db X-trackers UCITS ETF:er

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "db X-trackers UCITS ETF:er"

Transkript

1 Marknadsföringsmaterial db X-trackers UCITS ETF:er Investerarkväll, 7 maj 2014 Stephan Agerman Senior Nordic Sales Manager Riskvarning Detta dokument utgör inte ett erbjudande, en inbjudan att investera eller en rekommendation att ingå någon transaktion. Riskvarning: En investering i db X-trackers UCITS ETF fonder är förknippad med risker. För en presentation av risker relaterade till investeringar i dessa fonder hänvisas till db x-trackers Svenska hemsida (http://www.etf.db.com/se/se/). Vi hänvisar till respektive fonds Faktablad och/eller Baskfakta för Investerare (KIID) och/eller det fullständiga Prospektet för detaljerade produktbeskrivningar och risker. Dessa finns att tillgå hos fondförvaltaren DB PLATINUM ADVISORS och/eller på db X-trackers Svenska hemsida (se ovan) och/eller hos den externe svenske distributören. Vi hänvisar även till Viktig Information på sista sidan. Det är inte säkert att alla produkter, tjänster och strategier som presenteras är lämpliga för alla investerare, och om du är osäker bör du överväga att söka råd från din egen rådgivare skatte, juridik, redovisning och andra rådgivare - huruvida produkten och/eller tjänsten är ändamålsenlig och därvid bör du se till att du till fullo förstår transaktionen och har gjort en oberoende bedömning av lämpligheten av en sådan transaktion utifrån dina egna mål och omständigheter. De fonder som har hög Risk/Avkastningsprofil, är avsedda för en risktolerant investerare som söker investeringar som erbjuder möjligheter att maximera avkastningen, men som kan tillåta sig investera i produkter med oundvikliga, ibland stora, variationer i värdet av dessa (mer riskfyllda) produkter. De höga riskerna, vilka kommer sig av volatilitet och/eller höga kreditrisker och/eller ränte- och valutarisker och/eller höga standardavvikelser/risk och/eller lägre likviditet och/eller replikeringsrisker (samtliga ord förklaras på db x-trackers hemsida, samma som ovan), gör det möjligt/troligt att fonder med hög Risk/Avkastningsprofil kan komma att tappa i värde från tid till annan. Förväntningar om hög avkastning och tolerans för risk måste vägas mot möjligheten att ådra sig betydande förluster i investerat kapital. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De medel som placeras i fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att investeraren får tillbaka hela det insatta kapitalet. Investerare bör notera att db x-trackers UCITS ETF fonder inte är kapitalskyddade eller kapitalgaranterade varför investerare i dessa UCITS ETF fonder bör vara införstådda med möjligheten, och finansiellt klara av, att förlora delar av eller hela det investerade kapitalet.

2 db X-trackers UCITS ETF:er Innehållsförteckning ETF-marknaden ETF-information Hur kan jag använda ETF:er i min portfölj? Kontakter 2

3 Marknadsföringsmaterial

4 db X-trackers en ledande ETF-aktör En världsledande kapitalförvaltare med ett förvaltat kapital på totalt ca EUR 95 miljarder 1 db X-trackers lanserades i januari 2007 Mer än 230 ETF:er noterade över samtliga tillgångsslag Aktier Utvecklade och tillväxtmarknadsländer, sälj/kort index Räntor obligationer, kredit (lång och kort/sälj), penningmarknad Alternativa hedgefonder, råvaror, valuta EUR 38 miljarder i förvaltat kapital Nr 2 i Europa 1 Nr 5 globalt 1 Lägst genomsnittlig förvaltningskostnad bland de fem största ETF-leverantörerna i Europa 2 - Total Expense Ratio (TER) 0,35% Över 50 marknadsgaranter som ställer priser Största utbudet av ränte-etf:er i Europa 1 Största utbudet av ETF:er i Sverige 1 db X-trackers ETF:er finns noterade på 10 börser i Europa, Asien och USA Källa: 1 Deutsche Bank ETF-research, Bloomberg Finance LP, Reuters, januari 2014, 2 ETFGI, Bloomberg 28 januari

5 Stora förändringar på plattformen Ändrat replikeringsmetod - Från syntetisk replikering till fysisk replikering för 18 ETF:er i ett första skede - Se ändrade namn (DR) som står för direct replication / fysisk replikering - Följande ETF:er i Sverige har påverkats - MSCI Europe Index UCITS ETF - Euro Stoxx 50 UCITS ETF - DAX UCITS ETF Sänkt förvaltningsavgiften (TER) till 0,09% för fokus ETF:er och sänkning av Nikkei 225 från 0,50% till 0,25% - DAX UCITS ETF (DR) 1 (Morningstar snitt TER / årlig avgift på 1,65%) - EURO STOXX 50 UCITS ETF (DR) 1 (Morningstar snitt TER / årlig avgift på 1,45%) - FTSE 100 UCITS ETF (DR) 2 (Morningstar snitt TER / årlig avgift på 1,47%) - NIKKEI 225 UCITS ETF (DR) 2 (Morningstar snitt TER / årlig avgift på 1,64%) - MSCI USA Index UCITS ETF (DR) 3 (Morningstar snitt TER / årlig avgift på 1,74%) Lanserat nya fysiskt replikerande ETF:er - MSCI Nordic, CSI300 (kinesiska A-aktier), MSCI AC World etc 1 Förändringen är genomförd. Noterad på Nasdaq OMX Stockholm 2 Förändring genomförd ej noterad på Nasdaq OMX Stockholm. Nikkei 225 TER 0,25% ej 0,09% 3 Förändring ej genomförd per 5 maj

6 Marknadsföringsmaterial ETF-marknaden

7 SEKm Sverige ligger långt efter USA Den svenska ETF-marknaden 2 ETF-omsättning av total aktievolym (2013): USA, 25,2% 1 Europa, 7,2% 1 Sverige, 3,5% 2 Andel ETF:er av den totala fondförmögenheten (2013) USA, 13,0% 1 Europa, 2,9% 1 Sverige, 1,2% 2,3 Den globala ETF-marknaden förväntas växa till ca USD mdr till slutet av ,0% 9,0% 8,0% 7,0% 6,0% 5,0% 4,0% 3,0% 2,0% 1,0% 0,0% ETF Oms Aktiehandel ETF andel, % Källa: 1 Deutsche Bank ETF-research, Bloomberg Finance LP, ICI, 2 NASDAQ OMX, Market Research, januari 2007 januari 2014, 3 Fondbolagens Förening, januari

8 Vem köper ETF:er? Norden USA 10% 90% Privat Institutioner 54% 46% Privat Institutioner Källa: Deutsche Bank ETF-research, september

9 Marknadsföringsmaterial ETF-information

10 Köp en hel marknad i en affär db X-trackers svenska ETF-utbud (26 st) 1) 1) Endast i illustrativt syfte. Detta är en ögonblickbild per angivet datum. Källa: db x-trackers svenska hemsida. Respektive fonds investeringsprofil, nyckeltal, Risk/Avkastningsprofil med mera redovisas i sin helhet på db x-trackers svenska hemsida. 10

11 etf.db.com en källa för ytterligare information Broschyrer / Guider 11

12 Marknadsföringsmaterial Hur kan jag använda ETF:er i min portfölj?

13 ETF:er som byggklossar i din portfölj 1 Råvaror Aktier Alternativa Fastigheter Valutor Räntor 1 Grafen visas endast i generellt illustrativt syfte och skall inte ses som ett uttryck för DB's uppfattning om lämplig investeringstrategi eller portföljfördelning 13

14 Kärna och satellitstrategin 1 Teorin säger att portföljen kan delas in i två delar: Aktier Kärnan är grunden och utgörs oftast av breda ETF:er till låg risk syfte marknadsavkastning (beta) Alternativ a Kärna breda ränte och aktie- ETF:er Fonder Satelliterna utgörs av specialiserade innehav med högre risk syfte överavkastning / slå marknadsavkastningen (alfa) Tillämpandet av detta koncept är utbrett och användare inkluderar bland annat pensionsfonder och kapitalförvaltare Hedgefonder Sektor/St il/storlek 1 Nedanstående graf visas endast i generellt illustrativt syfte och skall inte ses som ett uttryck för DB's uppfattning om lämplig investeringstrategi eller portföljfördelning 14

15 ETF:er - sparande på kort och lång sikt Köp & behåll vs. månadssparande 1 Sparplan MSCI World Investeringsexempel: Alt 1 (röd): kr per månad i 169 månader i db X-trackers MSCI World UCITS ETF Alt 2 (blå): Engångsinvestering om kr Alternativ 1 har genererat en avkastning om 59% under perioden Alternativ 2 har genererat en avkastning om 5% under perioden Köp & Behåll Månadssparande Med ett månadssparande minskar du risken att gå in i marknaden vid fel tillfälle 1 Bloomberg, avser perioden 1 januari 2000 till 31 januari Detta är ett exempel vilket redovisas i generellt illustrativt syfte och skall inte ses som ett uttryck för DB's uppfattning om lämplig investeringstrategi eller portföljfördelning. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att investeraren får tillbaka hela det insatta kapitalet 15

16 Exempel på ETF investeringsstrategier Kärninvestering: Bred marknadsexponering för långsiktiga innehav Omfördelning: Lätt att justera positionerna med hjälp utav daglig likviditet Taktisk allokering: Kortsiktig övervikt och undervikt Portföljdiversifiering: Ett enkelt sätt att justera placeringsmixen i portföljen 16

17 Marknadsföringsmaterial Kontakter

18 18 Kontakter Deutsche Bank AG bankfilial Stockholm db X-trackers Stureplan 4 A SE Stockholm Telefon: +46 (0) Hemsida: E-post: Deutsche Bank AG, Filial Stockholm UTDELNINGSADRESS Box Stockholm Kontaktperson: Stephan Agerman Telefonnummer: +46 (0) Deutsche Bank AG, Filial Stockholm är agent för men ej distributör av db X-trackers 18

19 Marknadsföringsmaterial Disclaimer

20 db X-trackers UCITS ETF:er - investeringsrisker (1) Investerare bör notera att db X-trackers inte är kapitalskyddade eller kapitalgaranterade varför investerare i db X-trackers bör vara införstådda med möjligheten, och ekonomiskt klara av, att kunna förlora delar av eller hela det investerade kapitalet. En investering i db X-trackers UCITS ETF:er är förknippad med många risker, inklusive generella marknadsrisker avseende de relevanta indexen, kreditrisker avseende leverantören av indexswapparna som används i db x-trackers UCITS ETF:er, valutarisker, ränterisker, inflationsrisker, likviditetsrisker och legala och regulatoriska risker. db X-trackers UCITS ETF:er med en direkt replikeringsmetod, kan låna ut värdepapper. I dessa fall riskerar db X-trackers UCITS ETF:er att låntagaren inte återlämnar de värdepapper som lånats ut på grund av t.ex. en betalningsinställelse/konkurssituation och risken är att de säkerheter som mottagits av db x-trackers UCITS ETF:er realiseras till ett värde lägre än värdet på de värdepapper som lånats ut. Trots ersättning från Deutsche Bank till db X-trackers UCITS ETF:er för en sådan situation, kan db X-trackers UCITS ETF:er och därmed investerarna lida en förlust. db X-trackers UCITS ETF:er använder Deutsche Bank som motpart för OTC-derivattransaktioner. I händelse av en betalningsinställelse/konkurssituation i enligt med villkoren i OTC-derivattransaktionen med Deutsche Bank, skulle db X- trackers UCITS ETF:er likvideras och investerare kan då förlora upp till 10% av substansvärdet av varje db X-trackers UCITS ETF. Substansvärdet vid tiden för betalningsinställelsen/konkurssituationen kan vara betydligt lägre än det belopp en investerare ursprungligen investerade beroende på utvecklingen för det relevanta underliggande indexet. Du bör därför förstå och bedöma motpartsrisken före en eventuell investering. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i db X-trackers UCITS ETF:er kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att investeraren får tillbaka hela det insatta kapitalet. Inte alla db x-trackers UCITS ETF:er är lämpliga för alla investerare så vänligen kontakta din finansiella rådgivare innan du investerar i en db X-trackers UCITS ETF. 20

21 db X-trackers UCITS ETF:er - investeringsrisker (2) db X-trackers UCITS ETF:er kan vara noterade i en annan valuta än den handlade valutan på börsen, i vilket fall valutakursförändringar kan få en negativ effekt på avkastningen i fonden. Beskattning av db X-trackers UCITS ETF:er beror på de specifika omständigheterna för varje enskild investerare. Nivåerna och grunderna för,och eventuell befrielse från, beskattning kan förändras. db X-trackers kan handlas på ett begränsat antal marknader. db X-trackers kan vara oförmögna att exakt replikera utvecklingen av ett index. Investerarnas avkastning är inte fast utan kan komma att variera. Värdet av en investering som inbegriper exponering mot utländsk valuta kan komma att påverkas av valutakursförändringar. För ytterligare information gällande risker relaterade till investeringar i dessa fonder vänligen se avsnittet Risker på Vi hänvisar även till produktspecifika "Disclaimers", till Faktablad samt till Fondens Prospekt. En investering i en db X-trackers UCITS ETF med underliggande hävstångs- eller korta/sälj index är endast avsedda för kvalificerade investerare som vill ta en väldigt kortsiktig syn på det underliggande indexet, t.ex. över dagen. Därför är db X- trackers UCITS ETF:er med underliggande hävstångs- eller korta/sälj index endast lämpliga för finansiellt kvalificerade investerare som förstår strategin, egenskaper och risker. db X-trackers UCITS ETF:er med underliggande hävstångs- eller korta/sälj index är inte avsedda att köpas och hållas över en längre period. Investerare bör vara medvetna om att Deutsche Bank eller dess dotterbolag ("DB Affiliates") från tid till annan kan ha egna innehav i någon db X-trackers UCITS ETF som kan representera ett betydande belopp eller andel av den totala fondförmögenheten. Investerare bör överväga vilka eventuella effekter sådana innehav, eller någon överlåtelse därav, av DB Affiliates kan ha på dem. 21

22 Viktig Information 2013 Deutsche Bank AG Detta dokument utgör inte ett erbjudande, en inbjudan att investera eller en rekommendation att ingå någon transaktion. Dokumentet är endast avsett som diskussionsunderlag och skapar inga rättsligt bindande skyldigheter för Deutsche Bank AG och/eller dess dotterbolag ("DB") eller fondbolaget DB PLATINUM ADVISORS. Denna presentation får inte distribueras till, eller uppmärksammas för, amerikanska eller kanadensiska investerare. När man fattar ett investeringsbeslut bör man enbart förlita sig på den slutliga dokumentationen som erhålls i samband med ingående av avtal eller läggande av order och inte på denna sammanfattande beskrivning. Vi hänvisar till respektive fonds Faktablad och/eller Baskfakta för Investerare (KIID) och/eller det fullständiga Prospektet vilka finns att tillgå hos fondförvaltaren DB PLATINUM ADVISORS (adress redovisas separat) och/eller på db x-trackers Svenska hemsida (länken redovisas separat) och/eller hos den externe svenske distributören. En fullständig beskrivning av villkoren för samtliga delfonder ingår i prospektet för db X-trackers och db X-trackers II. Du kan få den fullständiga och det förenklade prospektet för varje delfond i db X-trackers från db X-trackers, 49, avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg, R.C.S. Luxembourg D D DB agerar inte som din finansiella rådgivare avseende här presenterade produkter och tjänster. De produkter som nämns i detta dokument erbjuds under execution-only (d.v.s. sker på ditt initiativ). Riskvarning: En investering i db X-trackers UCITS ETF fonder är förknippad med risker. För en presentation av risker relaterade till investeringar i dessa fonder hänvisas till db x-trackers Svenska hemsida (http://www.etf.db.com/se/se/). Vi hänvisar till respektive fonds Faktablad och/eller Baskfakta för Investerare (KIID) och/eller det fullständiga Prospektet för detaljerade produktbeskrivningar och risker. Dessa finns att tillgå hos fondförvaltaren DB PLATINUM ADVISORS och/eller på db X-trackers Svenska hemsida (se ovan) och/eller hos den externe svenske distributören. Det är inte säkert att alla produkter, tjänster och strategier som presenteras är lämpliga för alla investerare, och om du är osäker bör du överväga att söka råd från din egen rådgivare skatte, juridik, redovisning och andra rådgivare - huruvida produkten och/eller tjänsten är ändamålsenlig och därvid bör du se till att du till fullo förstår transaktionen och har gjort en oberoende bedömning av lämpligheten av en sådan transaktion utifrån dina egna mål och omständigheter. De fonder som har hög Risk/Avkastningsprofil, är avsedda för en risktolerant investerare som söker investeringar som erbjuder möjligheter att maximera avkastningen, men som kan tillåta sig investera i produkter med oundvikliga, ibland stora, variationer i värdet av dessa (mer riskfyllda) produkter. De höga riskerna, vilka kommer sig av volatilitet och/eller höga kreditrisker och/eller ränte- och valutarisker och/eller höga standardavvikelser/risk och/eller lägre likviditet och/eller replikeringsrisker (samtliga ord förklaras på db x-trackers hemsida, samma som ovan), gör det möjligt/troligt att fonder med hög Risk/Avkastningsprofil kan komma att tappa i värde från tid till annan. Förväntningar om hög avkastning och tolerans för risk måste vägas mot möjligheten att ådra sig betydande förluster i investerat kapital. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De medel som placeras i fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att investeraren får tillbaka hela det insatta kapitalet. Investerare bör notera att db x-trackers UCITS ETF fonder inte är kapitalskyddade eller kapitalgaranterade varför investerare i dessa UCITS ETF fonder bör vara införstådda med möjligheten, och finansiellt klara av, att förlora delar av eller hela det investerade kapitalet. För en allmän och översiktlig information om arten av och riskerna i olika typer av finansiella instrument hänvisar vi även till / riskdisclosures. Om du väljer att ingå en transaktion med DB, eller någon av dess externa distributörer, gör du det i förlitan på ditt eget omdöme ( excecution only ). Informationen i detta dokument baseras på material som vi anser vara tillförlitligt, men vi garanterar inte att den är korrekt, aktuell, fullständig eller felfri. Antaganden, uppskattningar och synpunkter i detta dokument utgör vår bedömning per dagen då dokumentet utgavs och kan ändras utan föregående meddelande. Alla prognoser är baserade på ett antal antaganden om marknadsförhållanden och det finns ingen garanti för att prognoser kommer att förverkligas. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De medel som placeras i fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att investeraren får tillbaka hela det insatta kapitalet. Investerare bör notera att db x-trackers UCITS ETF fonder inte är kapitalskyddade eller kapitalgaranterade varför investerare i dess UCITS ETF fonder bör vara införstådda med möjligheten, och finansiellt klara av, att kunna förlora delar av eller hela det investerade kapitalet. Detta material framställdes av en distributionsavdelning inom DB, och har inte producerats, reviderats eller redigerats av DB s analysavdelning(ar). De åsikter som uttrycks här kan skilja sig från de åsikter som andra avdelningar inom banken kan ha, inklusive DB analysavdelning(ar). De avdelningar som sysslar med försäljning av finansiella (inklusive strukturerade) produkter kan potentiellt ha intressekonflikter gentemot andra kunder i banken för den där bedrivna verksamheten. Andra avdelningar i DB kan ingå affärer på ett sätt som kan skilja sig från vad som sägs i detta dokument. DB handlar eller kan ha handlat i egenskap av huvudman för annan kund i något av de här presenterade instrumenten (eller relaterade derivat), och kan även ha egna positioner i de instrument (eller relaterade derivat) som redovisas i detta dokument. DB kan uppträda som så kallad market maker i de här presenterade instrumenten (eller relaterade derivat). Personalen på de avdelningar som sysslar med försäljning av finansiella (inklusive strukturerade) produkter kompenseras delvis baserat på volymen av transaktioner som görs av deras respektive avdelningar. Distributionen av detta dokument och/eller möjligheten att marknadsföra och sälja någon av de produkter och tjänster som beskrivs häri kan i vissa jurisdiktioner vara föremål för restriktioner enligt lag. Du får inte distribuera detta dokument, helt eller delvis, utan skriftligt medgivande. DB AVSÄGER SIG SPECIELLT ALLT ANSVAR FÖR DIREKTA, INDIREKTA ELLER ANDRA FÖRLUSTER ELLER SKADOR INKLUSIVE UTEBLIVEN VINST SOM FÖRORSAKATS DIG ELLER NÅGON TREDJE PART BASERAT PÅ TILLTRO TILL DETTA DOKUMENT ELLER DESS TILLFÖRLITLIGHET, RIKTIGHET, FULLSTÄNDIGHET ELLER AKTUALITET. 22

23 Viktig Information 2013 Deutsche Bank AG Deutsche Bank AG är auktoriserad enligt tysk banklag ( ID : , behörig myndighet: BaFin Den Tyska Federala Finansinspektionen) och har licens att bedriva gränsöverskridande verksamhet i hela det Europeiska Ekonomiska Samarbetsområdet ( EES ). Deutsche Bank AG Stockholm filial (förkortas "DBS", med registreringsnummer hos bolagsverket) är auktoriserad av BaFin och övervakas av Finansinspektionen för den i Sverige bedriva finansiella verksamheten. Filialer till Deutsche Bank AG har likaledes tillgång till EES baserat på Deutsche Bank AG s tillstånd att bedriva gränsöverskridande finansiell verksamhet. Hänvisning görs till DB s redovisning av licenser och gränsöverskridande tillstånd under rubriken European Union Regulatory Background and Corporate and Regulatory Disclosures vilka kan läsas på DB s hemsida via länken https://www.db.com/en/content/eu_disclosures_germany.htm. På begäran redovisar vi omfattningen av våra licenser och tillstånd att bedriva gränsöverskridande verksamhet samt gällande regler vilka utfärdats av BaFin och/eller Finansinspektionen. DBS är agent - men ej distributör av produkter - för en eller flera huvudmän och uppträder i dessas namn avseende av DBS marknadsförda och/eller distribuerade produkter och tjänster. Om du väljer att ingå avtal avseende någon av de produkter och tjänster som redovisas i detta dokument kommer dessa affärer kontraktsmässigt (direkt eller indirekt) att ingås med Deutsche Bank AG eller något av dess dotterbolag ( huvudman ) inom EES (men utanför Norden) under de kontraktslagar, om inte annat avtalas, inklusive de finansiella lagar och förordningar, som gäller i det land där respektive huvudman är licensierad. I det fall avtal ingås med en extern och självständig distributör ( huvudman ), gäller de kontraktslagar och finansiella lagar och förordningar i det land där respektive extern distributör är licensierad. Deutsche Bank AG och dess filialer opererar på basis av ett distributionsavtal mellan Deutsche Bank AG, ensamt eller via Deutsche Bank AG Filial London, och förvaltningsbolaget DB PLATINUM ADVISORS, ett bolag med begränsat ansvar inkorporerad under Luxemburgsk lag, med adress 2 boulevard Konrad Adenauer, L Luxembourg. 23

En annorlunda global aktiefond Deutsche Invest I Global Infrastructure

En annorlunda global aktiefond Deutsche Invest I Global Infrastructure Deutsche Asset & Wealth Management Marknadsföringsmaterial En annorlunda global aktiefond Deutsche Invest I Global Infrastructure Sökandet efter lovande investeringsteman är en ständig utmaning och förknippas

Läs mer

ETF-guide för investerare

ETF-guide för investerare ETF-guide för investerare Dra fördel av en investeringsrevolution Börshandlade fonder (ETF:er 1 ) kan hjälpa dig att förändra hur du hanterar dina investeringar. ETF:er kombinerar fördelarna hos traditionella

Läs mer

Alltid med kapitalskydd Extra 980

Alltid med kapitalskydd Extra 980 Alltid med kapitalskydd Extra 980 - Portföljobligation och Aktieindexobligation Sverige Sista dag för köp 13 september 2015 MARKNADSFÖRINGSMATERIAL Portföljobligation Hela världen i en kapitalskyddad placering

Läs mer

Alltid med kapitalskydd 967

Alltid med kapitalskydd 967 Alltid med kapitalskydd 967 - Portföljobligation och Aktieindexobligation Sverige Sista dag för köp 29 juni 2014 MARKNADSFÖRINGSMATERIAL Portföljobligation Hela världen i en kapitalskyddad placering Portföljobligation

Läs mer

Börshandlade certifikat Valutacertifikat. FX G10 Carry

Börshandlade certifikat Valutacertifikat. FX G10 Carry Börshandlade certifikat Valutacertifikat FX G10 Carry SEB:s valutacertifikat FX G10 Carry ger en möjlighet att investera i en klassisk valutastrategi på de tio vanligaste valutorna, G10-valutorna. Carry-strategin

Läs mer

SEK 30 000 000 000 MEDIUM TERM NOTE PROGRAM

SEK 30 000 000 000 MEDIUM TERM NOTE PROGRAM SEK 30 000 000 000 MEDIUM TERM NOTE PROGRAM GRUNDPROSPEKT av den 4 juni 2012 Viktig information Detta SEK 30 000 000 000 Medium Term Note Program ( Programmet ) utgör en ram under vilken Danske Bank A/S

Läs mer

SpotR TM 1. Faktablad

SpotR TM 1. Faktablad Detta faktablad utgör en översättning till svenska. I händelse av skillnader mellan denna översatta version och originalversionen framtagen på engelska gäller den engelska versionen. Den som önskar ta

Läs mer

SEK 30 000 000 000 MEDIUM TERM NOTE PROGRAM

SEK 30 000 000 000 MEDIUM TERM NOTE PROGRAM SEK 30 000 000 000 MEDIUM TERM NOTE PROGRAM GRUNDPROSPEKT av den 14 juli 2011 Viktig information Detta SEK 30 000 000 000 Medium Term Note Program ( Programmet ) utgör en ram under vilken Danske Bank A/S

Läs mer

GRUNDPROSPEKT BITCOIN TRACKER-CERTIFIKAT EMISSIONSPROGRAMMET

GRUNDPROSPEKT BITCOIN TRACKER-CERTIFIKAT EMISSIONSPROGRAMMET GRUNDPROSPEKT Daterat 24 april 2015 för emission av BITCOIN TRACKER-CERTIFIKAT under EMISSIONSPROGRAMMET av XBT Provider AB (publ) (ett svenskt publikt aktiebolag) Certifikaten garanteras av KnCGroup AB

Läs mer

Mini Futures En del av SEB:s utbud inom Börshandlade produkter

Mini Futures En del av SEB:s utbud inom Börshandlade produkter Mini Futures En del av SEB:s utbud inom Börshandlade produkter 2 Snabbkoll på Mini Futures Fördelar Möjligt att investera i många olika tillgångar för stigande eller fallande marknad. Hävstång ger hög

Läs mer

Börshandlade certifikat 1:1

Börshandlade certifikat 1:1 Börshandlade certifikat 1:1 1:1-certifikat passar dig som tror att en viss tillgång eller marknad ska stiga i värde. 1:1-certifikat passar både för kortsiktiga och långsiktiga investeringar. 1:1-certifikat

Läs mer

Börshandlade certifikat. Long & Short

Börshandlade certifikat. Long & Short Börshandlade certifikat Long & Short Long & Short-certifikat passar dig som har en bestämd marknadstro, oavsett om du tror på uppgång eller nedgång. Long & Short-certifikat är hävstångsprodukter vilket

Läs mer

INVESTERUM FÖRKÖPSINFORMATION (2014-01-28)

INVESTERUM FÖRKÖPSINFORMATION (2014-01-28) INVESTERUM FÖRKÖPSINFORMATION (2014-01-28) Denna förköpsinformation gäller Investerum AB, org.nr: 556693-7495, och Investerum Pension KB, org. nr: 969683-3913, nedan kallade Bolagen. Huvudkontor: Humlegårdsgatan

Läs mer

Börshandlade certifikat Valutacertifikat. FX Scorecard

Börshandlade certifikat Valutacertifikat. FX Scorecard Börshandlade certifikat Valutacertifikat FX Scorecard SEB:s valutacertifikat FX Scorecard ger en unik möjlighet att placera i tillgångsslaget valuta. Certifikaten finns med olika risknivå för att passa

Läs mer

INVESTERUM FÖRKÖPSINFORMATION (2015-05-12)

INVESTERUM FÖRKÖPSINFORMATION (2015-05-12) INVESTERUM FÖRKÖPSINFORMATION (2015-05-12) Denna förköpsinformation gäller Investerum AB, org.nr: 556693-7495, och Investerum Pension KB, org. nr: 969683-3913, nedan kallade Bolagen. Huvudkontor: Humlegårdsgatan

Läs mer

INVESTERUM FÖRKÖPSINFORMATION (2015-06-08)

INVESTERUM FÖRKÖPSINFORMATION (2015-06-08) INVESTERUM FÖRKÖPSINFORMATION (2015-06-08) Denna förköpsinformation gäller Investerum AB, org.nr: 556693-7495, och Investerum Pension KB, org. nr: 969683-3913, nedan kallade Bolagen. Huvudkontor: Humlegårdsgatan

Läs mer

Fonder TRYGGA DIN EKONOMISKA FRAMTID

Fonder TRYGGA DIN EKONOMISKA FRAMTID Fonder TRYGGA DIN EKONOMISKA FRAMTID 1 Gilla Din Ekonomi är ett landsomfattande nätverk som startats av myndigheter, organisationer och finansiella företag för att samarbeta om folkbildning i ekonomiska

Läs mer

Portföljförvaltningstjänst för depå/ depåförsäkringar

Portföljförvaltningstjänst för depå/ depåförsäkringar Depå Portföljförvaltningstjänst för depå/ depåförsäkringar En studie gjord av London Business School visar att om man från år 1900 till och med 2007 systematiskt hade investerat i de 20 bäst trendande

Läs mer

SAMMANFATTNING SAMMANFATTNING AV INFORMATION OCH AV RISKFAKTORER RÖRANDE VÄRDEPAPPEREN

SAMMANFATTNING SAMMANFATTNING AV INFORMATION OCH AV RISKFAKTORER RÖRANDE VÄRDEPAPPEREN SAMMANFATTNING Den här sammanfattningen innehåller en översikt över de enligt Emittentens uppfattning största riskerna med Emittenten och de Värdepapper som emitteras enligt detta Grundprospekt. Sammanfattningen

Läs mer

COMMERZBANK AKTIENGESELLSCHAFT Frankfurt am Main. Grundprospekt

COMMERZBANK AKTIENGESELLSCHAFT Frankfurt am Main. Grundprospekt COMMERZBANK AKTIENGESELLSCHAFT Frankfurt am Main Grundprospekt 23 mars 2011 rörande Structured Notes INNEHÅLL Sammanfattning... 3 Riskfaktorer... 24 Riskfaktorer som förknippas med Notes... 25 Riskfaktorer

Läs mer

Köp senast 29 maj! Tål att lagras. Kapitalskyddade placeringar. En trygg investering som kan bli bättre med åren.

Köp senast 29 maj! Tål att lagras. Kapitalskyddade placeringar. En trygg investering som kan bli bättre med åren. ingår i produktgruppen strukturerade placeringar Köp senast 29 maj! Tål att lagras. Kapitalskyddade placeringar. En trygg investering som kan bli bättre med åren. Fyra intressanta inriktningar: Alternativ

Läs mer

Den rena staden. Autocall Tillväxtmarknader 19 Maximal

Den rena staden. Autocall Tillväxtmarknader 19 Maximal Foto: NordicPhotos Autocall Tillväxtmarknader 19 Maximal Kapitalskyddad Certifikat Hävstångscertifikat TECKNAS SENAST 20 MAJ Den rena staden Kategori Certifikat Kapitalskydd Nej Morgan Stanley B.V. 4 st

Läs mer

öp billiga råvaror och sälj dem dyrt.

öp billiga råvaror och sälj dem dyrt. Råvaruobligation Dynamisk nr 3 Teckna dig senast 10 juni 2008 öp billiga råvaror och sälj dem dyrt. Teckningskurs* 112 % Kapitalskydd 100 % Deltagandegrad 1 1,5 Löptid 3,5 år Genomsnittsberäkning 12 mån

Läs mer

kapitalskyddade placeringar # 962

kapitalskyddade placeringar # 962 sista SiSta dag dag för för köp köp 19 16 januari januari 2014 2013 KP kapitalskyddade placeringar # 962 Alltid med kapitalskydd portföljobligation aktieindexobligation norden Just nu med kapitalskydd

Läs mer

Börshandlade certifikat Bull & Bear

Börshandlade certifikat Bull & Bear Börshandlade certifikat Bull & Bear Bull & Bear-certifikat passar dig som har en bestämd marknadstro, oavsett om du tror på uppgång eller nedgång. Bull & Bear-certifikat är hävstångsprodukter vilket betyder

Läs mer

Produktinformation ällande depå i Skandiabanken

Produktinformation ällande depå i Skandiabanken Produktinformation ällande depå i Skandiabanken 2010-12-01 Skandiabanken Aktiebolag (publ) 106 55 Stockholm Telefon vx 08-463 60 00 Telefon Kundtjänst 020-55 55 00 Besöksadress: Kungsgatan 28 Säte: Stockholm

Läs mer

NASDAQ OMX ETF-EVENT 8 MARS

NASDAQ OMX ETF-EVENT 8 MARS NASDAQ OMX ETF-EVENT 8 MARS OM ETFSVERIGE.SE Lanserades i april 2009 ETFSverige.se är Sveriges första innehållssajt som enbart fokuserar på Exchange Traded Funds ( ETF/ETF:er ) eller på svenska börshandlade

Läs mer

Elekta AB (publ) MTN-program

Elekta AB (publ) MTN-program Detta Grundprospekt är daterat och godkänt av Finansinspektionen den 9 mars 2015 och gäller i tolv månader från detta datum. Elekta AB (publ) MTN-program Ledarbank SEB Emissionsinstitut Danske Bank Viktig

Läs mer

Global E-handel. Aktieobligation. Global E-handel. E-Handel. låg risk. 5 år. Aktie- Frihetsgudinnan, New York. Emittent

Global E-handel. Aktieobligation. Global E-handel. E-Handel. låg risk. 5 år. Aktie- Frihetsgudinnan, New York. Emittent Aktieobligation Global E-handel låg risk Aktie- Obligation 5 år E-Handel Frihetsgudinnan, New York Global E-handel Placeringen ger exponering mot en korg av tio globala bolag genom en indikativ deltagandegrad

Läs mer

Prima Kapitalförvaltning AB

Prima Kapitalförvaltning AB Prima Kapitalförvaltning AB INFORMATION VID FÖRSÄKRINGSFÖRMEDLING FRÅN PRIMA KAPITALFÖRVALTNING SVERIGE AB Prima Kapitalförvaltning Sverige AB (Prima Kapitalförvaltning) Prima Kapitalförvaltning är registrerad

Läs mer