db X-trackers UCITS ETF:er

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "db X-trackers UCITS ETF:er"

Transkript

1 Marknadsföringsmaterial db X-trackers UCITS ETF:er Investerarkväll, 7 maj 2014 Stephan Agerman Senior Nordic Sales Manager Riskvarning Detta dokument utgör inte ett erbjudande, en inbjudan att investera eller en rekommendation att ingå någon transaktion. Riskvarning: En investering i db X-trackers UCITS ETF fonder är förknippad med risker. För en presentation av risker relaterade till investeringar i dessa fonder hänvisas till db x-trackers Svenska hemsida (http://www.etf.db.com/se/se/). Vi hänvisar till respektive fonds Faktablad och/eller Baskfakta för Investerare (KIID) och/eller det fullständiga Prospektet för detaljerade produktbeskrivningar och risker. Dessa finns att tillgå hos fondförvaltaren DB PLATINUM ADVISORS och/eller på db X-trackers Svenska hemsida (se ovan) och/eller hos den externe svenske distributören. Vi hänvisar även till Viktig Information på sista sidan. Det är inte säkert att alla produkter, tjänster och strategier som presenteras är lämpliga för alla investerare, och om du är osäker bör du överväga att söka råd från din egen rådgivare skatte, juridik, redovisning och andra rådgivare - huruvida produkten och/eller tjänsten är ändamålsenlig och därvid bör du se till att du till fullo förstår transaktionen och har gjort en oberoende bedömning av lämpligheten av en sådan transaktion utifrån dina egna mål och omständigheter. De fonder som har hög Risk/Avkastningsprofil, är avsedda för en risktolerant investerare som söker investeringar som erbjuder möjligheter att maximera avkastningen, men som kan tillåta sig investera i produkter med oundvikliga, ibland stora, variationer i värdet av dessa (mer riskfyllda) produkter. De höga riskerna, vilka kommer sig av volatilitet och/eller höga kreditrisker och/eller ränte- och valutarisker och/eller höga standardavvikelser/risk och/eller lägre likviditet och/eller replikeringsrisker (samtliga ord förklaras på db x-trackers hemsida, samma som ovan), gör det möjligt/troligt att fonder med hög Risk/Avkastningsprofil kan komma att tappa i värde från tid till annan. Förväntningar om hög avkastning och tolerans för risk måste vägas mot möjligheten att ådra sig betydande förluster i investerat kapital. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De medel som placeras i fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att investeraren får tillbaka hela det insatta kapitalet. Investerare bör notera att db x-trackers UCITS ETF fonder inte är kapitalskyddade eller kapitalgaranterade varför investerare i dessa UCITS ETF fonder bör vara införstådda med möjligheten, och finansiellt klara av, att förlora delar av eller hela det investerade kapitalet.

2 db X-trackers UCITS ETF:er Innehållsförteckning ETF-marknaden ETF-information Hur kan jag använda ETF:er i min portfölj? Kontakter 2

3 Marknadsföringsmaterial

4 db X-trackers en ledande ETF-aktör En världsledande kapitalförvaltare med ett förvaltat kapital på totalt ca EUR 95 miljarder 1 db X-trackers lanserades i januari 2007 Mer än 230 ETF:er noterade över samtliga tillgångsslag Aktier Utvecklade och tillväxtmarknadsländer, sälj/kort index Räntor obligationer, kredit (lång och kort/sälj), penningmarknad Alternativa hedgefonder, råvaror, valuta EUR 38 miljarder i förvaltat kapital Nr 2 i Europa 1 Nr 5 globalt 1 Lägst genomsnittlig förvaltningskostnad bland de fem största ETF-leverantörerna i Europa 2 - Total Expense Ratio (TER) 0,35% Över 50 marknadsgaranter som ställer priser Största utbudet av ränte-etf:er i Europa 1 Största utbudet av ETF:er i Sverige 1 db X-trackers ETF:er finns noterade på 10 börser i Europa, Asien och USA Källa: 1 Deutsche Bank ETF-research, Bloomberg Finance LP, Reuters, januari 2014, 2 ETFGI, Bloomberg 28 januari

5 Stora förändringar på plattformen Ändrat replikeringsmetod - Från syntetisk replikering till fysisk replikering för 18 ETF:er i ett första skede - Se ändrade namn (DR) som står för direct replication / fysisk replikering - Följande ETF:er i Sverige har påverkats - MSCI Europe Index UCITS ETF - Euro Stoxx 50 UCITS ETF - DAX UCITS ETF Sänkt förvaltningsavgiften (TER) till 0,09% för fokus ETF:er och sänkning av Nikkei 225 från 0,50% till 0,25% - DAX UCITS ETF (DR) 1 (Morningstar snitt TER / årlig avgift på 1,65%) - EURO STOXX 50 UCITS ETF (DR) 1 (Morningstar snitt TER / årlig avgift på 1,45%) - FTSE 100 UCITS ETF (DR) 2 (Morningstar snitt TER / årlig avgift på 1,47%) - NIKKEI 225 UCITS ETF (DR) 2 (Morningstar snitt TER / årlig avgift på 1,64%) - MSCI USA Index UCITS ETF (DR) 3 (Morningstar snitt TER / årlig avgift på 1,74%) Lanserat nya fysiskt replikerande ETF:er - MSCI Nordic, CSI300 (kinesiska A-aktier), MSCI AC World etc 1 Förändringen är genomförd. Noterad på Nasdaq OMX Stockholm 2 Förändring genomförd ej noterad på Nasdaq OMX Stockholm. Nikkei 225 TER 0,25% ej 0,09% 3 Förändring ej genomförd per 5 maj

6 Marknadsföringsmaterial ETF-marknaden

7 SEKm Sverige ligger långt efter USA Den svenska ETF-marknaden 2 ETF-omsättning av total aktievolym (2013): USA, 25,2% 1 Europa, 7,2% 1 Sverige, 3,5% 2 Andel ETF:er av den totala fondförmögenheten (2013) USA, 13,0% 1 Europa, 2,9% 1 Sverige, 1,2% 2,3 Den globala ETF-marknaden förväntas växa till ca USD mdr till slutet av ,0% 9,0% 8,0% 7,0% 6,0% 5,0% 4,0% 3,0% 2,0% 1,0% 0,0% ETF Oms Aktiehandel ETF andel, % Källa: 1 Deutsche Bank ETF-research, Bloomberg Finance LP, ICI, 2 NASDAQ OMX, Market Research, januari 2007 januari 2014, 3 Fondbolagens Förening, januari

8 Vem köper ETF:er? Norden USA 10% 90% Privat Institutioner 54% 46% Privat Institutioner Källa: Deutsche Bank ETF-research, september

9 Marknadsföringsmaterial ETF-information

10 Köp en hel marknad i en affär db X-trackers svenska ETF-utbud (26 st) 1) 1) Endast i illustrativt syfte. Detta är en ögonblickbild per angivet datum. Källa: db x-trackers svenska hemsida. Respektive fonds investeringsprofil, nyckeltal, Risk/Avkastningsprofil med mera redovisas i sin helhet på db x-trackers svenska hemsida. 10

11 etf.db.com en källa för ytterligare information Broschyrer / Guider 11

12 Marknadsföringsmaterial Hur kan jag använda ETF:er i min portfölj?

13 ETF:er som byggklossar i din portfölj 1 Råvaror Aktier Alternativa Fastigheter Valutor Räntor 1 Grafen visas endast i generellt illustrativt syfte och skall inte ses som ett uttryck för DB's uppfattning om lämplig investeringstrategi eller portföljfördelning 13

14 Kärna och satellitstrategin 1 Teorin säger att portföljen kan delas in i två delar: Aktier Kärnan är grunden och utgörs oftast av breda ETF:er till låg risk syfte marknadsavkastning (beta) Alternativ a Kärna breda ränte och aktie- ETF:er Fonder Satelliterna utgörs av specialiserade innehav med högre risk syfte överavkastning / slå marknadsavkastningen (alfa) Tillämpandet av detta koncept är utbrett och användare inkluderar bland annat pensionsfonder och kapitalförvaltare Hedgefonder Sektor/St il/storlek 1 Nedanstående graf visas endast i generellt illustrativt syfte och skall inte ses som ett uttryck för DB's uppfattning om lämplig investeringstrategi eller portföljfördelning 14

15 ETF:er - sparande på kort och lång sikt Köp & behåll vs. månadssparande 1 Sparplan MSCI World Investeringsexempel: Alt 1 (röd): kr per månad i 169 månader i db X-trackers MSCI World UCITS ETF Alt 2 (blå): Engångsinvestering om kr Alternativ 1 har genererat en avkastning om 59% under perioden Alternativ 2 har genererat en avkastning om 5% under perioden Köp & Behåll Månadssparande Med ett månadssparande minskar du risken att gå in i marknaden vid fel tillfälle 1 Bloomberg, avser perioden 1 januari 2000 till 31 januari Detta är ett exempel vilket redovisas i generellt illustrativt syfte och skall inte ses som ett uttryck för DB's uppfattning om lämplig investeringstrategi eller portföljfördelning. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att investeraren får tillbaka hela det insatta kapitalet 15

16 Exempel på ETF investeringsstrategier Kärninvestering: Bred marknadsexponering för långsiktiga innehav Omfördelning: Lätt att justera positionerna med hjälp utav daglig likviditet Taktisk allokering: Kortsiktig övervikt och undervikt Portföljdiversifiering: Ett enkelt sätt att justera placeringsmixen i portföljen 16

17 Marknadsföringsmaterial Kontakter

18 18 Kontakter Deutsche Bank AG bankfilial Stockholm db X-trackers Stureplan 4 A SE Stockholm Telefon: +46 (0) Hemsida: E-post: Deutsche Bank AG, Filial Stockholm UTDELNINGSADRESS Box Stockholm Kontaktperson: Stephan Agerman Telefonnummer: +46 (0) Deutsche Bank AG, Filial Stockholm är agent för men ej distributör av db X-trackers 18

19 Marknadsföringsmaterial Disclaimer

20 db X-trackers UCITS ETF:er - investeringsrisker (1) Investerare bör notera att db X-trackers inte är kapitalskyddade eller kapitalgaranterade varför investerare i db X-trackers bör vara införstådda med möjligheten, och ekonomiskt klara av, att kunna förlora delar av eller hela det investerade kapitalet. En investering i db X-trackers UCITS ETF:er är förknippad med många risker, inklusive generella marknadsrisker avseende de relevanta indexen, kreditrisker avseende leverantören av indexswapparna som används i db x-trackers UCITS ETF:er, valutarisker, ränterisker, inflationsrisker, likviditetsrisker och legala och regulatoriska risker. db X-trackers UCITS ETF:er med en direkt replikeringsmetod, kan låna ut värdepapper. I dessa fall riskerar db X-trackers UCITS ETF:er att låntagaren inte återlämnar de värdepapper som lånats ut på grund av t.ex. en betalningsinställelse/konkurssituation och risken är att de säkerheter som mottagits av db x-trackers UCITS ETF:er realiseras till ett värde lägre än värdet på de värdepapper som lånats ut. Trots ersättning från Deutsche Bank till db X-trackers UCITS ETF:er för en sådan situation, kan db X-trackers UCITS ETF:er och därmed investerarna lida en förlust. db X-trackers UCITS ETF:er använder Deutsche Bank som motpart för OTC-derivattransaktioner. I händelse av en betalningsinställelse/konkurssituation i enligt med villkoren i OTC-derivattransaktionen med Deutsche Bank, skulle db X- trackers UCITS ETF:er likvideras och investerare kan då förlora upp till 10% av substansvärdet av varje db X-trackers UCITS ETF. Substansvärdet vid tiden för betalningsinställelsen/konkurssituationen kan vara betydligt lägre än det belopp en investerare ursprungligen investerade beroende på utvecklingen för det relevanta underliggande indexet. Du bör därför förstå och bedöma motpartsrisken före en eventuell investering. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i db X-trackers UCITS ETF:er kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att investeraren får tillbaka hela det insatta kapitalet. Inte alla db x-trackers UCITS ETF:er är lämpliga för alla investerare så vänligen kontakta din finansiella rådgivare innan du investerar i en db X-trackers UCITS ETF. 20

21 db X-trackers UCITS ETF:er - investeringsrisker (2) db X-trackers UCITS ETF:er kan vara noterade i en annan valuta än den handlade valutan på börsen, i vilket fall valutakursförändringar kan få en negativ effekt på avkastningen i fonden. Beskattning av db X-trackers UCITS ETF:er beror på de specifika omständigheterna för varje enskild investerare. Nivåerna och grunderna för,och eventuell befrielse från, beskattning kan förändras. db X-trackers kan handlas på ett begränsat antal marknader. db X-trackers kan vara oförmögna att exakt replikera utvecklingen av ett index. Investerarnas avkastning är inte fast utan kan komma att variera. Värdet av en investering som inbegriper exponering mot utländsk valuta kan komma att påverkas av valutakursförändringar. För ytterligare information gällande risker relaterade till investeringar i dessa fonder vänligen se avsnittet Risker på Vi hänvisar även till produktspecifika "Disclaimers", till Faktablad samt till Fondens Prospekt. En investering i en db X-trackers UCITS ETF med underliggande hävstångs- eller korta/sälj index är endast avsedda för kvalificerade investerare som vill ta en väldigt kortsiktig syn på det underliggande indexet, t.ex. över dagen. Därför är db X- trackers UCITS ETF:er med underliggande hävstångs- eller korta/sälj index endast lämpliga för finansiellt kvalificerade investerare som förstår strategin, egenskaper och risker. db X-trackers UCITS ETF:er med underliggande hävstångs- eller korta/sälj index är inte avsedda att köpas och hållas över en längre period. Investerare bör vara medvetna om att Deutsche Bank eller dess dotterbolag ("DB Affiliates") från tid till annan kan ha egna innehav i någon db X-trackers UCITS ETF som kan representera ett betydande belopp eller andel av den totala fondförmögenheten. Investerare bör överväga vilka eventuella effekter sådana innehav, eller någon överlåtelse därav, av DB Affiliates kan ha på dem. 21

22 Viktig Information 2013 Deutsche Bank AG Detta dokument utgör inte ett erbjudande, en inbjudan att investera eller en rekommendation att ingå någon transaktion. Dokumentet är endast avsett som diskussionsunderlag och skapar inga rättsligt bindande skyldigheter för Deutsche Bank AG och/eller dess dotterbolag ("DB") eller fondbolaget DB PLATINUM ADVISORS. Denna presentation får inte distribueras till, eller uppmärksammas för, amerikanska eller kanadensiska investerare. När man fattar ett investeringsbeslut bör man enbart förlita sig på den slutliga dokumentationen som erhålls i samband med ingående av avtal eller läggande av order och inte på denna sammanfattande beskrivning. Vi hänvisar till respektive fonds Faktablad och/eller Baskfakta för Investerare (KIID) och/eller det fullständiga Prospektet vilka finns att tillgå hos fondförvaltaren DB PLATINUM ADVISORS (adress redovisas separat) och/eller på db x-trackers Svenska hemsida (länken redovisas separat) och/eller hos den externe svenske distributören. En fullständig beskrivning av villkoren för samtliga delfonder ingår i prospektet för db X-trackers och db X-trackers II. Du kan få den fullständiga och det förenklade prospektet för varje delfond i db X-trackers från db X-trackers, 49, avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg, R.C.S. Luxembourg D D DB agerar inte som din finansiella rådgivare avseende här presenterade produkter och tjänster. De produkter som nämns i detta dokument erbjuds under execution-only (d.v.s. sker på ditt initiativ). Riskvarning: En investering i db X-trackers UCITS ETF fonder är förknippad med risker. För en presentation av risker relaterade till investeringar i dessa fonder hänvisas till db x-trackers Svenska hemsida (http://www.etf.db.com/se/se/). Vi hänvisar till respektive fonds Faktablad och/eller Baskfakta för Investerare (KIID) och/eller det fullständiga Prospektet för detaljerade produktbeskrivningar och risker. Dessa finns att tillgå hos fondförvaltaren DB PLATINUM ADVISORS och/eller på db X-trackers Svenska hemsida (se ovan) och/eller hos den externe svenske distributören. Det är inte säkert att alla produkter, tjänster och strategier som presenteras är lämpliga för alla investerare, och om du är osäker bör du överväga att söka råd från din egen rådgivare skatte, juridik, redovisning och andra rådgivare - huruvida produkten och/eller tjänsten är ändamålsenlig och därvid bör du se till att du till fullo förstår transaktionen och har gjort en oberoende bedömning av lämpligheten av en sådan transaktion utifrån dina egna mål och omständigheter. De fonder som har hög Risk/Avkastningsprofil, är avsedda för en risktolerant investerare som söker investeringar som erbjuder möjligheter att maximera avkastningen, men som kan tillåta sig investera i produkter med oundvikliga, ibland stora, variationer i värdet av dessa (mer riskfyllda) produkter. De höga riskerna, vilka kommer sig av volatilitet och/eller höga kreditrisker och/eller ränte- och valutarisker och/eller höga standardavvikelser/risk och/eller lägre likviditet och/eller replikeringsrisker (samtliga ord förklaras på db x-trackers hemsida, samma som ovan), gör det möjligt/troligt att fonder med hög Risk/Avkastningsprofil kan komma att tappa i värde från tid till annan. Förväntningar om hög avkastning och tolerans för risk måste vägas mot möjligheten att ådra sig betydande förluster i investerat kapital. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De medel som placeras i fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att investeraren får tillbaka hela det insatta kapitalet. Investerare bör notera att db x-trackers UCITS ETF fonder inte är kapitalskyddade eller kapitalgaranterade varför investerare i dessa UCITS ETF fonder bör vara införstådda med möjligheten, och finansiellt klara av, att förlora delar av eller hela det investerade kapitalet. För en allmän och översiktlig information om arten av och riskerna i olika typer av finansiella instrument hänvisar vi även till / riskdisclosures. Om du väljer att ingå en transaktion med DB, eller någon av dess externa distributörer, gör du det i förlitan på ditt eget omdöme ( excecution only ). Informationen i detta dokument baseras på material som vi anser vara tillförlitligt, men vi garanterar inte att den är korrekt, aktuell, fullständig eller felfri. Antaganden, uppskattningar och synpunkter i detta dokument utgör vår bedömning per dagen då dokumentet utgavs och kan ändras utan föregående meddelande. Alla prognoser är baserade på ett antal antaganden om marknadsförhållanden och det finns ingen garanti för att prognoser kommer att förverkligas. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De medel som placeras i fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att investeraren får tillbaka hela det insatta kapitalet. Investerare bör notera att db x-trackers UCITS ETF fonder inte är kapitalskyddade eller kapitalgaranterade varför investerare i dess UCITS ETF fonder bör vara införstådda med möjligheten, och finansiellt klara av, att kunna förlora delar av eller hela det investerade kapitalet. Detta material framställdes av en distributionsavdelning inom DB, och har inte producerats, reviderats eller redigerats av DB s analysavdelning(ar). De åsikter som uttrycks här kan skilja sig från de åsikter som andra avdelningar inom banken kan ha, inklusive DB analysavdelning(ar). De avdelningar som sysslar med försäljning av finansiella (inklusive strukturerade) produkter kan potentiellt ha intressekonflikter gentemot andra kunder i banken för den där bedrivna verksamheten. Andra avdelningar i DB kan ingå affärer på ett sätt som kan skilja sig från vad som sägs i detta dokument. DB handlar eller kan ha handlat i egenskap av huvudman för annan kund i något av de här presenterade instrumenten (eller relaterade derivat), och kan även ha egna positioner i de instrument (eller relaterade derivat) som redovisas i detta dokument. DB kan uppträda som så kallad market maker i de här presenterade instrumenten (eller relaterade derivat). Personalen på de avdelningar som sysslar med försäljning av finansiella (inklusive strukturerade) produkter kompenseras delvis baserat på volymen av transaktioner som görs av deras respektive avdelningar. Distributionen av detta dokument och/eller möjligheten att marknadsföra och sälja någon av de produkter och tjänster som beskrivs häri kan i vissa jurisdiktioner vara föremål för restriktioner enligt lag. Du får inte distribuera detta dokument, helt eller delvis, utan skriftligt medgivande. DB AVSÄGER SIG SPECIELLT ALLT ANSVAR FÖR DIREKTA, INDIREKTA ELLER ANDRA FÖRLUSTER ELLER SKADOR INKLUSIVE UTEBLIVEN VINST SOM FÖRORSAKATS DIG ELLER NÅGON TREDJE PART BASERAT PÅ TILLTRO TILL DETTA DOKUMENT ELLER DESS TILLFÖRLITLIGHET, RIKTIGHET, FULLSTÄNDIGHET ELLER AKTUALITET. 22

23 Viktig Information 2013 Deutsche Bank AG Deutsche Bank AG är auktoriserad enligt tysk banklag ( ID : , behörig myndighet: BaFin Den Tyska Federala Finansinspektionen) och har licens att bedriva gränsöverskridande verksamhet i hela det Europeiska Ekonomiska Samarbetsområdet ( EES ). Deutsche Bank AG Stockholm filial (förkortas "DBS", med registreringsnummer hos bolagsverket) är auktoriserad av BaFin och övervakas av Finansinspektionen för den i Sverige bedriva finansiella verksamheten. Filialer till Deutsche Bank AG har likaledes tillgång till EES baserat på Deutsche Bank AG s tillstånd att bedriva gränsöverskridande finansiell verksamhet. Hänvisning görs till DB s redovisning av licenser och gränsöverskridande tillstånd under rubriken European Union Regulatory Background and Corporate and Regulatory Disclosures vilka kan läsas på DB s hemsida via länken https://www.db.com/en/content/eu_disclosures_germany.htm. På begäran redovisar vi omfattningen av våra licenser och tillstånd att bedriva gränsöverskridande verksamhet samt gällande regler vilka utfärdats av BaFin och/eller Finansinspektionen. DBS är agent - men ej distributör av produkter - för en eller flera huvudmän och uppträder i dessas namn avseende av DBS marknadsförda och/eller distribuerade produkter och tjänster. Om du väljer att ingå avtal avseende någon av de produkter och tjänster som redovisas i detta dokument kommer dessa affärer kontraktsmässigt (direkt eller indirekt) att ingås med Deutsche Bank AG eller något av dess dotterbolag ( huvudman ) inom EES (men utanför Norden) under de kontraktslagar, om inte annat avtalas, inklusive de finansiella lagar och förordningar, som gäller i det land där respektive huvudman är licensierad. I det fall avtal ingås med en extern och självständig distributör ( huvudman ), gäller de kontraktslagar och finansiella lagar och förordningar i det land där respektive extern distributör är licensierad. Deutsche Bank AG och dess filialer opererar på basis av ett distributionsavtal mellan Deutsche Bank AG, ensamt eller via Deutsche Bank AG Filial London, och förvaltningsbolaget DB PLATINUM ADVISORS, ett bolag med begränsat ansvar inkorporerad under Luxemburgsk lag, med adress 2 boulevard Konrad Adenauer, L Luxembourg. 23

NASDAQ OMX ETF-EVENT 8 MARS

NASDAQ OMX ETF-EVENT 8 MARS NASDAQ OMX ETF-EVENT 8 MARS OM ETFSVERIGE.SE Lanserades i april 2009 ETFSverige.se är Sveriges första innehållssajt som enbart fokuserar på Exchange Traded Funds ( ETF/ETF:er ) eller på svenska börshandlade

Läs mer

HUR KAN JAG ANVÄNDA ETF:ER SOM ETT KOMPLEMENT TILL MIN VANLIGA AKTIEPORTFÖLJ?

HUR KAN JAG ANVÄNDA ETF:ER SOM ETT KOMPLEMENT TILL MIN VANLIGA AKTIEPORTFÖLJ? HUR KAN JAG ANVÄNDA ETF:ER SOM ETT KOMPLEMENT TILL MIN VANLIGA AKTIEPORTFÖLJ? OM ETFSVERIGE.SE Lanserades i april 2009 ETFSverige.se är Sveriges första innehållssajt som enbart fokuserar på Exchange Traded

Läs mer

Börshandlade fonder - ETF

Börshandlade fonder - ETF Börshandlade fonder - Agenda Förenar fondens & aktiens fördelar. Olika typer av :er Rak indexföljare och Indexföljare med hävstång. Fysisk, syntetisk eller terminsbaserad replikering. Vad skiljer en från

Läs mer

Peter von Euler peeu01@handelsbanken.se

Peter von Euler peeu01@handelsbanken.se Peter von Euler peeu01@handelsbanken.se Lanserade den första börshandlade fonden i Norden, redan år 2000 Först i världen med negativ exponering och hävstång Förvaltar ca 20 000 mkr fördelat på 10 fonder

Läs mer

Riktlinjer för kapitalförvaltning inom Prostatacancerförbundet

Riktlinjer för kapitalförvaltning inom Prostatacancerförbundet 2014-08-21 Riktlinjer för kapitalförvaltning inom Prostatacancerförbundet Prostatacancerförbundet har ansvar för att bevara och förränta förbundets medel på ett försiktigt och ansvarsfullt sätt. Centralt

Läs mer

ETF:er i praktiken OMX Nasdaq 2014-10-21

ETF:er i praktiken OMX Nasdaq 2014-10-21 ETF:er i praktiken OMX Nasdaq 2014-10-21 Marknadsföringsmaterial Agenda 1. Utvärdering av ETF:er 2. Likviditetshantering 3. Allokering 4. Riskhantering 2 Handelsbanken Asset Management AUM 375 mdr 57 pers

Läs mer

EDUCATED TRADING. Daglig hävstång BULL & BEAR-CERTIFIKAT. Förstärkt avkastning för dig med kort placeringshorisont

EDUCATED TRADING. Daglig hävstång BULL & BEAR-CERTIFIKAT. Förstärkt avkastning för dig med kort placeringshorisont BNP PARIBAS EDUCATED TRADING Daglig hävstång BULL & BEAR-CERTIFIKAT Förstärkt avkastning för dig med kort placeringshorisont En investering i värdepapper kan både öka och minska i värde och det är inte

Läs mer

Vi gör förändringar i Access Trygg den 2 april 2014

Vi gör förändringar i Access Trygg den 2 april 2014 Stockholm mars 2014 1(3) Vi gör förändringar i Access Trygg den 2 april 2014 Vår ambition är att erbjuda dig ett modernt och attraktivt utbud av fonder med hög kvalitet. Det innebär att vi kontinuerligt

Läs mer

BULL BEAR-CERTIFIKAT BULL & BEAR-CERTIFIKAT

BULL BEAR-CERTIFIKAT BULL & BEAR-CERTIFIKAT BNP PARIBAS BULL AND BEAR EDUCATED TRADING BULL BEAR-CERTIFIKAT BULL & BEAR-CERTIFIKAT Daglig hävstång Förstärkt avkastning för dig med kort placeringshorisont En investering i värdepapper kan både öka

Läs mer

Investeringsföretag med rörligt kapital Registrerad adress: 49, avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxemburg R.C.S. Luxembourg B-119.

Investeringsföretag med rörligt kapital Registrerad adress: 49, avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxemburg R.C.S. Luxembourg B-119. Investeringsföretag med rörligt kapital Registrerad adress: 49, avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxemburg R.C.S. Luxembourg B-119.899 ( bolaget ) VIKTIGT MEDELANDE TILL ANDELSÄGARE I Andelsklass 3C (ISIN-kod:

Läs mer

ETF-guide för investerare

ETF-guide för investerare ETF-guide för investerare Dra fördel av en investeringsrevolution Börshandlade fonder (ETF:er 1 ) kan hjälpa dig att förändra hur du hanterar dina investeringar. ETF:er kombinerar fördelarna hos traditionella

Läs mer

PRESSMEDDELANDE EJ FÖR DISTRIBUTION I ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, KANADA ELLER JAPAN

PRESSMEDDELANDE EJ FÖR DISTRIBUTION I ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, KANADA ELLER JAPAN Informationen är sådan som skall offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden (SFS2007:528). Informationen lämnades för offentliggörande den 8 maj 2014 klockan 15:15. EJ FÖR DISTRIBUTION I ELLER

Läs mer

INFORMATIONSBROSCHYR. Carnegie Fund of Funds International. Utländsk specialfond

INFORMATIONSBROSCHYR. Carnegie Fund of Funds International. Utländsk specialfond INFORMATIONSBROSCHYR Carnegie Fund of Funds International Utländsk specialfond Informationsbroschyren avser Carnegie Fund of Funds International, utländsk specialfond med tillstånd enligt 1 kap. 9 lagen

Läs mer

BEAR OMX X10 BNP BULL OMX X10 BNP

BEAR OMX X10 BNP BULL OMX X10 BNP BNP PARIBAS BULL AND BEAR EDUCATED TRADING BEAR OMX X10 BNP BULL OMX X10 BNP Daglig hävstång x10 Förstärkt avkastning för dig med kort placeringshorisont En investering i värdepapper kan både öka och minska

Läs mer

Aktivt förvaltade ETF:er

Aktivt förvaltade ETF:er Aktivt förvaltade ETF:er Alpcot Capital Management Avanza Forum 19 mars 014 1 4 Alpcot Capital Management Traditionell ETF Aktivt förvaltad ETF Alpcot Russia UCITS ETF 1 1 Alpcot Capital Management Ltd

Läs mer

Bättre placeringar. SIP Nordic Fondkommission AB Datum: 10 april 2012

Bättre placeringar. SIP Nordic Fondkommission AB Datum: 10 april 2012 Bättre placeringar SIP Nordic Fondkommission AB Datum: 10 april 2012 Om SIP Nordic Företaget Start i Stockholm 2006 Tillståndspliktig verksamhet i Sverige, Norge, Finland, Storbritannien, USA Produktportfölj:

Läs mer

Placeringspolicy Stiftelsen Demensfonden

Placeringspolicy Stiftelsen Demensfonden 1 Placeringspolicy Stiftelsen Demensfonden 1. Syfte med placeringspolicyn I vilka tillgångar och med vilka limiter kapitalet får placeras Hur förvaltningen och dess resultat ska rapporteras Hur ansvaret

Läs mer

BULL & BEAR INVESTERING MED TYDLIG HÄVSTÅNG

BULL & BEAR INVESTERING MED TYDLIG HÄVSTÅNG DECEMBER 2013 BÖRSHANDLADE PRODUKTER BULL & BEAR INVESTERING MED TYDLIG HÄVSTÅNG BUILDING TEAM SPIRIT TOGETHER RISKINFORMATION VEM BÖR INVESTERA? Bull & Bear-produkter är lämpade för svenska sofistikerade

Läs mer

Månadsbrev PROGNOSIA GALAXY Oktober 2014

Månadsbrev PROGNOSIA GALAXY Oktober 2014 Månadsbrev PROGNOSIA GALAXY Oktober 2014 Förvaltaren har ordet De globala börserna steg återigen och oktober blev den nionde positiva månaden i rad. Prognosia Galaxy steg med 2,55 % i oktober (inklusive

Läs mer

Handel med ETF:er i primär- & sekundärmarknaden

Handel med ETF:er i primär- & sekundärmarknaden Handel med ETF:er i primär- & sekundärmarknaden Jacob Sternius, Chef ETF, Carnegie Fonder Carnegie Investment Bank AB Primär och sekundärmarknad Fondbolag Andelar Aktiekorg Market maker Market maker Market

Läs mer

Fonden kännetecknas normalt av en förhållandevis hög volatilitet. Riskprofilen beskrivs utförligare i fondens faktablad.

Fonden kännetecknas normalt av en förhållandevis hög volatilitet. Riskprofilen beskrivs utförligare i fondens faktablad. Fondbestämmelser för värdepappersfonden SKAGEN m 2 1 Värdepappersfondens och förvaltningsbolagets namn Värdepappersfonden SKAGEN m 2 förvaltas av förvaltningsbolaget SKAGEN AS. Fonden är godkänd i Norge

Läs mer

Vi gör förändringar i våra Premiumfonder

Vi gör förändringar i våra Premiumfonder Stockholm oktober 2014 1(4) Vi gör förändringar i våra Premiumfonder Vår ambition är att erbjuda dig ett modernt och attraktivt utbud av fonder med hög kvalitet. Det innebär att vi kontinuerligt arbetar

Läs mer

Trend. Granit Trend 50 / Granit Trend 100

Trend. Granit Trend 50 / Granit Trend 100 Trend Granit Trend 50 / Granit Trend 100 Fonderna investerar i olika aktieoch obligationsfonder enligt en förvaltningsmodell som syftar till att fånga upp positiva trender i marknaden och undvika nedgångar.

Läs mer

Fonden regleras i enlighet med den norska lagen om värdepappersfonder av den 25 november 2011 ( vpfl ).

Fonden regleras i enlighet med den norska lagen om värdepappersfonder av den 25 november 2011 ( vpfl ). Fondbestämmelser för värdepappersfonden SKAGEN Kon-Tiki 1 Värdepappersfondens och förvaltningsbolagets namn Värdepappersfonden SKAGEN Kon-Tiki förvaltas av förvaltningsbolaget SKAGEN AS (SKAGEN). Fonden

Läs mer

Höjdpunkter. Agasti Marknadssyn

Höjdpunkter. Agasti Marknadssyn Höjdpunkter Agasti Marknadssyn Sammanställt av Obligo Investment Management September 2015 Höjdpunkter Marknadsoro... Osäkerhet knuten till den ekonomiska utvecklingen i Kina har präglat de globala aktiemarknaderna

Läs mer

XACT Bull XACT Bear MARKNADSFÖRINGSMATERIAL

XACT Bull XACT Bear MARKNADSFÖRINGSMATERIAL XACT XACT Bear MARKNADSFÖRINGSMATERIAL Innehållsförteckning Fonder med hävstång...3 Fondernas placeringsstrategi...4 Hävstång...4 Daglig ombalansering...4 Fonderna skapar sin hävstång i terminsmarknaden...5

Läs mer

PLACERINGSPOLICY FÖR VARBERGS KOMMUN SAMFÖRVALTADE

PLACERINGSPOLICY FÖR VARBERGS KOMMUN SAMFÖRVALTADE PLACERINGSPOLICY FÖR VARBERGS KOMMUN SAMFÖRVALTADE DONATIONSMEDEL 1 INLEDNING Denna placeringspolicy avses tillämpas för det finansiella kapital som kommunen förvaltar inom ramen för Varbergs kommun samförvaltade

Läs mer

Sveriges börsklimat idag och framöver. Dec 2013

Sveriges börsklimat idag och framöver. Dec 2013 Sveriges börsklimat idag och framöver Dec 2013 Stockholmsbörsen i topp! Källa: SEB Sveriges framgång Exportinriktad ekonomi Innovation Forskning Stockholmsbörsen Energi 1% Material 3% Finans 30% Industri

Läs mer

Fonden regleras i enlighet med den norska lagen om värdepappersfonder av den 25 november 2011 (lov om verdipapirfond, vpfl ).

Fonden regleras i enlighet med den norska lagen om värdepappersfonder av den 25 november 2011 (lov om verdipapirfond, vpfl ). Fondbestämmelser för värdepappersfonden SKAGEN Global 1 Värdepappersfondens och förvaltningsbolagets namn Värdepappersfonden SKAGEN Global förvaltas av förvaltningsbolaget SKAGEN AS (SKAGEN). Fonden är

Läs mer

Fondallokering 2014-02-17

Fondallokering 2014-02-17 Fondallokering 2014-02-17 1 Stellum Låg... 2 1.1 Förvaltningsmål och riskprofil... 2 1.2 Värdering och jämförelseindex... 2 1.3 Aktuell fondallokering... 2 1.4 Portföljens prestanda jämfört med jämförelseindex...

Läs mer

Placeringsalternativ kopplat till tre strategier på G10 ländernas valutor

Placeringsalternativ kopplat till tre strategier på G10 ländernas valutor www.handelsbanken.se/mega Strategiobligation SHB FX 1164 Placeringsalternativ kopplat till tre strategier på G10 ländernas valutor Strategierna har avkastat 14,5 procent per år sedan år 2000 Låg korrelation

Läs mer

EDMOND DE ROTHSCHILD TRICOLORE RENDEMENT (EdR Tricolore Rendement) Andel: B ISIN-kod: FR0010998179

EDMOND DE ROTHSCHILD TRICOLORE RENDEMENT (EdR Tricolore Rendement) Andel: B ISIN-kod: FR0010998179 BASFAKTA FÖR INVESTERARE Detta faktablad riktar sig till investerare och innehåller basfakta om denna UCITS-fond. Detta är inte reklammaterial. Det är information som krävs enligt lag för att hjälpa dig

Läs mer

Placeringspolicy - Riktlinjer för kapitalförvaltning

Placeringspolicy - Riktlinjer för kapitalförvaltning 2015-05-20 Placeringspolicy - Riktlinjer för kapitalförvaltning Prostatacancerförbundet har ansvar för att bevara och förränta förbundets medel på ett försiktigt och ansvarsfullt sätt. Centralt för att

Läs mer

Handledning för broschyren Fonder

Handledning för broschyren Fonder Handledning för broschyren Fonder Broschyren Fonder är framtagen av Fondbolagens förening i samarbete med det landsomfattande nätverket Gilla Din Ekonomi som drivs av Finansinspektionen. Broschyren innehåller

Läs mer

Aktieindexobligation Norden Topp 10

Aktieindexobligation Norden Topp 10 www.handelsbanken.se/mega Aktieindexobligation Norden Topp 10 En placering i tio intressanta aktier i Norden Historisk hög avkastning, i genomsnitt 9,1 procent per år sedan millennieskiftet Möjlighet till

Läs mer

XACT Bull och XACT Bear. Så fungerar XACTs börshandlade fonder med hävstång

XACT Bull och XACT Bear. Så fungerar XACTs börshandlade fonder med hävstång XACT Bull och XACT Bear Så fungerar XACTs börshandlade fonder med hävstång 1 Så fungerar fonder med hävstång Den här broschyren är avsedd att ge en beskrivning av XACTs börshandlade fonder ( Exchange Traded

Läs mer

Fastställd av kommunfullmäktige 1999-12-13 282 Reviderad av kommunfullmäktige 2006-04-24 40 POLICY FÖR FÖRVALTNING AV PENSIONSMEDEL

Fastställd av kommunfullmäktige 1999-12-13 282 Reviderad av kommunfullmäktige 2006-04-24 40 POLICY FÖR FÖRVALTNING AV PENSIONSMEDEL Fastställd av kommunfullmäktige 1999-12-13 282 Reviderad av kommunfullmäktige 2006-04-24 40 POLICY FÖR FÖRVALTNING AV PENSIONSMEDEL 1 INLEDNING 1.1 Kiruna kommuns pensionsåtagande Kiruna kommun har i kommunfullmäktige

Läs mer

När Riskkontroll är viktigare än Vinstmaximering

När Riskkontroll är viktigare än Vinstmaximering När Riskkontroll är viktigare än Vinstmaximering Ability Hedge Aktieförvaltning med uppgift att skydda kapitalet och generera avkastning oavsett börsriktning Consensus är ett Göteborgsbaserat bolag

Läs mer

SELIGSON & CO FONDER

SELIGSON & CO FONDER SELIGSON & CO FONDER Bilaga till fondbroschyren FAKTABLAD 19.1.2015 PASSIVA AKTIEFONDER Europa Indexfond Nordamerika Indexfond Asien Indexfond Global Top 25 Brands Global Top 25 Pharmaceuticals Emerging

Läs mer

CMC MARKETS UK PLC. Riskvarning för CFDer. Januari 2015. Registrerade i England. Organisationsnummer 02448409

CMC MARKETS UK PLC. Riskvarning för CFDer. Januari 2015. Registrerade i England. Organisationsnummer 02448409 CMC MARKETS UK PLC Riskvarning för CFDer Januari 2015 Registrerade i England. Organisationsnummer 02448409 Auktoriserade och under tillsyn av Financial Conduct Authority. Registreringsnummer 173730 1 CMC

Läs mer

En annorlunda global aktiefond Deutsche Invest I Global Infrastructure

En annorlunda global aktiefond Deutsche Invest I Global Infrastructure Deutsche Asset & Wealth Management Marknadsföringsmaterial En annorlunda global aktiefond Deutsche Invest I Global Infrastructure Sökandet efter lovande investeringsteman är en ständig utmaning och förknippas

Läs mer

Quesada Globalfond Halvårsredogörelse 2015

Quesada Globalfond Halvårsredogörelse 2015 Quesada Globalfond Halvårsredogörelse 2015 Quesada Global Placeringsinriktning Quesada Global är en aktiefond som huvudsakligen placerar i börshandlade indexfonder i olika branscher och regioner över hela

Läs mer

Viktig information till dig som sparar i Folksams Tjänstemannafond Världen och Swedbank Robur Globalfond MEGA

Viktig information till dig som sparar i Folksams Tjänstemannafond Världen och Swedbank Robur Globalfond MEGA Stockholm september 2015 1(3) Viktig information till dig som sparar i Folksams Tjänstemannafond Världen och Swedbank Robur Vi har beslutat att sammanlägga Folksams Tjänstemannafond Världen med Swedbank

Läs mer

För några av er kanske strukturerade placeringar är okänt medan andra kanske upplever placeringsformen som snårig. Vilka möjligheter och risker finns

För några av er kanske strukturerade placeringar är okänt medan andra kanske upplever placeringsformen som snårig. Vilka möjligheter och risker finns 1 För några av er kanske strukturerade placeringar är okänt medan andra kanske upplever placeringsformen som snårig. Vilka möjligheter och risker finns det? Under detta pass ska jag besvara frågorna Vad,

Läs mer

Halvårsberättelse 2013. Avanza Fonder

Halvårsberättelse 2013. Avanza Fonder Halvårsberättelse 2013 Avanza Fonder Halvårsrapport 2013 / Avanza Fonder sid 2/37 Avanza Zero - fonden utan avgifter Förvaltningsberättelse Den 22 maj 2006 startade vi den första helt avgiftsfria fonden:

Läs mer

Viktig information till dig som sparar i Swedbank Robur Ethica Balanserad

Viktig information till dig som sparar i Swedbank Robur Ethica Balanserad Stockholm juni 2012 1 (3) Viktig information till dig som sparar i Swedbank Robur Ethica Balanserad Vi arbetar ständigt med att utveckla vår förvaltning och de tjänster vi levererar till våra kunder. Som

Läs mer

Robur Access Hedge. Ett nytt sätt att fondspara

Robur Access Hedge. Ett nytt sätt att fondspara Robur Access Hedge Ett nytt sätt att fondspara Är du redo för en ny syn på fondsparande? Nu har vår fond-i-fondfamilj utökats med en intressant och snabbt växande sparform. Med Robur Access Hedge kan du

Läs mer

RBS MINI FUTURES, BULL BEAR CERTIFIKAT & OEC. www.aktivborshandel.se

RBS MINI FUTURES, BULL BEAR CERTIFIKAT & OEC. www.aktivborshandel.se RBS MINI FUTURES, BULL BEAR CERTIFIKAT & Open end certifikat Så fungerar Open end certifikat Vad kan man handla Avgifter Ett exempel - RICI Råvaruindex RBS MINI FUTURES, BULL BEAR CERTIFIKAT & RBS öppnar

Läs mer

Yale Endowment Plan. Yales portfölj 1986 Yales portfölj 2010. Reala tillgångar; Private. Equity; 5% Reala tillgångar; 26% Aktier; 17%

Yale Endowment Plan. Yales portfölj 1986 Yales portfölj 2010. Reala tillgångar; Private. Equity; 5% Reala tillgångar; 26% Aktier; 17% 1 Yale Endowment Plan Universitetets pensionsfond har ett värde på omkring $ 16,6 Mdr och förvaltaren heter sedan 1985 David Swensen och är världskänd för att ha uppfunnit The Yale Model" som är en populär

Läs mer

Börshandlade certifikat 1:1

Börshandlade certifikat 1:1 Börshandlade certifikat 1:1 1:1-certifikat passar dig som tror att en viss tillgång eller marknad ska stiga i värde. 1:1-certifikat passar både för kortsiktiga och långsiktiga investeringar. 1:1-certifikat

Läs mer

Del 16 Kapitalskyddade. placeringar

Del 16 Kapitalskyddade. placeringar Del 16 Kapitalskyddade placeringar Innehåll Kapitalskyddade placeringar... 3 Obligationer... 3 Prissättning av obligationer... 3 Optioner... 4 De fyra positionerna... 4 Konstruktion av en kapitalskyddad

Läs mer

Aktieindexobligationer hög avkastning till låg risk

Aktieindexobligationer hög avkastning till låg risk Aktieindexobligationer hög avkastning till låg risk Utvärdering av Handelsbankens aktieindexobligationer 1994-2007 Sammanfattning Avkastning jämförbar med aktier Handelsbankens aktieindexobligationer har

Läs mer

Historisk utveckling. Geografisk fördelning

Historisk utveckling. Geografisk fördelning Oak Capital erbjuder för närvarande en trendanpassad investering med exponering mot tre mycket välrenomerade fonder och finns både som kapitalskydd och hävstångscertifikat. Placeringen bygger som bekant

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i lagen (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder; SFS 2015:397 Utkom från trycket den 26 juni 2015 utfärdad den 17 juni 2015. Enligt riksdagens

Läs mer

Förvaltning ska tillförsäkra en långsiktig godtagbar tillväxt av kapitalet.

Förvaltning ska tillförsäkra en långsiktig godtagbar tillväxt av kapitalet. Placeringspolicy Inledning Hörselskadades Riksförbund, HRF, väljer från fall till fall om gåvor i form av fonder eller aktier ska säljas direkt eller vara kvar som långsiktig placering. Primärt arbetar

Läs mer

VÄSENTLIG INFORMATION AVSEENDE BULL-CERTIFIKAT

VÄSENTLIG INFORMATION AVSEENDE BULL-CERTIFIKAT VÄSENTLIG INFORMATION AVSEENDE BULL-CERTIFIKAT Hur ska jag använda detta dokument? Detta dokument förser dig med information om väsentliga egenskaper och risker för en investering i Bull-certifikat (även

Läs mer

Avgifterna på fondmarknaden 2012

Avgifterna på fondmarknaden 2012 Avgifterna på fondmarknaden 2012 En rapport gjord av AMF Fonder sid 1 Hur utvecklas fondernas avgifter? AMF Fonder har för sjätte året i rad undersökt hur avgifterna på den svenska fondmarknaden utvecklas.

Läs mer

Warranter En investering med hävstångseffekt

Warranter En investering med hävstångseffekt Warranter En investering med hävstångseffekt Investerarprofil ÄR WARRANTER RÄTT TYP AV INVESTERING FÖR DIG? Innan du bestämmer dig för att investera i warranter bör du fundera över vilken risk du är beredd

Läs mer

SKAGEN Credit De bästa företagsobligationerna från den globala trädgården Konsten att använda sunt förnuft

SKAGEN Credit De bästa företagsobligationerna från den globala trädgården Konsten att använda sunt förnuft Æbletræer, 1907. Av Michael Ancher, en av Skagenmålarna. Tillhör Skagens Museum (beskuren). SKAGEN Credit De bästa företagsobligationerna från den globala trädgården Konsten att använda sunt förnuft Det

Läs mer

SGP SVENSKA GARANTI PRODUKTER AB RIKTLINJER FÖR UTFÖRANDE AV ORDER SAMT INFORMATION OM INCITAMENT

SGP SVENSKA GARANTI PRODUKTER AB RIKTLINJER FÖR UTFÖRANDE AV ORDER SAMT INFORMATION OM INCITAMENT SGP SVENSKA GARANTI PRODUKTER AB RIKTLINJER FÖR UTFÖRANDE AV ORDER SAMT INFORMATION OM INCITAMENT Innehåll 3 1. INLEDNING 3 2. DEN RELATIVA VIKT SOM TILLMÄTS OLIKA FAKTORER VID UTFÖRANDE/VIDAREBEFORDRAN

Läs mer

SIP-Optionen emission 50

SIP-Optionen emission 50 SIP-Optionen emission 50 1 SIP-Optionen Företaget investerar och du får avkastningen Låg privat premie Företaget investerar med kapitalskydd alternativt via certifikat som ger samma tillväxt, men till

Läs mer

Faktablad Simplicity Norden

Faktablad Simplicity Norden Faktablad Simplicity Norden Basfakta för investerare Detta faktablad riktar sig till investerare och innehåller basfakta om denna fond. Faktabladet är inte reklammaterial. Det är information som krävs

Läs mer

Viktig information till dig som sparar i Swedbank Robur Ethica Stiftelse

Viktig information till dig som sparar i Swedbank Robur Ethica Stiftelse Stockholm juni 2012 1 (3) Viktig information till dig som sparar i Swedbank Robur Ethica Stiftelse Vi arbetar ständigt med att utveckla vår förvaltning och de tjänster vi levererar till våra kunder. Som

Läs mer

Basfonden Granit Basfonden

Basfonden Granit Basfonden Basfonden Granit Basfonden Ge ditt sparande en stabil bas investera i en systematiskt förvaltad blandfond med exponering mot flera olika tillgångar. Grunden för all framgångsrik förvaltning är att sprida

Läs mer

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE HOLBERG KREDIT SEK

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE HOLBERG KREDIT SEK FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE HOLBERG KREDIT SEK Fondens placeringsinriktning: Holberg Kredit SEK är en nordisk high yield-fond, valutasäkrad och noterad i svenska kronor. Fonden investerar sina medel i andelar

Läs mer

1 ekonomiska 25 kommentarer mars 2009 nr 3, 2009

1 ekonomiska 25 kommentarer mars 2009 nr 3, 2009 n Ekonomiska kommentarer Denna kommentar är ett utdrag ur en artikel Hedgefonder och finansiella kriser som publiceras i årets första nummer av Riksbankens tidskrift Penning- och valutapolitik. Utöver

Läs mer

Viktig information till dig som sparar i KPA Etisk Blandfond 1, Folksams Förvaltningsfond och KPA Etisk Blandfond 2

Viktig information till dig som sparar i KPA Etisk Blandfond 1, Folksams Förvaltningsfond och KPA Etisk Blandfond 2 Stockholm augusti 2015 1(4) Viktig information till dig som sparar i KPA Etisk Blandfond 1, Folksams Förvaltningsfond och KPA Etisk Blandfond 2 Vi har beslutat att sammanlägga KPA Etisk Blandfond 1 och

Läs mer

Modern kapitalförvaltning kundanpassning med flexibla lösningar

Modern kapitalförvaltning kundanpassning med flexibla lösningar Modern kapitalförvaltning kundanpassning med flexibla lösningar (Från Effektivt Kapital, Vinell m.fl. Norstedts förlag 2005) Ju rikare en finansmarknad är på oberoende tillgångar, desto större är möjligheterna

Läs mer

13 JULI, 2 0 1 5: MAKRO & MARKNAD FRÅN GREKLAND TILL ÅTERHÄMTNING

13 JULI, 2 0 1 5: MAKRO & MARKNAD FRÅN GREKLAND TILL ÅTERHÄMTNING 13 JULI, 2 0 1 5: MAKRO & MARKNAD FRÅN GREKLAND TILL ÅTERHÄMTNING Starten på sommaren blev inte så behaglig. Greklandsoron intensifierades då landet i början av juni fick anstånd med en återbetalning till

Läs mer

Peab-fonden 515602-4084

Peab-fonden 515602-4084 Årsberättelse för Peab-fonden Perioden 2014-01-01-2014-12-31 Peab-fonden 1 Förvaltningsberättelse Styrelsen och verkställande direktören för ISEC Services AB, 556542-2853, får härmed avge årsberättelse

Läs mer

EXCEED CAPITAL SVERIGE AB RIKTLINJER FÖR UTFÖRANDE AV ORDER SAMT INFORMATION OM INCITAMENT FASTSTÄLLD AV STYRELSEN DEN 22 SEPTEMBER 2014

EXCEED CAPITAL SVERIGE AB RIKTLINJER FÖR UTFÖRANDE AV ORDER SAMT INFORMATION OM INCITAMENT FASTSTÄLLD AV STYRELSEN DEN 22 SEPTEMBER 2014 EXCEED CAPITAL SVERIGE AB RIKTLINJER FÖR UTFÖRANDE AV ORDER SAMT INFORMATION OM INCITAMENT FASTSTÄLLD AV STYRELSEN DEN 22 SEPTEMBER 2014 INNEHÅLL 1. INLEDNING 2. DEN RELATIVA VIKT SOM TILLMÄTS OLIKA FAKTORER

Läs mer

SVENSKA FONDHANDLARE FÖRENINGEN AKTUELLT I OMVÄRLDEN 4/2011 ESMA, RIKTLINJER FÖR HÖGT AUTOMATISERAD HANDEL

SVENSKA FONDHANDLARE FÖRENINGEN AKTUELLT I OMVÄRLDEN 4/2011 ESMA, RIKTLINJER FÖR HÖGT AUTOMATISERAD HANDEL SVENSKA FONDHANDLARE FÖRENINGEN AKTUELLT I OMVÄRLDEN 4/2011 6 SEPTEMBER 2011 Innehåll RIKTLINJER FÖR HÖGT AUTOMATISERAD HANDEL s.1 BÖRSHANDLADE FONDER s.3 ESMA, RIKTLINJER FÖR HÖGT AUTOMATISERAD HANDEL

Läs mer

SAMPO BANK RÄNTEOBLIGATION 1609: RÄNTEKORRIDOR XV

SAMPO BANK RÄNTEOBLIGATION 1609: RÄNTEKORRIDOR XV Danske Bank Abp, www.danskebank.fi SAMPO BANK RÄNTEOBLIGATION 1609: RÄNTEKORRIDOR XV Information om lånet: Lånets emittent: Danske Bank Abp Lånets ISIN-kod: FI4000050000 RÄNTEKORRIDOR XV En placering med

Läs mer

10 AUGUSTI, 2015: MAKRO & MARKNAD FED VÄNTAR RUNT HÖRNET

10 AUGUSTI, 2015: MAKRO & MARKNAD FED VÄNTAR RUNT HÖRNET 10 AUGUSTI, 2015: MAKRO & MARKNAD FED VÄNTAR RUNT HÖRNET Efter att man röstade ner långivarnas förslag för sparpaket samt att man missade sin betalning till IMF så godkänndes till slut ett sparpaket från

Läs mer

D 2. Placeringsstrategi. För Neuroförbundet och till Neuroförbundet anknutna stiftelser. Maj 2011

D 2. Placeringsstrategi. För Neuroförbundet och till Neuroförbundet anknutna stiftelser. Maj 2011 Placeringsstrategi För Neuroförbundet och till Neuroförbundet anknutna stiftelser Maj 2011 Reviderat 2014 med anledning av namnbyte, enda ändringen 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING INTRODUKTION 3 Bakgrund och syfte

Läs mer

Viktig information till dig som sparar i Folksams Globala Aktiefond

Viktig information till dig som sparar i Folksams Globala Aktiefond Stockholm augusti 2015 1(3) Viktig information till dig som sparar i Folksams Globala Aktiefond Vi har beslutat att sammanlägga Folksams Globala Aktiefond med en ny fond, Swedbank Robur Access Global (Access

Läs mer

FONDSPECIAL FONDER & RISK. Innehåll. Rapportförfattare. Fördjupning om fonder från Fondbolagens förening

FONDSPECIAL FONDER & RISK. Innehåll. Rapportförfattare. Fördjupning om fonder från Fondbolagens förening FONDSPECIAL Fördjupning om fonder från Fondbolagens förening FONDER & RISK När olika placeringsformer diskuteras är en bedömning av risk alltid viktig. Beroende på placeringshorisont och personliga önskemål

Läs mer

Förvaltningskommentar BLOX December 2014

Förvaltningskommentar BLOX December 2014 Marknadsutvecklingen under december månad* Förvaltningskommentar BLOX OMX Stockholm Världsindex Tillväxtmarknader High Yield Råvaror EUR/SEK USD/SEK (MSCI World) (MSCI Emerging (Credit Suisse (CoreCommodity

Läs mer

Avgränsning Dessa föreskrifter avgränsas till att gälla endast Kalix kommun. Bolagen i kommunkoncernen har ett eget ansvar för sina föreskrifter.

Avgränsning Dessa föreskrifter avgränsas till att gälla endast Kalix kommun. Bolagen i kommunkoncernen har ett eget ansvar för sina föreskrifter. PENSIONSFÖRPLIKTELSER C:92 1 Inledning Syfte Syfte med dessa föreskrifter är att skapa regler för hur förvaltning av medel avsatta för pensionsförpliktelser inom Kalix kommun skall bedrivas och rapporteras.

Läs mer

Bostadsindex Finansiella Produkter

Bostadsindex Finansiella Produkter 1 Bostadsindex Finansiella Produkter Magnus Olsson Juni 2010 Agenda NASDAQ OMX och index Omvärlden vad händer Vad bygger en ny marknad Produkter baserade på HOX några exempel 2 NASDAQ OMX och Index NASDAQ

Läs mer

Valutabevis. Låt dina pengar upptäcka världen!

Valutabevis. Låt dina pengar upptäcka världen! Valutabevis Låt dina pengar upptäcka världen! Valutabevis Låt dina pengar upptäcka världen! Reporäntan i dag: 0 % Så här fungerar valutabevis Löptid på cirka två år Nominellt belopp 10 000 kr/post Fyra

Läs mer

VÄSENTLIG INFORMATION AVSEENDE CERTIFIKAT MINI FUTURE SHORT

VÄSENTLIG INFORMATION AVSEENDE CERTIFIKAT MINI FUTURE SHORT VÄSENTLIG INFORMATION AVSEENDE CERTIFIKAT MINI FUTURE SHORT Hur ska jag använda detta dokument? Detta dokument förser dig med information om väsentliga egenskaper och risker för en investering i Certifikat

Läs mer

prissäkring av jordbruksprodukter Prissäkring av jordbruksprodukter

prissäkring av jordbruksprodukter Prissäkring av jordbruksprodukter Prissäkring av jordbruksprodukter Prissäkring av jordbruksprodukter I ett lantbruk produceras och förbrukas råvaror. Svängningar i marknadspriset för olika slags råvaror kan skapa ovisshet om framtida

Läs mer

Marknadsföringsmaterial februari 2015. Fasträntebevis. En placering med fast ränteutbetalning

Marknadsföringsmaterial februari 2015. Fasträntebevis. En placering med fast ränteutbetalning Marknadsföringsmaterial februari 2015 Fasträntebevis En placering med fast ränteutbetalning Fasträntebevis ger en fast ränta, som utbetalas kvartalsvis Den riskfyllda aktiemarknaden och den låga avkastningen

Läs mer

Hedgefonder. Ulf Strömsten. Årets Hedgefond 2005

Hedgefonder. Ulf Strömsten. Årets Hedgefond 2005 Hedgefonder Ulf Strömsten 1 Kort om Catella Catella ingår i Kamprad-sfären Catella Capital förvaltar för närvarande runt 24 mdr kr och är därmed en av Sveriges största fristående förvaltare. Catella Capital

Läs mer

Avgifterna på fondmarknaden 2011

Avgifterna på fondmarknaden 2011 Avgifterna på fondmarknaden 2011 1 AMF Fonder 2 sid 5 sid 6 sid 7 sid 8 sid 10 sid 11 sid 12 sid 12 sid 14 sid 16 sid 18 Sammanfattning Om rapporten Begränsningar Utveckling av fondförmögenhet och nettosparande

Läs mer

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE HOLBERG KREDIT SEK

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE HOLBERG KREDIT SEK FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE HOLBERG KREDIT SEK Fondens placeringsinriktning: Holberg Kredit SEK är en nordisk high yield-fond, valutasäkrad och noterad i svenska kronor. Fonden investerar sina medel i andelar

Läs mer

Trend 100 Trend 50 Granit Fonder AB

Trend 100 Trend 50 Granit Fonder AB Trend 100 Trend 50 Granit Fonder AB 17 oktober 2013 Innehållsförteckning 1. Fondbolaget Fonder Uppdragsavtal Registerhållning Limitering av försäljning- och inlösenorder Fondens upphörande eller överlåtelse

Läs mer

Plain Capital StyX 515602-5396

Plain Capital StyX 515602-5396 Halvårsredogörelse för Plain Capital StyX Perioden 2015-01-01-2015-06-30 Plain Capital StyX 1 Bäste andelsägare, Halva året har nu passerat och det är dags att summera tiden som gått. Året inleddes med

Läs mer

SAMMANFATTNING. Credit Suisse AG:s registrerade huvudkontor finns vid Paradeplatz 8, CH-8001, Zurich, Schweiz.

SAMMANFATTNING. Credit Suisse AG:s registrerade huvudkontor finns vid Paradeplatz 8, CH-8001, Zurich, Schweiz. SAMMANFATTNING Denna sammanfattning skall läsas som en introduktion till detta Grundprospekt och varje beslut att investera i Värdepapper skall ske med beaktande av Grundprospektet i dess helhet, inklusive

Läs mer

Strukturerade produkter Tar investeringar till en ny nivå

Strukturerade produkter Tar investeringar till en ny nivå Strukturerade produkter Tar investeringar till en ny nivå RBS: i kundernas tjänst The Royal Bank of Scotland Group har de senaste fem åren trätt fram och blivit en av världens största och snabbast växande

Läs mer

Räntebevis. En sparform med möjlighet till hög ränta. Räntebevis från Nordea. NYHET! Nu även räntebevis på 60 bolag i ett index, RB INDEX EUHY3 N

Räntebevis. En sparform med möjlighet till hög ränta. Räntebevis från Nordea. NYHET! Nu även räntebevis på 60 bolag i ett index, RB INDEX EUHY3 N Marknadsföringsmaterial mars 2014 Räntebevis En sparform med möjlighet till hög ränta Räntebevis från Nordea NYHET! Nu även räntebevis på 60 bolag i ett index, RB INDEX EUHY3 N Räntebevis ger möjlighet

Läs mer

KOMMISSIONENS DELEGERADE FÖRORDNING (EU) nr / av den 17.12.2014

KOMMISSIONENS DELEGERADE FÖRORDNING (EU) nr / av den 17.12.2014 EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 17.12.2014 C(2014) 9656 final KOMMISSIONENS DELEGERADE FÖRORDNING (EU) nr / av den 17.12.2014 om komplettering av Europaparlamentets och rådets direktiv 2004/109/EG

Läs mer

Protect 90 läggs samman med Kapitaltrygg den 12 mars 2015

Protect 90 läggs samman med Kapitaltrygg den 12 mars 2015 Stockholm januari 2015 1(4) Protect 90 läggs samman med Kapitaltrygg den 12 mars 2015 Du sparar i Swedbank Robur International II Protect 90 Sub Fund (Protect 90), som är registrerad i Luxemburg. Vi har

Läs mer

Aktiebevis Sverige. Private Banking

Aktiebevis Sverige. Private Banking Icke kapitalskyddad Bevis Private Banking är en placering med en löptid på 2 år och 8 månader som är kopplad till ett brett svenskt aktieindex. Om index utvecklas positivt erhålls indikativt 1,45 gånger

Läs mer

Månadsbrev PROGNOSIA SUPERNOVA Oktober 2014

Månadsbrev PROGNOSIA SUPERNOVA Oktober 2014 Månadsbrev PROGNOSIA SUPERNOVA Oktober 2014 Förvaltaren har ordet Efter en turbulent inledning på oktober månad återhämtade sig tillväxtmarknaderna snabbt i slutet. Prognosia Supernova steg med hjälp av

Läs mer

Börshandlade certifikat Bull & Bear

Börshandlade certifikat Bull & Bear Börshandlade certifikat Bull & Bear Bull & Bear-certifikat passar dig som har en bestämd marknadstro, oavsett om du tror på uppgång eller nedgång. Bull & Bear-certifikat är hävstångsprodukter vilket betyder

Läs mer

Våra fonder är inte bara fonder. De är en helhetstjänst.

Våra fonder är inte bara fonder. De är en helhetstjänst. Direktsparande Våra fonder är inte bara fonder. De är en helhetstjänst. 2 Kapitalförvaltning i rörelse På Mobilis jobbar vi oberoende, flexibelt och proaktivt för att våra kunder ska känna sig trygga i

Läs mer