Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige (13) Sammanträdet ajourneras kl

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 2011-12-13 1 (13) Sammanträdet ajourneras kl 19.50 20.10."

Transkript

1 Kommunfullmäktige (13) Plats och tid Hörsalen, Stadshuset i Mjölby, kl Plats och tid Beslutande Carina Jönsson (S), Anders Gustavsson (S) (ersättare för Cecilia Vilhelmsson (S)), Monika Gideskog (M), Carina Johansson (FP), Lilian Alexandersson (SPI), Björn Stridbeck (SD), Karin Ahl (M), Samira Akhori (S), Franco Sincic (V), Mikaela Höjdevall (MP), Birgitta Gunnarsson (C), Håkan Wass (KD), Mats Allard (M), Jan-Erik Jeppsson (M) (ersättare för Claes Andersson (M)), Thony Andersson (S), Sigbritt Bothin (S), Jan-Olof Dahlström (S), Lindhia Petersson (M), Ulla-Britt Fornell (S), Kjell Gustafsson (S), Therese Gustafsson (KD), Göran Hugo (S), Chatarina Jeppsson (M)), Krstina Lindberg (S) (ersättare för Anna Johansson (S)), Tobias Josefsson (FP), Curt Karlsson (FP), Iréne Karlsson (M), Nicklas Karlsson (S), Jim Kellander (FP), Christina Knutsson(C), Jonas Konstenius (M), Carina Kärrlander (S), Kent Kärrlander (S), Per-Olof Lindelöf (M), Roger Max (V), Jennifer Myrén (S), Miko Månsson (S), Anette Ohlsson (M), Göran Westerberg (S ) (ersättare för Kristina Selvin (S)), Anders Steen (C), Eric Westerberg (MP), Elisabeth Moborg (S), Fredrik Holmer (M) och Jörgen Oskarsson (S) Ej tjänstgörande ersättare Jenny Jonzon (M), Elin Ross (M), Tony Lingeby (C), Maud Steen (C), Gun-Inger Andersson (FP), Yvonne Jakobsson-Mellberg (FP), Gunvor Gransö (KD), Ann-Marie Pettersson (S), Rainer Fredriksson (S), Birgit Ekström (S), Stefan Rylander (S), Eva-Gun Carlsson Sincic (S), Östen Lindqvist (S), Krister Winér (MP), Leif Ekström (SPI) och Ivan Alexandersson (SPI) Sammanträdet ajourneras kl Övriga deltagande Karolina Hedlund, hållbarhetsstrateg 117 Peter Karlsson, kommunchef 121 Maria Blomberg, kommunsekreterare Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Sekreterare Maria Blomberg Paragrafer Ordförande Jörgen Oskarsson (S) Justerande Miko Månsson (S) ANSLAG/BEVIS Karin Ahl (M) Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ Kommunfullmäktige Datum för Datum för anslags uppsättande anslags nedtagande Förvaringsplats för protokollet Underskrift... Maria Blomberg

2 Kommunfullmäktige (13) 117 Dnr KS/2011:195 Energiplan och Klimatstrategi för Mjölby kommun Enligt lagen om kommunal energiplanering (1977:439) ska varje kommun ha en aktuell plan för tillförsel, distribution och användning av energi. Planen ska fastställas av kommunfullmäktige. Den nu framtagna Energiplan och Klimatstrategi ersätter kommunens nuvarande Energiplan från Energi är viktigt för vår livskvalitet och för att vårt samhälle ska fungera. Samtidigt påverkar vår energianvändning miljön. Tillsammans kan vi bidra till att minska energianvändningen. Kommunen kan påverka energianvändningen och energitillförseln på många sätt, bland annat genom att agera som informatör, fastighetsägare, arbetsgivare och ägare till ett energibolag. På kommunfullmäktiges sammanträde informerar hållbarhetsstrateg Karolina Hedlund om ärendet. Carina Jönsson (S), Monika Gideskog (M), Jim Kellander (FP) och Birgitta Gunnarsson (C) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. att anta förslag till Energiplan och Klimatstrategi. Kommunstyrelsens förvaltning, hållbarhetsstrategen

3 Kommunfullmäktige (13) 118 Dnr KS/2011:204 Svar på motion: Gör Mjölby till en Fairtrade City-kommun Mikaela Höjdevall (MP), Carina Jönsson (S) och Franco Sincic (V) har i en motion föreslagit att Mjölby kommun ska ta initiativ till och verka för att Mjölby blir en Fairtrade City. Kommunstyrelsens förvaltning konstaterar att bilden av Mjölby som en Fairtrade City stämmer med den vision för framtiden som kommunen har lagt fast. En grund för visionen är ett hållbart samhälle och arbetet med hållbar utveckling betonas. Att arbeta med Fairtrade City-konceptet är ett sätt att leda utvecklingen framåt. För att kommunen ska betraktas som en Fairtrade City krävs att Mjölby kommun som organisation uppfyller de kriterier som rör etisk upphandling, att vi bedriver ett aktivt informationsarbete kring rättvis handel, etiska och miljörelaterade frågor. Det krävs också att det finns ett utbud i butiker och på arbetsplatser av fairtrade-märkta produkter. I en Fairtrade City etableras ett samarbete mellan olika aktörer i samhället. Det kan vara både näringslivet, kyrkan, myndigheter och kommunen som ingår i den styrgrupp som behövs för det lokala arbetet. På kommunfullmäktiges sammanträde yrkar Mikaela Höjdevall (MP) bifall till kommunstyrelsens förslag. att bifalla motionen, samt att ge kommunstyrelsen i uppdrag att ta initiativ till och samverka för att Mjölby ska kunna bli en Fairtrade City kommun. Mikaela Höjdevall (MP) Carina Jönsson (S) Franco Sincic (V) Kommunstyrelsens förvaltning, hållbarhetsstrategen

4 Kommunfullmäktige (13) 119 Dnr KS/2011:212 Borgensavgifter för de kommunägda bolagen Marknadspriset på risk vid långivning har höjts efter finanskrisen Vidare har en ny lag för allmännyttiga kommunala bostadsbolag tillkommit och gäller från Dessa förändringar ger anledning till en översyn av gällande regler för borgensavgifter för de kommunägda bolagen. Kommunstyrelsen föreslår att för Bostadsbolaget i Mjölby och Fastighetsbolaget Mjölby Industribyggnader ska nuvarande årliga borgensavgift på 0,15 procent ändras till 0,40 procent att gälla från och med För Mjölby-Svartådalens Energi AB föreslås ingen ändring under den tiden som återstår av befintliga lån med kommunal borgen. Borgensavgiften på 0,15 procent kvarstår till dess lånet löper ut På kommunfullmäktiges sammanträde yrkar Carina Jönsson (S) bifall till kommunstyrelsens förslag. att Bostadsbolaget i Mjölby och Fastighetsbolaget Mjölby Industribyggnaders borgensavgifter höjs till 0,40 procent att gälla från och med 2011, att Mjölby-Svartådalens Energi AB:s borgensavgift ska vara oförändrad 0,15 procent, samt att uppdra till kommunstyrelsen att årligen följa upp att borgensavgiften speglar skillnaden mellan att låna med pantbrev och att låna med kommunal borgen och vid behov föreslå förändring. Bostadsbolaget i Mjölby Fastighetsbolaget Mjölby Industribyggnader Mjölby-Svartådalens Energi AB Ekonomikontoret

5 Kommunfullmäktige (13) 120 Dnr KS/2011:400 Övre gräns för upplåning 2012 Övre gräns för kommunens upplåning under 2012 föreslås vara 477 miljoner kronor. Därutöver har kommunen möjlighet att utnyttja den kredit som finns kopplad till kommunens koncernkonto i den bank som tillhandahåller banktjänster till kommunen, för närvarande Swedbank. Den totala upplåningen vid 2012 års början beräknas enligt nuvarande prognos vara cirka 412 miljoner kronor. Budgeterad låneskuld vid utgången av 2012 är 457 miljoner kronor. På kommunfullmäktiges sammanträde yrkar Carina Jönsson (S) bifall till kommunstyrelsens förslag. att fastställa den övre gränsen för kommunens upplåning under 2012 till 477 miljoner kronor. Ekonomikontoret

6 Kommunfullmäktige (13) 121 Dnr KS/2011:401 Ägardirektiv för Bostadsbolaget i Mjölby AB Enligt den nya lagen om allmännyttiga kommunala bostadsaktiebolag som trädde i kraft den 1 januari 2011 ska bolagen bedriva verksamheten i allmännyttigt syfte och enligt affärsmässiga principer. Det innebär bland annat att rågången mellan kommunen och bostadsbolaget behöver bli tydligare. Därför har en översyn gjorts av kommunens ägardirektiv för Bostadsbolaget i Mjölby AB. På kommunfullmäktiges sammanträde informerar kommunchef, Peter Karlsson om ärendet. Carina Jönsson (S), Monika Gideskog (M), Curt Karlsson (FP) och Jennifer Myrén (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. att fastställa förslag till Ägardirektiv för Bostadsbolaget i Mjölby AB. Bostadsbolaget i Mjölby AB Kommunstyrelsens förvaltning

7 Kommunfullmäktige (13) 122 Dnr KS/2011:451 Borgensramar från och med 2012 till de kommunala bolagen Mjölby kommun har sedan 2005 haft fastställda borgensramar för de kommunala bolagen. År 2007 fattades beslut om en avvecklingsplan för att minska kommunens sammanlagda risktagande. Beslutet innebär en successiv minskning av borgen fram till År 2018 ska borgen till bolagen vara helt avvecklad enligt beslutet. Under arbetet 2011 med nya ägardirektiv till Bostadsbolaget i Mjölby AB har frågan om kommunal borgen aktualiserats på nytt. Bostadsbolaget har framfört uppfattningen att det vore värdefullt för bolaget att kunna ha kvar möjligheten att låna med kommunal borgen. Borgensramarna för de helägda bolagen föreslås permanentas på 2012 års nivå. Det innebär en borgensram på 231 miljoner kronor för Bostadsbolaget och 10 miljoner kronor för Fastighetsaktiebolaget Mjölby Industribyggnader (FAMI), sammanlagt 241 miljoner kronor för de båda bolagen. De nya borgensramarna föreslås därmed gälla även efter 2012, till dess ett nytt beslut fattas i frågan. På kommunfullmäktiges sammanträde yrkar Carina Jönsson (S) och Monika Gideskog (M) bifall till kommunstyrelsens förslag. att upphäva kommunfullmäktiges beslut i 82/2007 om borgensramar för Bostadsbolaget i Mjölby AB samt för Fastighetsaktiebolaget Mjölby Industribyggnader, att såsom för egen skuld ingå borgen för Bostadsbolaget i Mjölby AB:s låneförpliktelser upp till ett totalt högsta lånebelopp om 231 miljoner kronor från och med 2012 jämte därpå löpande ränta och kostnader under respektive år, samt att såsom för egen skuld ingå borgen för Fastighetsaktiebolaget Mjölby Industribyggnaders låneförpliktelser upp till ett totalt högsta lånebelopp om 10 miljoner kronor från och med 2012 jämte därpå löpande ränta och kostnader under respektive år. Bostadsbolaget i Mjölby AB Fastighetsaktiebolaget Mjölby Industribyggnader Ekonomikontoret

8 Kommunfullmäktige (13) 123 Bokslutsprognos per den 31 oktober 2011 Budgeterat resultat enligt verksamhetsplan för år 2011 är 11,4 miljoner kronor. I föreliggande prognos beräknar nämnderna tillsammans ett underskott på 4,3 miljoner kronor. Finansieringen visar överskott på 11,8 mkr. Det medför att årets resultat prognostiseras till +18,9 miljoner kronor. I det prognostiserade resultatet ingår reavinster med 3,2 miljoner kronor, vilket ska räknas bort när avstämning mot balanskravet ska göras i bokslutet. Prognosen för årets resultat exklusive reavinster blir därmed +15,7 miljoner kronor. Den senaste skatteprognosen från Sveriges kommuner och landsting (SKL) för kommunalskatt och generella statsbidrag sammantaget visar +16,1 miljoner kronor jämfört med budget. Under perioden har 71 miljoner kronor investerats vilket till årets slut beräknas bli 103 miljoner kronor. Budgeterad investering är 205 miljoner kronor, varav tilläggsbudget 83 miljoner kronor. Låneskulden den 31 oktober uppgick till 434 miljoner kronor. Övre gräns för upplåning 2011 är 499 miljoner kronor. Det prognostiserade resultatet på 18,9 miljoner kronor reducerat med förväntade reavinster på 3,2 miljoner kronor pekar på ett balanskravsresultat på plus 15,7 miljoner kronor. Det innebär att balanskravet klaras gott och väl om prognosen håller. Förvaltningarnas samlade underskott beräknas bli drygt 4 miljoner kronor. Många nämnder räknar med att använda en del av sin tilläggsbudget, det vill säga tidigare års överskott. Omsorgs- och socialnämnden förväntas få ett underskott mot total budget inklusive tilläggsbudget på 4,5 miljoner kronor. Det är en prognos som förutsätter att pågående besparingar, vilka redovisas i denna prognos, får full effekt. Kostnadsutvecklingen på Kommunstyrelsens förvaltnings ITavdelning beräknas överskrida budget med 2,0 miljoner kronor och medför att förvaltningen får ett totalt underskott på 1,9 miljoner kronor. Kommunstyrelsens förvaltning avser att närmare analysera utfallet och återkomma med förslag till åtgärder. På kommunfullmäktiges sammanträde yrkar Carina Jönsson (S) bifall till kommunstyrelsens förslag. att lägga bokslutsprognosen till handlingarna. Ekonomikontoret, redovisningschefen

9 Kommunfullmäktige (13) 124 Dnr KS/2011:387 Förskole- och skolnämndens ansökan om garanti för full kostnadstäckning gällande barnomsorg på obekväm arbetstid I kommunens budget 2011 anslogs 450 tkr till den nya verksamheten barnomsorg på obekväm arbetstid. Beloppet avser drift under andra halvåret I Budgetberedningens förslag till ekonomisk ram 2012 för Förskoleoch skolnämnden ingår kronor avseende helårsdrift. Förskole- och skolnämnden fattade beslut att starta barnomsorg på obekväm arbetstid. Utredningen är baserad på den efterfrågan som kunnat konstateras under april/maj Av protokollet (FSN 36/2011) framgår att det kan antas att efterfrågan kommer att öka vartefter det blir mera känt att denna möjlighet finns i Mjölby och att kostnadsbilden därmed kan komma att förändras avsevärt. Förskole- och skolnämnden beslutade bland annat att ge skolförvaltningen i uppdrag att noga följa kostnadsutvecklingen för den nya verksamheten samt att ansöka hos kommunstyrelsen om garanti för full kostnadstäckning för verksamheten. Kommunstyrelsens förvaltning anser att nämndens ansökan om garanti för full kostnadstäckning för den nya verksamheten bör avslås. Garantier för full kostnadstäckning ligger inte i linje med kommunens principer för ekonomistyrning. Liksom för annan verksamhet är nämndens uppdrag att anordna verksamheten inom befintlig ekonomisk ram. Eventuella förslag till förändringar i ambitionsnivå eller resursåtgång får hanteras i budgetprocessen. På kommunfullmäktiges sammanträde yrkar Carina Jönsson (S) bifall till kommunstyrelsens förslag. att avslå förskole- och skolnämndens förslag till garanti för full kostnadstäckning för barnomsorg på obekväm arbetstid. Förskole- och skolnämnden Ekonomikontoret

10 Kommunfullmäktige (13) 125 Dnr KS/2010:457 Förändring av sammansättning och organisatorisk hemvist för kommunens råd i frågor rörande funktionsnedsättning (KRF) Omsorgs- och socialnämnden har inkommit med en skrivelse till kommunstyrelsen med en anmodan om förändring av Kommunens råd i frågor rörande funktionsnedsättning (KRF). Förändringen avser representation i, och hemvist för, rådet som för närvarande är kopplat till omsorgs- och socialnämndens verksamhetsområde. Man pekar på att en mycket stor andel av de frågor som lyfts i rådet rör områden som ligger utanför omsorgs- och socialnämndens ansvarsområde. Ett förslag till reviderad arbetsordning har tagits fram av kommunstyrelsens förvaltning i samråd med KRF. Med utgångspunkt från att handikappolitiken är sektorsövergripande och genomsyrar alla politikområden bör KRF vara sammansatt på ett sätt som speglar detta förhållningssätt. Därför föreslås att rådet flyttas från omsorgs- och socialnämndens verksamhetsområde för att istället knytas till kommunstyrelsen, och därvid utgöra en del av medborgardialogen. På kommunfullmäktiges sammanträde yrkar Carina Jönsson (S) och Monika Gideskog (M) bifall till kommunstyrelsens förslag med tillägget att uppdra till kommunstyrelsen att utse representanter för rådet. att att att att Kommunens råd i frågor rörande funktionsnedsättning (KRF) knyts till kommunstyrelsen från och med , ramjustering om kronor från omsorgs- och socialnämnden sker till kommunstyrelsen sker vid övergång av rådets hemvist, rådets nuvarande representanter i samband med förändringen av rådets organisatoriska hemvist entledigas från sitt uppdrag per , samt att uppdra till kommunstyrelsen att utse representanter för rådet. Kommunens råd i frågor rörande funktionsnedsättning Kommunstyrelsens förvaltning, ekonomikontoret och kansliet Omsorgs- och socialnämnden

11 Kommunfullmäktige (13) 126 Inkommen motion: Undanta skolan från besparingar I en motion föreslår Carina Johansson (FP) att förskole- och skolnämnden ska undantas från besparingar och att nämndens ram år 2012 ska förstärkas med 4,5 miljoner kronor. att motionen överlämnas till kommunstyrelsen för beredning. Kommunstyrelsens förvaltning, ekonomikontoret

12 Kommunfullmäktige (13) 127 Inkommen motion: Inför läsplattor i Mjölby kommun I en motion föreslår Tobias Josefsson (FP) att Mjölby kommun snarast möjligt övergår till att använda digitala läsplattor i kommunens politiska verksamheter. att motionen överlämnas till kommunstyrelsen för beredning. Kommunstyrelsens förvaltning, kansliet

13 Kommunfullmäktige (13) 128 Meddelanden Följande meddelande föredras och läggs till handlingarna: - Granskningsrapport avseende insatser till ensamkommande flyktingbarn

Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 2012-04-24 1 (19) Sigbritt Bothin (S) och Anders Steen (C)

Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 2012-04-24 1 (19) Sigbritt Bothin (S) och Anders Steen (C) Kommunfullmäktige 2012-04-24 1 (19) Plats och tid Hörsalen, Stadshuset i Mjölby, kl 19.00-23.05 Plats och tid Beslutande Carina Jönsson (S), Cecilia Vilhelmsson (S), Monika Gideskog (M), Carina Johansson

Läs mer

Hörsalen, Stadshuset i Mjölby kl 19.00-21.55. Jan-Olof Dahlström (S) och Claes Andersson (M) Måndag 29 augusti 2011, kl 11.30 i Stadshuset i Mjölby

Hörsalen, Stadshuset i Mjölby kl 19.00-21.55. Jan-Olof Dahlström (S) och Claes Andersson (M) Måndag 29 augusti 2011, kl 11.30 i Stadshuset i Mjölby Kommunfullmäktige 2011-08-23 1 (15) Plats och tid Hörsalen, Stadshuset i Mjölby kl 19.00-21.55 Beslutande Carina Jönsson (S), Cecilia Vilhelmsson (S), Monika Gideskog (M), Carina Jönsson (S), Lilian Alexandersson

Läs mer

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen (17) Kommunstyrelsesalen, Stadshuset i Mjölby, kl

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen (17) Kommunstyrelsesalen, Stadshuset i Mjölby, kl Kommunstyrelsen 2011-11-23 1 (17) Plats och tid Kommunstyrelsesalen, Stadshuset i Mjölby, kl 14.00-16.40 Beslutande Carina Jönsson (S) Kjell Gustavsson (S), tjänstgör för Cecilia Vilhelmsson (S) Mats Allard

Läs mer

Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige (17) Hörsalen, Stadshuset i Mjölby, kl 19:00-21:00 Sammanträdet ajourneras kl 19:50 20:00

Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige (17) Hörsalen, Stadshuset i Mjölby, kl 19:00-21:00 Sammanträdet ajourneras kl 19:50 20:00 Kommunfullmäktige 2014-09-30 1 (17) Plats och tid Hörsalen, Stadshuset i Mjölby, kl 19:00-21:00 Sammanträdet ajourneras kl 19:50 20:00 Beslutande Se bilaga Ersättare Se bilaga Övriga deltagande Dag Segrell,

Läs mer

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2012-11-07 1 (10) Stadshuset i Mjölby, Kommunstyrelsesalen, kl 14.00-15.35 Plats och tid Beslutande

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2012-11-07 1 (10) Stadshuset i Mjölby, Kommunstyrelsesalen, kl 14.00-15.35 Plats och tid Beslutande Kommunstyrelsen 2012-11-07 1 (10) Plats och tid Stadshuset i Mjölby, Kommunstyrelsesalen, kl 14.00-15.35 Plats och tid Beslutande Carina Jönsson (S) Cecilia Vilhelmsson (S) Monika Gideskog (M) Thony Andersson

Läs mer

Slutlig rösträkning och mandatfördelning

Slutlig rösträkning och mandatfördelning 1/1 PROTOKOLL 2010-09-20 09-29 Slutlig rösträkning och mandatfördelning Val till kommunfullmäktige 2010-09-19 Kommun: MJÖLBY Plats: Länsstyrelsen Östergötland Dnr: 201-4460-10 Rösträkningen och fördelningen

Läs mer

Demokrati. i Mjölby kommun. Vart fjärde år väljer vi de företrädare som vi tror kan styra Mjölby. Du är alltid välkommen att kontakta dina politiker!

Demokrati. i Mjölby kommun. Vart fjärde år väljer vi de företrädare som vi tror kan styra Mjölby. Du är alltid välkommen att kontakta dina politiker! www.mjolby.se Demokrati i Mjölby kommun 011 014 Vart fjärde år väljer vi de företrädare som vi tror kan styra Mjölby kommun på bästa sätt. Genom valen till kommunfullmäktige kan vi påverka vilken politik

Läs mer

Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige (14) Hörsalen i Stadshuset, Mjölby, kl Per-Olof Lindelöf, M och Sigbritt Bothin, S

Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige (14) Hörsalen i Stadshuset, Mjölby, kl Per-Olof Lindelöf, M och Sigbritt Bothin, S Kommunfullmäktige 2010-03-23 1 (14) Plats och tid Hörsalen i Stadshuset, Mjölby, kl 19.00-19.55 Tjänstgörande ersättare och frånvarande ordinarie ledamöter Karin Starkhammar, KD ersätter Håkan Wass, KD

Läs mer

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2009-05-06 1 (10)

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2009-05-06 1 (10) Kommunstyrelsen 2009-05-06 1 (10) Plats och tid Kommunstyrelsesalen, kl 14:00-17:00 Plats och tid Beslutande Monika Gideskog, M Carina Johansson, FP Birgitta Engholm, M Ingemar Nycander, C Håkan Wass,

Läs mer

Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige (15) Hörsalen i Stadshuset i Mjölby, kl

Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige (15) Hörsalen i Stadshuset i Mjölby, kl Kommunfullmäktige 2012-10-23 1 (15) Plats och tid Hörsalen i Stadshuset i Mjölby, kl 19.15-21.25 Beslutande Carina Jönsson (S), Cecilia Vilhemsson (S), Monika Gideskog (M), CArina Johansson (FP), Lilian

Läs mer

Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige (19) Hörsalen, Stadshuset, Mjölby, kl 19:00-20:20

Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige (19) Hörsalen, Stadshuset, Mjölby, kl 19:00-20:20 Kommunfullmäktige 2011-04-19 1 (19) Plats och tid Hörsalen, Stadshuset, Mjölby, kl 19:00-20:20 Tjänstgörande ersättare och frånvarande ordinarie ledamöter Gunvor Gransö, kd, ersätter Håkan Wass, KD Lena

Läs mer

Bokslutsprognos

Bokslutsprognos 1(4) Kommunstyrelsens förvaltning Handläggare Chris Tevell Tfn 0142-850 22 Kommunstyrelsen Bokslutsprognos 2012-03-31 Sammanfattning Budgeterat resultat enligt verksamhetsplan för år 2012 är 10,5 mkr.

Läs mer

Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 2014-04-29 1 (19) Dag Segrell kommunchef Yngve Welander, ordf kommunrevisionen

Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 2014-04-29 1 (19) Dag Segrell kommunchef Yngve Welander, ordf kommunrevisionen Kommunfullmäktige 2014-04-29 1 (19) Plats och tid Hörsalen, Stadshuset i Mjölby kl 19:00-21:15 Plats och tid Beslutande Se bilaga Ersättare Se bilaga Övriga deltagande Dag Segrell kommunchef Yngve Welander,

Läs mer

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2012-03-07 1 (16) Stadshuset i Mjölby, Kommunstyrelsesalen, kl 14.00-17.55 Plats och tid Beslutande

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2012-03-07 1 (16) Stadshuset i Mjölby, Kommunstyrelsesalen, kl 14.00-17.55 Plats och tid Beslutande Kommunstyrelsen 2012-03-07 1 (16) Plats och tid Stadshuset i Mjölby, Kommunstyrelsesalen, kl 14.00-17.55 Plats och tid Beslutande Carina Jönsson (S) Cecilia Vilhelmsson (S), tjänstgör ej 66 Kristina Lindberg

Läs mer

Kommunfullmäktige 2015-02-16 1(11 ) Se bifogad närvarolista. Margareta Persson, kommunsekreterare Caroline Depui, kommunchef

Kommunfullmäktige 2015-02-16 1(11 ) Se bifogad närvarolista. Margareta Persson, kommunsekreterare Caroline Depui, kommunchef Kommunfullmäktige 2015-02-16 1(11 ) Plats och tid Sessionssalen, kommunhuset, Skoghall, kl 18.30-18:55 Beslutande Se bifogad närvarolista Övriga närvarande Margareta Persson, kommunsekreterare Caroline

Läs mer

Kommunstyrelsesalen, kl 09:30 13:00. Patrik Hjalmarsson. Ordförande Cecilia Vilhelmsson. Justerande Tommy Engback

Kommunstyrelsesalen, kl 09:30 13:00. Patrik Hjalmarsson. Ordförande Cecilia Vilhelmsson. Justerande Tommy Engback Kommunstyrelsen 2016-03-09 1 (9) Plats och tid Kommunstyrelsesalen, kl 09:30 13:00 Beslutande Cecilia Vilhelmsson, S, ordförande, Birgitta Gunnarsson, C, Monika Gideskog, M, Thony Andersson, S, Eric Westerberg,

Läs mer

TOMELILLA KOMMUN Kommunstyrelsen

TOMELILLA KOMMUN Kommunstyrelsen : Plats och tid Kommunhuset, Tomelilla, den, kl. 14.00-14-15 Beslutande Se sidan 2 Övriga närvarande Kommunchef Göran Clausson, kanslichef Christian Björkqvist, ekonomichef Eva Lundberg Utses att justera

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Kommunstyrelsens budgetutskott 2013-03-26 1 Plats och tid Kommunkontoret, Malung, kl. 08.30-10.30. Beslutande Kurt Podgorski (S) ordförande Christin Löfstrand (V) Pär Kindlund (C) Tom Martinsson (M) Martina

Läs mer

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2010-02-17 1 (17)

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2010-02-17 1 (17) Kommunstyrelsen 2010-02-17 1 (17) Plats och tid Kommunstyrelsesalen, kl 14:00-17:00 Plats och tid Beslutande Monika Gideskog, M Carina Johansson, FP Birgitta Engholm, M Ingemar Nycander, C Håkan Wass,

Läs mer

Kommunstyrelsen. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2013-09-10. Underskrifter ANSLAG/BEVIS

Kommunstyrelsen. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2013-09-10. Underskrifter ANSLAG/BEVIS Plats och tid Sammanträdesrummet Mästaren, kl 14.00-16.45 ande Claes Jägevall (FP) ordf Laila Gröhn (FP) ersätter Alda Daniel (FP) Claes-Gunnar Almestål (FP) Ann-Britt Danielsson (M) Peo Andersson (M)

Läs mer

Hörsalen, kl 19:00-20:30

Hörsalen, kl 19:00-20:30 Kommunfullmäktige 2015-05-26 1 (14) Plats och tid Hörsalen, kl 19:00-20:30 Beslutande Oskarsson Jörgen (S) ordf, Vilhelmsson Cecilia (S), Gideskog Monika (M), Johansson Anna (S), Ohlsson Annette (M), Karlsson,

Läs mer

Kommunstyrelsesalen, kl 09:30-11:45. Patrik Hjalmarsson. Ordförande Cecilia Vilhelmsson. Justerande Annette Ohlsson

Kommunstyrelsesalen, kl 09:30-11:45. Patrik Hjalmarsson. Ordförande Cecilia Vilhelmsson. Justerande Annette Ohlsson Kommunstyrelsen 2015-08-12 1 (12) Plats och tid Kommunstyrelsesalen, kl 09:30-11:45 Beslutande Cecilia Vilhelmsson, S ordförande, Kjell Gustafsson, S, (ersättare för Thony Andersson, S), Monika Gideskog,

Läs mer

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2011-03-02 1 (11)

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2011-03-02 1 (11) Kommunstyrelsen 2011-03-02 1 (11) Plats och tid Kommunstyrelsesalen, kl 14.00-16:40 Plats och tid Beslutande Carina Jönsson, S Cecilia Vilhelmsson, S Miko Månsson, S 49-50 Kjell Gustafsson, S 51-57 Franco

Läs mer

Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige (12) Hörsalen, Stadshuset, Mjölby, kl 19:00-20:10. Göran Hugo, S och Annette Ohlsson, M

Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige (12) Hörsalen, Stadshuset, Mjölby, kl 19:00-20:10. Göran Hugo, S och Annette Ohlsson, M Kommunfullmäktige 2011-06-14 1 (12) Plats och tid Hörsalen, Stadshuset, Mjölby, kl 19:00-20:10 Beslutande Jenny Jonzon, M ersätter Karin Ahl, M Ragnar Vieby, M ersätter Mats Allard, M Anders Gustavsson,

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2012-04-02

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2012-04-02 1 Plats och tid Beslutande Övriga deltagande Carl August-rummet, kommunkontoret, Ödeshög måndagen den 2 april 2012 kl 13:00-14:50 Magnus Oscarsson (KD), ordförande Roger Silfver (C), ersättare för Arne

Läs mer

Kommunstyrelsesalen, kl 09:00 10:30. Dag Segrell, kommunchef, Hanna Hammarlund. Patrik Hjalmarsson. Ordförande Cecilia Vilhelmsson

Kommunstyrelsesalen, kl 09:00 10:30. Dag Segrell, kommunchef, Hanna Hammarlund. Patrik Hjalmarsson. Ordförande Cecilia Vilhelmsson Arbetsutskott 2015-08-10 1 (8) Plats och tid Kommunstyrelsesalen, kl 09:00 10:30 Beslutande Cecilia Vilhelmsson, S ordförande, Birgitta Gunnarsson, C, Monika Gideskog, M Ersättare Övriga deltagande Dag

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Kommunstyrelsen 2013-06-17 1 Plats och tid Folkets Park, Orrskogen, Malung, kl. 16.00-17.00. Beslutande Kurt Podgorski (S) ordförande Bitte Lindberg Ås (S) Johnny Skottheim (S) Carina Albertsson (S) Lilian

Läs mer

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen (11) Kommunstyrelsesalen, kl 14:00-17:00

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen (11) Kommunstyrelsesalen, kl 14:00-17:00 Kommunstyrelsen 2010-04-28 1 (11) Plats och tid Kommunstyrelsesalen, kl 14:00-17:00 Beslutande Ersättare Monika Gideskog, M Carina Johansson, FP Birgitta Engholm, M Ingemar Nycander, C Timo Kjellberg,

Läs mer

Mjölby Kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KS 114. Information angående remissvar på översiktsplaner för vindkraft från Ödeshög och Vadstena kommuner

Mjölby Kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KS 114. Information angående remissvar på översiktsplaner för vindkraft från Ödeshög och Vadstena kommuner Kommunstyrelsen 2009-08-19 1 (7) Plats och tid Kommunstyrelsesalen, kl 14:00-16.15 Beslutande Monika Gideskog, M Carina Johansson, FP Birgitta Engholm, M Ingemar Nycander, C Håkan Wass, KD Carina Jönsson,

Läs mer

Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige (30) Hörsalen, Stadshuset Mjölby, kl 19:

Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige (30) Hörsalen, Stadshuset Mjölby, kl 19: Kommunfullmäktige 2010-12-14 1 (30) Plats och tid Hörsalen, Stadshuset Mjölby, kl 19:00-21.40 Tjänstgörande ersättare och Frånvarande ordinarie ledamöter Lindiha Peterson, M i stället för Karin Ahl, M

Läs mer

26 ordinarie ledamöter jämte 8 tjänstgörande ersättare samt 2 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista.

26 ordinarie ledamöter jämte 8 tjänstgörande ersättare samt 2 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista. Kommunfullmäktige 2011-06-29 104 Plats och tid Nora Stadshotell, 2011-06-29 kl 18.00-19.30 Beslutande 26 ordinarie ledamöter jämte 8 tjänstgörande ersättare samt 2 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad

Läs mer

Sammanträdesdatum Kultur- och fritidsnämnden 2014-06-09 1 (6) Lars Månsson, S, Carina Kärrlander, S, Kenneth Nilsson, KD 17-19

Sammanträdesdatum Kultur- och fritidsnämnden 2014-06-09 1 (6) Lars Månsson, S, Carina Kärrlander, S, Kenneth Nilsson, KD 17-19 Kultur- och fritidsnämnden 2014-06-09 1 (6) Plats och tid Högby, kl 14:00-16:40 Plats och tid Beslutande Göran Westerberg, S Roger Max, V Kristin Kellander, FP ersätter Maud Steen, C Birgit Ekström, S

Läs mer

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2015-01-21 1 (30) Kommunstyrelsesalen, kl 9:00-14:10

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2015-01-21 1 (30) Kommunstyrelsesalen, kl 9:00-14:10 Kommunstyrelsen 2015-01-21 1 (30) Plats och tid Kommunstyrelsesalen, kl 9:00-14:10 Beslutande Cecilia Vilhelmsson, S ordförande, Birgitta Gunnarsson, C, Thony Andersson, S, Eric Westerberg, MP, Birger

Läs mer

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2009-02-25 1 (12)

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2009-02-25 1 (12) Kommunstyrelsen 2009-02-25 1 (12) Plats och tid Kommunstyrelsesalen, kl 14:00 17.15 Plats och tid Beslutande Monika Gideskog, M Carina Johansson, FP Birgitta Engholm, M Ingemar Nycander, C Håkan Wass,

Läs mer

Per Almström, kommunchef Stefan Didrik, sekreterare. Kommunkontoret 2013-04-25 ANSLAG/BEVIS

Per Almström, kommunchef Stefan Didrik, sekreterare. Kommunkontoret 2013-04-25 ANSLAG/BEVIS Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdeslokalen Karpen, kl. 18.00 19.15 1 (13) Beslutande Se bilaga 1 Övriga deltagande Per Almström, kommunchef Stefan Didrik, sekreterare Utses justera Justeringens

Läs mer

Bokslutsprognos 2013-10-31

Bokslutsprognos 2013-10-31 1(4) Kommunstyrelsens förvaltning Handläggare Chris Tevell/Maria Åhström Tfn 0142-850 22 Kommunstyrelsen Bokslutsprognos 2013-10-31 Sammanfattning Budgeterat resultat enligt mål och budget för år 2013

Läs mer

2004-10-20. Plats och tid Färgelanda Allhem, onsdag 2004-10-20, kl. 19.00-20.30. Marianne Martinsson, kommunsekreterare

2004-10-20. Plats och tid Färgelanda Allhem, onsdag 2004-10-20, kl. 19.00-20.30. Marianne Martinsson, kommunsekreterare SAMMATRÄDESPROTOKOLL 1(14) Plats och tid Färgelanda Allhem, onsdag, kl. 19.00-20.30 Beslutande Övriga deltagare 29 ordinarie ledamöter och 6 tjänstgörande ersättare, totalt 35 beslutande Se bifogade närvaro-

Läs mer

Plats och tid Stadshuset, Örnsköldsvik, kl. 10:00 10:15

Plats och tid Stadshuset, Örnsköldsvik, kl. 10:00 10:15 Kommunstyrelsen 2010-05-31 1 (5) Plats och tid Stadshuset, Örnsköldsvik, kl. 10:00 10:15 Beslutande Övriga deltagare Ordförande: Elvy Söderström (S) Ledamöter:, Glenn Nordlund (S), Jim Sundelin (S), Lena

Läs mer

Protokoll från ledningsutskottets sammanträde 2010-05-11

Protokoll från ledningsutskottets sammanträde 2010-05-11 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Sammanträdesdatum 1 (5) 2010-05-11 Protokoll från ledningsutskottets sammanträde 2010-05-11 P g a personuppgiftslagen (PUL) är vissa personuppgifter borttagna

Läs mer

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2013-04-15 1 (15) Birgitta Gunnarsson. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2013-04-15 1 (15) Birgitta Gunnarsson. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunstyrelsen 2013-04-15 1 (15) Plats och tid Kommunstyrelsesalen, kl 9:30-16.05 Plats och tid Beslutande Cecilia Vilhelmsson (S) ordförande, Monika Gideskog (M), Thony Andersson (S), Kjell Gustafsson

Läs mer

Bokslutsprognos

Bokslutsprognos Missiv 1(4) Kommunstyrelsens förvaltning Datum Diarienummer 2015-11-12 KS/2015:140 Handläggare Chris Tevell Tfn 0142-850 22 Kommunstyrelsen Bokslutsprognos 2015-10-31 Sammanfattning Budgeterat resultat

Läs mer

Hörsalen, Stadshuset i Mjölby kl 19:00-21:20 Sammanträdet ajourneras kl 19:45-20:10. Claes Andersson (M) Thony Andersson (S)

Hörsalen, Stadshuset i Mjölby kl 19:00-21:20 Sammanträdet ajourneras kl 19:45-20:10. Claes Andersson (M) Thony Andersson (S) Kommunfullmäktige 2014-11-18 1 (19) Plats och tid Hörsalen, Stadshuset i Mjölby kl 19:00-21:20 Sammanträdet ajourneras kl 19:45-20:10 Beslutande Se bilaga Tjänstgörande ersättare Ersättare Se bilaga Se

Läs mer

PROTOKOLL. Sammanträdesdatum 2014-04-14

PROTOKOLL. Sammanträdesdatum 2014-04-14 STENUNGSUNDS KOMMUN Tid 17:00 - KOMMUNSTYRELSEN Plats Ledamöter Kommunhuset, Skeppet Se närvarolista Övriga Kicki Nordberg kommunchef Anette Oscarsson sektorschef Erica Bjärsved ekonomichef Hans Gillenius

Läs mer

Pär-Ove Lindqvist (ersättare Arnold Bengtsson) Malin Sjöberg. Ordförande Anders Ceder. Justerare... Pär-Ove Lindqvist

Pär-Ove Lindqvist (ersättare Arnold Bengtsson) Malin Sjöberg. Ordförande Anders Ceder. Justerare... Pär-Ove Lindqvist Plats och tid Leja, kommunhuset, Lindesberg, kl. 8.30-11.10 Beslutande Tjänstgörande ersättare Övriga deltagande Utses att justera Anders Ceder (S), ordförande Arnold Bengtsson (S) Margareta Ahlm (S) Hans-Olof

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7)

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7) Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7) Plats och tid Kommunhuset, Nämndrummet kl 08.30-09.00 Beslutande Leif Sandberg (M), ordförande, jäv 41 Per Helsing (KD) ersättare för Charlie Weimers (KD) Thomas Otto (M)

Läs mer

Susanne Karlsson (C) (ersättare Pär-Ove Lindqvist (M)) Kanslienheten, onsdag 14 december. Helena Randefelt. Ordförande Irja Gustavsson

Susanne Karlsson (C) (ersättare Pär-Ove Lindqvist (M)) Kanslienheten, onsdag 14 december. Helena Randefelt. Ordförande Irja Gustavsson Plats och tid Näset, kommunhuset, kl. 9.00-9.30 Beslutande Tjänstgörande ersättare Övriga deltagande Utses att justera Irja Gustavsson (S), ordförande Jonas Kleber (C), vice ordförande Linda Svahn (S)

Läs mer

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2012-11-21 1 (20) Thony Andersson (S) Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2012-11-21 1 (20) Thony Andersson (S) Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunstyrelsen 2012-11-21 1 (20) Plats och tid Kommunstyrelsesalen, kl 14.00-17.35 Plats och tid Beslutande Carina Jönsson (S) Cecilia Vilhelmsson (S) t o m 255 Kjell Gustafsson (S) tjänstgör för Cecilia

Läs mer

Hans-Olof Hake (ersättare Jan Hansson) Malin Sjöberg. Ordförande Irja Gustavsson. Justerare... Hans-Olof Hake

Hans-Olof Hake (ersättare Jan Hansson) Malin Sjöberg. Ordförande Irja Gustavsson. Justerare... Hans-Olof Hake Plats och tid Leja, kommunhuset, Lindesberg, kl. 11.05-11.20 ande Tjänstgörande ersättare Övriga deltagande Utses att justera Irja Gustavsson (S) ordförande Linda Svahn (S) Margareta Ahlm (S) Hans-Olof

Läs mer

Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige (31) Hörsalen, Stadshuset i Mjölby kl Sammanträdet ajourneras kl

Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige (31) Hörsalen, Stadshuset i Mjölby kl Sammanträdet ajourneras kl Kommunfullmäktige 2012-11-13 1 (31) Plats och tid Hörsalen, Stadshuset i Mjölby kl 13.30-17.45 Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Carina Jönsson (S), Cecilia Vilhelmsson (S), Monika Gideskog (M), Carina

Läs mer

Fredrik Bergh barn- och utbildningschef, Lars-Erik Lindvall bitr. förvaltningschef, Ann- Katrin Öijwall nämndsekreterare. ...

Fredrik Bergh barn- och utbildningschef, Lars-Erik Lindvall bitr. förvaltningschef, Ann- Katrin Öijwall nämndsekreterare. ... Barn- och utbildningsnämnden 1 (9) Plats och tid Hellqvistsalen, kommunhuset, onsdagen den 15juni 2017, klockan 16.00 17.45. Ajournering 16.50-17.00. ande Monica Lindgren (S), Margareta Johansson (S),

Läs mer

KS-salen, kl 13:00-15:45

KS-salen, kl 13:00-15:45 Utbildningsnämnden 2015-12-21 1 (12) Plats och tid KS-salen, kl 13:00-15:45 Beslutande Ersättare Övriga deltagande Utses att justera Jennifer Myrén, S Rainer Fredriksson, S Gun-Inger Andersson, L, 111

Läs mer

Thim Borg. Kommunkontoret 2011-02-25. Cecilia Håkansson. Ordförande Arnold Andréasson. Justerande Thim Borg

Thim Borg. Kommunkontoret 2011-02-25. Cecilia Håkansson. Ordförande Arnold Andréasson. Justerande Thim Borg Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdesrummet Karpen, kl 14.00-14.50, 15.05-15.55 1 (16) Beslutande Arnold Andréasson (c), ordförande Bo Dahlqvist (pf), 1:e vice ordförande Ulrika Thulin (s), 2:e vice

Läs mer

Tid Måndgen den 26 oktober 2015, kl 17.00-17.10. Ann-Christine Furustrand (S) 2015-10-27-2015-1 1-16. Kommunstyrelsen

Tid Måndgen den 26 oktober 2015, kl 17.00-17.10. Ann-Christine Furustrand (S) 2015-10-27-2015-1 1-16. Kommunstyrelsen Sam manträd esp roto ko ii för Kommunstyrelsen Tid Måndgen den 26 oktober 2015, kl 17.00-17.10 Plats Närvarande Utses att justera, 13:2 Largen, Alceahuset, Åkersberga Enligt bifogad närvarolista Ann-Christine

Läs mer

Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen Kommunstyrelsen 2006-06-20 2 Plats och tid Folkets Hus i Säter, kl 17.30 18.00 Beslutande Sven-Gunnar Håkansson, ordförande (c) Tommy Alvik (s) Ulla Högberg (s) Sixten Carlsson (s) Jan-Erik Steen (s) Rodrigo

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Kommunstyrelsens arbetsutskott Plats och tid Sammanträdesrummet Bildhuggaren, kl 08.15-09.45 Beslutande Claes Jägevall, (FP), ordf Ann-Britt Danielsson, (M) Stefan Larsson, (KD) Rolf Eriksson, (S), ordf 135 Anne-Marie Wahlström, (S)

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT Datum Sid 2004-02-04 1. Lars Olsson (c) ordf Lena Wallentheim (s) Bo-Anders Thornberg (m)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT Datum Sid 2004-02-04 1. Lars Olsson (c) ordf Lena Wallentheim (s) Bo-Anders Thornberg (m) 2004-02-04 1 Plats och tid Stadshuset, rum 2, kl 09.45-11.20 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Lars Olsson (c) ordf Lena Wallentheim (s) Bo-Anders Thornberg (m) Kanslichef Per Hildingson Utvecklingschef

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-08-18 1 (9) Plats och tid Sammanträdesrum Häverö, kl 09.00-09.55 ande Övriga deltagande Kjell Jansson (M), ordförande Berit Jansson (C) Hans Andersson (FP) Olle Jansson

Läs mer

KOMMUNFULLMÄKTIGE Sammanträdesdatum Sida 2010-01-27 1-9

KOMMUNFULLMÄKTIGE Sammanträdesdatum Sida 2010-01-27 1-9 2010-01-27 1-9 Plats och Tid Stadshuset 18.30-19.35 Beslutande Enl bilagd förteckning, sid 2 Övriga deltagande Kommunchef Svante Melander Kommunsekreterare Irene Larsson Kommunutredare Ida Rådman Utses

Läs mer

Kerstin Hörnqvist, sekreterare. Justeringens tid och plats: Kommunkontoret, , kl Kerstin Hörnqvist.

Kerstin Hörnqvist, sekreterare. Justeringens tid och plats: Kommunkontoret, , kl Kerstin Hörnqvist. 1 (8) Plats och tid: Oasen, Nordmaling kl 19-19.35 Beslutande: Övriga närvarande: Utses att justera: Gunnar Wiglöv (s), ordförande Anders Lundberg (c), 1:e vice ordförande Bo Westermark (v), 2:e vice ordförande

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL ARVIKA KOMMUN. Kommunstyrelsen Claes Pettersson, ordförande (s) Aina Wåhlund (s) Jan Wettmark (m) Sten Fransson

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL ARVIKA KOMMUN. Kommunstyrelsen Claes Pettersson, ordförande (s) Aina Wåhlund (s) Jan Wettmark (m) Sten Fransson Plats och tid Arvika Näringslivscentrum, klockan 15.00-16.45 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Claes Pettersson, ordförande (s) Aina Wåhlund (s) Jan Wettmark (m) Sten Fransson (s) Inger Hjerpe

Läs mer

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens budgetutskott 2014-09-02 1

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens budgetutskott 2014-09-02 1 Kommunstyrelsens budgetutskott 2014-09-02 1 Plats och tid Kommunkontoret, Malung, kl. 08.30-12.00. Beslutande Kurt Podgorski (S) ordförande Ola Olin (V) Agneta Åhs-Sivertsen (C) Tom Martinsson (M) Christer

Läs mer

Sammanträdesdatum Kultur- och fritidsnämnden (7)

Sammanträdesdatum Kultur- och fritidsnämnden (7) Kultur- och fritidsnämnden 2014-11-03 1 (7) Plats och tid Högby, kl 13:00-16:30 Beslutande Göran Westerberg, S Roger Max, V Maud Steen, C Birgit Ekström, S Stefan Rylander, S Lindhia Peterson, M Yvonne

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Kommunstyrelsen 2012-12-17 1 Plats och tid Folkets Park, Orrskogen, Malung, kl. 18.00-18.30. Beslutande Kurt Podgorski (S) ordförande Hans Unander (S) Carina Albertsson (S) Lilian Olsson (S) Bitte Lindberg

Läs mer

Olof Johansson (kd) ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Finspångs kommun: Kommunstyrelsen

Olof Johansson (kd) ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Finspångs kommun: Kommunstyrelsen Plats och tid Hotell de Geer, kl. 11.00 11.05 2008-08-27 1 (7) Beslutande Stig Andersson (s), ordförande Elisabet Rehn (v) Denny Lawrot (c) Rune Haagel (s) Jan-Erik Svenblad (s) Stefan Pettersson (s) Inge

Läs mer

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen (13) Kommunstyrelsesalen, kl 14:00-16:45

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen (13) Kommunstyrelsesalen, kl 14:00-16:45 Kommunstyrelsen 2010-05-05 1 (13) Plats och tid Kommunstyrelsesalen, kl 14:00-16:45 Beslutande Ersättare Övriga deltagande Monika Gideskog, M Carina Johansson, FP Birgitta Engholm, M Ingemar Nycander,

Läs mer

Kommunfullmäktige () Margareta Persson, sekreterare Marie Johansson, upphandlingsansvarig Caroline Depui, kommunchef

Kommunfullmäktige () Margareta Persson, sekreterare Marie Johansson, upphandlingsansvarig Caroline Depui, kommunchef Kommunfullmäktige 2014-10-20 1() Plats och tid Kommunhuset måndag 2014-10-20 kl 18.30-19.30 med ajournering 18.45-18.50 Beslutande Se bilaga 1 Övriga närvarande Margareta Persson, sekreterare Marie Johansson,

Läs mer

Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan. Eva Olsson (fp) ers f Kenneth Carlsson (fp) Rune Månsson (s) Magnus Malm (m)

Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan. Eva Olsson (fp) ers f Kenneth Carlsson (fp) Rune Månsson (s) Magnus Malm (m) 1(1) Plats och tid: 13.00 16.30 Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan Beslutande: Närvarande ej tjänstgörande ersättare Olle Hagström Bo Johansson Zaid Långström (s) ordf Ann Marie

Läs mer

Borgen för Salabostäder AB

Borgen för Salabostäder AB AMMANTRÄDEPROTOKOLL KOMMUNTYRELEN sammanträdesdatum Kf?:s 30 (34) 2012-04-12 N7: 22 2012 90 Borgen för alabostäder AB Dnr 2012/53 INLEDNING alabostäder AB har i protokoll daterat 2012-03-05 rekommenderat

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Plats och tid Stadshuset, Storrummet, onsdagen den 11 september 1996 klockan 17.00-17.40 Beslutande Annica Eriksson, ordf Björn Eriksson, tjg ers Marianne Arvidsson Sofia Jonsson, tjg ers Sven-Ove Cederstrand

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Barn- och utbildningsnämnden 2011-03-02 1-13 Plats och tid: Barn- och utbildningskansliets sammanträdesrum kl 13.30-17.30 ande: Övriga närvarande: Stefan Widerberg (C) ordförande Margaretha Fransson (M)

Läs mer

PROTOKOLL Kommunstyrelsen. Sammanträdesdatum 2015-03-23

PROTOKOLL Kommunstyrelsen. Sammanträdesdatum 2015-03-23 KOMMUNSTYRELSEN Tid 17:00-17:05 Plats Ledamöter Skeppet, Kommunhuset Se bilaga Övriga Kicki Nordberg kommunchef Anette Oscarsson sektorschef sektor stödfunktioner Erica Bjärsved ekonomichef Emma Dahlgren

Läs mer

Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 2014-03-25 1 (15) Yvonne Stolt, personalchef 30 Maria Blomberg, kommunsekreterare

Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 2014-03-25 1 (15) Yvonne Stolt, personalchef 30 Maria Blomberg, kommunsekreterare Kommunfullmäktige 2014-03-25 1 (15) Plats och tid Hörsalen, Stadshuset i Mjölby, kl 19.00-21.05 Plats och tid Beslutande Se bilaga Ersättare Se bilaga Övriga deltagande Yvonne Stolt, personalchef 30 Maria

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid Stadshuset, rum 1, kl 13.30-14.00 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2007-09-19 1 Beslutande Ersättare Övriga deltagande Utses att justera Justeringens plats/tid Bo-Anders Thornberg (m) ordf Jan Nilsson

Läs mer

Peter Karlsson, kommundirektör Katarina Jönsson, kommunsekreterare Albin Frandsen, samhällsplanerare 13

Peter Karlsson, kommundirektör Katarina Jönsson, kommunsekreterare Albin Frandsen, samhällsplanerare 13 2014-05-20 Sida 1-6 Finansutskott Plats och tid Kommunhuset, Mora, 2014-05-20, kl. 08:15-11:15. ande Bengt-Åke Rehn (S) Malin Höglund (M) Anna Hed (C) Lennart Sohlberg (S) Peter Helander (C) 10 Övriga

Läs mer

Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige (32) Hörsalen, Stadshuset i Mjölby, kl Sammanträdet ajourneras kl

Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige (32) Hörsalen, Stadshuset i Mjölby, kl Sammanträdet ajourneras kl Kommunfullmäktige 2011-11-15 1 (32) Plats och tid Hörsalen, Stadshuset i Mjölby, kl 13.30-18.10 Beslutande Carina Jönsson (S), Cecilia Vilhelmsson (S), Monika Gideskog (M), Carina Johansson (FP), Lilian

Läs mer

Kommunledningsförvaltningen, Ronneby stadshus

Kommunledningsförvaltningen, Ronneby stadshus 1(8) Sammanträdesdatum Plats och tid Kallingesalen, kl. 09:30-11:20 Beslutande Ledamöter Se särskild förteckning Ersättare Se särskild förteckning Övriga närvarande Se särskild förteckning Justerare Justeringens

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunledningsutskottet 2012-01-19 1 (6)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunledningsutskottet 2012-01-19 1 (6) Kommunledningsutskottet 2012-01-19 1 (6) Plats och tid Kommunkontoret i Mörbylånga klockan 09.00 11.50 Beslutande Kent Ingvarsson (M), ordförande Hans Sabelström (C) Malin Hedberg (S) Anette Håkansson

Läs mer

Kommunstyrelsen 2007-12-19 1 (6)

Kommunstyrelsen 2007-12-19 1 (6) Kommunstyrelsen 2007-12-19 1 (6) Plats och tid: Kommunkontoret, Astrakanen, klockan 17.30-17.35 Beslutande: Anette Åkesson (m) ordförande Bertil Mattsson (bp) Rune Andersson (c), tjg.ers. för Kurt Nilsson

Läs mer

Hultsfreds kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (9)

Hultsfreds kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (9) Hultsfreds kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (9) Plats och tid Kommunhuset, Hultsfred kl. 14.00-16.00 Beslutande Bo Bergman Annelie Milton-Björk Lars Hagberg Jonny Bengtsson Jan Kennmark Göran Berglund Laila

Läs mer

10 ordinarie ledamöter jämte 5 tjänstgörande ersättare samt 3 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista.

10 ordinarie ledamöter jämte 5 tjänstgörande ersättare samt 3 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista. Kommunstyrelsen 2011-05-10 95 Plats och tid Hjernet, 2011-05-10 kl 13.00-14.55 Beslutande 10 ordinarie ledamöter jämte 5 tjänstgörande ersättare samt 3 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista.

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-03-12

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-03-12 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Plats och tid Örestensrummet, kommunhuset, Kinna, klockan 08.00-08.45 Beslutande M Margareta Lövgren C Leif Sternfeldt MBP Henry Sandahl S Lisa Dahlberg V Eivor Hellman

Läs mer

Sammanträdesdatum Kultur- och fritidsnämnden 2015-06-08 1 (6)

Sammanträdesdatum Kultur- och fritidsnämnden 2015-06-08 1 (6) Kultur- och fritidsnämnden 2015-06-08 1 (6) Plats och tid Sammanträdesrum Högby, kl 13:00 14:15 Plats och tid Beslutande Elisabeth Moborg, S Maud Steen, C Lindhia Peterson, M Samira Alkhori, S ersätter

Läs mer

Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 14 juni 2012 kl. 8.00 9.15 ajournering kl. 8.15-9.05

Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 14 juni 2012 kl. 8.00 9.15 ajournering kl. 8.15-9.05 Kommunstyrelsen 1 (7) Plats och tid Beslutande Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 14 juni 2012 kl. 8.00 9.15 ajournering kl. 8.15-9.05 Harald Hjalmarsson (M), ordf. Christin Rampeltin Molin (M) Katarina

Läs mer

PROTOKOLL 1 (5) 2014-11-03

PROTOKOLL 1 (5) 2014-11-03 PROTOKOLL 1 (5) 2014-11-03 Kommunstyrelsen Plats och tid Kommunstyrelsens sammanträdesrum, klockan 10.00-11.15 Beslutande Rickard Carstedt (S) Harriet Classon (S) Lennart Hägglund (KD) Rose-Marie Johansson

Läs mer

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Sammanträdesprotokoll 1(9) Plats och tid Sessionssalen, kommunhuset i Hultsfred kl. 14.00-14.20 Beslutande Kira Berg, s Åke Bergh, m Jonny Bengtsson, s Sture Persson, m Silva Andersson, s Per-Inge Petterson,

Läs mer

Kommunkontoret i Bergsjö. Torsdag 1 oktober 2015 kl. 13:00-16:20. Eva Engström Sekreterare. Åke Bertils (S) och Carina Omsorgsutskottet

Kommunkontoret i Bergsjö. Torsdag 1 oktober 2015 kl. 13:00-16:20. Eva Engström Sekreterare. Åke Bertils (S) och Carina Omsorgsutskottet NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (7) Sida Plats och tid Kommunkontoret i Bergsjö. Torsdag 1 oktober 2015 kl. 13:00-16:20. Beslutande Stig Eng (C) Ordförande Monica Olsson Ulf

Läs mer

Kommunfullmäktige () Beslutande Björn Hörgren (M), ordförande Per Helsing (KD) Marie Johansson, sekreterare Caroline Depui, kommunchef

Kommunfullmäktige () Beslutande Björn Hörgren (M), ordförande Per Helsing (KD) Marie Johansson, sekreterare Caroline Depui, kommunchef Kommunfullmäktige 2014-09-01 1() Plats och tid Sockenstugan, Lövnäs, Hammarö, kl 18:30-19:15 Beslutande Björn Hörgren (M), ordförande Per Helsing (KD) Siw Gidlöf (S) Bengt-Gustav Persson (S) Leif Sandberg

Läs mer

Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige (16) Hörsalen, Stadshuset i Mjölby kl 19: Göran Hugo, S och Timo Kjellberg, KD

Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige (16) Hörsalen, Stadshuset i Mjölby kl 19: Göran Hugo, S och Timo Kjellberg, KD Kommunfullmäktige 2010-06-15 1 (16) Plats och tid Hörsalen, Stadshuset i Mjölby kl 19:00-22.00 Tjänstgörande ersättare och frånvarande ordinarie Ledamöter: Tony Lingeby, C ersätter Ingemar Nycander, C

Läs mer

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2010-05-26 1 (12)

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2010-05-26 1 (12) Kommunstyrelsen 2010-05-26 1 (12) Plats och tid Kommunstyrelsen, kl 14:00-16.30 Plats och tid Beslutande Monika Gideskog, M Carina Johansson, FP Birgitta Engholm, M Ingemar Nycander, C Håkan Wass, KD Carina

Läs mer

Sammanträdesdatum 2011-11-24. Omsorgskontorets sammanträdesrum 2011-11-24 kl. 12.00 15.30

Sammanträdesdatum 2011-11-24. Omsorgskontorets sammanträdesrum 2011-11-24 kl. 12.00 15.30 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(12) Plats och sammanträdestid Beslutare Övriga deltagare Justeringens plats och tid Omsorgskontorets sammanträdesrum kl. 12.00 15.30 Leif Andersson (s) Roger Persson (s) tjg

Läs mer

Irene Homman (S) ordförande Tomas Fredén (S) Lars-Erik Granholm (KOSA) Svante Hanses (KOSA)

Irene Homman (S) ordförande Tomas Fredén (S) Lars-Erik Granholm (KOSA) Svante Hanses (KOSA) Kommunstyrelsen 2016-12-12 1 (7) Plats och tid Kommunkontoret Djurås, kl. 08.00-09.05 Beslutande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Tjänstemän Justering Irene Homman (S) ordförande Tomas

Läs mer

Ekonomi- och personalutskottet SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Fredrik Löfqvist, kommunchef Karolina Larsson, nämndsekreterare, ej 49

Ekonomi- och personalutskottet SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Fredrik Löfqvist, kommunchef Karolina Larsson, nämndsekreterare, ej 49 Sida 1 Plats och tid Kommunhuset, lokal Strået, kl 15.00 16.10. Beslutande Torbjörn Ekelund (FP), ordförande Anette Hallberg (S), tjänstgörande ersättare för Birgitta Jönsson (S) Christer Laurell (C) Ej

Läs mer

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2014-09-30 1

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2014-09-30 1 Kommunstyrelsen 2014-09-30 1 Plats och tid Kommunkontoret, Malung, kl. 09.30-12.00. Beslutande Kurt Podgorski (S) ordförande Johnny Skottheim (S) Carina Albertsson (S) Sofia Söderström (S) Bengt Nilsson

Läs mer

Mjölby Kommun. Stadshuset, Kommunstyrelsesalen, Mjölby, kl

Mjölby Kommun. Stadshuset, Kommunstyrelsesalen, Mjölby, kl Kommunens råd i frågor om funktionsnedsättning 2014-09-30 1 Plats och tid Stadshuset, Kommunstyrelsesalen, Mjölby, kl. 14.00-16.30 Beslutande Cecilia Vilhelmsson, (S) ordförande, Monika Gideskog (M), Göran

Läs mer

Kommunchef Eric Sörlin Kommunsekreterare Ann-Charlotte Alexandersson. Kommunledningskontoret, Vallentuna

Kommunchef Eric Sörlin Kommunsekreterare Ann-Charlotte Alexandersson. Kommunledningskontoret, Vallentuna AB VALLENTUNA KOMMUN Kommunstyrelsen 1998-12-28 1(6) Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Hjälmstaskolans aula, Vallentuna måndagen den

Läs mer

Carola Gunnarsson (c) Hans Eljansbo (m) Christer Eriksson (c) Tommy Johansson (s) Åke Hedvall (s)

Carola Gunnarsson (c) Hans Eljansbo (m) Christer Eriksson (c) Tommy Johansson (s) Åke Hedvall (s) SALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (15) Plats och tid Gustaf Adolfssalen, kl 13.30 17.10 Beslutande Närvarande ersättare Närvarande representant Carola Gunnarsson (c) Hans Eljansbo (m) Christer Eriksson

Läs mer

Améle Jaiem (KD) Cecilia Axelsson (C) Roger Magnusson (S) Peter Söderlund (FP) Orvar Andersson (KD)

Améle Jaiem (KD) Cecilia Axelsson (C) Roger Magnusson (S) Peter Söderlund (FP) Orvar Andersson (KD) Plats och tid Socialtjänsten, kl 16.00-17.20 ande Bengt Andersson (C), ordförande Siw Malmsten (FP), vice ordförande Susanne Johansson (S) Jan Hanna (S) Tomas Danielsson (M) Eva Hallberg (V) Bengt Ferm

Läs mer

PROTOKOLL Kommunfullmäktige

PROTOKOLL Kommunfullmäktige PROTOKOLL Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 2016-10-25 Sida 1 (13) Paragrafer 85-92 Plats och tid Musikskolans lokaler, Storgatan 9, Klippan, tisdag 25 oktober 2016 kl.19.00-20.20 Beslutande Enligt till

Läs mer

TOMELILLA KOMMUN Vård och omsorgsnämnden

TOMELILLA KOMMUN Vård och omsorgsnämnden : Plats och tid Svea Hund i kommunhuset, den, kl. 08.30-11.00 Beslutande Gunnel Andersson (M), ordförande Marianne Åkerblad (M) Gunvor Olsson (C) Ann Harrysson (SPI), 1:e vice ordförande Ida Bornlykke

Läs mer