Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen (22) Monika Gideskog och Kjell Gustafsson 117. Justerande Monika Gideskog och Kjell Gustafsson

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2014-04-23 1 (22) Monika Gideskog och Kjell Gustafsson 117. Justerande Monika Gideskog och Kjell Gustafsson"

Transkript

1 Kommunstyrelsen (22) Plats och tid Kommunstyrelsesalen, kl 9:30-15:30 Plats och tid Beslutande Cecilia Vilhelmsson, S ordförande, Thony Andersson, S, Monika Gideskog, M, Kjell Gustafsson, S, Franco Sincic, V, Jan Björfeldt, MP, (ersättare för Eric Westerberg, MP), Carina Johansson, FP, Birgitta Gunnarsson, C, Tommy Engback, KD, 117 Sigbritt Bothin, S (ersättare för Thony Andersson) och Anette Ohlsson, M, (ersättare för Monika Gideskog) Ersättare Övriga deltagande Nicklas Karlsson, S, Sigbritt Bothin, S, Birgitta Larsson, S, Fredrik Rydberg, V, Anette Ohlsson,M, Maria Gillberg, C, Birger Haglund, KD. Annette Ohlsson, M, Jim Kellander, FP, Maria Gillberg, C, Birger Hagström, Dag Segrell KD kommunchef, Erik Styrenius, Chris Tevell, Carina Brofeldt, Andreas Karlsson,AnnKristine Rådberg Från Bostadsbolaget Jan-ove Hammarberg, Jörgen Oskarsson, Jonas Haage. Unik Resurs Claes Thålin Utses att justera Monika Gideskog och Kjell Gustafsson 117 Justeringens plats och tid Underskrifter Sekreterare Patrik Hjalmarsson Paragrafer Ordförande Cecilia Vilhelmsson Justerande Monika Gideskog och Kjell Gustafsson ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ Kommunstyrelsen Datum för Datum för anslags uppsättande anslags nedtagande Förvaringsplats för protokollet Underskrift... Patrik Hjalmarsson

2 Kommunstyrelsen (22) 106 Dnr KS/2014:219 Information från Bostadsbolaget, Bakgrund Vid dagens sammanträde informerar Bostadsbolagets ordförande och VD om verksamheten Generationsskiftet i personalstyrkan har under 2013 lett till åtta nya medarbetare, både i kontorsstaben och bostadsområden. Ombyggnaden av den eldhärjade fastigheten på Prästgårdsliden är färdig. I Skänninge avslutades projektet på Lilla Vallgatan 5 och inflyttning skedde i juni. Därefter startade ombyggnationen av Lilla Vallgatan 6. Arbetet med den interna kontrollen omfattar riskbedömningar, uppföljning av mål mm mm. För 2013 görs en stor vinst tack vare försäljningen av 60 marklägenheter i Rydja, Mantorp. Vinsten innebär att underhållet kan ökas med 5 miljoner kronor de närmaste fem åren. Regler om uppsikt över de kommunala företagen finns i 6 kap, 1 2 st Kommunallagen. En ny bestämmelse har införts med innebörden att kommunstyrelsen i årliga beslut dels ska bedöma verksamheten i förhållande till det ändamål kommunfullmäktige har fastställt, dels ska bedöma verksamheten i förhållande till de kommunala befogenheterna. Prövningen ska ta sikte på verksamhetens förenlighet med såväl kompetensbegränsande principer, som principer som begränsar på vilket sätt kompetensenlig verksamhet får bedrivas. Kommunstyrelsens beslutar att Bostadsbolagets verksamhet bedrivs i enlighet med det ändamål kommunfullmäktige fastställt att Bostadsbolagets verksamhet sker i enlighet med de kommunala befogenheterna Bostadsbolaget Kommunfullmäktige

3 Kommunstyrelsen (22) 107 Dnr KS/2014:33 Information om organisationsutredningen service och entreprenadkontoret - tekniska kontoret. Vid dagens sammanträde informerar Unik Resurs i Sverige AB, Claes Thålin om genomförd utredning Organisering inom det tekniska området i Mjölby kommun Kommunfullmäktige beslutade i november 2011 om en översyn av hur de tekniska verksamheterna skulle organiseras. Efter att en upphandling gjorts i oktober 2013 gavs uppdraget till Unik Resurs att genomföra utredningen. Claes Thålin informerar om utredningens sammanfattning och förslag. Kommunstyrelsen beslutar att man tagit del av informationen, att remittera utredningen till Service- och entreprenadstyrelsen och de politiska partierna med svar till kommunledningskontoret senast den 1 juni 2014, samt att uppdra till kommunledningskontoret att till kommunstyrelsens sammanträde den 18 juni sammanställa yttranden och ta fram förslag på tidsplan för den fortsatta processen.

4 Kommunstyrelsen (22) 108 Dnr KS/2013:354 Rapport om Östergården Vid dagens sammanträde redogör fastighetschef Erik Styrenius en rapport från Projektallians AB Byggnadstekniska åtgärder för förskolan Östergården och ett utlåtande från Arbets- och miljömedicinska kliniken Universitetssjukhuset över rapporten. Rapporten från Projektallians AB föreslår att golvbeläggningen i Östergården rivs, lim och mattrester slipas bort till 100%. Ny golvbeläggning, limningsteknik måste avgöras på plats beroende på underlaget samt temperatur och luftfuktighet i lokalerna. Utlåtandet från Arbets- och miljömedicinska kliniken konstaterar att de senaste uppdagade bristerna på golven består i att man lagt vattenbaserat lim på en tät spånskiva vilket inneburit att fuktskador uppstått i spånskivan. Utlåtandet ger stöd för Projektallians ABs förslag till åtgärder om man iakttar försiktighet genom att inte använda sig alltför generöst av vattenbaserat lim. Kommunstyrelsen beslutar att man tagit del av informationen, samt att uppdra till tekniska kontoret ta fram förslag på åtgärds-, tid- och kostnadsplan för kommande åtgärder på förskolan Östergården. Tekniska chefen Fastighetschefen/TextBeslut/

5 Kommunstyrelsen (22) 109 Dnr KS/2014:191 Bokslutsprognos per den 31 mars 2014 Bakgrund För första gången är bokslutsprognosen sammanställd med hjälp av ett nytt verktyg i ekonomisystemet, budget och prognos. Rapporterna ser därför något annorlunda ut. Alla chefer har utbildats och själva gjort sin prognos direkt i verktyget där bland annat årets utfall och årets budget framgått på samma bild för att underlätta prognosarbetet. Metoden kommer att utvecklas ytterligare under året. Sammanfattning Budgeterat resultat enligt mål och budget för år 2014 är 16,6 mkr. I föreliggande prognos beräknar nämnderna tillsammans ett underskott på 26,9 mkr där omsorgs- och socialnämnden utgör -16,7 mkr och utbildningsnämnden - 5,4 mkr. Finansieringen visar överskott på 5,0 mkr. Det medför att årets resultat prognostiseras till -5,3 mkr. I det prognostiserade resultatet ingår reavinster med 2,6 mkr, vilket ska räknas bort när avstämning mot balanskravet ska göras i bokslutet. Prognosen för årets resultat exklusive reavinster blir därmed -7,9 mkr vilket i så fall innebär att balanskravet inte kommer att uppnås. Resultatutjämningsreserven (RUR) kan förbättra balanskravsresultatet med 1,9 mkr om så beslutas. Den senaste skatteprognosen från Sveriges kommuner och landsting (SKL) för kommunalskatt och generella statsbidrag sammantaget visar -1,5 mkr jämfört med budget. Prognoserna för ofördelade löner, priser och demografi med mera är ännu osäkra. Prognosen pekar på att 4,8 mkr inte kommer att förbrukas. Under perioden har 12 mkr investerats vilket till årets slut beräknas bli 133 mkr. Budgeterad investering är 202 mkr, varav tilläggsbudget 95 mkr. Låneskulden den 31 mars uppgick till 410 mkr. Övre gräns för upplåning 2014 är 511 mkr. Driftbudgeten nämndernas prognostiserade avvikelser Nämndernas tilläggsbudget (TB) från tidigare år uppgår till -11 mkr, varav avgiftsfinansierat +5 mkr. Tidigare har varje nämnds TB fått tas i anspråk men från och med beslut i samband med 2013 års delårsbokslut krävs bifall från kommunstyrelsen för ianspråktagande av TB. Flera nämnder har negativ TB där omsorgs- och socialnämnden har -47 mkr och utbildningsnämnden -5 mkr. Tekniska kontoret och service- och entreprenadkontoret har störst positivt TB.

6 Kommunstyrelsen (22) Prognosen för 2014 förväntas bli -26,9 mkr för nämnderna sammanlagt. De största avvikelserna prognostiseras enligt följande: Tidigare års avvikelser (TB) - Omsorgs- och socialnämnd -16,7 mkr -47,0 mkr - Utbildningsnämnden -5,4 mkr -4,6 mkr Omsorgs- och socialnämnden Nämnd, förvaltning, -4,8 mkr. Omställningskostnader för bemanningsenhet och annan personal. Extra kostnader för utökning av enhetschefer. Äldreomsorg, -7,7 mkr. Hemsjukvård och hemtjänst. Individ och familjeomsorg, -3,1 mkr. Försörjningsstöd och familjehemsvård. Åtgärder för hantering av underskottet är bland annat: Analys av utförd tid hos brukarna inom hemtjänsten. Översyn av organisation i samband med övertagande av hemtjänst där volymen är mer omfattande än som framgått. Flera åtgärder föreslås för att minska underskottet på försörjningsstöd, till exempel fortsatt samverkan med arbetsmarknadsenhet och arbetsförmedling. Utbildningsnämnden Förskola -2,8 mkr. Avgifter och måltider, minskad elevpeng på grund av färre barn, sanering av förskolor. Gymnasiet, -7,5 mkr. För stor organisation och högre interkommunala kostnader. Åtgärder: Ett stort omställningsarbete pågår på gymnasiet/komvux. Programutbud ses över. Minskat antal barn i förskolan medför övertalighet bland personalen. En lokalutredning pågår. Miljönämnden Kommunstyrelsen har tidigare beslutat att, med anledning av nämndens underskott 2013, särskilt följa nämndens ekonomi under Från ekonomikontoret har förvaltningen ett särskilt personellt stöd. Det är angeläget att det prognosticerade underskottet för 2014 vänds till ett överskott. Finansiering Ett överskott på 5,0 mkr beräknas för de finansiella posterna (skatteintäkter, generella statsbidrag, räntor, avskrivningar, pensioner med mera). Under posten ofördelade kostnader har inte allt reserverats när det gäller kommunstyrelsens ofördelade medel samt medel för pris- och löneökningar. Totalt 4,8 mkr beräknas återstå. Kommunalskatt och generella statsbidrag ger enligt SKL:s senaste prognos visar underskott mot budget med 1,5 mkr. För finansiella kostnader väntas överskott på 2,9 mkr. Lägre låneskuld och ränta än budgeterat samt bortbokning av index för infrastrukturprojekt i Skänninge är orsakerna. Reavinsterna sammanhänger med beräknade intäkter av tomtförsäljningar. Prognosen ligger på 2,6 mkr som ingår i resultatet. När avstämning mot ba-

7 Kommunstyrelsen (22) lanskravet görs i bokslutet ska reavinster räknas bort. Det justerade resultatet väntas då bli -7,9 mkr vilket i så fall innebär att balanskravet inte kommer att uppnås. Resultatutjämningsreserven (RUR) kan förbättra balanskravsresultatet med 1,9 mkr om så beslutas. Investeringsbudgeten Under perioden har 12 mkr investerats vilket till årets slut beräknas bli 133 mkr. Budgeterad investering är 202 mkr, varav årsbudget 102 mkr, tillläggsbudget 95 mkr och tilläggsanslag 5 mkr mestadels för inköp av industrifastigheten Hyveln 6. Av de 12 mkr som hittills investerats utgörs de största posterna av reinvestering i gamla stadshuset för ny hyresgäst, 4 mkr och reinvesteringar i va-ledningar och va-verk 3 mkr. Låneskulden den 31 mars uppgick till 410 mkr. Övre gräns för upplåning 2014 är 511 mkr. Kommunens kassa uppgick till 9 mkr. Osäkerhet råder om låneskuldens utveckling till årets slut beroende på när de större investeringarna förfaller till betalning. Prognosen är cirka 450 mkr mot 491 i budget. Förslag till åtgärder med anledning av prognosen Om prognosen håller innebär det att balanskravet inte klaras för Årets första prognos innehåller osäkerhet och försiktighet och är svår att värdera. Resultatutjämningsreserven (RUR) kan förbättra balanskravsresultatet något. Nämndernas samlade underskott beräknas bli 27 mkr där omsorgs- och socialnämnden förväntas få negativ budgetavvikelse men även utbildningsnämnden. Dessa nämnder kommer att kallas till kommunstyrelsen i maj för att redovisa vilka konkreta beslut och åtgärder som kommer att genomföras för att komma i ram till 2014 års utgång. Månatliga ekonomiska uppföljningar görs på omsorgs- och socialnämnden och från och med maj månad även på utbildningsnämnden. Det nya verktyget budget och prognos underlättar arbetet. Kommunstyrelsen kommer nogsamt att följa nämndernas ekonomiska utveckling. Kommunstyrelsen föreslås besluta att till kommunstyrelsens möte i maj 2014 kalla omsorgs- och socialnämnden och utbildningsnämnden för att redovisa vilka konkreta beslut och åtgärder som kommer att genomföras för att komma i ram till 2014 års utgång, att uppdra till kommunchefen inkomma med en redogörelse för hur kommunstyrelseförvaltningens prognosticerade underskott ska bemötas, att uppdra till ekonomichefen och redovisningschefen tillsammans med omsorgs- och socialförvaltningen sammanställa omsorgs- och socialnämndens åtgärdsförslag, genomföranden och resultat under innevarande mandatperiod

8 Kommunstyrelsen (22) att lägga bokslutsprognosen till handlingarna, samt att delge kommunfullmäktige Kommunfullmäktige

9 Kommunstyrelsen (22) 110 Dnr KS/2014:170 Redovisning av placering av avkastning från stiftelser förvaltade av Mjölby kommun 2013 Bakgrund Stiftelsemedel förvaltas enligt kommunens finanspolicy KF 76. Per uppgick dessa medel till tkr i bokfört värde och kronor i marknadsvärde. Därutöver finns 8,6 ha jordbruksmark samt en smärre andel vindkraft. De förvaltade medlen är placerade i konton hos Swedbank kronor, varav kronor på fasträntekonto, och Lantmännen finans kronor kronor, marknadsvärde, är placerade i aktiefond och aktier och utgör 32 procent av den totala portföljen att jämföra med 35 procent som är tillåtet enligt finanspolicyn. Vissa stiftelser har sedan 2010 tillstånd från Kammarkollegiet att nyttja det bundna kapitalet för ändamålet. På så sätt kommer dessa stiftelser att på sikt avvecklas och utdelningen blir högre än avkastningen. Avkastningen 2013 av räntor och aktier blev kronor eller 3,4 procent. Då ingår årets upplupna intäkter för fasträntekonton som delar ut sin avkastning på förfallodagen. Utdelning från aktiefond uteblev 2013 då reglerna för fonden ändrats och utdelningen har istället tillförts fonden. Under 2014 planeras omplacering att ske till aktier eller annan typ av fond som även fortsättningsvis ger utdelning. Skillnaden mellan bokfört värde, det vill säga anskaffningsvärde, och marknadsvärde för aktier och fond är kronor vilket är en latent reavinst. Utdelning av stiftelsemedel efter ansökningar för 2013 avseende 2012 års förvaltning blev kronor och innehåller även utdelning av kapitalet. Kommunstyrelsen beslutar att godkänna redovisningen. Ekonomiavdelningen

10 Kommunstyrelsen (22) 111 Dnr KS/2014:163 Borgensavgifter för de kommunägda bolagen Kommunfullmäktige beslutade 2013 ( 17) att borgensavgiften för Bostadsbolaget i Mjölby AB och Fastighetsaktiebolaget Mjölby industribyggnader (FAMI) är satt till 0,40 procent, vilket gällt från Borgensramen för Bostadsbolaget är 231 miljoner kronor och 10 miljoner kronor för FAMI. Kommunfullmäktige har beviljat Mjölby-Svartådalens Energi AB:s (MSE) kommunal borgen med marknadsmässig borgensavgift, för närvarande 0,75 procent, för uppförande av nytt kraftvärmeverk. Kommunens borgensram för uppförande av kraftvärmeverket är 192,5 miljoner kronor. Ekonomiavdelningen bedömer att borgensavgifterna bör ökas från 0,40 årocent till 0,45 procent för Bostadsbolaget och FAMI från och med Bedömningen grundas på jämförelser med andra kommuner, resonemang med konsult i frågan och stickprov hos affärsbank angående skillnaden mellan att låna med pantbrev som säkerhet och att låna med kommunal borgen. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att borgensavgiften för Bostadsbolaget i Mjölby AB och Fastighetsaktiebolaget Mjölby industribyggnader ska höjas till 0,45 procent från och med , samt att uppdra till kommunstyrelsen att årligen följa upp att borgensavgiften speglar skillnaden mellan att låna med pantbrev som säkerhet och att låna med kommunal borgen och vid behov föreslå förändring. Kommunfullmäktige

11 Kommunstyrelsen (22) 112 Dnr KS/2014:28, KS/2014:3 Uppföljning av verksamhetsplaner för Kommunstyrelsens förvaltning och tekniska kontoret 2014 Enligt kommunstyrelsens årshjul har Kommunstyrelsens förvaltning och Tekniska kontoret i uppdrag att redovisa en uppföljning av innevarande års verksamhetsplaner. Kommunstyrelsens besluta att godkänna uppföljningen av Kommunstyrelsenförvaltningens och Tekniska kontorets verksamhetsplaner, kvartal 1.

12 Kommunstyrelsen (22) 113 Dnr KS/2014:94 Mjölby kommuns egenkontroll enligt Lagen om skydd mot olyckor 2014 Bakgrund Länsstyrelsen har inkommit med en begäran om egenkontroll i enlighet med Lag (2003:778) om skydd mot olyckor. Egenkontrollen sker varje år och rapporteras utifrån ett antal frågor som är olika för olika år i mandatperioden. Länsstyrelsen skriver ett yttrande om egenkontrollen. Yttrandet syftar till att föreslå eventuella förbättringar på kommunens egenkontroll samt till att kommentera måluppfyllnaden för de mål som är uppsatta i handlingsprogrammet. Kommunstyrelsens förvaltning har i samverkan med Räddningstjänsten skrivit fram ett förslag på svar på Länsstyrelsens begäran. I förslaget har de redogjort för hur olycksstatistiken ser ut för kommunen, hur det arbetas med information och rådgivning kopplat till lagen samt hur kommunen planerar sitt arbete för framtagandet av nästa mandatperiods handlingsprogram. Kommunstyrelsen beslutar att anta kommunstyrelsenförvaltningens förslag till svar på begäran om egenkontroll enligt Lagen om skydd mot olyckor. Helena Pettersson

13 Kommunstyrelsen (22) 114 Dnr KS/2014:177 Styrdokument för Mjölby kommuns krishanteringsråd Bakgrund Kommunen har enligt Lag (2006:544) om kommuners och landstings åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap ett geografiskt områdesansvar. Kommunerna ska inom sitt geografiska område verka för att: olika aktörer i kommunen samverkar och uppnår samordning i planerings- och förberedelsearbetet, de krishanteringsåtgärder som vidtas av olika aktörer under en sådan händelse samordnas, och informationen till allmänheten samordnas under sådana förhållanden För att leva upp till sitt uppdrag så har kommunen sedan år 2007 ett krishanteringsråd dit representanter för olika samhällsviktiga verksamheter i kommunen bjuds in. Ordförande för rådet är kommunstyrelsens ordförande. I samverkan med rådet har ett förslag till styrdokument tagits fram kring dess syfte och mål. Detta som ett led i att tydliggöra rådets funktion och uppdrag. Rådets verksamhet är ett samrådsförfarande och innehåller inga formella beslut. Samma sak gäller denna överenskommelse, det är upp till var och en av deltagarna att fatta beslut i sin egen organisation om deltagande i rådet utifrån dess fastslagna förutsättningar. Kommunstyrelsen beslutar att fastställa styrdokumentet för Mjölby kommuns krishanteringsråd, samt att kommunstyrelsens arbetsutskott deltar i krishanteringsrådet. Helena Pettersson

14 Kommunstyrelsen (22) 115 Dnr KS/2014:198 Fastighetsreglering mellan Stridslyckan 4 och Mjölby 40:5, Viringe. Detaljplanen för södra delen av Viringe industriområde har vunnit laga kraft. Planen medger att nuvarande allmän platsmark kan exploateras för handel- och industriverksamhet samt att en ny cirkulationsplats kan byggas i korsningen Brahegatan-Sparregatan-Stridslyckegatan. För att skapa utrymme för cirkulationsplatsen måste nuvarande kvartersmark ändras till allmän platsmark. Markregleringar ska ske mellan den privatägda fastigheten Stridslyckan 4 och Mjölby kommuns fastighet Mjölby 40:5. Från Stridslycka 4 överförs till Mjölby 40:5 ett markområde omfattande kvm. Därav kvm värderad till 190 kr/kvm, beloppet har anpassats till 250 kr/kvm enligt expropriationslagens ersättningsbestämmelser. Samt ett markområde om kvm som ersätts med 90 kr/kvm. Ger en total ersättning om kr. Från Mjölby 40:5 överförs till Stridslyckan 4 ett markområde omfattande ca kvm, som ger en ersättning om kr. Beloppen kvittas och ingen ersättning utgår mellan parterna. Fastighetsägarna till Stridslyckan 4 får option att under två år ha möjlighet att förvärva ytterligare ca kvm mark direkt söder om den blivande utformningen av fastigheten Stridslyckan 4. Kommunstyrelsen beslutar att godkänna avtalet om fastighetsreglering och optionsavtal. AnnKristine Rådberg

15 Kommunstyrelsen (22) 116 Dnr KS/2013:360 Redovisning av uppdragslistan Vid dagens sammanträde redovisas förteckning över uppdrag från kommunfullmäktige och kommunstyrelsen. Ett steg i kommunstyrelsens ledningsoch uppsiktsansvar. Kommunstyrelsen beslutar att den tagit del av redovisningen.

16 Kommunstyrelsen (22) 117 Dnr KS/2014:174 Revisionsberättelse 2013 för Mjölby-Ödeshög-Boxholms samordningsförbund Bakgrund Till Mjölby kommun har inkommit revisionsberättelsen för år 2013 avseende Mjölby-Ödeshög-Boxholms samordningsförbund. Enligt Lag om finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser mellan allmän försäkringskassa, länsarbetsnämnd, kommun och landsting 26 ska förbundsmedlemmarna var för sig pröva frågan om styrelsen skall beviljas ansvarsfrihet och om skadeståndstalan skall väckas. Revisorernas uppfattning är att styrelsen har bedrivit verksamheten på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställandesätt samt att räkenskaperna i allt väsentligt är rättvisande och att den interna kontrollen varit tillräcklig. Vidare att resultatet enligt årsredovisningen är förenligt med de finansiella mål och verksamhetsmål som är uppställda enligt förbundsordning och verksamhetsplanen samt att årsredovisningen har upprättats i enlighet med god revisionssed och tillämpliga delar av lagen om kommunal redovisning. Revisorerna tillstyrker att förbundsstyrelsens medlemmar beviljas ansvarsfrihet för verksamhetsåret Kommunstyrelsens förvaltning föreslår att styrelsen beviljas ansvarsfrihet för Thony Andersson (S) och Monika Gideskog (M) deltar inte i handläggning och beslut pga jäv. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att styrelsen beviljas ansvarsfrihet för verksamhetsåret Kommunfullmäktige

17 Kommunstyrelsen (22) 118 Dnr KS/2013:193 Stiftelsen Sommen Vid dagens sammanträde informerar Jörgens Oskarsson om Stiftelsen Sommens situation. Kommunstyrelsen beslutar att Mjölby kommun anser att Stiftelsen Sommen bör drivas i enlighet med tidigare överenskomna ändamål. Jörgen Oskarsson

18 Kommunstyrelsen (22) 119 Dnr KS/2014:147 Ägardirektiv till MSE Bakgrund Mjölby-Svartådalen Energi AB (MSE) ägs av Mjölby kommun, Tekniska verken i Linköping AB och Motala kommun. Ett fåtal aktier ca 0,xx% ägs privat. De tre ägarna har tidigare ingått ett särskilt aktieägaravtal (konsortialavtal) om formerna för samverkan som ägare till MSE. Ägarna har nu gemensamt tagit fram ett förslag till ägardirektiv som skall utgöra stöd för styrelsens arbete med verksamhetsinriktning och prioriteringar samt säkerställa att bolaget arbetar i en riktning som understödjer de av ägarna fastställd övergripande strategi och mål. Ägardirektivet föreslås gälla från årsstämman innevarande år till årsstämman nästföljande år. Monika Gideskog (M) yrkar bifall till förslaget Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att anta ägardirektiv 2014 och 2015 för Mjölby-Svartådalen Energi AB. Beslutet förklaras omedelbart justerat Kommunfullmäktige

19 Kommunstyrelsen (22) 120 Dnr KS/2014:167 Direktiv till ombudet inför årsstämman med Bostadsbolaget avseende verksamhetsåret Bakgrund Inför bostadsbolagets årsstämma avseende verksamhetsåret 2013 har kommunstyrelsen att fatta beslut om eventuella direktiv till stämmoombudet. Någon särskild fråga har ej anmälts av bolaget till stämman. Kommunstyrelsen beslutar att stämmodirektiv till kommunens representant vid Bostadsbolagets årsstämma ska vara att rösta i enlighet med Bostadsbolagets styrelses förslag. Cecilia Vilhelmsson

20 Kommunstyrelsen (22) 121 Dnr KS/2014:208 Tilläggsavtal för Projektet Riksväg 50, Trafikverket- Mjölby kommun- Motala kommun. Bakgrund Trafikverket har tagit fram förslag på tilläggsavtal som innebär förändring och tillägg av finansieringsvillkor och åtaganden i förhållandet till grundavtalet. Sammanfattning För Mjölby kommun innebär tilläggsavtalet att Trafikverket avsätter 5 miljoner kronor för mindre åtgärder med koppling till BanaVäg Motala- Mjölby, i Mjölby kommun. Mjölby kommun befrias från betalningsansvar för bidrag om kvarstående 10 miljoner kronor enligt grundavtalet. Trafikverket krediterar därför utställd faktura till Mjölby kommun, kronor exkl moms. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att godkänna Tilläggsavtal för Projektet Riksväg 50 Mjölby-Motala Beslutet förklaras omedelbart justerat. Kommunfullmäktige

21 Kommunstyrelsen (22) 122 Övrigt Kommunstyrelsens ordförande Cecilia Vilhelmsson informerar från deltagandet i föreningsstämman med Kommuninvest. Stämmans beslut blev enligt styrelsens förslag.

22 Kommunstyrelsen (22) 123 Direktiv till ombudet inför årsstämman med MSE avseende verksamhetsåret Bakgrund Inför MSEs årsstämma avseende verksamhetsåret 2013 har kommunstyrelsen att fatta beslut om eventuella direktiv till stämmoombudet. Någon särskild fråga har ej anmälts av bolaget till stämman. Kommunstyrelsen beslutar att stämmodirektiv till kommunens representant vid MSEs årsstämma ska vara att rösta i enlighet med MSEs styrelses förslag, att under förutsättning av kommunfullmäktiges beslut föreslå ägardirektiv för MSE, Dnr 2014:147 Beslutet förklaras omedelbart justerat Cecilia Vilhelmsson

Bokslutsprognos 2013-10-31

Bokslutsprognos 2013-10-31 1(4) Kommunstyrelsens förvaltning Handläggare Chris Tevell/Maria Åhström Tfn 0142-850 22 Kommunstyrelsen Bokslutsprognos 2013-10-31 Sammanfattning Budgeterat resultat enligt mål och budget för år 2013

Läs mer

Bokslutsprognos

Bokslutsprognos Missiv 1(4) Kommunstyrelsens förvaltning Datum Diarienummer 2015-11-12 KS/2015:140 Handläggare Chris Tevell Tfn 0142-850 22 Kommunstyrelsen Bokslutsprognos 2015-10-31 Sammanfattning Budgeterat resultat

Läs mer

Bokslutsprognos

Bokslutsprognos 1(4) Kommunstyrelsens förvaltning Handläggare Chris Tevell Tfn 0142-850 22 Kommunstyrelsen Bokslutsprognos 2012-03-31 Sammanfattning Budgeterat resultat enligt verksamhetsplan för år 2012 är 10,5 mkr.

Läs mer

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2013-04-15 1 (15) Birgitta Gunnarsson. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2013-04-15 1 (15) Birgitta Gunnarsson. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunstyrelsen 2013-04-15 1 (15) Plats och tid Kommunstyrelsesalen, kl 9:30-16.05 Plats och tid Beslutande Cecilia Vilhelmsson (S) ordförande, Monika Gideskog (M), Thony Andersson (S), Kjell Gustafsson

Läs mer

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2012-11-07 1 (10) Stadshuset i Mjölby, Kommunstyrelsesalen, kl 14.00-15.35 Plats och tid Beslutande

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2012-11-07 1 (10) Stadshuset i Mjölby, Kommunstyrelsesalen, kl 14.00-15.35 Plats och tid Beslutande Kommunstyrelsen 2012-11-07 1 (10) Plats och tid Stadshuset i Mjölby, Kommunstyrelsesalen, kl 14.00-15.35 Plats och tid Beslutande Carina Jönsson (S) Cecilia Vilhelmsson (S) Monika Gideskog (M) Thony Andersson

Läs mer

Kommunstyrelsesalen, kl 09:00 12:00. Cecilia Vilhelmsson, S Monika Gideskog, M Birgitta Gunnarsson, C. Patrik Hjalmarsson

Kommunstyrelsesalen, kl 09:00 12:00. Cecilia Vilhelmsson, S Monika Gideskog, M Birgitta Gunnarsson, C. Patrik Hjalmarsson Arbetsutskott 2016-04-25 1 (9) Plats och tid Kommunstyrelsesalen, kl 09:00 12:00 Beslutande Cecilia Vilhelmsson, S Monika Gideskog, M Birgitta Gunnarsson, C Ersättare Övriga deltagande Dag Segrell, AnnKristine

Läs mer

Kommunstyrelsesalen, kl 09:30 13:00. Patrik Hjalmarsson. Ordförande Cecilia Vilhelmsson. Justerande Tommy Engback

Kommunstyrelsesalen, kl 09:30 13:00. Patrik Hjalmarsson. Ordförande Cecilia Vilhelmsson. Justerande Tommy Engback Kommunstyrelsen 2016-03-09 1 (9) Plats och tid Kommunstyrelsesalen, kl 09:30 13:00 Beslutande Cecilia Vilhelmsson, S, ordförande, Birgitta Gunnarsson, C, Monika Gideskog, M, Thony Andersson, S, Eric Westerberg,

Läs mer

Kommunstyrelsesalen, kl 09:30-11:45. Patrik Hjalmarsson. Ordförande Cecilia Vilhelmsson. Justerande Annette Ohlsson

Kommunstyrelsesalen, kl 09:30-11:45. Patrik Hjalmarsson. Ordförande Cecilia Vilhelmsson. Justerande Annette Ohlsson Kommunstyrelsen 2015-08-12 1 (12) Plats och tid Kommunstyrelsesalen, kl 09:30-11:45 Beslutande Cecilia Vilhelmsson, S ordförande, Kjell Gustafsson, S, (ersättare för Thony Andersson, S), Monika Gideskog,

Läs mer

Mjölby Kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KS 114. Information angående remissvar på översiktsplaner för vindkraft från Ödeshög och Vadstena kommuner

Mjölby Kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KS 114. Information angående remissvar på översiktsplaner för vindkraft från Ödeshög och Vadstena kommuner Kommunstyrelsen 2009-08-19 1 (7) Plats och tid Kommunstyrelsesalen, kl 14:00-16.15 Beslutande Monika Gideskog, M Carina Johansson, FP Birgitta Engholm, M Ingemar Nycander, C Håkan Wass, KD Carina Jönsson,

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7)

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7) Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7) Plats och tid Kommunhuset, Nämndrummet kl 08.30-09.00 Beslutande Leif Sandberg (M), ordförande, jäv 41 Per Helsing (KD) ersättare för Charlie Weimers (KD) Thomas Otto (M)

Läs mer

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2012-11-21 1 (20) Thony Andersson (S) Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2012-11-21 1 (20) Thony Andersson (S) Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunstyrelsen 2012-11-21 1 (20) Plats och tid Kommunstyrelsesalen, kl 14.00-17.35 Plats och tid Beslutande Carina Jönsson (S) Cecilia Vilhelmsson (S) t o m 255 Kjell Gustafsson (S) tjänstgör för Cecilia

Läs mer

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen (17) Kommunstyrelsesalen, Stadshuset i Mjölby, kl

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen (17) Kommunstyrelsesalen, Stadshuset i Mjölby, kl Kommunstyrelsen 2011-11-23 1 (17) Plats och tid Kommunstyrelsesalen, Stadshuset i Mjölby, kl 14.00-16.40 Beslutande Carina Jönsson (S) Kjell Gustavsson (S), tjänstgör för Cecilia Vilhelmsson (S) Mats Allard

Läs mer

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2009-05-06 1 (10)

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2009-05-06 1 (10) Kommunstyrelsen 2009-05-06 1 (10) Plats och tid Kommunstyrelsesalen, kl 14:00-17:00 Plats och tid Beslutande Monika Gideskog, M Carina Johansson, FP Birgitta Engholm, M Ingemar Nycander, C Håkan Wass,

Läs mer

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2015-01-21 1 (30) Kommunstyrelsesalen, kl 9:00-14:10

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2015-01-21 1 (30) Kommunstyrelsesalen, kl 9:00-14:10 Kommunstyrelsen 2015-01-21 1 (30) Plats och tid Kommunstyrelsesalen, kl 9:00-14:10 Beslutande Cecilia Vilhelmsson, S ordförande, Birgitta Gunnarsson, C, Thony Andersson, S, Eric Westerberg, MP, Birger

Läs mer

Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 2011-12-13 1 (13) Sammanträdet ajourneras kl 19.50 20.10.

Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 2011-12-13 1 (13) Sammanträdet ajourneras kl 19.50 20.10. Kommunfullmäktige 2011-12-13 1 (13) Plats och tid Hörsalen, Stadshuset i Mjölby, kl 19.00-20.40 Plats och tid Beslutande Carina Jönsson (S), Anders Gustavsson (S) (ersättare för Cecilia Vilhelmsson (S)),

Läs mer

Kommunstyrelsesalen, kl 09:00 10:30. Dag Segrell, kommunchef, Hanna Hammarlund. Patrik Hjalmarsson. Ordförande Cecilia Vilhelmsson

Kommunstyrelsesalen, kl 09:00 10:30. Dag Segrell, kommunchef, Hanna Hammarlund. Patrik Hjalmarsson. Ordförande Cecilia Vilhelmsson Arbetsutskott 2015-08-10 1 (8) Plats och tid Kommunstyrelsesalen, kl 09:00 10:30 Beslutande Cecilia Vilhelmsson, S ordförande, Birgitta Gunnarsson, C, Monika Gideskog, M Ersättare Övriga deltagande Dag

Läs mer

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen (11) Kommunstyrelsesalen, kl 14:00-17:00

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen (11) Kommunstyrelsesalen, kl 14:00-17:00 Kommunstyrelsen 2010-04-28 1 (11) Plats och tid Kommunstyrelsesalen, kl 14:00-17:00 Beslutande Ersättare Monika Gideskog, M Carina Johansson, FP Birgitta Engholm, M Ingemar Nycander, C Timo Kjellberg,

Läs mer

Kommunstyrelsen. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2013-09-10. Underskrifter ANSLAG/BEVIS

Kommunstyrelsen. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2013-09-10. Underskrifter ANSLAG/BEVIS Plats och tid Sammanträdesrummet Mästaren, kl 14.00-16.45 ande Claes Jägevall (FP) ordf Laila Gröhn (FP) ersätter Alda Daniel (FP) Claes-Gunnar Almestål (FP) Ann-Britt Danielsson (M) Peo Andersson (M)

Läs mer

Mjölby Kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Kommunstyrelsesalen, kl 14:00-17:10 Plats och tid Beslutande

Mjölby Kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Kommunstyrelsesalen, kl 14:00-17:10 Plats och tid Beslutande Kommunstyrelsen 2013-09-18 1 (29) Plats och tid Kommunstyrelsesalen, kl 14:00-17:10 Plats och tid Beslutande Cecilia Vilhelmsson (S) ordförande, Monika Gideskog (M), Thony Andersson (S), Kjell Gustafsson

Läs mer

Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 2012-04-24 1 (19) Sigbritt Bothin (S) och Anders Steen (C)

Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 2012-04-24 1 (19) Sigbritt Bothin (S) och Anders Steen (C) Kommunfullmäktige 2012-04-24 1 (19) Plats och tid Hörsalen, Stadshuset i Mjölby, kl 19.00-23.05 Plats och tid Beslutande Carina Jönsson (S), Cecilia Vilhelmsson (S), Monika Gideskog (M), Carina Johansson

Läs mer

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2015-06-03 1 (14) Kommunstyrelsesalen, kl 08:30 12:00

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2015-06-03 1 (14) Kommunstyrelsesalen, kl 08:30 12:00 Kommunstyrelsen 2015-06-03 1 (14) Plats och tid Kommunstyrelsesalen, kl 08:30 12:00 Beslutande Cecilia Vilhelmsson, S ordförande, Thony Andersson, S, Monika Gideskog, M, Birgitta Gunnarsson, C, Eric Westerberg,

Läs mer

Kommunstyrelsesalen, kl 09:30 12:00. Patrik Hjalmarsson. Ordförande Birgitta Gunnarsson. Justerande Monika Gideskog

Kommunstyrelsesalen, kl 09:30 12:00. Patrik Hjalmarsson. Ordförande Birgitta Gunnarsson. Justerande Monika Gideskog Kommunstyrelsen 2016-04-13 1 (17) Plats och tid Kommunstyrelsesalen, kl 09:30 12:00 Beslutande Birgitta Gunnarsson, C ordförande, Kjell Gustafsson, S (ersättare för Cecilia Vilhelmsson, S) Monika Gideskog,

Läs mer

Mjölby Kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Kommunstyrelsesalen, kl 14:00-16:30 Plats och tid Beslutande

Mjölby Kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Kommunstyrelsesalen, kl 14:00-16:30 Plats och tid Beslutande Kommunstyrelsen 2013-11-20 1 (19) Plats och tid Kommunstyrelsesalen, kl 14:00-16:30 Plats och tid Beslutande Cecilia Vilhelmsson, S ordförande, Thony Andersson, S, Monika Gideskog, M, Kjell Gustafsson,

Läs mer

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2012-03-07 1 (16) Stadshuset i Mjölby, Kommunstyrelsesalen, kl 14.00-17.55 Plats och tid Beslutande

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2012-03-07 1 (16) Stadshuset i Mjölby, Kommunstyrelsesalen, kl 14.00-17.55 Plats och tid Beslutande Kommunstyrelsen 2012-03-07 1 (16) Plats och tid Stadshuset i Mjölby, Kommunstyrelsesalen, kl 14.00-17.55 Plats och tid Beslutande Carina Jönsson (S) Cecilia Vilhelmsson (S), tjänstgör ej 66 Kristina Lindberg

Läs mer

PROTOKOLL Kommunstyrelsen. Sammanträdesdatum 2015-03-23

PROTOKOLL Kommunstyrelsen. Sammanträdesdatum 2015-03-23 KOMMUNSTYRELSEN Tid 17:00-17:05 Plats Ledamöter Skeppet, Kommunhuset Se bilaga Övriga Kicki Nordberg kommunchef Anette Oscarsson sektorschef sektor stödfunktioner Erica Bjärsved ekonomichef Emma Dahlgren

Läs mer

Protokoll från ledningsutskottets sammanträde 2010-05-11

Protokoll från ledningsutskottets sammanträde 2010-05-11 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Sammanträdesdatum 1 (5) 2010-05-11 Protokoll från ledningsutskottets sammanträde 2010-05-11 P g a personuppgiftslagen (PUL) är vissa personuppgifter borttagna

Läs mer

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen (9) Kommunstyrelsesalen, kl 14:00-17:00

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen (9) Kommunstyrelsesalen, kl 14:00-17:00 Kommunstyrelsen 2010-03-03 1 (9) Plats och tid Kommunstyrelsesalen, kl 14:00-17:00 Beslutande Ersättare Övriga deltagande Utses att justera Monika Gideskog, M Carina Johansson, FP Birgitta Engholm, M Ingemar

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Bokslutsberedningen. Morokulien 2015-03-25 17:00-17:30 Beslutande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Bokslutsberedningen. Morokulien 2015-03-25 17:00-17:30 Beslutande 1(7) Plats och tid KS-salen 08:00-16:00 Morokulien 2015-03-25 17:00-17:30 Beslutande Hans Nilsson (HEL) Björn Källman (HEL) 26 Johanna Söderberg (C) Hans-Peter Jessen (S) 26 Dan Säterman (S), tjänstgörande

Läs mer

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2009-02-25 1 (12)

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2009-02-25 1 (12) Kommunstyrelsen 2009-02-25 1 (12) Plats och tid Kommunstyrelsesalen, kl 14:00 17.15 Plats och tid Beslutande Monika Gideskog, M Carina Johansson, FP Birgitta Engholm, M Ingemar Nycander, C Håkan Wass,

Läs mer

Mjölby Kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Kommunstyrelsesalen, kl 14:00-16.30 Plats och tid Beslutande

Mjölby Kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Kommunstyrelsesalen, kl 14:00-16.30 Plats och tid Beslutande Kommunstyrelsen 2013-02-27 1 (14) Plats och tid Kommunstyrelsesalen, kl 14:00-16.30 Plats och tid Beslutande Thony Andersson (S) ordförande, Monika Gideskog (M), Sigbritt Bothin (S), ersättare för Kjell

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2014

Granskning av delårsrapport 2014 Granskningsrapport Caroline Liljebjörn Granskning av delårsrapport 2014 Vimmerby kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte, revisionsfrågor och avgränsning

Läs mer

Carola Gunnarsson (c) Hans Eljansbo (m) Christer Eriksson (c) Tommy Johansson (s) Åke Hedvall (s)

Carola Gunnarsson (c) Hans Eljansbo (m) Christer Eriksson (c) Tommy Johansson (s) Åke Hedvall (s) SALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (15) Plats och tid Gustaf Adolfssalen, kl 13.30 17.10 Beslutande Närvarande ersättare Närvarande representant Carola Gunnarsson (c) Hans Eljansbo (m) Christer Eriksson

Läs mer

Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 2014-04-29 1 (19) Dag Segrell kommunchef Yngve Welander, ordf kommunrevisionen

Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 2014-04-29 1 (19) Dag Segrell kommunchef Yngve Welander, ordf kommunrevisionen Kommunfullmäktige 2014-04-29 1 (19) Plats och tid Hörsalen, Stadshuset i Mjölby kl 19:00-21:15 Plats och tid Beslutande Se bilaga Ersättare Se bilaga Övriga deltagande Dag Segrell kommunchef Yngve Welander,

Läs mer

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2009-06-09 1

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2009-06-09 1 Kommunstyrelsen 2009-06-09 1 Plats och tid Kommunstyrelsens sessionssal kl 08.00-12.00 Beslutande Curt B Gustavsson (S), ordförande Christer Johansson (S) Anna-Karin Skatt-Holmlind (S) Berndt Gustafsson

Läs mer

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2010-05-26 1 (12)

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2010-05-26 1 (12) Kommunstyrelsen 2010-05-26 1 (12) Plats och tid Kommunstyrelsen, kl 14:00-16.30 Plats och tid Beslutande Monika Gideskog, M Carina Johansson, FP Birgitta Engholm, M Ingemar Nycander, C Håkan Wass, KD Carina

Läs mer

Underskrifter Sekreterare Catrin Marsell Paragrafer 94-103. ANSLAG/BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ Kommunstyrelsen

Underskrifter Sekreterare Catrin Marsell Paragrafer 94-103. ANSLAG/BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ Kommunstyrelsen Kommunstyrelsen 24 september 2014 1(12) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl. 13.30-15.50 Ajournering kl. 14.47-15.00, 15.23-15.45 Beslutande: Ersättare: Per Gruvberger, ordf Sune Frisk Marina

Läs mer

Kommunstyrelsen 2007-12-19 1 (6)

Kommunstyrelsen 2007-12-19 1 (6) Kommunstyrelsen 2007-12-19 1 (6) Plats och tid: Kommunkontoret, Astrakanen, klockan 17.30-17.35 Beslutande: Anette Åkesson (m) ordförande Bertil Mattsson (bp) Rune Andersson (c), tjg.ers. för Kurt Nilsson

Läs mer

Månadsuppföljning. Maj 2012

Månadsuppföljning. Maj 2012 A Månadsuppföljning Maj 2012 2 Månadsuppföljning 1 januari 31 maj 2012 Skatteunderlagsprognosen per april pekar mot ett överskott om ca 3,2 mkr för skatteintäkterna. Det är slutavräkningarna både för 2011

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2008

Granskning av delårsrapport 2008 Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2008 Smedjebackens kommun September 2008 Robert Heed Innehållsförteckning 1. Inledning... 2 1.1 Uppdrag och ansvarsfördelning... 2 1.2 Kommunfullmäktiges mål

Läs mer

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2014-09-30 1

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2014-09-30 1 Kommunstyrelsen 2014-09-30 1 Plats och tid Kommunkontoret, Malung, kl. 09.30-12.00. Beslutande Kurt Podgorski (S) ordförande Johnny Skottheim (S) Carina Albertsson (S) Sofia Söderström (S) Bengt Nilsson

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2016

Granskning av delårsrapport 2016 Granskningsrapport Richard Vahul Jenny Nyholm Granskning av delårsrapport 2016 Nynäshamns kommun Granskning av delårsrapport 2016 Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund

Läs mer

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen (13) Kommunstyrelsesalen, kl 14:00-16:45

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen (13) Kommunstyrelsesalen, kl 14:00-16:45 Kommunstyrelsen 2010-05-05 1 (13) Plats och tid Kommunstyrelsesalen, kl 14:00-16:45 Beslutande Ersättare Övriga deltagande Monika Gideskog, M Carina Johansson, FP Birgitta Engholm, M Ingemar Nycander,

Läs mer

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2010-02-17 1 (17)

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2010-02-17 1 (17) Kommunstyrelsen 2010-02-17 1 (17) Plats och tid Kommunstyrelsesalen, kl 14:00-17:00 Plats och tid Beslutande Monika Gideskog, M Carina Johansson, FP Birgitta Engholm, M Ingemar Nycander, C Håkan Wass,

Läs mer

Hörsalen, Stadshuset i Mjölby kl 19.00-21.55. Jan-Olof Dahlström (S) och Claes Andersson (M) Måndag 29 augusti 2011, kl 11.30 i Stadshuset i Mjölby

Hörsalen, Stadshuset i Mjölby kl 19.00-21.55. Jan-Olof Dahlström (S) och Claes Andersson (M) Måndag 29 augusti 2011, kl 11.30 i Stadshuset i Mjölby Kommunfullmäktige 2011-08-23 1 (15) Plats och tid Hörsalen, Stadshuset i Mjölby kl 19.00-21.55 Beslutande Carina Jönsson (S), Cecilia Vilhelmsson (S), Monika Gideskog (M), Carina Jönsson (S), Lilian Alexandersson

Läs mer

Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen Kommunstyrelsen 2006-06-20 2 Plats och tid Folkets Hus i Säter, kl 17.30 18.00 Beslutande Sven-Gunnar Håkansson, ordförande (c) Tommy Alvik (s) Ulla Högberg (s) Sixten Carlsson (s) Jan-Erik Steen (s) Rodrigo

Läs mer

Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den 17 maj 1999 kl 19 00 19 55 Se bifogad närvarolista

Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den 17 maj 1999 kl 19 00 19 55 Se bifogad närvarolista AB VALLENTUNA KOMMUN Kommunfullmäktige 1999-05-17 1(12) Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den

Läs mer

Hörsalen, kl 19:00-20:30

Hörsalen, kl 19:00-20:30 Kommunfullmäktige 2015-05-26 1 (14) Plats och tid Hörsalen, kl 19:00-20:30 Beslutande Oskarsson Jörgen (S) ordf, Vilhelmsson Cecilia (S), Gideskog Monika (M), Johansson Anna (S), Ohlsson Annette (M), Karlsson,

Läs mer

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2011-03-02 1 (11)

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2011-03-02 1 (11) Kommunstyrelsen 2011-03-02 1 (11) Plats och tid Kommunstyrelsesalen, kl 14.00-16:40 Plats och tid Beslutande Carina Jönsson, S Cecilia Vilhelmsson, S Miko Månsson, S 49-50 Kjell Gustafsson, S 51-57 Franco

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1-9

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1-9 2013-01-08 Sida 1-9 Finansutskott Plats och tid Kommunhuset, Mora, 2013-01-08, kl. 08.15-11.40. Beslutande Bengt-Åke Rehn, S Anna Hed, C Lennart Sohlberg, S Peter Helander, C Malin Höglund, M Övriga deltagare

Läs mer

Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige (17) Hörsalen, Stadshuset i Mjölby, kl 19:00-21:00 Sammanträdet ajourneras kl 19:50 20:00

Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige (17) Hörsalen, Stadshuset i Mjölby, kl 19:00-21:00 Sammanträdet ajourneras kl 19:50 20:00 Kommunfullmäktige 2014-09-30 1 (17) Plats och tid Hörsalen, Stadshuset i Mjölby, kl 19:00-21:00 Sammanträdet ajourneras kl 19:50 20:00 Beslutande Se bilaga Ersättare Se bilaga Övriga deltagande Dag Segrell,

Läs mer

Beslutande Mathias Haglund, (s) Christer Lundgren, (c) Frida Hallgren, kommunsekreterare Per-Eric Magnusson, kommunchef ...

Beslutande Mathias Haglund, (s) Christer Lundgren, (c) Frida Hallgren, kommunsekreterare Per-Eric Magnusson, kommunchef ... 2015-06-22 1(8) Plats och tid Stora sammanträdesrummet, kommunhuset, Vindeln, måndagen den 22 juni 2015, kl. 08.00 09.30 Beslutande Mathias Haglund, (s) Christer Lundgren, (c) Dan Oskarsson, (s) Marianne

Läs mer

Översiktlig granskning av delårsrapport 2014

Översiktlig granskning av delårsrapport 2014 www.pwc.com/se Anders Färnstrand Auktoriserad revisor Oktober 2014 Översiktlig granskning av delårsrapport 2014 Vilhelmina kommun Innehåll Syfte, revisionsfrågor, metod och avgränsning Delårsrapportens

Läs mer

Riktlinjer för god ekonomisk hushållning samt hantering av markeringar och resultatutjämningsreserv

Riktlinjer för god ekonomisk hushållning samt hantering av markeringar och resultatutjämningsreserv 1 (10) Kommunledningskontoret 2013-04-10 Dnr Ks 2013- Ekonomiavdelningen Birgitta Hammar Kommunfullmäktige Riktlinjer för god ekonomisk hushållning samt hantering av markeringar och resultatutjämningsreserv

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2014

Granskning av delårsrapport 2014 Granskningsrapport Anna Carlénius Revisionskonsult Conny Erheikki Auktoriserad revisor Granskning av delårsrapport Pajala kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 1. Inledning 2 1.1 Bakgrund

Läs mer

Kansli- och utvecklingsenheten

Kansli- och utvecklingsenheten 1(13) Kommunstyrelsens allmänna utskott Plats och tid A-salen, kommunhuset, kl. 9.00 10.30 Beslutande Ledamöter Christer Broman (V) Gudrun Bengtsson (SD) Samuel Jarenil (S) Tjänstgörande ersättare Kay

Läs mer

30 APRIL 2015 VILHELMINA KOMMUN

30 APRIL 2015 VILHELMINA KOMMUN 30 APRIL 2015 VILHELMINA KOMMUN VILHELMINA KOMMUN Kommunstyrelsen, 912 81 VILHELMINA Besöksadress: Förvaltningshuset, Torget 6 Växel: 0940-14 000 e-post: vilhelmina.kommun@vilhelmina.se KOMMUNINFORMATION

Läs mer

Sammanträdesdatum Blad 1 (10)

Sammanträdesdatum Blad 1 (10) Gemensam nämnd för närvård i Frostviken Blad 1 (10) 2010-11-30 Plats och tid Uddebo, Gäddede, kl 10.00-12.15 Beslutande Bengt Bergqvist (s), ordförande Bernt Söderman (c) Susanne Hansson (s), tjg ersättare

Läs mer

Lednings- och styrdokument FINANS. Styrdokument antaget av kommunfullmäktige den 20 juni 2011

Lednings- och styrdokument FINANS. Styrdokument antaget av kommunfullmäktige den 20 juni 2011 Lednings- och styrdokument FINANS Styrdokument antaget av kommunfullmäktige den 20 juni 2011 2012-2015 sidan 1 av 6 God ekonomisk hushållning... 2 Vara kommuns definition... 2 Verksamhetsperspektiv...

Läs mer

Sida PAJALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(5) Sammanträdesdatum. Magnus Pekkari, VD Pajalabostäder AB, 1-2 Agneta Suikki, ekonomichef, 3

Sida PAJALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(5) Sammanträdesdatum. Magnus Pekkari, VD Pajalabostäder AB, 1-2 Agneta Suikki, ekonomichef, 3 PAJALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(5) Plats och tid Pajala Folkets Hus, kl 1000-1030 ande Harry Rantakyrö, S Jan Larsson, S Maria Törmä Lindmark, S Laila Mäki, S Britta Tervaniemi, V Anna Kumpula Kostet,

Läs mer

HABO OCH MULLSJÖ KOMMUNER. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdag 2015-12-10. Miljönämnden

HABO OCH MULLSJÖ KOMMUNER. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdag 2015-12-10. Miljönämnden 2015-12-10 56 Verksamhetsplan 2016 för miljönämndens verksamhet... 91 57 Uppföljning av det systematiska arbetsmiljö- och säkerhetsarbetet 2015... 92 58 Handlingsplan för det systematiska arbetsmiljö-

Läs mer

10 ordinarie ledamöter jämte 5 tjänstgörande ersättare samt 3 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista.

10 ordinarie ledamöter jämte 5 tjänstgörande ersättare samt 3 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista. Kommunstyrelsen 2011-05-10 95 Plats och tid Hjernet, 2011-05-10 kl 13.00-14.55 Beslutande 10 ordinarie ledamöter jämte 5 tjänstgörande ersättare samt 3 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista.

Läs mer

Bengt-Åke Rehn (S) Anna Hed (C) Lennart Sohlberg (S) Malin Höglund (M) Peter Helander (C), 2 och 4 Åke Knutz (C), tjänstgörande ersättare 1 och 3

Bengt-Åke Rehn (S) Anna Hed (C) Lennart Sohlberg (S) Malin Höglund (M) Peter Helander (C), 2 och 4 Åke Knutz (C), tjänstgörande ersättare 1 och 3 2014-03-04 Sida 1-7 Finansutskott Plats och tid Kommunhuset, Mora, 2014-03-04, kl. 08:15-10:453. Beslutande Bengt-Åke Rehn (S) Anna Hed (C) Lennart Sohlberg (S) Malin Höglund (M) Peter Helander (C), 2

Läs mer

Kommunkontoret torsdag 2 juni kl Sekreterare Paragrafer ANSLAG/BEVIS

Kommunkontoret torsdag 2 juni kl Sekreterare Paragrafer ANSLAG/BEVIS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (11) Plats och tid Kommunkontoret, Heby, kl 13.00 16.30 Beslutande Leif Nilsson (S), ordförande Ulf Fahlstad (LP) Maire Lautakoski (S) Pär Rickman (S) Sven Erik Eriksson (KD) Jan

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL ARVIKA KOMMUN. Kommunstyrelsen Claes Pettersson, ordförande (s) Aina Wåhlund (s) Jan Wettmark (m) Sten Fransson

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL ARVIKA KOMMUN. Kommunstyrelsen Claes Pettersson, ordförande (s) Aina Wåhlund (s) Jan Wettmark (m) Sten Fransson Plats och tid Arvika Näringslivscentrum, klockan 15.00-16.45 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Claes Pettersson, ordförande (s) Aina Wåhlund (s) Jan Wettmark (m) Sten Fransson (s) Inger Hjerpe

Läs mer

Mjölby Kommun. Stadshuset, Kommunstyrelsesalen, Mjölby, kl

Mjölby Kommun. Stadshuset, Kommunstyrelsesalen, Mjölby, kl Kommunens råd i frågor om funktionsnedsättning 2014-09-30 1 Plats och tid Stadshuset, Kommunstyrelsesalen, Mjölby, kl. 14.00-16.30 Beslutande Cecilia Vilhelmsson, (S) ordförande, Monika Gideskog (M), Göran

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Kommunstyrelsens arbetsutskott Sida 1/13 Plats och tid Lokal Strået kl. 14.00 15.20 Beslutande Övriga deltagare Birgitta Jönsson (S), ordf Anette Hallberg (S), tjänstgörande ersättare för Gunnar Bengtsson (S) Christer Laurell (C), v

Läs mer

Ulf Jansson, ekonomichef och tf kommunchef Frida Blomqvist, administrativ chef Josefin Karlsson, kommunsekreterare. Sekreterare Paragrafer 52-67

Ulf Jansson, ekonomichef och tf kommunchef Frida Blomqvist, administrativ chef Josefin Karlsson, kommunsekreterare. Sekreterare Paragrafer 52-67 Plats och tid Inredia, måndagen den 30 maj 2016 kl 18:00-18:45 ande Se närvarolista på sida 2 Övriga deltagande Ulf Jansson, ekonomichef och tf kommunchef Frida Blomqvist, administrativ chef Josefin Karlsson,

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Kommunstyrelsens budgetutskott 2013-04-30 1 Plats och tid Kommunkontoret, Malung, kl. 08.30-11.45. Beslutande Kurt Podgorski (S) ordförande Christin Löfstrand (V) Pär Kindlund (C) Tom Martinsson (M) Christer

Läs mer

Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige (14) Hörsalen i Stadshuset, Mjölby, kl Per-Olof Lindelöf, M och Sigbritt Bothin, S

Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige (14) Hörsalen i Stadshuset, Mjölby, kl Per-Olof Lindelöf, M och Sigbritt Bothin, S Kommunfullmäktige 2010-03-23 1 (14) Plats och tid Hörsalen i Stadshuset, Mjölby, kl 19.00-19.55 Tjänstgörande ersättare och frånvarande ordinarie ledamöter Karin Starkhammar, KD ersätter Håkan Wass, KD

Läs mer

PROTOKOLL. Sammanträdesdatum 2013-03-25 KOMMUNSTYRELSEN

PROTOKOLL. Sammanträdesdatum 2013-03-25 KOMMUNSTYRELSEN STENUNGSUNDS KOMMUN KOMMUNSTYRELSEN Tid Kl. 18:00 18:15 Plats Ledamöter Kulturhuset Fregatten Se närvarolista Övriga Kicki Nordberg kommunchef Anette Oscarsson administrativ chef Agneta Dejenfelt kommunsekreterare

Läs mer

Kommunkontoret, klockan 16:00-17:30. Eric Henriksson, S Vanja Persson, FP Åsa Törnkvist, FP Birgit Nilsson, C. Birgitta Johansson, C

Kommunkontoret, klockan 16:00-17:30. Eric Henriksson, S Vanja Persson, FP Åsa Törnkvist, FP Birgit Nilsson, C. Birgitta Johansson, C Socialnämnden 2014-10-14 1(12) Plats och tid Kommunkontoret, klockan 16:00-17:30 Beslutande Ledamöter Eric Henriksson, S Vanja Persson, FP Åsa Törnkvist, FP Birgit Nilsson, C Tjänstgörande ersättare Birgitta

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum: Sida: Barn- och utbildningsnämnden 2012-08-29 1 (9) Plats och tid Beslutande Övriga närvarande Nämndrummet, Skillingehus, Skillingaryd 29 augusti 2012 klockan 14.00 16.30 Roger Ödebrink,

Läs mer

Kommunstyrelsesalen, kl 09: Patrik Hjalmarsson. Ordförande Cecilia Vilhelmsson. Justerande Monika Gideskog

Kommunstyrelsesalen, kl 09: Patrik Hjalmarsson. Ordförande Cecilia Vilhelmsson. Justerande Monika Gideskog Arbetsutskott 2015-12-14 1 (10) Plats och tid Kommunstyrelsesalen, kl 09:00 10.20 Beslutande Cecilia Vilhelmsson, S ordförande, Birgitta Gunnarsson, C, Monika Gideskog, M Ersättare Övriga deltagande Carina

Läs mer

Kommunfullmäktige 2015-02-16 1(11 ) Se bifogad närvarolista. Margareta Persson, kommunsekreterare Caroline Depui, kommunchef

Kommunfullmäktige 2015-02-16 1(11 ) Se bifogad närvarolista. Margareta Persson, kommunsekreterare Caroline Depui, kommunchef Kommunfullmäktige 2015-02-16 1(11 ) Plats och tid Sessionssalen, kommunhuset, Skoghall, kl 18.30-18:55 Beslutande Se bifogad närvarolista Övriga närvarande Margareta Persson, kommunsekreterare Caroline

Läs mer

Översiktlig granskning av delårsrapport 2014

Översiktlig granskning av delårsrapport 2014 Revisionsrapport Caroline Liljebjörn 29 augusti 2014 Översiktlig granskning av delårsrapport 2014 Torsås kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte,

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Kommunstyrelsens arbetsutskott Kommunstyrelsens arbetsutskott Tid Tisdagen den 25 augusti 2015 kl. 8:30-9:50 Plats KS-salen, stadshuset Omfattning 58-62 ande Anders Andersson (C) Christina Fosnes (M) Johan Persson (S) Dzenita Abaza

Läs mer

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen (14) Kommunstyrelsesalen, kl 14:

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen (14) Kommunstyrelsesalen, kl 14: Kommunstyrelsen 2012-09-19 1 (14) Plats och tid Kommunstyrelsesalen, kl 14:00-16.50 Beslutande Ersättare Övriga deltagande Carina Jönsson (S), ordförande Cecilia Vilhelmsson (S) Monika Gideskog (M) Thony

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Kommunstyrelsens budgetutskott 2013-03-26 1 Plats och tid Kommunkontoret, Malung, kl. 08.30-10.30. Beslutande Kurt Podgorski (S) ordförande Christin Löfstrand (V) Pär Kindlund (C) Tom Martinsson (M) Martina

Läs mer

Granskning av delårsrapport, redovisning och intern kontroll 2013

Granskning av delårsrapport, redovisning och intern kontroll 2013 Revisionsrapport Cecilia Axelsson Granskning av delårsrapport, redovisning och intern kontroll 2013 Gästrike Räddningstjänst Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Delårsrapport

Läs mer

Kommunal författningssamling för Smedjebackens kommun. Ekonomiska styrprinciper - styrmodell och ekonomistyrningsprinciper

Kommunal författningssamling för Smedjebackens kommun. Ekonomiska styrprinciper - styrmodell och ekonomistyrningsprinciper Kommunal författningssamling för Smedjebackens kommun Fastställd av Kf 80 Den 2016-11-14 80 Dnr 2016/00327 Ekonomiska styrprinciper - styrmodell och ekonomistyrningsprinciper Kommunfullmäktiges beslut

Läs mer

Per-Inge Pettersson, C Rosie Folkesson, S Gunilla Aronsson, C Tommy Ejnarsson, V Mikael Petersson, FP Carina Littorin 57

Per-Inge Pettersson, C Rosie Folkesson, S Gunilla Aronsson, C Tommy Ejnarsson, V Mikael Petersson, FP Carina Littorin 57 Sammanträdesprotokoll 1 (10) Plats och tid Sessionssalen, kommunhuset i Hultsfred kl. 14.00-16.20 Beslutande Lars Rosander,C Mattias Wärnsberg, S Åke Nilsson, KD Tomas Söreling, S Pär Edgren, M ej 57 Carola

Läs mer

Kommunstyrelsesalen, kl 09:

Kommunstyrelsesalen, kl 09: Kommunstyrelsen 2016-05-18 1 (24) Plats och tid Kommunstyrelsesalen, kl 09:30-12.40 Beslutande Cecilia Vilhelmsson, S ordförande, Birgitta Gunnarsson, C Monika Gideskog, M, Thony Andersson, S, Eric Westerberg,

Läs mer

31 AUGUSTI 2014 VILHELMINA KOMMUN

31 AUGUSTI 2014 VILHELMINA KOMMUN 31 AUGUSTI 2014 VILHELMINA KOMMUN Kommunstyrelsen, 912 81 VILHELMINA Besöksadress: Förvaltningshuset, Torget 6 Växel: 0940-14 000 e-post: vilhelmina.kommun@vilhelmina.se KS 2014-10-01 KOMMUNINFORMATION

Läs mer

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Socialnämnden (7)

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Socialnämnden (7) SAMMANTRÄDES Socialnämnden 2015-09-22 1(7) Plats och tid Lejonet, Kommunhuset Öckerö, klockan 8.30 12.30 Beslutande Ledamöter Kent Lagrell (M), ordförande Jim Adolfsson (M) Claes Magnusson (M) Tommy Andersson

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-08-18 1 (9) Plats och tid Sammanträdesrum Häverö, kl 09.00-09.55 ande Övriga deltagande Kjell Jansson (M), ordförande Berit Jansson (C) Hans Andersson (FP) Olle Jansson

Läs mer

Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan. Eva Olsson (fp) ers f Kenneth Carlsson (fp) Rune Månsson (s) Magnus Malm (m)

Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan. Eva Olsson (fp) ers f Kenneth Carlsson (fp) Rune Månsson (s) Magnus Malm (m) 1(1) Plats och tid: 13.00 16.30 Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan Beslutande: Närvarande ej tjänstgörande ersättare Olle Hagström Bo Johansson Zaid Långström (s) ordf Ann Marie

Läs mer

Datum 2015-05-25. Per Jonsson (c) och Anna-Greta Strömberg (kd) Underskrifter Sekreterare Paragrafer 145-156 Ulrika Thorell

Datum 2015-05-25. Per Jonsson (c) och Anna-Greta Strömberg (kd) Underskrifter Sekreterare Paragrafer 145-156 Ulrika Thorell 1(15) Plats och tid Sammanträdesrum Majberget, kommunkontoret i Bengtsfors, klockan 13.00 14.10 Beslutande Övriga närvarande Justerare Ledamöter Per Eriksson (s) ordförande ej 146 Per Jonsson (c) 1:e vice

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid Stadshuset, rum 1, kl 13.30-14.00 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2007-09-19 1 Beslutande Ersättare Övriga deltagande Utses att justera Justeringens plats/tid Bo-Anders Thornberg (m) ordf Jan Nilsson

Läs mer

Kristina Nordström, enhetschef Inger Adolfsson, förvaltningschef Inger Multanen, utvecklingsstrateg Monica Fyrhammar, nämndsekreterare

Kristina Nordström, enhetschef Inger Adolfsson, förvaltningschef Inger Multanen, utvecklingsstrateg Monica Fyrhammar, nämndsekreterare Socialnämnden 2009-06-09 47 Plats och tid Hjernet, 2009-06-09 kl: 13.30 13.55 Beslutande Monica Anderssson (s), ordförande Mosad Saker (s) Elis Karlsson (s), tj ers för Maritha Söderlund (s) Kent Nilsson

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Kommunstyrelsen 2011-04-04 88 (107) Plats och tid Kommunhuset, Vingåker, måndagen den 4 april 2011 kl 14.00-17.00 Beslutande Jörgen Larsson (S), ordf 70-72 Camilla Anglemark (S), ordf 73-86 Anneli Bengtsson

Läs mer

HÄRJEDALENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BLAD. 152 Överlåtelse av aktier i Länstrafiken Jämtland AB till Regionförbundet Jämtlands län

HÄRJEDALENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BLAD. 152 Överlåtelse av aktier i Länstrafiken Jämtland AB till Regionförbundet Jämtlands län Kommunfullmäktige 2011-12-14 1 Ä R E N D E F Ö R T E C K N I N G Paragraf nr Ärenderubrik 152 Överlåtelse av aktier i Länstrafiken Jämtland AB till Regionförbundet Jämtlands län 153 Utökning av Regionförbundet

Läs mer

26 ordinarie ledamöter jämte 8 tjänstgörande ersättare samt 2 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista.

26 ordinarie ledamöter jämte 8 tjänstgörande ersättare samt 2 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista. Kommunfullmäktige 2011-06-29 104 Plats och tid Nora Stadshotell, 2011-06-29 kl 18.00-19.30 Beslutande 26 ordinarie ledamöter jämte 8 tjänstgörande ersättare samt 2 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad

Läs mer

Delårsrapport för Österåkers kommun

Delårsrapport för Österåkers kommun Ordförandeförslag 00 Till Kommunfullmäktig Datum 2014-10-14 Dnr KS 2014/0282 Delårsrapport för 2014-01 -01-2014-08-31 Beslutsförslag Kommunfullmäktiges ordförande föreslår Kommunfullmäktige besluta 1.

Läs mer

Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige (15) Hörsalen i Stadshuset i Mjölby, kl

Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige (15) Hörsalen i Stadshuset i Mjölby, kl Kommunfullmäktige 2012-10-23 1 (15) Plats och tid Hörsalen i Stadshuset i Mjölby, kl 19.15-21.25 Beslutande Carina Jönsson (S), Cecilia Vilhemsson (S), Monika Gideskog (M), CArina Johansson (FP), Lilian

Läs mer

Kommunstyrelsen. Utses att justera: BrittMarie Hansson Liss Böcker Paragrafer: 344-346. Sekreterare. Ordförande. Justerare

Kommunstyrelsen. Utses att justera: BrittMarie Hansson Liss Böcker Paragrafer: 344-346. Sekreterare. Ordförande. Justerare 1 Plats och tid: Stadsbiblioteket, 2011-10-24 kl 17:30-18:15 Beslutande: Åsa Herbst (M) Ola Carlsson (M) Robin Holmberg (M) Jasna L Martinsson (M) tjg ersättare för Göran Larsson Liss Böcker (C) Eva Kullenberg

Läs mer

Protokoll 1. Se bifogad uppropslista

Protokoll 1. Se bifogad uppropslista Protokoll 1 Plats och tid Timrå kommunhus 17:00-17.50 ande Övriga närvarande Se bifogad uppropslista Annica Sjödin, kommunsekreterare Sten Ekström, revisionens ordförande, 22 Utses att justera Benny Eriksson

Läs mer

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 2009-05-18 Sida 1 (17)

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 2009-05-18 Sida 1 (17) Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 2009-05-18 Sida 1 (17) Plats och tid Stora Sessionssalen, Medborgarhuset, Arlöv kl. 18:00 19:30 Beslutande Enligt förteckning sid 2 Övriga deltagande Lars-Olle Olsson

Läs mer

LESSEBO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida

LESSEBO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunfullmäktige 2011-04-26 2 KF 25 Allmänhetens frågestund Under allmänhetens frågestund har närvarande åhörare möjlighet att ställa frågor till kommunfullmäktiges ledamöter och tjänstgörande ersättare.

Läs mer

Förteckning över kommunfullmäktiges ärenden den 29 oktober 2012

Förteckning över kommunfullmäktiges ärenden den 29 oktober 2012 Kommunfullmäktige 2012-10-29 Förteckning över kommunfullmäktiges ärenden den 29 oktober 2012 80 Allmänhetens frågestund 81 Resultatinformation 2012:2 82 Fastställelse av skattesats för 2013 83 Länsgemensam

Läs mer