Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige (13) Sammanträdet ajourneras kl

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 2011-12-13 1 (13) Sammanträdet ajourneras kl 19.50 20.10."

Transkript

1 Kommunfullmäktige (13) Plats och tid Hörsalen, Stadshuset i Mjölby, kl Plats och tid Beslutande Carina Jönsson (S), Anders Gustavsson (S) (ersättare för Cecilia Vilhelmsson (S)), Monika Gideskog (M), Carina Johansson (FP), Lilian Alexandersson (SPI), Björn Stridbeck (SD), Karin Ahl (M), Samira Akhori (S), Franco Sincic (V), Mikaela Höjdevall (MP), Birgitta Gunnarsson (C), Håkan Wass (KD), Mats Allard (M), Jan-Erik Jeppsson (M) (ersättare för Claes Andersson (M)), Thony Andersson (S), Sigbritt Bothin (S), Jan-Olof Dahlström (S), Lindhia Petersson (M), Ulla-Britt Fornell (S), Kjell Gustafsson (S), Therese Gustafsson (KD), Göran Hugo (S), Chatarina Jeppsson (M)), Krstina Lindberg (S) (ersättare för Anna Johansson (S)), Tobias Josefsson (FP), Curt Karlsson (FP), Iréne Karlsson (M), Nicklas Karlsson (S), Jim Kellander (FP), Christina Knutsson(C), Jonas Konstenius (M), Carina Kärrlander (S), Kent Kärrlander (S), Per-Olof Lindelöf (M), Roger Max (V), Jennifer Myrén (S), Miko Månsson (S), Anette Ohlsson (M), Göran Westerberg (S ) (ersättare för Kristina Selvin (S)), Anders Steen (C), Eric Westerberg (MP), Elisabeth Moborg (S), Fredrik Holmer (M) och Jörgen Oskarsson (S) Ej tjänstgörande ersättare Jenny Jonzon (M), Elin Ross (M), Tony Lingeby (C), Maud Steen (C), Gun-Inger Andersson (FP), Yvonne Jakobsson-Mellberg (FP), Gunvor Gransö (KD), Ann-Marie Pettersson (S), Rainer Fredriksson (S), Birgit Ekström (S), Stefan Rylander (S), Eva-Gun Carlsson Sincic (S), Östen Lindqvist (S), Krister Winér (MP), Leif Ekström (SPI) och Ivan Alexandersson (SPI) Sammanträdet ajourneras kl Övriga deltagande Karolina Hedlund, hållbarhetsstrateg 117 Peter Karlsson, kommunchef 121 Maria Blomberg, kommunsekreterare Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Sekreterare Maria Blomberg Paragrafer Ordförande Jörgen Oskarsson (S) Justerande Miko Månsson (S) ANSLAG/BEVIS Karin Ahl (M) Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ Kommunfullmäktige Datum för Datum för anslags uppsättande anslags nedtagande Förvaringsplats för protokollet Underskrift... Maria Blomberg

2 Kommunfullmäktige (13) 117 Dnr KS/2011:195 Energiplan och Klimatstrategi för Mjölby kommun Enligt lagen om kommunal energiplanering (1977:439) ska varje kommun ha en aktuell plan för tillförsel, distribution och användning av energi. Planen ska fastställas av kommunfullmäktige. Den nu framtagna Energiplan och Klimatstrategi ersätter kommunens nuvarande Energiplan från Energi är viktigt för vår livskvalitet och för att vårt samhälle ska fungera. Samtidigt påverkar vår energianvändning miljön. Tillsammans kan vi bidra till att minska energianvändningen. Kommunen kan påverka energianvändningen och energitillförseln på många sätt, bland annat genom att agera som informatör, fastighetsägare, arbetsgivare och ägare till ett energibolag. På kommunfullmäktiges sammanträde informerar hållbarhetsstrateg Karolina Hedlund om ärendet. Carina Jönsson (S), Monika Gideskog (M), Jim Kellander (FP) och Birgitta Gunnarsson (C) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. att anta förslag till Energiplan och Klimatstrategi. Kommunstyrelsens förvaltning, hållbarhetsstrategen

3 Kommunfullmäktige (13) 118 Dnr KS/2011:204 Svar på motion: Gör Mjölby till en Fairtrade City-kommun Mikaela Höjdevall (MP), Carina Jönsson (S) och Franco Sincic (V) har i en motion föreslagit att Mjölby kommun ska ta initiativ till och verka för att Mjölby blir en Fairtrade City. Kommunstyrelsens förvaltning konstaterar att bilden av Mjölby som en Fairtrade City stämmer med den vision för framtiden som kommunen har lagt fast. En grund för visionen är ett hållbart samhälle och arbetet med hållbar utveckling betonas. Att arbeta med Fairtrade City-konceptet är ett sätt att leda utvecklingen framåt. För att kommunen ska betraktas som en Fairtrade City krävs att Mjölby kommun som organisation uppfyller de kriterier som rör etisk upphandling, att vi bedriver ett aktivt informationsarbete kring rättvis handel, etiska och miljörelaterade frågor. Det krävs också att det finns ett utbud i butiker och på arbetsplatser av fairtrade-märkta produkter. I en Fairtrade City etableras ett samarbete mellan olika aktörer i samhället. Det kan vara både näringslivet, kyrkan, myndigheter och kommunen som ingår i den styrgrupp som behövs för det lokala arbetet. På kommunfullmäktiges sammanträde yrkar Mikaela Höjdevall (MP) bifall till kommunstyrelsens förslag. att bifalla motionen, samt att ge kommunstyrelsen i uppdrag att ta initiativ till och samverka för att Mjölby ska kunna bli en Fairtrade City kommun. Mikaela Höjdevall (MP) Carina Jönsson (S) Franco Sincic (V) Kommunstyrelsens förvaltning, hållbarhetsstrategen

4 Kommunfullmäktige (13) 119 Dnr KS/2011:212 Borgensavgifter för de kommunägda bolagen Marknadspriset på risk vid långivning har höjts efter finanskrisen Vidare har en ny lag för allmännyttiga kommunala bostadsbolag tillkommit och gäller från Dessa förändringar ger anledning till en översyn av gällande regler för borgensavgifter för de kommunägda bolagen. Kommunstyrelsen föreslår att för Bostadsbolaget i Mjölby och Fastighetsbolaget Mjölby Industribyggnader ska nuvarande årliga borgensavgift på 0,15 procent ändras till 0,40 procent att gälla från och med För Mjölby-Svartådalens Energi AB föreslås ingen ändring under den tiden som återstår av befintliga lån med kommunal borgen. Borgensavgiften på 0,15 procent kvarstår till dess lånet löper ut På kommunfullmäktiges sammanträde yrkar Carina Jönsson (S) bifall till kommunstyrelsens förslag. att Bostadsbolaget i Mjölby och Fastighetsbolaget Mjölby Industribyggnaders borgensavgifter höjs till 0,40 procent att gälla från och med 2011, att Mjölby-Svartådalens Energi AB:s borgensavgift ska vara oförändrad 0,15 procent, samt att uppdra till kommunstyrelsen att årligen följa upp att borgensavgiften speglar skillnaden mellan att låna med pantbrev och att låna med kommunal borgen och vid behov föreslå förändring. Bostadsbolaget i Mjölby Fastighetsbolaget Mjölby Industribyggnader Mjölby-Svartådalens Energi AB Ekonomikontoret

5 Kommunfullmäktige (13) 120 Dnr KS/2011:400 Övre gräns för upplåning 2012 Övre gräns för kommunens upplåning under 2012 föreslås vara 477 miljoner kronor. Därutöver har kommunen möjlighet att utnyttja den kredit som finns kopplad till kommunens koncernkonto i den bank som tillhandahåller banktjänster till kommunen, för närvarande Swedbank. Den totala upplåningen vid 2012 års början beräknas enligt nuvarande prognos vara cirka 412 miljoner kronor. Budgeterad låneskuld vid utgången av 2012 är 457 miljoner kronor. På kommunfullmäktiges sammanträde yrkar Carina Jönsson (S) bifall till kommunstyrelsens förslag. att fastställa den övre gränsen för kommunens upplåning under 2012 till 477 miljoner kronor. Ekonomikontoret

6 Kommunfullmäktige (13) 121 Dnr KS/2011:401 Ägardirektiv för Bostadsbolaget i Mjölby AB Enligt den nya lagen om allmännyttiga kommunala bostadsaktiebolag som trädde i kraft den 1 januari 2011 ska bolagen bedriva verksamheten i allmännyttigt syfte och enligt affärsmässiga principer. Det innebär bland annat att rågången mellan kommunen och bostadsbolaget behöver bli tydligare. Därför har en översyn gjorts av kommunens ägardirektiv för Bostadsbolaget i Mjölby AB. På kommunfullmäktiges sammanträde informerar kommunchef, Peter Karlsson om ärendet. Carina Jönsson (S), Monika Gideskog (M), Curt Karlsson (FP) och Jennifer Myrén (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. att fastställa förslag till Ägardirektiv för Bostadsbolaget i Mjölby AB. Bostadsbolaget i Mjölby AB Kommunstyrelsens förvaltning

7 Kommunfullmäktige (13) 122 Dnr KS/2011:451 Borgensramar från och med 2012 till de kommunala bolagen Mjölby kommun har sedan 2005 haft fastställda borgensramar för de kommunala bolagen. År 2007 fattades beslut om en avvecklingsplan för att minska kommunens sammanlagda risktagande. Beslutet innebär en successiv minskning av borgen fram till År 2018 ska borgen till bolagen vara helt avvecklad enligt beslutet. Under arbetet 2011 med nya ägardirektiv till Bostadsbolaget i Mjölby AB har frågan om kommunal borgen aktualiserats på nytt. Bostadsbolaget har framfört uppfattningen att det vore värdefullt för bolaget att kunna ha kvar möjligheten att låna med kommunal borgen. Borgensramarna för de helägda bolagen föreslås permanentas på 2012 års nivå. Det innebär en borgensram på 231 miljoner kronor för Bostadsbolaget och 10 miljoner kronor för Fastighetsaktiebolaget Mjölby Industribyggnader (FAMI), sammanlagt 241 miljoner kronor för de båda bolagen. De nya borgensramarna föreslås därmed gälla även efter 2012, till dess ett nytt beslut fattas i frågan. På kommunfullmäktiges sammanträde yrkar Carina Jönsson (S) och Monika Gideskog (M) bifall till kommunstyrelsens förslag. att upphäva kommunfullmäktiges beslut i 82/2007 om borgensramar för Bostadsbolaget i Mjölby AB samt för Fastighetsaktiebolaget Mjölby Industribyggnader, att såsom för egen skuld ingå borgen för Bostadsbolaget i Mjölby AB:s låneförpliktelser upp till ett totalt högsta lånebelopp om 231 miljoner kronor från och med 2012 jämte därpå löpande ränta och kostnader under respektive år, samt att såsom för egen skuld ingå borgen för Fastighetsaktiebolaget Mjölby Industribyggnaders låneförpliktelser upp till ett totalt högsta lånebelopp om 10 miljoner kronor från och med 2012 jämte därpå löpande ränta och kostnader under respektive år. Bostadsbolaget i Mjölby AB Fastighetsaktiebolaget Mjölby Industribyggnader Ekonomikontoret

8 Kommunfullmäktige (13) 123 Bokslutsprognos per den 31 oktober 2011 Budgeterat resultat enligt verksamhetsplan för år 2011 är 11,4 miljoner kronor. I föreliggande prognos beräknar nämnderna tillsammans ett underskott på 4,3 miljoner kronor. Finansieringen visar överskott på 11,8 mkr. Det medför att årets resultat prognostiseras till +18,9 miljoner kronor. I det prognostiserade resultatet ingår reavinster med 3,2 miljoner kronor, vilket ska räknas bort när avstämning mot balanskravet ska göras i bokslutet. Prognosen för årets resultat exklusive reavinster blir därmed +15,7 miljoner kronor. Den senaste skatteprognosen från Sveriges kommuner och landsting (SKL) för kommunalskatt och generella statsbidrag sammantaget visar +16,1 miljoner kronor jämfört med budget. Under perioden har 71 miljoner kronor investerats vilket till årets slut beräknas bli 103 miljoner kronor. Budgeterad investering är 205 miljoner kronor, varav tilläggsbudget 83 miljoner kronor. Låneskulden den 31 oktober uppgick till 434 miljoner kronor. Övre gräns för upplåning 2011 är 499 miljoner kronor. Det prognostiserade resultatet på 18,9 miljoner kronor reducerat med förväntade reavinster på 3,2 miljoner kronor pekar på ett balanskravsresultat på plus 15,7 miljoner kronor. Det innebär att balanskravet klaras gott och väl om prognosen håller. Förvaltningarnas samlade underskott beräknas bli drygt 4 miljoner kronor. Många nämnder räknar med att använda en del av sin tilläggsbudget, det vill säga tidigare års överskott. Omsorgs- och socialnämnden förväntas få ett underskott mot total budget inklusive tilläggsbudget på 4,5 miljoner kronor. Det är en prognos som förutsätter att pågående besparingar, vilka redovisas i denna prognos, får full effekt. Kostnadsutvecklingen på Kommunstyrelsens förvaltnings ITavdelning beräknas överskrida budget med 2,0 miljoner kronor och medför att förvaltningen får ett totalt underskott på 1,9 miljoner kronor. Kommunstyrelsens förvaltning avser att närmare analysera utfallet och återkomma med förslag till åtgärder. På kommunfullmäktiges sammanträde yrkar Carina Jönsson (S) bifall till kommunstyrelsens förslag. att lägga bokslutsprognosen till handlingarna. Ekonomikontoret, redovisningschefen

9 Kommunfullmäktige (13) 124 Dnr KS/2011:387 Förskole- och skolnämndens ansökan om garanti för full kostnadstäckning gällande barnomsorg på obekväm arbetstid I kommunens budget 2011 anslogs 450 tkr till den nya verksamheten barnomsorg på obekväm arbetstid. Beloppet avser drift under andra halvåret I Budgetberedningens förslag till ekonomisk ram 2012 för Förskoleoch skolnämnden ingår kronor avseende helårsdrift. Förskole- och skolnämnden fattade beslut att starta barnomsorg på obekväm arbetstid. Utredningen är baserad på den efterfrågan som kunnat konstateras under april/maj Av protokollet (FSN 36/2011) framgår att det kan antas att efterfrågan kommer att öka vartefter det blir mera känt att denna möjlighet finns i Mjölby och att kostnadsbilden därmed kan komma att förändras avsevärt. Förskole- och skolnämnden beslutade bland annat att ge skolförvaltningen i uppdrag att noga följa kostnadsutvecklingen för den nya verksamheten samt att ansöka hos kommunstyrelsen om garanti för full kostnadstäckning för verksamheten. Kommunstyrelsens förvaltning anser att nämndens ansökan om garanti för full kostnadstäckning för den nya verksamheten bör avslås. Garantier för full kostnadstäckning ligger inte i linje med kommunens principer för ekonomistyrning. Liksom för annan verksamhet är nämndens uppdrag att anordna verksamheten inom befintlig ekonomisk ram. Eventuella förslag till förändringar i ambitionsnivå eller resursåtgång får hanteras i budgetprocessen. På kommunfullmäktiges sammanträde yrkar Carina Jönsson (S) bifall till kommunstyrelsens förslag. att avslå förskole- och skolnämndens förslag till garanti för full kostnadstäckning för barnomsorg på obekväm arbetstid. Förskole- och skolnämnden Ekonomikontoret

10 Kommunfullmäktige (13) 125 Dnr KS/2010:457 Förändring av sammansättning och organisatorisk hemvist för kommunens råd i frågor rörande funktionsnedsättning (KRF) Omsorgs- och socialnämnden har inkommit med en skrivelse till kommunstyrelsen med en anmodan om förändring av Kommunens råd i frågor rörande funktionsnedsättning (KRF). Förändringen avser representation i, och hemvist för, rådet som för närvarande är kopplat till omsorgs- och socialnämndens verksamhetsområde. Man pekar på att en mycket stor andel av de frågor som lyfts i rådet rör områden som ligger utanför omsorgs- och socialnämndens ansvarsområde. Ett förslag till reviderad arbetsordning har tagits fram av kommunstyrelsens förvaltning i samråd med KRF. Med utgångspunkt från att handikappolitiken är sektorsövergripande och genomsyrar alla politikområden bör KRF vara sammansatt på ett sätt som speglar detta förhållningssätt. Därför föreslås att rådet flyttas från omsorgs- och socialnämndens verksamhetsområde för att istället knytas till kommunstyrelsen, och därvid utgöra en del av medborgardialogen. På kommunfullmäktiges sammanträde yrkar Carina Jönsson (S) och Monika Gideskog (M) bifall till kommunstyrelsens förslag med tillägget att uppdra till kommunstyrelsen att utse representanter för rådet. att att att att Kommunens råd i frågor rörande funktionsnedsättning (KRF) knyts till kommunstyrelsen från och med , ramjustering om kronor från omsorgs- och socialnämnden sker till kommunstyrelsen sker vid övergång av rådets hemvist, rådets nuvarande representanter i samband med förändringen av rådets organisatoriska hemvist entledigas från sitt uppdrag per , samt att uppdra till kommunstyrelsen att utse representanter för rådet. Kommunens råd i frågor rörande funktionsnedsättning Kommunstyrelsens förvaltning, ekonomikontoret och kansliet Omsorgs- och socialnämnden

11 Kommunfullmäktige (13) 126 Inkommen motion: Undanta skolan från besparingar I en motion föreslår Carina Johansson (FP) att förskole- och skolnämnden ska undantas från besparingar och att nämndens ram år 2012 ska förstärkas med 4,5 miljoner kronor. att motionen överlämnas till kommunstyrelsen för beredning. Kommunstyrelsens förvaltning, ekonomikontoret

12 Kommunfullmäktige (13) 127 Inkommen motion: Inför läsplattor i Mjölby kommun I en motion föreslår Tobias Josefsson (FP) att Mjölby kommun snarast möjligt övergår till att använda digitala läsplattor i kommunens politiska verksamheter. att motionen överlämnas till kommunstyrelsen för beredning. Kommunstyrelsens förvaltning, kansliet

13 Kommunfullmäktige (13) 128 Meddelanden Följande meddelande föredras och läggs till handlingarna: - Granskningsrapport avseende insatser till ensamkommande flyktingbarn

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2015-05-20 1 (31) Kommunstyrelsesalen, kl 9:30-16:00. Ordförande Cecilia Vilhelmsson Birgitta Gunnarsson

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2015-05-20 1 (31) Kommunstyrelsesalen, kl 9:30-16:00. Ordförande Cecilia Vilhelmsson Birgitta Gunnarsson Kommunstyrelsen 2015-05-20 1 (31) Plats och tid Kommunstyrelsesalen, kl 9:30-16:00 Beslutande Cecilia Vilhelmsson, S ordförande, ej 137, Thony Andersson, S, Monika Gideskog, M, Birgitta Gunnarsson, C,

Läs mer

Olle Ytterberg och Jonas Stenzelius

Olle Ytterberg och Jonas Stenzelius Kommunfullmäktige 2009-11-26 Plats och tid Kommunfullmäktigesalen kl 18.00-20.55 Beslutande Övriga deltagare Olle Ytterberg (s), Ingrid Noord-Silversten (s), Agneta Bode (s), Kjell Persson (s), Seija Tasala

Läs mer

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 504 Kommunstyrelsen 2010-11-29

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 504 Kommunstyrelsen 2010-11-29 Sammanträdesdatum 504 Plats och tid Eken, förvaltningshuset, Nybro, klockan 13.00-16.40 Beslutande Inger Rydbrink, ordförande (s) Christina Davidson, vice ordförande (c) Evy Annér (s) Kaj Göransson (s)

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige 2012-06-18 1 ( ) Plats och tid Sessionssalen, Kommunhuset, Hallstahammar, klockan 13.15 17.55 Beslutande Ordföranden Rolf Hahre (S), samt ledamöter enligt bifogad förteckning Övriga deltagande

Läs mer

Kommunstyrelsens ledningskontor, Kommunstyrelsens hus, den 11 juni 2010, klockan 09.00

Kommunstyrelsens ledningskontor, Kommunstyrelsens hus, den 11 juni 2010, klockan 09.00 Sammanträdesprotokoll 1 (48) Plats och tid Måndagen den 7 juni 2010 i Portalen, Baggängsvägen 65, klockan 13.00 16.00 Sammanträdet ajournerades klockan 14.20-14.45 Beslutande Övriga deltagande Niina Laitila

Läs mer

Kommunfullmäktige 2013-09-30 1 (28) Kerstin Bengtsson (S), ersättare Tobias Herz (C) Kerstin Bengtsson och Predrag Jankovic

Kommunfullmäktige 2013-09-30 1 (28) Kerstin Bengtsson (S), ersättare Tobias Herz (C) Kerstin Bengtsson och Predrag Jankovic Kommunfullmäktige 2013-09-30 1 (28) Plats och tid Kommunhuset i Älmhult måndagen den 30 september 2013 kl 18.30-19.50 Beslutande Monica Haider (S) Britta Croona (S) Sonja Emilsson (M) Gusten Mårtensson

Läs mer

Anna von Axelson, chef för Miljö- och bygglov Birgitta Gunolf, sekreterare. BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Anna von Axelson, chef för Miljö- och bygglov Birgitta Gunolf, sekreterare. BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag Myndighetsnämnden för teknik och miljö 2008-12-09 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Ersättare Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Angarnsrummet, Tunahuset Tuna torg 2,

Läs mer

Ersättare: Justeringens plats och tid: Kommunstyrelsens kansli den 14 november 2008. Underskrifter Sekreterare Bo Forsberg Paragrafer 103-118

Ersättare: Justeringens plats och tid: Kommunstyrelsens kansli den 14 november 2008. Underskrifter Sekreterare Bo Forsberg Paragrafer 103-118 Kommunstyrelsen 12 november 2008 1 (29) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl.13.30-17.00 Ajournering kl. 15.50-16.30 Beslutande: Per Gruvberger, ordf Per-Åke Sandberg Sune Frisk Bengt-Olov

Läs mer

BESLUTANDE Ledamöter: Robert Mörk (S) Eric Arvidsson (C) Roland Halvarsson (V), vice ordf. Monica Littorin (V)

BESLUTANDE Ledamöter: Robert Mörk (S) Eric Arvidsson (C) Roland Halvarsson (V), vice ordf. Monica Littorin (V) Kommunfullmäktige 2009-02-23 Sida 1 av 21 Plats och tid: Folkets Hus, kl. 18.30 19.25 BESLUTANDE Ledamöter: Robert Mörk (S) Eric Arvidsson (C) Roland Halvarsson (V), vice ordf. Monica Littorin (V) Annika

Läs mer

Ajournering under 99 kl. 10.30 10.45 samt under 99 kl. 11.30 11.40 89-99. Hanna Evelyndotter (MP) Thomas Johnsson (M) Mikaela Brentel (M)

Ajournering under 99 kl. 10.30 10.45 samt under 99 kl. 11.30 11.40 89-99. Hanna Evelyndotter (MP) Thomas Johnsson (M) Mikaela Brentel (M) Kommunfullmäktige 2015-06-1616 1(18) Plats och tid Thalia, Folkets Hus i Alvesta 16 juni 2015 kl. 09.00 13.00 Ajournering under 99 kl. 10.30 10.45 samt under 99 kl. 11.30 11.40 Justerade paragrafer 89-99

Läs mer

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 213 Kommunfullmäktige 2011-06-20

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 213 Kommunfullmäktige 2011-06-20 Sammanträdesdatum 213 Plats och tid Kulturhuset Kristallen, klockan 15.00-19.12 Beslutande Bernt Jonsson, ordförande Nils Grönqvist, 1:e vice ordförande Jan Enarsson, 2:e vice ordförande Inger Rydbrink

Läs mer

Kommunsekreterare, Anna Svedlund Kommundirektör, Ann-Katrin Sundelius Ekonomichef, Kerstin Ryding. ... Anna Svedlund. ...

Kommunsekreterare, Anna Svedlund Kommundirektör, Ann-Katrin Sundelius Ekonomichef, Kerstin Ryding. ... Anna Svedlund. ... KS2013/19 Plats och tid, Kommunstyrelsesalen, kl 08:30-15:15 ande Se sidan 2 Övriga deltagare Kommunsekreterare, Anna Svedlund Kommundirektör, Ann-Katrin Sundelius Ekonomichef, Kerstin Ryding Justerare

Läs mer

Larseric Ramlöv (fp)

Larseric Ramlöv (fp) Plats och tid Hotell de Geer, kl. 14.00 15.25 2008-08-11 1 (20) Beslutande Stig Andersson (s), ordförande Elisabet Rehn (v) Denny Lawrot (c) Birgit Svärd (s) Rune Haagel (s) Jan-Erik Svenblad (s) Inge

Läs mer

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2013-04-15 1 (15) Birgitta Gunnarsson. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2013-04-15 1 (15) Birgitta Gunnarsson. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunstyrelsen 2013-04-15 1 (15) Plats och tid Kommunstyrelsesalen, kl 9:30-16.05 Plats och tid Beslutande Cecilia Vilhelmsson (S) ordförande, Monika Gideskog (M), Thony Andersson (S), Kjell Gustafsson

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Kommunstyrelsens arbetsutskott Kommunstyrelsens arbetsutskott Tid Tisdagen den 19 maj 2015 kl. 8:30-9:10 Plats KS-salen, stadshuset Omfattning 37-38 Beslutande Anders Andersson (C) Christina Fosnes (M) Bertil Dahl (V) Inger Hilmansson

Läs mer

Folkets Hus B-sal måndag 2013-11-04 kl. 19.00-21.00 Enligt sidor 44 och 45. Kommunkontoret måndag 2013-11-11 kl. 16.00

Folkets Hus B-sal måndag 2013-11-04 kl. 19.00-21.00 Enligt sidor 44 och 45. Kommunkontoret måndag 2013-11-11 kl. 16.00 1(1) Plats och tid Beslutande Folkets Hus B-sal måndag 2013-11-04 kl. 19.00-21.00 Enligt sidor 44 och 45. Övriga deltagande Annika Eriksson, sekreterare Göran Lundström, kommunchef Fredrik Noaksson, vd

Läs mer

Protokoll från Ledningsutskottets sammanträde 2014-04-08. Innehållsförteckning. Innehåll EKSJÖ KOMMUN

Protokoll från Ledningsutskottets sammanträde 2014-04-08. Innehållsförteckning. Innehåll EKSJÖ KOMMUN Ledningsutskottet 2014-04-08 1 (32) Protokoll från Ledningsutskottets sammanträde 2014-04-08 Innehållsförteckning Innehåll Budgetuppföljning, kvartalsrapport - KLK... 3 Internkontrollplan 2014... 6 Internkontroll

Läs mer

Kommunfullmäktiges protokoll 2015-03-25

Kommunfullmäktiges protokoll 2015-03-25 Datum: Onsdagen den 25 mars 2015 Tid: kl 19.00 21.05 Plats: Stora Salongen, Folkets Hus, Lilla Edet Justeringsdag: Måndagen den 30 mars, klockan 16.00 Paragrafer: 10-20 Utses att justera: Leif Kinnunen

Läs mer

Kommunstyrelsen. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2013-09-10. Underskrifter ANSLAG/BEVIS

Kommunstyrelsen. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2013-09-10. Underskrifter ANSLAG/BEVIS Plats och tid Sammanträdesrummet Mästaren, kl 14.00-16.45 ande Claes Jägevall (FP) ordf Laila Gröhn (FP) ersätter Alda Daniel (FP) Claes-Gunnar Almestål (FP) Ann-Britt Danielsson (M) Peo Andersson (M)

Läs mer

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 156 Plats och tid Eken, förvaltningshuset, Nybro, klockan 13.00-16.00 Beslutande Markus Lund, ordförande (s) Stig Davidson, vice ordförande (c) Evy Annér (s), utom 85 Kaj Göransson (s)

Läs mer

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 512 Plats och tid Eken, förvaltningshuset, Nybro, klockan 12.30-14.20 Beslutande Markus Lund, ordförande (s) Stig Davidson, vice ordförande (c) Evy Annér (s) Kaj Göransson (s) Karl Längberg

Läs mer

PROTOKOLL Kommunstyrelsen. Sammanträdesdatum 2015-03-30

PROTOKOLL Kommunstyrelsen. Sammanträdesdatum 2015-03-30 KOMMUNSTYRELSEN Tid 10:00-15:45 Ajournering 11:05-11:15, 11:45-12:45, 14:10-14:25 Plats Ledamöter Skeppet, Kommunhuset Se bilaga Övriga Kicki Nordberg kommunchef Anette Oscarsson sektorschef sektor stödfunktioner

Läs mer

Föredragningslista Kommunstyrelsen

Föredragningslista Kommunstyrelsen Föredragningslista Kommunstyrelsen Plats och tid för sammanträdet Ånge kommunkontor, rum Flataklocken, tisdagen den 22 februari 2005, kl. 10.00 16.45. Ajournering kl 12.10 13.00! Föredragande Ärenden Upprop

Läs mer

Kommunstyrelsen 2014-10-07 1(16 )

Kommunstyrelsen 2014-10-07 1(16 ) Kommunstyrelsen -10-07 1(16 ) Plats och tid Nämndrummet, Kommunhuset, Skoghall, kl 13:30 15.30 Beslutande Leif Sandberg (M), jäv 142-143 Per Helsing (KD), ersättare för Charlie Weimers (KD) Thomas Otto

Läs mer

Protokoll från Ledningsutskottets sammanträde 2015-04-14. Innehåll 1 (27)

Protokoll från Ledningsutskottets sammanträde 2015-04-14. Innehåll 1 (27) 2015-04-14 Sida 1 (27) Protokoll från Ledningsutskottets sammanträde 2015-04-14 Innehåll Attraktivitet, Tillväxtverket - medfinansiering... 4 Attraktivitet, Tillväxtverket - medfinansiering... 5 Placering

Läs mer

473 Kommunstyrelsens ärendelista. 474 Vallonbygden rapporterar. 476 Investeringsplan uppföljning. 477 Investeringsförslag för gång- och cykelvägar

473 Kommunstyrelsens ärendelista. 474 Vallonbygden rapporterar. 476 Investeringsplan uppföljning. 477 Investeringsförslag för gång- och cykelvägar 2010-10-04 Paragrafer 473 Kommunstyrelsens ärendelista 474 Vallonbygden rapporterar 475 Underhållsplan affärsområde förvaltade fastigheter Vallonbygden 476 Investeringsplan uppföljning 477 Investeringsförslag

Läs mer

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40)

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40) SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40) Paragrafer 79-103 Plats och tid ande Stadshuset, Säfflesalen kl. 19.00-22.50 ( 96 har justerats omedelbart) Enligt bifogad närvarolista Tjänstgörande - - ersättare Övriga

Läs mer

Katrin Siverby, sekreterare Gert Norell, kommundirektör 10. Carl-Uno Olsson och Onni Vehviläinen ANSLAG/BEVIS

Katrin Siverby, sekreterare Gert Norell, kommundirektör 10. Carl-Uno Olsson och Onni Vehviläinen ANSLAG/BEVIS VARA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 2010-11-29 1 Plats och tid Vara konserthus kl. 17.05-20.30 (ajournering kl. 17.30-17.35, 17.50-17.55, 18.00-18.30,* Beslutande Se bifogat

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 2014-05-14 Kommunstyrelsens arbetsutskott

Sammanträdesprotokoll 2014-05-14 Kommunstyrelsens arbetsutskott 1(25) Tid och plats 2014-05-14 - Kommunhuset klockan 13.30-16.55. Beslutande Carina Zachau (M) - ordförande Tomas Nilsson (C) - förste vice ordförande Christer Olsson (S) - andre vice ordförande Gunnar

Läs mer

Anslag/bevis. Sida 1 Sammanträdesprotokoll Datum: 2010-02-01 Nämnd/styrelse: Kommunstyrelsen. Sammanträdesdatum 2010-02-01

Anslag/bevis. Sida 1 Sammanträdesprotokoll Datum: 2010-02-01 Nämnd/styrelse: Kommunstyrelsen. Sammanträdesdatum 2010-02-01 Sida 1 Sammanträdesdatum 2010-02-01 Plats och tid Kommunkontoret kl. 08.30-12:25 Beslutande Christer Aronsson (C), ordförande Barbro Gustafsson (M) Maria Radivoj (S) Gunilla Hermansson (KD) Martin Alfborger

Läs mer