Investeringsföretag med rörligt kapital Registrerad adress: 49, avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxemburg R.C.S. Luxembourg B-119.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Investeringsföretag med rörligt kapital Registrerad adress: 49, avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxemburg R.C.S. Luxembourg B-119."

Transkript

1 Investeringsföretag med rörligt kapital Registrerad adress: 49, avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxemburg R.C.S. Luxembourg B ( bolaget ) VIKTIGT MEDELANDE TILL ANDELSÄGARE I Andelsklass 3C (ISIN-kod: LU ) Andelsklass 4C (ISIN-kod: LU ) Andelsklass 6C (ISIN-kod: LU ) (var och en, en andelsklass och gemensamt kallade andelsklasserna ) i db x-trackers S&P 500 UCITS ETF ( delfonden ) Luxemburg, 8 maj 2015 För att förtydliga så kommer de andra andelsklasserna i delfonden, det vill säga andelsklasserna 1C, 2C och 8C i delfonden, inte att tvångsinlösas utan förblir opåverkade av ändringarna som anges i detta meddelande. Bolagets styrelse ( styrelsen ) skriver för att informera dig om att den har beslutat att avveckla andelsklasserna genom tvångsinlösen av alla andelar i varje andelsklass ( avvecklingarna ) och att erbjuda dig möjligheten att överföra den del av den aktuella andelsklassens tillgångar som motsvarar ditt innehav i andelsklassen efter avvecklingarna, till andelsklasserna 1C-EUR Hedged, 2C-GBP Hedged respektive 3C-CHF Hedged (var och en, en mottagande andelsklass och gemensamt kallade mottagande andelsklasser ) i db x-trackers S&P 500 UCITS ETF (Prospective DR) (den mottagande delfonden ), en befintlig delfond i Concept Fund Solutions plc (den mottagande fonden ), ett irländskt fondföretag (UCITS) med registrerad adress 78 Sir John Rogerson s Quay Dublin 2, Irland ( överföringarna ) enligt följande tabell: Andelsklasser (ISIN-kod) Klass 3C LU Klass 4C LU Klass 6C LU Mottagande andelsklasser Klass 1C-EUR Hedged IE00BM67HW99 Klass 2C-GBP Hedged IE00BM67HX07 Klass 3C-CHF Hedged IE00B8KMSQ34 Avvecklingarna och tillhörande överföringar kommer att träda i kraft den 26 juni 2015 ( ikraftträdandedagen ) eller ett annat datum som fastställs av styrelsen. Fetstilta termer inom parentes som används i detta meddelande har den innebörd som tillskrivs dem i bolagets och den mottagande fondens aktuella prospekt (beroende på vad som är tillämpligt), om inte sammanhanget motsäger detta. 1. Orsak till avvecklingarna Beslutet om avvecklingarna har fattats för att öka den ekonomiska effektiviteten i fondutbudet hos Deutsche Bank AG, genom filialen i London, i syfte att rationalisera bolagets fondutbud ur ett ekonomiskt perspektiv mot bakgrund av de potentiella fördelar överföringen kan medföra för 1

2 investerare i fråga om resultat. Bolaget har kommit fram till att andelsklasserna vars underliggande tillgångar väljs från de valutasäkrade en S&P 500 EUR Benchmark Index, S&P 500 GBP Benchmark Index respektive S&P 500 CHF Benchmark Index kommer att uppnå bättre resultat inom den mottaganden fonden Överföringarna Styrelserna har beslutat att överföringarna skulle vara i investerarnas intresse eftersom mottagande andelsklasserna (som är andelsklasser i den mottagande fonden på Irland) kan omfattas av vissa fördelaktiga beskattningsavtal när en direkt placeringsinriktning antas. Dessa förmåner kan ge resultatrelaterade fördelar i förhållande till direkta investeringar som gjorts på vissa marknader av en irländsk delfond i jämförelse med en luxemburgisk delfond. De andelsägare som önskar delta i överföringarna behöver inte vidta några ytterligare åtgärder. Från och med ikraftträdandedagen kommer deltagande andelsägare att få ett antal andelar i den relevanta mottagande andelsklassen (de nya andelarna ) i utbyte mot sina nuvarande andelar i den relevanta andelsklassen, vars värde kommer att motsvara den del av intäkterna från likvideringen som de har rätt till baserat på substansvärdet på de andelar de tidigare hade i den relevanta andelsklassen. Andelsägare som inte vill inneha andelar i de mottagande andelsklasserna efter ikraftträdandedagen eller som inte samtycker till att vara bundna till villkoren ovan och som vill lösa in sina andelar i andelsklassen och få en utbetalning i likvida medel, kommer få sina andelar inlösta i enlighet med bolagets aktuella prospekt. Ansökan om inlösen måste adresseras till bolagets registrerade adress och inkomma senast (lokal tid i Luxemburg) den 18 juni 2015 ( betalningsstopp ). Inlösen behandlas kostnadsfritt (men med hänsyn till aktuella realisationskurser för investeringarna samt realisationsutgifter, utan att det påverkar likvideringskostnaderna, som kommer att återspeglas i substansvärdet för andelar i andelsklassen). Belopp som av någon orsak inte kan betalas ut till andelsägare överförs till och hålls i deposition i Caisse de Consignation ( Caisse ) till förmån för den person som har rätt till detta. Belopp som deponerats på detta sätt förverkas i enlighet med Luxemburgs lagstiftning. Personer som har rätt till sådana belopp måste kontakta Caisse direkt även om bolaget tillhandahåller kontaktuppgifter och annan information på begäran. Observera att bolaget inte tar ut en inlösenavgift för försäljning av andelar på sekundärmarknaden. Order om försäljning av andelar på börsen kan göras via en auktoriserad förmedlare eller fondmäklare. Andelsägare bör observera att en order på sekundärmarknaden kan leda till kostnader som bolaget inte har kontroll över och som inte omfattas av ovanstående undantag från inlösenavgifter. Handel i andelsklasserna upphör från den 19 juni 2015 fram till ikraftträdandedagen. Om detta upphörande krävs på en annan dag och/eller måste förlängas på grund av oförutsedda omständigheter kommer andelsägarna att informeras om detta. 3. Jämförelse av viktiga drag i delfonden och den mottagande delfonden a) Liknande huvuddrag: Delfonden och den mottagande delfonden har följande liknande huvuddrag: - Varje delfond och mottagande är börshandlade fonder (UCITS ETF). - Andelsägare i andelsklassen fortsätter att inneha andelar i ett reglerat investeringsföretag och omfattas av det allmänna skyddet som medföljer företag för kollektiva investeringar i överlåtbara värdepapper (UCITS) enligt rådets direktiv 2009/65/EG. Detta innebär att andelsägarnas rättigheter är mycket lika, med undantag för nedanstående punkter.

3 - Delfonden och den mottagande delfonden har liknande investeringsmål, vilket innebär att riskerna med en investering i delfonden och den mottagande delfonden i stort sett är desamma. - Varje andelsklass och motsvarande mottagande andelsklass är denominerad i samma valuta. - Varje andelsklass och motsvarande mottagande andelsklass har liknande avgiftsstruktur, enligt beskrivningen nedan. - Delfonden och den mottagande delfonden har liknande namn, med en tillagd identifierare (Prospective DR) för den mottagande delfonden, för att visa på skillnaden i placeringsinriktning enligt beskrivningen i stycke b) nedan. b) Viktiga skillnader: Andelsägare bör observera följande viktiga skillnader: - Bolaget är ett Luxemburgsbaserat fondföretag som omfattas av lagen från 2010 medan den mottagande fonden är ett irländskt fondföretag som omfattas av europeiska gemenskapernas förordning (european communities regulation) (företag för kollektiva investeringar i överlåtbara värdepapper) från 2011 (S.I. nr 352 från 2011), med ändring. Från och med ikraftträdandedagen blir andelsägare i andelsklassen som inte löser in sina andelar före betalningsstoppet (enligt definitionen i stycke 2 ovan) andelsägare i ett irländskt fondföretag. - Delfonden följer för närvarande en indirekt placeringsinriktning (enligt definitionen i bolagets prospekt) medan den mottagande delfonden antingen följer en indirekt eller direkt placeringsinriktning (enligt definitionen i tillämpligt supplement för den mottagande fondens prospekt) före överföringarna. Observera att den mottagande delfonden för närvarande följer en direkt placeringsinriktning och kommer att fortsätta att följa en direkt placeringsinriktning efter överföringarna. För att förtydliga, så kommer den mottagande delfondens investeringsmål och referens att förbli oförändrade. Den mottagande delfonden kommer inte att bära kostnaderna för en ändring i placeringsinriktning. Supplementet för den mottagande delfonden kommer att ändras efter ikraftträdandedagen. - Beskrivningen av den indirekta placeringsinriktning som tillämpas på delfonden å ena sidan och den mottagande delfonden å andra sidan skiljer sig delvis enligt följande: o För att uppnå sitt investeringsmål kan delfonden: - ingå ett finansiellt kontrakt (derivat) med Deutsche Bank om att byta den största delen av teckningsintäkterna mot avkastningen för den relevanta underliggande tillgången (en finansierad swapp ) och/eller - investera i överlåtbara värdepapper och ingå derivatkontrakt med Deutsche Bank med avseende på de överlåtbara värdepapperen och den relevanta underliggande tillgången i syfte att erhålla den underliggande tillgångens avkastning (en ickefinansierad swapp ). o För att uppnå sitt investeringsmål kan den mottagande delfonden investera i överlåtbara värdepapper (de investerade tillgångarna ) och/eller använda swappavtal avseende (en swapp ) som förhandlas på armlängds avstånd med motparten för swappen, i enlighet med investeringsbegränsningarna. Syftet med swappen är att byta resultat och/eller inkomst från de investerade tillgångarna mot resultatet för referenset. Alla andelsklasser i den mottagande delfonden delar samma portfölj med investerade tillgångar. 3

4 - Den tillämpliga tidsfristen för ansökningar om teckning eller inlösen på primärmarknaden för delfonden som mottagits samma dag är kl lokal tid i Luxemburg ( transaktionsdagen ). Den tillämpliga tidsfristen för teckning och inlösen på primärmarknaden för den mottagande delfonden som mottagits samma dag är kl lokal tid i Dublin ( tidsfristen för handel ). - Ledningsstrukturen för bolaget och den mottagande fonden samt de olika tjänsteleverantörerna som sköter den dagliga förvaltningen, administrationen och distributionen är inte identisk: o Den mottagande fonden är ett självförvaltat fondföretag och är som sådant inte förvaltat av ett fondförvaltningsbolag, till skillnad från delfonden, som förvaltas av fondförvaltningsbolaget Deutsche Asset & Wealth Management Investment S.A.. o Deutsche International Corporate Services (Ireland) Limited agerar som investeringsförvaltare ( investeringsförvaltaren ) för den mottagande delfonden. Vidare har investeringsförvaltaren utsett Deutsche Asset and Wealth Management Investment GmbH som underförvaltare ( underförvaltaren ) för den mottagande delfonden för att utföra vissa investeringsförvaltarfunktioner. Underförvaltaren har utsett Deutsche Asset Management (UK) Limited som underportföljsförvaltare ( underportföljsförvaltaren ) för den mottagande delfonden. Delfondens investeringsförvaltare är State Street Global Advisors Limited. o State Street Fund Services (Ireland) Limited agerar som administratör och registrator för den mottagande fonden. State Street Bank Luxembourg S.A. agerar som administrativt ombud för bolaget. o State Street Custodial Services (Ireland) Limited agerar som förvaringsinstitut för den mottagande fonden. State Street Bank Luxembourg S.A. agerar som förvaringsinstitut för bolaget, och, o PricewaterhouseCoopers agerar som revisor för den mottagande fonden. Ernst & Young S.A. är revisor för bolaget. - Tabellen nedan innehåller en sammanfattning av övriga skillnader. Mer information om den mottagande delfonden finns i den mottagande fondens prospekt. Om inget annat anges definieras termerna nedan i relevant prospekt. PRODUKTDRAG DELFONDEN/ANDELSKLASSER NA DEN MOTTAGANDE DELFONDEN/DE MOTTAGANDE ANDELSKLASSERNA I. Andelsklasser samt krav på minsta investering och innehav Andelsklass Klass 3C Klass 4C Klass 6C Klass 1C-EUR Hedged Klass 2C-GBP Hedged Klass 3C-CHF Hedged Utlåning av värdepapper Ej tillämpligt Ej tillämpligt 1 1 Utlåning av värdepapper gäller efter ikraftträdandedagen i enlighet med den mer ingående beskrivningen i avsnitt 6 i detta meddelande. 4

5 Lägsta inledande teckningsbelopp eller antal/ lägsta inledande investeringsbelopp eller antal Lägsta påföljande teckningsbelopp eller antal/lägsta ytterligare investeringsbelopp eller antal Förskottsförsäljningsav gift vid teckning under/efter försäljningsperioden/ Preliminär avgift Inlösenavgift/återköpsav gift EUR GBP CHF EUR GBP CHF Det som är högst av (i) EUR/GBP per begäran om teckning och (ii) 3,00 % Det som är högst av (i) CHF per begäran om teckning och (ii) 3,00 % Det som är högst av (i) EUR/GBP per begäran om inlösen och (ii) 3,00 % Det som är högst av (i) CHF per begäran om inlösen och (ii) 3,00 % andelar andelar Det som är högst av (i) EUR/GBP/CHF per begäran om teckning och (ii) 3,00 % Upp till 3,00 % II. AVGIFTER SOM BETALAS UR DELFONDENS TILLGÅNGAR Förvaltningsbolagets Upp till 0,15 % per år Upp till 0,15 % per år avgift/investeringsförval tarens avgift Fast 0,0125 % per månad (0,15 % per 0,15 % per år avgift/plattformsavgift år) Högsta totala avgift Upp till 0,30 % per år Upp till 0,30 % per år Skatter på finansiella transaktioner/transaktio nskostnader Delfonden bär alla skatter på finansiella transaktioner som ska betalas. Förvaltningsavgifter 0.30% 0.30% Ej tillämpligt 2 Förväntad nivå av aktiv risk (tracking error)/förväntad aktiv risk (tracking error) Upp till 1,00 % Upp till 1,00 % per år 4. Skattemässiga effekter Avvecklingarna och/eller relaterade överföringar kan leda till vissa skattemässiga konsekvenser för andelsägaren. Beroende på i vilket land andelsägaren har sin skatterättsliga hemvist eller är bosatt kan avvecklingen och/eller relaterade överföringar till exempel leda till att andelsägaren beskattas. Andelsägarna uppmanas att rådfråga sina skatterådgivare om de skattemässiga konsekvenserna av avvecklingen och/eller relaterade överföringar med avseende på sina personliga omständigheter. Andelsägarna ska också läsa sammanfattningarna av de förväntade skattemässiga behandlingarna 2 Transaktionskostnader gäller efter ikraftträdandedagen i enlighet med den mer ingående beskrivningen i avsnitt 6 i detta meddelande. 5

6 för delfonderna och deras andelsägare i de aktuella fondprospekten (beroende på vilket som är tillämpligt). 5. Tillgängliga dokument Den aktuella versionen av prospektet, basfakta för investerare, den mottagande fondens bolagsordning och de senaste års- och delårsrapporterna för den mottagande fonden är tillgängliga kostnadsfritt på den mottagande fondens registrerade adress. Ytterligare dokument om den mottagande fonden kan inspekteras kostnadsfritt på dess registrerade adress. Ytterligare information om avvecklingarna och överföringarna kan erhållas från de juridiska enheter som anges under kontaktuppgifter eller via e-post till Ytterligare information om den direkta placeringsinriktningen ingår i den mottagande fondens prospekt och supplementet för den mottagande delfonden (det reviderade prospektet ), som kommer att finnas tillgängliga på den mottagande fondens webbplats på Du kan även erhålla ett kostnadsfritt exemplar från den mottagande fondens registrerade adress eller hos dess representanter i utlandet. Uppdaterade basfakta för investerare avseende den mottagande delfonden kommer att finnas tillgängliga på den mottagande fondens webbplats på Du kan även erhålla ett kostnadsfritt exemplar från den mottagande fondens registrerade adress eller hos dess representanter i utlandet från och med ikraftträdandedagen för överföringarna. 6. Ytterligare information Andelsägarna ska i synnerhet observera: - avsnitten Funds - Investment Objectives and Policies (Fonder Investeringsmål och placeringsinriktning), Funds - Funds with an Indirect Investment Policy (Fonder Fonder med en indirekt placeringsinriktning), Funds - Funds with Direct Investment Policy (Fonder Fonder med en direkt placeringsinriktning) och Risk Factors (Riskfaktorer) i huvuddelen av den mottagande fondens prospekt samt supplementet för den mottagande delfonden; - det faktum att den mottagande delfonden kan ingå lånetransaktioner med värdepapper efter överföringarna, i enlighet med den ingående beskrivningen i den mottagande fondens prospekt samt bilagan till den mottagande delfonden. I detta sammanhang ombes investerarna observera att i de fall där en säkerhet i form av kontanter tillåts och godkänns kan den återinvesteras i enlighet med investeringsbegränsningarna; - det faktum att den mottagande delfonden kommer att bära alla transaktionskostnader som ska betalas efter överföringarna; - det faktum att den mottagande delfondens namn kommer att ändras efter överföringarna och att en kommer att kopieras enligt följande: Aktuellt namn Namn överföringarna efter Andelsklass Kopiering av Fullständig kopiering av db x-trackers S&P 500 UCITS ETF (Prospective DR) db x-trackers S&P 500 UCITS ETF (DR) Klass 1C-EUR Hedged: IE00BM67HW99 6

7 Aktuellt namn Namn överföringarna efter Andelsklass Kopiering av db x-trackers S&P 500 UCITS ETF (Prospective DR) db x-trackers S&P 500 UCITS ETF (DR) Klass 2C-GBP Hedged: IE00BM67HX07 Fullständig kopiering av db x-trackers S&P 500 UCITS ETF (Prospective DR) db x-trackers S&P 500 UCITS ETF (DR) Klass 3C-CHF Hedged: IE00B8KMSQ34 Fullständig kopiering av För att förtydliga så kommer delfondens namn och metod för kopiering att förbli oförändrade. * * * * * Om du har frågor eller om något av ovanstående är oklart bör du rådfråga din fondmäklare, bankman, juridiska rådgivare, revisor eller annan oberoende ekonomisk rådgivare. Andelsägarna bör även rådfråga sina egna professionella rådgivare om specifika skattemässiga effekter enligt lagarna i sitt hemland samt länder där de har sin hemvist eller bosättning eller där bolaget bildades. Ytterligare information om ovanstående ändring kan också erhållas från de juridiska enheter som anges under Kontaktuppgifter nedan, hos representanter i utlandet eller via e-post till Med vänlig hälsning Styrelsen Kontaktuppgifter db x-trackers 49, avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg, Storhertigdömet Luxemburg Deutsche Asset & Wealth Management Investment S.A. 2, boulevard Konrad Adenauer, L-1115 Luxembourg, Storhertigdömet Luxemburg Concept Fund Solutions plc 78 Sir John Rogerson s Quay, Dublin 2, Irland 7

(tillsammans fonderna ) VIKTIGT MEDELANDE TILL ANDELSÄGARE I

(tillsammans fonderna ) VIKTIGT MEDELANDE TILL ANDELSÄGARE I Investeringsföretag med rörligt kapital Registrerad adress: 49, avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxemburg R.C.S. Luxembourg B-119.899 (den överlåtande fonden ) Concept Fund Solutions plc Ett bolag med rörligt

Läs mer

Basfakta för investerare

Basfakta för investerare Basfakta för investerare Detta faktablad riktar sig till investerare och innehåller basfakta om denna Fond. Detta är inte reklammaterial. Det är information som krävs enligt lag för att hjälpa dig att

Läs mer

Innehåll. Capital International Fund

Innehåll. Capital International Fund Capital International Fund Société d Investissement à Capital Variable (SICAV-bolag) 6A, route de Trèves, L-2633 Senningerberg Bolagets registreringsnummer i Luxemburg: B 8833 Innehåll 1. Meddelande om

Läs mer

Styrelsen anser att en fusion av den Överlåtande Fonden och den Övertagande Fonden på Ikraftträdandedagen ligger i andelsägarnas bästa intresse.

Styrelsen anser att en fusion av den Överlåtande Fonden och den Övertagande Fonden på Ikraftträdandedagen ligger i andelsägarnas bästa intresse. DETTA DOKUMENT ÄR VIKTIGT OCH KRÄVER DIN OMEDELBARA UPPMÄRKSAMHET. Om du är osäker på hur du bör handla ska du kontakta din aktiemäklare, bankrådgivare, advokat, revisor, kontoansvarige eller en annan

Läs mer

Styrelsen anser att en fusion av den Överlåtande Fonden och den Övertagande Fonden på Ikraftträdandedagen ligger i andelsägarnas bästa intresse.

Styrelsen anser att en fusion av den Överlåtande Fonden och den Övertagande Fonden på Ikraftträdandedagen ligger i andelsägarnas bästa intresse. DETTA DOKUMENT ÄR VIKTIGT OCH KRÄVER DIN OMEDELBARA UPPMÄRKSAMHET. Om du är osäker på hur du bör handla ska du kontakta din aktiemäklare, bankrådgivare, advokat, revisor, eller en annan professionell rådgivare

Läs mer

Fonden regleras i enlighet med den norska lagen om värdepappersfonder av den 25 november 2011 ( vpfl ).

Fonden regleras i enlighet med den norska lagen om värdepappersfonder av den 25 november 2011 ( vpfl ). Fondbestämmelser för värdepappersfonden SKAGEN Kon-Tiki 1 Värdepappersfondens och förvaltningsbolagets namn Värdepappersfonden SKAGEN Kon-Tiki förvaltas av förvaltningsbolaget SKAGEN AS (SKAGEN). Fonden

Läs mer

Till andelsägarna i Holberg Global förslag om fusion med Holberg Global Index

Till andelsägarna i Holberg Global förslag om fusion med Holberg Global Index Bergen, 19. februari 2013 Till andelsägarna i Holberg Global förslag om fusion med Holberg Global Index Holberg Fondsforvaltning AS (Holberg) förvaltar fonderna Holberg Global Index (Index) och Holberg

Läs mer

Fonden kännetecknas normalt av en förhållandevis hög volatilitet. Riskprofilen beskrivs utförligare i fondens faktablad.

Fonden kännetecknas normalt av en förhållandevis hög volatilitet. Riskprofilen beskrivs utförligare i fondens faktablad. Fondbestämmelser för värdepappersfonden SKAGEN m 2 1 Värdepappersfondens och förvaltningsbolagets namn Värdepappersfonden SKAGEN m 2 förvaltas av förvaltningsbolaget SKAGEN AS. Fonden är godkänd i Norge

Läs mer

Fonden regleras i enlighet med den norska lagen om värdepappersfonder av den 25 november 2011 (lov om verdipapirfond, vpfl ).

Fonden regleras i enlighet med den norska lagen om värdepappersfonder av den 25 november 2011 (lov om verdipapirfond, vpfl ). Fondbestämmelser för värdepappersfonden SKAGEN Global 1 Värdepappersfondens och förvaltningsbolagets namn Värdepappersfonden SKAGEN Global förvaltas av förvaltningsbolaget SKAGEN AS (SKAGEN). Fonden är

Läs mer

Swedbank Robur Finansfond läggs samman med Swedbank Robur Globalfond

Swedbank Robur Finansfond läggs samman med Swedbank Robur Globalfond Stockholm augusti 2012 1 (3) Swedbank Robur Finansfond läggs samman med Swedbank Robur Globalfond Vår ambition är att erbjuda dig ett modernt och attraktivt utbud av fonder med hög kvalitet. Det innebär

Läs mer

Brev till aktieägarna. Till aktieägarna i Global Fastighet Utbetalning 2008 AB (Bolaget) avseende möjligheten att kvarstå som aktieägare i Bolaget

Brev till aktieägarna. Till aktieägarna i Global Fastighet Utbetalning 2008 AB (Bolaget) avseende möjligheten att kvarstå som aktieägare i Bolaget Brev till aktieägarna Till aktieägarna i Global Fastighet Utbetalning 2008 AB (Bolaget) avseende möjligheten att kvarstå som aktieägare i Bolaget Styrelsen i Global Fastighet Utbetalning 2008 AB 17:e september

Läs mer

Viktig information till dig som sparar i Swedbank Robur Penningmarknadsfond och Banco Likviditetsfond

Viktig information till dig som sparar i Swedbank Robur Penningmarknadsfond och Banco Likviditetsfond Stockholm augusti 2012 1(3) Viktig information till dig som sparar i Swedbank Robur Penningmarknadsfond och Banco Likviditetsfond Vår ambition är att erbjuda dig ett modernt och attraktivt utbud av fonder

Läs mer

Läs mer om hur du kan dra nytta av Deutsche Asset & Wealth Management s SEK-valutasäkrade andelsklasser.

Läs mer om hur du kan dra nytta av Deutsche Asset & Wealth Management s SEK-valutasäkrade andelsklasser. Marknadsföringsmaterial En del produkter från Deutsche AWM är inte tillgängliga i vissa områden och regioner beroende på lokala regulatoriska restriktioner och krav. Gateway to SEK. Läs mer om hur du kan

Läs mer

Företagsobligationsfond Lux läggs samman med Företagsobligationsfond den 24 april 2014

Företagsobligationsfond Lux läggs samman med Företagsobligationsfond den 24 april 2014 Stockholm februari 2014 1(4) Företagsobligationsfond Lux läggs samman med Företagsobligationsfond den 24 april 2014 Du sparar i Swedbank Robur International Corporate Bond Sub Fund, (Företagsobligationsfond

Läs mer

Fusion av LHV Persian Gulf Fund till SEF - LHV Persian Gulf Fund

Fusion av LHV Persian Gulf Fund till SEF - LHV Persian Gulf Fund Fusion av LHV Persian Gulf Fund till SEF - LHV Persian Gulf Fund Den 18 februari, 2015, godkände den estniska Finansinspektionen ("EFSA") fusionen av LHV Persian Gulf Fund ("Överlåtande Fond") till SEF

Läs mer

INFORMATION OM FUSION AV FONDER TILL FONDANDELSÄGARNA I ÅLANDSBANKEN CHINA GROWTH

INFORMATION OM FUSION AV FONDER TILL FONDANDELSÄGARNA I ÅLANDSBANKEN CHINA GROWTH INFORMATION OM FUSION AV FONDER TILL FONDANDELSÄGARNA I ÅLANDSBANKEN CHINA GROWTH Investeringsfonden Ålandsbanken China Growth fusioneras med fonden Ålandsbanken SICAV China Sammanfattning Styrelsen i

Läs mer

BNP Paribas L1 Opportunities USA sammanfattning BNPP L1 Opportunities USA

BNP Paribas L1 Opportunities USA sammanfattning BNPP L1 Opportunities USA Opportunities USA Presentation av Bolaget BNP Paribas L1 bildades i Luxemburg den 29 november 1989 på obestämd tid som ett investeringsbolag med rörligt aktiekapital och som består av flera delfonder i

Läs mer

Vi gör förändringar i Access Trygg den 2 april 2014

Vi gör förändringar i Access Trygg den 2 april 2014 Stockholm mars 2014 1(3) Vi gör förändringar i Access Trygg den 2 april 2014 Vår ambition är att erbjuda dig ett modernt och attraktivt utbud av fonder med hög kvalitet. Det innebär att vi kontinuerligt

Läs mer

Stockholm den 25 september 2013

Stockholm den 25 september 2013 Stockholm den 25 september 2013 Ändring av fondbestämmelser HealthInvest Value Fund HealthInvest Partners har erhållit Finansinspektionens godkännande att genomföra ändringar i fondbestämmelserna för HealthInvest

Läs mer

Viktig information till dig som sparar i Swedbank Robur Contura och Swedbank Robur Kommunikationsfond

Viktig information till dig som sparar i Swedbank Robur Contura och Swedbank Robur Kommunikationsfond 1 (3) Viktig information till dig som sparar i Swedbank Robur Contura och Swedbank Robur Kommunikationsfond Vi arbetar kontinuerligt med att utveckla och förtydliga vårt fondsortiment. Inom vårt utbud

Läs mer

EDMOND DE ROTHSCHILD TRICOLORE RENDEMENT (EdR Tricolore Rendement) Andel: B ISIN-kod: FR0010998179

EDMOND DE ROTHSCHILD TRICOLORE RENDEMENT (EdR Tricolore Rendement) Andel: B ISIN-kod: FR0010998179 BASFAKTA FÖR INVESTERARE Detta faktablad riktar sig till investerare och innehåller basfakta om denna UCITS-fond. Detta är inte reklammaterial. Det är information som krävs enligt lag för att hjälpa dig

Läs mer

MEDDELANDE TILL ANDELSÄGARNA I. Nordea 1 European Opportunity Fund OCH. Nordea 1 European Value Fund

MEDDELANDE TILL ANDELSÄGARNA I. Nordea 1 European Opportunity Fund OCH. Nordea 1 European Value Fund MEDDELANDE TILL ANDELSÄGARNA I Opportunity Fund OCH Andelsägare i Opportunity Fund och informeras härmed att styrelsen för ("styrelsen") har beslutat att slå samman tillgångarna och skulderna i Opportunity

Läs mer

Viktig information till dig som sparar i Swedbank Robur Penningmarknadsfond MEGA och Swedbank Robur Statsskuldväxelfond MEGA

Viktig information till dig som sparar i Swedbank Robur Penningmarknadsfond MEGA och Swedbank Robur Statsskuldväxelfond MEGA Stockholm september 2012 1(3) Viktig information till dig som sparar i Swedbank Robur Penningmarknadsfond MEGA och Swedbank Robur Statsskuldväxelfond MEGA Vår ambition är att erbjuda dig ett modernt och

Läs mer

Viktig information till dig som sparar i Swedbank Robur Mixfond, Swedbank Robur Mixfond MEGA och Swedbank Robur Norrmix

Viktig information till dig som sparar i Swedbank Robur Mixfond, Swedbank Robur Mixfond MEGA och Swedbank Robur Norrmix Stockholm augusti 2012 1(4) Viktig information till dig som sparar i Swedbank Robur Mixfond, Swedbank Robur Mixfond MEGA och Swedbank Robur Norrmix Vår ambition är att erbjuda dig ett modernt och attraktivt

Läs mer

Viktig information till dig som sparar i Swedbank Robur Skogsfond och Swedbank Robur Råvarufond

Viktig information till dig som sparar i Swedbank Robur Skogsfond och Swedbank Robur Råvarufond 1 (3) Viktig information till dig som sparar i Swedbank Robur Skogsfond och Swedbank Robur Råvarufond Vi arbetar kontinuerligt med att utveckla och förtydliga vårt fondsortiment. Inom vårt utbud finns

Läs mer

DETTA DOKUMENT ÄR VIKTIGT OCH KRÄVER DIN OMEDELBARA UPPMÄRKSAMHET.

DETTA DOKUMENT ÄR VIKTIGT OCH KRÄVER DIN OMEDELBARA UPPMÄRKSAMHET. DETTA DOKUMENT ÄR VIKTIGT OCH KRÄVER DIN OMEDELBARA UPPMÄRKSAMHET. Om du är osäker på hur du bör handla ska du kontakta din aktiemäklare, bankrådgivare, advokat, revisor eller en annan professionell rådgivare

Läs mer

Basfakta för investerare

Basfakta för investerare Basfakta för investerare Detta faktablad riktar sig till investerare och innehåller basfakta om denna Fond. Detta är inte reklammaterial. Det är information som krävs enligt lag för att hjälpa dig att

Läs mer

Africa Equity Sub Fund läggs samman med Afrikafond den 19 februari 2014

Africa Equity Sub Fund läggs samman med Afrikafond den 19 februari 2014 Stockholm december 2013 1(4) Africa Equity Sub Fund läggs samman med Afrikafond den 19 februari 2014 Du sparar i Swedbank Robur International Africa Equity Sub Fund, (Africa Equity Sub Fund), som är registrerad

Läs mer

Information till andelsägare gällande ändringar av fondbestämmelser för Coeli AB:s fonder med säte i Sverige

Information till andelsägare gällande ändringar av fondbestämmelser för Coeli AB:s fonder med säte i Sverige Information till andelsägare gällande ändringar av fondbestämmelser för Coeli AB:s fonder med säte i Sverige Bäste andelsägare! Finansinspektionen har den 30 juni 2016 godkänt ändringar i fondbestämmelser

Läs mer

EDMOND DE ROTHSCHILD EUROPE CONVERTIBLES (EdR Europe Convertibles) Andel: A ISIN-kod: FR0010204552

EDMOND DE ROTHSCHILD EUROPE CONVERTIBLES (EdR Europe Convertibles) Andel: A ISIN-kod: FR0010204552 BASFAKTA FÖR INVESTERARE Detta faktablad riktar sig till investerare och innehåller basfakta om denna UCITS-fond. Detta är inte reklammaterial. Det är information som krävs enligt lag för att hjälpa dig

Läs mer

Viktig information till dig som sparar i Swedbank Robur Indexfond Europa och Folksams Aktiefond Europa

Viktig information till dig som sparar i Swedbank Robur Indexfond Europa och Folksams Aktiefond Europa Stockholm juni 2015 1(4) Viktig information till dig som sparar i Swedbank Robur Indexfond Europa och Folksams Aktiefond Europa Vi har beslutat att sammanlägga Swedbank Robur Indexfond Europa (Indexfond

Läs mer

Viktig information till dig som sparar i Folksams Globala Aktiefond

Viktig information till dig som sparar i Folksams Globala Aktiefond Stockholm augusti 2015 1(3) Viktig information till dig som sparar i Folksams Globala Aktiefond Vi har beslutat att sammanlägga Folksams Globala Aktiefond med en ny fond, Swedbank Robur Access Global (Access

Läs mer

INFORMATIONSBROSCHYR. Carnegie Fund of Funds International. Utländsk specialfond

INFORMATIONSBROSCHYR. Carnegie Fund of Funds International. Utländsk specialfond INFORMATIONSBROSCHYR Carnegie Fund of Funds International Utländsk specialfond Informationsbroschyren avser Carnegie Fund of Funds International, utländsk specialfond med tillstånd enligt 1 kap. 9 lagen

Läs mer

Viktig information till dig som sparar Folksams Aktiefond Japan

Viktig information till dig som sparar Folksams Aktiefond Japan Stockholm augusti 2015 1(3) Viktig information till dig som sparar Folksams Aktiefond Japan Vi har beslutat att sammanlägga Folksams Aktiefond Japan med en ny fond, Swedbank Robur Access Japan (Access

Läs mer

Viktig information till dig som sparar i Folksams Tjänstemannafond Världen och Swedbank Robur Globalfond MEGA

Viktig information till dig som sparar i Folksams Tjänstemannafond Världen och Swedbank Robur Globalfond MEGA Stockholm september 2015 1(3) Viktig information till dig som sparar i Folksams Tjänstemannafond Världen och Swedbank Robur Vi har beslutat att sammanlägga Folksams Tjänstemannafond Världen med Swedbank

Läs mer

Systematic Capital Investment Funds. société d investissement à capital variable. 4, rue Peternelchen. L-2370 Howald. RCS Luxembourg B

Systematic Capital Investment Funds. société d investissement à capital variable. 4, rue Peternelchen. L-2370 Howald. RCS Luxembourg B Systematic Capital Investment Funds société d investissement à capital variable 4, rue Peternelchen L-2370 Howald RCS Luxembourg B 152 501 20 april 2016 Bästa andelsägare! I och med denna skrivelse ber

Läs mer

Cicero Fonder AB, organisationsnummer 556588-8731, ett dotterbolag till Cicero Holding AB.

Cicero Fonder AB, organisationsnummer 556588-8731, ett dotterbolag till Cicero Holding AB. Detta faktablad riktar sig till investerare och innehåller basfakta om denna fond. Faktabladet är inte reklammaterial. Det är information som krävs enligt lag för att hjälpa dig att förstå vad en investering

Läs mer

Handel med ETF:er i primär- & sekundärmarknaden

Handel med ETF:er i primär- & sekundärmarknaden Handel med ETF:er i primär- & sekundärmarknaden Jacob Sternius, Chef ETF, Carnegie Fonder Carnegie Investment Bank AB Primär och sekundärmarknad Fondbolag Andelar Aktiekorg Market maker Market maker Market

Läs mer

MEDDELANDE TILL ANDELSÄGARNA I. Nordea 1 Brazilian Equity Fund OCH. Nordea 1 Latin American Equity Fund

MEDDELANDE TILL ANDELSÄGARNA I. Nordea 1 Brazilian Equity Fund OCH. Nordea 1 Latin American Equity Fund MEDDELANDE TILL ANDELSÄGARNA I Nordea 1 Brazilian Equity Fund OCH Fund Andelsägare i Nordea 1 Brazilian Equity Fund och Fund informeras härmed att styrelsen för ("styrelsen") har beslutat att slå samman

Läs mer

När Riskkontroll är viktigare än Vinstmaximering

När Riskkontroll är viktigare än Vinstmaximering När Riskkontroll är viktigare än Vinstmaximering Ability Hedge Aktieförvaltning med uppgift att skydda kapitalet och generera avkastning oavsett börsriktning Consensus är ett Göteborgsbaserat bolag

Läs mer

Protect 90 läggs samman med Kapitaltrygg den 12 mars 2015

Protect 90 läggs samman med Kapitaltrygg den 12 mars 2015 Stockholm januari 2015 1(4) Protect 90 läggs samman med Kapitaltrygg den 12 mars 2015 Du sparar i Swedbank Robur International II Protect 90 Sub Fund (Protect 90), som är registrerad i Luxemburg. Vi har

Läs mer

Viktig information till dig som sparar i Swedbank Robur Obligationsfond och Swedbank Robur Räntefond Sverige

Viktig information till dig som sparar i Swedbank Robur Obligationsfond och Swedbank Robur Räntefond Sverige Stockholm juli 2012 1 (3) Viktig information till dig som sparar i Swedbank Robur Obligationsfond och Swedbank Robur Räntefond Sverige Vår ambition är att erbjuda dig ett modernt och attraktivt utbud av

Läs mer

Informationsdokument avseende fusion mellan Carnegie Strategy Fund, Carnegie Total och Carnegie Gorilla

Informationsdokument avseende fusion mellan Carnegie Strategy Fund, Carnegie Total och Carnegie Gorilla Stockholm 30 oktober 2013 Informationsdokument avseende fusion mellan Carnegie Strategy Fund, Carnegie Total och Carnegie Gorilla Vi arbetar kontinuerligt med att utveckla och förtydliga vårt fondsortiment

Läs mer

PRIOR & NILSSON FOND- OCH KAPITALFÖRVALTNING AB

PRIOR & NILSSON FOND- OCH KAPITALFÖRVALTNING AB PRIOR & NILSSON FOND- OCH KAPITALFÖRVALTNING AB RIKTLINJER FÖR UTFÖRANDE AV PORTFÖLJTRANSAKTIONER SAMT PLACERING, SAMMANLÄGGNING OCH FÖRDELNING AV ORDER Dessa riktlinjer har fastställts av styrelsen för

Läs mer

DETTA DOKUMENT ÄR VIKTIGT OCH KRÄVER DIN OMEDELBARA UPPMÄRKSAMHET.

DETTA DOKUMENT ÄR VIKTIGT OCH KRÄVER DIN OMEDELBARA UPPMÄRKSAMHET. DETTA DOKUMENT ÄR VIKTIGT OCH KRÄVER DIN OMEDELBARA UPPMÄRKSAMHET. Om du är osäker på hur du bör agera ska du kontakta din aktiemäklare, advokat, revisor eller en annan professionell rådgivare. ishares

Läs mer

Viktig information till dig som sparar i Swedbank Robur Pacificfond och Banco Fjärran Östern

Viktig information till dig som sparar i Swedbank Robur Pacificfond och Banco Fjärran Östern Stockholm juli 2012 1 (3) Viktig information till dig som sparar i Swedbank Robur Pacificfond och Banco Fjärran Östern Vår ambition är att erbjuda dig ett modernt och attraktivt utbud av fonder med hög

Läs mer

World Equity Replication Fund

World Equity Replication Fund World Equity Replication Fund 16 juni 2015 Lundmark & Co Fondförvaltning AB 1 Innehållsförteckning Innehåll Innehållsförteckning... 2 Informationsbroschyr World Equity Replication Fund... 3 Fonden och

Läs mer

Basfakta för investerare

Basfakta för investerare 1(2) Basfakta för investerare Detta faktablad riktar sig till investerare och innehåller basfakta om denna fond. Detta är inte reklammaterial. Det är information som krävs enligt lag för att hjälpa dig

Läs mer

SEB Eastern Europe Small Cap Fund Luxemburgregistrerad delfond inom paraplyfonden SEB SICAV 2

SEB Eastern Europe Small Cap Fund Luxemburgregistrerad delfond inom paraplyfonden SEB SICAV 2 Detta faktablad utgör en översättning till svenska. I händelse av skillnader mellan denna översatta version och orginalversionen framtagen på engelska gäller den engelska versionen. Detta är en preliminär

Läs mer

RIKTLINJER FÖR UTFÖRANDE AV PORTFÖLJTRANSAKTIONER SAMT PLACERING, SAMMANLÄGGNING OCH FÖRDELNING AV ORDER

RIKTLINJER FÖR UTFÖRANDE AV PORTFÖLJTRANSAKTIONER SAMT PLACERING, SAMMANLÄGGNING OCH FÖRDELNING AV ORDER PROGNOSIA AB RIKTLINJER FÖR UTFÖRANDE AV PORTFÖLJTRANSAKTIONER SAMT PLACERING, SAMMANLÄGGNING OCH FÖRDELNING AV ORDER Fastställd av styrelsen för Prognosia AB vid styrelsemöte den28 maj 2014 1(5) 1 INLEDNING

Läs mer

MEDDELANDE TILL ANDELSÄGARNA I. Nordea 1 Global Value Fund OCH. Nordea 1 Global Dividend Fund

MEDDELANDE TILL ANDELSÄGARNA I. Nordea 1 Global Value Fund OCH. Nordea 1 Global Dividend Fund MEDDELANDE TILL ANDELSÄGARNA I OCH Andelsägare i och informeras härmed att styrelsen för Nordea 1, SICAV ("styrelsen") har beslutat att slå samman tillgångarna och skulderna i ("sammanslagen delfond")

Läs mer

SEB Multi-Manager Currency Defensive

SEB Multi-Manager Currency Defensive Detta faktablad utgör en översättning till svenska. I händelse av skillnader mellan denna översatta version och originalversionen framtagen på engelska gäller den engelska versionen. Den som önskar ta

Läs mer

Nu lanserar vi Länsförsäkringar Aktiv Kreditfond

Nu lanserar vi Länsförsäkringar Aktiv Kreditfond Nu lanserar vi Länsförsäkringar Aktiv Kreditfond Den 15 mars 2013 startar vi den nya fonden Länsförsäkringar Aktiv Kreditfond. Den nya fonden kommer investera globalt i företagskrediter, stats- och bostadsobligationer.

Läs mer

Jämställda Bolag Sverige Fondbestämmelser juni 2017

Jämställda Bolag Sverige Fondbestämmelser juni 2017 Jämställda Bolag Sverige Fondbestämmelser juni 2017 1 Fondens rättsliga ställning Fondens namn är Jämställda Bolag Sverige. Fonden är en värdepappersfond enligt lagen (2004:46) om värdepappersfonder (LVF).

Läs mer

Bästa orderutförande samt sammanläggning och fördelning av order, riktlinjer

Bästa orderutförande samt sammanläggning och fördelning av order, riktlinjer Bästa orderutförande samt sammanläggning och fördelning av order, riktlinjer Dessa riktlinjer, som ersätter tidigare utfärdade riktlinjer, är fastställda av styrelsen i Avanza Fonder AB (Fondbolaget) 2015-02-13.

Läs mer

Viktig information till dig som sparar i Swedbank Robur Indexfond Sverige och Folksams Aktiefond Sverige

Viktig information till dig som sparar i Swedbank Robur Indexfond Sverige och Folksams Aktiefond Sverige Stockholm juni 2015 1(4) Viktig information till dig som sparar i Swedbank Robur Indexfond Sverige och Folksams Aktiefond Sverige Vi har beslutat att sammanlägga Swedbank Robur Indexfond Sverige (Indexfond

Läs mer

Viktig information till dig som sparar i Folksams Tjänstemannafond Sverige och Swedbank Robur Sverigefond MEGA

Viktig information till dig som sparar i Folksams Tjänstemannafond Sverige och Swedbank Robur Sverigefond MEGA Stockholm september 2015 1(3) Viktig information till dig som sparar i Folksams Tjänstemannafond Sverige och Swedbank Robur Vi har beslutat att sammanlägga Folksams Tjänstemannafond Sverige med Swedbank

Läs mer

Viktig information för dig som sparar i Swedbank Robur Action och Swedbank Robur Solid

Viktig information för dig som sparar i Swedbank Robur Action och Swedbank Robur Solid Stockholm augusti 2012 1 (3) Viktig information för dig som sparar i Swedbank Robur Action och Swedbank Robur Solid Vår ambition är att erbjuda dig ett modernt och attraktivt utbud av fonder med hög kvalitet.

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden; SFS 2013:579 Utkom från trycket den 28 juni 2013 utfärdad den 19 juni 2013. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs

Läs mer

RIKTLINJER FÖR UTFÖRANDE AV PORTFÖLJTRANSAKTIONER SAMT PLACERING, SAMMANLÄGGNING OCH FÖRDELNING AV ORDER

RIKTLINJER FÖR UTFÖRANDE AV PORTFÖLJTRANSAKTIONER SAMT PLACERING, SAMMANLÄGGNING OCH FÖRDELNING AV ORDER PEAK PARTNERS Riktlinjer för utförande av portföljtransaktioner samt placering, sammanläggnin g och fördelnin g av order 2012 1 3 RIKTLINJER FÖR UTFÖRANDE AV PORTFÖLJTRANSAKTIONER SAMT PLACERING, SAMMANLÄGGNING

Läs mer

Swedbank Robur Ethica Försiktig och Swedbank Robur Ethica Ränta slås samman den 18 april 2013

Swedbank Robur Ethica Försiktig och Swedbank Robur Ethica Ränta slås samman den 18 april 2013 Stockholm februari 2013 1(4) Swedbank Robur Ethica Försiktig och Swedbank Robur Ethica Ränta slås samman den 18 april 2013 Vår ambition är att erbjuda dig ett modernt och attraktivt utbud av fonder med

Läs mer

db X-trackers UCITS ETF:er

db X-trackers UCITS ETF:er Marknadsföringsmaterial db X-trackers UCITS ETF:er Investerarkväll, 7 maj 2014 Stephan Agerman Senior Nordic Sales Manager Riskvarning Detta dokument utgör inte ett erbjudande, en inbjudan att investera

Läs mer

Handelsbanken Stockholm den 4 mars 2015

Handelsbanken Stockholm den 4 mars 2015 Handelsbanken Stockholm den 4 mars 2015 Handelsbanken Sverige/Världen Viktig information om fondfusion Handelsbanken strävar efter att förbättra och renodla fonderbjudandet. Handelsbanken Sverige/Världen

Läs mer

FONDBESTÄMMELSER FÖR DANSKE CAPITAL PASSIV STIFTELSE SKÅNE. 1 Fondens beteckning är Danske Capital Passiv Stiftelse Skåne, nedan kallad Fonden.

FONDBESTÄMMELSER FÖR DANSKE CAPITAL PASSIV STIFTELSE SKÅNE. 1 Fondens beteckning är Danske Capital Passiv Stiftelse Skåne, nedan kallad Fonden. 1(5) 2014-06-23 FONDBESTÄMMELSER FÖR DANSKE CAPITAL PASSIV STIFTELSE SKÅNE VÄRDEPAPPERSFONDENS RÄTTSLIGA STÄLLNING 1 Fondens beteckning är Danske Capital Passiv Stiftelse Skåne, nedan kallad Fonden. Fonden

Läs mer

ETF-guide för investerare

ETF-guide för investerare ETF-guide för investerare Dra fördel av en investeringsrevolution Börshandlade fonder (ETF:er 1 ) kan hjälpa dig att förändra hur du hanterar dina investeringar. ETF:er kombinerar fördelarna hos traditionella

Läs mer

Absolute Insight Funds p.l.c. Bilaga daterad den 27 februari 2015 till prospektet för Absolute Insight Currency Fund

Absolute Insight Funds p.l.c. Bilaga daterad den 27 februari 2015 till prospektet för Absolute Insight Currency Fund Absolute Insight Funds p.l.c. Bilaga daterad den 27 februari 2015 till prospektet för Absolute Insight Currency Fund Denna bilaga innehåller särskild information för Absolute Insight Currency Fund (fonden),

Läs mer

Basfakta för investerare

Basfakta för investerare 1(2) Basfakta för investerare Detta faktablad riktar sig till investerare och innehåller basfakta om denna fond. Detta är inte reklammaterial. Det är information som krävs enligt lag för att hjälpa dig

Läs mer

Viktig information till dig som sparar i Swedbank Robur Östeuropafond och Swedbank Robur Balkanfond

Viktig information till dig som sparar i Swedbank Robur Östeuropafond och Swedbank Robur Balkanfond Stockholm juli 2012 1 (3) Viktig information till dig som sparar i Swedbank Robur Östeuropafond och Swedbank Robur Balkanfond Vår ambition är att erbjuda dig ett modernt och attraktivt utbud av fonder

Läs mer

FONDBESTÄMMELSER FÖR DANSKE INVEST HORISONT BALANSERAD. 1 Fondens beteckning är Danske Invest Horisont Balanserad, nedan kallad Fonden.

FONDBESTÄMMELSER FÖR DANSKE INVEST HORISONT BALANSERAD. 1 Fondens beteckning är Danske Invest Horisont Balanserad, nedan kallad Fonden. 1 (6) 2014-06-01 FONDBESTÄMMELSER FÖR DANSKE INVEST HORISONT BALANSERAD VÄRDEPAPPERSFONDENS RÄTTSLIGA STÄLLNING 1 Fondens beteckning är Danske Invest Horisont Balanserad, nedan kallad Fonden. Fonden är

Läs mer

Viktig information till dig som sparar i KPA Etisk Blandfond 1, Folksams Förvaltningsfond och KPA Etisk Blandfond 2

Viktig information till dig som sparar i KPA Etisk Blandfond 1, Folksams Förvaltningsfond och KPA Etisk Blandfond 2 Stockholm augusti 2015 1(4) Viktig information till dig som sparar i KPA Etisk Blandfond 1, Folksams Förvaltningsfond och KPA Etisk Blandfond 2 Vi har beslutat att sammanlägga KPA Etisk Blandfond 1 och

Läs mer

1 Fondens beteckning är Danske Invest Sverige Beta, nedan kallad Fonden. Fonden är en värdepappersfond enligt lagen (2004:46) om värdepappersfonder.

1 Fondens beteckning är Danske Invest Sverige Beta, nedan kallad Fonden. Fonden är en värdepappersfond enligt lagen (2004:46) om värdepappersfonder. 1 (5) 2013-08-21 FONDBESTÄMMELSER FÖR DANSKE INVEST SVERIGE BETA 1 Fondens beteckning är Danske Invest Sverige Beta, nedan kallad Fonden. Fonden är en värdepappersfond enligt lagen (2004:46) om värdepappersfonder.

Läs mer

Riktlinjer. Riktlinjer om nyckelbegrepp i direktivet om förvaltare av alternativa investeringsfonder 13.08.2013 ESMA/2013/611

Riktlinjer. Riktlinjer om nyckelbegrepp i direktivet om förvaltare av alternativa investeringsfonder 13.08.2013 ESMA/2013/611 Riktlinjer Riktlinjer om nyckelbegrepp i direktivet om förvaltare av alternativa investeringsfonder 13.08.2013 ESMA/2013/611 Datum: 13.08.2013 ESMA/2013/611 Innehåll I. Tillämpningsområde 3 II. Definitioner

Läs mer

Absolutavkastning Ränta läggs samman med Räntefond Flexibel den 12 juni 2014

Absolutavkastning Ränta läggs samman med Räntefond Flexibel den 12 juni 2014 Stockholm april 2014 1(4) Absolutavkastning Ränta läggs samman med Räntefond Flexibel den 12 juni 2014 Du sparar i Swedbank Robur International Total Return Fixed Income Sub Fund, (Absolutavkastning Ränta)

Läs mer

Fonden är en värdepappersfond enligt lagen (2004:46) om investeringsfonder.

Fonden är en värdepappersfond enligt lagen (2004:46) om investeringsfonder. 1 (6) 2013-05-13 FONDBESTÄMMELSER FÖR DANSKE INVEST SRI GLOBAL INVESTERINGSFONDENS RÄTTSLIGA STÄLLNING 1 Fondens beteckning är Danske Invest SRI Global, nedan kallad Fonden. Fonden är en värdepappersfond

Läs mer

Momentum och Privatiseringsfonden läggs samman med Globalfonden den 17 oktober 2013

Momentum och Privatiseringsfonden läggs samman med Globalfonden den 17 oktober 2013 Stockholm augusti 2013 1(4) Momentum och Privatiseringsfonden läggs samman med Globalfonden den 17 oktober 2013 Vår ambition är att erbjuda våra sparare de bästa fonderna på marknaden. Vi ser därför ständigt

Läs mer

DETTA DOKUMENT ÄR VIKTIGT OCH KRÄVER DIN OMEDELBARA UPPMÄRKSAMHET.

DETTA DOKUMENT ÄR VIKTIGT OCH KRÄVER DIN OMEDELBARA UPPMÄRKSAMHET. DETTA DOKUMENT ÄR VIKTIGT OCH KRÄVER DIN OMEDELBARA UPPMÄRKSAMHET. Om du är osäker på hur du bör handla ska du kontakta din börsmäklare, bankrådgivare, advokat eller revisor eller en annan professionell

Läs mer

Faktablad Simplicity Norden

Faktablad Simplicity Norden Faktablad Simplicity Norden Basfakta för investerare Detta faktablad riktar sig till investerare och innehåller basfakta om denna fond. Faktabladet är inte reklammaterial. Det är information som krävs

Läs mer

World Equity Replication Fund. Sentat Asset Management AB

World Equity Replication Fund. Sentat Asset Management AB World Equity Replication Fund 15 Maj 2016 Sentat Asset Management AB 1 Innehållsförteckning Innehåll Innehållsförteckning... 2 Informationsbroschyr World Equity Replication Fund... 3 Fonden och fondandelarna...

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i lagen (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder; SFS 2015:397 Utkom från trycket den 26 juni 2015 utfärdad den 17 juni 2015. Enligt riksdagens

Läs mer

Viktig information till dig som sparar i Banco Etisk Europa och Swedbank Robur Ethica Sverige Global

Viktig information till dig som sparar i Banco Etisk Europa och Swedbank Robur Ethica Sverige Global Stockholm december 2012 1(4) Viktig information till dig som sparar i Banco Etisk Europa och Swedbank Robur Ethica Sverige Global Vår ambition är att erbjuda dig ett modernt och attraktivt utbud av fonder

Läs mer

Månadsbrev PROGNOSIA GALAXY Oktober 2014

Månadsbrev PROGNOSIA GALAXY Oktober 2014 Månadsbrev PROGNOSIA GALAXY Oktober 2014 Förvaltaren har ordet De globala börserna steg återigen och oktober blev den nionde positiva månaden i rad. Prognosia Galaxy steg med 2,55 % i oktober (inklusive

Läs mer

Absolutavkastning Plus, Svensk Likviditetsfond och Svensk Obligationsfond MEGA läggs samman med Räntefond Kort Plus

Absolutavkastning Plus, Svensk Likviditetsfond och Svensk Obligationsfond MEGA läggs samman med Räntefond Kort Plus Stockholm mars 2014 1(5) Absolutavkastning Plus, Svensk Likviditetsfond och Svensk Obligationsfond MEGA läggs samman med Räntefond Kort Plus Du sparar i en eller i flera av nedanstående luxemburgregistrerade

Läs mer

Riktlinjer för bästa utförande av order och portföljtransaktioner

Riktlinjer för bästa utförande av order och portföljtransaktioner Riktlinjer för bästa utförande av order och portföljtransaktioner ANTAGNA AV STYRELSEN FÖR COELI ASSET MANAGEMENT AB VID STYRELSEMÖTET DEN 15 DECEMBER 2016 TILLÄMPLIGA FRÅN DEN 19 DECEMBER 2016 1 Innehåll

Läs mer

FRN Sub Fund läggs samman med Företagsobligationsfond FRN den 10 april 2014

FRN Sub Fund läggs samman med Företagsobligationsfond FRN den 10 april 2014 Stockholm februari 2014 1(4) FRN Sub Fund läggs samman med Företagsobligationsfond FRN den 10 april 2014 Du sparar i Swedbank Robur International FRN Sub Fund, (FRN Sub Fund), som är registrerad i Luxemburg.

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i lagen (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder; SFS 2014:798 Utkom från trycket den 27 juni 2014 utfärdad den 19 juni 2014. Enligt riksdagens

Läs mer

Förändringar i Handelsbanken Sverige/Världen

Förändringar i Handelsbanken Sverige/Världen 09/04/2015 Förändringar i Handelsbanken Sverige/Världen Vi vill med detta brev informera dig om att Handelsbanken Fonder kommer att sammanlägga Handelsbanken Sverige/Världen med Handelsbanken Globalfond

Läs mer

Underrättelse om fusion av Enter Maximal och Enter Pension

Underrättelse om fusion av Enter Maximal och Enter Pension Stockholm den 31 oktober 2016 Underrättelse om fusion av Enter Maximal och Enter Pension Bästa fondandelsägare, Enter Fonder AB (Bolaget), org nr 556573-5114, har ansökt om och erhållit Finansinspektionens

Läs mer

SGP SVENSKA GARANTI PRODUKTER AB RIKTLINJER FÖR UTFÖRANDE AV ORDER SAMT INFORMATION OM INCITAMENT

SGP SVENSKA GARANTI PRODUKTER AB RIKTLINJER FÖR UTFÖRANDE AV ORDER SAMT INFORMATION OM INCITAMENT SGP SVENSKA GARANTI PRODUKTER AB RIKTLINJER FÖR UTFÖRANDE AV ORDER SAMT INFORMATION OM INCITAMENT Innehåll 3 1. INLEDNING 3 2. DEN RELATIVA VIKT SOM TILLMÄTS OLIKA FAKTORER VID UTFÖRANDE/VIDAREBEFORDRAN

Läs mer

MEDDELANDE TILL ANDELSÄGARNA I. Nordea 1 Nordic Corporate Bond Fund Euro Hedged OCH. Nordea 1 European Cross Credit Fund

MEDDELANDE TILL ANDELSÄGARNA I. Nordea 1 Nordic Corporate Bond Fund Euro Hedged OCH. Nordea 1 European Cross Credit Fund MEDDELANDE TILL ANDELSÄGARNA I Nordea 1 Nordic Corporate Bond Fund Euro Hedged OCH Nordea 1 European Cross Credit Fund Andelsägare i Nordea 1 Nordic Corporate Bond Fund Euro Hedged och Nordea 1 European

Läs mer

Exceed Select Fondbestämmelser

Exceed Select Fondbestämmelser Exceed Select Fondbestämmelser 1 Fondens rättsliga ställning Fondens namn är Exceed Select. Fonden är en värdepappersfond enligt lagen (2004:46) om värdepappersfonder (LVF). Fonden har fyra andelsklasser:

Läs mer

Allmänna villkor för investeringssparkonto hos SPP Spar AB

Allmänna villkor för investeringssparkonto hos SPP Spar AB Allmänna villkor för investeringssparkonto hos SPP Spar AB Innehåll Allmänna villkor för investeringssparkonto hos SPP Spar AB... 3 1. Förvaring av tillgångar på investeringssparkontot... 3 2. Överföring

Läs mer

IKC Fonder Fondbestämmelser. Bilaga 2 till Informationsbroschyr

IKC Fonder Fondbestämmelser. Bilaga 2 till Informationsbroschyr IKC Fonder Fondbestämmelser Bilaga 2 till Informationsbroschyr Innehåll Innehåll 2 IKC 0 50 3 IKC 0 100 6 IKC Asien 9 IKC Avkastningsfond 13 IKC Fastighetsfond 17 IKC Filippinerna 21 IKC Global Brand 25

Läs mer

Ancoria 3 års SEK Autocall 5% Fond

Ancoria 3 års SEK Autocall 5% Fond Ancoria 3 års SEK Autocall 5% Fond Fonden Ancoria 3-års SEK Autocall 5% fonden erbjuder försäkringstagare möjligheten att erhålla en attraktiv avkastning om det underliggande indexet, OMX Stockholm 30

Läs mer

DETTA DOKUMENT ÄR VIKTIGT OCH KRÄVER DIN OMEDELBARA UPPMÄRKSAMHET.

DETTA DOKUMENT ÄR VIKTIGT OCH KRÄVER DIN OMEDELBARA UPPMÄRKSAMHET. DETTA DOKUMENT ÄR VIKTIGT OCH KRÄVER DIN OMEDELBARA UPPMÄRKSAMHET. Om du är osäker på hur du bör agera ska du kontakta din aktiemäklare, advokat, revisor eller en annan professionell rådgivare. ishares

Läs mer

Viktig information till dig som sparar i Swedbank Robur Indexfond Asien och Folksams Aktiefond Asien

Viktig information till dig som sparar i Swedbank Robur Indexfond Asien och Folksams Aktiefond Asien Stockholm juni 2015 1(4) Viktig information till dig som sparar i Swedbank Robur Indexfond Asien och Folksams Aktiefond Asien Vi har beslutat att sammanlägga Swedbank Robur Indexfond Asien (Indexfond Asien)

Läs mer

ISIN: SE0001932781 Cicero Fonder AB, organisationsnummer 556588-8731, ett dotterbolag till Cicero Holding AB.

ISIN: SE0001932781 Cicero Fonder AB, organisationsnummer 556588-8731, ett dotterbolag till Cicero Holding AB. Detta faktablad riktar sig till investerare och innehåller basfakta om denna fond. Faktabladet är inte reklammaterial. Det är information som krävs enligt lag för att hjälpa dig att förstå vad en investering

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i lagen (2004:46) om investeringsfonder; SFS 2011:882 Utkom från trycket den 30 juni 2011 utfärdad den 22 juni 2011. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs 2 i

Läs mer

Viktig information till dig som sparar i Swedbank Robur Ethica Balanserad

Viktig information till dig som sparar i Swedbank Robur Ethica Balanserad Stockholm juni 2012 1 (3) Viktig information till dig som sparar i Swedbank Robur Ethica Balanserad Vi arbetar ständigt med att utveckla vår förvaltning och de tjänster vi levererar till våra kunder. Som

Läs mer