Innehåll. Capital International Fund

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Innehåll. Capital International Fund"

Transkript

1 Capital International Fund Société d Investissement à Capital Variable (SICAV-bolag) 6A, route de Trèves, L-2633 Senningerberg Bolagets registreringsnummer i Luxemburg: B 8833 Innehåll 1. Meddelande om ordinarie andelsägarstämma och dagordning sid Fullmaktsformulär för ordinarie andelsägarstämma bifogad

2 6C, route de Trèves L 2633 Senningerberg Tel Fax Avgiftsfritt i EU och Schweiz thecapitalgroup.com Den 13 januari 2014 Capital International Fund Société d Investissement à Capital Variable (SICAV-bolag) Bolagets registreringsnummer i Luxemburg: B 8833 Bästa investerare, Vi skulle vilja informera dig om att styrelsen förslår en sammanslagning av Capital International European Equity ( CIEE, den absorberade delfonden ) med Capital International European Growth and Income ( CIEGI, den absorberande delfonden ), där båda är delfonder i Capital International Fund paraplystruktur ( CIF ). Sammanslagningen kommer att leda till en enda och större aktiefond som kommer att vara fokuserad på den europeiska marknaden. Det kommer att skapa stordriftsfördelar, särskilt när det gäller fondens kostnader. Dessutom drar CIEGI även nytta av den goda värderingen S&P Gold Rating. Vi undersöker fortlöpande sätt på vilka vi kan erbjuda de bästa tjänsterna till våra andelsägare, och mot bakgrund av detta, ligger sammanslagningen av dessa två fonder i linje med detta mål. CIEGI:s investeringsprinciper liknar CIEE:s. Båda delfonderna strävar efter långsiktig kapitaltillväxt genom investeringar i börsnoterade aktier från emittenter hemmahörande och/eller med säte i Europa. CIEGI har även ett angivet mål att även sträva efter utdelning på intäkter som en viktig del av fondens totala avkastning samt att även prioritera bibehållande av kapital. Båda delfondernas andelar har liknande investeringsområde. När det gäller CIEE ingår alltid alla länder i MSCI Europe Index och Luxemburg, när det gäller CIEGI ingår alla länder i Europa med möjlighet att investera högst 10 procent utanför de länder som är godkända för investering. Medan CIEGI förvaltas av företaget Capital Research and Management Company ( CRMC ), ett systerföretag till Capital International Sàrl (CIEE:s investeringsförvaltare), har den dessutom ett annat portföljförvaltningsteam. Då båda fonderna därtill är delfonder till CIF:s paraplystruktur, delar de samma egenskaper, inklusive identiskt andelskategoristruktur. Vi uppmanar dig att besöka vår webbplats: thecapitalgroup.com/emea, och skaffa mer information om CIEGI:s team, historiska resultat och risker som rör investeringar i den här fonden. Vi rekommenderar även starkt att du läser det relevanta faktabladet för CIEGI, som även finns på webbplatsen för mer information om den absorberande delfonden CIEGI. 2

3 För att förenkla för dig har vi bifogat en sammanfattande tabell som anger de siffran för årliga avgifter och risk/avkastningsindikatorn för varje kategori och valuta. Här kan du se skillnaderna i siffror mellan de båda delfonderna. Lägg märke till att om sammanslagningen godkänns, kommer dina innehav att bytas till motsvarande andelskategori i CIEGI. Du ska vara medveten om att sammanslagningen enligt sin karaktär kan vara en beskattningsbar händelse och leda till beskattning inklusive en särskild skatt på realisationsvinst i det land där du är bosatt och där du betalar skatt. Vi uppmuntrar dig att ta hjälp av en oberoende ekonomisk rådgivare eller skatterådgivare för att bedöma den möjliga skattemässiga påverkan i just din situation. De tillgängliga alternativen för att överföra exponeringen har granskats och planen är att genomföra så många värdepappersförsäljningar (i CIEE) och värdepappersköp (i CIEGI) som möjligt på sammanslagningsdatumet och därigenom mildra risken att inte vara investerad på marknaden. Men andelsägare som väljer att delta i sammanslagningen ska lägga märke att till det kanske inte är möjligt att garantera samma grad av exponering fram till sammanslagningen på ikraftträdandedagen. Lägg även märke till att de transaktionskostnader som är knutna till omstruktureringen av CIEE-delfondens portfölj kommer att bäras av andelsägarna i CIEE, och de transaktionskostnader som är knutna till köpet i CIEGI kommer att bäras av andelsägarna i den slutgiltiga delfonden. Därför bjuds du in att delta i en ordinarie andelsägarstämma i den absorberade delfonden CIEE den 14 mars 2014 kl CET. Den kommer att hållas på Bolagets säte på adressen: 6C, route de Trèves, L 2633 Senningerberg, Luxemburg. Dagordning för stämman 1. Godkännande av utkastet till de gemensamma villkoren för sammanslagningen av CIEE med CIEGI, från och med ikraftträdandedagen (enligt definitionen nedan). 2. Godkännande av överföringen av alla tillgångar och skulder från CIEE till CIEGI på ikraftträdandedagen, i utbyte mot de nya CIEGI-andelarna som ska emitteras enligt vad som anges nedan. 3. Bekräftelse på ikraftträdandedagen att CIF, utan kostnad till varje andelsägare i CIEE, fastställt på basis av andelsägarregistret i CIF på ikraftträdandedagen, kommer att emittera andelar i registrerad form och utan parivärde i samma kategori (enligt definitionen i prospektet för CIF) i CIEGI (de nya CIEGI-andelarna ). 4. Bekräftelse på att: (i) de nya CIEGI-andelarna kommer att emitteras i varje kategori till det substansvärde per andel som gäller på ikraftträdandedagen i berörd kategori i CIEGI, och (ii) de nya CIEGI-andelarna som emitteras i varje kategori kommer att fördelas till CIEE-andelsägare i proportion till deras andelsägande i samma CIEE-kategori som föreligger på ikraftträdandedagen. 5. Bekräftelse på att CIEE, på ikraftträdandedagen, ska avvecklas och alla emitterade andelar kommer att ogiltigförklaras. 6. Bekräftelse på att alla registrerade CIEE-andelsägare på ikraftträdandedagen kommer att registreras i samma andelsregister i CIF som andelsägare i CIEGI, med samma rättigheter som befintliga andelsägare i berörd CIEGI-kategori. 7. Godkännande av ikraftträdandedag, vilken kommer att infalla omkring den 21 mars Lägg märke till att besluten på dagordningen inte kräver något beslutsmässigt antal och kan fattas med enkel majoritet av de andelar vars ägare är representerade eller vars ägare är närvarande på stämman. Men om inte enkel majoritet uppnås och förslaget om sammanslagning förkastas, kommer denna information att läggas upp på vår webbplats. Om du dessutom inte har hört något från oss senast den 21 mars 2014, kan du förutsätta att sammanslagningen har godkänts och att besluten från den ordinarie 3

4 andelsägarstämman kommer att lägga upp på vår webbplats senast den tredje affärsdagen efter stämman. För att garantera en rättvis behandling av andelsägarna i båda delfonderna, kommer andelsägare som handlar med andelar i CIEE att suspenderas från och med den 14 mars Andelsägare som beslutar sig för att rösta mot sammanslagningen ska känna till att om sammanslagningen röstas igenom kommer de automatiskt att bli andelsägare i CIEGI såvida de inte beslutar att lösa in sina andelar i CIEE, utan någon inlösenavgift, före den 14 mars Om du vill läsa den godkända enligt lag föreskrivna revisionsrapporten, kan du få den på begäran från Bolagets säte: 6C, route de Trèves, L 2633 Senningerberg, Luxemburg. Vad du måste veta Om du inte kan närvara personligen på stämman men skulle vilja representeras, har du rätt att utse ett ombud som röstar åt dig. Ett fullmaktsgivet ombud måste inte vara andelsägare i Bolaget. Fullmakten kommer att fortsätta att gälla om stämman, oavsett anledning, senareläggs. Fullmaktsformuläret kan returneras via fax till märkt med Mara Marangelli eller skickas per post genom att använda de frankerade kuvertet. För att vara giltig måste fullmaktsblanketten vara ifylld och ha mottagits på Bolagets säte före kl CET den 13 mars Några frågor? Om du har några frågor om det här brevet, om sammanslagningen eller om din investering hos Capital Group, kontakta teamet på investerartjänst på , eller, om du är institutionell kund, din kontaktchef. Alternativt kan du skicka din fråga i ett e-postmeddelande till För övrig information, eller om du vill läsa det här meddelandet på franska, italienska, spanska eller engelska, gå till vår webbplats: thecapitalgroup.com/emea. Tack för din investering hos Capital International Fund. Med vänlig hälsning, Sinisa Vacic Senior Manager, investerartjänster På styrelsens vägnar 4

5 Capital International Fund Fullmaktsformulär Den 14 mars 2014 Till: Mara Marangelli Fax: Jag/vi, undertecknare, i egenskap av andelsägare i Capital International Fund ( Bolaget ), och med avseende på mina/våra andelar Bolagets det senaste register tillgängligt den 13 mars 2014, lämnar härmed en oåterkallelig fullmakt till mötesordföranden med full rätt att sätta in en ersättare, att representera mig/oss på den ordinarie andelsägarstämman i Bolaget som ska hållas på Bolagets säte, på adressen 6C, route de Trèves, L 2633 Senningerberg, Luxemburg den 14 mars 2014 kl CET och eventuell ajournering av stämman, för att överlägga om följande dagordning ¹: Beslut 1. Godkännande av utkastet till de gemensamma villkoren för sammanslagningen av CIEE med CIEGI, från och med ikraftträdandedagen (enligt definitionen nedan). 2. Godkännande av överföringen av alla tillgångar och skulder från CIEE till CIEGI på ikraftträdandedagen, i utbyte mot de nya CIEGI-andelarna som ska emitteras enligt vad som anges nedan. 3. Bekräftelse på ikraftträdandedagen att CIF, utan kostnad till varje andelsägare i CIEE, fastställt på basis av andelsägarregistret i CIF på ikraftträdandedagen, kommer att emittera andelar i registrerad form och utan parivärde i samma kategori (enligt definitionen i prospektet för CIF) i CIEGI (de nya CIEGI-andelarna ). 4. Bekräftelse på att: (i) de nya CIEGI-andelarna kommer att emitteras i varje kategori till det substansvärde per andel som gäller på ikraftträdandedagen i berörs kategori i CIEGI, och (ii) de nya CIEGI-andelarna som emitteras i varje kategori kommer att fördelas till CIEE-andelsägare i proportion till deras andelsägande i samma CIEE-kategori som föreligger på ikraftträdandedagen. 5. Bekräftelse på att CIEE, på ikraftträdandedagen, ska avvecklas och alla emitterade andelar kommer att ogiltigförklaras. 6. Bekräftelse på att alla registrerade CIEE-andelsägare på ikraftträdandedagen kommer att registreras i samma andelsregister i CIF som andelsägare i CIEGI, med samma rättigheter som befintliga andelsägare i berörd CIEGIkategori. 7. Godkännande av ikraftträdandedag, vilken kommer att infalla omkring den 21 mars För Emot Avstår Fullmaktsinnehavaren har dessutom rätt att yttra sig, rösta, underteckna mötesprotokoll och andra dokument, och att göra allt som följer lagen och som är nödvändigt och helt enkelt lämpligt för att fullgöra och uppfylla föreliggande fullmakt, samt att fullfölja uppdraget i enlighet med kraven i luxemburgsk lag. Fullmakten kommer att fortsätta att gälla om denna stämma, oavsett anledning, senareläggs. Underskrivet i den 2014 Bemyndigad(e) namnteckning(ar) 2 1. Detta formulär ska användas för eller mot beslut enligt vad som anges med ett kryss i tillämplig ruta. 2. Se till att detta formulär är undertecknat i enlighet med specifikationerna i det ursprungliga kontoavtalet (dvs. enskilda eller gemensamma namnteckningar krävs). Ref: <ABCD123456>

6 Jämförelsetabell för CIEE och CIEGI Årliga avgifter och Risk/avkastningsindikator Årliga avgifter Risk/avkastningsindikator Andelskategori Valuta CIEE CIEGI CIEE CIEGI A CHF A EUR A GBP A USD A4 CHF A4 EUR A4 GBP A4 USD B CHF B EUR B GBP B USD Bd CHF Bd EUR Bd GBP Bd USD C CHF C EUR C GBP C USD T EUR T USD Tgd EUR Tgd USD X CHF X EUR X GBP X USD Xd CHF Xd EUR Xd GBP Xd USD Z CHF Z EUR Z GBP Z USD Zd CHF Zd EUR Zd GBP Zd USD

ABSOLUTE INSIGHT FUNDS PLC. Ett Andra tillägg till Prospektet

ABSOLUTE INSIGHT FUNDS PLC. Ett Andra tillägg till Prospektet ABSOLUTE INSIGHT FUNDS PLC Ett Andra tillägg till Prospektet Detta Andra tillägg ska läsas i kombination med och utgör en del av prospektet för Absolute Insight Funds plc ( Bolaget ) daterat den 17 februari

Läs mer

Hur skall Aviatums rådgivningsdokumentation fyllas i?

Hur skall Aviatums rådgivningsdokumentation fyllas i? Hur skall Aviatums rådgivningsdokumentation fyllas i? För dig som ger finansiella råd finns det flera skyldigheter att beakta enligt lagen, bland annat att dokumentera vad som har skett vid rådgivningstillfället.

Läs mer

Viktig information till dig som sparar i Swedbank Robur Obligationsfond och Swedbank Robur Räntefond Sverige

Viktig information till dig som sparar i Swedbank Robur Obligationsfond och Swedbank Robur Räntefond Sverige Stockholm juli 2012 1 (3) Viktig information till dig som sparar i Swedbank Robur Obligationsfond och Swedbank Robur Räntefond Sverige Vår ambition är att erbjuda dig ett modernt och attraktivt utbud av

Läs mer

Absolutavkastning Ränta läggs samman med Räntefond Flexibel den 12 juni 2014

Absolutavkastning Ränta läggs samman med Räntefond Flexibel den 12 juni 2014 Stockholm april 2014 1(4) Absolutavkastning Ränta läggs samman med Räntefond Flexibel den 12 juni 2014 Du sparar i Swedbank Robur International Total Return Fixed Income Sub Fund, (Absolutavkastning Ränta)

Läs mer

professional portfolio SVERIGE

professional portfolio SVERIGE professional portfolio SVERIGE Med kvalitet som signum 1 Internationella investeringar är seriösa affärer. Du måste känna Dig trygg i att ett säkert företag med gott rykte hanterar Dina pengar. Men det

Läs mer

Viktig information till dig som sparar i Swedbank Robur Penningmarknadsfond MEGA och Swedbank Robur Statsskuldväxelfond MEGA

Viktig information till dig som sparar i Swedbank Robur Penningmarknadsfond MEGA och Swedbank Robur Statsskuldväxelfond MEGA Stockholm september 2012 1(3) Viktig information till dig som sparar i Swedbank Robur Penningmarknadsfond MEGA och Swedbank Robur Statsskuldväxelfond MEGA Vår ambition är att erbjuda dig ett modernt och

Läs mer

Absolutavkastning Plus, Svensk Likviditetsfond och Svensk Obligationsfond MEGA läggs samman med Räntefond Kort Plus

Absolutavkastning Plus, Svensk Likviditetsfond och Svensk Obligationsfond MEGA läggs samman med Räntefond Kort Plus Stockholm mars 2014 1(5) Absolutavkastning Plus, Svensk Likviditetsfond och Svensk Obligationsfond MEGA läggs samman med Räntefond Kort Plus Du sparar i en eller i flera av nedanstående luxemburgregistrerade

Läs mer

Inlösen av aktier i Creades AB (publ) Våren 2015

Inlösen av aktier i Creades AB (publ) Våren 2015 Inlösen av aktier i Creades AB (publ) Våren 2015 VIKTIGT MEDDELANDE TILL DIG SOM ÄR AKTIEÄGARE I CREADES Detta dokument innehåller information om ett erbjudande om inlösen av aktier i Creades. Anmälan

Läs mer

Viktig information till dig som sparar i Humanfonden, Banco Hjälp och Banco Ideell Miljö

Viktig information till dig som sparar i Humanfonden, Banco Hjälp och Banco Ideell Miljö 1 (4) Stockholm maj 2012 Viktig information till dig som sparar i Humanfonden, Banco Hjälp och Banco Ideell Miljö Vi arbetar kontinuerligt med att utveckla och förtydliga vårt fondsortiment. Inom vårt

Läs mer

Inlösen av aktier i Mertiva AB (publ) Mars 2014

Inlösen av aktier i Mertiva AB (publ) Mars 2014 Inlösen av aktier i Mertiva AB (publ) Mars 2014 Viktig information Denna informationsbroschyr är upprättad av Mertiva AB (publ), org nr 556530-1420 och syftar till att ge aktieägarna i Mertiva information

Läs mer

Viktig information för dig som sparar i Swedbank Robur Action och Swedbank Robur Solid

Viktig information för dig som sparar i Swedbank Robur Action och Swedbank Robur Solid Stockholm augusti 2012 1 (3) Viktig information för dig som sparar i Swedbank Robur Action och Swedbank Robur Solid Vår ambition är att erbjuda dig ett modernt och attraktivt utbud av fonder med hög kvalitet.

Läs mer

Absolutavkastning Plus, Svensk Likviditetsfond och Svensk Obligationsfond MEGA läggs samman med Räntefond Kort Plus

Absolutavkastning Plus, Svensk Likviditetsfond och Svensk Obligationsfond MEGA läggs samman med Räntefond Kort Plus Stockholm mars 2014 1(5) Absolutavkastning Plus, Svensk Likviditetsfond och Svensk Obligationsfond MEGA läggs samman med Räntefond Kort Plus Du sparar i en eller i flera av nedanstående luxemburgregistrerade

Läs mer

Inlösen av aktier i Creades AB (publ)

Inlösen av aktier i Creades AB (publ) Inlösen av aktier i Creades AB (publ) VIKTIGT MEDDELANDE TILL DIG SOM ÄR AKTIEÄGARE I CREADES Detta dokument innehåller information om ett erbjudande om inlösen av aktier i Creades. Anmälan om inlösen

Läs mer

EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV 2009/65/EG

EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV 2009/65/EG L 302/32 Europeiska unionens officiella tidning 17.11.2009 DIREKTIV EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV 2009/65/EG av den 13 juli 2009 om samordning av lagar och andra författningar som avser företag

Läs mer

INBJUDAN TILL TECKNING AV AKTIER I COELI PRIVATE EQUITY 2015 AB

INBJUDAN TILL TECKNING AV AKTIER I COELI PRIVATE EQUITY 2015 AB INBJUDAN TILL TECKNING AV AKTIER I COELI PRIVATE EQUITY 2015 AB private equity OM PROSPEKTET Med Bolaget avses i detta prospekt Coeli Private Equity 2015 AB (publ), org. nr. 5569813628. Detta prospekt

Läs mer

ActivTrades Plc är auktoriserat och reglerat av Financial Services Authority i Storbritannien KUNDAVTAL

ActivTrades Plc är auktoriserat och reglerat av Financial Services Authority i Storbritannien KUNDAVTAL ActivTrades Plc är auktoriserat och reglerat av Financial Services Authority i Storbritannien 1. Introduktion KUNDAVTAL Marginalhandel Vi ber Dig läsa detta kundavtal. Det reglerar Ditt förhållande till

Läs mer

Viktig information till dig som är kund i Swedbank eller i Sparbanken. Nu blir det ännu tryggare att spara och placera

Viktig information till dig som är kund i Swedbank eller i Sparbanken. Nu blir det ännu tryggare att spara och placera Viktig information till dig som är kund i Swedbank eller i Sparbanken Nu blir det ännu tryggare att spara och placera Från 1 november 2007 blir ditt kundskydd ännu starkare Den 1 november 2007 får vi nya

Läs mer

SWEDBANK HYPOTEK AB (publ) SEK 150 000 000 000 Program för Medium Term Notes

SWEDBANK HYPOTEK AB (publ) SEK 150 000 000 000 Program för Medium Term Notes Datum för Prospektets offentliggörande: 1 juni Diarienummer: 11-5469 GRUNDPROSPEKT SWEDBANK HYPOTEK AB (publ) SEK 150 000 000 000 Program för Medium Term Notes Detta grundprospekt, ( Prospektet ), är upprättat

Läs mer

Upp till 50 bilder kommer att väljas ut och visas i en TV promo.

Upp till 50 bilder kommer att väljas ut och visas i en TV promo. DC Fanzone fotokampanj TÄVLINGSREGLER (gäller från 18 Maj 2015) Vi ger upp till (50) personer chansen att få sitt foto visat i en TV promo på Disney Channel under perioden, juni augusti 2015. Deltagare

Läs mer

Innehållsförteckning. Ska du göra ändringar i ett aktiebolag?... 3. Företagsnamnet... 4. Bolagsordningen... 6

Innehållsförteckning. Ska du göra ändringar i ett aktiebolag?... 3. Företagsnamnet... 4. Bolagsordningen... 6 Ändra aktiebolag 1 Innehållsförteckning Ska du göra ändringar i ett aktiebolag?... 3 Företagsnamnet... 4 Bolagsordningen... 6 Styrelsen och verkställande direktören... 8 Revisorer...10 Adress...12 Fondemission...14

Läs mer

INTRODUKTION. Ditt eget boende ditt eget val. www.bildabostad.se

INTRODUKTION. Ditt eget boende ditt eget val. www.bildabostad.se Ditt eget boende ditt eget val INTRODUKTION Att ombilda en hyresfastighet till bostadsrätter innebär stora förändringar på flera sätt. Med rätt vägledning och hjälp behöver det dock inte vara krångligt,

Läs mer

Castellum Aktiebolag (publ)

Castellum Aktiebolag (publ) Detta Grundprospekt är daterat och offentliggjort den 1 juni 2012. Castellum Aktiebolag (publ) Grundprospekt avseende Medium Term Note program om fem miljarder (5 000 000 000) svenska kronor eller motvärdet

Läs mer

Viktig information till dig som kund

Viktig information till dig som kund Sida 1/14 Viktig information till dig som kund Bäste kund! Vi gratulerar dig till ett klokt val av finansiell rådgivare. Rådgivaren är ett så kallat anknutet värdepappersombud till Aviatum, vilket innebär

Läs mer

INVESTERUM FÖRKÖPSINFORMATION (2014-01-28)

INVESTERUM FÖRKÖPSINFORMATION (2014-01-28) INVESTERUM FÖRKÖPSINFORMATION (2014-01-28) Denna förköpsinformation gäller Investerum AB, org.nr: 556693-7495, och Investerum Pension KB, org. nr: 969683-3913, nedan kallade Bolagen. Huvudkontor: Humlegårdsgatan

Läs mer

Absolute Insight Funds p.l.c. Bilaga daterad den 27 februari 2015 till prospektet för Absolute Insight Credit Fund

Absolute Insight Funds p.l.c. Bilaga daterad den 27 februari 2015 till prospektet för Absolute Insight Credit Fund Absolute Insight Funds p.l.c. Bilaga daterad den 27 februari 2015 till prospektet för Absolute Insight Credit Fund Denna bilaga innehåller särskild information avseende Absolute Insight Credit Fund (fonden),

Läs mer

Transcom WorldWide S.A. société anonyme Registrerat säte: 45, rue des Scillas, L-2529 Howald R.C.S. Luxembourg B 59.528

Transcom WorldWide S.A. société anonyme Registrerat säte: 45, rue des Scillas, L-2529 Howald R.C.S. Luxembourg B 59.528 Transcom WorldWide S.A. société anonyme Registrerat säte: 45, rue des Scillas, L-2529 Howald R.C.S. Luxembourg B 59.528 Transcom WorldWide AB publikt aktiebolag (publ) Registrerat säte: Stockholm, Sverige

Läs mer

Viktig information till dig som kund

Viktig information till dig som kund Sida 1/14 Viktig information till dig som kund Bäste kund! Vi gratulerar dig till ett klokt val av rådgivare som är ett så kallat anknutet värdepappersombud till Aviatum. Den rådgivare som sätter sina

Läs mer

Allmänna villkor. Till kundavtal med Allra Pension AB 2014-08-13

Allmänna villkor. Till kundavtal med Allra Pension AB 2014-08-13 Allmänna villkor Till kundavtal med Allra Pension AB 2014-08-13 INNEHÅLLSFÖRTECKNING INFORMATION OM ALLRA PENSION AB:S TJÄNSTER... 1 ALLMÄNNA VILLKOR FÖR HANDEL MED FINANSIELLA INSTRUMENT... 6 RIKTLINJER

Läs mer

Intacta Kapital 2013:01 Movestic[Skriv text] Sida 1

Intacta Kapital 2013:01 Movestic[Skriv text] Sida 1 Detta dokument innehåller: Information om Intacta Kapital AB 2012:01, Allmänna villkor 2012:01, Information om egenskaper och risker avseende finansiella instrument 2012:01 samt Sammanfattning intressekonflikter

Läs mer

Ramavtal för fondhandel och fondkonto Allmänna Villkor Utgivningsdatum 2013-03-01

Ramavtal för fondhandel och fondkonto Allmänna Villkor Utgivningsdatum 2013-03-01 Dessa allmänna villkor tillsammans med villkor för handel med respektive fonds fondandelar reglerar Kundens handel och förvar av fondandelar. Med villkor för handel med respektive fonds fondandelar avses

Läs mer