Kris- och stödplan Lillåns skola 7-9. Kris- och stödplan. Lillåns skola 7-9 Skolförvaltning nordväst Örebro kommun. Uppdaterad

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kris- och stödplan Lillåns skola 7-9. Kris- och stödplan. Lillåns skola 7-9 Skolförvaltning nordväst Örebro kommun. Uppdaterad 2012-11-05"

Transkript

1 Kris- och stödplan Skolförvaltning nordväst Örebro kommun 1 Uppdaterad

2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Inledning 2 Skolans policy 3 Tänkbara krissituationer 4 Kriser och deras förlopp 5-7 Vanliga sorgereaktioner hos barn 8-9 Sorg hos barn riktlinjer för omsorg 10 De som arbetar med krisen, katastrofen 11 Organisation 12 Ansvarig för information till massmedia 12 Åtgärder vid krissituation 13 Varje enskild medarbetares ansvar: 13 Krisgruppens ansvar: 13 Stödgruppens ansvar 14 Olycksdagens avslutning 14 Bilaga 1 Krisgrupp 15 Stödgrupp Övriga telefonnummer Bilaga 2 Handlingsprogram vid olika krissituationer 16 Bilaga 3 Utbildning/Fortbildning 17 Bilaga 4 Att tänka på.. 18 Bilaga 5 Råd 19 Referenslista 20 Vid verksamheter utanför skolans område

3 INLEDNING Vad skulle du göra om du fick veta att fyra av dina elever omkommit och flera skadats i en bussolycka på väg till skolan? Hur skulle du informera och för övrigt hantera situationen om en av lärarna vid din skola blivit brutalt överfallen och mördad? Vilka råd skulle du ge i en situation där du fick meddelande om att en elev begått självmord? Fäderna till två elever i samma klass omkom i en båtolycka. Hur skulle du hantera en sådan situation vid din skola? Gemensamt för alla krishändelser är att de hotar eller skadar oss, att de ofta innebär olika typer av förluster och att de oftast utsätter oss för starka sinnesintryck. Det handlar om att inse att sådana händelser kan beröra barn och ungdomar starkt känslomässigt och försvåra skolarbetet. 3

4 SKOLANS POLICY Erfarenheten har visat att följande punkter är av betydelse: 1. Skolan bör sörja för att det finns riklig information om det som hänt, om hur och varför det hände. Kontakta personer och/eller institutioner som kan förse lärare, elever och föräldrar med aktuella uppgifter. 2. I en krissituation bör skolan inta en öppen hållning. Göra skolan till en plats där eleverna kan uttrycka sina tankar och känslor på olika sätt och via olika kanaler. Låta dem uttrycka smärtsamma upplevelser i en miljö präglad av omsorg. 3. Återgå till vardagliga rutiner så snart som möjligt, men sätt av tid för ritualer, samtal och andra uttrycksformer för eleverna. 4. Skolledningen ansvarar för att skolans personal ska få hjälp att bearbeta sina egna tankar, intryck och reaktioner efter en krishändelse. 5. Skolan måste förbereda personalen på delaktighet i krisorganisationen. 6. Låta eleverna delta i jordfästning eller andra ritualer. 7. Skolan ska vara aktiv i relationen till elevernas föräldrar. Upplysa dem om vad som hänt, om vilka reaktioner som är vanliga hos barn och ungdomar i en krissituation. Berätta vad föräldrarna kan göra för att hjälpa till. 4

5 TÄNKBARA KRISSITUATIONER Under ett vanligt läsår kan följande situationer tänkas uppstå: En elev eller personal avlider till följd av: -olyckshändelse - svår sjukdom - självmord eller mord En elevs bror, syster eller förälder avlider till följd av: - olyckshändelse - svår sjukdom - självmord eller mord Andra allvarliga händelser t ex skolbussolycka, misshandel, våldtäkt, bombhot eller händelser som innebär att elev eller elevs målsman utsätts för skada. Andra mera sällsynta händelser kan vara: - dödsfall eller i skada i samband med skolutflykt eller skolresa - naturkatastrofer - andra stora olyckor i skolans närhet - brand, explosion, förstörelse eller vandalisering i skolan - oro bland befolkningen, terrorism, gisslandrama När det händer något allvarligt i skolan, t ex att en elev dör i en olycka, blir många människor berörda och hamnar i kris. Man brukar säga, att vi hamnar i kris när vi utsätts för extrema yttre påfrestningar, som försätter oss i en situation som vi varken kan hantera eller fly ifrån. Våra reaktioner är naturligtvis individuella, men det finns också mycket som gäller de flesta människor. Vi går igenom samma faser när vi hamnar i kris, men faserna är olika långa beroende på person och situation. Det är t ex skillnad på reaktioner hos tonårsbarn och mindre barn. Den första fasen brukar kallas chockfasen och kan vara från en kort stund till flera dygn. Vid verksamhet utanför skolans område Mobiltelefon ska medföras. Färdbeskrivning och deltagarförteckning med telefonnummer ska lämnas till skolans expedition. Skolbussorganisation aktuell deltagarförteckning vid läsårsstart genomgång av utrymningsvägar i bussen och användande av säkerhetsbälten aktuella skoltelefonnummer i bussarna. 5

6 KRISER OCH DERAS FÖRLOPP Kriser är något som alla upplever i olika livsskeden. En del av dem och det är sådana kriser som detta kompendium handlar om, förorsakade av olika yttre händelser t ex genom att någon avlider eller är med om en olycka. Reaktionssättet vid kriser följer ett visst förlopp, som är viktigt att känna till: 1. Chockfasen Denna fas varar från ett kort ögonblick upp till några dygn. - De drabbade har en känsla av overklighet. Man kan inte riktigt förstå vad som hänt. Det hela är som en ond dröm eller något som sker på film. - De drabbade förefaller okänsliga, bedövade. Även om de på ytan kan verka lugna, upplever de ett inre kaos och har i efterhand svårt att redogöra för vad som hänt. Detta tillstånd är lätt att missförstå, utanförstående kan tolka reaktionen "Han tar det så bra", när verkligheten är att personen befinner sig i ett chocktillstånd. - I andra fall kan de drabbade reagera genom förtvivlan, förvirring. - Det är sällan de drabbade grips av panik, men det kan inträffa vid hög grad av livshot kombinerat med tidspress t ex vid en brand. Man skall då isolera dem som drabbats av panik, så att de inte kan "smitta" övriga gruppen. Det är också mycket viktigt att bekämpa rykten och sprida sann information för att minska risken för panik. - Många drabbas av förändrad tidsuppfattning. Man tycker att händelseförloppet tar oändligt lång tid, när det i själva verket kanske rör sig om minuter. Detta motverkas om de drabbade t ex vid en bussolycka, får så tät information som möjligt om räddningsarbetet. "Nu är ambulanserna på väg", "Era föräldrar är på väg hit" etc. - Olika fysiska reaktioner under chockfasen inträffar: Man kan få hjärtklappning och hög puls, drabbas av muskelspänningar, darrningar och skakningar, svettas, kan inte hålla urin och avföring, kräks, man blir yr, känner sig matt eller svimfärdig. Ofta är det känslor och tankar inför sin egen reaktion som gör att människor har svårt att komma över kriser. "Varför kände jag inte sorg?", "Är det fel på mig eftersom jag inte blir tillräckligt ledsen?" Svaret är att kroppen mobiliserar alla krafter och försvar för att klara situationen eftersom man är i chock. 6

7 2. Reaktionsfasen Denna fas pågår oftast någon eller några månader. Den drabbade har nu förstått vad som hänt, har tvingats öppna ögonen för det inträffade. Nu kommer sorgereaktionen. - Många får svårt att skilja mellan verklighet och det overkliga. - Man återupplever och får påträngande minnesbilder. Man kan påminnas av syn- och hörselintryck, lukter, smaker och beröringar. Det kan t ex vara helt outhärdligt att känna lukten av grillat kött om man varit med om en brand. - Ångest - Man blir mer sårbar och är rädd för nya olyckor. - Man kan känna rädsla inför framtiden. Många barn tänker: "Jag kommer nog aldrig att bli vuxen". - Man får ökad faroberedskap, spritter till vid minsta ljud. Detta gäller speciellt våldsoffer. - Generell ångest. Krissituationer sätter så gott som alltid spår i skolsituationen t ex sänkta prestationer eller oförklarliga reaktioner i klassrummet (man vågar kanske inte längre sitta nära dörren etc). - Man kan få svårt att komma ihåg, koncentrationssvårigheter. Skola och arbetsgivare bör informeras om detta. - Sömnsvårigheter, man har svårt att somna eller vakna, mardrömmar. - Ledsenhet, sorg, depression. Många upplever en sänkt livskvalitet. - Skuld, skam, självförebråelser. Man kan känna skuld över att själv ha överlevt eller förblivit oskadd, likaså över sina egna reaktioner eller ouppklarade relationer. - Aggressivitet och ilska gentemot den döde, mot den som försökt hjälpa, mot den skyldige. 7

8 - Isolering. Man isolerar sig gentemot omvärlden, drar sig tillbaka. Isolering kan också ta sig uttryck i förnekande av känslor. Man kan t ex prata till synes lugnt om dödsfallet eller den egna sjukdomen och förneka betydelsen av det inträffade. Problemet med denna typ av reaktioner är att sorgen inte kan genomarbetas på ett riktigt sätt. Känslorna behöver komma fram! - Olika fysiska reaktioner t ex nedsatt immunförsvar, olika psykosomatiska symtom, vilka i sin tur kan leda till sjukdomar. - Existentiella problem. Man frågar sig om meningen med livet, upplever meningslöshet, man kan tycka sig återse den döde, överge sin tro eller ge sig hän åt religiösa rörelser, spiritism. Självmordsförsök kan förekomma. 3. Reparationsfasen Denna fas pågår från någon eller några månader efter händelsen till cirka ett halvt eller ett år senare. Nu börjar de drabbade på nytt att vända sig utåt och se framåt. De har accepterat det inträffade och börjar se nya möjligheter i livet. Det är viktigt att tiden före händelsen inte skönmålas, utan att man ser på verkligheten sådan den var - att man orkar minnas att tiden före krisen också hade sina svårigheter och problem. 4. Nyorienteringsfasen Denna fas har inte någon avslutning. De drabbade lever nu vidare med det förgångna som ärr som finns kvar. Ärren är dock inget hinder för ett relativt normalt liv. Ibland upplever man korta perioder av smärta. Litteratur: Cederblad, 1986 Dyregrov,

9 VANLIGA SORGEREAKTIONER HOS BARN Sorgereaktionen kan se olika ut beroende på barnets ålder, vilket släktskap eller relation barnet hade till den döde, vilket stöd barnet får från omgivningen. Barn ser annorlunda på döden, just för att de är barn, men de sörjer lika länge som en vuxen. Vi har försökt göra en sammanställning av olika sorgereaktioner hos barn, och vilka symtom de kan visa då de sörjer. Vi har här närmast tänkt på sorgereaktioner då det gäller dödsfall, men dessa reaktioner kan även förekomma vid sjukdom, olyckor och andra separationer. Ångest - rädd att vara ensam - rädd för mörker - rädd att bli sjuk - mardrömmar, sömnsvårigheter Förnekelser - Barn har olika förklaringar för hemska saker som har hänt, särskilt då de är små. De kan t ex säga att "pappa har åkt till USA", då fadern i själva verket avlidit. Dessa förnekanden kan förhindra att barnens sorgebearbetning kommer igång. Skuld, självförebråelser, skam - Barnet kan t ex skämmas för att det inte talat om för den döde hur mycket det tyckt om denne. Särskilt svåra skuldkänslor kan uppträda om en förälder begått självmord. Barnet kan då inte få någon förklaring till det inträffade. Det kan vara svårt att få hjälp av den kvarvarande föräldern eller andra släktingar, eftersom dessa har fullt upp att själva bearbeta sina egna skuldkänslor. Social tillbakadragenhet - Barnet vill t ex inte vara med på rasten eller träffa kamrater på fritiden. 9

10 Tristess, depression, längtan, saknad och vrede - Barnet kan känna sig övergivet, ensamt och längta efter en gemenskap, som inte längre kan uppfyllas. Dessa känslor kan omvandlas till vrede. Det kan t o m vara så att vreden kan riktas mot en allvarligt sjuk eller döende förälder, medan denne fortfarande är i livet. Barnet blir hjälpt om man låter det uttrycka sin vrede och klä sina känslor i ord, samtidigt som man bejakar barnets känslor. Uppmärksamhetskrävande beteende - Barnet kan t ex bli hyperaktivt i skolan och ständigt pocka på lärarens uppmärksamhet. Skolsvårigheter - som kan yttra sig i passivitet eller svårigheter att koncentrera sig. Psykosomatiska symtom - som t ex magont, sängvätning, huvudvärk. Litteratur: Maare Tamm, 1986 Atle Dyregrov,

11 SORG HOS BARN - RIKTLINJER FÖR OMSORG Det är viktigt med öppen och ärlig kommunikation. Ge barnen åldersriktiga förklaringar! Ge så klara besked du kan! Undvik abstrakta förklaringar! Omskriv inte döden! Säg inte att mamma har "gått bort", "åkt på en lång resa" eller "sover". Ge barnet tid till tankemässig bearbetning! Tillåt frågor och samtal! Låt samtalen bli korta! Se på bilder, i album m m! Besök kyrkogården, graven! Acceptera barnens lek! Gör förlusten verklig för barnet! Var inte rädd för att visa dina egna känslor! Låt barnen, om möjligt, se den döde och delta i begravningen! (att se den döde rör främst de allra närmaste) Låt minnen av den döde vara framme. Ta inte genast bort bänken i skolan, låt teckningar hänga kvar etc. (A Dyregrov) 11

12 DE SOM ARBETAR MED KRISEN, KATASTROFEN Hur bemästras verkligheten då man är mitt uppe i situationen? Man mobiliserar olika typer av psykiskt försvar, såsom overklighetskänsla distansering, dehumanisering (det är inte delar av människokroppar man går och samlar ihop efter en bilolycka, det är tappade grönsaker eller vad som helst). extrem aktivitet för att förhindra tankar på vad det är man håller på med. humor även om situation knappast inbjuder till det. Ibland måste man ta till skämt för att överhuvudtaget orka arbeta vidare. Vidare behövs nedanstående för att bemästra verkligheten: Få arbetsuppgifter som kräver koncentration. Socialt stöd, kontakt med andra. Självförstärkande utsagor, som mycket uppmuntran, både från arbetsledning och från sig själv. Det är t ex vanligt att räddningsmanskap under arbetet hela tiden "talar högt till sig själva" för att orka kämpa vidare. Säkerhetsritualer. 12

13 ORGANISATION Här betonas vikten av samarbete, rollfördelning och uppföljning av vidtagna åtgärder. En krisgrupp skall utgöra basen för arbetet då krissituationer uppstår med anknytning till skolan. Beroende på situationen och vilka åtgärder som skall vidtagas utökas krisgruppen med stödgruppsrepresentanter, präst, läkare e.dyl Namn och telefonnummer se bilaga! Kontaktpersonerna larmas i den ordning som listan är upprättad. Rektor söks först. Är rektor inte anträffbar, larmas nästa person osv. Skolassistenten har en central uppgift och bör inte lämna sin plats. Skolassistenten ansvarar för aktuella klasslistor, vårdnadshavarlistor, hemliga telefonnummer, skolbusslistor och ser till att skolkatalog finns att tillgå, samt svarar på telefon och slussar vidare vid telefonförfrågningar. Vaktmästaren står till förfogande. Ansvarig för information till massmedia är rektor! OBS! INGA NAMN OCH FOTON LÄMNAS UT! Berörda klassföreståndare skall vara delaktiga i krisarbetet. Ansvar för krisgruppen delegeras vid rektors frånvaro enligt krisgruppens telefonlista. Personallista revideras 10/1 resp 15/9 av skolassistent. 13

14 ÅTGÄRDER VID KRISSITUATION? Varje enskild medarbetares ansvar: I händelse av allvarligt tillbud eller dödsfall i skolan gäller följande: Medicinsk förstahjälp av lärare/annan personal vid skolan. Larma ambulans, polis, brandförsvar - var förvissad om att ambulansen har larmats! Utse någon att möta vid ambulansen. Säkra olycksplatsen från ytterligare risker. Krisgrupp underrättas (enligt turordning). Lärare stannar hos elev/eleverna. Krisgruppens ansvar: Kartläggning av situationen 1. Vad har hänt? - När hände det? - Var hände det? 2. Vilka är drabbade? - På vilket sätt är de drabbade? - Var finns de drabbade? 3. Hur är situationen nu? 4. Vilka har kontaktats och vilka ska informeras? 5. Vilken information ska förmedlas? 14

15 Nödvändiga åtgärder fastställs efter kartläggningen: Ta över det akuta ansvaret från den enskilde medarbetaren. Snabb föräldrakontakt krävs. Tag reda på deras önskemål. Samla elever och personal för korrekt informationsgivning. Ta erforderliga kontakter med räddningstjänst, socialtjänst, polis och andra. Förbered information till massmedia tillsammans. Kalla in stödgruppen. Vid behov kalla in skolförvaltningens krisgrupp.. Stödgruppens ansvar: I samarbete med krisgruppen ta ansvar för att elever och medarbetare omedelbart får tillsyn, omtanke och stöd. Detta sker genom att: alla får möjlighet att kontakta anhöriga ordna socialt stöd för kvällen/natten samla alla inblandade på lugn, avskärmad och trygg plats. INGEN FÅR GÅ DIREKT HEM!! som stödperson finnas tillhands som samtalspartner ordna förtäring till inblandade, det värmer och lugnar efter den akuta fasen följa upp reaktioner och bearbeta dessa, vid behov med hjälp av resurser utifrån Olycksdagens avslutning Skriftligt meddelande med varje elev hem. I meddelandet anges vart oroliga föräldrar/vårdnadshavare kan ringa för att få information. Tyst minut, tända ljus, passande musik. (Stödlåda med musik och ljus) All personal dröjer kvar. Möjlighet ges att ventilera reaktioner och känslor. Frågor och funderingar inför morgondagen. Vid behov kallas extern stödperson in. 15

16 BILAGA 1 Krisgrupp Namn Funktion Telefon arbete Telefon hem Anneli Widestrand Rektor Magnus Windefelt A-ledare / Juhani Kilpeläinen / Linda Hjalmarsson / Fredrik Bergman / Lena Ekholm Skolsköt Viola Ingvarsson Skolass Mikael Enoksson Skyddsom / Stödgrupp Namn Funktion Telefon arbete Telefon hem Mikael Enoksson Samordn / Majken Bäckström Spec.ped Frida Ekholm Kurator Ronny Schulstad Resursped / Anna Nicander Socialped / Elin Orman Fritidsgård Magnus Hermansson Vaktmäst Glenn Brewitz Skolmåltid Övriga stödfunktioner Funktion Telefon Räddningstjänst/Ambulans 112 Polis 112, , vx Skolförvaltning Nordväst Margareta Borg Präst Tomas Rådehed Diakon Erika Gidlöf USÖ-Akuten USÖ/BUP / vx Vårdcentral Lillån Taxi Samlingsplats Grupp Lokal Telefon Krisgruppscentral Rektorsexpeditionen / Stödgruppscentral Kuratorsexpeditionen

17 BILAGA 2 Vikten av samarbete och rollfördelning. Uppföljning i arbetsgruppen. En förutsättning för ett gott arbete är att samarbetet i kris- och stödgrupperna fungerar och att det finns en tydlig rollfördelning. Det krävs också regelbunden uppföljning av vidtagna åtgärder och eventuellt också information utåt i de olika arbetslagen. Vid händelser, där man kan förmoda att pressen kommer att vara intresserad, utser krisgruppen en kontaktperson. Det är sedan mycket viktigt att ingen annan yttrar sig till pressen, utan hänvisar till denna person. Nedan följer en förteckning över tänkbara krissituationer. Observera att det inte bara är större olyckor eller katastrofer, som vi bör ha beredskap inför. Även händelser som dödsfall inom familjen eller på skolan är det viktigt att stå beredda inför. 1. Elevs dödsfall i eller utanför skolan 2. Elevs plötsliga dödsfall som olyckshändelse, självmord 3. När elev blir allvarligt sjuk 4. Elevs försvinnande 5. Elev som mister nära anhörig ex. förälders dödsfall 6. Skolpersonals dödsfall i eller utanför skolan 7. Allvarlig olycka i eller utanför skolan såsom skolbussolycka 8. Brand eller bombhot OBS! Var noga med att beakta sekretess! Inhämta alltid vårdnadshavares samtycke! 17

18 BILAGA 3 Utbildning/Fortbildning "Krishantering". Kurs för skolans krisgrupp "Kunskap om kriser". Genomgång av krisplan i arbetslagen en gång/år. "Första hjälpen". Utbildning för skolans personal 18

19 Bilaga 4 Att tänka på vid känslomässig första hjälp! Tillrättalägg klimatet runt den/de hjälpbehövande: omsorg värme lugn trygghet förståelse accepterande Ge saklig information: vad har hänt när hände det redogör så gott du kan för vad som ska ske var beredd på chockreaktioner Låt informationen vara kort, precis och taktfull. Ge tid att: lyssna lugna trösta verkliggöra det overkliga Låt personen tala om händelsen. Undvik tomma fraser (det kunde varit värre.. etc.). Lova inte för mycket. Ta inte över utan låt de drabbade göra så mycket de själva kan. Främja aktivitet istället för passivitet. Varsam beröring lugnar. Skydda mot ytterligare stress genom att försöka hålla massmedia och nyfikna åskådare på avstånd. Den drabbade bör besparas fler starka intryck. 19

20 Bilaga 5 Några råd till dig som ska hjälpa. Trösta på rätt sätt Ord som Det är inte så farligt blir till hån i den här situationen. Hjälp den drabbade att sörja i istället för att trösta. Var nära och närvarande Visa att du ställer upp, att du finns, att du deltar. Våga visa din egen sorg och bestörtning. Lyssna aktivt Det finns inga, aldrig så välmenande råd, som hjälper. Lyssna, ta in och bekräfta känslan. Var delaktig. Sök gärna kroppskontakt När man inget kan säga räcker det långt med att hålla om personen eller hålla en hand. Var inte rädd för gråten Det är kroppens eget sätt att uttrycka en känsla. Håller man tillbaka den stoppar man också känslan och då dyker den upp senare, ibland efter många år. Ge hjälp med orden Fråga försiktigt hur det var, vad som hände, hur det kändes. Ett sätt att få ur sig något av sorgen, är att klä den i ord. Samtidigt är det första steget av en bearbetning som senare kan hjälpa personen vidare. Kom igen En sorg är inte klar med ett samtal. Tag själv ansvaret för att höra efter hur det är den närmaste tiden. Var dig själv Här är det i första hand medmänsklighet, medkänsla och omsorg som gäller. 20

21 Referenslista När det krisar i skolan Beredskapsplan för skolan Kraft i kaos Karin Nordblom, Ulla Magnusson Rahm Atle Dyregrov Birgitta Tergil 21

22 Vid verksamhet utanför skolans område Åtgärder vid krissituation I händelse av dödsfall eller allvarligt tillbud gäller följande: Medicinsk förstahjälp av lärare/annan personal. Larma SOS 112. Uppge plats, omfattning, form av skada och eget namn. Var förvissad om att larmet är verkställt! Säkra olycksplatsen från ytterligare risker. Krisgrupp underrättas enligt turordning, se telefonlista. Personal stannar hos elev/eleverna. Ansvarig för information till massmedia är rektor eller den rektor utser. 22

23 Reseblankett När du åker på en resa/utflykt med elever och/eller personal måste du fylla i reseblanketten som finns i resepärmen i receptionen. Tag en kopia, som du behåller själv och har med på resan. Lämna originalet tillsammans med en deltagarlista till skolassistenten före avresan. OBS! Kontrollera att deltagarlistan är aktuell vid avresan och lämnad till expeditionen! Kontrollera att hem och arbetstelefonnummer för anhöriga är riktigt angivna. Vid resor inom tätorten avgör lärare om enbart klassbeteckning eller deltagarlista ska lämnas in samt anslår resans tidpunkter och mål på white-boardtavlan vid receptionen. Mobiltelefon ska medföras. Samtliga ledare ska underrättas om vem som bär telefonen och var den personen kommer att befinna sig. Personalens anhörigregister Skolassistenten ansvarar för att anhöriguppgifter finns insamlade efter höstterminens start. Anhöriguppgifterna förvaras i personalpärmen. Elevlistor En pärm med samtliga elevers namn, adress, telefonnummer, personnummer och anhörig uppgifter förvaras hos skolassistenten och på planerarens expedition. 23

24 Egna anteckningar 24

ÅRJÄNGS GYMNASIESKOLA

ÅRJÄNGS GYMNASIESKOLA ÅRJÄNGS KOMMUN Årjängs Gymnasieskola KRISPLAN - om psykosocial krisberedskap ÅRJÄNGS GYMNASIESKOLA KRISOMHÄNDERTAGANDET UTFÖRS AV SKOLANS ANSTÄLLDA INLEDNING Kriser är något som alla upplever i olika livsskeden.

Läs mer

FÖR PERSONAL OCH ELEVER

FÖR PERSONAL OCH ELEVER KRISPLAN FÖR PERSONAL OCH ELEVER INOM NORRTÄLJE KOMMUNALA VUXENUTBILDNING Denna krisplan är antagen av EnSam 2011-10-19 justerad 2015-01-20 1 Innehållsförteckning INLEDNING 3 DÖDSFALL 4 1. Direkt efter

Läs mer

Hö gelidsskölans krisplan 2014-10-02

Hö gelidsskölans krisplan 2014-10-02 Hö gelidsskölans krisplan 2014-10-02 - Resursskolan - Särskolan - Fritidshemmet - F-9 Förord Det är viktigt att all personal på enheten känner till vår lokala krisplan. Den bör läsas igenom som en förberedelse,

Läs mer

CHECKLISTA VID OLYCKSFALL PÅ SKOLAN

CHECKLISTA VID OLYCKSFALL PÅ SKOLAN KRIS och BEREDSKAPSPLAN för KVARNGÄRDESSKOLAN Innehållsförteckning Telefonlista över krisgruppens medlemmar Resurspersoner och organisationer Checklista vid olycksfall på skolan Handlingsprogram vid olika

Läs mer

Målet med denna plan är att skapa en beredskap för att hantera kriser som berör förskolans barn, föräldrar och personal.

Målet med denna plan är att skapa en beredskap för att hantera kriser som berör förskolans barn, föräldrar och personal. Beredskapsplan Målet med denna plan är att skapa en beredskap för att hantera kriser som berör förskolans barn, föräldrar och personal. Ansvariga för förskolans arbete med krisfrågor är krisgruppen. Gruppen

Läs mer

KRISPLAN Uppdaterad 2010-02-18

KRISPLAN Uppdaterad 2010-02-18 KRISPLAN Uppdaterad 2010-02-18 Krisgrupp vid Strandängsskolan 7-9 Namn tel. arbete hemtelefon mobiltelefon Andreas Karlsson 77137 0706 577 137 rektor Susanne Kaczmarek 77769 0709 500 469 bitr. rektor Anna

Läs mer

BEREDSKAPSPLAN VID KRISSITUATIONER

BEREDSKAPSPLAN VID KRISSITUATIONER BEREDSKAPSPLAN VID KRISSITUATIONER Reviderad 3 mars 2014 Karlfeldtgymnasiets krisplan Om en allvarlig olycka eller dödsfall inträffar där elev, lärare eller övrig personal på skolan är inblandad skall

Läs mer

krisplan ( del 2/2 )

krisplan ( del 2/2 ) Annelundsskolans krisplan ( del 2/2 ) 2012-09-25 KRISGRUPPEN SKALL: Ansvara för innehållet i skolans ceremonilåda. Ansvara för att uppdatera telefonlistor. Ansvara för att krisplanen utvärderas varje läsår

Läs mer

Vattudalsskolan KRIS OCH STÖDPLAN. Handlingsberedskap i skolan 2013-03-20

Vattudalsskolan KRIS OCH STÖDPLAN. Handlingsberedskap i skolan 2013-03-20 Vattudalsskolan KRIS OCH STÖDPLAN Handlingsberedskap i skolan 2013-03-20 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING...1 KRISPLAN Inledning och uppläggning.... 2 Vad händer vid en allvarlig olycka.. 3

Läs mer

Krishanteringsplan inom fo reningen Uppsala Ungdomscirkus/Aktiv Ungdom

Krishanteringsplan inom fo reningen Uppsala Ungdomscirkus/Aktiv Ungdom Krishanteringsplan s.1 (5) Krishanteringsplan inom fo reningen Uppsala Ungdomscirkus/Aktiv Ungdom Viktiga kontaktuppgifter vid en krissituation: Namn Funktion Telefonnummer Pia Eriksson huvudtränare 070-958

Läs mer

2012-09-12 KRISPLAN GAMLEBY FOLKHÖGSKOLA

2012-09-12 KRISPLAN GAMLEBY FOLKHÖGSKOLA KRISPLAN GAMLEBY FOLKHÖGSKOLA 1 INNEHÅLL sidan 1. Sammanfattning av krisgruppens åtgärder 3 2. Förhållningssätt 4 3. Åtgärdsplan 4 3.1 Vid kritisk händelse 4 3.2 Rutin vid meddelande om att något 4 allvarligt

Läs mer

HANDLINGSPLAN VID KRIS

HANDLINGSPLAN VID KRIS Reviderad 2015-09-13 HANDLINGSPLAN VID KRIS Småfötternas förskola Lilla Harrie 2 Innehållsförteckning Telefonlista över krisgruppen sid. 3 Viktiga telefonnummer sid. 4 Handlingsplan sid. 5 Arbetsgång vid

Läs mer

Riktlinjer vid olyckor, allvarliga tillbud eller dödsfall på arbetsplatsen.

Riktlinjer vid olyckor, allvarliga tillbud eller dödsfall på arbetsplatsen. Riktlinjer vid olyckor, allvarliga tillbud eller dödsfall på arbetsplatsen. Innehåll Situationer som kan utlösa krisreaktioner... 1 Andra händelser som kan innebära stark psykisk påfrestning... 1 Krisreaktioner...

Läs mer

Krisplan. Hänvisa all kontakt med media till rektor och presskonferens. Vid nödsituation larma 112

Krisplan. Hänvisa all kontakt med media till rektor och presskonferens. Vid nödsituation larma 112 1 (9) Krisplan Krisledningsgrupp leder och fördelar krisarbetet: Arbete Mobil Hem Tillförordnad rektor Tommy Olsson 08 597 835 01 073 661 05 47 Arbetslagsledare Karin Sagbrant 073 666 32 42 070 365 65

Läs mer

KRISPLAN Bergakottens förskola

KRISPLAN Bergakottens förskola KRISPLAN Bergakottens förskola Inledning Vid en akut kris kan man uppleva kraftig stress och det kan därför vara svårt att fatta rationella beslut. Avsikten med den här krisplanen är att underlätta hanteringen

Läs mer

Krishanteringsplan Hörby Yrkesgymnasium

Krishanteringsplan Hörby Yrkesgymnasium Krishanteringsplan Hörby Yrkesgymnasium Innehåll 1. Inledning 2. Konkret handlingsplan 3. Åtgärder vid olika krissituationer 4. Handfasta råd vid sorgearbete 5. Definition av krisbegreppet samt dess olika

Läs mer

KRISHANTERINGSPLAN FÖR OXELÖ FÖRSKOLA

KRISHANTERINGSPLAN FÖR OXELÖ FÖRSKOLA KRISHANTERINGSPLAN FÖR OXELÖ FÖRSKOLA Här hittar du sidnr. Olycksfall, du som kommer först till olycksplatsen 2 Krisgruppens arbete 2 Rutiner i händelse av förälders dödsfall 3 Bussolycka 3 Ett barn försvinner

Läs mer

VÄSTERVIKS KOMMUN FÖRFATTNINGSSAMLING

VÄSTERVIKS KOMMUN FÖRFATTNINGSSAMLING VÄSTERVIKS KOMMUN FÖRFATTNINGSSAMLING RIKTLINJER FÖR ÅTGÄRDER VID OLYCKSFALL, SVÅR SJUKDOM OCH DÖDSFALL HOS PERSONAL VID VÄSTERVIKS KOMMUN (HANDLEDNING VID KRIS) ANTAGNA AV KOMMUNSTYRELSEN 2009-05-13,

Läs mer

KRISPLAN FÖR Kalknäs REKTORSOMRÅDE

KRISPLAN FÖR Kalknäs REKTORSOMRÅDE KRISPLAN FÖR Kalknäs REKTORSOMRÅDE KRISPLAN FÖR Kalknäs REKTORSOMRÅDE...1 KRISGRUPP Kalknäs REKTORSOMRÅDE...2 Krisplan för kalknäs rektorsområde:...2 Exempel på krissituationer:...3 Krisarbetets organisation:...3

Läs mer

Till dig som har varit med om en svår upplevelse

Till dig som har varit med om en svår upplevelse Till dig som har varit med om en svår upplevelse Vi vill ge dig information och praktiska råd kring vanliga reaktioner vid svåra händelser. Vilka reaktioner är vanliga? Det är normalt att reagera på svåra

Läs mer

Gamla Uppsala skola. Kris- och beredskapsplan Läsåret 2014-2015. Uppdaterad 141215

Gamla Uppsala skola. Kris- och beredskapsplan Läsåret 2014-2015. Uppdaterad 141215 Gamla Uppsala skola Kris- och beredskapsplan Läsåret 2014-2015 Uppdaterad 141215 2 (13) Innehåll Syfte med kris- och beredskapsplan 3 Krisgruppens medlemmar och telefonlista 3 Krisgruppens arbetsgång 4

Läs mer

Lillegårdsskolans ledningsgrupp och lokala skyddsombud.

Lillegårdsskolans ledningsgrupp och lokala skyddsombud. Krisplan för Lillegårdsskolan Inledning I krissituationer är det av högsta vikt att ha en bra och tydlig beredskap. Det skall finnas en välstrukturerad krisgrupp som är till hands för alla berörda vid

Läs mer

KRISHANTERINGSPLAN TOLVÅKERSKOLAN. för. Löddeköpinge Grundskola 7-9 KÄVLINGE KOMMUN. Reviderad 2013-06-24

KRISHANTERINGSPLAN TOLVÅKERSKOLAN. för. Löddeköpinge Grundskola 7-9 KÄVLINGE KOMMUN. Reviderad 2013-06-24 KRISHANTERINGSPLAN för TOLVÅKERSKOLAN Löddeköpinge Grundskola 7-9 KÄVLINGE KOMMUN Reviderad 2013-06-24 KRISHANTERINGSPLAN FÖR TOLVÅKERSKOLAN 7-9 Innehållsförteckning Krishanteringsplan..... 3 Skolans krisgrupp....

Läs mer

Datum 2015-01-20. Kris- och beredskapsplan För förskola och pedagogisk omsorg i Torsby kommun

Datum 2015-01-20. Kris- och beredskapsplan För förskola och pedagogisk omsorg i Torsby kommun Datum 2015-01-20 Kris- och beredskapsplan För förskola och pedagogisk omsorg i Torsby kommun Innehållsförteckning Inledning... 4 Vid olycka på förskolan/pedagogisk omsorg... 5 Till dig som kontaktar förskolechef:...

Läs mer

KRIS OCH KATASTROFPLAN FÖR SÖDRA STOCKHOLMS FOLKHÖGSKOLA

KRIS OCH KATASTROFPLAN FÖR SÖDRA STOCKHOLMS FOLKHÖGSKOLA KRIS OCH KATASTROFPLAN FÖR SÖDRA STOCKHOLMS FOLKHÖGSKOLA Kris och katastrofpärmen förvaras hos rektor Innehållsförteckning Krisberedskap på skolan Ansvarsfrågan Krisledningsgruppen på Södra Stockholms

Läs mer

Handledning vid olika krissituationer för all personal och elever vid Huddingegymnasiet

Handledning vid olika krissituationer för all personal och elever vid Huddingegymnasiet Uppdaterad ht 2010 Handledning vid olika krissituationer för all personal och elever vid Huddingegymnasiet Trivsel och god psykisk arbetsmiljö på skolan... 1 Åtgärder vid förekomst av kränkande behandling...

Läs mer

KRISPLAN FÖR STENHAGENSKOLAN. En vägledning om en krissituation skulle uppstå på skolan.

KRISPLAN FÖR STENHAGENSKOLAN. En vägledning om en krissituation skulle uppstå på skolan. KRISPLAN FÖR STENHAGENSKOLAN En vägledning om en krissituation skulle uppstå på skolan. Reviderad Januari 2012 Innehållsförteckning Krisgruppens deltagare och telefonnummer 3 Allmänt för alla krisreaktioner

Läs mer

BEREDSKAPSPLAN VID KRISSITUATIONER

BEREDSKAPSPLAN VID KRISSITUATIONER BEREDSKAPSPLAN VID KRISSITUATIONER Reviderad 16 oktober 2014 Deltagare i Karlfeldtgymnasiets krisgrupp Rolf Engman Gymnasiechef Bo Larsson Mikael Andersson Utvecklingsledare Jan Vennberg Intendent Åsa

Läs mer

Krisplan. Skola, fritids & förskola för nyfikna barn. Bråthult

Krisplan. Skola, fritids & förskola för nyfikna barn. Bråthult Krisplan Skola, fritids & förskola för nyfikna barn Bråthult 2013/2014 KRISPLAN Innehåll: 1. Telefonlista med angivet ansvarsområde 2. Olycksfall 3. Brand 4. Inbrott, stöld och/eller skadegörelse 5. Allvarlig

Läs mer

Handlingsplan för extra ordinära händelser Kultur- och utbildningsnämnden

Handlingsplan för extra ordinära händelser Kultur- och utbildningsnämnden Handlingsplan för extra ordinära händelser Kultur- och utbildningsnämnden All verksamhet i skolor, förskolor, bibliotek, badhus mm drabbas någon gång av den plötsliga och smärtsamma händelsen när någon

Läs mer

Rev augusti 2014 Sida 1 av 16

Rev augusti 2014 Sida 1 av 16 Rev augusti 2014 Sida 1 av 16 KRISGRUPP Torbjörn Karlsson, gymn chef 070-5721446 0515-12488 Peter Ström, ersättare 070-6423587 0500-203413 Aida Dervisic 0515-886002 073-4619725 Vakant Harriet Nilsson 0730-482895

Läs mer

Krisplan för Ekbackeskolan

Krisplan för Ekbackeskolan 1 Krisplan för Ekbackeskolan beslutad av krisgruppen 2015-08-26 I vår vardag uppstår oundvikligen olika krissituationer som upprör, exempelvis i skolan. Det kan vara en elevs eller arbetstagares dödsfall,

Läs mer

Försäkra dig om: Viktig att tänka på för barn i kris

Försäkra dig om: Viktig att tänka på för barn i kris Försäkra dig om: - Att ambulans - polis - brandkår tillkallas. Larmnummer 112. - Att ge första hjälpen. - Att hålla obehöriga borta från olycksplatsen. - Att trösta och lugna. - Att rektorn meddelas omedelbart

Läs mer

KRISPLAN FÖR VIKSÄNGSSKOLAN

KRISPLAN FÖR VIKSÄNGSSKOLAN VÄSTERÅS STAD 2013-10-15 1(8) Krisplan för KRISPLAN FÖR VIKSÄNGSSKOLAN I samband med svår olycka eller dödsfall gällande elever och medarbetare VÄSTERÅS STAD 2013-10-15 2(8) Krisplan för Innehållsförteckning

Läs mer

Beredskapsplan. Sunnansjö rektorsområde. 2013 (reviderad 2013 02 11) 1 (11) SOCIAL- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN Sunnasjö rektorsområde 2013-02-22

Beredskapsplan. Sunnansjö rektorsområde. 2013 (reviderad 2013 02 11) 1 (11) SOCIAL- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN Sunnasjö rektorsområde 2013-02-22 SOCIAL- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN Sunnasjö rektorsområde 1 Beredskapsplan 2013 (reviderad 2013 02 11) Sunnansjö rektorsområde Sunnansjö skola, Hyttvägen 57, 770 12 Sunnansjö / sun.sunnansjo@ludvika.se

Läs mer

Krisplan för Al Salamskolan. Plan för hantering av svår olycka, svårt sjukdomsfall eller dödsfall gällande elever och skolpersonal.

Krisplan för Al Salamskolan. Plan för hantering av svår olycka, svårt sjukdomsfall eller dödsfall gällande elever och skolpersonal. Krisplan för Al Salamskolan Plan för hantering av svår olycka, svårt sjukdomsfall eller dödsfall gällande elever och skolpersonal. Innehållsförteckning Krisplan för Al Salamskolan... 1 Inledning... 3 Uppföljning

Läs mer

Förord. Ibland händer det. Kanske när vi minst väntar det. Kanske när vi är som mest oförberedda.

Förord. Ibland händer det. Kanske när vi minst väntar det. Kanske när vi är som mest oförberedda. Krisplan läsåret 2015/16 www.vadsbogymnasiet.se Förord Ibland händer det. Kanske när vi minst väntar det. Kanske när vi är som mest oförberedda. Vad kan vi göra åt det? Ingen kan säkert veta när det händer.

Läs mer

KRIS OCH STÖDPLAN FÖR

KRIS OCH STÖDPLAN FÖR Plan upprättad: 2010-01-29 KRIS OCH STÖDPLAN FÖR BARNOMSORGEN I BJURHOLMS KOMMUN Innehåll 1. Inledning... 3 1.2 Organisation... 3 1.3 Ledningsgruppen... 3 1.4 Krislåda... 3 2. Arbetsgång vid allvarlig

Läs mer

Till dig. som har varit med om en svår händelse. ljusdal.se

Till dig. som har varit med om en svår händelse. ljusdal.se Till dig som har varit med om en svår händelse ljusdal.se När man har varit med om en svår händelse kan man reagera på olika sätt. Det kan vara bra att känna till vilka reaktioner man kan förvänta sig

Läs mer

KRISHANTERING Handlingsplan vid olyckor, katastrofer, dödsfall

KRISHANTERING Handlingsplan vid olyckor, katastrofer, dödsfall KRISHANTERING Handlingsplan vid olyckor, katastrofer, dödsfall Ebersteinska gymnasiet Innehåll Telefonlista... 3 Krissituation handlingsplan... 4 Handlingsplan... 4 Information och kontakt med massmedia...

Läs mer

Krishanteringsplan. Ro 6, Högbergsskolan 2013/2014 Reviderad 2013-11-20

Krishanteringsplan. Ro 6, Högbergsskolan 2013/2014 Reviderad 2013-11-20 Krishanteringsplan Ro 6, Högbergsskolan 2013/2014 Reviderad 2013-11-20 Postadress Besöksadress Telefon & e-post Telefax Högbergsskolan Palmgatan 11-13 0293-21 83 64 0293-106 88 815 80 TIERP hogbergsskolan@tierp.se

Läs mer

Krisplan. - Studeranderelaterade situationer. Reviderad 27.8.2015. Krisgruppens kontaktuppgifter s. 2. Studerande - svår olycka s.

Krisplan. - Studeranderelaterade situationer. Reviderad 27.8.2015. Krisgruppens kontaktuppgifter s. 2. Studerande - svår olycka s. Krisplan - Studeranderelaterade situationer Reviderad 27.8.2015 Krisgruppens kontaktuppgifter s. 2 Studerande - svår olycka s. 3 Studerande - dödsfall s. 4 Personal - svår olycka s. 5 Personal dödsfall

Läs mer

För dig som varit med om skrämmande upplevelser

För dig som varit med om skrämmande upplevelser För dig som varit med om skrämmande upplevelser Om man blivit väldigt hotad och rädd kan man få problem med hur man mår i efterhand. I den här broschyren finns information om hur man kan känna sig och

Läs mer

Handlingsplan vid kris

Handlingsplan vid kris 1 Handlingsplan vid kris Reviderad 2015-09-15 2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING: Mål sidan 3 Krisgruppen skall sidan 3 Telefonlista sidan 4 Folkhögskolans krisgrupp sidan 4 Handlingsplan - allvarliga tillbud under

Läs mer

HANDLINGSPLAN FÖR KRISSITUATIONER

HANDLINGSPLAN FÖR KRISSITUATIONER HANDLINGSPLAN FÖR KRISSITUATIONER Tänk på Pärm måste finnas tillgänglig med föräldrars aktuella telefonnummer både till hemmet och till arbetet. I pärmen ska även aktuell anhöriglista med telefonnummer

Läs mer

Första hjälpen och krisstöd för Folktandvården PÄS

Första hjälpen och krisstöd för Folktandvården PÄS Styrande dokument Rutindokument Rutin Sida 1 (7) Första hjälpen och krisstöd för Folktandvården PÄS Ansvar Respektive chef har huvudansvaret för att lämpliga åtgärder vidtas vid krissituationer på den

Läs mer

Efter att krisgruppen samlats och bestämt vilken generell plan som skall följas, görs följande av var och en.

Efter att krisgruppen samlats och bestämt vilken generell plan som skall följas, görs följande av var och en. Barn och ungdom Mjällby skola Christian Pröjtz/ Martin Åsman Direkttel 0456-816420 Direktfax 0456-50297 E-postadress christian.projtz@solvesborg.se martin.asman@solvesborg.se Efter att krisgruppen samlats

Läs mer

Kris och katastrof handlingsplan för Viktoriaskolan inkl. Pärlan

Kris och katastrof handlingsplan för Viktoriaskolan inkl. Pärlan Viktoriaskolan Kris och katastrof handlingsplan för Viktoriaskolan inkl. Pärlan reviderad Örebro hösten 2015 Vad är en kris? Ett psykiskt tillstånd man kan sägas befinna sig i då man hamnat i en sådan

Läs mer

HANDLINGSPLAN VID OLYCKA/KRIS

HANDLINGSPLAN VID OLYCKA/KRIS HANDLINGSPLAN VID OLYCKA/KRIS 2 Innehållsförteckning: sid Handlingsplan vid olycka/kris Klara Gymnasium 3 - Akut omhändertagande - information till personal - information till elever - information till

Läs mer

Handlingsplan för krisarbete efter det akuta skedet

Handlingsplan för krisarbete efter det akuta skedet Handlingsplan för krisarbete efter det akuta skedet Central krisgrupp Titel Namn Jobb Mobil Bostad Rektor Geneskolan Malin Petersson 26 53 62 073-086 68 44 765 27 Rektor Geneskolan Nicklas Wästlund 26

Läs mer

Krishanteringsplan för Förbundet Vi Ungas riksorganisation

Krishanteringsplan för Förbundet Vi Ungas riksorganisation Krishanteringsplan för Förbundet Vi Ungas riksorganisation Antagen av förbundsstyrelsen 3 juni 2006 Reviderad av förbundsstyrelsen 18 maj 2013 1. Inledning Det här är en krishanteringsplan för Förbundet

Läs mer

29 KRISPLAN Väsby skola Sidan 1 av 8 Upplands Väsby kommun Rev. 2011-09-21

29 KRISPLAN Väsby skola Sidan 1 av 8 Upplands Väsby kommun Rev. 2011-09-21 Väsby skola Sidan 1 av 8 Krisplan för Väsby skola, läsåret 2011/12 Innehållsförteckning 1 Krisgrupperna består av 2 Viktiga telefonnummer 2 Personer att kontakta vid kris Tanken med krisplanen 3 Krisgruppens

Läs mer

Krisplan för Torsbergsgymnasiet 2010/11

Krisplan för Torsbergsgymnasiet 2010/11 2010-09-02 Krisplan för Torsbergsgymnasiet 2010/11 Mål Målen med krisplanen är att vid traumatiska händelser bland elever och anställda ge ett bra omhändertagande av drabbade och ge stöd åt de anställda

Läs mer

Fastställd dec 2006 Reviderad aug 2015. Mattias Nilsson, rektor Marianne Stenvall, förskolechef

Fastställd dec 2006 Reviderad aug 2015. Mattias Nilsson, rektor Marianne Stenvall, förskolechef Fastställd dec 2006 Reviderad aug 2015 Mattias Nilsson, rektor Marianne Stenvall, förskolechef ÅTGÄRDER VID OLIKA TYPER AV KRISER Barn skadas svårt avlider under skoltid. 2. Ambulans och polis tillkallas.

Läs mer

KRISPLANER FÖR TEGSPEDAGOGERNAS EKONOMISKA FÖRENING

KRISPLANER FÖR TEGSPEDAGOGERNAS EKONOMISKA FÖRENING KRISPLANER FÖR TEGSPEDAGOGERNAS EKONOMISKA FÖRENING KRISPLANER FÖRSKOLAN KARLAVAGNEN OCH FAMILJEDAGHEM TEG/BÖLEÄNG OMRÅDET För att den upprättade krisplanen skall fungera behövs vissa gemensamma förutsättningar.

Läs mer

Barns sorg. några råd till familj och vänner. av Atle Dyregrov och Elin Hordvik

Barns sorg. några råd till familj och vänner. av Atle Dyregrov och Elin Hordvik Barns sorg några råd till familj och vänner av Atle Dyregrov och Elin Hordvik Rädda Barnen kämpar för barns rättigheter. Vi väcker opinion och stöder barn i utsatta situationer i Sverige och i världen.

Läs mer

När livet krisar.. Studenthälsan, Luleå tekniska universitet

När livet krisar.. Studenthälsan, Luleå tekniska universitet När livet krisar.. - En liten handbok i att ta hand om dig själv vid kriser och vart du kan söka stöd. Studenthälsan, Luleå tekniska universitet Kris innebär att det har hänt något allvarligt i livet som

Läs mer

HANDLINGSPLAN VID AKUTA KRISER PÅ SKANDINAVISKA SKOLAN

HANDLINGSPLAN VID AKUTA KRISER PÅ SKANDINAVISKA SKOLAN HANDLINGSPLAN VID AKUTA KRISER PÅ SKANDINAVISKA SKOLAN Mål: Att skapa beredskap för hantering av kriser som berör elever, personal och anhöriga Innehållsförteckning Viktiga telefonnummer s 2 Handlingsplan

Läs mer

Checklista vid akutsituation (5:12 Ektorpsringens krisprogram)

Checklista vid akutsituation (5:12 Ektorpsringens krisprogram) För dig Personal, som tar emot krisbesked 1. Tag fram Mottagningsblanketten Fyll i! Checklista vid akutsituation (5:12 Ektorpsringens krisprogram) 2. Meddela rektor Anders Eriksson Om rektor inte är tillgänglig

Läs mer

ATT MÅ DÅLIGT Vad kan orsaka att man börjar må dåligt?

ATT MÅ DÅLIGT Vad kan orsaka att man börjar må dåligt? ATT MÅ DÅLIGT De allra flesta har någon gång i livet känt hur det är att inte må bra. Man kan inte vara glad hela tiden och det är bra om man kan tillåta sig att känna det man känner. Man kanske har varit

Läs mer

KRISPLAN. Norsjö kommuns skolor

KRISPLAN. Norsjö kommuns skolor KRISPLAN Norsjö kommuns skolor Innehåll Krisledningsgruppen och kontaktpersoner... 4 Viktiga nummer... 5 Allvarlig olycka/händelse i skolan... 6 Akuta åtgärder på olycksplatsen... 6 Information till Rektor...

Läs mer

# $"%%% # ( "%% (, & ).. / %,"

# $%%% # ( %% (, & ).. / %, !" # $"%%% # & $"'( ( "%% ( ) $"%*% +%, -, & ).. / %,". / %,", ".."0". +,%"% #. 1 &. 1"2'' (.# / "2'' (.& 3 ).( -"*4%.) -"*4. -,%"5555# 1. Inledning 0,%,03,% % " " 0 " 0 % " " %,%" "0 %"" " '0"'%0,% "

Läs mer

KRIS OCH STÖDPLAN FÖR

KRIS OCH STÖDPLAN FÖR Plan reviderad 2014-09-10 KRIS OCH STÖDPLAN FÖR CASTORSKOLAN Bjurholms kommun Innehåll Inledning... 3 Krisgruppens ansvarsområden:... 3 Krisgruppens kontinuerliga arbete:... 4 Aktuell sammansättning...

Läs mer

Krisplan Intern version

Krisplan Intern version Krisplan Intern version Beslut: Högskolestyrelsen 2001-06-11 Revidering: Rektor 2011-11-21, 2014-12-01 Dnr: DUC 2011/1822/10 Gäller fr o m: 2014-12-01 Ersätter: Krisplan, inter version, DUC 2011/1822/10,

Läs mer

Till dig. som varit med om en allvarlig händelse

Till dig. som varit med om en allvarlig händelse Till dig som varit med om en allvarlig händelse När man varit med om en svår händelse kan man reagera på olika sätt. Det kan vara bra att känna till vilka olika reaktioner man kan förvänta sig och som

Läs mer

KRISPLAN UTMARKSSKOLAN. Läsåret 14/15

KRISPLAN UTMARKSSKOLAN. Läsåret 14/15 KRISPLAN UTMARKSSKOLAN Läsåret 14/15 Syftet med denna krisplan är att den skall fungera som hjälp och stöd vid kritiska händelser, såsom olyckor och dödsfall (elev/föräldrar/syskon och skolpersonal) som

Läs mer

KRISHANTERINGSPLAN FÖR Rudolf Steinerskolan I Göteborg 20120423

KRISHANTERINGSPLAN FÖR Rudolf Steinerskolan I Göteborg 20120423 KRISHANTERINGSPLAN FÖR Rudolf Steinerskolan I Göteborg 20120423 Aktuell personal och telefonnummer Elsebeth Östergaard Rektor 031-21 04 14 mobil 0706 272724 Karin Hammarskjöld Skolsköterska 031-21 37 97

Läs mer

KRISPLAN. Föglö grundskola

KRISPLAN. Föglö grundskola 1 KRISPLAN Föglö grundskola 2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Dikt: Håll om mig 3 1. Stödgruppens funktion och medlemmar 4 2. Åtgärder vid plötsliga döds- och olycksfall 4 3. Om lärare/kollega dött eller om katastrof

Läs mer

Krisplan för. Åkerskolan och Lännaskolan. Upprättad 2011-06-21. Reviderad 2014-08-01. kommunstyrelsen@strangnas.se www.strangnas.

Krisplan för. Åkerskolan och Lännaskolan. Upprättad 2011-06-21. Reviderad 2014-08-01. kommunstyrelsen@strangnas.se www.strangnas. Krisplan för Åkerskolan och Lännaskolan Upprättad 2011-06-21 Reviderad 2014-08-01 Gemensamt för alla skolor i är att de ska ha en Krisplan för allvarliga händelser En allvarlig händelse är en händelse

Läs mer

Barnen och sjukdomen. Barn som anhörig till allvarligt sjuk förälder BARNEN OCH SJUKDOMEN 1

Barnen och sjukdomen. Barn som anhörig till allvarligt sjuk förälder BARNEN OCH SJUKDOMEN 1 Barnen och sjukdomen Barn som anhörig till allvarligt sjuk förälder BARNEN OCH SJUKDOMEN 1 I familjer där förälder eller annan vuxen drabbats av svår sjukdom eller skada blir situationen för barnen extra

Läs mer

KRISPLAN FÖR SÖDERMANLANDS FOTBOLLFÖRBUND (SöFF)

KRISPLAN FÖR SÖDERMANLANDS FOTBOLLFÖRBUND (SöFF) KRISPLAN FÖR SÖDERMANLANDS FOTBOLLFÖRBUND (SöFF) Målsättning med Krisledning Att mildra effekten av den kritiska händelsen stödja de ansvarigas agerande samt ge kunskap om krisens förlopp stödja individens

Läs mer

Till dig som varit med om en allvarlig händelse

Till dig som varit med om en allvarlig händelse Till dig som varit med om en allvarlig händelse 1 En krisreaktion känns sällan normal, även om den ofta är det med tanke på de starka påfrestningar man varit utsatt för. Och även om en del av oss reagerar

Läs mer

Flyktingkrisen Sorg över det man lämnat och svårigheter att anpassa sig till det nya landet.

Flyktingkrisen Sorg över det man lämnat och svårigheter att anpassa sig till det nya landet. Flyktingproblematik Anna-Karin Schuller Flyktingkrisen Sorg över det man lämnat och svårigheter att anpassa sig till det nya landet. Dimensioner av sorgen: Förlusten av det sociala nätverket. Förlusten

Läs mer

KRISPLAN Lärcentrum Mellerud Vuxenutbildningen

KRISPLAN Lärcentrum Mellerud Vuxenutbildningen Uppdaterad 2010-05-19 Borttaget: 03-11 KRISPLAN Lärcentrum Mellerud Vuxenutbildningen - 1 - INNEHÅLL KRISGRUPP Lärcentrum Mellerud... - 3 - KRISGRUPPENS ARBETSFÖRDELNING... - 4 - Generell arbetsgång...

Läs mer

HANDLINGSPLAN VID KRISSITUATIONER Osbecksgymnasiet i Laholm

HANDLINGSPLAN VID KRISSITUATIONER Osbecksgymnasiet i Laholm OSBECKSGYMNASIET HANDLINGSPLAN VID KRISSITUATIONER Osbecksgymnasiet i Laholm Reviderad 2014-08-21 INNEHÅLLSFÖRTECKNING FÖLJANDE PERSONER INGÅR I OSBECKSGYMNASIET KRISGRUPP:... 3 TELEFONNUMMER TILL VIKTIGA

Läs mer

Riktlinjer för åtgärder vid olycksfall, dödsfall och svår sjukdom hos egen personal

Riktlinjer för åtgärder vid olycksfall, dödsfall och svår sjukdom hos egen personal Riktlinjer för åtgärder vid olycksfall, dödsfall och svår sjukdom hos egen personal Landstinget i Kalmar län Säkerhets- och beredskapsenheten Fastställd av XXXXXXXXXXXXXXX 200x-xx-xx Gäller från och med

Läs mer

Till dig som varit med om en allvarlig händelse

Till dig som varit med om en allvarlig händelse Till dig som varit med om en allvarlig händelse 1 REAKTIONER Akut reaktion Under den första tiden efter en allvarlig händelse har många en känsla av overklighet. Det som inträffat känns ofattbart. Vanligt

Läs mer

Krisplan. Porthälla utbildning

Krisplan. Porthälla utbildning Krisplan Porthälla utbildning 2011-2012 Innehållförteckning KRISGRUPPENS MEDLEMMAR 1 Rektorer 1 Styrgruppen 1 Övriga i krisgruppen 1 KONTAKTER OCH TELEFONNUMMER 2 KRISREAKTIONER 3 Chockfas 3 Reaktionsfas

Läs mer

KRISPLAN FÖRSKOLORNA I Örkelljunga, Eket, Åsljunga och Sk. Fagerhult

KRISPLAN FÖRSKOLORNA I Örkelljunga, Eket, Åsljunga och Sk. Fagerhult KRISPLAN FÖRSKOLORNA I Örkelljunga, Eket, Åsljunga och Sk. Fagerhult KRISGRUPPEN BESTÅR AV FÖLJANDE PERSONER: NAMN ARBETSPLATS TFN ARBESTPLATS MOBILNR alt HEM Agneta Ekberg Högkullen 0435-55124 0709-471675,

Läs mer

Höglandsskolans Krisplan from sept-12

Höglandsskolans Krisplan from sept-12 Höglandsskolans Krisplan from sept-12 Krisledningsgrupp: arb hem mobil Monika Warsén /rektor 50843204 376303 076-1243204 Isabel Rodriguez /bitr.rektor 50843202 070-7184391 Madeleine Reiser /bitr.rektor

Läs mer

KRISPLAN ALLMÄNNA RÅD OCH MALLAR

KRISPLAN ALLMÄNNA RÅD OCH MALLAR KRISPLAN ALLMÄNNA RÅD OCH MALLAR Dessa råd med tillhörande mall för krisplan och mall för dokumentation, som framtagits av Svenska Aikidoförbundet, kan användas av aikidoklubbar anslutna till förbundet.

Läs mer

Stavsborgsskolans. handlingsplan. vid. olika krissituationer

Stavsborgsskolans. handlingsplan. vid. olika krissituationer Stavsborgsskolan 2006-04-16 Stavsborgsskolans handlingsplan vid olika krissituationer Mars 2006 Stavsborgsskolan Expedition tfn 08-718 88 14 E-post: Lars.Hultberg@nacka.se Almvägen 2 Rektor tfn 08-718

Läs mer

För. Hulans enhet 2014-2015. Lerums kommun

För. Hulans enhet 2014-2015. Lerums kommun LERUM800, v 1.0, 2007-06-15 Datum 2014-09-10 Hulans enhet Krishanteringsplan För Hulans enhet 2014-2015 Lerums kommun Postadress Besöksadress Telefon/ fax Webb/ e-post Org.nr 212000-1447 Hulanskolan Hulans

Läs mer

HANDLINGSPLAN FÖR KRISSITUATIONER. Pedersöre kommuns skolor, förskolor och dagvårdsenheter

HANDLINGSPLAN FÖR KRISSITUATIONER. Pedersöre kommuns skolor, förskolor och dagvårdsenheter HANDLINGSPLAN FÖR KRISSITUATIONER Pedersöre kommuns skolor, förskolor och dagvårdsenheter 2 INNEHÅLL 1. Inledning samt målsättning..... 3 2. Arbetsfördelning vid kris.. 4 2.1 Krisgruppen vid social- och

Läs mer

Diskussion om vanliga reaktioner vid trauma. Vanliga reaktioner vid trauma. Diskussionen om vanliga reaktioner vid trauma har flera syften:

Diskussion om vanliga reaktioner vid trauma. Vanliga reaktioner vid trauma. Diskussionen om vanliga reaktioner vid trauma har flera syften: Diskussion om vanliga reaktioner vid trauma Diskussionen om vanliga reaktioner vid trauma har flera syften: Att hjälpa dig att dela med dig av dina egna erfarenheter av symtom på PTSD och relaterade problem,

Läs mer

Förskolans tillsynsansvar

Förskolans tillsynsansvar Förskolans tillsynsansvar Råd och stöd Ett häfte med praktisk information För medarbetare vid Porsöns kommunala förskolor: Stranden, Sundet och Udden Innehållsförteckning Del 1 Tillsynsansvar och kriser

Läs mer

HANDLINGSPLAN KRISBEREDSKAP FÖR BJÖRKHAGSSKOLAN

HANDLINGSPLAN KRISBEREDSKAP FÖR BJÖRKHAGSSKOLAN HANDLINGSPLAN KRISBEREDSKAP FÖR BJÖRKHAGSSKOLAN HOFORS VT 2009 SKOLANS KRISORGANISATION Rektor Elevvård Hälsovård ansvarar för omhändertagande av Elev/familj Skolpersonal samarbetar med Kyrka Massmedia

Läs mer

Skånes Isseglarklubbs. Handlingsplan vid krissituationer. Antagen av Skånes Isseglarklubbs styrelse 29 mars 2007, (rev 2008-01-16)

Skånes Isseglarklubbs. Handlingsplan vid krissituationer. Antagen av Skånes Isseglarklubbs styrelse 29 mars 2007, (rev 2008-01-16) Skånes Isseglarklubbs Handlingsplan vid krissituationer Antagen av Skånes Isseglarklubbs styrelse 29 mars 2007, (rev 2008-01-16) 1 ...1 1 Handlingsplanens syfte är:...3 1.1 Exempel på situationer som utlöser

Läs mer

HANDLINGSPLAN FÖR KRISSITUATIONER VID VÄRNAMO VUXENUTBILDNING

HANDLINGSPLAN FÖR KRISSITUATIONER VID VÄRNAMO VUXENUTBILDNING HANDLINGSPLAN FÖR KRISSITUATIONER VID VÄRNAMO VUXENUTBILDNING Handlingsplanen ska ge all personal på Värnamo Vuxenutbildning grundläggande information, kunskap och beredskap om hur man kan agera vid krissituationer

Läs mer

Föräldrakooperativet Bybarnas Kris- & beredskapsplan

Föräldrakooperativet Bybarnas Kris- & beredskapsplan Föräldrakooperativet Bybarnas Kris- & beredskapsplan Rev. Ubbhult 090904 Caroline Dahl INLEDNING... 3 VID OLYCKA PÅ FÖRSKOLAN... 3 TILL DIG SOM KONTAKTAR PERSONALREPRESENTANTEN... 4 STÖDGRUPP FÖR KRISBEREDSKAP

Läs mer

VÄGLEDNING VID DÖDSFALL

VÄGLEDNING VID DÖDSFALL VÄGLEDNING VID DÖDSFALL 2001-05-22 Rektorsämbetet Universitetskaplan Christina Stendahl 2001-05-17 Vägledning vid en anställds dödsfall När en medarbetare och arbetskamrat dör efter en kortare eller längre

Läs mer

Krika Bygdeskola Krisberedskapsplan

Krika Bygdeskola Krisberedskapsplan Krika 2005-01-05 Krika Bygdeskola Krisberedskapsplan Katastrof Definition: En händelser där flera personer är drabbade och många blir påverkade, direkt eller indirekt, tex bussolyckor, branden i Göteborg,

Läs mer

KRISPLAN. Avseende Spanska skolans grundskola

KRISPLAN. Avseende Spanska skolans grundskola KRISPLAN Avseende Spanska skolans grundskola Spanska skolan skall ha en god beredskap vid krissituationer som kan drabba barn eller personal vid skolan. Skolans krisgrupp har en viktig funktion i att stödja

Läs mer

KRIS OCH BEREDSKAPSPLAN

KRIS OCH BEREDSKAPSPLAN KRIS OCH BEREDSKAPSPLAN Gällande Älvdalens Förskolor, skolor och fritidshem 1 Reviderad 20131001 KRIS OCH BEREDSKAPSPLAN FÖR FÖRSKOLOR, GRUNDSKOLAN ÄLVDALEN F-9 OCH FRITIDSHEM I ÄLVDALEN Målsättning Kris-

Läs mer

Handlingsplan vid krishändelse Klagshamns skolområde

Handlingsplan vid krishändelse Klagshamns skolområde Handlingsplan vid krishändelse Klagshamns skolområde Upprättad Datum: Version: Ansvarig: Förvaltning: 2013-02-25 1.0 Pär Blondell Limhamn-Bunkeflo stadsdelsförvaltning Innehållsförteckning Handlingsplan

Läs mer

Stöd- och krisplan. Varbergs GIF Friidrott

Stöd- och krisplan. Varbergs GIF Friidrott Stöd- och krisplan Varbergs GIF Friidrott 1 Stöd - & Krisplan för Varbergs GIF-Friidrott Stöd- & Krispolicy Stöd- och krispolicyn är baserad på de av Svensk Friidrott framtagna, gemensamma värdegrunder

Läs mer

Det finns minnen som inte lämnar någon ro

Det finns minnen som inte lämnar någon ro Det finns minnen som inte lämnar någon ro Posttraumatiskt stressyndrom Information till patienter och anhöriga Har du varit med om en livshotande eller livsförändrande händelse? Så omskakande eller grym

Läs mer

HANDLINGSPLAN VID OLYCKA/KRIS

HANDLINGSPLAN VID OLYCKA/KRIS HANDLINGSPLAN VID OLYCKA/KRIS NYKÖPINGS GYMNASIUM Lå 2013-2014 Uppdaterad 2013-10-15 2 Innehållsförteckning: sid Handlingsplan vid olycka/kris Nyköpings gymnasium 3 - Akut omhändertagande - information

Läs mer

Barn som närstående. När någon i familjen blir svårt sjuk eller skadad

Barn som närstående. När någon i familjen blir svårt sjuk eller skadad Barn som närstående När någon i familjen blir svårt sjuk eller skadad Barn har, enligt hälso- och sjukvårdslagen (HSL) och patientsäkerhetslagen (6 kap. 5) rätt till information och stöd för egen del då

Läs mer

Handlingsplan för krissituationer på Karlstads universitet (kort version)

Handlingsplan för krissituationer på Karlstads universitet (kort version) Handlingsplan för krissituationer på Karlstads universitet (kort version) En kris eller katastrof som berör Karlstads universitet kan inträffa när som helst. Då är det viktigt att organisationen är väl

Läs mer