Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige (19) Sigbritt Bothin (S) och Anders Steen (C)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 2012-04-24 1 (19) Sigbritt Bothin (S) och Anders Steen (C)"

Transkript

1 Kommunfullmäktige (19) Plats och tid Hörsalen, Stadshuset i Mjölby, kl Plats och tid Beslutande Carina Jönsson (S), Cecilia Vilhelmsson (S), Monika Gideskog (M), Carina Johansson (FP), Lilian Alexandersson (SPI), Björn Stridbeck (SD),Jan-Erik Jeppsson (M), Samira Akhori (S), Franco Sincic (V), Mikaela Höjdevall (MP), Birgitta Gunnarsson (C), Håkan Wass (KD), Mats Allard (M), Claes Andersson (M), Thony Andersson (S) t o m 35, Göran Westerberg (S) tjänstgör för Thony Andersson (S) fr o m 36, Sigbritt Bothin (S), Jan-Olof Dahlström (S), Lindhia Petersson (M), Ulla-Britt Fornell (S), Kjell Gustafsson (S), Therese Gustafsson (KD), Göran Hugo (S), Chatarina Jeppsson (M), Anna Johansson (S), Tobias Josefsson (FP), Curt Karlsson (FP), Iréne Karlsson (M), Nicklas Karlsson (S), Gun-Inger Andersson (FP) tjänstgör för Jim Kellander (FP), Christina Knutsson (C) t o m 35, Tony Lingeby (C) tjänstgör för Christina Knutsson (C) fr o m 36, Jonas Konstenius (M), Carina Kärrlander (S), Kent Kärrlander (S), Per-Olof Lindelöf (M), Roger Max (V), Jennifer Myrén (S), Anders Gustavsson (S) tjänstgör för Miko Månsson (S), Anette Ohlsson (M), Kristina Lindberg (S) tjänstgör för Kristina Selvin (S), Anders Steen (C), Eric Westerberg (MP), Elisabeth Moborg (S), Fredrik Holmer (M) och Jörgen Oskarsson (S). Ej tjänstgörande ersättare Elin Ross (M), Lennart Karlsson (M), Tony Lingeby (C), Maud Steen (C), Yvonne Jakobsson-Mellberg (FP), Tommy Engback (KD) t o m 41, Göran Westerberg (S) t o m 35, Ann-Marie Pettersson (S), Rainer Fredriksson (S), Birgit Ekström (S), Stefan Rylander (S), Östen Lindqvist (S), Leif Ekström (SPI) och Ivan Alexandersson (SPI) Utses att justera Sigbritt Bothin (S) och Anders Steen (C) Justeringens plats och tid Underskrifter Sekreterare Maria Blomberg paragrafer Ordförande Jörgen Oskarsson (S) Justerande Sigbritt Bothin (S) ANSLAG/BEVIS Anders Steen (C) Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ Kommunfullmäktige Datum för Datum för anslags uppsättande anslags nedtagande Förvaringsplats för protokollet Underskrift... Maria Blomberg

2 Kommunfullmäktige (19) 32 Polisen informerar om polisverksamheten i Mjölby kommun och i Östergötland Mats Löfing och Björn Folkesson informerar om polisverksamheten i Mjölby kommun och i Östergötland.

3 Kommunfullmäktige (19) 33 Enkel fråga till kultur- och fritidsnämndens ordförande gällande kommunens avtal med Medley Jim Kellander (FP) har inkommit med en enkel fråga till kultur- och fritidsnämndens ordförande, Göran Westerberg (S) gällande kommunens avtal med Medley. Göran Westerberg (S) meddelar att han besvarar frågan på kommunfullmäktiges nästkommande sammanträde.

4 Kommunfullmäktige (19) 34 Enkel fråga till kommunstyrelsens ordförande angående demokratikriterium i kommunens framtida upphandlingar av kommunikationstjänster Tobias Josefsson (FP) har inkommit med en enkel fråga till kommunstyrelsens ordförande angående demokratikriterium i kommunens framtida upphandlingar av kommunikationstjänster. På kommunfullmäktiges sammanträde besvarar Carina Jönsson (S), kommunstyrelsens ordförande frågan.

5 Kommunfullmäktige (19) 35 Interpellationsdebatt: Interpellation till ordföranden i kultur- och fritidsnämnden, Göran Westerberg (S) om Lundbybadet. Monika Gideskog (M), Carina Johansson (FP), Håkan Wass (KD), Birgitta Gunnarsson (C) och Lilian Alexandersson (SPI) har inkommit med en interpellation till kultur- och fritidsnämndens ordförande, Göran Westerberg (S) om Lundbybadet. På kommunfullmäktiges sammanträde svarar Göran Westerberg (S) på interpellationen.

6 Kommunfullmäktige (19) 36 Revisorernas redogörelse för verksamheten 2011 Håkan Eriksson (M), lekmannarevisor, redogör för revisorernas verksamhet att godkänna redovisningen. Revisorerna

7 Kommunfullmäktige (19) 37 Dnr KS/2012:149 Årsredovisning 2011 Varje år gör kommunen en årsredovisning som även omfattar en koncernredovisning, en så kallad sammanställd redovisning där de kommunala bolagen ingår. Årsredovisningen innehåller en finansiell del med resultaträkning, balansräkning och kassaflödesanalys av året som gått. Årsredovisningen innehåller även en beskrivning av den verksamhet som bedrivits under året samt en personalredovisning. Årsredovisningen 2011 visar att Mjölby kommun redovisar ett överskott på 34,4 miljoner kronor. Den mest väsentliga orsaken till det goda resultatet är 19 miljoner kronor i ökade skatteintäkter på grund av flera arbetade timmar än vad prognoserna förespått. På kommunfullmäktiges sammanträde yrkar Carina Jönsson (S) och Monika Gideskog (M) bifall till kommunstyrelsens förslag. att godkänna Årsredovisning 2011 för Mjölby kommun. Ekonomiavdelningen

8 Kommunfullmäktige (19) 38 Revisionsberättelse för år 2011 Kommunens revisorer har granskat om den verksamhet som under 2011 bedrivits i styrelsen och nämnderna skötts på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt, om den interna kontrollen varit tillräcklig samt om räkenskaperna är rättvisande. Revisorerna har också granskat om verksamheten i kommunens företag skötts på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt. Årets genomförda granskningar föranleder inte revisorerna att framföra anmärkning mot kommunstyrelsen, någon nämnd eller någon enskild ledamot i dessa organ. Revisorerna tillstyrker att kommunstyrelsen, nämnderna samt de enskilda förtroendevalda i dessa organ beviljas ansvarsfrihet. De tillstyrker också att kommunens årsredovisning för 2011 godkänns. att bevilja kommunstyrelsen, nämnderna samt enskilda förtroendevalda ansvarsfrihet avseende verksamhetsåret De ledamöter som tillika är ledamöter i nämnd/styrelse deltar inte i beslutet vad avser ansvarsfrihet för den egna nämnden/styrelsen. Revisorerna

9 Kommunfullmäktige (19) 39 Dnr KS/2012:152 Tilläggsbudget, tilläggsanslag och omdisponering 2012 I samband med kommunens bokslut upprättas en tilläggsbudget. Huvudprincipen är att nämnderna tar med sig hela föregående års budgetavvikelse oavsett om den är positiv eller negativ. Undantag från huvudregeln finns. I början av en ny mandatperiod sker en särskild prövning av tilläggsbudgetering av överskott och underskott. Justering av beloppen sker för nämnder med mycket stora ackumulerade överskott eller underskott. att godkänna kommunstyrelsens förvaltnings förslag till tilläggsbudget, tilläggsanslag och omdisponering, samt att genom ändring av kommunfullmäktiges beslut 136/2011 upphöra med budgetregleringsmodellen avseende försörjningsstöd. Byggnads- och räddningsnämnden Kultur- och fritidsnämnden Miljönämnden Omsorgs- och socialnämnden Service- och entreprenadstyrelsen Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden Ekonomiavdelningen

10 Kommunfullmäktige (19) 40 Dnr KS/2012:147 Förvärv av fastigheten Rosenkammaren 2 i Mjölby Mjölby kommun har fått frågan från fastighetsägarna till fastigheten Rosenkammaren 2 i Mjölby om intresse finns att förvärva fastigheten. Fastigheten är kvm stor och ligger inom exploateringsområdet Svartå Strand. Vid årsskiftet 2011/2012 flyttade tidigare verksamhet (byggvaruhandel) ut och lokalerna står nu tomma. Kommunen har strategiskt köpt in fastigheter inom området Svartå strand när de lagts ut till försäljning. Om kommunen förvärvar fastigheterna inom området kan kommunen styra vilka verksamheter som kommer in i lokalerna. Det är viktigt att blivande verksamheter harmoniserar med intentionerna i den fördjupade översiktplanen som är under framtagande. Kommunen har låtit värdera fastigheten och värdet bedöms till kronor. Efter förhandling mellan fastighetsägarna och kommunen har man enats om en köpesumma om kronor. Fastigheten säljs via mäklare och mäklaren har upprättat ett förslag till köpeavtal mellan kommunen och fastighetsägarna. På kommunfullmäktiges sammanträde yrkar Carina Jönsson (S) bifall till kommunstyrelsens förslag. att godkänna förslag till köpeavtal, samt att köpesumman, kronor ska finansieras genom upptagande av lån. Tekniska kontoret

11 Kommunfullmäktige (19) 41 Dnr KS/2010:954 Svar på motion: Insynsplatser i kommunala nämnder i Mjölby kommun Björn Stridbeck (SD) föreslår i en motion att kommunfullmäktige ger alla partiers förtroendevalda rätt att delta vid nämndsammanträden, kommunstyrelsen samt budgetberedningen, via så kallade insynsplatser. I motionen anförs demokratiska skäl som orsak till det upplevda behovet av insynsplatser. Kommunstyrelsens förvaltning konstaterar att Mjölby kommun idag har väl utvecklade stödformer för partier representerade i kommunfullmäktige och då särskilt för mindre partier och finner inte någon anledning att för närvarande föreslå ändring av den rådande ordningen avseende nämndarbetet. På kommunfullmäktiges sammanträde yrkar Björn Stridbeck (SD) och Franco Sincic (V) bifall till motionen. Carina Jönsson (S), Carina Johansson (FP) och Monika Gideskog (M) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag att avslå motionen. Ordföranden ställer proposition på yrkandena och finner att kommunfullmäktige beslutat bifalla kommunstyrelsens förslag att avslå motionen. att avslå motionen. Björn Stridbeck (SD)

12 Kommunfullmäktige (19) 42 Dnr KS/2010:283 Svar på motion: Trygghetsvandring för ungdomar Birgit Ekström (S) och Cecilia Vilhelmsson (S) har inkommit med en motion gällande trygghetsvandringar för ungdomar i Mjölby. I motionen föreslås att trygghetsvandringar ska ordnas i samarbete med skola, fritidsgårdar och fältassistenter. De trygghetsvandringar som tidigare gjorts har engagerat vuxna medborgare och nu vill motionärerna engagera även de yngre medborgarna som kan se på trygghetsfrågorna på andra sätt. Motionen har remitterats till omsorgs- och socialnämnden, förskole- och skolnämnden, kultur och fritidsnämnden samt till tekniska kontoret och yttranden har inkommit från samtliga. Alla instanser är positiva till motionens förslag. På kommunfullmäktiges sammanträde yrkar Birgit Ekström (S) och Cecilia Vilhelmsson (S) bifall till kommunstyrelsens förslag. att bifalla motionen samt att uppdra till KOMBRÅ att samordna genomförandet av trygghetsvandringar för unga. Cecilia Vilhelmsson (S) Birgit Ekström (S) KOMBRÅ

13 Kommunfullmäktige (19) 43 Dnr KS/2012:150 Redovisning av obesvarade motioner och medborgarförslag i mars 2012 Enligt kommunfullmäktiges arbetsordning ska kommunstyrelsens förvaltning två gånger varje år redovisa de motioner och medborgarförslag, som inte har beretts färdigt. Det finns i mars 2012 åtta motioner och fem medborgarförslag. Den äldsta motionen är från augusti 2010 och det äldsta medborgarförslaget är från mars att redovisningen godkänns, samt att beredning av de redovisade motionerna och medborgarförslagen ska fortgå.

14 Kommunfullmäktige (19) 44 Dnr KS/2012:223 Inkommen interpellation till kommunstyrelsens ordförande angående trafiksäkerhetsåtgärder mellan Högby och Mjölby Anders Steen (C) har inkommit med en interpellation till kommunstyrelsens ordförande, Carina Jönsson (S) angående trafiksäkerhetsåtgärder för gående, cyklister och mopedister mellan Högby och Mjölby. Carina Jönsson (S) meddelar att hon besvarar interpellationen på kommunfullmäktiges nästkommande sammanträde.

15 Kommunfullmäktige (19) 45 Dnr KS/2012:233 Inkommen motion om att införa särskilda ungdomsavtal i Mjölby kommun Carina Johansson (FP) har inkommit med en motion där hon föreslår att kommunstyrelsen får i uppdrag att tillsammans med berörda parter ta fram ungdomsavtal för kommunens verksamheter. att överlämna motionen till kommunstyrelsen för beredning. Kommunstyrelsens förvaltning

16 Kommunfullmäktige (19) 46 Dnr KS/2012:234 Inkommen motion om att införa öppna nämndssammanträden i Mjölby kommun Carina Johansson (FP) har inkommit med en motion där hon föreslår att kommunfullmäktige beslutar införa öppna nämndsammanträden i Mjölby kommun. att överlämna motionen till kommunstyrelsen för beredning. Kommunstyrelsens förvaltning

17 Kommunfullmäktige (19) 47 Begäran om entledigande av ersättare i utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden Antonius Almaleh (KD) begär entledigande från sitt uppdrag som ersättare i utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden. att bevilja Antonius Almalehs (KD) begäran om entledigande. Antonius Almaleh (KD) Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden Kommunstyrelsens förvaltning

18 Kommunfullmäktige (19) 48 Val av ersättare i utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden att utse Therése Gustafsson (KD) till ersättare i utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden. Therése Gustafsson (KD) Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden Kommunstyrelsens förvaltning

19 Kommunfullmäktige (19) 49 Meddelanden Följande meddelanden har inkommit till dagens sammanträde: Redovisning av internkontrollarbetet i Mjölby kommun 2011 Revisionsrapport: Granskning av årsredovisning 2011 Granskningsrapporter för MSE, Mjölby Kraftnät AB, Bixia AB och Bixia Energy Management AB Länsstyrelsens protokoll gällande ny ledamot/ersättare i kommunfullmäktige efter Karin Ahl.

Hörsalen, Stadshuset i Mjölby kl 19.00-21.55. Jan-Olof Dahlström (S) och Claes Andersson (M) Måndag 29 augusti 2011, kl 11.30 i Stadshuset i Mjölby

Hörsalen, Stadshuset i Mjölby kl 19.00-21.55. Jan-Olof Dahlström (S) och Claes Andersson (M) Måndag 29 augusti 2011, kl 11.30 i Stadshuset i Mjölby Kommunfullmäktige 2011-08-23 1 (15) Plats och tid Hörsalen, Stadshuset i Mjölby kl 19.00-21.55 Beslutande Carina Jönsson (S), Cecilia Vilhelmsson (S), Monika Gideskog (M), Carina Jönsson (S), Lilian Alexandersson

Läs mer

Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 2011-12-13 1 (13) Sammanträdet ajourneras kl 19.50 20.10.

Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 2011-12-13 1 (13) Sammanträdet ajourneras kl 19.50 20.10. Kommunfullmäktige 2011-12-13 1 (13) Plats och tid Hörsalen, Stadshuset i Mjölby, kl 19.00-20.40 Plats och tid Beslutande Carina Jönsson (S), Anders Gustavsson (S) (ersättare för Cecilia Vilhelmsson (S)),

Läs mer

Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige (14) Hörsalen i Stadshuset, Mjölby, kl Per-Olof Lindelöf, M och Sigbritt Bothin, S

Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige (14) Hörsalen i Stadshuset, Mjölby, kl Per-Olof Lindelöf, M och Sigbritt Bothin, S Kommunfullmäktige 2010-03-23 1 (14) Plats och tid Hörsalen i Stadshuset, Mjölby, kl 19.00-19.55 Tjänstgörande ersättare och frånvarande ordinarie ledamöter Karin Starkhammar, KD ersätter Håkan Wass, KD

Läs mer

Demokrati. i Mjölby kommun. Vart fjärde år väljer vi de företrädare som vi tror kan styra Mjölby. Du är alltid välkommen att kontakta dina politiker!

Demokrati. i Mjölby kommun. Vart fjärde år väljer vi de företrädare som vi tror kan styra Mjölby. Du är alltid välkommen att kontakta dina politiker! www.mjolby.se Demokrati i Mjölby kommun 011 014 Vart fjärde år väljer vi de företrädare som vi tror kan styra Mjölby kommun på bästa sätt. Genom valen till kommunfullmäktige kan vi påverka vilken politik

Läs mer

Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 2014-04-29 1 (19) Dag Segrell kommunchef Yngve Welander, ordf kommunrevisionen

Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 2014-04-29 1 (19) Dag Segrell kommunchef Yngve Welander, ordf kommunrevisionen Kommunfullmäktige 2014-04-29 1 (19) Plats och tid Hörsalen, Stadshuset i Mjölby kl 19:00-21:15 Plats och tid Beslutande Se bilaga Ersättare Se bilaga Övriga deltagande Dag Segrell kommunchef Yngve Welander,

Läs mer

Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige (17) Hörsalen, Stadshuset i Mjölby, kl 19:00-21:00 Sammanträdet ajourneras kl 19:50 20:00

Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige (17) Hörsalen, Stadshuset i Mjölby, kl 19:00-21:00 Sammanträdet ajourneras kl 19:50 20:00 Kommunfullmäktige 2014-09-30 1 (17) Plats och tid Hörsalen, Stadshuset i Mjölby, kl 19:00-21:00 Sammanträdet ajourneras kl 19:50 20:00 Beslutande Se bilaga Ersättare Se bilaga Övriga deltagande Dag Segrell,

Läs mer

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2012-11-07 1 (10) Stadshuset i Mjölby, Kommunstyrelsesalen, kl 14.00-15.35 Plats och tid Beslutande

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2012-11-07 1 (10) Stadshuset i Mjölby, Kommunstyrelsesalen, kl 14.00-15.35 Plats och tid Beslutande Kommunstyrelsen 2012-11-07 1 (10) Plats och tid Stadshuset i Mjölby, Kommunstyrelsesalen, kl 14.00-15.35 Plats och tid Beslutande Carina Jönsson (S) Cecilia Vilhelmsson (S) Monika Gideskog (M) Thony Andersson

Läs mer

Mjölby Kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KS 114. Information angående remissvar på översiktsplaner för vindkraft från Ödeshög och Vadstena kommuner

Mjölby Kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KS 114. Information angående remissvar på översiktsplaner för vindkraft från Ödeshög och Vadstena kommuner Kommunstyrelsen 2009-08-19 1 (7) Plats och tid Kommunstyrelsesalen, kl 14:00-16.15 Beslutande Monika Gideskog, M Carina Johansson, FP Birgitta Engholm, M Ingemar Nycander, C Håkan Wass, KD Carina Jönsson,

Läs mer

Slutlig rösträkning och mandatfördelning

Slutlig rösträkning och mandatfördelning 1/1 PROTOKOLL 2010-09-20 09-29 Slutlig rösträkning och mandatfördelning Val till kommunfullmäktige 2010-09-19 Kommun: MJÖLBY Plats: Länsstyrelsen Östergötland Dnr: 201-4460-10 Rösträkningen och fördelningen

Läs mer

Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige (19) Hörsalen, Stadshuset, Mjölby, kl 19:00-20:20

Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige (19) Hörsalen, Stadshuset, Mjölby, kl 19:00-20:20 Kommunfullmäktige 2011-04-19 1 (19) Plats och tid Hörsalen, Stadshuset, Mjölby, kl 19:00-20:20 Tjänstgörande ersättare och frånvarande ordinarie ledamöter Gunvor Gransö, kd, ersätter Håkan Wass, KD Lena

Läs mer

Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige (12) Hörsalen, Stadshuset, Mjölby, kl 19:00-20:10. Göran Hugo, S och Annette Ohlsson, M

Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige (12) Hörsalen, Stadshuset, Mjölby, kl 19:00-20:10. Göran Hugo, S och Annette Ohlsson, M Kommunfullmäktige 2011-06-14 1 (12) Plats och tid Hörsalen, Stadshuset, Mjölby, kl 19:00-20:10 Beslutande Jenny Jonzon, M ersätter Karin Ahl, M Ragnar Vieby, M ersätter Mats Allard, M Anders Gustavsson,

Läs mer

Kommunstyrelsesalen, kl 09:30 13:00. Patrik Hjalmarsson. Ordförande Cecilia Vilhelmsson. Justerande Tommy Engback

Kommunstyrelsesalen, kl 09:30 13:00. Patrik Hjalmarsson. Ordförande Cecilia Vilhelmsson. Justerande Tommy Engback Kommunstyrelsen 2016-03-09 1 (9) Plats och tid Kommunstyrelsesalen, kl 09:30 13:00 Beslutande Cecilia Vilhelmsson, S, ordförande, Birgitta Gunnarsson, C, Monika Gideskog, M, Thony Andersson, S, Eric Westerberg,

Läs mer

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2009-05-06 1 (10)

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2009-05-06 1 (10) Kommunstyrelsen 2009-05-06 1 (10) Plats och tid Kommunstyrelsesalen, kl 14:00-17:00 Plats och tid Beslutande Monika Gideskog, M Carina Johansson, FP Birgitta Engholm, M Ingemar Nycander, C Håkan Wass,

Läs mer

Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige (31) Hörsalen, Stadshuset i Mjölby kl Sammanträdet ajourneras kl

Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige (31) Hörsalen, Stadshuset i Mjölby kl Sammanträdet ajourneras kl Kommunfullmäktige 2012-11-13 1 (31) Plats och tid Hörsalen, Stadshuset i Mjölby kl 13.30-17.45 Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Carina Jönsson (S), Cecilia Vilhelmsson (S), Monika Gideskog (M), Carina

Läs mer

Sammanträdesdatum Kultur- och fritidsnämnden 2014-06-09 1 (6) Lars Månsson, S, Carina Kärrlander, S, Kenneth Nilsson, KD 17-19

Sammanträdesdatum Kultur- och fritidsnämnden 2014-06-09 1 (6) Lars Månsson, S, Carina Kärrlander, S, Kenneth Nilsson, KD 17-19 Kultur- och fritidsnämnden 2014-06-09 1 (6) Plats och tid Högby, kl 14:00-16:40 Plats och tid Beslutande Göran Westerberg, S Roger Max, V Kristin Kellander, FP ersätter Maud Steen, C Birgit Ekström, S

Läs mer

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen (25) Kommunstyrelsesalen, kl

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen (25) Kommunstyrelsesalen, kl Kommunstyrelsen 2012-03-28 1 (25) Plats och tid Kommunstyrelsesalen, kl 9.30-15.10 Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Carina Jönsson (S), ordförande Kjell Gustafsson (S), tjänstgör för Cecilia Vilhelmsson

Läs mer

PROTOKOLL Kommunstyrelsen. Sammanträdesdatum 2015-03-23

PROTOKOLL Kommunstyrelsen. Sammanträdesdatum 2015-03-23 KOMMUNSTYRELSEN Tid 17:00-17:05 Plats Ledamöter Skeppet, Kommunhuset Se bilaga Övriga Kicki Nordberg kommunchef Anette Oscarsson sektorschef sektor stödfunktioner Erica Bjärsved ekonomichef Emma Dahlgren

Läs mer

Kommunstyrelsesalen, kl 09:30-11:45. Patrik Hjalmarsson. Ordförande Cecilia Vilhelmsson. Justerande Annette Ohlsson

Kommunstyrelsesalen, kl 09:30-11:45. Patrik Hjalmarsson. Ordförande Cecilia Vilhelmsson. Justerande Annette Ohlsson Kommunstyrelsen 2015-08-12 1 (12) Plats och tid Kommunstyrelsesalen, kl 09:30-11:45 Beslutande Cecilia Vilhelmsson, S ordförande, Kjell Gustafsson, S, (ersättare för Thony Andersson, S), Monika Gideskog,

Läs mer

Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige (15) Hörsalen i Stadshuset i Mjölby, kl

Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige (15) Hörsalen i Stadshuset i Mjölby, kl Kommunfullmäktige 2012-10-23 1 (15) Plats och tid Hörsalen i Stadshuset i Mjölby, kl 19.15-21.25 Beslutande Carina Jönsson (S), Cecilia Vilhemsson (S), Monika Gideskog (M), CArina Johansson (FP), Lilian

Läs mer

Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 2014-03-25 1 (15) Yvonne Stolt, personalchef 30 Maria Blomberg, kommunsekreterare

Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 2014-03-25 1 (15) Yvonne Stolt, personalchef 30 Maria Blomberg, kommunsekreterare Kommunfullmäktige 2014-03-25 1 (15) Plats och tid Hörsalen, Stadshuset i Mjölby, kl 19.00-21.05 Plats och tid Beslutande Se bilaga Ersättare Se bilaga Övriga deltagande Yvonne Stolt, personalchef 30 Maria

Läs mer

PROTOKOLL. Sammanträdesdatum 2013-03-25 KOMMUNSTYRELSEN

PROTOKOLL. Sammanträdesdatum 2013-03-25 KOMMUNSTYRELSEN STENUNGSUNDS KOMMUN KOMMUNSTYRELSEN Tid Kl. 18:00 18:15 Plats Ledamöter Kulturhuset Fregatten Se närvarolista Övriga Kicki Nordberg kommunchef Anette Oscarsson administrativ chef Agneta Dejenfelt kommunsekreterare

Läs mer

Sammanträdesdatum Kultur- och fritidsnämnden (7)

Sammanträdesdatum Kultur- och fritidsnämnden (7) Kultur- och fritidsnämnden 2014-11-03 1 (7) Plats och tid Högby, kl 13:00-16:30 Beslutande Göran Westerberg, S Roger Max, V Maud Steen, C Birgit Ekström, S Stefan Rylander, S Lindhia Peterson, M Yvonne

Läs mer

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2012-03-07 1 (16) Stadshuset i Mjölby, Kommunstyrelsesalen, kl 14.00-17.55 Plats och tid Beslutande

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2012-03-07 1 (16) Stadshuset i Mjölby, Kommunstyrelsesalen, kl 14.00-17.55 Plats och tid Beslutande Kommunstyrelsen 2012-03-07 1 (16) Plats och tid Stadshuset i Mjölby, Kommunstyrelsesalen, kl 14.00-17.55 Plats och tid Beslutande Carina Jönsson (S) Cecilia Vilhelmsson (S), tjänstgör ej 66 Kristina Lindberg

Läs mer

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2009-02-25 1 (12)

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2009-02-25 1 (12) Kommunstyrelsen 2009-02-25 1 (12) Plats och tid Kommunstyrelsesalen, kl 14:00 17.15 Plats och tid Beslutande Monika Gideskog, M Carina Johansson, FP Birgitta Engholm, M Ingemar Nycander, C Håkan Wass,

Läs mer

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2013-04-15 1 (15) Birgitta Gunnarsson. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2013-04-15 1 (15) Birgitta Gunnarsson. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunstyrelsen 2013-04-15 1 (15) Plats och tid Kommunstyrelsesalen, kl 9:30-16.05 Plats och tid Beslutande Cecilia Vilhelmsson (S) ordförande, Monika Gideskog (M), Thony Andersson (S), Kjell Gustafsson

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7)

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7) Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7) Plats och tid Kommunhuset, Nämndrummet kl 08.30-09.00 Beslutande Leif Sandberg (M), ordförande, jäv 41 Per Helsing (KD) ersättare för Charlie Weimers (KD) Thomas Otto (M)

Läs mer

Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige (16) Hörsalen, Stadshuset i Mjölby kl 19: Göran Hugo, S och Timo Kjellberg, KD

Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige (16) Hörsalen, Stadshuset i Mjölby kl 19: Göran Hugo, S och Timo Kjellberg, KD Kommunfullmäktige 2010-06-15 1 (16) Plats och tid Hörsalen, Stadshuset i Mjölby kl 19:00-22.00 Tjänstgörande ersättare och frånvarande ordinarie Ledamöter: Tony Lingeby, C ersätter Ingemar Nycander, C

Läs mer

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen (9) Kommunstyrelsesalen, kl 14:00-17:00

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen (9) Kommunstyrelsesalen, kl 14:00-17:00 Kommunstyrelsen 2010-03-03 1 (9) Plats och tid Kommunstyrelsesalen, kl 14:00-17:00 Beslutande Ersättare Övriga deltagande Utses att justera Monika Gideskog, M Carina Johansson, FP Birgitta Engholm, M Ingemar

Läs mer

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2010-02-17 1 (17)

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2010-02-17 1 (17) Kommunstyrelsen 2010-02-17 1 (17) Plats och tid Kommunstyrelsesalen, kl 14:00-17:00 Plats och tid Beslutande Monika Gideskog, M Carina Johansson, FP Birgitta Engholm, M Ingemar Nycander, C Håkan Wass,

Läs mer

Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige (30) Hörsalen, Stadshuset Mjölby, kl 19:

Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige (30) Hörsalen, Stadshuset Mjölby, kl 19: Kommunfullmäktige 2010-12-14 1 (30) Plats och tid Hörsalen, Stadshuset Mjölby, kl 19:00-21.40 Tjänstgörande ersättare och Frånvarande ordinarie ledamöter Lindiha Peterson, M i stället för Karin Ahl, M

Läs mer

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2011-03-02 1 (11)

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2011-03-02 1 (11) Kommunstyrelsen 2011-03-02 1 (11) Plats och tid Kommunstyrelsesalen, kl 14.00-16:40 Plats och tid Beslutande Carina Jönsson, S Cecilia Vilhelmsson, S Miko Månsson, S 49-50 Kjell Gustafsson, S 51-57 Franco

Läs mer

Ulf Jansson, ekonomichef och tf kommunchef Frida Blomqvist, administrativ chef Josefin Karlsson, kommunsekreterare. Sekreterare Paragrafer 52-67

Ulf Jansson, ekonomichef och tf kommunchef Frida Blomqvist, administrativ chef Josefin Karlsson, kommunsekreterare. Sekreterare Paragrafer 52-67 Plats och tid Inredia, måndagen den 30 maj 2016 kl 18:00-18:45 ande Se närvarolista på sida 2 Övriga deltagande Ulf Jansson, ekonomichef och tf kommunchef Frida Blomqvist, administrativ chef Josefin Karlsson,

Läs mer

Göran Johansson, KPMG Carina Wikström, enhetschef Vuxenenheten 23-26 Pia Wahltersson, enhetschef Mottagning och utredning 0-20 år 23-26

Göran Johansson, KPMG Carina Wikström, enhetschef Vuxenenheten 23-26 Pia Wahltersson, enhetschef Mottagning och utredning 0-20 år 23-26 PROTOKOLL 1(11) Plats och tid: Alerummet, kl 08:30-12:15 Närvarande ledamöter Irene Hellkant (S) ordf Kjell Stensson (S) Birgit Hansson (KD) Daniel Höglund (FP) Leif Andersson(C) Uno Claesson (S) Leif

Läs mer

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2012-11-21 1 (20) Thony Andersson (S) Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2012-11-21 1 (20) Thony Andersson (S) Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunstyrelsen 2012-11-21 1 (20) Plats och tid Kommunstyrelsesalen, kl 14.00-17.35 Plats och tid Beslutande Carina Jönsson (S) Cecilia Vilhelmsson (S) t o m 255 Kjell Gustafsson (S) tjänstgör för Cecilia

Läs mer

Hörsalen, kl 19:00-20:30

Hörsalen, kl 19:00-20:30 Kommunfullmäktige 2015-05-26 1 (14) Plats och tid Hörsalen, kl 19:00-20:30 Beslutande Oskarsson Jörgen (S) ordf, Vilhelmsson Cecilia (S), Gideskog Monika (M), Johansson Anna (S), Ohlsson Annette (M), Karlsson,

Läs mer

Kommunfullmäktige 2006-01-26. Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista.... Virve Svedlund

Kommunfullmäktige 2006-01-26. Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista.... Virve Svedlund SALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 Plats och tid Vallaskolans aula, kl 19.00-20.55 Beslutande Se bifogad deltagarlista. Närvarande ersättare Se bifogad deltagarlista. Övriga deltagande Se bifogad deltagarlista.

Läs mer

SJÖBO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 41 Kommunfullmäktige 2011-05-25

SJÖBO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 41 Kommunfullmäktige 2011-05-25 Plats och tid Kommunhuset i Sjöbo, onsdagen den 25 maj 2011 kl. 19.00-19.40, ajournering kl. 19.10-19.25 för utdelning av utmärkelsen Årets ambassadör. Beslutande Thomas Quist, ordförande Roger Karlsson

Läs mer

Kommunstyrelsesalen, kl 09:00 10:30. Dag Segrell, kommunchef, Hanna Hammarlund. Patrik Hjalmarsson. Ordförande Cecilia Vilhelmsson

Kommunstyrelsesalen, kl 09:00 10:30. Dag Segrell, kommunchef, Hanna Hammarlund. Patrik Hjalmarsson. Ordförande Cecilia Vilhelmsson Arbetsutskott 2015-08-10 1 (8) Plats och tid Kommunstyrelsesalen, kl 09:00 10:30 Beslutande Cecilia Vilhelmsson, S ordförande, Birgitta Gunnarsson, C, Monika Gideskog, M Ersättare Övriga deltagande Dag

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Plats och tid Stadshuset, Storrummet, onsdagen den 11 september 1996 klockan 17.00-17.40 Beslutande Annica Eriksson, ordf Björn Eriksson, tjg ers Marianne Arvidsson Sofia Jonsson, tjg ers Sven-Ove Cederstrand

Läs mer

PROTOKOLL Kommunfullmäktige

PROTOKOLL Kommunfullmäktige PROTOKOLL Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 2016-10-25 Sida 1 (13) Paragrafer 85-92 Plats och tid Musikskolans lokaler, Storgatan 9, Klippan, tisdag 25 oktober 2016 kl.19.00-20.20 Beslutande Enligt till

Läs mer

Kansli- och utvecklingsenheten

Kansli- och utvecklingsenheten 1(13) Kommunstyrelsens allmänna utskott Plats och tid A-salen, kommunhuset, kl. 9.00 10.30 Beslutande Ledamöter Christer Broman (V) Gudrun Bengtsson (SD) Samuel Jarenil (S) Tjänstgörande ersättare Kay

Läs mer

Protokoll 2012-05-21

Protokoll 2012-05-21 2012-05-21 Plats och tid Filmstudion Hällabrottet, 2012-05-21, klockan 18:30 19:15 Beslutande Roger Arvidsson (S) Elisabeth Berglund (V) Lennart Eriksson (S) Mats Hellgren (M) Katarina Hansson (S) Karl-Gunnar

Läs mer

Per Almström, kommunchef Cecilia Håkansson, sekreterare. Bo Dahlqvist Boel Rosdahl

Per Almström, kommunchef Cecilia Håkansson, sekreterare. Bo Dahlqvist Boel Rosdahl Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdeslokalen Karpen, kl. 18.00 18.25 1 (6) Beslutande Se bilaga 1 Övriga deltagande Per Almström, kommunchef Cecilia Håkansson, sekreterare Utses justera Bo Dahlqvist

Läs mer

Sävsjö kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige

Sävsjö kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 1 Plats och tid Kommunalhuset, Vallsjösalen, Sävsjö, måndagen den 23 juni 2014 klockan 19.00 19.45 ande Samtliga ordinarie ledamöter med undantag av: Gunilla Andersson (KD), Ludwig Axelsson (KD), Hugo

Läs mer

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2009-06-09 1

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2009-06-09 1 Kommunstyrelsen 2009-06-09 1 Plats och tid Kommunstyrelsens sessionssal kl 08.00-12.00 Beslutande Curt B Gustavsson (S), ordförande Christer Johansson (S) Anna-Karin Skatt-Holmlind (S) Berndt Gustafsson

Läs mer

Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 2012-09-24 1 (10) Plats och tid: Folkets Hus, Kisa 2012-09-24 klockan 18.00 19.15

Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 2012-09-24 1 (10) Plats och tid: Folkets Hus, Kisa 2012-09-24 klockan 18.00 19.15 Kommunfullmäktige 2012-09-24 1 (10) Plats och tid: Folkets Hus, Kisa 2012-09-24 klockan 18.00 19.15 Beslutande: Se närvarolista Övriga deltagande: Tommy Aarna, 105 Majlis Johansson, kommunsekreterare Utses

Läs mer

KOMMUNFULLMÄKTIGE Upprop Utlysning Val av justeringsmän Godkännande av dagordningen

KOMMUNFULLMÄKTIGE Upprop Utlysning Val av justeringsmän Godkännande av dagordningen KOMMUNFULLMÄKTIGE 2004-09-0 Upprop Utlysning Val av justeringsmän Godkännande av dagordningen Meddelande 2 Ägardirektiv för Vårgårda bostäder AB 3 Svar på motion, besparingsåtgärder avseende förtroendevaldas

Läs mer

Olof Johansson (kd) ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Finspångs kommun: Kommunstyrelsen

Olof Johansson (kd) ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Finspångs kommun: Kommunstyrelsen Plats och tid Hotell de Geer, kl. 11.00 11.05 2008-08-27 1 (7) Beslutande Stig Andersson (s), ordförande Elisabet Rehn (v) Denny Lawrot (c) Rune Haagel (s) Jan-Erik Svenblad (s) Stefan Pettersson (s) Inge

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunfullmäktige 2003-02-24 1 (20) Plats och tid Folkets Hus, Askersund, 2003-02-24 kl. 19.00-20.30. Beslutande Ordinarie ledamöter Bo Trygg (s) Eva Arvidsson (s) Per Eriksson

Läs mer

Kommunfullmäktige () Beslutande Björn Hörgren (M), ordförande Per Helsing (KD) Marie Johansson, sekreterare Caroline Depui, kommunchef

Kommunfullmäktige () Beslutande Björn Hörgren (M), ordförande Per Helsing (KD) Marie Johansson, sekreterare Caroline Depui, kommunchef Kommunfullmäktige 2014-09-01 1() Plats och tid Sockenstugan, Lövnäs, Hammarö, kl 18:30-19:15 Beslutande Björn Hörgren (M), ordförande Per Helsing (KD) Siw Gidlöf (S) Bengt-Gustav Persson (S) Leif Sandberg

Läs mer

Vårgårda kommunfullmäktige Namn Parti Närvar. Ja Nej Ja Nej Ja Nej

Vårgårda kommunfullmäktige Namn Parti Närvar. Ja Nej Ja Nej Ja Nej KOMMUNFULLMÄKTIGE Nya hyrestaxor för kommunens idrottsanläggningar 2 Åtgärder för att få budget i balans 200 3 Kommunbidrag 2002, kommunfullmäktige och revisionen 4 Exploateringsavtal, Västra Degrabo 5

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid Stadshuset, rum 1, kl 13.30-14.00 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2007-09-19 1 Beslutande Ersättare Övriga deltagande Utses att justera Justeringens plats/tid Bo-Anders Thornberg (m) ordf Jan Nilsson

Läs mer

PROTOKOLL. Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum: Plats och tid Sal 105, Ale Kulturrum, kl. 09:05 09:30

PROTOKOLL. Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum: Plats och tid Sal 105, Ale Kulturrum, kl. 09:05 09:30 1(9) PROTOKOLL Plats och tid Sal 105, Ale Kulturrum, kl. 09:05 09:30 Beslutande och tjänstgörande ersättare Närvarande ersättare Övriga deltagande Utses att justera Justeringens plats och tid Paula Örn

Läs mer

Plats och tid: Vara församlingshem kl Justeringens plats och tid: Vara kansliet kl Anita Skall-Hardyson

Plats och tid: Vara församlingshem kl Justeringens plats och tid: Vara kansliet kl Anita Skall-Hardyson SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kyrkofullmäktige i Vara pastorat Sammanträdesdatum: 2017-04-27 Plats och tid: Vara församlingshem kl. 18.30 20.35 ande och övriga närvarande: Se närvarolista Paragrafer: 9 19 Utses

Läs mer

26 ordinarie ledamöter jämte 8 tjänstgörande ersättare samt 2 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista.

26 ordinarie ledamöter jämte 8 tjänstgörande ersättare samt 2 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista. Kommunfullmäktige 2011-06-29 104 Plats och tid Nora Stadshotell, 2011-06-29 kl 18.00-19.30 Beslutande 26 ordinarie ledamöter jämte 8 tjänstgörande ersättare samt 2 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Plats och tid Stadshuset, Kumlarummet, onsdagen den 9 maj 2001 klockan 17.00 17.15 Beslutande Dan-Åke Moberg (s) Per Holm (kd) Annica Eriksson (s) Peter Agerhäll (fp) Sven-Ove Cederstrand (s) Göran Arveståhl

Läs mer

Beslutande Ledamöter 30 ledamöter eller tjänstgörande ersättare enligt sammanträdeslista. Sara Svensson, Rädda Barnen, 40

Beslutande Ledamöter 30 ledamöter eller tjänstgörande ersättare enligt sammanträdeslista. Sara Svensson, Rädda Barnen, 40 1(14) Plats och tid Aulan Varagårdsskolan i Bjuv, kl 19.00-22.05 Beslutande Ledamöter 30 ledamöter eller tjänstgörande ersättare enligt sammanträdeslista Övriga närvarande Tjänstemän Christer Pålsson,

Läs mer

KOMMUNFULLMÄKTIGE Sammanträdesdatum Sida 2010-10-27 1-17

KOMMUNFULLMÄKTIGE Sammanträdesdatum Sida 2010-10-27 1-17 2010-10-27 1-17 Plats och Tid Stadshuset 18.30-19.00 Beslutande Enl bilagd förteckning, sid 2 Övriga deltagande Kommunsekreterare Irene Larsson Kommunutredare Ida Rådman Kommunchef Svante Melander Utses

Läs mer

Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige (34) Hörsalen, Stadshuset i Mjölby, kl Sammanträdet ajourneras kl

Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige (34) Hörsalen, Stadshuset i Mjölby, kl Sammanträdet ajourneras kl Kommunfullmäktige 2013-11-19 1 (34) Plats och tid Hörsalen, Stadshuset i Mjölby, kl 13.30-16.50. Sammanträdet ajourneras kl 15.45-16.15 Beslutande Se sida 2 Ersättare Se sida 2 Övriga deltagande Peter

Läs mer

Hörsalen, kl 19:00-20:40

Hörsalen, kl 19:00-20:40 Kommunfullmäktige 2016-02-09 1 (23) Plats och tid Hörsalen, kl 19:00-20:40 Beslutande Jörgen Oskarsson, S, Elisabeth Moborg, S, Fredrik Holmer, M, Cecilia Vilhelmsson, S, Birgitta Gunnarsson, C, Monika

Läs mer

Andreas Trygg (V) Rådhuset, Köping 2012-05-10 ... ... Elizabeth Salomonsson. ... Ola Saaw. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Andreas Trygg (V) Rådhuset, Köping 2012-05-10 ... ... Elizabeth Salomonsson. ... Ola Saaw. Justeringen har tillkännagivits genom anslag SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (7) Plats och tid Rådhuset, Köping, kl 08.30 11.30 ande Elizabeth Salomonsson ordförande Roger Eklund (S) v ordförande Andreas Trygg (V) ledamot Ola Saaw (M) ledamot Jenny Adolphson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunfullmäktige 2004-11-29 1 (19) Plats och tid Folkets Hus, Askersund, 2004-11-29 kl. 19.00-22.30. Beslutande Ordinarie ledamöter Bo Trygg (s) Eva Arvidsson (s) Siv Ahlstrand

Läs mer

LESSEBO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida

LESSEBO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunfullmäktige 2011-04-26 2 KF 25 Allmänhetens frågestund Under allmänhetens frågestund har närvarande åhörare möjlighet att ställa frågor till kommunfullmäktiges ledamöter och tjänstgörande ersättare.

Läs mer

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2015-01-21 1 (30) Kommunstyrelsesalen, kl 9:00-14:10

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2015-01-21 1 (30) Kommunstyrelsesalen, kl 9:00-14:10 Kommunstyrelsen 2015-01-21 1 (30) Plats och tid Kommunstyrelsesalen, kl 9:00-14:10 Beslutande Cecilia Vilhelmsson, S ordförande, Birgitta Gunnarsson, C, Thony Andersson, S, Eric Westerberg, MP, Birger

Läs mer

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2009-12-09 1 (13)

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2009-12-09 1 (13) Kommunstyrelsen 2009-12-09 1 (13) Plats och tid Kommunstyrelsesalen, kl 14:00-09:00 11:00 Plats och tid Beslutande Monika Gideskog, M Carina Johansson, FP Birgitta Engholm, M Ingemar Nycander, C Håkan

Läs mer

Protokoll 1. Se bifogad uppropslista

Protokoll 1. Se bifogad uppropslista Protokoll 1 Plats och tid Timrå kommunhus 17:00-17.50 ande Övriga närvarande Se bifogad uppropslista Annica Sjödin, kommunsekreterare Sten Ekström, revisionens ordförande, 22 Utses att justera Benny Eriksson

Läs mer

Monica Samuelsson. Peter Ohlsson (S) Jessica Norberg (S) Stefan Hagman (S) Elaine Björkman (S) Seppo Tallheden (S)

Monica Samuelsson. Peter Ohlsson (S) Jessica Norberg (S) Stefan Hagman (S) Elaine Björkman (S) Seppo Tallheden (S) 1(8) Plats och tid Ledamöter Medborgarhusets A -sal i Alafors -direktjusterade p kl. 18.00-20:20 Inga-Lill Andersson (S), ordförande Paula Örn (S) Björn Norberg (S) Klas Karlsson (S) Dennis Ljunggren (S)

Läs mer

Hörsalen, Stadshuset i Mjölby kl 19:00-21:20 Sammanträdet ajourneras kl 19:45-20:10. Claes Andersson (M) Thony Andersson (S)

Hörsalen, Stadshuset i Mjölby kl 19:00-21:20 Sammanträdet ajourneras kl 19:45-20:10. Claes Andersson (M) Thony Andersson (S) Kommunfullmäktige 2014-11-18 1 (19) Plats och tid Hörsalen, Stadshuset i Mjölby kl 19:00-21:20 Sammanträdet ajourneras kl 19:45-20:10 Beslutande Se bilaga Tjänstgörande ersättare Ersättare Se bilaga Se

Läs mer

Kommunstyrelsesalen, kl 09: Patrik Hjalmarsson. Ordförande Cecilia Vilhelmsson. Justerande Monika Gideskog

Kommunstyrelsesalen, kl 09: Patrik Hjalmarsson. Ordförande Cecilia Vilhelmsson. Justerande Monika Gideskog Arbetsutskott 2015-12-14 1 (10) Plats och tid Kommunstyrelsesalen, kl 09:00 10.20 Beslutande Cecilia Vilhelmsson, S ordförande, Birgitta Gunnarsson, C, Monika Gideskog, M Ersättare Övriga deltagande Carina

Läs mer

Plats och tid: Vara församlingshem kl 18.30-21.30. Justeringens plats och tid: Vara pastorsexpedition den 10 maj kl 16.30

Plats och tid: Vara församlingshem kl 18.30-21.30. Justeringens plats och tid: Vara pastorsexpedition den 10 maj kl 16.30 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Vara samfällighets kyrkofullmäktige Sammanträdesdatum: 2010-05-06 Plats och tid: Vara församlingshem kl 18.30-21.30 ande och övriga närvarande: Se närvarolista Paragrafer: 1-9 Utses

Läs mer

Sävsjö kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kultur- och fritidsnämnden 2012-03-15

Sävsjö kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kultur- och fritidsnämnden 2012-03-15 1 Plats och tid Kommunalhuset, Sävsjö, torsdag den 15 mars 2012 kl. 14.00-15.50 ande Ordinarie ledamöter: Lars-Ejert Steifeldt (m), ordförande Susanne Sjögren, 2:e vice ordf. (s) Olivia Fransson (kd) Sven

Läs mer

Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige (32) Hörsalen, Stadshuset i Mjölby, kl Sammanträdet ajourneras kl

Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige (32) Hörsalen, Stadshuset i Mjölby, kl Sammanträdet ajourneras kl Kommunfullmäktige 2011-11-15 1 (32) Plats och tid Hörsalen, Stadshuset i Mjölby, kl 13.30-18.10 Beslutande Carina Jönsson (S), Cecilia Vilhelmsson (S), Monika Gideskog (M), Carina Johansson (FP), Lilian

Läs mer

Kommunstyrelsen. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Underskrifter ANSLAG/BEVIS

Kommunstyrelsen. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Underskrifter ANSLAG/BEVIS Plats och tid Sammanträdesrummet Mästaren 14:00-15:20 ande Övriga deltagande Claes Jägevall (FP) Rolf Eriksson (S) Ann-Britt Danielsson (M) Stefan Larsson (KD) Anna-Karin Johansson (C) Jan Holm (S) Alda

Läs mer

VIMMERBY KOMMUN SAMMANTRÄDEsPROTOKOLL Sic!nr Sammanträdesdatum Revisions- och demokratiberedningen 2014-04-11

VIMMERBY KOMMUN SAMMANTRÄDEsPROTOKOLL Sic!nr Sammanträdesdatum Revisions- och demokratiberedningen 2014-04-11 VIMMERBY KOMMUN SAMMANTRÄDEsPROTOKOLL Sic!nr 1(1) Plats och sammanträdestid Tunasalen, stadshuset, Vimmerby Fredagen den 11 april 2014 Klockan 13.00-14.15 Beslutare Tjänstgörande ersättare Ingela Nilsson

Läs mer

Kommunkontoret kl 14.00 16.25

Kommunkontoret kl 14.00 16.25 1(10) Plats och tid Kommunkontoret kl 14.00 16.25 Beslutande Lars Ottosson, (PF) ordförande Lina Löfberg, (M) 1:e vice ordförande Kent Holmer, (S) 2:e vice ordförande Kim Svitzer, (PF) ledamot Marianne

Läs mer

Sammanträdesdatum Kultur- och fritidsnämnden 2015-06-08 1 (6)

Sammanträdesdatum Kultur- och fritidsnämnden 2015-06-08 1 (6) Kultur- och fritidsnämnden 2015-06-08 1 (6) Plats och tid Sammanträdesrum Högby, kl 13:00 14:15 Plats och tid Beslutande Elisabeth Moborg, S Maud Steen, C Lindhia Peterson, M Samira Alkhori, S ersätter

Läs mer

Kommunledningskontoret, Skillingaryd

Kommunledningskontoret, Skillingaryd Kommunfullmäktige 2005-08-29 1 (12) Plats och tid Centrumlokalerna, Vaggeryd, måndagen den 29 augusti 2005 klockan 18.30-21.15 Beslutande Enligt bilagda förteckning Övriga närvarande Bengt-Olof Magnusson,

Läs mer

Chatarina Gustafsson (m), ersättare Kerstin Hörnqvist, sekreterare. Justeringens tid och plats: Kommunkontoret, , kl 10.

Chatarina Gustafsson (m), ersättare Kerstin Hörnqvist, sekreterare. Justeringens tid och plats: Kommunkontoret, , kl 10. 1 (5) Plats och tid: Kommunkontoret, kl 8.30-9.15 Beslutande: Övriga närvarande: Utses att justera: Ulla-Maj Andersson (s), ordförande Bengt Åberg (s) Thomas Johansson (s), tj ers. Assar Nilsson (s) Mona

Läs mer

Folkets hus, Amazon, Flen

Folkets hus, Amazon, Flen 198 Plats och tid Folkets hus, Amazon, Flen Kl 17.00-17.05 Beslutande Övriga deltagare Anders Berglöv (S), ordförande Lars Falk (A2), 1:e vice ordförande Björn Zetterqvist (M), 2:e vice ordförande Stefan

Läs mer

Kommunfullmäktige () Margareta Persson, sekreterare Marie Johansson, upphandlingsansvarig Caroline Depui, kommunchef

Kommunfullmäktige () Margareta Persson, sekreterare Marie Johansson, upphandlingsansvarig Caroline Depui, kommunchef Kommunfullmäktige 2014-10-20 1() Plats och tid Kommunhuset måndag 2014-10-20 kl 18.30-19.30 med ajournering 18.45-18.50 Beslutande Se bilaga 1 Övriga närvarande Margareta Persson, sekreterare Marie Johansson,

Läs mer

KOMMUNFULLMÄKTIGE 2003-11-05

KOMMUNFULLMÄKTIGE 2003-11-05 KOMMUNFULLMÄKTIGE 2003--05 Undertecknande av handlingar 2 Alkohol- och drogpolitiskt program 3 Riktlinjer för att uppnå en ansvarsfull alkoholhantering vid serveringstillstånd 4 Förvärv, Vårgården 5 Sammanträdesplan

Läs mer

Mats Rydby, kommunchef Cecilia Håkansson, sekreterare Lena Thore, stadsarkitekt. Bengt Jarring Helene Norrback

Mats Rydby, kommunchef Cecilia Håkansson, sekreterare Lena Thore, stadsarkitekt. Bengt Jarring Helene Norrback Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdeslokalen Karpen, kl. 18.00 19.00 1 (15) Beslutande Se bilaga 1 Övriga deltagande Mats Rydby, kommunchef Cecilia Håkansson, sekreterare Lena Thore, stadsarkitekt

Läs mer

Gamla Byn AB Årsstämma 2013-06-20. Laila Borger (S)

Gamla Byn AB Årsstämma 2013-06-20. Laila Borger (S) Sida 1 Plats och tid Stadshuset, Avesta, klockan 08:30 08:40 ande Laila Borger (S) Övriga deltagande Göran Johansson, ordförande Anders Friberg, kommundirektör Jan Näslund, VD Örjan Bengs, ekonomichef

Läs mer

PROTOKOLL Revisorerna 1(12)

PROTOKOLL Revisorerna 1(12) PROTOKOLL Revisorerna 1(12) Plats och tid: Alerummet, kl 08:30-10:35 Närvarande ledamöter Irene Hellekant (S) ordf Birgit Hansson (KD) Daniel Höglund (FP) Leif Andersson(C) Uno Claesson (S) Leif Hansson

Läs mer

PROTOKOLL 1(6) Sammanträdesdatum

PROTOKOLL 1(6) Sammanträdesdatum 1(6) Plats och tid: A-salen Medborgarhuset Alafors, kl 18:30-21:10 Beslutande Stina-Kajsa Melin (s), ordf Ewa Johansson (ad) och tjänstgörande ersättare Roland Wall (c) Anita Ahlberg (ad) Hasse Andersson

Läs mer

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2015-06-03 1 (14) Kommunstyrelsesalen, kl 08:30 12:00

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2015-06-03 1 (14) Kommunstyrelsesalen, kl 08:30 12:00 Kommunstyrelsen 2015-06-03 1 (14) Plats och tid Kommunstyrelsesalen, kl 08:30 12:00 Beslutande Cecilia Vilhelmsson, S ordförande, Thony Andersson, S, Monika Gideskog, M, Birgitta Gunnarsson, C, Eric Westerberg,

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-08-18 1 (9) Plats och tid Sammanträdesrum Häverö, kl 09.00-09.55 ande Övriga deltagande Kjell Jansson (M), ordförande Berit Jansson (C) Hans Andersson (FP) Olle Jansson

Läs mer

Kommunstyrelsen. Kommunstyrelsen Protokoll 1 (5) 2015-10-29 KS 2015/1041. Plats och tid Stadshallen, Kommittérum E, 2015-10-29 klockan 15.30-16.

Kommunstyrelsen. Kommunstyrelsen Protokoll 1 (5) 2015-10-29 KS 2015/1041. Plats och tid Stadshallen, Kommittérum E, 2015-10-29 klockan 15.30-16. Kommunstyrelsen Protokoll 1 (5) Diarienummer 2015-10-29 KS 2015/1041 Kommunstyrelsen Plats och tid Stadshallen, Kommittérum E, 2015-10-29 klockan 15.30-16.15 Ledamöter Tjänstgörande ersättare Ersättare

Läs mer

2004-10-20. Plats och tid Färgelanda Allhem, onsdag 2004-10-20, kl. 19.00-20.30. Marianne Martinsson, kommunsekreterare

2004-10-20. Plats och tid Färgelanda Allhem, onsdag 2004-10-20, kl. 19.00-20.30. Marianne Martinsson, kommunsekreterare SAMMATRÄDESPROTOKOLL 1(14) Plats och tid Färgelanda Allhem, onsdag, kl. 19.00-20.30 Beslutande Övriga deltagare 29 ordinarie ledamöter och 6 tjänstgörande ersättare, totalt 35 beslutande Se bifogade närvaro-

Läs mer

Christer Pålsson, kommunchef Anders Kronfelt, ekonomichef, Susan Elmlund, sekreterare. Helena Holmgren, miljöchef Söderåsens miljöförbund, 44

Christer Pålsson, kommunchef Anders Kronfelt, ekonomichef, Susan Elmlund, sekreterare. Helena Holmgren, miljöchef Söderåsens miljöförbund, 44 1(10) Plats och tid Gruesalen, Bjuv kl 9.00-10.45 Beslutande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Stefan Svalö (S), ordf Anders Månsson (S) Christer Landin (S) Alf Nilsson (S) Bert Roos (S) Kjell-Åke Johnsson

Läs mer

Se bilagd förteckning

Se bilagd förteckning Nämnd/Styrelse Sammanträdesdatum Sid Kommunfullmäktige 2007-03-22 1 Plats och tid Torsdag 22 mars 2007 kl 19.00-19.50 Beslutande Se bilagd förteckning Övriga deltagande Utses att justera Justeringens plats

Läs mer

Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum (13)

Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum (13) 2014-05-12 1 (13) Plats och tid Beslutande Sessionssalen, Kommunkontoret, Surahammar Måndag 12 maj, 2014 klockan 18.00 19.40 Leif Carlberg (S),Ordf, Olle Thorell (S) Britt-Inger Fröberg (S) Kennet Hedlund

Läs mer

(6) Ragnar Sandberg (M)

(6) Ragnar Sandberg (M) 2010-06-07 1 (6) Plats Vargön Holmen Paper AB, Huvudkontoret Tid Måndag den 7 juni kl. 13.30 15.30 Beslutande Enligt närvarolista, sid 2 Ersättare Enligt närvarolista, sid 2 Övriga deltagande Enligt närvarolista,

Läs mer

Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 2015-03-16 Sida 1 (7)

Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 2015-03-16 Sida 1 (7) 1 (7) Plats och tid Beslutande Sessionssalen, Kommunkontoret, Surahammar Måndag 16 mars 2015 klockan 18.00 18.40 Christina Waster Jansson (S),Ordf, Tobias Nordlander (S) Chatarina Ståhl (S) Johanna Skottman

Läs mer

Sophie Nygren Sofia Westergren (M) Bo Pettersson (S) sekreterare ordförande justerare

Sophie Nygren Sofia Westergren (M) Bo Pettersson (S) sekreterare ordförande justerare KOMMUNSTYRELSEN Tid: 16:30-16:40 Plats: Skeppet Beslutande Sofia Westergren (M), ordförande Bo Pettersson (S), vice ordförande Gunnar Lidén (M) ersätter Linda Ekdahl (M), jäv 59, 61 Roger Andersson (S)

Läs mer

ESLÖVS KOMMUN PROTOKOLL 1 (10) Kommunfullmäktige 2006-10-30

ESLÖVS KOMMUN PROTOKOLL 1 (10) Kommunfullmäktige 2006-10-30 ESLÖVS KOMMUN PROTOKOLL 1 (10) Plats och tid Medborgarhuset kl. 18.00 18.45 Beslutande Övriga närvarande Lena Larsson (s), ordförande, Cecilia Lind (s), Tony Hansson (s), Bernt Nilsson (s), Lars Månsson

Läs mer

TRELLEBORGS KOMMUN Kommunstyrelsen

TRELLEBORGS KOMMUN Kommunstyrelsen Protokollsutdrag 1 (5) Plats och tid Sessionssalen 2 vån, Rådhuset, Trelleborg kl. 09.00. Beslutande Anitha Lata (S) Catherine Persson (S) Helmuth Petersén (SD) Ina Liljeberg (M) Lars Mikkelä (M) Nils-Gunnar

Läs mer

Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum (8) Sessionssalen, Kommunkontoret, Surahammar Måndag18 maj, klockan

Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum (8) Sessionssalen, Kommunkontoret, Surahammar Måndag18 maj, klockan 2009-05-18 1 (8) Plats och tid Sessionssalen, Kommunkontoret, Surahammar Måndag18 maj, klockan 18.00 19.00 Beslutande Övriga deltagande Christina W Jansson (S) ordförande Anders Tollin (S) Olle Thorell

Läs mer

Kommunfullmäktige 2015-02-16 1(11 ) Se bifogad närvarolista. Margareta Persson, kommunsekreterare Caroline Depui, kommunchef

Kommunfullmäktige 2015-02-16 1(11 ) Se bifogad närvarolista. Margareta Persson, kommunsekreterare Caroline Depui, kommunchef Kommunfullmäktige 2015-02-16 1(11 ) Plats och tid Sessionssalen, kommunhuset, Skoghall, kl 18.30-18:55 Beslutande Se bifogad närvarolista Övriga närvarande Margareta Persson, kommunsekreterare Caroline

Läs mer

Lars-Eric Nilsson Lars Antonsson. Ingrid Noord-Silversten. Lars-Eric Nilsson SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Lars-Eric Nilsson Lars Antonsson. Ingrid Noord-Silversten. Lars-Eric Nilsson SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Barn- och utbildningsnämnden 2014-11-19 Plats och tid Högskolecentrum, hörsalen kl. 13.15-14.55 Beslutande Övriga deltagare Ingrid Noord-Silversten (S) Kerstin Rosenkvist (S) Sune Gustavsson (OPA) Christina

Läs mer