Bästa orderutförande samt sammanläggning och fördelning av order, riktlinjer

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Bästa orderutförande samt sammanläggning och fördelning av order, riktlinjer"

Transkript

1 Bästa orderutförande samt sammanläggning och fördelning av order, riktlinjer Dessa riktlinjer, som ersätter tidigare utfärdade riktlinjer, är fastställda av styrelsen i Avanza Fonder AB (Fondbolaget) I dessa riktlinjer redogörs för hur Fondbolaget ska uppnå bästa möjliga resultat vid utförande av portföljtransaktioner och placering av order. I riktlinjerna redogörs även för hur Fondbolaget allmänt hanterar portföljtransaktioner och order samt hur sammanläggning och fördelning av portföljtransaktioner ska ske. Innehåll 1. Bakgrund Bästa orderutförare Allmänt Val av motpart vid placering av order Allmänt Order avseende överlåtbara värdepapper, penningmarknadsinstrument och derivatinstrument Order avseende fondandelar som är upptagna till handel Order i avseende fondandelar som inte är upptagna till handel Utvärdering av bästa orderutförande Utvärdering av riktlinjer Utvärdering av motpart Orderhantering Allmänt Administrativa processer vid orderläggning Orderläggning i överlåtbara värdepapper, penningmarknadsinstrument, derivatinstrument och fondandelar som är upptagna till handel Orderläggning i fondandelar som inte är upptagna till handel Sammanläggning och fördelning av transaktioner och order Allmänt Avanza Zero Fond i Fond Avanza och Fond i Fond Allmänt Fond i Fond Fond i Fond Avanza (6)

2 1. Bakgrund Fondbolaget bedriver fondverksamhet och förvaltar inom fondverksamheten sju fonder, varav en värdepappersfond som är en avgiftsfri indexfond i enlighet med lag (2004:46) om värdepappersfonder (LVF) samt sex specialfonder som är fondandelsfonder i enlighet med lag (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder (LAIF). 2. Bästa orderutförare 2.1 Allmänt Fondbolaget ska i enlighet med Finansinspektionens föreskrifter (FFFS 2013:09) om värdepappersfonder och (FFFS 2013:10) om förvaltare av alternativa investeringsfonder ha fastställda interna regler för att uppnå bästa möjliga resultat när ett fondbolag utför portföljtransaktioner samt när Fondbolaget placerar order hos någon annan för att få portföljtransaktioner utförda. Fondbolaget ska vidta alla rimliga åtgärder för att uppnå bästa möjliga resultat för värdepappersfonden och specialfonderna som Fondbolaget förvaltar med avseende på: 1. pris, 2. kostnad, 3. snabbhet, 4. sannolikhet för utförande och avveckling, 5. transaktionens storlek, 6. transaktionens art, och 7. andra för utförandet väsentliga förhållanden För att fastställa den relativa betydelsen av dessa faktorer ska Fondbolaget beakta följande kriterier: 1. mål, placeringsinriktning och riskprofil för fonden, 2. transaktionens beskaffenhet, 3. utmärkande egenskaper för de finansiella instrument som ingår i portföljtransaktionen, och 4. utmärkande egenskaper för de handelsplatser där portföljtransaktionen kan utföras. 2.2 Val av motpart vid placering av order Allmänt Fondbolaget ska vid placering av order välja den motpart som kan uppnå bästa möjliga resultat för värdepappersfonden och specialfonderna med beaktande av de faktorer som anges i avsnitt 2.1 ovan. Den relativa betydelsen ska fastställas i enlighet med kriterierna i avsnitt 2.1 ovan Order avseende överlåtbara värdepapper, penningmarknadsinstrument och derivatinstrument Vid orderläggning i överlåtbara värdepapper, penningmarknadsinstrument och derivatinstrument tillmäter Fondbolaget normalt sett priset och kostnaden störst betydelse. Fondbolaget har bedömt att bästa möjliga resultat för värdepappersfonden och specialfonderna uppnås om Fondbolaget väljer Avanza Bank AB (Banken) för utförande av order i överlåtbara värdepapper, penning-marknadsinstrument och derivat när Banken utför ordern i enlighet med Bankens vid var tid gällande riktlinjer för Utförande av order (best ex). Avseende Avanza Zero har Fondbolaget bedömt att det är för fondandelsägarna bästa att samtliga affärer för Avanza Zeros räkning hos Banken kan utföras avgiftsfritt och på ett ändamålsenligt sätt och på ett sätt som i övrigt uppfyller kraven för bästa möjliga resultat för investeringsfondens. 2(6)

3 2.2.3 Order avseende fondandelar som är upptagna till handel Vid orderläggning i andelar i fonder, fondföretag eller delfonder i fondföretag som är upptagna till handel på en reglerad marknad eller motsvarande marknad, en MTF eller annan marknadsplats som är reglerad och öppen för allmänheten tillmäter Fondbolaget normalt sett priset och kostnaden störst betydelse. Fondbolaget har bedömt att bästa möjliga resultat för värdepappersfonderna och specialfonderna uppnås om Fondbolaget väljer Banken för utförande av order i andelar i fonder, fondföretag eller delfonder i fondföretag som är upptagna till handel på en reglerad marknad eller motsvarande marknad, en MTF eller annan marknadsplats som är reglerad och öppen för allmänheten när Banken utför ordern i enlighet med Bankens vid var tid gällande riktlinjer för Utförande av order (best ex) Order i avseende fondandelar som inte är upptagna till handel Vid orderläggning i andelar i fonder, fondföretag eller delfonder i fondföretag som inte är upptagna till handel på en reglerad marknad eller motsvarande marknad, en MTF eller annan marknadsplats som är reglerad och öppen för allmänheten handlas fondandelarna som regel till okänd kurs innebärande att köp respektive försäljning alltid sker till samma NAV-kurs oavsett vilken motpart som genomför ordern. Fondbolaget tillmäter därför istället kostnaden för transaktionen samt sannolikhet för avveckling störst betydelse. Vid orderläggning sammanställer fondförvaltaren ordern som skickas via mail till förvaringsinstitutet som därefter vidarebefordrar ordern till den motpart som kan genomföra transaktionen till lägst kostnad och där sannolikheten för avveckling är störst. 2.3 Utvärdering av bästa orderutförande Utvärdering av riktlinjer Fondbolaget ska regelbundet, minst årligen, eller vid större förändringar övervaka och utvärdera dessa riktlinjer och den motparts riktlinjer för bästa orderutförande som Fondbolaget använder för att placera order för utförande. Utvärdering ska ske senast i samband med den årliga översynen av det interna regelverket för Fondbolaget. Vid Fondbolagets utvärdering av motpartens riktlinjer för bästa orderutförande ska Fondbolaget beakta faktorerna som anges i avsnitt 2.1 ovan för att säkerställa att motpartens orderutförande sker i enlighet med Fondbolagets fastställda riktlinjer och uppnår bästa möjliga resultat vid värdepappersaffärer för respektive värdepapperstyp Utvärdering av motpart Det åligger Fondbolagets VD att årligen utvärdera valet av orderutförare. Om orderutföraren inte kan uppnå bästa möjliga resultat ska Fondbolaget byta motpart för utförande av order. 3. Orderhantering 3.1 Allmänt Fondbolaget ska genomföra portföljtransaktioner snabbt, effektivt och rättvist. Fondbolaget ska säkerställa att: 1. portföljtransaktioner som har genomförts dokumenteras och fördelas snabbt och korrekt, och 2. i övrigt jämförbara portföljtransaktioner genomförs genast och i tidsordning, om detta är möjligt, med hänsyn till portföljtransaktionernas beskaffenhet eller rådande marknadsförhållanden och fondandelsägarnas intressen. Fondbolaget ska vidare säkerställa att en värdepappersfond eller specialfond som Fondbolaget förvaltar inte gynnas på bekostnad av en annan värdepappersfond eller specialfond som Fondbolaget förvaltar. Finansiella instrument eller medel som tagits emot i förekommande fall för att avveckla en genomförd 3(6)

4 portföljtransaktion ska snabbt och korrekt överföras till värdepappersfondens eller specialfondens depå eller konto. Ett bolag som driver fondverksamhet får inte missbruka information som avser ännu inte genomförda portföljtransaktioner och det ska vidta alla rimliga åtgärder för att förhindra att bolagets relevanta personer missbrukar sådan information. För en närmare redogörelse hänvisas till Fondbolagets vid var tid gällander riktlinjer för egna och närståendes värdepappersaffärer samt där tillhörande bilagor. 3.2 Administrativa processer vid orderläggning Orderläggning i överlåtbara värdepapper, penningmarknadsinstrument, derivatinstrument och fondandelar som är upptagna till handel Avanza Zero Orderläggning i överlåtbara värdepapper, penningmarknadsinstrument, derivatinstrument och fondandelar som är upptagna till handel sker genom att fondförvaltaren lägger in order i en handelsapplikation som Banken tillhandahåller via sin internettjänst. Vid driftstörning lämnas ordern till mäklare på Banken som hanterar denna order i enlighet med ordinarie prioriteringsregler och handelsregler. Det betyder att de utförs i tidsordning efter att de inkommit. Fonden Avanza Zero kommer endast att handla i likvida instrument då den ska replikera SIX 30 Return Index (SIX30RX). Därmed borde risken för en situation med order på kö vara mindre. Normalt sett är order för Avanza Zeros räkning limiterade eller har andra villkor som skiljer dem åt varför det inte är aktuellt att lägga samman dem i block. Skulle identiska order inkomma samtidigt så kommer de att redovisas till gemensam snittkurs och i förekommande fall antalsmässigt proportionellt till orderns storlek. Mäklarna återrapporterar utfallet av dagens affärer för fondernas räkning till förvaltaren i Fondbolaget samt direkt till Fondbolagets VD. Återrapporteringen ska ske så snart som möjligt efter avslut dock senast direkt efter börsens stängning Fond i Fond och Fond i Fond + Orderläggning i överlåtbara värdepapper, penningmarknadsinstrument och derivatinstrument sker genom att fondförvaltaren lägger in order i en handelsapplikation som Banken tillhandahåller via sin internettjänst. Vid driftstörning lämnas ordern till mäklare på Banken som hanterar dessa order i enlighet med sina ordinarie prioriteringsregler och handelsregler. Det betyder att de utförs i tidsordning efter att de inkommit Orderläggning i fondandelar som inte är upptagna till handel Vid orderläggning i fondandelar som inte är upptagna till handel sammanställer fondförvaltaren en order som skickas via mail till förvaringsinstitutet. Förvaringsinstitutet vidarebefordrar ordern till den motpart som kan genomföra transaktionen till lägst kostnad och där sannolikheten för avveckling är störst. Fondbolaget erhåller efter genomförda transaktioner en rapport från den motpart som förvaringsinstitutet har vidarebefordrat ordern till. Fondbolaget erhåller även transaktionssammandrag på respektive fonds depå hos förvaringsinstitutet. 4(6)

5 4. Sammanläggning och fördelning av transaktioner och order 4.1 Allmänt Fondbolaget får i enlighet med 3 kap 19 FFFS 2013:10 som hänvisar till artikel 29 i Kommissionens delegerade förordning (EU) nr 231/ för specialfonder endast ackumulera en fondorder med en order för en annan fond, fondföretag eller kund eller med en order som placeras när den investerar egna medel, om a) den rimligen kan förvänta sig att ackumuleringen av order inte generellt kommer att vara till nackdel för specialfonden, det fondföretag eller de kunder vars order ska ackumuleras, b) en orderfördelningspolitik har upprättats och genomförts, som anger tillräckligt exakta villkor för rättvis fördelning av ackumulerade order, bland annat om hur deras volym och pris bestämmer fördelning och behandling av delvis utförda order. 2. Om Fondbolaget ackumulerar en fondorder med en eller flera order från andra specialfonder, fondföretag eller kunder och den ackumulerade ordern utförs delvis, ska Fondbolaget fördela de berörda affärerna i enlighet med sin fördelningspolitik. 3. Om Fondbolaget ackumulerar transaktioner för egen räkning med en eller flera order från specialfonder, fondföretag eller kunder, får den inte fördela de berörda affärerna på ett sätt som är till nackdel för specialfonden, fondföretaget eller kunderna. 4. Om Fondbolaget ackumulerar en order från en specialfond, ett fondföretag eller en annan kund med en transaktion för egen räkning och den ackumulerade ordern utförs delvis, ska Fondbolaget vid fördelningen av de berörda affärerna prioritera specialfonden, fondföretaget eller kunder före affären för egen räkning. Om emellertid Fondbolaget på rimliga grunder kan visa för specialfonden eller kunden att den inte skulle ha kunnat utföra ordern utan ackumulering på så fördelaktiga villkor, eller över huvud taget, får den fördela transaktionen för egen räkning proportionellt i enlighet med den politik som avses i punkt 1 b. Fondbolaget får i enlighet 20 kap 5 FFFS 2013:9 för värdepappersfonder enbart genomföra en portföljtransaktion för en värdepappersfonds eller specialfonds räkning tillsammans med en annan portföljtransaktion om det är osannolikt att sammanläggningen generellt kommer att vara till nackdel för några av de värdepappersfonder eller andra kunder vars portföljtransaktioner eller order ingår i den sammanlagda ordern. 4.2 Avanza Zero Avanza Zero ska enligt fondens fondbestämmelser följa SIX30RX varför sammanläggning av order för Avanza Zeros räkning med en order med någon specialfonds räkning inte kommer att bli aktuell eftersom Fond i Fond Avanza och Fond i Fond + inte har samma placeringsinriktning. 1 Kommissionens delegerade förordning (EU) nr 231/2013 av den 19 december 2012 om komplettering av Europaparlamentets och rådets direktiv 2011/61/EU vad gäller undantag, allmänna verksamhetsvillkor, förvaringsinstitut, finansiell hävstång, öppenhet och tillsyn. 5(6)

6 4.3 Fond i Fond Avanza och Fond i Fond Allmänt Handel i fondandelar som inte är upptagna till handel genomförs alltid separat för alla fonder varför någon sammanläggning inte förekommer Fond i Fond + Fond i Fond + handlar enbart i fondandelar som inte är upptagna till handel varför sammanläggning av order för Fond i Fond + räkning med en order för en annan värdepappersfonds eller specialfonds räkning inte är aktuellt Fond i Fond Avanza Fond i Fond Avanza ska fördela sammanslagna order mellan fonderna efter en procentuell andel per fond som bestäms innan orderläggning sker. 6(6)

RIKTLINJER FÖR UTFÖRANDE AV PORTFÖLJTRANSAKTIONER SAMT PLACERING, SAMMANLÄGGNING OCH FÖRDELNING AV ORDER

RIKTLINJER FÖR UTFÖRANDE AV PORTFÖLJTRANSAKTIONER SAMT PLACERING, SAMMANLÄGGNING OCH FÖRDELNING AV ORDER PEAK PARTNERS Riktlinjer för utförande av portföljtransaktioner samt placering, sammanläggnin g och fördelnin g av order 2012 1 3 RIKTLINJER FÖR UTFÖRANDE AV PORTFÖLJTRANSAKTIONER SAMT PLACERING, SAMMANLÄGGNING

Läs mer

Finansinspektionens författningssamling

Finansinspektionens författningssamling Observera att denna konsoliderade version är en sammanställning, och att den tryckta författningen är den officiellt giltiga. En konsoliderad version är en fulltextversion där alla ändringar har införts

Läs mer

Granskning av prospekt

Granskning av prospekt VÄGLEDNING Granskning av prospekt prospekt@fi.se 2012-11-01 INNEHÅLL AVDELNING I, ALLMÄNNA FRÅGESTÄLLNINGAR OM PROSPEKT 4 1. OM VÄGLEDNINGEN 4 2. HANDLÄGGNINGSTID FÖR PROSPEKTGRANSKNING 6 3. VAD ÄR ETT

Läs mer

Styrelsens regler för hur rösträtt ska utövas

Styrelsens regler för hur rösträtt ska utövas Styrelsens regler för hur rösträtt ska utövas Bakgrund Fondbolaget ska i alla frågor som rör förvaltningen av en värdepappersfond utgå från andelsägarnas gemensamma intresse. Fondbolaget ska således även

Läs mer

Kapitel 12 Finansiella instrument värderade enligt 4 kap. 14 a 14 e årsredovisningslagen

Kapitel 12 Finansiella instrument värderade enligt 4 kap. 14 a 14 e årsredovisningslagen Kapitel 12 Finansiella instrument värderade enligt 4 kap. 14 a 14 e årsredovisningslagen Tillämpningsområde Lagtext 4 kap. 14 a första och tredje styckena ÅRL Derivatinstrument och andra finansiella instrument

Läs mer

Stärkt konsumentskydd vid försäkringsförmedling

Stärkt konsumentskydd vid försäkringsförmedling Ds 2014:22 Stärkt konsumentskydd vid försäkringsförmedling Finansdepartementet SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst. Beställningsadress: Fritzes kundtjänst, 106 47 Stockholm Ordertelefon: 08-598

Läs mer

Ändringar i föreskrifter och allmänna råd om kapitaltäckning och stora exponeringar med anledning av CRD 3

Ändringar i föreskrifter och allmänna råd om kapitaltäckning och stora exponeringar med anledning av CRD 3 BESLUTSPROMEMORIA Datum 2011-10-06 FI Dnr 11-30 Finansinspektionen Box 7821 SE-103 97 Stockholm [Brunnsgatan 3] Tel +46 8 787 80 00 Fax +46 8 24 13 35 finansinspektionen@fi.se www.fi.se Ändringar i föreskrifter

Läs mer

VÄGEN TILL BÖRSEN EN ÖVERSIKT

VÄGEN TILL BÖRSEN EN ÖVERSIKT VÄGEN TILL BÖRSEN EN ÖVERSIKT ADVOKATFIRMAN LINDAHL, NOVEMBER 2013 Det finns flera olika motiv till en börsintroduktion. En notering underlättar för bolaget att skaffa nytt kapital från kapitalmarknaden,

Läs mer

Nordea Bank AB (publ)

Nordea Bank AB (publ) Detta Grundprospekt är daterat den 25 oktober 2007 och gäller i 12 månader från denna dag. SANDVIK AB (publ) Grundprospekt avseende Medium Term Notes Program om SEK 15.000.000.000 Arrangör Nordea Bank

Läs mer

(Icke-lagstiftningsakter) FÖRORDNINGAR

(Icke-lagstiftningsakter) FÖRORDNINGAR 24.12.2013 Europeiska unionens officiella tidning L 352/1 II (Icke-lagstiftningsakter) FÖRORDNINGAR KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EU) nr 1407/2013 av den 18 december 2013 om tillämpningen av artiklarna 107

Läs mer

Bokföringsnämndens VÄGLEDNING

Bokföringsnämndens VÄGLEDNING Bokföringsnämndens VÄGLEDNING Årsredovisning och koncernredovisning Uppdaterad 2014-11-17 Inledning... 8 Lagregler, allmänt råd (BFNAR 2012:1) och kommentarer... 10 Kapitel 1 Tillämpning... 10 Definitioner...

Läs mer

Bokföringsnämndens VÄGLEDNING. Årsredovisning och koncernredovisning

Bokföringsnämndens VÄGLEDNING. Årsredovisning och koncernredovisning Bokföringsnämndens VÄGLEDNING Årsredovisning och koncernredovisning Inledning... 8 Lagregler, allmänt råd (BFNAR 2012:1) och kommentarer... 10 Kapitel 1 Tillämpning... 10 Definitioner... 10 Vilka företag

Läs mer

Den nya definitionen av SMF-företag Användarhandbok och mall för försäkran

Den nya definitionen av SMF-företag Användarhandbok och mall för försäkran PUBLIKATIONER OM NÄRINGSLIV OCH INDUSTRI Den nya definitionen av SMF-företag Användarhandbok och mall för försäkran Europeiska kommissionen Europeiska kommissionen, 2006 http://europa.eu.int/comm/enterprise/enterprise_policy/sme_definition/index_fr.htm

Läs mer

Tio frågor och svar om options- och terminshandel

Tio frågor och svar om options- och terminshandel Tio frågor och svar om options- och terminshandel Den här broschyren vänder sig till dig som vill lära dig mer om vad optioner och terminer är. Du får samtidigt en del praktisk information och exempel

Läs mer

INFORMATION OM AUTOMATISKT INLÖSENFÖRFARANDE AV AKTIER I ENEA AB (PUBL) 2015

INFORMATION OM AUTOMATISKT INLÖSENFÖRFARANDE AV AKTIER I ENEA AB (PUBL) 2015 INFORMATION OM AUTOMATISKT INLÖSENFÖRFARANDE AV AKTIER I ENEA AB (PUBL) 2015 Innehåll BAKGRUND OCH MOTIV 3 BESKRIVNING AV INLÖSENFÖRFARANDET 4 VILLKOR OCH ANVISNINGAR 6 FINANSIELLA EFFEKTER FÖR ENEA 7

Läs mer

Placeringskonto för näringsidkare

Placeringskonto för näringsidkare Allmänna villkor från 2012-01-01 1 Definitioner med mera 1.1 Definitioner Banken är i detta avtal Länsförsäkringar Bank AB (publ). Bankdag är en dag när medverkande betaltjänstleverantör har öppet för

Läs mer

Bakgrund och Sammanfattning... 3. Förslag till åtgärder... 7. Börsens attraktionskraft... 7

Bakgrund och Sammanfattning... 3. Förslag till åtgärder... 7. Börsens attraktionskraft... 7 INNEHÅLL Bakgrund och Sammanfattning... 3 Förslag till åtgärder... 7 Börsens attraktionskraft... 7 Utökad forskning och fakta om börsens betydelse för bolagen och samhällsekonomin... 7 Förbättrad information

Läs mer

INBJUDAN TILL TECKNING AV PREFERENSAKTIER I SERENDIPITY INNOVATIONS AB (PUBL)

INBJUDAN TILL TECKNING AV PREFERENSAKTIER I SERENDIPITY INNOVATIONS AB (PUBL) INBJUDAN TILL TECKNING AV PREFERENSAKTIER I SERENDIPITY INNOVATIONS AB (PUBL) SOLE MANAGER AND BOOKRUNNER RETAIL SELLING AGENT Viktig information till investerare Detta Prospekt ( Prospektet ) har upprättats

Läs mer

Att vara god man eller förvaltare. Till dig som är nyfiken på vad uppdraget innebär

Att vara god man eller förvaltare. Till dig som är nyfiken på vad uppdraget innebär Att vara god man eller förvaltare Till dig som är nyfiken på vad uppdraget innebär 1 Att vara god man eller förvaltare Till dig som är nyfiken på vad uppdraget innebär Innehåll 3 Att göra till att börja

Läs mer

Upphandlingsreglerna en introduktion

Upphandlingsreglerna en introduktion Upphandlingsreglerna en introduktion Om du vill ha informationen i ett alternativt format, kontakta Konkurrensverket via e-post konkurrensverket@kkv.se eller via telefon 08-700 16 00. Juli 2014 ISBN 978-91-88566-23-2

Läs mer

Nya föreskrifter och allmänna råd om viss verksamhet med konsumentkrediter

Nya föreskrifter och allmänna råd om viss verksamhet med konsumentkrediter 2014-06-16 BESLUTSPROMEMORIA FI Dnr 13-6297 Finansinspektionen Box 7821 SE-103 97 Stockholm [Brunnsgatan 3] Tel +46 8 787 80 00 Fax +46 8 24 13 35 finansinspektionen@fi.se www.fi.se Nya föreskrifter och

Läs mer

Danica Kapitalförsäkring Juridisk Person. Strukturinvest Fondkommission (FK) AB 1 december 2014

Danica Kapitalförsäkring Juridisk Person. Strukturinvest Fondkommission (FK) AB 1 december 2014 Danica Kapitalförsäkring Juridisk Person Strukturinvest Fondkommission (FK) AB 1 december 2014 Innehållsförteckning Hej och varmt välkommen som kund hos Strukturinvest Fondkommission AB (Strukturinvest).

Läs mer

Konsekvensanalyser för pensionsstiftelser

Konsekvensanalyser för pensionsstiftelser Konsekvensanalyser för pensionsstiftelser en vägledning INNEHÅLL VÄGLEDNING FÖR PENSIONSSTIFTELSER FÖR ATT TA FRAM KONSEKVENSANALYSER ENLIGT FFFS 2005:32 1 Inledning 1 Finansinspektionens föreskrift FFFS

Läs mer

Nya Svensk FastighetsFinansiering AB (publ) Grundprospekt

Nya Svensk FastighetsFinansiering AB (publ) Grundprospekt Nya Svensk FastighetsFinansiering AB (publ) Grundprospekt Program för Säkerställda Medium Term Notes Rambelopp SEK 8 000 000 000 Ledarbank Swedbank Emissionsinstitut Nordea och Swedbank 9 februari 2015

Läs mer

Konsumentskyddet på finansmarknaden

Konsumentskyddet på finansmarknaden Konsumentskyddet på finansmarknaden 15 MAJ 2014 15 maj 2014 Dnr 14-4986 INNEHÅLL FÖRORD 3 SAMMANFATTNING 4 Spara och placera 4 Låna 5 Pensionsspara 6 FI OCH KONSUMENTSKYDDET 7 Konsumenterna behöver skyddas

Läs mer

Sponsring som finansieringskälla?

Sponsring som finansieringskälla? ESV 2002:15 Sponsring som finansieringskälla? En vägledning för statliga myndigheter. Innehåll Förord... 5 Vad är sponsring?...7 Ett begrepp med många definitioner Gränsdragning mot avgift Gränsdragning

Läs mer

EBA:s riktlinjer om stressjusterat Value-At-Risk (stressjusterat VaR) EBA/GL/2012/2

EBA:s riktlinjer om stressjusterat Value-At-Risk (stressjusterat VaR) EBA/GL/2012/2 EBA:s riktlinjer om stressjusterat Value-At-Risk (stressjusterat VaR) EBA/GL/2012/2 London den 16 maj 2012 1 Riktlinjernas status 1. Detta dokument innehåller riktlinjer som utfärdats enligt artikel 16

Läs mer

RFR 2.3. Uppdaterad december 2009 REDOVISNING FÖR JURIDISKA PERSONER

RFR 2.3. Uppdaterad december 2009 REDOVISNING FÖR JURIDISKA PERSONER RFR 2.3 Uppdaterad december 2009 REDOVISNING FÖR JURIDISKA PERSONER 1 Innehållsförteckning Sid. INLEDNING 4 TILLÄMPNINGSOMRÅDE 7 HUVUDREGEL 7 UNDANTAG FRÅN OCH TILLÄGG TILL IFRS 8 IFRS 1 Första gången

Läs mer

RR 10 ENTREPRENADER OCH LIKNANDE UPPDRAG REDOVISNINGSRÅDET

RR 10 ENTREPRENADER OCH LIKNANDE UPPDRAG REDOVISNINGSRÅDET RR 10 ENTREPRENADER OCH LIKNANDE UPPDRAG REDOVISNINGSRÅDET JULI 1999 1 Innehållsförteckning INLEDNING 3 TILLÄMPNINGSOMRÅDE 3 DEFINITIONER 3 ETT ELLER FLERA UPPDRAG 4 UPPDRAGSINKOMST 4 UPPDRAGSUTGIFTER

Läs mer

Särredovisning av elcertifikatskostnaden. elkundens faktura ER 2012:18

Särredovisning av elcertifikatskostnaden. elkundens faktura ER 2012:18 Särredovisning av elcertifikatskostnaden på elkundens faktura ER 2012:18 Böcker och rapporter utgivna av Statens energimyndighet kan beställas via www.energimyndigheten.se Orderfax: 08-505 933 99 e-post:

Läs mer