Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen (16) Stadshuset i Mjölby, Kommunstyrelsesalen, kl Plats och tid Beslutande

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2012-03-07 1 (16) Stadshuset i Mjölby, Kommunstyrelsesalen, kl 14.00-17.55 Plats och tid Beslutande"

Transkript

1 Kommunstyrelsen (16) Plats och tid Stadshuset i Mjölby, Kommunstyrelsesalen, kl Plats och tid Beslutande Carina Jönsson (S) Cecilia Vilhelmsson (S), tjänstgör ej 66 Kristina Lindberg (S), tjänstgör för Cecilia Vilhelmsson (S) 66 Monika Gideskog (M), t o m 64 Mats Allard (M), tjänstgör för Monika Gideskog (M) fr o m 65 Miko Månsson (S) Franco Sincic (V) Mikaela Höjdevall (MP) t o m 67 Kristina Lindberg (S) tjänstgör för Mikaela Höjdevall (MP) fr o m 68 Jim Kellander (FP), tjänstgör för Carina Johansson (FP) Birgitta Gunnarsson (C) Håkan Wass (KD) Ej tjänstgörande ersättare Övriga deltagande Kristina Lindberg (S) ej 66, 68, 69, Niklas Aus (S), Mats Allard (M) t o m 64, Maria Gillberg (C) Lena Svensk, Markus Slotte 58, Bo Axestam, Pirjo Ohvo, Tomas Granquist, Anna Johansson (S), Iréne Karlsson (M), Lennart Karlsson, 59 Carina Brofeldt 59-60, Karolina Hedlund 61-62, Roger Max 63, Hanna Hammarlund 64, Pär Hellman 65, Monika Hallberg 66, Helena Pettersson 67-68, Dag Segrell t o m 67, Maria Blomberg Sammanträdet ajourneras kl Utses att justera Miko Månsson (S) Underskrifter Sekreterare Maria Blomberg paragrafer Ordförande Carina Jönsson (S) Justerande Miko Månsson (S) ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ Kommunstyrelsen Datum för Datum för anslags uppsättande anslags nedtagande Förvaringsplats för protokollet Underskrift... Monika Hallberg

2 Kommunstyrelsen (16) 57 Förändringar i föredragningslistan Följande två ärenden tillkommer: Information: Branden på Prästgårdsliden 3 mars 2012 Diskussion om kommunstyrelsens sammanträdestider. Ärende 9 Svar på remiss: Motala kommuns plan för hantering av extraordinära händelser tas upp som ärende 12. Föredragningslistan fastställs således enligt följande: 1. Val av justerare 2. Förändringar i föredragningslistan 3. Information: Byggnation av kraftvärmeverk MSE 4. Kommunmålsdialog Mål 5. Försörjningsstödskostnader ska minska i jämförelse med riksgenomsnittet Mål 6. Andelen sysselsatta ungdomar ska öka 5. Ändrad organisation av verksamheter inom förskole- och skolnämnden Och utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden 6. Information: Projektet "Unga i Mjölby vänder trenden" 7. Deltagande i Earth Hour Uppföljning av evenemangsservice 9. Uppföljning av pågående exploateringsprojekt Revidering av riktlinjer för internhyror 11. Medfinansiering av bredbandsprojekt för Rustorp, Önnebo och Västra Harg 12. Svar på remiss: Motala kommuns plan för hantering av extraordinära händelser 13. Information: Branden på Prästgårdsliden 3 mars Diskussion om kommunstyrelsens sammanträdestider

3 Kommunstyrelsen (16) 58 Dnr KS/2012:143 Information: Byggnation av kraftvärmeverk MSE Lena Svensk och Markus Slotte från Mjölby-Svartådalen Energi AB (MSE) informerar om bolagets planer att bygga kraftvärmeverk på Sörby industriområde.

4 Kommunstyrelsen (16) 59 Dnr KS/2012:144 Kommunmålsdialog Mål 5. Försörjningsstödskostnader ska minska i jämförelse med riksgenomsnittet Mål 6. Andelen sysselsatta ungdomar ska öka Kommunens vision 2025 och tillhörande kommunmål är kommunens viktigaste styrverktyg för att utveckla kommunen över tid. Visionen anger ett önskat tillstånd i kommunen år 2025 och för att uppnå visionens intentioner har kommunfullmäktige fastställt långsiktiga kommunmål. Från och med 2012 har också nämnderna fastställt åtaganden som är nämndens bidrag till att kommunmålen uppnås. Uppföljning av kommunmålen sker vid delårsrapport och årsredovisning. Då sker avstämningar av de indikatorer som ger information om målen uppfyllts. Även redovisning av åtaganden sker vid dessa tillfällen. För att levandegöra kommunmålen i det vardagliga arbetet och för att kunna följa utvecklingen löpande har kommunstyrelsen en dialog om kommunmålen med berörda nämnder. På kommunstyrelsens sammanträde diskuteras följande kommunmål med omsorgs- och socialnämnden och utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden: Mål 5. Försörjningsstödskostnader ska minska i jämförelse med riksgenomsnittet. Mål 6. Andelen sysselsatta ungdomar ska öka.

5 Kommunstyrelsen (16) 60 Dnr KS/2010:775 Ändrad organisation av verksamheter inom förskole- och skolnämnden och utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden Kommunstyrelsen gav i mars 2011 kommunstyrelsens förvaltning uppdrag att utreda den organisatoriska tillhörigheten för verksamheterna inom förskole- och skolnämnd och utbildnings- och arbetsmarknadsnämnd. En utredning har gjorts och skickats för synpunkter till berörda nämnder och de politiska partierna. På kommunstyrelsens sammanträde yrkar Monika Gideskog (M) och Cecilia Vilhelmsson (S) bifall till förvaltningens förslag. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden samt förskole- och skolnämnden upphör samt att samtliga ledamöter entledigas från och med 1 augusti 2012, att från och med 1 augusti 2012 bilda en gemensam nämnd och förvaltning för förskola, grundskola, särskola, gymnasieskola, elevvård/resursenhet, kommunal vuxenutbildning, yrkeshögskoleutbildningar samt svenska för invandrare, att den nya nämnden och förvaltningen benämns utbildningsnämnd samt utbildningsförvaltning, att den nya utbildningsnämnden ska bestå av 9 ordinarie ledamöter och 5 ersättare, att från och med 1 augusti 2012 överföra arbetsmarknads- och vägledningscentrum till kommunstyrelsen, samt att ge kommunstyrelsen i uppdrag att utarbeta förslag till reglemente för utbildningsnämnden samt ändringar i kommunstyrelsens reglemente. Kommunstyrelsen beslutar att under förutsättning av kommunfullmäktige fattar beslut i enlighet med kommunstyrelsens förslag, ge kommunstyrelsens förvaltning i uppdrag att lägga fram ett förslag till hur arbetsmarknadsfrågorna politiskt ska behandlas i kommunstyrelsen,

6 Kommunstyrelsen (16) att ge kommunstyrelsens förvaltning i uppdrag att lägga fram ett förslag till organisering av arbetsmarknadsfrågorna inom kommunstyrelsens förvaltning, samt att den organisatoriska förändringen ska följas upp och redovisas till kommunstyrelsen under hösten Kommunstyrelsens förvaltning Kommunfullmäktige Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden Förskole- och skolnämnden

7 Kommunstyrelsen (16) 61 Dnr KS/2012:145 Information: Projektet "Unga i Mjölby vänder trenden" Hållbarhetsstrateg Karolina Hedlund informerar om projektet Unga i Mjölby vänder trenden.

8 Kommunstyrelsen (16) 62 Dnr KS/2012:105 Deltagande i Earth Hour 2012 Earth Hour är en klimatmanifestation. Nästa gång äger den rum lördagen 31 mars 2012 klockan över hela världen med tidszonanpassning. Earth Hour inträffar alltså exempelvis en timme tidigare i Stockholm än i London. Under Earth Hour släcker människor över hela världen ljuset i sina hem för att visa sitt miljöengagemang. Mjölby kommun har tidigare år visat sitt engagemang genom att delta. År 2011 deltog 135 länder och städer i alla världsdelar. Fler än någonsin tidigare, i år kan vi bli ännu fler. På kommunstyrelsens sammanträde yrkar Cecilia Vilhelmsson (S) bifall till arbetsutskottets förslag. Kommunstyrelsen beslutar att Mjölby kommun ska delta i Earth Hour den 31 mars 20:30-21:30 år Hållbarhetsstrategen

9 Kommunstyrelsen (16) 63 Dnr KS/2011:164 Uppföljning av evenemangsservice Roger Max redovisar för det arbete som gjorts inom evenemangsservice. Kommunstyrelsen beslutar att godkänna redovisningen.

10 Kommunstyrelsen (16) 64 Dnr KS/2012:99 Uppföljning av pågående exploateringsprojekt 2011 Tekniska kontoret har ansvar för att årligen följa upp och redovisa pågående exploateringsprojekt i samband med årsbokslutet. Uppföljningarna redovisar hur långt i exploateringen man kommit, om projektet har följt budet eller ej samt hur framtiden ser ut. De pågående projekten som har följts upp 2011 är Östra Olofstorp, Sörby, Kungshöga och Ubbarp. Kommunstyrelsen beslutar att godkänna redovisningen. Tekniska kontoret

11 Kommunstyrelsen (16) 65 Dnr KS/2012:104 Revidering av riktlinjer för internhyror Systemet med internhyror infördes Sedan dess har många nya medarbetare börjat inom kommunförvaltningen och därmed många som saknar kännedom om de ursprungliga tankarna och villkoren för systemet. Kommunstyrelsens förvaltning har därför arbetat fram en revidering av riktlinjerna för internhyror för att förtydliga villkoren för dagens hyresgäster. På kommunstyrelsens sammanträde yrkar Cecilia Vilhelmsson (S) bifall till arbetsutskottets förslag. Kommunstyrelsen beslutar att anta reviderade riktlinjer för internhyressystemet, samt att de reviderade riktlinjerna ska gälla från och med 1 januari Tekniska kontoret

12 Kommunstyrelsen (16) 66 Dnr KS/2012:100 Medfinansiering av bredbandsprojekt för Rustorp, Önnebo och Västra Harg Under 2010 fastställde Mjölby kommun en ny version av ITinfrastrukturprogrammet. Det behandlar kommunens syn på frågor om framtida tillgång till bredband med hög kapacitet och fortsatt god täckning i kommunen. I programmet anges att den mest framtidssäkra tekniken för bredband bedöms vara den fiberbaserade för att kunna tillgodose ett allt högre kapacitetsbehov för både hushåll och företag. ITinfrastrukturprogrammet anger att utgångspunkten för bredbandsutbyggnad är att den sker på marknadens villkor, vilket sker i kommunens tätorter. Däremot saknas en fungerande marknad på landsbygden och där har kommunen har ett större ansvar för att utbyggnad sker. Utvecklingen bygger på att byalag eller motsvarande grupperingar driver arbetet lokalt. Området i Rustorp-Önnebo-Västra Harg är ett prioriterat område enligt ITinfrastrukturprogrammet. TeliaSonera AB har aviserat att man under 2012 avser att montera ned kopparnätet för den fasta telefonin och ersätta det med mobila lösningar. Idag är de mobila nät som erbjuds i området omvittnat undermåliga på många platser. Byalaget är engagerade och leder arbetet i området och många hushåll och företag har visat intresse för att ansluta till ett framtida fibernät. Sedan flera år har kommunen bevakat frågan om bredband till Rustorpområdet och nu har projektidén tagit form. Det innebär att hela den södra delen av kommunen kan komma att omfattas av projektet som kommer att genomföras i steg. Det första steget innebär att ett stamnät ska byggas. Stamnätskostnaden är kalkylerad till ca 3,5 mkr och ett krav för att erhålla Jordbruksverkets stöd är att medfinansieringen från kommunen måste lägst uppgå till 40 procent av kostnaden. På kommunstyrelsens sammanträde yrkar Jim Kellander (FP), Birgitta Gunnarsson (C) och Miko Månsson (S) bifall till arbetsutskottets förslag. Kommunstyrelsen beslutar att medfinansiera projektet med 40 procent av kostnaden för stamnätets byggande, ca 1,5 miljoner kronor, samt att medel för kommunstyrelsens oförutsedda utgifter tas i anspråk för medfinansieringen, för vilket det i budget finns avsatt 2,0 miljoner kronor för bredbandsutbyggnad.

13 Kommunstyrelsen (16) På grund av jäv deltog inte Cecilia Vilhelmsson (S) i handläggningen eller i beslutet. IT-enheten

14 Kommunstyrelsen (16) 67 Dnr KS/2012:72 Svar på remiss: Motala kommuns plan för hantering av extraordinära händelser Mjölby kommun har blivit ombedd att yttra sig över Motala kommuns plan för hantering av extraordinära händelser. Enligt Lag (2006:544) om kommuners och landstings åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap ska varje kommun under ny mandatperiod fastställa en plan för hur kommunen ska hantera en extraordinär händelse. Motala kommuns plan för hantering av extraordinära händelser innehåller i fösta hand kommunens mål och prioriteringar för krisberedskapsarbetet under den kommande mandatperioden. Fokus kommer bland annat att ligga på utbildning och övning samt utveckling av det geografiska områdesansvaret. Motala kommuns prioriteringar berör Mjölby kommun genom den samverkan som finns kommunerna mellan. Den utbildnings- och övningsplan som Motala kommun använder sig av är framtagen i samverkan med Mjölby kommun för att möjliggöra ett samarbete i planering och genomförande av de enskilda tillfällena. En prioritering av denna verksamhet gynnar således även Mjölby kommun. Motala kommuns prioritering att utveckla det geografiska områdesansvaret är ytterligare en punkt som kan ge positiva effekter även för Mjölby kommun. Flera av de samhällsviktiga verksamheter som finns inom Motala kommuns geografiska område finns även inom Mjölbys, så som till exempel elbolag, polis och landsting. Ett gemensamt intresse i en väl fungerande samverkan med dessa aktörer underlättar det framtida arbetet för båda kommunerna. Kommunstyrelsen beslutar att anta kommunstyrelsens förvaltnings förslag till yttrande över Motala kommuns plan för hantering av extraordinära händelser och att översända det till Motala kommun. Motala kommun (även yttrandet)

15 Kommunstyrelsen (16) 68 Dnr KS/2012:142 Information: Branden på Prästgårdsliden 3 mars 2012 Säkerhetssamordnaren Helena Pettersson informerar om branden på Prästgårdsliden 3 mars 2012.

16 Kommunstyrelsen (16) 69 Dnr KS/2011:412 Ändring av kommunstyrelsens sammanträdestider 2012 På vissa av kommunstyrelsens sammanträden är det många ärenden som ska avhandlas. Dessa sammanträden kan pågå till långt in på kvällen. Därför finns förslag på att dessa sammanträden ska börja redan på förmiddagen. Kommunstyrelsen ställer sig positiv till förslaget.

Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 2011-12-13 1 (13) Sammanträdet ajourneras kl 19.50 20.10.

Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 2011-12-13 1 (13) Sammanträdet ajourneras kl 19.50 20.10. Kommunfullmäktige 2011-12-13 1 (13) Plats och tid Hörsalen, Stadshuset i Mjölby, kl 19.00-20.40 Plats och tid Beslutande Carina Jönsson (S), Anders Gustavsson (S) (ersättare för Cecilia Vilhelmsson (S)),

Läs mer

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2015-05-20 1 (31) Kommunstyrelsesalen, kl 9:30-16:00. Ordförande Cecilia Vilhelmsson Birgitta Gunnarsson

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2015-05-20 1 (31) Kommunstyrelsesalen, kl 9:30-16:00. Ordförande Cecilia Vilhelmsson Birgitta Gunnarsson Kommunstyrelsen 2015-05-20 1 (31) Plats och tid Kommunstyrelsesalen, kl 9:30-16:00 Beslutande Cecilia Vilhelmsson, S ordförande, ej 137, Thony Andersson, S, Monika Gideskog, M, Birgitta Gunnarsson, C,

Läs mer

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2010-10-27 1 (24)

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2010-10-27 1 (24) Kommunstyrelsen 2010-10-27 1 (24) Plats och tid Kommunstyrelsesalen, kl 14:00-16:00 Plats och tid Beslutande Carina Johansson, FP Birgitta Engholm, M Ingemar Nycander, C Håkan Wass, KD 167-177 Carina Jönsson,

Läs mer

Kommunstyrelsens ledningskontor, Kommunstyrelsens hus, den 11 juni 2010, klockan 09.00

Kommunstyrelsens ledningskontor, Kommunstyrelsens hus, den 11 juni 2010, klockan 09.00 Sammanträdesprotokoll 1 (48) Plats och tid Måndagen den 7 juni 2010 i Portalen, Baggängsvägen 65, klockan 13.00 16.00 Sammanträdet ajournerades klockan 14.20-14.45 Beslutande Övriga deltagande Niina Laitila

Läs mer

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2013-04-15 1 (15) Birgitta Gunnarsson. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2013-04-15 1 (15) Birgitta Gunnarsson. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunstyrelsen 2013-04-15 1 (15) Plats och tid Kommunstyrelsesalen, kl 9:30-16.05 Plats och tid Beslutande Cecilia Vilhelmsson (S) ordförande, Monika Gideskog (M), Thony Andersson (S), Kjell Gustafsson

Läs mer

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40)

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40) SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40) Paragrafer 79-103 Plats och tid ande Stadshuset, Säfflesalen kl. 19.00-22.50 ( 96 har justerats omedelbart) Enligt bifogad närvarolista Tjänstgörande - - ersättare Övriga

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2013-05-16. Kommunstyrelseförvaltningen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(40) 2013-05-14

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2013-05-16. Kommunstyrelseförvaltningen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(40) 2013-05-14 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(40) 2013-05-14 Plats och tid Kommunhuset Hallsberg, kl 13.00-17.00 Beslutande Övriga deltagande Andreas Svahn Christel Forsberg Magnus Andersson Inga-Britt Ritzman Magnus Fahlström

Läs mer

Kommunkontoret, Heby fredag, 26 september 2014 kl 08:00. Helena Henriksson 152-171. Marie Wilén David Olsson 168 ANSLAG/BEVIS

Kommunkontoret, Heby fredag, 26 september 2014 kl 08:00. Helena Henriksson 152-171. Marie Wilén David Olsson 168 ANSLAG/BEVIS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (26) Plats och tid Stora sammanträdesrummet, Kommunkontoret, Heby kl 10:00-15:00 Beslutande Marie Wilén (C), ordförande 152-167-, 169-171 David Olsson (M), ordförande 168 Carina

Läs mer

Kommunstyrelsen 2014-03-04

Kommunstyrelsen 2014-03-04 Kommunstyrelsen 2014-03-04 Ks 15 Ansökan om bidrag till genomförande av Leaderprojekt... 2 Ks 16 Remiss, Dalarnas regionala serviceprogram 2014-2018... 4 Ks 17 Fågelsången... 6 Ks 18 Vattenförsörjning

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Regionförbundets styrelses arbetsutskott Sammanträdesdatum 2008-06-04 1 (33)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Regionförbundets styrelses arbetsutskott Sammanträdesdatum 2008-06-04 1 (33) 2008-06-04 1 (33) Plats och tid Onsdag den 4 juni kl. 08.30 12.00 Plats ande Ledamöter Sunnerbo, Regionförbundet, P G Vejdes väg 15, Växjö Marie-Louise Hilmersson (c) ordförande Bo Frank (m) Monica Haider

Läs mer

215 Kommunstyrelsens ärendelista. 216 Rapportering enligt internkontrollplan. 218 Månadsrapport för pensionsportföljen april 2014

215 Kommunstyrelsens ärendelista. 216 Rapportering enligt internkontrollplan. 218 Månadsrapport för pensionsportföljen april 2014 2014-06-02 Paragrafer 215 Kommunstyrelsens ärendelista Beslutsärenden 216 Rapportering enligt internkontrollplan 217 Ajournering 218 Månadsrapport för pensionsportföljen april 2014 219 Skuldförvaltarrapport

Läs mer

473 Kommunstyrelsens ärendelista. 474 Vallonbygden rapporterar. 476 Investeringsplan uppföljning. 477 Investeringsförslag för gång- och cykelvägar

473 Kommunstyrelsens ärendelista. 474 Vallonbygden rapporterar. 476 Investeringsplan uppföljning. 477 Investeringsförslag för gång- och cykelvägar 2010-10-04 Paragrafer 473 Kommunstyrelsens ärendelista 474 Vallonbygden rapporterar 475 Underhållsplan affärsområde förvaltade fastigheter Vallonbygden 476 Investeringsplan uppföljning 477 Investeringsförslag

Läs mer

Lars Karlsson ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Lars Karlsson ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Kommunstyrelsen 2014-01-13 1 (13) Plats och tid: Kommunkontoret, Kisa 2014-01-13 klockan 13.00 17.00 Beslutande: Pia Tingvall (C), ordförande Pär-Anders Olofsson (C ) Göran Landström (M) Claes Brandén

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen 2010-05-17 1 () Plats och tid KS-salen, kommunhuset, klockan 14.30 16.50 Beslutande Catarina Pettersson (S), ordf, ej 68-69, 73 Kjell Iwemyr 68-70 Tommy Persson (S) 56-69 Håkan Johansson

Läs mer

Solweig Eriksson-Kurg (FP) Stefan Johansson. Ingela Wahlstam Mårthen Backman Urpo Koivula Bo Höglander. Övriga närvarande enligt förteckning BEVIS

Solweig Eriksson-Kurg (FP) Stefan Johansson. Ingela Wahlstam Mårthen Backman Urpo Koivula Bo Höglander. Övriga närvarande enligt förteckning BEVIS 1(36) Sammanträdesprotokoll Blad 1 (2) Plats och tid kommunhuset rum 293 kl 13.30-17.45 Beslutande Catharina Fredriksson (S) Britta Bergström (S) Patrik Renfors (V) Mattias Jensen Pettersson (S) Bror Sterner

Läs mer

PROTOKOLL Kommunstyrelsen. Sammanträdesdatum 2015-03-30

PROTOKOLL Kommunstyrelsen. Sammanträdesdatum 2015-03-30 KOMMUNSTYRELSEN Tid 10:00-15:45 Ajournering 11:05-11:15, 11:45-12:45, 14:10-14:25 Plats Ledamöter Skeppet, Kommunhuset Se bilaga Övriga Kicki Nordberg kommunchef Anette Oscarsson sektorschef sektor stödfunktioner

Läs mer

Bengt Larson (S) 111

Bengt Larson (S) 111 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsens arbetsutskott Sammanträdesdatum Sida 2015-05-18 1 (33) Plats Rum 128, Kommunhuset, Sundsgatan 29, Vänersborg Tid Måndagen den 18 maj 2015, kl 13.0014.40. Beslutande

Läs mer

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ och sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2014-03-11

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ och sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2014-03-11 1(55) Plats och tid Rinmansalen, stadshuset, klockan 15:00 16:20 Ajournering klockan 15:45 15:55 Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Utses att justera Jimmy Jansson (S), ordförande Sarita Hotti (S) Mikael

Läs mer

KOMMUNSTYRELSEN Sammanträdesdatum Sida 2007-10-09 1-29

KOMMUNSTYRELSEN Sammanträdesdatum Sida 2007-10-09 1-29 2007-10-09 1-29 Plats och Tid Stadshuset 13.30-17.10 Beslutande Kurt Svensson (c), ordförande Kjell Kaså (c) Anne Sörqvist (c) Thomas Fridlund (c) Ulla-Britt Johansson (c) Christer Törnell (kd) Gustav

Läs mer

Föredragningslista Kommunstyrelsen

Föredragningslista Kommunstyrelsen Föredragningslista Kommunstyrelsen Plats och tid för sammanträdet Ånge kommunkontor, rum Flataklocken, tisdagen den 22 februari 2005, kl. 10.00 16.45. Ajournering kl 12.10 13.00! Föredragande Ärenden Upprop

Läs mer

Sammanträdesprotokoll arbetsutskott 2014-05-28

Sammanträdesprotokoll arbetsutskott 2014-05-28 Plats och tid Rådhuset, kl 08.30 16.20 Beslutande Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Anders Johnsson (M), ordförande Håkan Erlandsson (C), 189, 191-194, 196, 197, 199-201, 204-206,

Läs mer

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ och sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2013-01-08

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ och sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2013-01-08 1(55) Plats och tid Rinmansalen, klockan 15:00-15:40 Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Utses att justera Justeringens plats och tid Jimmy Jansson (S), ordförande Sarita Hotti (S) Marie Svensson (S)

Läs mer

Plats och tid Stadshuset, Örnsköldsvik, kl. 16:00 23:30. Enligt separat närvaroförteckning. Biträdande sekreterare Eva Isaksson

Plats och tid Stadshuset, Örnsköldsvik, kl. 16:00 23:30. Enligt separat närvaroförteckning. Biträdande sekreterare Eva Isaksson Kommunfullmäktige 2008-09-29 1 (71) Plats och tid Stadshuset, Örnsköldsvik, kl. 16:00 23:30 Beslutande Övriga deltagare Enligt separat närvaroförteckning Kommunsekreterare Matti Ohlsson Biträdande sekreterare

Läs mer

Sal Balder, Valhall, Hultsfred 2015-03-30 kl. 18.30-21.40

Sal Balder, Valhall, Hultsfred 2015-03-30 kl. 18.30-21.40 Plats och tid Sal Balder, Valhall, Hultsfred kl. 18.30-21.40 Beslutande Se särskild närvarolista Övriga deltagande Lars Rönnlund, kommunchef Mats Stenström, tidigare ekonomichef 41-52 Henric Svensson,

Läs mer

Rosie Folkesson. Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Kommunstyrelsens arbetsutskott

Rosie Folkesson. Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Kommunstyrelsens arbetsutskott Sammanträdesprotokoll 1 (15) Plats och tid Sessionssalen, kommunhuset i Hultsfred kl. 08.30-14.15 Beslutande Lars Rosander, C Åke Nilsson, KD Åke Bergh, M Rosie Folkesson, S Tomas Söreling, S Övriga deltagande

Läs mer

Per Ödman (M), ordförande Ulrika Landergren (FP), vice ordförande Hans Forsberg (M) Fredrik Hansson (C) Eva Borg (S)

Per Ödman (M), ordförande Ulrika Landergren (FP), vice ordförande Hans Forsberg (M) Fredrik Hansson (C) Eva Borg (S) KUNGSBACKA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid sammanträde Kungsbackarummet, stadshuset Klockan 08:30-13.45, ajournering 9.40-10, 12-13 Beslutande Ledamöter Per Ödman (M), ordförande Ulrika Landergren

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen 2014-02-03 1 ( ) Plats och tid Kommunhuset, KS-salen klockan, 14.30-15.20 Vissa personuppgifter kan vara raderade p g a gällande lag Beslutande Catarina Pettersson, ordf (S) Ture Andersen

Läs mer

Anslag/bevis. Sida 1 Sammanträdesprotokoll Datum: 2010-02-01 Nämnd/styrelse: Kommunstyrelsen. Sammanträdesdatum 2010-02-01

Anslag/bevis. Sida 1 Sammanträdesprotokoll Datum: 2010-02-01 Nämnd/styrelse: Kommunstyrelsen. Sammanträdesdatum 2010-02-01 Sida 1 Sammanträdesdatum 2010-02-01 Plats och tid Kommunkontoret kl. 08.30-12:25 Beslutande Christer Aronsson (C), ordförande Barbro Gustafsson (M) Maria Radivoj (S) Gunilla Hermansson (KD) Martin Alfborger

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL ÅNGE KOMMUN. Organ: Kommunstyrelsen Datum: 2007-01-09. Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2007-01-09

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL ÅNGE KOMMUN. Organ: Kommunstyrelsen Datum: 2007-01-09. Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2007-01-09 1 Plats och tid för sammanträde Beslutande Ej beslutande Övriga deltagande Ånge kommunkontor, rum Flataklocken, tisdag den 9 januari 2007, kl. 10.00 14.00. Ajournering 12.00 13.00. Sten-Ove Danielsson,

Läs mer

Protokoll från Ledningsutskottets sammanträde 2015-04-14. Innehåll 1 (27)

Protokoll från Ledningsutskottets sammanträde 2015-04-14. Innehåll 1 (27) 2015-04-14 Sida 1 (27) Protokoll från Ledningsutskottets sammanträde 2015-04-14 Innehåll Attraktivitet, Tillväxtverket - medfinansiering... 4 Attraktivitet, Tillväxtverket - medfinansiering... 5 Placering

Läs mer