på Pil upp då Du vill ändra summerns tonläge, inte volym, till en högre nivå, Pil ned då Du vill ändra tonläget till en lägre nivå.

3 Tryck för att bläddra funktioner igen eller tryck # 1 Med denna funktion kan Du bestämma om den aktuella manöverpanel Du står framför tillfälligt skall bli en huvudmanöverpanel. Huvudmanöverpanel används då man har fler än ett område exempelvis Lager, Kontor och Datarum. I en sådan anläggning har man oftast endast en huvudmanöverpanel varifrån hela anläggningen kan styras men Du kan som anläggningsansvarig tillfälligt omvandla vilken manöverpanel som helst att bli en huvudmanöverpanel med Din PIN-kod (huvudkod). Displayen visar: I det här läget kan Du koppla till ett eller flera områden utan att vara på plats vid det specifika området. Genom att trycka Pil ned kan Du koppla till alla områden samtidigt eller så kan Du välja ett specifikt område genom att trycka områdets nummer. Om Du i det här läget trycker 1 får Du upp följande på displayen: Ange rätt PIN-kod eller Din huvudkod och område 1 kopplas till. 2 Med denna funktion kan Du se vad servicemeddelandet betyder. Displayen visar följande meddelande vid eventuella fel: Tryck för att bläddra funktioner igen eller tryck # 3 Med denna funktion kan Du studera larmminnet. Tryck 3 och displayen visar följande: Displayen visar de larm som utlöst vid senaste larmtillfället. Det larm där Larm blinkar är det först utlösta tryck på Pil-tangenterna för att se de andra larmen. Tryck för att bläddra funktioner igen eller tryck # 41 Med denna funktion kan Du ändra telefonnummer 1 som rings vid larm, gäller endast om uppringning sker till hem- eller mobiltelefon. Tryck 41 och displayen visar: Skriv in det nya telefonnumret över det gamla. Om det nya numret är kortare än det gamla så skall Du fylla ut skärmen med E, tryck knappen Bortkoppling, vill Du bara ändra lite i numret kan Du använda Pil-tangenterna att stega framåt och bakåt med. 42 Du kan ändra telefonnummer 2 på samma sätt som Du kan ändra telefonnummer 3 på samma sätt som Med denna funktion kan Du utföra en siren, batteri och larmsändartest om det är förprogrammerat att den skall kunna utföras. Kontrollera med Din installatör om funktionen är programmerad. När Du trycker 2 kommer aktuellt fel att Om funktionen att testa siren är programmerad presenteras. Det enda fel som Du kan åtgärda startar sirenen när Du trycker 44 och Du själv utan att kontakta Din installatör är Fel datum stänger av sirenen med att ange Din huvudkod. och tid. Med andra ord får Du ett felmeddelande Vid larmsändartest ringer centralen upp telefonnummer 1 och överför ett larm som skall kvitteras med något av följande ord måste Du kontakta Din installatör för service: Central, Expansion, Förhögt på vanligt sätt, se larmöverföring. strömu, Sirenfel, Sab.centralskå, Tele fel, Komm.fel, Jordfel, Sändningsfel, Lågtbatteri eller Bus.linjefel.

4 45 Med denna funktion kan Du testa att alla element i såväl lysdioder och displayens alla segment fungerar. Avsluta testen genom att trycka på valfri tangent. 6 Med denna funktion kan Du bestämma vilken behörighetsnivå varje specifik PIN-kod skall ha. Tryck 6 och displayen visar: 49 Med denna funktion kan Du byta språk i manöverpanelen. Du kan byta till engelska från svenska eller tvärt om. Ange Din huvudkod och displayen visar: 5 Med denna funktion kan Du lägga in användarkoder (PIN-koder) i systemet. Du kan programmera 66st sexställiga eller 99st fyrställiga koder. OBS! Om PIN-kod 16 och 17 är programmerade som väktarkod kan dessa inte ändras i denna funktion. Tryck 5 och displayen visar: Ange ett ordningsnummer som alltid måste innehålla två siffror, ordningsnummer 1 skrivs som 01. Displayen visar: Ange Din huvudkod och displayen visar: Ange ett ordningsnummer som alltid måste innehålla två siffror, ordningsnummer 1 skrivs som 01. Displayen visar: Nu är det dags att ange den nya koden. 2:an i displayen anger valt ordningsnummer och FFFF är plats för kod, skriv in koden och displayen visar: Nu kan Du lägga in en ny kod eller ändra en gammal. Tryck # för att lämna funktionen. Nu visar displayen de olika funktioner som kan kopplas till PIN-koderna. Nedan följer en lista över funktionerna: Funktion NEJ = JA = Default Utgångar används 0 1 NEJ Till / frånslags rapport 0 1 JA Förbikoppling tillåten 0 1 JA Till / Frånslagskod 0 1 JA Huvudkod 0 1 NEJ Tidsstyrd kod 0 1 NEJ Endast tillkoppling 0 1 NEJ Reserverad 0 1 NEJ Område ALLA Dessutom skall det till varje PIN-kod anges vilket eller vilka områden som den skall kunna styra. Alla områden presenteras och Du behöver bara ta bort de områden som PIN-koden inte skall kunna styra. 7 Med denna funktion kan Du återställa larmgivare som har larmminne, såsom branddetektorer och glaskrossdetektorer. Funktionen är tänkt att användas efter ett eventuellt larm. Tryck 7 och larmminnet återställs. 90 Med denna funktion kan Du läsa av larmsystemets händelselogg. I händelseloggen lagras de senaste 185 händelserna, med AC 508

5 inkopplat 265 händelser. När loggen är full tas den äldsta händelsen bort. I loggen kan Du se när och av vem anläggningen slogs till respektive från. Dessutom lagras där alla systemhändelser och larm. En typisk händelse i loggen kan se ut så här: I displayen kan Du utläsa att område 1 (P1) i anläggningen frånkopplades av användare 1 (1) klockan (11:35) den 2 november (02/11). 91 Med denna funktion kan Du ändra inställningarna gällande manöverpanelens display. Tryck 91 och displayen visar: Nu kan Du gå runt i anläggningen och kontrollera att alla sektioner fungerar. Varje gång en larmgivare aktiveras ljuder en ding-dong signal. För att lämna gångtestläget måste Du ange Din huvudkod. UT/Extra Med denna funktion kan Du välja om manöverpanelen skall vara tyst vid utpassering, dvs tillslag. Denna funktion är bara aktiv under en enda tillkoppling. Vill Du ha det hela tiden måste Du prata med Din installatör. Bortkoppling av sektioner Som anläggningsansvarig är det Du som bör avgöra om någon eller några sektioner av olika anledning skall bortkopplas. Tryck Bortkoppling, som börjar blinka, och displayen visar: Ange Din huvudkod och displayen visar: Tryck på Pil-upp om Du vill öka skärpan eller Pilned om Du vill minska skärpan. Tryck och då kan Du ställa in ljusstyrkan på displayen på samma sätt. 97 Med denna funktion kan Du ställa datum och tid tryck 97 och displayen visar: Nu kan Du ställa datumet genom att använda Pilupp och ned tangenterna. När Du valt ett värde trycker Du för att kunna ändra nästa värde. Tryck # när Du är klar. Ding-Dong Med denna funktion kan Du koppla in ett gångtestläge, displayen visar: Ange den sektion som skall bortkopplas med två tecken, dvs sektion 2 skrivs 02. Tryck därefter på Bortkopplingstangenten, som kommer att lysa fast efter att Du trycker på den. Nu är vald sektion bortkopplad tills dess anläggningen kopplas ifrån igen då kopplas alla sektioner in igen. Vill Du koppla bort fler sektioner måste proceduren göras om från början. När Du kopplar till anläggningen kommer summern ljuda för att påminna Dig om att en sektion är bortkopplad. För att få tyst på summern och för att kunna koppla till anläggningen måste Du ange din PIN-kod igen, först då startar utpasseringstiden. Bortkoppling av sektioner i områden För att kunna koppla bort sektioner i andra områden måste Du först välja det aktuella området genom att använda Dig av 1, se tidigare i manualen. När Du valt område kan Du sedan koppla bort sektioner på samma sätt som ovan. Men det går naturligtvis bara att koppla bort sektioner som ingår i det valda området.

6 Larmöverföring Det är endast om Ditt larm ringer hemtelefon som Du behöver veta detta. Uppringning till hem- eller mobiltelefon sker för varje larmkaraktär. När Du får larmet till Din telefon låter det som sirensignaler i luren, dock inte lika högt. Larmbeskedet skickas 90 sekunder och är sammansatt så att det tutar i cirka 10 sekunder varefter det blir tyst i cirka 5 sekunder för att sedan börja om med tutandet igen. För att kvittera larmet, dvs så att det inte skall ringa längre skall Du i den tysta sekvensen trycka på Din telefon i ungefär 3 sekunder. OBS! Telefonen måste vara inställd på att sända tonvalstoner (DTMF). Vid larm på flera sektioner kommer larmbesked att ringas och överföras för varje sektion. I dessa fall skall ovanstående procedur upprepas för varje larmbesked. Gruppbortkoppling Om Din anläggning är programmerad så att den tillåter bortkoppling av en grupp sektioner, används till exempel vid hemmasäkerfunktion, skall Du göra på följande sätt. Innan Du kopplar till larmet skall Du trycka på Bortkoppling en gång sedan följt av 00 och därefter Bortkoppling igen, nu tänds Bortkopplingslampan. När Du nu anger Din PIN-kod för att koppla till larmet, kommer summer ljuda för att påminna om att vissa sektioner är bortkopplade. Vill Du tysta summern måste Du ange Din PIN-kod, dock fortsätter tillkopplingen av larmet. Displayen visar: Vid nästa frånkoppling av larmet kopplas alla sektioner in igen.

7 Sektionsuppdelning Installatör Sektion 1 Sektion 2 Sektion 3 Sektion 4 Sektion 5 Larmcentral Sektion 6 Sektion 7 Sektion 8 Telefonnummer Sektion 9 Sektion 10 Sektion 11 Egna anteckningar Sektion 12 Sektion 13 Sektion 14 Sektion 15 Sektion 16 Områdesindelning Område 1 Område 2 Område 3 Område 4 Område 5 Område 6 Område 7 Område 8

Runner 16 Användarmanual

Runner 16 Användarmanual Runner 16 Användarmanual V6 Safety Line Security AB Tel: + 46 31 65 22 85 ADI Alarmsystem Svenska AB Tel: + 46 8 410 113 50 50085351b12e.doc Innehållsförteckning Innehållsförteckning Innehållsförteckning...

Läs mer

Sintony 60 Säkerhetssystem. Handhavandemanual. Building Technologies. Security Products

Sintony 60 Säkerhetssystem. Handhavandemanual. Building Technologies. Security Products Sintony 60 Säkerhetssystem Handhavandemanual Security Products Tekniska data kan ändras utan föregående avisering. Leverans efter tillgång. Liefermöglichkeiten und technische Änderungen vorbehalten. Data

Läs mer

Sintony 60 Installationsmanual

Sintony 60 Installationsmanual Sintony 60 Installationsmanual SI60 installationsmanual 1 ver. 8.2 Innehållsförteckning Generellt 4 Förberedelse 4 Manualens uppbyggnad 4 Inkoppling 4 Batterispecifikation 4 Batterianslutning 5 Nätanslutning

Läs mer

HANDHAVANDE. PowerMaster-10 G2. www.visonic.com. Tvåvägs trådlöst Inbrottslarm

HANDHAVANDE. PowerMaster-10 G2. www.visonic.com. Tvåvägs trådlöst Inbrottslarm HANDHAVANDE PowerMaster-10 G2 Tvåvägs trådlöst Inbrottslarm www.visonic.com PowerMaster-10/30 G2 Användarmanual Innehållsförteckning 1. Introduktion... 3 Förord... 3 Översikt... 3 Systemets funktioner...

Läs mer

Mobiltelefon med stor skärm

Mobiltelefon med stor skärm DCP32 Deltaco TALA Stor Mobiltelefon med stor skärm SE Användarmanual Förpackningsinnehåll Introduktion Välkommen till din nya mobiltelefon. Den är gjord för att vara lättanvänd med rejäla knappar och

Läs mer

PowerMaster-10. Användarmanual. Fullt övervakade trådlösa larmsystem

PowerMaster-10. Användarmanual. Fullt övervakade trådlösa larmsystem PowerMaster-10 Användarmanual Fullt övervakade trådlösa larmsystem PowerMaster-10 Användarguide Innehållsförteckning 1. Introduktion...2 Förord...2 Översikt...2 Systemegenskaper...2 Användare och koder...3

Läs mer

Tack för ditt köp av Birth Alarm Mobile Premium. Detta är en mycket driftsäker fölvakt. Vi rekommenderar att du läser igenom denna bruksanvisning

Tack för ditt köp av Birth Alarm Mobile Premium. Detta är en mycket driftsäker fölvakt. Vi rekommenderar att du läser igenom denna bruksanvisning 1 SE Tack för ditt köp av Birth Alarm Mobile Premium. Detta är en mycket driftsäker fölvakt. Vi rekommenderar att du läser igenom denna bruksanvisning noga före användning. Det är viktigt att fölvakten

Läs mer

redknows MiniFinder Användarmanual Axtech AB SV.

redknows MiniFinder Användarmanual Axtech AB SV. redknows MiniFinder Användarmanual Axtech AB 0314 S:t Jörgens väg 4, 422 49 Hisings Backa, Sweden Tel. 031-558866, Fax. 031-558869 info@axtech.se www.redknows.se SV. redknows är ett registrerat varumärke

Läs mer

INSTRUKTIONSBOK. Keybox 9000 Basic Keybox 9000 System Keybox 9000 Expansion KeyWin Light

INSTRUKTIONSBOK. Keybox 9000 Basic Keybox 9000 System Keybox 9000 Expansion KeyWin Light INSTRUKTIONSBOK Keybox 9000 Basic Keybox 9000 System Keybox 9000 Expansion KeyWin Light Creone AB Box 148 S-573 22 Tranås SWEDEN Tel: +46(0)140-38 61 80 Fax: +46(0)140-38 61 89 E-mail: mailbox@creone.com

Läs mer

Snabbmanual Securitas Hemlarm-lägenhet

Snabbmanual Securitas Hemlarm-lägenhet Snabbmanual Securitas Hemlarm-lägenhet Securitas Hemlarm är ett samarbete mellan Innehåll Innan du monterar Välkommen... Översikt... Hur/var monterar man... - hecklista för korrekt montering av ditt larmsystem...

Läs mer

Ladda ned Manual till: CM-840/842

Ladda ned Manual till: CM-840/842 Ladda ned Manual till: CM-840/842 1a. Fråga: jag har precis packat upp mitt 2010 certifierade kassaregister men så fort jag slår in något så visas en felkod typ F03, F05 eller E01 Fiscal i displayen, vad

Läs mer

business Välkommen till Tele2

business Välkommen till Tele2 Företagsabonnemang tele2.se/ business Välkommen till Tele2 Välkommen till Tele2 Vi är jätteglada att du och ditt företag valt oss som din mobiloperatör. Kanske har du inte hunnit märka så stor skillnad

Läs mer

Så synkar du alla Google-kalendrar

Så synkar du alla Google-kalendrar Så synkar du alla Google-kalendrar STEG FÖR STEG Google calendar-användare som har mer än en kalender stöter snabbt på patrull när de försöker synka till iprylen. Vi visar tricket som löser problemet.

Läs mer

IPTV-guide. Tv- guiden nås på fjärrkontrollen genom knappen TV.

IPTV-guide. Tv- guiden nås på fjärrkontrollen genom knappen TV. IPTV-guide Tv- guiden nås på fjärrkontrollen genom knappen TV. TV Guiden är precis vad det låter som, en digital programtablå som visar vilka program som visas just nu på respektive kanal samt de kommande

Läs mer

SIZE FITS ALL. SIZE Mobile BOX 420 17 126 12 Stockholm +46(0)8-503 115 85 www.sizemobile.com Spinbox AB Telefonvägen 30 126 37 Hägersten 2010-06-09

SIZE FITS ALL. SIZE Mobile BOX 420 17 126 12 Stockholm +46(0)8-503 115 85 www.sizemobile.com Spinbox AB Telefonvägen 30 126 37 Hägersten 2010-06-09 ANVÄNDARGUIDE Välkommen till SIZE... 4 Kom igång... 4 SIM-kort & Koder... 4 SIM-kortet... 4 PIN- och PUK-kod... 4 Aktivera ditt abonnemang... 4 Aktivera SIM-kortet... 4 För att aktivera ditt SIZE-abonnemang:...

Läs mer

A Laddningslampa B På/av-knapp C Pekskärm D Kontakt E Högtalare F USB-anslutning G Återställningsknapp H Minneskortsplats. c USB-kabel.

A Laddningslampa B På/av-knapp C Pekskärm D Kontakt E Högtalare F USB-anslutning G Återställningsknapp H Minneskortsplats. c USB-kabel. TomTom Daihatsu 1. Förpackningens innehåll Förpackningens innehåll a Din TomTom D E AB C F G H A Laddningslampa B På/av-knapp C Pekskärm D Kontakt E Högtalare F USB-anslutning G Återställningsknapp H Minneskortsplats

Läs mer

Cisco IP-telefonen 7905G och 7912G för Cisco CallManager 4.1(3)

Cisco IP-telefonen 7905G och 7912G för Cisco CallManager 4.1(3) Telefonhandbok Cisco IP-telefonen 7905G och 7912G för Cisco CallManager 4.1(3) MED LICENS OCH GARANTI Ciscos huvudkontor Cisco Systems, Inc. 170 West Tasman Drive San Jose, CA 95134-1706 USA http://www.cisco.com

Läs mer

3. LADDNING AV MINIFINDER...

3. LADDNING AV MINIFINDER... INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. INTRODUKTION... 5 2. SIM-KORT... 7 2.1 SÄTTA I OCH TA UR SIM-KORTET... 7 3. LADDNING AV MINIFINDER...... 9 4. STARTA UPP MINIFINDER... 10 4.1 STARTA UPP DITT LARM... 10 4. 2 PROGRAMMERA

Läs mer

AnvändArmAnuAl AlthermA luft-vattenvärmepump

AnvändArmAnuAl AlthermA luft-vattenvärmepump Användarmanual Altherma Luft-Vattenvärmepump Användarmanual Denna användarmanual är framtagen för att hjälpa er som användare att förstå anläggningen och justera de parametrar som påverkar driften av er

Läs mer

Volvo On Call mobilapplikation Vanliga frågor och svar

Volvo On Call mobilapplikation Vanliga frågor och svar Volvo On Call mobilapplikation Vanliga frågor och svar Att få hjälp F: Hur kontaktar jag Volvo On Call? S: Tryck på On Call-knappen i bilen, använd funktionen Assistance (Assistans) i mobilapplikationen

Läs mer

Första gången du startar din TomTom kan det ta upp till 20 sekunder. Stäng av din TomTom genom att hålla på/av-knappen nedtryckt i 2 sekunder.

Första gången du startar din TomTom kan det ta upp till 20 sekunder. Stäng av din TomTom genom att hålla på/av-knappen nedtryckt i 2 sekunder. TomTom 1. Innan du börjar Innan du börjar Slå på Följ instruktionerna i början av denna användarhandbok när du vill ansluta din TomTom manuellt till bilstereon. Du kan även använda din TomTom utan att

Läs mer

Bruksanvisning Operatörspanel ER-ipx12

Bruksanvisning Operatörspanel ER-ipx12 Bruksanvisning Operatörspanel ER-ipx12 Elektro Relä AB Sördalavägen 22 SE-141 60 Huddinge Telefon +46 (0)8-774 88 00 Telefax +46 (0)8-774 88 14 E-post: info@elektro-rela.se www.erab.com Obs! Operatörspanelen

Läs mer

LATHUND NYTT BOKFÖRINGSÅR I ENTRÉ...

LATHUND NYTT BOKFÖRINGSÅR I ENTRÉ... Hantverksdata Entré Lathund Nytt Bokföringsår i Entré Innehåll LATHUND NYTT BOKFÖRINGSÅR I ENTRÉ... - 1 - Varje år... - 1 - Skapa ett nytt redovisningsår... - 1 - Föra över Utgående balanser... - 1 - Vid

Läs mer

Användarhandbok Sjötid Användning ombord på fartyg

Användarhandbok Sjötid Användning ombord på fartyg Användarhandbok Sjötid Användning ombord på fartyg Systemet är tänkt att användas av den ombord som är ansvarig för den rapporterade arbetstiden, alltså befälhavaren ombord. Start av programmet och inloggning...

Läs mer

Teknisk Handbok Trygghetstelefonerna Gina, Gloria och Rumsapparat Grace

Teknisk Handbok Trygghetstelefonerna Gina, Gloria och Rumsapparat Grace Teknisk Handbok Trygghetstelefonerna Gina, Gloria och Rumsapparat Grace V3.1 R1 Viktig information I alla system som utnyttjar radio- och nätverkskommunikation finns risk för störningar som användaren

Läs mer

CCS Flex Snabb Manual.

CCS Flex Snabb Manual. CCS Flex Snabb Manual. Översikt: 1. På/av-knappen 2. För funktionsknapparna 3. Funktionstangenterna (F1-F6 från topp till botten) 4. Knappen Nästa (fliken) 5. Zooma in 6. Audio 7. Zooma ut 8. Tillbaka

Läs mer

Steg 1 Minnen, mappar, filer Windows 8

Steg 1 Minnen, mappar, filer Windows 8 Steg 1 Minnen, mappar, filer Windows 8 Feb -14 Liljedalsdata.se Liljedalsdata Steg 1 W8 Sida 1 Inledning Välkommen till denna kurs. Att jobba med datorer är ofta som att jobba med matematik. Det nya bygger

Läs mer

Vidamic Easy SMS CRM. Användarmanual

Vidamic Easy SMS CRM. Användarmanual Vidamic Easy SMS CRM Användarmanual Innehållsförteckning Introduktion 3 1.1 Systemkrav Installation 4 2.1 Första gången du startar Vidamic Easy SMS CRM 2.2 Avinstallera Vidamic Easy SMS CRM Skicka ett

Läs mer

HANDBOK FÖR LIP 8000 SERIEN. ipecs Phase5 Utgåva 1.1 Oktober 2009

HANDBOK FÖR LIP 8000 SERIEN. ipecs Phase5 Utgåva 1.1 Oktober 2009 HANDBOK FÖR LIP 8000 SERIEN ipecs Phase5 Utgåva 1.1 Oktober 2009 Copyright 2000-2009 Licencia telecom ab. Alla rättigheter reserverade. Innehållet i detta dokument kan ändras utan förvarning. Licencia

Läs mer

Icarus 2.6. Manual är utskriven 2003-08-27 22:44. Copyright Keylogic AB 2003.

Icarus 2.6. Manual är utskriven 2003-08-27 22:44. Copyright Keylogic AB 2003. Icarus 2.6 Manual är utskriven 2003-08-27 22:44 Copyright Keylogic AB 2003. 1 Innehållsförteckning 1 ALLMÄNT...3 1.1 ANVÄNDNINGSOMRÅDEN...3 1.2 SYSTEMKRAV...3 1.3 HUR FUNGERAR ICARUS...4 1.4 STÖD FINNS

Läs mer