Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige (19) Sigbritt Bothin (S) och Anders Steen (C)

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 2012-04-24 1 (19) Sigbritt Bothin (S) och Anders Steen (C)"

Transkript

1 Kommunfullmäktige (19) Plats och tid Hörsalen, Stadshuset i Mjölby, kl Plats och tid Beslutande Carina Jönsson (S), Cecilia Vilhelmsson (S), Monika Gideskog (M), Carina Johansson (FP), Lilian Alexandersson (SPI), Björn Stridbeck (SD),Jan-Erik Jeppsson (M), Samira Akhori (S), Franco Sincic (V), Mikaela Höjdevall (MP), Birgitta Gunnarsson (C), Håkan Wass (KD), Mats Allard (M), Claes Andersson (M), Thony Andersson (S) t o m 35, Göran Westerberg (S) tjänstgör för Thony Andersson (S) fr o m 36, Sigbritt Bothin (S), Jan-Olof Dahlström (S), Lindhia Petersson (M), Ulla-Britt Fornell (S), Kjell Gustafsson (S), Therese Gustafsson (KD), Göran Hugo (S), Chatarina Jeppsson (M), Anna Johansson (S), Tobias Josefsson (FP), Curt Karlsson (FP), Iréne Karlsson (M), Nicklas Karlsson (S), Gun-Inger Andersson (FP) tjänstgör för Jim Kellander (FP), Christina Knutsson (C) t o m 35, Tony Lingeby (C) tjänstgör för Christina Knutsson (C) fr o m 36, Jonas Konstenius (M), Carina Kärrlander (S), Kent Kärrlander (S), Per-Olof Lindelöf (M), Roger Max (V), Jennifer Myrén (S), Anders Gustavsson (S) tjänstgör för Miko Månsson (S), Anette Ohlsson (M), Kristina Lindberg (S) tjänstgör för Kristina Selvin (S), Anders Steen (C), Eric Westerberg (MP), Elisabeth Moborg (S), Fredrik Holmer (M) och Jörgen Oskarsson (S). Ej tjänstgörande ersättare Elin Ross (M), Lennart Karlsson (M), Tony Lingeby (C), Maud Steen (C), Yvonne Jakobsson-Mellberg (FP), Tommy Engback (KD) t o m 41, Göran Westerberg (S) t o m 35, Ann-Marie Pettersson (S), Rainer Fredriksson (S), Birgit Ekström (S), Stefan Rylander (S), Östen Lindqvist (S), Leif Ekström (SPI) och Ivan Alexandersson (SPI) Utses att justera Sigbritt Bothin (S) och Anders Steen (C) Justeringens plats och tid Underskrifter Sekreterare Maria Blomberg paragrafer Ordförande Jörgen Oskarsson (S) Justerande Sigbritt Bothin (S) ANSLAG/BEVIS Anders Steen (C) Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ Kommunfullmäktige Datum för Datum för anslags uppsättande anslags nedtagande Förvaringsplats för protokollet Underskrift... Maria Blomberg

2 Kommunfullmäktige (19) 32 Polisen informerar om polisverksamheten i Mjölby kommun och i Östergötland Mats Löfing och Björn Folkesson informerar om polisverksamheten i Mjölby kommun och i Östergötland.

3 Kommunfullmäktige (19) 33 Enkel fråga till kultur- och fritidsnämndens ordförande gällande kommunens avtal med Medley Jim Kellander (FP) har inkommit med en enkel fråga till kultur- och fritidsnämndens ordförande, Göran Westerberg (S) gällande kommunens avtal med Medley. Göran Westerberg (S) meddelar att han besvarar frågan på kommunfullmäktiges nästkommande sammanträde.

4 Kommunfullmäktige (19) 34 Enkel fråga till kommunstyrelsens ordförande angående demokratikriterium i kommunens framtida upphandlingar av kommunikationstjänster Tobias Josefsson (FP) har inkommit med en enkel fråga till kommunstyrelsens ordförande angående demokratikriterium i kommunens framtida upphandlingar av kommunikationstjänster. På kommunfullmäktiges sammanträde besvarar Carina Jönsson (S), kommunstyrelsens ordförande frågan.

5 Kommunfullmäktige (19) 35 Interpellationsdebatt: Interpellation till ordföranden i kultur- och fritidsnämnden, Göran Westerberg (S) om Lundbybadet. Monika Gideskog (M), Carina Johansson (FP), Håkan Wass (KD), Birgitta Gunnarsson (C) och Lilian Alexandersson (SPI) har inkommit med en interpellation till kultur- och fritidsnämndens ordförande, Göran Westerberg (S) om Lundbybadet. På kommunfullmäktiges sammanträde svarar Göran Westerberg (S) på interpellationen.

6 Kommunfullmäktige (19) 36 Revisorernas redogörelse för verksamheten 2011 Håkan Eriksson (M), lekmannarevisor, redogör för revisorernas verksamhet att godkänna redovisningen. Revisorerna

7 Kommunfullmäktige (19) 37 Dnr KS/2012:149 Årsredovisning 2011 Varje år gör kommunen en årsredovisning som även omfattar en koncernredovisning, en så kallad sammanställd redovisning där de kommunala bolagen ingår. Årsredovisningen innehåller en finansiell del med resultaträkning, balansräkning och kassaflödesanalys av året som gått. Årsredovisningen innehåller även en beskrivning av den verksamhet som bedrivits under året samt en personalredovisning. Årsredovisningen 2011 visar att Mjölby kommun redovisar ett överskott på 34,4 miljoner kronor. Den mest väsentliga orsaken till det goda resultatet är 19 miljoner kronor i ökade skatteintäkter på grund av flera arbetade timmar än vad prognoserna förespått. På kommunfullmäktiges sammanträde yrkar Carina Jönsson (S) och Monika Gideskog (M) bifall till kommunstyrelsens förslag. att godkänna Årsredovisning 2011 för Mjölby kommun. Ekonomiavdelningen

8 Kommunfullmäktige (19) 38 Revisionsberättelse för år 2011 Kommunens revisorer har granskat om den verksamhet som under 2011 bedrivits i styrelsen och nämnderna skötts på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt, om den interna kontrollen varit tillräcklig samt om räkenskaperna är rättvisande. Revisorerna har också granskat om verksamheten i kommunens företag skötts på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt. Årets genomförda granskningar föranleder inte revisorerna att framföra anmärkning mot kommunstyrelsen, någon nämnd eller någon enskild ledamot i dessa organ. Revisorerna tillstyrker att kommunstyrelsen, nämnderna samt de enskilda förtroendevalda i dessa organ beviljas ansvarsfrihet. De tillstyrker också att kommunens årsredovisning för 2011 godkänns. att bevilja kommunstyrelsen, nämnderna samt enskilda förtroendevalda ansvarsfrihet avseende verksamhetsåret De ledamöter som tillika är ledamöter i nämnd/styrelse deltar inte i beslutet vad avser ansvarsfrihet för den egna nämnden/styrelsen. Revisorerna

9 Kommunfullmäktige (19) 39 Dnr KS/2012:152 Tilläggsbudget, tilläggsanslag och omdisponering 2012 I samband med kommunens bokslut upprättas en tilläggsbudget. Huvudprincipen är att nämnderna tar med sig hela föregående års budgetavvikelse oavsett om den är positiv eller negativ. Undantag från huvudregeln finns. I början av en ny mandatperiod sker en särskild prövning av tilläggsbudgetering av överskott och underskott. Justering av beloppen sker för nämnder med mycket stora ackumulerade överskott eller underskott. att godkänna kommunstyrelsens förvaltnings förslag till tilläggsbudget, tilläggsanslag och omdisponering, samt att genom ändring av kommunfullmäktiges beslut 136/2011 upphöra med budgetregleringsmodellen avseende försörjningsstöd. Byggnads- och räddningsnämnden Kultur- och fritidsnämnden Miljönämnden Omsorgs- och socialnämnden Service- och entreprenadstyrelsen Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden Ekonomiavdelningen

10 Kommunfullmäktige (19) 40 Dnr KS/2012:147 Förvärv av fastigheten Rosenkammaren 2 i Mjölby Mjölby kommun har fått frågan från fastighetsägarna till fastigheten Rosenkammaren 2 i Mjölby om intresse finns att förvärva fastigheten. Fastigheten är kvm stor och ligger inom exploateringsområdet Svartå Strand. Vid årsskiftet 2011/2012 flyttade tidigare verksamhet (byggvaruhandel) ut och lokalerna står nu tomma. Kommunen har strategiskt köpt in fastigheter inom området Svartå strand när de lagts ut till försäljning. Om kommunen förvärvar fastigheterna inom området kan kommunen styra vilka verksamheter som kommer in i lokalerna. Det är viktigt att blivande verksamheter harmoniserar med intentionerna i den fördjupade översiktplanen som är under framtagande. Kommunen har låtit värdera fastigheten och värdet bedöms till kronor. Efter förhandling mellan fastighetsägarna och kommunen har man enats om en köpesumma om kronor. Fastigheten säljs via mäklare och mäklaren har upprättat ett förslag till köpeavtal mellan kommunen och fastighetsägarna. På kommunfullmäktiges sammanträde yrkar Carina Jönsson (S) bifall till kommunstyrelsens förslag. att godkänna förslag till köpeavtal, samt att köpesumman, kronor ska finansieras genom upptagande av lån. Tekniska kontoret

11 Kommunfullmäktige (19) 41 Dnr KS/2010:954 Svar på motion: Insynsplatser i kommunala nämnder i Mjölby kommun Björn Stridbeck (SD) föreslår i en motion att kommunfullmäktige ger alla partiers förtroendevalda rätt att delta vid nämndsammanträden, kommunstyrelsen samt budgetberedningen, via så kallade insynsplatser. I motionen anförs demokratiska skäl som orsak till det upplevda behovet av insynsplatser. Kommunstyrelsens förvaltning konstaterar att Mjölby kommun idag har väl utvecklade stödformer för partier representerade i kommunfullmäktige och då särskilt för mindre partier och finner inte någon anledning att för närvarande föreslå ändring av den rådande ordningen avseende nämndarbetet. På kommunfullmäktiges sammanträde yrkar Björn Stridbeck (SD) och Franco Sincic (V) bifall till motionen. Carina Jönsson (S), Carina Johansson (FP) och Monika Gideskog (M) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag att avslå motionen. Ordföranden ställer proposition på yrkandena och finner att kommunfullmäktige beslutat bifalla kommunstyrelsens förslag att avslå motionen. att avslå motionen. Björn Stridbeck (SD)

12 Kommunfullmäktige (19) 42 Dnr KS/2010:283 Svar på motion: Trygghetsvandring för ungdomar Birgit Ekström (S) och Cecilia Vilhelmsson (S) har inkommit med en motion gällande trygghetsvandringar för ungdomar i Mjölby. I motionen föreslås att trygghetsvandringar ska ordnas i samarbete med skola, fritidsgårdar och fältassistenter. De trygghetsvandringar som tidigare gjorts har engagerat vuxna medborgare och nu vill motionärerna engagera även de yngre medborgarna som kan se på trygghetsfrågorna på andra sätt. Motionen har remitterats till omsorgs- och socialnämnden, förskole- och skolnämnden, kultur och fritidsnämnden samt till tekniska kontoret och yttranden har inkommit från samtliga. Alla instanser är positiva till motionens förslag. På kommunfullmäktiges sammanträde yrkar Birgit Ekström (S) och Cecilia Vilhelmsson (S) bifall till kommunstyrelsens förslag. att bifalla motionen samt att uppdra till KOMBRÅ att samordna genomförandet av trygghetsvandringar för unga. Cecilia Vilhelmsson (S) Birgit Ekström (S) KOMBRÅ

13 Kommunfullmäktige (19) 43 Dnr KS/2012:150 Redovisning av obesvarade motioner och medborgarförslag i mars 2012 Enligt kommunfullmäktiges arbetsordning ska kommunstyrelsens förvaltning två gånger varje år redovisa de motioner och medborgarförslag, som inte har beretts färdigt. Det finns i mars 2012 åtta motioner och fem medborgarförslag. Den äldsta motionen är från augusti 2010 och det äldsta medborgarförslaget är från mars att redovisningen godkänns, samt att beredning av de redovisade motionerna och medborgarförslagen ska fortgå.

14 Kommunfullmäktige (19) 44 Dnr KS/2012:223 Inkommen interpellation till kommunstyrelsens ordförande angående trafiksäkerhetsåtgärder mellan Högby och Mjölby Anders Steen (C) har inkommit med en interpellation till kommunstyrelsens ordförande, Carina Jönsson (S) angående trafiksäkerhetsåtgärder för gående, cyklister och mopedister mellan Högby och Mjölby. Carina Jönsson (S) meddelar att hon besvarar interpellationen på kommunfullmäktiges nästkommande sammanträde.

15 Kommunfullmäktige (19) 45 Dnr KS/2012:233 Inkommen motion om att införa särskilda ungdomsavtal i Mjölby kommun Carina Johansson (FP) har inkommit med en motion där hon föreslår att kommunstyrelsen får i uppdrag att tillsammans med berörda parter ta fram ungdomsavtal för kommunens verksamheter. att överlämna motionen till kommunstyrelsen för beredning. Kommunstyrelsens förvaltning

16 Kommunfullmäktige (19) 46 Dnr KS/2012:234 Inkommen motion om att införa öppna nämndssammanträden i Mjölby kommun Carina Johansson (FP) har inkommit med en motion där hon föreslår att kommunfullmäktige beslutar införa öppna nämndsammanträden i Mjölby kommun. att överlämna motionen till kommunstyrelsen för beredning. Kommunstyrelsens förvaltning

17 Kommunfullmäktige (19) 47 Begäran om entledigande av ersättare i utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden Antonius Almaleh (KD) begär entledigande från sitt uppdrag som ersättare i utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden. att bevilja Antonius Almalehs (KD) begäran om entledigande. Antonius Almaleh (KD) Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden Kommunstyrelsens förvaltning

18 Kommunfullmäktige (19) 48 Val av ersättare i utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden att utse Therése Gustafsson (KD) till ersättare i utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden. Therése Gustafsson (KD) Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden Kommunstyrelsens förvaltning

19 Kommunfullmäktige (19) 49 Meddelanden Följande meddelanden har inkommit till dagens sammanträde: Redovisning av internkontrollarbetet i Mjölby kommun 2011 Revisionsrapport: Granskning av årsredovisning 2011 Granskningsrapporter för MSE, Mjölby Kraftnät AB, Bixia AB och Bixia Energy Management AB Länsstyrelsens protokoll gällande ny ledamot/ersättare i kommunfullmäktige efter Karin Ahl.

Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 2011-12-13 1 (13) Sammanträdet ajourneras kl 19.50 20.10.

Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 2011-12-13 1 (13) Sammanträdet ajourneras kl 19.50 20.10. Kommunfullmäktige 2011-12-13 1 (13) Plats och tid Hörsalen, Stadshuset i Mjölby, kl 19.00-20.40 Plats och tid Beslutande Carina Jönsson (S), Anders Gustavsson (S) (ersättare för Cecilia Vilhelmsson (S)),

Läs mer

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2012-03-07 1 (16) Stadshuset i Mjölby, Kommunstyrelsesalen, kl 14.00-17.55 Plats och tid Beslutande

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2012-03-07 1 (16) Stadshuset i Mjölby, Kommunstyrelsesalen, kl 14.00-17.55 Plats och tid Beslutande Kommunstyrelsen 2012-03-07 1 (16) Plats och tid Stadshuset i Mjölby, Kommunstyrelsesalen, kl 14.00-17.55 Plats och tid Beslutande Carina Jönsson (S) Cecilia Vilhelmsson (S), tjänstgör ej 66 Kristina Lindberg

Läs mer

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2013-04-15 1 (15) Birgitta Gunnarsson. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2013-04-15 1 (15) Birgitta Gunnarsson. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunstyrelsen 2013-04-15 1 (15) Plats och tid Kommunstyrelsesalen, kl 9:30-16.05 Plats och tid Beslutande Cecilia Vilhelmsson (S) ordförande, Monika Gideskog (M), Thony Andersson (S), Kjell Gustafsson

Läs mer

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2015-05-20 1 (31) Kommunstyrelsesalen, kl 9:30-16:00. Ordförande Cecilia Vilhelmsson Birgitta Gunnarsson

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2015-05-20 1 (31) Kommunstyrelsesalen, kl 9:30-16:00. Ordförande Cecilia Vilhelmsson Birgitta Gunnarsson Kommunstyrelsen 2015-05-20 1 (31) Plats och tid Kommunstyrelsesalen, kl 9:30-16:00 Beslutande Cecilia Vilhelmsson, S ordförande, ej 137, Thony Andersson, S, Monika Gideskog, M, Birgitta Gunnarsson, C,

Läs mer

PROTOKOLL. Marie-Louise Hellström (M) Lars G Eriksson (SD) Stig Andersson (V) och Örjan Fridner (S)

PROTOKOLL. Marie-Louise Hellström (M) Lars G Eriksson (SD) Stig Andersson (V) och Örjan Fridner (S) Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal kl 18:00-21:50 Beslutande: Stina Michelson (S) Helena Brink (C) Örjan Fridner (S) Jaana Hertzman (C) tjg ers Jenny Breslin (S) Marie Mill (SRD) Per-Gunnar

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 2015-03-30 1. Se bifogat närvaroprotokoll

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 2015-03-30 1. Se bifogat närvaroprotokoll Kommunfullmäktige 2015-03-30 1 Plats och tid Vara konserthus klockan 18.00-20.55. Ajournering klockan 18.30-18.55, 20.15-20.25 Beslutande Se bifogat närvaroprotokoll Övriga deltagande Maria Westh, kommunjurist

Läs mer

123 Kommunfullmäktiges öppnande. 126 Kommunfullmäktiges dagordning. 127 Information om verksamheten i regionen. 128 Ledamöternas frågestund

123 Kommunfullmäktiges öppnande. 126 Kommunfullmäktiges dagordning. 127 Information om verksamheten i regionen. 128 Ledamöternas frågestund 2015-06-17 Paragrafer 123 Kommunfullmäktiges öppnande 124 Upprop 125 Protokolljustering 126 Kommunfullmäktiges dagordning 127 Information om verksamheten i regionen 128 Ledamöternas frågestund 129 Ledamöternas

Läs mer

Närvarande för fullmäktige tjänstgörande ersättare, se bilaga. Närvarande ej tjänstgörande ersättare, se bilaga. Anita Sjösvärd, kommunsekreterare

Närvarande för fullmäktige tjänstgörande ersättare, se bilaga. Närvarande ej tjänstgörande ersättare, se bilaga. Anita Sjösvärd, kommunsekreterare Plats och tid Kommunfullmäktiges sessionssal, Gamla kommunalhuset, Åtvidaberg kl 18.00-19.55 Beslutande Kommunfullmäktiges samtliga ledamöter med undantag för Marita Dahlgren, Claes Drougge. Kerstin Gustavsson,

Läs mer

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2010-10-27 1 (24)

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2010-10-27 1 (24) Kommunstyrelsen 2010-10-27 1 (24) Plats och tid Kommunstyrelsesalen, kl 14:00-16:00 Plats och tid Beslutande Carina Johansson, FP Birgitta Engholm, M Ingemar Nycander, C Håkan Wass, KD 167-177 Carina Jönsson,

Läs mer

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40)

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40) SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40) Paragrafer 79-103 Plats och tid ande Stadshuset, Säfflesalen kl. 19.00-22.50 ( 96 har justerats omedelbart) Enligt bifogad närvarolista Tjänstgörande - - ersättare Övriga

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(22) Kommunstyrelsen 2011-11-23

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(22) Kommunstyrelsen 2011-11-23 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(22) Plats och tid Örestensrummet, kommunhuset, Kinna, klockan 13.30-16.55. Ajournering klockan 16.30-16.45 Beslutande M Margareta Lövgren M Tomas Johansson M Anders Lindal

Läs mer

Protokoll från Kommunfullmäktiges sammanträde 2015-05-21

Protokoll från Kommunfullmäktiges sammanträde 2015-05-21 2015-05-21 Sida 1 (29) Protokoll från Kommunfullmäktiges sammanträde 2015-05-21 På grund av personuppgiftslagen (PUL) kan vissa personuppgifter vara borttagna (kryssade) i protokollet. Innehållsförteckning

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 2009-12-15 Sida 1 (34)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 2009-12-15 Sida 1 (34) 2009-12-15 Sida 1 (34) Plats och tid Assbergssalen, Kunskapens Hus, kl 17.00 22.00. Ajournering och paus kl 18.20 21.00, och 21.10 21.20. Beslutande c Lennart Brunander v Karin Jageby m Margareta Löfgren

Läs mer

Se bifogad närvarolista. Per Borg, kommunchef Eva Nordgaard, sekreterare

Se bifogad närvarolista. Per Borg, kommunchef Eva Nordgaard, sekreterare Kommunfullmäktige 2012-04-19 1 (23) Plats och tid Forum, Hyltebruk kl 18.30 21.30 Beslutande Se bifogad närvarolista Övriga deltagare Per Borg, kommunchef Eva Nordgaard, sekreterare Utses att justera Dorothea

Läs mer

Torget, Lärcenter Tid: Klockan 18.30 19.40 Avser : 36 50 Beslutande: Se sidan 3 Ej tjänstgörande ersättare: Se sidan 3

Torget, Lärcenter Tid: Klockan 18.30 19.40 Avser : 36 50 Beslutande: Se sidan 3 Ej tjänstgörande ersättare: Se sidan 3 Protokoll 2012-05-29 1 (23) Plats: Torget, Lärcenter Tid: Klockan 18.30 19.40 Avser : 36 50 Beslutande: Se sidan 3 Ej tjänstgörande ersättare: Se sidan 3 Övriga närvarande: Tjänstemän: Ingrid Näsström,

Läs mer

Protokoll. Kommunfullmäktige 2012-11-28 187-197

Protokoll. Kommunfullmäktige 2012-11-28 187-197 Kommunfullmäktige 187-197 2 187 Avsägelse av kommunalt uppdrag som ersättare i Fabs AB - Mohibullah Sedigh (S).. 5 188 Ny ledamot i kommunfullmäktige - Bengt Jonny Lundblad (SD)... 6 189 Delårsredovisning

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sida 1 (27) 2013-04-02. Kommunstyrelsen. Plats och tid Stadshuset, 17.00-18.25. Beslutande Cecilia Lind (S) ordförande

Sammanträdesprotokoll Sida 1 (27) 2013-04-02. Kommunstyrelsen. Plats och tid Stadshuset, 17.00-18.25. Beslutande Cecilia Lind (S) ordförande Sammanträdesprotokoll Sida 1 (27) Plats och tid Stadshuset, 17.00-18.25 Beslutande Cecilia Lind (S) ordförande Tony Hansson (S) ledamot Lena Emilsson (S) ledamot Lars Månsson (S) ledamot Janet Andersson

Läs mer

KOMMUNFULLMÄKTIGE Sammanträdesdatum Sida 2008-10-29 1-21

KOMMUNFULLMÄKTIGE Sammanträdesdatum Sida 2008-10-29 1-21 2008-10-29 1-21 Plats och Tid Stadshuset 18.30-21.00 Beslutande Enl bilagd förteckning, sid 2 Övriga deltagande Kommunsekr Irene Larsson Kommunutredare Ida Rådman Utses att justera Justeringens plats och

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2010-05-31 1 (38) Kommunfullmäktige

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2010-05-31 1 (38) Kommunfullmäktige 2010-05-31 1 (38) Plats och tid Biblioteket, Edsbyn, hörsalen, måndagen den 31 maj 2010, kl. 18:30-20:00. Ajournering kl. 19:20-19:30. Beslutande Se särskild förteckning, sid 3. Övriga närvarande Christer

Läs mer

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 2015-06-15 Sida 1 (25)

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 2015-06-15 Sida 1 (25) Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 2015-06-15 Sida 1 (25) Plats och tid Stora sessionsalen, Medborgarhuset, Arlöv kl. 17.00 19.15 Beslutande Se förteckning sida 2 Ersättare Sven Sonesson (-) Håkan Dahlgren

Läs mer

MULLSJÖ KOMMUN Kommunstyrelsen

MULLSJÖ KOMMUN Kommunstyrelsen Kommunstyrelsen Sammanträdesdag 2015-05-13 Innehåll 115 Bolagsordning för Mullsjö Bostäder AB... 152 116 Bolagsordning för Mullsjö Energi & Miljö AB... 154 117 Näringslivsrapport... 156 118 Tillkommande/utgående

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag LUNDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 Plats och tid: Stadshusets sessionssal, kl. 17.30 18.40 Ledamöter: Ersättare: Övriga närvarande: Lennart Prytz (s) ordförande Mats Olsson (v) vice ordförande Christine

Läs mer

Protokoll från Ledningsutskottets sammanträde 2015-04-14. Innehåll 1 (27)

Protokoll från Ledningsutskottets sammanträde 2015-04-14. Innehåll 1 (27) 2015-04-14 Sida 1 (27) Protokoll från Ledningsutskottets sammanträde 2015-04-14 Innehåll Attraktivitet, Tillväxtverket - medfinansiering... 4 Attraktivitet, Tillväxtverket - medfinansiering... 5 Placering

Läs mer

Utses att justera Marianne Andersson och Michael Helmersson med Jan Larsson och Peter Johansson som ersättare.

Utses att justera Marianne Andersson och Michael Helmersson med Jan Larsson och Peter Johansson som ersättare. Kommunfullmäktige 14 juni 2012 1 (33) Plats och tid: Folkets Hus, Sessionssalen kl 18.15-21.18 Ajournering kl.19.55-20.05, 20.50-20.55, 21.00-21.18. Beslutande: Se bilagd förteckning Övriga deltagande:

Läs mer

Anslag/bevis. Sida 1 Sammanträdesprotokoll Datum: 2010-02-01 Nämnd/styrelse: Kommunstyrelsen. Sammanträdesdatum 2010-02-01

Anslag/bevis. Sida 1 Sammanträdesprotokoll Datum: 2010-02-01 Nämnd/styrelse: Kommunstyrelsen. Sammanträdesdatum 2010-02-01 Sida 1 Sammanträdesdatum 2010-02-01 Plats och tid Kommunkontoret kl. 08.30-12:25 Beslutande Christer Aronsson (C), ordförande Barbro Gustafsson (M) Maria Radivoj (S) Gunilla Hermansson (KD) Martin Alfborger

Läs mer

Se bifogad deltagarförteckning

Se bifogad deltagarförteckning SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige 2008-09-25 (16) Plats och tid Grand Konferens, Hörsalen, kl 18:30-21:05 Beslutande Se bifogad deltagarförteckning Övriga deltagare Kommunsekreterare Linn Erlandsson

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 1(22) Plats och tid Thon hotel, Charlottenberg kl. 16.00-20.00 Beslutande Se närvarolista sidan 2. Övriga närvarande Anna Bryntesson, kommunsekreterare Anneli Karlsson, vik kommunsekreterare Justerare

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige 2014-04-15. Atriumsalen, Utvandrarnas hus

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige 2014-04-15. Atriumsalen, Utvandrarnas hus Plats Atriumsalen, Utvandrarnas hus Tid Kl. 14:00 22:05 Beslutande Ledamöter Nils Posse, ordförande M Lars Edqvist MP Bo Svensson MP Tobias Adersjö MP Örjan Mossberg V Wirginia Bogatic V 66 68, 70-86 Hossein

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen 2010-05-17 1 () Plats och tid KS-salen, kommunhuset, klockan 14.30 16.50 Beslutande Catarina Pettersson (S), ordf, ej 68-69, 73 Kjell Iwemyr 68-70 Tommy Persson (S) 56-69 Håkan Johansson

Läs mer

Kommunfullmäktige 2009-09-17 1 (29)

Kommunfullmäktige 2009-09-17 1 (29) Kommunfullmäktige 2009-09-17 1 (29) Plats och tid Bollegården, torsdagen den 17 september 2009, kl. 17.00-19.05 (ajournering 18.05-18.30) Ordförande Beslutande Gun-Britt Ottosson (m) Christer Johansson

Läs mer