Investeringsföretag med rörligt kapital Registrerad adress: 49, avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxemburg R.C.S. Luxembourg B-119.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Investeringsföretag med rörligt kapital Registrerad adress: 49, avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxemburg R.C.S. Luxembourg B-119."

Transkript

1 Investeringsföretag med rörligt kapital Registrerad adress: 49, avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxemburg R.C.S. Luxembourg B ( bolaget ) VIKTIGT MEDELANDE TILL ANDELSÄGARE I Andelsklass 3C (ISIN-kod: LU ) Andelsklass 4C (ISIN-kod: LU ) Andelsklass 6C (ISIN-kod: LU ) (var och en, en andelsklass och gemensamt kallade andelsklasserna ) i db x-trackers S&P 500 UCITS ETF ( delfonden ) Luxemburg, 8 maj 2015 För att förtydliga så kommer de andra andelsklasserna i delfonden, det vill säga andelsklasserna 1C, 2C och 8C i delfonden, inte att tvångsinlösas utan förblir opåverkade av ändringarna som anges i detta meddelande. Bolagets styrelse ( styrelsen ) skriver för att informera dig om att den har beslutat att avveckla andelsklasserna genom tvångsinlösen av alla andelar i varje andelsklass ( avvecklingarna ) och att erbjuda dig möjligheten att överföra den del av den aktuella andelsklassens tillgångar som motsvarar ditt innehav i andelsklassen efter avvecklingarna, till andelsklasserna 1C-EUR Hedged, 2C-GBP Hedged respektive 3C-CHF Hedged (var och en, en mottagande andelsklass och gemensamt kallade mottagande andelsklasser ) i db x-trackers S&P 500 UCITS ETF (Prospective DR) (den mottagande delfonden ), en befintlig delfond i Concept Fund Solutions plc (den mottagande fonden ), ett irländskt fondföretag (UCITS) med registrerad adress 78 Sir John Rogerson s Quay Dublin 2, Irland ( överföringarna ) enligt följande tabell: Andelsklasser (ISIN-kod) Klass 3C LU Klass 4C LU Klass 6C LU Mottagande andelsklasser Klass 1C-EUR Hedged IE00BM67HW99 Klass 2C-GBP Hedged IE00BM67HX07 Klass 3C-CHF Hedged IE00B8KMSQ34 Avvecklingarna och tillhörande överföringar kommer att träda i kraft den 26 juni 2015 ( ikraftträdandedagen ) eller ett annat datum som fastställs av styrelsen. Fetstilta termer inom parentes som används i detta meddelande har den innebörd som tillskrivs dem i bolagets och den mottagande fondens aktuella prospekt (beroende på vad som är tillämpligt), om inte sammanhanget motsäger detta. 1. Orsak till avvecklingarna Beslutet om avvecklingarna har fattats för att öka den ekonomiska effektiviteten i fondutbudet hos Deutsche Bank AG, genom filialen i London, i syfte att rationalisera bolagets fondutbud ur ett ekonomiskt perspektiv mot bakgrund av de potentiella fördelar överföringen kan medföra för 1

2 investerare i fråga om resultat. Bolaget har kommit fram till att andelsklasserna vars underliggande tillgångar väljs från de valutasäkrade en S&P 500 EUR Benchmark Index, S&P 500 GBP Benchmark Index respektive S&P 500 CHF Benchmark Index kommer att uppnå bättre resultat inom den mottaganden fonden Överföringarna Styrelserna har beslutat att överföringarna skulle vara i investerarnas intresse eftersom mottagande andelsklasserna (som är andelsklasser i den mottagande fonden på Irland) kan omfattas av vissa fördelaktiga beskattningsavtal när en direkt placeringsinriktning antas. Dessa förmåner kan ge resultatrelaterade fördelar i förhållande till direkta investeringar som gjorts på vissa marknader av en irländsk delfond i jämförelse med en luxemburgisk delfond. De andelsägare som önskar delta i överföringarna behöver inte vidta några ytterligare åtgärder. Från och med ikraftträdandedagen kommer deltagande andelsägare att få ett antal andelar i den relevanta mottagande andelsklassen (de nya andelarna ) i utbyte mot sina nuvarande andelar i den relevanta andelsklassen, vars värde kommer att motsvara den del av intäkterna från likvideringen som de har rätt till baserat på substansvärdet på de andelar de tidigare hade i den relevanta andelsklassen. Andelsägare som inte vill inneha andelar i de mottagande andelsklasserna efter ikraftträdandedagen eller som inte samtycker till att vara bundna till villkoren ovan och som vill lösa in sina andelar i andelsklassen och få en utbetalning i likvida medel, kommer få sina andelar inlösta i enlighet med bolagets aktuella prospekt. Ansökan om inlösen måste adresseras till bolagets registrerade adress och inkomma senast (lokal tid i Luxemburg) den 18 juni 2015 ( betalningsstopp ). Inlösen behandlas kostnadsfritt (men med hänsyn till aktuella realisationskurser för investeringarna samt realisationsutgifter, utan att det påverkar likvideringskostnaderna, som kommer att återspeglas i substansvärdet för andelar i andelsklassen). Belopp som av någon orsak inte kan betalas ut till andelsägare överförs till och hålls i deposition i Caisse de Consignation ( Caisse ) till förmån för den person som har rätt till detta. Belopp som deponerats på detta sätt förverkas i enlighet med Luxemburgs lagstiftning. Personer som har rätt till sådana belopp måste kontakta Caisse direkt även om bolaget tillhandahåller kontaktuppgifter och annan information på begäran. Observera att bolaget inte tar ut en inlösenavgift för försäljning av andelar på sekundärmarknaden. Order om försäljning av andelar på börsen kan göras via en auktoriserad förmedlare eller fondmäklare. Andelsägare bör observera att en order på sekundärmarknaden kan leda till kostnader som bolaget inte har kontroll över och som inte omfattas av ovanstående undantag från inlösenavgifter. Handel i andelsklasserna upphör från den 19 juni 2015 fram till ikraftträdandedagen. Om detta upphörande krävs på en annan dag och/eller måste förlängas på grund av oförutsedda omständigheter kommer andelsägarna att informeras om detta. 3. Jämförelse av viktiga drag i delfonden och den mottagande delfonden a) Liknande huvuddrag: Delfonden och den mottagande delfonden har följande liknande huvuddrag: - Varje delfond och mottagande är börshandlade fonder (UCITS ETF). - Andelsägare i andelsklassen fortsätter att inneha andelar i ett reglerat investeringsföretag och omfattas av det allmänna skyddet som medföljer företag för kollektiva investeringar i överlåtbara värdepapper (UCITS) enligt rådets direktiv 2009/65/EG. Detta innebär att andelsägarnas rättigheter är mycket lika, med undantag för nedanstående punkter.

3 - Delfonden och den mottagande delfonden har liknande investeringsmål, vilket innebär att riskerna med en investering i delfonden och den mottagande delfonden i stort sett är desamma. - Varje andelsklass och motsvarande mottagande andelsklass är denominerad i samma valuta. - Varje andelsklass och motsvarande mottagande andelsklass har liknande avgiftsstruktur, enligt beskrivningen nedan. - Delfonden och den mottagande delfonden har liknande namn, med en tillagd identifierare (Prospective DR) för den mottagande delfonden, för att visa på skillnaden i placeringsinriktning enligt beskrivningen i stycke b) nedan. b) Viktiga skillnader: Andelsägare bör observera följande viktiga skillnader: - Bolaget är ett Luxemburgsbaserat fondföretag som omfattas av lagen från 2010 medan den mottagande fonden är ett irländskt fondföretag som omfattas av europeiska gemenskapernas förordning (european communities regulation) (företag för kollektiva investeringar i överlåtbara värdepapper) från 2011 (S.I. nr 352 från 2011), med ändring. Från och med ikraftträdandedagen blir andelsägare i andelsklassen som inte löser in sina andelar före betalningsstoppet (enligt definitionen i stycke 2 ovan) andelsägare i ett irländskt fondföretag. - Delfonden följer för närvarande en indirekt placeringsinriktning (enligt definitionen i bolagets prospekt) medan den mottagande delfonden antingen följer en indirekt eller direkt placeringsinriktning (enligt definitionen i tillämpligt supplement för den mottagande fondens prospekt) före överföringarna. Observera att den mottagande delfonden för närvarande följer en direkt placeringsinriktning och kommer att fortsätta att följa en direkt placeringsinriktning efter överföringarna. För att förtydliga, så kommer den mottagande delfondens investeringsmål och referens att förbli oförändrade. Den mottagande delfonden kommer inte att bära kostnaderna för en ändring i placeringsinriktning. Supplementet för den mottagande delfonden kommer att ändras efter ikraftträdandedagen. - Beskrivningen av den indirekta placeringsinriktning som tillämpas på delfonden å ena sidan och den mottagande delfonden å andra sidan skiljer sig delvis enligt följande: o För att uppnå sitt investeringsmål kan delfonden: - ingå ett finansiellt kontrakt (derivat) med Deutsche Bank om att byta den största delen av teckningsintäkterna mot avkastningen för den relevanta underliggande tillgången (en finansierad swapp ) och/eller - investera i överlåtbara värdepapper och ingå derivatkontrakt med Deutsche Bank med avseende på de överlåtbara värdepapperen och den relevanta underliggande tillgången i syfte att erhålla den underliggande tillgångens avkastning (en ickefinansierad swapp ). o För att uppnå sitt investeringsmål kan den mottagande delfonden investera i överlåtbara värdepapper (de investerade tillgångarna ) och/eller använda swappavtal avseende (en swapp ) som förhandlas på armlängds avstånd med motparten för swappen, i enlighet med investeringsbegränsningarna. Syftet med swappen är att byta resultat och/eller inkomst från de investerade tillgångarna mot resultatet för referenset. Alla andelsklasser i den mottagande delfonden delar samma portfölj med investerade tillgångar. 3

4 - Den tillämpliga tidsfristen för ansökningar om teckning eller inlösen på primärmarknaden för delfonden som mottagits samma dag är kl lokal tid i Luxemburg ( transaktionsdagen ). Den tillämpliga tidsfristen för teckning och inlösen på primärmarknaden för den mottagande delfonden som mottagits samma dag är kl lokal tid i Dublin ( tidsfristen för handel ). - Ledningsstrukturen för bolaget och den mottagande fonden samt de olika tjänsteleverantörerna som sköter den dagliga förvaltningen, administrationen och distributionen är inte identisk: o Den mottagande fonden är ett självförvaltat fondföretag och är som sådant inte förvaltat av ett fondförvaltningsbolag, till skillnad från delfonden, som förvaltas av fondförvaltningsbolaget Deutsche Asset & Wealth Management Investment S.A.. o Deutsche International Corporate Services (Ireland) Limited agerar som investeringsförvaltare ( investeringsförvaltaren ) för den mottagande delfonden. Vidare har investeringsförvaltaren utsett Deutsche Asset and Wealth Management Investment GmbH som underförvaltare ( underförvaltaren ) för den mottagande delfonden för att utföra vissa investeringsförvaltarfunktioner. Underförvaltaren har utsett Deutsche Asset Management (UK) Limited som underportföljsförvaltare ( underportföljsförvaltaren ) för den mottagande delfonden. Delfondens investeringsförvaltare är State Street Global Advisors Limited. o State Street Fund Services (Ireland) Limited agerar som administratör och registrator för den mottagande fonden. State Street Bank Luxembourg S.A. agerar som administrativt ombud för bolaget. o State Street Custodial Services (Ireland) Limited agerar som förvaringsinstitut för den mottagande fonden. State Street Bank Luxembourg S.A. agerar som förvaringsinstitut för bolaget, och, o PricewaterhouseCoopers agerar som revisor för den mottagande fonden. Ernst & Young S.A. är revisor för bolaget. - Tabellen nedan innehåller en sammanfattning av övriga skillnader. Mer information om den mottagande delfonden finns i den mottagande fondens prospekt. Om inget annat anges definieras termerna nedan i relevant prospekt. PRODUKTDRAG DELFONDEN/ANDELSKLASSER NA DEN MOTTAGANDE DELFONDEN/DE MOTTAGANDE ANDELSKLASSERNA I. Andelsklasser samt krav på minsta investering och innehav Andelsklass Klass 3C Klass 4C Klass 6C Klass 1C-EUR Hedged Klass 2C-GBP Hedged Klass 3C-CHF Hedged Utlåning av värdepapper Ej tillämpligt Ej tillämpligt 1 1 Utlåning av värdepapper gäller efter ikraftträdandedagen i enlighet med den mer ingående beskrivningen i avsnitt 6 i detta meddelande. 4

5 Lägsta inledande teckningsbelopp eller antal/ lägsta inledande investeringsbelopp eller antal Lägsta påföljande teckningsbelopp eller antal/lägsta ytterligare investeringsbelopp eller antal Förskottsförsäljningsav gift vid teckning under/efter försäljningsperioden/ Preliminär avgift Inlösenavgift/återköpsav gift EUR GBP CHF EUR GBP CHF Det som är högst av (i) EUR/GBP per begäran om teckning och (ii) 3,00 % Det som är högst av (i) CHF per begäran om teckning och (ii) 3,00 % Det som är högst av (i) EUR/GBP per begäran om inlösen och (ii) 3,00 % Det som är högst av (i) CHF per begäran om inlösen och (ii) 3,00 % andelar andelar Det som är högst av (i) EUR/GBP/CHF per begäran om teckning och (ii) 3,00 % Upp till 3,00 % II. AVGIFTER SOM BETALAS UR DELFONDENS TILLGÅNGAR Förvaltningsbolagets Upp till 0,15 % per år Upp till 0,15 % per år avgift/investeringsförval tarens avgift Fast 0,0125 % per månad (0,15 % per 0,15 % per år avgift/plattformsavgift år) Högsta totala avgift Upp till 0,30 % per år Upp till 0,30 % per år Skatter på finansiella transaktioner/transaktio nskostnader Delfonden bär alla skatter på finansiella transaktioner som ska betalas. Förvaltningsavgifter 0.30% 0.30% Ej tillämpligt 2 Förväntad nivå av aktiv risk (tracking error)/förväntad aktiv risk (tracking error) Upp till 1,00 % Upp till 1,00 % per år 4. Skattemässiga effekter Avvecklingarna och/eller relaterade överföringar kan leda till vissa skattemässiga konsekvenser för andelsägaren. Beroende på i vilket land andelsägaren har sin skatterättsliga hemvist eller är bosatt kan avvecklingen och/eller relaterade överföringar till exempel leda till att andelsägaren beskattas. Andelsägarna uppmanas att rådfråga sina skatterådgivare om de skattemässiga konsekvenserna av avvecklingen och/eller relaterade överföringar med avseende på sina personliga omständigheter. Andelsägarna ska också läsa sammanfattningarna av de förväntade skattemässiga behandlingarna 2 Transaktionskostnader gäller efter ikraftträdandedagen i enlighet med den mer ingående beskrivningen i avsnitt 6 i detta meddelande. 5

6 för delfonderna och deras andelsägare i de aktuella fondprospekten (beroende på vilket som är tillämpligt). 5. Tillgängliga dokument Den aktuella versionen av prospektet, basfakta för investerare, den mottagande fondens bolagsordning och de senaste års- och delårsrapporterna för den mottagande fonden är tillgängliga kostnadsfritt på den mottagande fondens registrerade adress. Ytterligare dokument om den mottagande fonden kan inspekteras kostnadsfritt på dess registrerade adress. Ytterligare information om avvecklingarna och överföringarna kan erhållas från de juridiska enheter som anges under kontaktuppgifter eller via e-post till Ytterligare information om den direkta placeringsinriktningen ingår i den mottagande fondens prospekt och supplementet för den mottagande delfonden (det reviderade prospektet ), som kommer att finnas tillgängliga på den mottagande fondens webbplats på Du kan även erhålla ett kostnadsfritt exemplar från den mottagande fondens registrerade adress eller hos dess representanter i utlandet. Uppdaterade basfakta för investerare avseende den mottagande delfonden kommer att finnas tillgängliga på den mottagande fondens webbplats på Du kan även erhålla ett kostnadsfritt exemplar från den mottagande fondens registrerade adress eller hos dess representanter i utlandet från och med ikraftträdandedagen för överföringarna. 6. Ytterligare information Andelsägarna ska i synnerhet observera: - avsnitten Funds - Investment Objectives and Policies (Fonder Investeringsmål och placeringsinriktning), Funds - Funds with an Indirect Investment Policy (Fonder Fonder med en indirekt placeringsinriktning), Funds - Funds with Direct Investment Policy (Fonder Fonder med en direkt placeringsinriktning) och Risk Factors (Riskfaktorer) i huvuddelen av den mottagande fondens prospekt samt supplementet för den mottagande delfonden; - det faktum att den mottagande delfonden kan ingå lånetransaktioner med värdepapper efter överföringarna, i enlighet med den ingående beskrivningen i den mottagande fondens prospekt samt bilagan till den mottagande delfonden. I detta sammanhang ombes investerarna observera att i de fall där en säkerhet i form av kontanter tillåts och godkänns kan den återinvesteras i enlighet med investeringsbegränsningarna; - det faktum att den mottagande delfonden kommer att bära alla transaktionskostnader som ska betalas efter överföringarna; - det faktum att den mottagande delfondens namn kommer att ändras efter överföringarna och att en kommer att kopieras enligt följande: Aktuellt namn Namn överföringarna efter Andelsklass Kopiering av Fullständig kopiering av db x-trackers S&P 500 UCITS ETF (Prospective DR) db x-trackers S&P 500 UCITS ETF (DR) Klass 1C-EUR Hedged: IE00BM67HW99 6

7 Aktuellt namn Namn överföringarna efter Andelsklass Kopiering av db x-trackers S&P 500 UCITS ETF (Prospective DR) db x-trackers S&P 500 UCITS ETF (DR) Klass 2C-GBP Hedged: IE00BM67HX07 Fullständig kopiering av db x-trackers S&P 500 UCITS ETF (Prospective DR) db x-trackers S&P 500 UCITS ETF (DR) Klass 3C-CHF Hedged: IE00B8KMSQ34 Fullständig kopiering av För att förtydliga så kommer delfondens namn och metod för kopiering att förbli oförändrade. * * * * * Om du har frågor eller om något av ovanstående är oklart bör du rådfråga din fondmäklare, bankman, juridiska rådgivare, revisor eller annan oberoende ekonomisk rådgivare. Andelsägarna bör även rådfråga sina egna professionella rådgivare om specifika skattemässiga effekter enligt lagarna i sitt hemland samt länder där de har sin hemvist eller bosättning eller där bolaget bildades. Ytterligare information om ovanstående ändring kan också erhållas från de juridiska enheter som anges under Kontaktuppgifter nedan, hos representanter i utlandet eller via e-post till Med vänlig hälsning Styrelsen Kontaktuppgifter db x-trackers 49, avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg, Storhertigdömet Luxemburg Deutsche Asset & Wealth Management Investment S.A. 2, boulevard Konrad Adenauer, L-1115 Luxembourg, Storhertigdömet Luxemburg Concept Fund Solutions plc 78 Sir John Rogerson s Quay, Dublin 2, Irland 7

ABSOLUTE INSIGHT FUNDS PLC. Ett Andra tillägg till Prospektet

ABSOLUTE INSIGHT FUNDS PLC. Ett Andra tillägg till Prospektet ABSOLUTE INSIGHT FUNDS PLC Ett Andra tillägg till Prospektet Detta Andra tillägg ska läsas i kombination med och utgör en del av prospektet för Absolute Insight Funds plc ( Bolaget ) daterat den 17 februari

Läs mer

Absolute Insight Funds p.l.c. Bilaga daterad den 27 februari 2015 till prospektet för Absolute Insight Credit Fund

Absolute Insight Funds p.l.c. Bilaga daterad den 27 februari 2015 till prospektet för Absolute Insight Credit Fund Absolute Insight Funds p.l.c. Bilaga daterad den 27 februari 2015 till prospektet för Absolute Insight Credit Fund Denna bilaga innehåller särskild information avseende Absolute Insight Credit Fund (fonden),

Läs mer

EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV 2009/65/EG

EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV 2009/65/EG L 302/32 Europeiska unionens officiella tidning 17.11.2009 DIREKTIV EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV 2009/65/EG av den 13 juli 2009 om samordning av lagar och andra författningar som avser företag

Läs mer

SAMMANFATTNING. Denna sammanfattning är i sin helhet villkorad av resten av detta Prospekt.

SAMMANFATTNING. Denna sammanfattning är i sin helhet villkorad av resten av detta Prospekt. SAMMANFATTNING Sammanfattningar utgörs av informationskrav kända som Element. Dessa element numreras i avsnitten A E (A.1 E.7). Denna Sammanfattning innehåller alla nödvändiga Element som ska inkluderas

Läs mer

professional portfolio SVERIGE

professional portfolio SVERIGE professional portfolio SVERIGE Med kvalitet som signum 1 Internationella investeringar är seriösa affärer. Du måste känna Dig trygg i att ett säkert företag med gott rykte hanterar Dina pengar. Men det

Läs mer

SAMMANFATTNING. Sammanfattningar upprättas utifrån informationspunkter kallade Punkter. Dessa punkter numreras i Avsnitt A till E (A.1 - E.7).

SAMMANFATTNING. Sammanfattningar upprättas utifrån informationspunkter kallade Punkter. Dessa punkter numreras i Avsnitt A till E (A.1 - E.7). SAMMANFATTNING Sammanfattningar upprättas utifrån informationspunkter kallade Punkter. Dessa punkter numreras i Avsnitt A till E (A.1 - E.7). Denna Sammanfattning innehåller alla de punkter som ska ingå

Läs mer

Castellum Aktiebolag (publ)

Castellum Aktiebolag (publ) Detta Grundprospekt är daterat och offentliggjort den 1 juni 2012. Castellum Aktiebolag (publ) Grundprospekt avseende Medium Term Note program om fem miljarder (5 000 000 000) svenska kronor eller motvärdet

Läs mer

ETFS COMMODITY SECURITIES LIMITED

ETFS COMMODITY SECURITIES LIMITED FINAL TERMS Dated 12 June 2014 ETFS COMMODITY SECURITIES LIMITED (Incorporated and registered in Jersey under the Companies (Jersey) Law 1991 (as amended) with registered number 90959) (the Issuer ) Programme

Läs mer

Viktig information till dig som sparar i Humanfonden, Banco Hjälp och Banco Ideell Miljö

Viktig information till dig som sparar i Humanfonden, Banco Hjälp och Banco Ideell Miljö 1 (4) Stockholm maj 2012 Viktig information till dig som sparar i Humanfonden, Banco Hjälp och Banco Ideell Miljö Vi arbetar kontinuerligt med att utveckla och förtydliga vårt fondsortiment. Inom vårt

Läs mer

Absolutavkastning Plus, Svensk Likviditetsfond och Svensk Obligationsfond MEGA läggs samman med Räntefond Kort Plus

Absolutavkastning Plus, Svensk Likviditetsfond och Svensk Obligationsfond MEGA läggs samman med Räntefond Kort Plus Stockholm mars 2014 1(5) Absolutavkastning Plus, Svensk Likviditetsfond och Svensk Obligationsfond MEGA läggs samman med Räntefond Kort Plus Du sparar i en eller i flera av nedanstående luxemburgregistrerade

Läs mer

Finansinspektionens författningssamling

Finansinspektionens författningssamling Finansinspektionens författningssamling Finansinspektionens föreskrifter om investeringsfonder; FFFS 2008:11 Konsoliderad elektronisk utgåva Senast uppdaterad: 2011-07-19 Observera att bara den tryckta

Läs mer

Absolutavkastning Ränta läggs samman med Räntefond Flexibel den 12 juni 2014

Absolutavkastning Ränta läggs samman med Räntefond Flexibel den 12 juni 2014 Stockholm april 2014 1(4) Absolutavkastning Ränta läggs samman med Räntefond Flexibel den 12 juni 2014 Du sparar i Swedbank Robur International Total Return Fixed Income Sub Fund, (Absolutavkastning Ränta)

Läs mer

INTERCONTINENTALEXCHANGE GROUP, INC. (bildat och registrerat i delstaten Delaware med registrerat filnummer 5298907)

INTERCONTINENTALEXCHANGE GROUP, INC. (bildat och registrerat i delstaten Delaware med registrerat filnummer 5298907) DETTA DOKUMENT ÄR VIKTIGT OCH KRÄVER DIN OMEDELBARA UPPMÄRKSAMHET. Om du är osäker på vilka åtgärder du bör vidta, rekommenderar vi att du omedelbart söker personlig finansiell rådgivning från din mäklare,

Läs mer

Ändrade fondföreskrifter m.m.

Ändrade fondföreskrifter m.m. BESLUTSPROMEMORIA Datum 2011-06-28 FI Dnr 10-5045 Ändrade fondföreskrifter m.m. Finansinspektionen Box 7821 SE-103 97 Stockholm [Brunnsgatan 3] Tel +46 8 787 80 00 Fax +46 8 24 13 35 finansinspektionen@fi.se

Läs mer

SAMMANFATTNING AV PROGRAMMET. Avsnitt A Introduktion och Varningar

SAMMANFATTNING AV PROGRAMMET. Avsnitt A Introduktion och Varningar SAMMANFATTNING AV PROGRAMMET Sammanfattningar upprättas utifrån informationspunkter kallade "Punkter". Dessa punkter numreras i Avsnitt A till E (A.1 - E.7). Denna Sammanfattning innehåller alla de punkter

Läs mer

ActivTrades Plc är auktoriserat och reglerat av Financial Services Authority i Storbritannien KUNDAVTAL

ActivTrades Plc är auktoriserat och reglerat av Financial Services Authority i Storbritannien KUNDAVTAL ActivTrades Plc är auktoriserat och reglerat av Financial Services Authority i Storbritannien 1. Introduktion KUNDAVTAL Marginalhandel Vi ber Dig läsa detta kundavtal. Det reglerar Ditt förhållande till

Läs mer

SAMMANFATTNING AV PROGRAMMET

SAMMANFATTNING AV PROGRAMMET SAMMANFATTNING AV PROGRAMMET Sammanfattningar upprättas utifrån informationspunkter kallade "Punkter". Dessa punkter numreras i Avsnitt A till E (A.1 - E.7). Denna Sammanfattning innehåller alla de punkter

Läs mer

Ramavtal för fondhandel och fondkonto Allmänna Villkor Utgivningsdatum 2013-03-01

Ramavtal för fondhandel och fondkonto Allmänna Villkor Utgivningsdatum 2013-03-01 Dessa allmänna villkor tillsammans med villkor för handel med respektive fonds fondandelar reglerar Kundens handel och förvar av fondandelar. Med villkor för handel med respektive fonds fondandelar avses

Läs mer

Elekta AB (publ) MTN-program

Elekta AB (publ) MTN-program Detta Grundprospekt är daterat och godkänt av Finansinspektionen den 9 mars 2015 och gäller i tolv månader från detta datum. Elekta AB (publ) MTN-program Ledarbank SEB Emissionsinstitut Danske Bank Viktig

Läs mer

ETFS OIL SECURITIES LIMITED

ETFS OIL SECURITIES LIMITED FINAL TERMS Dated 20 May 2015 ETFS OIL SECURITIES LIMITED (Incorporated and registered in Jersey under the Companies (Jersey) Law 1991 (as amended) with registered number 88371) (the Issuer ) Programme

Läs mer

SAMMANFATTNING. Denna sammanfattning är i sin helhet villkorad av resten av detta Prospekt. A.1 Introduktion och varningar

SAMMANFATTNING. Denna sammanfattning är i sin helhet villkorad av resten av detta Prospekt. A.1 Introduktion och varningar SAMMANFATTNING Sammanfattningar utgörs av informationskrav kända som Element. Dessa element numreras i avsnitten A E (A.1 E.7). Denna Sammanfattning innehåller alla nödvändiga Element som ska inkluderas

Läs mer

REALFOND SKOG 1 AB (PUBL) TECKNING AV AKTIER AV SERIE B TECKNINGSPERIOD 3 SEPTEMBER 2010 TILL 8 OKTOBER 2010

REALFOND SKOG 1 AB (PUBL) TECKNING AV AKTIER AV SERIE B TECKNINGSPERIOD 3 SEPTEMBER 2010 TILL 8 OKTOBER 2010 REALFOND SKOG 1 AB (PUBL) TECKNING AV AKTIER AV SERIE B TECKNINGSPERIOD 3 SEPTEMBER 2010 TILL 8 OKTOBER 2010 1 PROSPEKT DEL 1 SAMMANFATTNING Detta är ej en investeringsfond enligt lagen (2004:46) om investeringsfonder.

Läs mer

Slutliga Villkor. Medium Term Notes. Skuldebrev med ett nominellt värde per enhet på. mindre än 100 000 EUR eller motvärdet därav i SEK

Slutliga Villkor. Medium Term Notes. Skuldebrev med ett nominellt värde per enhet på. mindre än 100 000 EUR eller motvärdet därav i SEK Slutliga Villkor Medium Term Notes Skuldebrev med ett nominellt värde per enhet på mindre än 100 000 EUR eller motvärdet därav i SEK Slutliga Villkor för lån nr 684 serie D utgivna av Swedbank AB (publ)

Läs mer

SAMMANFATTNING AVSNITT A: INTRODUKTION OCH VARNINGAR

SAMMANFATTNING AVSNITT A: INTRODUKTION OCH VARNINGAR SAMMANFATTNING Sammanfattningar upprättas utifrån informationspunkter kallade "Punkter". Dessa punkter numreras i Avsnitt A till E (A.1 - E.7). Denna sammanfattning innehåller alla de Punkter som ska ingå

Läs mer

INBJUDAN TILL TECKNING AV AKTIER I COELI PRIVATE EQUITY 2015 AB

INBJUDAN TILL TECKNING AV AKTIER I COELI PRIVATE EQUITY 2015 AB INBJUDAN TILL TECKNING AV AKTIER I COELI PRIVATE EQUITY 2015 AB private equity OM PROSPEKTET Med Bolaget avses i detta prospekt Coeli Private Equity 2015 AB (publ), org. nr. 5569813628. Detta prospekt

Läs mer

Hufvudstaden AB (publ)

Hufvudstaden AB (publ) Grundprospektet godkändes av Finansinspektionen den 2 december 2014 och är giltigt i tolv månader från detta datum. Hufvudstaden AB (publ) MTN-program Ledarbank Svenska Handelsbanken AB (publ) Emissionsinstitut

Läs mer

UPPTAGANDE TILL HANDEL PÅ NGM AV KAPITAL- OCH VINSTANDELSBEVIS TILL ETT HÖGSTA BELOPP OM 1 000 000 000 KRONOR

UPPTAGANDE TILL HANDEL PÅ NGM AV KAPITAL- OCH VINSTANDELSBEVIS TILL ETT HÖGSTA BELOPP OM 1 000 000 000 KRONOR UPPTAGANDE TILL HANDEL PÅ NGM AV KAPITAL- OCH VINSTANDELSBEVIS TILL ETT HÖGSTA BELOPP OM 1 000 000 000 KRONOR som emitterats av Apikal Fastighetspartner AB (publ) (bildat i enlighet med lagstiftningen

Läs mer

Viktig information till dig som sparar i Swedbank Robur Obligationsfond och Swedbank Robur Räntefond Sverige

Viktig information till dig som sparar i Swedbank Robur Obligationsfond och Swedbank Robur Räntefond Sverige Stockholm juli 2012 1 (3) Viktig information till dig som sparar i Swedbank Robur Obligationsfond och Swedbank Robur Räntefond Sverige Vår ambition är att erbjuda dig ett modernt och attraktivt utbud av

Läs mer

INFORMATION OM AUTOMATISKT INLÖSENFÖRFARANDE AV AKTIER I ENEA AB (PUBL) 2015

INFORMATION OM AUTOMATISKT INLÖSENFÖRFARANDE AV AKTIER I ENEA AB (PUBL) 2015 INFORMATION OM AUTOMATISKT INLÖSENFÖRFARANDE AV AKTIER I ENEA AB (PUBL) 2015 Innehåll BAKGRUND OCH MOTIV 3 BESKRIVNING AV INLÖSENFÖRFARANDET 4 VILLKOR OCH ANVISNINGAR 6 FINANSIELLA EFFEKTER FÖR ENEA 7

Läs mer

RIKTLINJER FÖR UTFÖRANDE AV PORTFÖLJTRANSAKTIONER SAMT PLACERING, SAMMANLÄGGNING OCH FÖRDELNING AV ORDER

RIKTLINJER FÖR UTFÖRANDE AV PORTFÖLJTRANSAKTIONER SAMT PLACERING, SAMMANLÄGGNING OCH FÖRDELNING AV ORDER PEAK PARTNERS Riktlinjer för utförande av portföljtransaktioner samt placering, sammanläggnin g och fördelnin g av order 2012 1 3 RIKTLINJER FÖR UTFÖRANDE AV PORTFÖLJTRANSAKTIONER SAMT PLACERING, SAMMANLÄGGNING

Läs mer