Sipoon, Askolan, Pornaisten ja Porvoon kirjastot muodostavat PORSSE-kirjastoverkon.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Sipoon, Askolan, Pornaisten ja Porvoon kirjastot muodostavat PORSSE-kirjastoverkon."

Transkript

1 SIPOON KUNNANKIRJASTON KÄYTTÖSÄÄNNÖT Sipoon pääkirjasto, Söderkullan kirjasto ja kirjastoauto tarjoavat maksuttomasti käytettäväksi kirjoja, sanoma- ja aikakauslehtiä, av-aineistoa, tietokantoja sekä tietoverkkoyhteyksiä. Sipoon, Askolan, Pornaisten ja Porvoon kirjastot muodostavat PORSSE-kirjastoverkon. KIRJASTOKORTTI Lainausoikeuden ja kirjastokortin saa esittämällä kuvallisen henkilöllisyystodistuksen ja ilmoittamalla yhteystietonsa. Ensimmäinen kirjastokortti on ilmainen. Kadonneen tai vahingoittuneen kirjastokortin uusiminen on maksullista. Nimen- ja yhteystietojen muutokset on ilmoitettava viipymättä kirjastolle. Alle 15-vuotias saa kirjastokortin huoltajan kirjallisella suostumuksella. Kortteja ei kuitenkaan myönnetä alle 7-vuotiaille lapsille. Huoltaja on vastuussa lapsen lainaamasta aineistosta. Koulu, päiväkoti tai muu yhteisö tai laitos voi saada kirjastokortin täysi-ikäisen takaajan kirjallisella suostumuksella. Takaaja on vastuussa yhteisön kortilla lainatusta aineistosta. Kirjastokortti on henkilökohtainen. Kortin haltija on vastuussa lainatusta aineistosta. Vastuu koskee myös kadonneella kortilla lainattua aineistoa, kunnes kortista on tehty katoamisilmoitus. Sipoon kunnankirjastosta saatu kirjastokortti oikeuttaa lainaamaan myös muissa PORSSEkirjastoissa (Porvoo, Askola ja Pornainen) kunkin kirjaston käyttösääntöjen mukaan. LAINAUS Lainattaessa tulee esittää kirjastokortti. Lainaaja saa lainatessaan kuitin, jossa on hänen asiakasnumeronsa, luettelo lainatusta aineistosta sekä jokaisen lainan eräpäivä. Lainausaika on aineistosta riippuen kaksi tai neljä viikkoa. Aineiston voi lainata uudelleen, jos siitä ei ole varauksia. Uusimisen voi tehdä enintään viidesti lainaa kohden. Enimmäismäärä samalla kertaa lainassa olevalle aineistolle on 60 nimekettä. Av-aineistoa koskevat erilliset rajoitukset. Videotallenteita voi lainata ainoastaan koteloon merkityn ikärajoituksen ylittänyt henkilö. Kirjasto ei vastaa mahdollisista tallenteiden lainaajan laitteille aiheuttamista vahingoista Lainojen uusimisen sekä kokoelmista tehtävät varaukset voi tehdä myös puhelimitse tai Internetin kautta PORSSE-verkkokirjastosta. Varauksista peritään erillinen maksu. PALAUTUS Lainatun aineiston voi palauttaa kaikkiin PORSSE-kirjastoihin. Lainat tulee palauttaa viimeistään eräpäivään mennessä. Kirjastojen aukioloajan ulkopuolella aineiston voi palauttaa kirjaston palautusluukkuun, jolloin nimeke kirjautuu palautetuksi seuraavana aukiolopäivänä.

2 Eräpäivän jälkeen palautettavasta aineistosta peritään myöhästymismaksu. Jos kirjaston on ryhdyttävä perintätoimenpiteisiin, maksaa lainaaja siitä aiheutuvat kulut. Lainatun aineiston palauttamatta jättäminen tai maksamattomien maksujen laiminlyönti aiheuttaa lainausoikeuden menetyksen. Lainauskielto koskee kaikkia PORSSE-kirjastoja. Lainausoikeus palautetaan, kun lainaaja on palauttanut aineiston tai maksanut kirjaston saatavat. Kadonnut tai turmeltunut aineisto korvataan ensisijaisesti tuomalla tilalle uusi kappale, toissijaisesti maksamalla kirjaston määräämä korvaus. Kirjasto ei lunasta takaisin aikaisemmin korvattua aineistoa. Useista eri osista koostuva aineistopaketti korvataan kokonaisuudessaan, jos sitä ei voida täydentää. Videoteosta ei voi tekijänoikeussäännösten vuoksi korvata uudella. KAUKOLAINAT Aineisto, jota ei löydy Sipoon kunnankirjaston tai muiden PORSSE-kirjastojen kokoelmista, voidaan välittää muista kirjastoista kaukolainasääntöjä ja lainan antaneen kirjaston ehtoja noudattaen. Kaukolainat ovat maksullisia. Kaukolainat voi uusia, mikäli lainan lähettänyt kirjasto sen sallii eikä niistä ei ole varauksia. Kaukolainojen uusimiseksi tulee ottaa yhteyttä lainan toimittaneeseen Sipoon kunnankirjaston toimipisteeseen, jonka henkilökunta hoitaa uusimisen ja ilmoittaa uuden eräpäivän. Kaukolainattu aineisto on palautettava siihen toimipisteeseen, jonka kautta se on tilattu ja toimitettu. Kaukolainoja ei voi jättää palautusluukkuun, vaan ne tulee tuoda palvelutiskille. TIETOSUOJA Lainaajan henkilö- ja osoitetiedot tallennetaan PORSSE-kirjastojen yhteiseen lainaajarekisteriin. Tietojen käsittelyssä noudatetaan henkilötietolakia. Kaikki lainaajan tiedot ovat luottamuksellisia. Kirjasto luovuttaa asiakastietoja ainoastaan perintätilanteissa kirjaston käyttämälle perintätoimistolle. Lainaaja voi halutessaan tarkistaa itseään koskevat rekisteritiedot. Takaajalla ja vanhemmilla on oikeus tarkistaa lapseen kohdistuvat kirjaston saatavat. Kirjaston lainausrekisteriä käytetään ainoastaan lainausten valvontaan sekä tilastointiin. Tiedot yksittäisten asiakkaiden lainaamista nimekkeistä eivät tallennu tietokantaan, vaan lainat poistuvat asiakkaan käyttäjätiedoista palauttamisen jälkeen. KIRJASTOJEN TILAT Sipoon kunnankirjaston toimipisteiden asiakastilat ovat kaikille avoimia. Kirjastossa on otettava huomioon muut asiakkaat. Kirjaston henkilökunta voi poistaa häiritsevästi käyttäytyvän asiakkaan kirjaston tiloista. Vakavissa tai toistuvissa häiriö- tai ilkivaltatilanteissa kirjasto voi langettaa asiakkaalle määräaikaisen porttikiellon. Ulkopuoliset tahot voivat järjestää kirjastoon soveltuvia tapahtumiaan kirjastojen tiloissa sopimuksen mukaan.

3 KIRJASTOJEN ASIAKASTIETOKONEET Tietokoneet ovat asiakkaiden yhteisessä käytössä. Tietokoneita ei saa käyttää häiritsevästi tai laittomaan toimintaan. Ilman ajanvarausta käytettäviä tietokoneita voi käyttää korkeintaan 15 minuuttia kerrallaan. Ne on tarkoitettu tiedonhakuun, sähköpostin lukemiseen sekä muuhun lyhytaikaiseen käyttöön. Pelaaminen niillä on kielletty. Muille koneille on varattava aika henkilökunnalta. Koneen voi varata korkeintaan tunniksi kerrallaan. Ajanvaraus tapahtuu kirjastokortilla. Pitempiaikaiseen työskentelyyn voi varata kirjastokorttia vastaan tiskiltä käyttöönsä kannettavan tietokoneen. Kannettava on tarkoitettu ainoastaan kirjoittamiseen sekä muuhun työntekoon kirjaston tiloissa. Nikkilän pääkirjaston sekä Söderkullan kirjaston tiloissa on langaton verkko, joka on asiakkaiden vapaasti käytettävissä. Langaton verkko on avoin, eli sen käyttöön ei tarvita erillisiä tunnuksia. ASIAKASPALAUTE Sipoon kunnankirjaston palveluja koskevaa palautetta sekä toivomuksia voi esittää kirjastojen henkilökunnalle tai kunnan kulttuurijohtajalle.

4 ANVÄNDNINGSREGLER FÖR SIBBO KOMMUNBIBLIOTEK Sibbo huvudbibliotek, Söderkulla bibliotek och bokbussen ställer avgiftsfritt böcker, tidningar och tidsskrifter, av-material, databaser och nätverksförbindelser till kommuninvånarnas förfogande. Biblioteken i Sibbo, Askola, Borgnäs och Borgå bildar biblioteksnätverket PORSSE. BIBLIOTEKSKORT För att få lånerätt och ett bibliotekskort ska låntagaren visa upp ett identitetsbevis med foto och ange sina kontaktuppgifter. Första bibliotekskortet är gratis. Ett försvunnet eller skadat kort ersätts med ett nytt mot avgift. Ändringar av namn- och kontaktuppgifter bör omedelbart meddelas till biblioteket. Barn under 15 år beviljas bibliotekskort med skriftligt samtycke av vårdnadshavaren. Bibliotekskort beviljas dock inte till barn under 7 år. Vårdnadshavaren är ansvarig för material som barnet lånat. Skolor, daghem eller andra samfund och inrättningar kan också beviljas bibliotekskort. För detta krävs ett skriftligt samtycke av en myndig person, som ansvarar för materialet som lånats med samfundets kort. Bibliotekskortet är personligt. Kortinnehavaren är ansvarig för lånat material. Ansvaret gäller också material som lånats på ett försvunnet kort ända tills anmälan om försvinnandet gjorts. Ett bibliotekskort som har utfärdats av Sibbo kommunbibliotek ger lånerätt även vid de andra PORSSE-biblioteken (Borgå, Askola och Borgnäs) enligt respektive biblioteks användningsregler. UTLÅNING Vid lån ska bibliotekskortet visas upp. Låntagaren får ett kvitto, där kundnumret, en förteckning över lånat material och förfallodagen för varje enskilt lån finns angivna. Lånetiden är två eller fyra veckor beroende på materialet. Materialet kan lånas på nytt, om ingen har reserverat det. Lånen kan förnyas högst fem gånger. Låntagaren kan ha högst 60 lån samtidigt. För av-material gäller särskilda begränsningar. Videoinspelningar kan lånas endast av personer som överskridit den åldersgräns som finns angiven på fodralet. Biblioteket ansvarar inte för skador som dessa eventuellt förorsakar låntagarens apparater. Det går också att förnya lån och göra reserveringar per telefon eller via internet på PORSSEnätbiblioteket. För reserveringar tas en separat avgift ut. ÅTERLÄMNING Det lånade materialet kan återlämnas till alla PORSSE-bibliotek. Lånen ska återlämnas senast på förfallodagen. Utanför bibliotekens öppettider kan material returneras via bibliotekets återlämningslucka. Detta material registreras som återlämnat följande öppethållningsdag.

5 För material som återlämnats efter förfallodagen uttas en förseningsavgift. Om biblioteket måste vidta indrivningsåtgärder betalar låntagaren kostnaderna för dem. En låntagare som inte återlämnar lånen eller som har obetalda avgifter förlorar sin lånerätt. Låneförbudet gäller alla PORSSEbibliotek. Låntagaren återfår lånerätten när han eller hon lämnat tillbaka materialet eller betalat de utestående fordringarna till biblioteket. Låntagaren bör ersätta försvunnet eller skadat material i första hand genom att skaffa ett nytt motsvarande exemplar, i andra hand genom att betala ett ersättningsbelopp som biblioteket bestämmer. Biblioteket återinlöser inte tidigare ersatt material. Ett materialpaket som består av flera olika delar ersätts i sin helhet om det inte kan kompletteras. Videoinspelningar kan inte ersättas på grund av upphovsrättsbestämmelserna. FJÄRRLÅN Material som inte finns i Sibbo kommunbiblioteks eller de andra PORSSE-bibliotekens samlingar kan förmedlas från andra bibliotek med iakttagande av reglerna för fjärrlån och det långivande bibliotekets villkor. Fjärrlånen är avgiftsbelagda. Fjärrlån kan förnyas om det långivande biblioteket samtycker eller om ingen annan reserverat materialet. För att förnya fjärrlån bör låntagaren kontakta det bibliotek som förmedlat lånet varefter personalen förnyar lånet och meddelar den nya återlämningsdagen. Fjärrlån bör returneras till det bibliotek som beställt och förmedlat lånet. Fjärrlån kan inte returneras via återlämningsluckan utan de måste returneras till betjäningsdisken. DATASEKRETESS Låntagarens person- och adressuppgifter lagras i PORSSE-bibliotekens gemensamma låntagarregister. Personuppgiftslagen iakttas vid behandlingen av uppgifterna. Alla uppgifter om låntagaren är konfidentiella. Personuppgifter ges endast ut i indrivningssituationer till den indrivningsbyrå som biblioteket anlitar. Låntagaren har rätt att kontrollera sina egna registeruppgifter. En ansvarsperson och föräldrarna har rätt att kontrollera de utestående fordringar som biblioteket har på ett barn de ansvarar för. Bibliotekets låneregister används endast för låneövervakning och statistik. Uppgifter om material som enskilda lånetagare lånat lagras inte i databasen utan utlåningarna försvinner ur användaruppgifterna då kunden återlämnar materialet. BIBLIOTEKETS LOKALER Sibbo kommunbiblioteks lokaler är öppna för alla. I biblioteket bör man ta hänsyn till andra kunder. Bibliotekets personal kan uppmana en kund som uppträder störande att avlägsna sig från bibliotekets lokaler. Vid upprepat störande beteende och återkommande skadegörelse kan biblioteket ge kunden portförbud för viss tid. Enligt överenskommelse kan tillställningar som lämpar sig för biblioteket ordnas i bibliotekets lokaler av utomstående arrangörer. BIBLIOTEKETS KUNDDATORER

6 Kunddatorerna är tillgängliga för alla bibliotekskunder. Datorerna får inte användas på ett störande sätt eller för olaglig verksamhet. Datorerna utan tidsreservering får användas högst 15 minuter åt gången. De är avsedda för informationssökning, läsning av e-post och annat kortvarigt bruk. Det är förbjudet att spela på dessa datorer. Till de andra datorerna bör kunderna reservera tid hos personalen. Datorerna kan reserveras för högst en timme åt gången. Tiden reserveras genom att visa upp bibliotekskortet. För långvarigare bruk kan kunderna låna bärbara datorer vid disken genom att visa upp bibliotekskortet. Dessa datorer är avsedda endast för skrivning och annat arbete i bibliotekets lokaler. Huvudbiblioteket i Nickby och Söderkulla bibliotek har tillgång till ett trådlöst nät, som fritt kan användas av kunderna. Det trådlösa nätet är öppet, dvs. inga separata koder behövs. KUNDRESPONS Respons på Sibbo kommunbiblioteks tjänster och eventuella önskemål kan framföras till bibliotekets personal eller kommunens kulturdirektör.

VASKI-BIBLIOTEKENS ANVÄNDARREGLER. fr.o.m. 1.1.2013

VASKI-BIBLIOTEKENS ANVÄNDARREGLER. fr.o.m. 1.1.2013 VASKI-BIBLIOTEKENS ANVÄNDARREGLER fr.o.m. 1.1.2013 VASKI-bibliotekens användarregler Till VASKI-biblioteken hör stadsbiblioteken i Åbo, S:t Karins, Letala, Nådendal, Pemar, Reso och Nystad samt kommunbiblioteken

Läs mer

HelMet-bibliotekets låneregler

HelMet-bibliotekets låneregler Till våra kunder HelMet-bibliotekets låneregler HelMet är en förkortning av Helsinki Metropolitan Area Libraries. Invånarna i Esbo, Grankulla, Helsingfors och Vanda har rätt att använda bibliotekstjänsterna

Läs mer

Vaski-bibliotekens användarregler. fr.o.m. 1.5.2012

Vaski-bibliotekens användarregler. fr.o.m. 1.5.2012 Vaski-bibliotekens användarregler fr.o.m. 1.5.2012 VASKI-bibliotekens användarregler Till VASKI-biblioteken hör stadsbiblioteken i Åbo, S:t Karins, Letala, Nådendal, Pemar, Reso och Nystad samt kommunbiblioteken

Läs mer

VASKIBIBLIOTEKENS ANVÄNDARREGLER. fr.o.m. 1.1.2014

VASKIBIBLIOTEKENS ANVÄNDARREGLER. fr.o.m. 1.1.2014 VASKIBIBLIOTEKENS ANVÄNDARREGLER fr.o.m. 1.1.2014 1 Vaskibibliotekens användarregler Dessa användarregler gäller alla Vaskibibliotek. Användarreglerna gäller från den 1 januari 2014. I biblioteket kan

Läs mer

2 REGISTERUPPRÄTTHÅLLARE

2 REGISTERUPPRÄTTHÅLLARE Registerbeskrivning Esbo, Helsingfors, Grankulla och Vanda stadsbiblioteks kundregister Personuppgiftslagen (523/99) 10 och 24 Avfattad den 15.5.2008 1 REGISTRETS NAMN HelMet-bibliotekens kundregister

Läs mer

ESBO, GRANKULLA, HELSINGFORS OCH VANDA STADSBIBLIOTEK. HELMET- BIBLIOTEKENS, dvs ESBO, GRANKULLA, HELSINGFORS OCH VANDA STADSBIBLIOTEKS KUNDREGISTER

ESBO, GRANKULLA, HELSINGFORS OCH VANDA STADSBIBLIOTEK. HELMET- BIBLIOTEKENS, dvs ESBO, GRANKULLA, HELSINGFORS OCH VANDA STADSBIBLIOTEKS KUNDREGISTER HELMET- BIBLIOTEKENS, dvs ESBO, GRANKULLA, HELSINGFORS OCH VANDA STADSBIBLIOTEKS KUNDREGISTER 15.05.2008 1 REGISTRETS NAMN 2 REGISTERUPPRÄTTHÅLLARE 3 REGISTERANSVARIGA 4 REGISTRETS SYFTE OCH GRUNDEN FÖR

Läs mer

Ditt bibliotek i Karlskrona

Ditt bibliotek i Karlskrona SVENSKA Ditt bibliotek i Karlskrona 2003-10-01 Ditt bibliotek I Karlskrona kommun finns ett Stadsbibliotek och tio biblioteksfilialer. Dessa bibliotek finns för att du ska kunna hämta kunskap och få inspiration.

Läs mer

Kulutukseen luovuttajat. apteekit sairaala-apteekit lääketukkukaupat lääketehtaat. Överlåtarna för förbrukning

Kulutukseen luovuttajat. apteekit sairaala-apteekit lääketukkukaupat lääketehtaat. Överlåtarna för förbrukning Erityisluvat Kulutukseen luovuttajat apteekit sairaala-apteekit lääketukkukaupat lääketehtaat Specialtillstånd Överlåtarna för förbrukning apoteken sjukhusapoteken läkemedelspartiaffärerna läkemedelsfabrikerna

Läs mer

Sammanträdesdatum 2012-03-26 Sammanträdestid 14.00-16.00 Stora konferensrummet, Centralbiblioteket

Sammanträdesdatum 2012-03-26 Sammanträdestid 14.00-16.00 Stora konferensrummet, Centralbiblioteket Biblioteksnämnden Håkan Carlsson ÄRENDELISTA 145 1 / 1 2012-03-19 Sammanträdesdatum 2012-03-26 Sammanträdestid 14.00-16.00 Lokal: Stora konferensrummet, Centralbiblioteket 1. Mötets öppnande samt utseende

Läs mer

Ändring i bibliotekens låneregler

Ändring i bibliotekens låneregler Kulturnämnden 2006-10-26 69 6 Kulturnämndens arbetsutskott 2006-10-12 63 6 Ändring i bibliotekens låneregler Bibliotekschefen föreslår följande ändring i lånereglerna och textändring i broschyren Välkommen

Läs mer

SVENSKA HÖRFÖRSTÅELSEPROV KESKIPITKÄ OPPIMÄÄRÄ MEDELLÅNG LÄROKURS 9.9.2013 YLIOPPILASTUTKINTOLAUTAKUNTA STUDENTEXAMENSNÄMNDEN

SVENSKA HÖRFÖRSTÅELSEPROV KESKIPITKÄ OPPIMÄÄRÄ MEDELLÅNG LÄROKURS 9.9.2013 YLIOPPILASTUTKINTOLAUTAKUNTA STUDENTEXAMENSNÄMNDEN SVENSKA HÖRFÖRSTÅELSEPROV KESKIPITKÄ OPPIMÄÄRÄ MEDELLÅNG LÄROKURS 9.9.2013 YLIOPPILASTUTKINTOLAUTAKUNTA STUDENTEXAMENSNÄMNDEN Lyssna noga på bandet och svara på frågorna 1 25 genom att för varje fråga

Läs mer

Regler och rutiner för det gemensamma biblioteksdatasystemet inom Bibliotek Skåne Nordväst

Regler och rutiner för det gemensamma biblioteksdatasystemet inom Bibliotek Skåne Nordväst Regler och rutiner för det gemensamma biblioteksdatasystemet inom Bibliotek Skåne Nordväst Version 2.1 2012-08-28 2012-02-27 Innehållsförteckning 1. Inledning 1.1 Syfte 1.2 Ansvarsfördelning 2. Låntagarregister

Läs mer

EVIJÄRVI JAKOBSTAD KRONOBY FÖREDRAGNINGSLISTA / ESITYSLISTA 5 1 LARSMO NYKARLEBY PEDERSÖRE. Old Boy, Stadshuset/Kaupungintalo, Jakobstad/Pietarsaari

EVIJÄRVI JAKOBSTAD KRONOBY FÖREDRAGNINGSLISTA / ESITYSLISTA 5 1 LARSMO NYKARLEBY PEDERSÖRE. Old Boy, Stadshuset/Kaupungintalo, Jakobstad/Pietarsaari EVIJÄRVI JAKOBSTAD KRONOBY FÖREDRAGNINGSLISTA / ESITYSLISTA 5 1 Tid/aika: Må/Ma 8.12.2014 kl./klo 11.00 Plats/Paikka: Old Boy, Stadshuset/Kaupungintalo, Närvarande/Läsnä: Peter Boström, ordf./pj. Carola

Läs mer

PAKKAUSSELOSTE 1. MYYNTILUVAN HALTIJAN NIMI JA OSOITE SEKÄ ERÄN VAPAUTTAMISESTA VASTAAVAN VALMISTAJAN NIMI JA OSOITE EUROOPAN TALOUSALUEELLA, JOS ERI

PAKKAUSSELOSTE 1. MYYNTILUVAN HALTIJAN NIMI JA OSOITE SEKÄ ERÄN VAPAUTTAMISESTA VASTAAVAN VALMISTAJAN NIMI JA OSOITE EUROOPAN TALOUSALUEELLA, JOS ERI PAKKAUSSELOSTE Gleptosil vet. 200 mg Fe 3+ /ml injektioneste, liuos 1. MYYNTILUVAN HALTIJAN NIMI JA OSOITE SEKÄ ERÄN VAPAUTTAMISESTA VASTAAVAN VALMISTAJAN NIMI JA OSOITE EUROOPAN TALOUSALUEELLA, JOS ERI

Läs mer

OIKEUSTIETEELLINEN TIEDEKUNTA Julkisoikeuden laitos OTK/ON, aineopinnot 13.8.2004

OIKEUSTIETEELLINEN TIEDEKUNTA Julkisoikeuden laitos OTK/ON, aineopinnot 13.8.2004 OIKEUSTIETEELLINEN TIEDEKUNTA HALLINTO Julkisoikeuden laitos OTK/ON, aineopinnot 1. X:n kaupungista oleva Y-osakeyhtiö pyysi X:n kaupunginhallitukselle 10.8.2003 toimittamassaan kirjelmässä, että X:n kaupunginhallitus

Läs mer

ANBUDSFÖRFRÅGAN PÅ KLIPPNING AV GRÄSMATTOR, ÄNGAR OCH VÄGRENAR 2013

ANBUDSFÖRFRÅGAN PÅ KLIPPNING AV GRÄSMATTOR, ÄNGAR OCH VÄGRENAR 2013 ANBUDSFÖRFRÅGAN PÅ KLIPPNING AV GRÄSMATTOR, ÄNGAR OCH VÄGRENAR 2013 Beställare Kontaktperson Kimitoöns kommun Vretavägen 19 25700 KIMITO Planeringsingenjör Frida Vuorio frida.vuorio@kimitoon.fi Tel 02

Läs mer

OHJE VATSAN CT-TUTKIMUKSEN TILAAJALLE TUTKIMUKSEN TILAAMINEN:

OHJE VATSAN CT-TUTKIMUKSEN TILAAJALLE TUTKIMUKSEN TILAAMINEN: OHJE VATSAN CT-TUTKIMUKSEN TILAAJALLE TUTKIMUKSEN TILAAMINEN: Lähete kirjoitettava RADI-lehdelle ennen ajan tilaamista. Varaa aika tutkimuspyyntöjen kautta. Lähetteessä on oltava korkeintaan kuukauden

Läs mer

Fjärdkärin asemakaava kalastaja- ja yrittäjäkysely

Fjärdkärin asemakaava kalastaja- ja yrittäjäkysely Fjärdkärin asemakaava kalastaja- ja yrittäjäkysely Mustasaaren kunta Seija Väre 12.6.2012 Fjärdkär kalastaja- ja yrittäjäkysely 12.6.2012 1 (4) SISÄLTÖ 1 JOHDANTO... 2 2 KYSELYN TOTEUTUS... 2 3 KYSELYN

Läs mer

Regler och avgifter för Biblioteken i Norrbotten: Bibliotek 2013, version 5 Reviderad 2011-05-25

Regler och avgifter för Biblioteken i Norrbotten: Bibliotek 2013, version 5 Reviderad 2011-05-25 1 Regler och avgifter för Biblioteken i Norrbotten: Bibliotek 2013, version 5 Reviderad 2011-05-25 Kommentarer Regeldokumentet har processats fram sedan oktober 2010 och föreligger nu i sin 5:e version.

Läs mer

Låneavtal för. Personlig elevdator i grundskolan. Falköpings kommun 2012-...

Låneavtal för. Personlig elevdator i grundskolan. Falköpings kommun 2012-... Låneavtal för Personlig elevdator i grundskolan Falköpings kommun 2012-... 1 Allmänna förutsättningar Falköpings kommun erbjuder elever att genom lån disponera en bärbar dator. Datorn skall ses som ett

Läs mer

KYSELYLOMAKE: FSD2872 KIRJASTOJEN KANSALLINEN KÄYTTÄJÄKYSELY: AMMATTI- KORKEAKOULUKIRJASTOT 2013

KYSELYLOMAKE: FSD2872 KIRJASTOJEN KANSALLINEN KÄYTTÄJÄKYSELY: AMMATTI- KORKEAKOULUKIRJASTOT 2013 KYSELYLOMAKE: FSD2872 KIRJASTOJEN KANSALLINEN KÄYTTÄJÄKYSELY: AMMATTI- KORKEAKOULUKIRJASTOT 2013 QUESTIONNAIRE: FSD2872 NATIONAL USER SURVEY OF FINNISH UNIVERSITY OF APPLIED SCIENCES LIBRARIES 2013 Tämä

Läs mer

PAKKAUSSELOSTE. Furovet vet. 20 mg ja 40 mg tabletti

PAKKAUSSELOSTE. Furovet vet. 20 mg ja 40 mg tabletti PAKKAUSSELOSTE Furovet vet. 20 mg ja 40 mg tabletti 1. MYYNTILUVAN HALTIJAN NIMI JA OSOITE SEKÄ ERÄN VAPAUTTAMISESTA VASTAAVAN VALMISTAJAN NIMI JA OSOITE EUROOPAN TALOUSALUEELLA, JOS ERI Myyntiluvan haltija:

Läs mer

Kalmar kommun. Hösten 2011. Kalmar kommun. Hösten 2011. Kalmar kommun. Hösten 2011. Kalmar kommun. Hösten 2011. Kalmar kommun.

Kalmar kommun. Hösten 2011. Kalmar kommun. Hösten 2011. Kalmar kommun. Hösten 2011. Kalmar kommun. Hösten 2011. Kalmar kommun. Hur ofta har du under de senaste 12 månaderna besökt kommunens bibliotek? 1 2 1 16 21 19 17 15 16 35 30 33 23 23 23 3 4 4 Hur ofta har du under de senaste 12 månaderna använt bibliotekens service på internet?

Läs mer

Yttrande till Förvaltningsrätten överklagan lånekort till papperslösa

Yttrande till Förvaltningsrätten överklagan lånekort till papperslösa Malmö stad Kulturförvaltningen 1 (2) Datum 2013-07-05 Vår referens Sara Mellander Nämndsekreterare Sara.mellander@malmo.se Tjänsteskrivelse Yttrande till Förvaltningsrätten överklagan lånekort till papperslösa

Läs mer

version 2013-04-24 Regler policy och rutiner för Götabiblioteken

version 2013-04-24 Regler policy och rutiner för Götabiblioteken version 2013-04-24 Regler policy och rutiner för Götabiblioteken Innehållsförteckning 1. Inledning 1.1 Syfte 1.2 Ansvarsfördelning 2. Låntagarregister 2.1 Inledning 2.2 Bibliotekskort och beställning 2.3

Läs mer

PAKKAUSSELOSTE. Ventipulmin vet 16 mikrog/g, rakeet hevosille

PAKKAUSSELOSTE. Ventipulmin vet 16 mikrog/g, rakeet hevosille PAKKAUSSELOSTE Ventipulmin vet 16 mikrog/g, rakeet hevosille 1. MYYNTILUVAN HALTIJAN NIMI JA OSOITE SEKÄ ERÄN VAPAUTTAMISESTA VASTAAVAN VALMISTAJAN NIMI JA OSOITE EUROOPAN TALOUSALUEELLA, JOS ERI Myyntiluvan

Läs mer

Traditioner och nutid. Biblioteket syns

Traditioner och nutid. Biblioteket syns Salo stadsbibliotek Biblioteket betjänar Bibliotekstjänsterna har blivit mer mångsidiga än den traditionella låneoch returneringsverksamheten. Salo stadsbibliotek erbjuder material för informationshunger

Läs mer

Bruksanvisning. Välkommen till att använda klamydia- och gonorrétjänsten!

Bruksanvisning. Välkommen till att använda klamydia- och gonorrétjänsten! Bruksanvisning Välkommen till att använda klamydia- och gonorrétjänsten! För att använda tjänsten, behöver du internetanslutning till exempel via mobiltelefon och ett medel att identifiera dig elektroniskt

Läs mer

21.2.2007 31.12.2007

21.2.2007 31.12.2007 Färjtidtabeller för Skärgårdsvägen FÄRJTIDTABELLER FÖR SKÄRGÅRDSVÄGEN Saaristotien lautta-aikataulut SAARISTOTIEN 4.10.12 LAUTTA-AIKATAULUT - 31.12.12 21.2.07 31.12.07 FÖRÄNDRING I TIDTABELLEN AIKATAULUMUUTOS

Läs mer

Regler och rutiner för Götabiblioteken

Regler och rutiner för Götabiblioteken Regler och rutiner för Götabiblioteken antaget vid styrgruppens möte 27 november 2013 Innehållsförteckning 1. Inledning 1.1 Syfte 1.2 Ansvarsfördelning 2. Låntagarregister 2.1 Inledning 2.2 Bibliotekskort

Läs mer

Aktuellt om elev- och studerandevårdslagen. Minna Antila, jurist Finlands kommunförbund, undervisning och kultur 5.3.2015

Aktuellt om elev- och studerandevårdslagen. Minna Antila, jurist Finlands kommunförbund, undervisning och kultur 5.3.2015 Aktuellt om elev- och studerandevårdslagen Minna Antila, jurist Finlands kommunförbund, undervisning och kultur 5.3.2015 Elev- och studerandevård Elev- och studerandevårdslagen (1287/2013) i kraft 1.8.2014»

Läs mer

Samgående med SELMA-projektet vad innebär det för Kristinehamns bibliotek

Samgående med SELMA-projektet vad innebär det för Kristinehamns bibliotek Samgående med SELMA-projektet vad innebär det för Kristinehamns bibliotek Bakgrund Samarbetet mellan biblioteken i Värmland sträcker sig tillbaka till 2003 då samverkansprojektet Bibliotek Värmland (BV)

Läs mer

1. MITÄ GLUCOSAMIN RATIOPHARM ON JA MIHIN SITÄ KÄYTETÄÄN PAKKAUSSELOSTE

1. MITÄ GLUCOSAMIN RATIOPHARM ON JA MIHIN SITÄ KÄYTETÄÄN PAKKAUSSELOSTE PAKKAUSSELOSTE Lue tämä seloste huolellisesti ennen kuin aloitat lääkkeen käyttämisen. - Säilytä tämä seloste. Voit tarvita sitä myöhemmin. - Jos sinulla on lisäkysymyksiä, käänny lääkärisi tai apteekin

Läs mer

Helsingfors stad Protokoll 11/2015 1 (5) Stadsfullmäktige Kj/10 17.06.2015

Helsingfors stad Protokoll 11/2015 1 (5) Stadsfullmäktige Kj/10 17.06.2015 Helsingfors stad Protokoll 11/2015 1 (5) 167 Lån till Planmeca Golf Areena Helsinki Oy Beslut Behandling beslutade bemyndiga stadsstyrelsen att bevilja Planmeca Golf Areena Helsinki Oy ett lån på 400 000

Läs mer

68 10.06.2014. Määräyksen antaminen / Meddela åläggande -Kitön vesiosuuskunta/ Kitö Vattenandelslag

68 10.06.2014. Määräyksen antaminen / Meddela åläggande -Kitön vesiosuuskunta/ Kitö Vattenandelslag Rakennus- ja ympäristövaliokunta/byggnads - och miljöutskottet 68 10.06.2014 Määräyksen antaminen / Meddela åläggande -Kitön vesiosuuskunta/ Kitö Vattenandelslag 667/11.01.01/2014 RAKYMP 68 Rakennus- ja

Läs mer

Regler och avgifter för Biblioteken i Norrbotten: förslag inför Bibliotek 2013

Regler och avgifter för Biblioteken i Norrbotten: förslag inför Bibliotek 2013 - 1 - Regler och avgifter för Biblioteken i Norrbotten: förslag inför Bibliotek 2013 Reviderad 2011-02-01 Inledning och kommentarer Arbetsgruppen för regler och avgifter har bestått av: Britta Bergman,

Läs mer

Rapport från referensgruppen för äldreomsorg

Rapport från referensgruppen för äldreomsorg Sverigefinska rådet i Göteborgs stad 2015-02-11 Rapport från referensgruppen för äldreomsorg 10-punktsprogrammet (bilaga) o Hur är situationen för koordinatortjänsten? o Gruppen har fått kännedom om att

Läs mer

Lait aluksen miehitystä ja laivaväen pätevyyksiä uudistettu

Lait aluksen miehitystä ja laivaväen pätevyyksiä uudistettu Lait aluksen miehitystä ja laivaväen pätevyyksiä uudistettu Laivaväestä ja aluksen turvallisuusjohtamisesta annetun lain muuttamisesta annettu laki (95/2013) ja aluksen miehityksestä ja laivaväen pätevyydestä

Läs mer

PRONOMINIT 1. KÄYTETÄÄN SUBST. TILALLA 2. MÄÄRITTÄVÄT SUBSTANTIIVEJA 3. VOIVAT OLLA SUBSTANTIIVIN EDESSÄ TAI ITSENÄISESTI

PRONOMINIT 1. KÄYTETÄÄN SUBST. TILALLA 2. MÄÄRITTÄVÄT SUBSTANTIIVEJA 3. VOIVAT OLLA SUBSTANTIIVIN EDESSÄ TAI ITSENÄISESTI PRONOMINIT 1. KÄYTETÄÄN SUBST. TILALLA 2. MÄÄRITTÄVÄT SUBSTANTIIVEJA 3. VOIVAT OLLA SUBSTANTIIVIN EDESSÄ TAI ITSENÄISESTI INTERROGATIVA PRONOMEN =KYSYVÄT PRONOMINIT Voivat aloittaa suoran- tai epäsuoran

Läs mer

PAKKAUSSELOSTE. Axilur vet 500 mg tabletti

PAKKAUSSELOSTE. Axilur vet 500 mg tabletti PAKKAUSSELOSTE Axilur vet 500 mg tabletti 1. MYYNTILUVAN HALTIJAN NIMI JA OSOITE SEKÄ ERÄN VAPAUTTAMISESTA VASTAAVAN VALMISTAJAN NIMI JA OSOITE EUROOPAN TALOUSALUEELLA, JOS ERI Myyntiluvan haltija: Intervet

Läs mer

Beställning av marknadsföringsutdelning

Beställning av marknadsföringsutdelning Beställning av marknadsföringsutdelning PTP 1 Innehåll Inloggning i Extranet-tjänsten Skapa namn på marknadsföringsutdelningen Kontroll av företagets kontaktuppgifter Inled beställning av marknadsföringsutdelning

Läs mer

Hur lånar jag på biblioteket?

Hur lånar jag på biblioteket? Bibliotekets startsida / Hur lånar jag på biblioteket? Hur lånar jag på biblioteket? På biblioteket kan du låna böcker, filmer, cd-skivor, tidskrifter och annat. För att låna behöver du ett bibliotekskort.

Läs mer

Vara kommun. Bibliotek Våren 2014

Vara kommun. Bibliotek Våren 2014 Vara kommun Bibliotek Våren 2014 Presentation Om undersökningen Sammanfattning Resultat NBI (Nöjd Biblioteks Index) Per fråga Om undersökningen Undersökningen riktades till personer som har bibliotekskort

Läs mer

Miten lääkevalmiste vaikuttaa Aciclovir Ranbaxy vaikuttaa estämällä herpesviruksen lisääntymistä.

Miten lääkevalmiste vaikuttaa Aciclovir Ranbaxy vaikuttaa estämällä herpesviruksen lisääntymistä. Pakkausseloste Aciclovir Ranbaxy tabletit 200 mg Aciclovir Ranbaxy tabletit 400 mg Aciclovir Ranbaxy tabletit 800 mg Muista, että lääkäri on voinut määrätä lääkettä muuhun tarkoitukseen ja/tai toisella

Läs mer

R I K S D A G S- B I B L I O T E K E T. Biblioteket för dig som behöver information om samhälle, juridik och riksdag

R I K S D A G S- B I B L I O T E K E T. Biblioteket för dig som behöver information om samhälle, juridik och riksdag R I K S D A G S- B I B L I O T E K E T Biblioteket för dig som behöver information om samhälle, juridik och riksdag 1872 Riksdagsbiblioteket inrättas 1913 Riksdagsbiblioteket öppnas för alla Riksdagsbiblioteket

Läs mer

Multiportti KÄYTTÖOHJE BRUKSANVISNING. Modell/Malli: SUB3A. Nr/Nro: 32-6650. Ver: 001-200511

Multiportti KÄYTTÖOHJE BRUKSANVISNING. Modell/Malli: SUB3A. Nr/Nro: 32-6650. Ver: 001-200511 KÄYTTÖOHJE BRUKSANVISNING Multiport Multiportti Modell/Malli: SUB3A Nr/Nro: 32-6650 Ver: 001-200511 2 SE BRUKSANVISNING Multiport Artikelnummer: 32-6650, modell: SUB3A Läs igenom hela bruksanvisningen

Läs mer

www.kistagrundskola.stockholm.se

www.kistagrundskola.stockholm.se KISTA GRUNDSKOLA 7-9 Augusti 2014 www.kistagrundskola.stockholm.se Avtal om lån av ipad Långivare: Kista grundskola Låntagare: 7-9 avtal med hemlån Giltighetstid: Under elevens skolgång i åk 7-9 För omyndig

Läs mer

Allmänt. 30 % allmän litteratur som ges ut av kommersiella förlag överförs till tillgängliga format budget ca 7 me ca 60 medarbetare

Allmänt. 30 % allmän litteratur som ges ut av kommersiella förlag överförs till tillgängliga format budget ca 7 me ca 60 medarbetare Celia-biblioteket ett specialbibliotek som betjänar hela landet näkövammaisten ja lukemisesteisten tasa-arvon edistäminen kirjallisuuden ja tiedon saannissa Verksamhet producera och låna talböcker, elektroniska

Läs mer

S:t Eskils gymnasium. Avtalsvillkor för lån av dator Överenskommelse mellan elev, vårdnadshavare och skolan. Avtal för lån av dator

S:t Eskils gymnasium. Avtalsvillkor för lån av dator Överenskommelse mellan elev, vårdnadshavare och skolan. Avtal för lån av dator Barn- och utbildningsnämnden 2013-08-01 Barn- och utbildningsförvaltningen Eskilstuna den stolta Fristaden Avtalsvillkor för lån av dator Överenskommelse mellan elev, vårdnadshavare och skolan 1. Inledning

Läs mer

1eLINKEI. Näringslivstjänster HaparandaTornio Tillväxtenheten, Haparanda Stad Storgatan 85 SE-953 85 HAPARANDA

1eLINKEI. Näringslivstjänster HaparandaTornio Tillväxtenheten, Haparanda Stad Storgatan 85 SE-953 85 HAPARANDA 1eLINKEI 1 / 5 Näringslivstjänster HaparandaTornio Tillväxtenheten, Haparanda Stad Storgatan 85 SE-953 85 HAPARANDA Frågor och svar gällande anbudsförfrågan " Planering och implementering av webbplats"/

Läs mer

Kulturförvaltningennyckeltal

Kulturförvaltningennyckeltal Kulturförvaltningennyckeltal Budgetberedningen våren 215 Analysgruppen 215-4-8 4 35 3 25 2 263 Aktiva låntagare i kommunala bibliotek, antal/1 inv. 273 348 314 36 262 251 271 276 Värnamo ligger under rikssnittet

Läs mer

SVENSKA HÖRFÖRSTÅELSEPROV PITKÄ OPPIMÄÄRÄ LÅNG LÄROKURS 7.9.2015 YLIOPPILASTUTKINTOLAUTAKUNTA STUDENTEXAMENSNÄMNDEN

SVENSKA HÖRFÖRSTÅELSEPROV PITKÄ OPPIMÄÄRÄ LÅNG LÄROKURS 7.9.2015 YLIOPPILASTUTKINTOLAUTAKUNTA STUDENTEXAMENSNÄMNDEN SVENSKA HÖRFÖRSTÅELSEPROV PITKÄ OPPIMÄÄRÄ LÅNG LÄROKURS 7.9.2015 YLIOPPILASTUTKINTOLAUTAKUNTA STUDENTEXAMENSNÄMNDEN Lyssna noga på bandet och svara på frågorna 1 25 genom att för varje fråga välja det

Läs mer

Vårt Hallstahammar är. inte till salu!!!

Vårt Hallstahammar är. inte till salu!!! Vårt Hallstahammar är inte till salu!!! Vänsterpartiets dagord Förskola-skola-fritids Det måste bli mindre barngrupper inom förskolan och fritids. Det kan bara ske med fler tillräckligt stora lokaler och

Läs mer

Överöhön liikennöidään tilauksesta ottamalla yhteyttä ko. lauttaan. Huom! Reittiä Långnäs Överö ei voi varata.

Överöhön liikennöidään tilauksesta ottamalla yhteyttä ko. lauttaan. Huom! Reittiä Långnäs Överö ei voi varata. SÖDRA LINJEN 1/1 29/4 OCH 28/9 31/12 2015 GALTBY KÖKAR KYRKOGÅRDSÖ HUSÖ SOTTUNGA ÖVERÖ LÅNGNÄS Veckodag Färja Galtby Kökar Kyrkogårdsö Husö Sottunga Överö Långnäs Måndag G 06:30 07:05 07:50 08:20 09:00

Läs mer

Likviditetsfälla, tillväxtfälla och inflationsfälla

Likviditetsfälla, tillväxtfälla och inflationsfälla Jussi Hyöty 15.9.2010 gsm 050 539 9168 jussi.hyoty@front.fi Likviditetsfälla, tillväxtfälla och inflationsfälla Den första uppgiften i uppföljningen av krisen var att säkerställa likviditeten. Då det fanns

Läs mer

På väg mot den nya biblioteksla en

På väg mot den nya biblioteksla en På väg mot den nya biblioteksla en Hans största välgörenhetsinsats var troligen byggandet av bibliotek. Från 1883 till sin Hans största välgörenhetsinsats var troligen byggandet av bibliotek. Från 1883

Läs mer

03/07-1 4421012 Toimitusehdot. Toimitusehdot. DNA Finland Oy:n matkaviestinpalveluiden yleiset toimitusehdot 1.3.2007. www.dnafi nland.

03/07-1 4421012 Toimitusehdot. Toimitusehdot. DNA Finland Oy:n matkaviestinpalveluiden yleiset toimitusehdot 1.3.2007. www.dnafi nland. 03/07-1 4421012 Toimitusehdot Toimitusehdot DNA Finland Oy:n matkaviestinpalveluiden yleiset toimitusehdot 1.3.2007 www.dnafi nland.fi 1 Toimitusehdot Sisällys Sivu 1. Yleistä... 3 2. Viestintäpalveluiden

Läs mer

Helsingfors stad Protokoll 14/2013 1 (13) Stadsfullmäktige Kaj/11 25.09.2013

Helsingfors stad Protokoll 14/2013 1 (13) Stadsfullmäktige Kaj/11 25.09.2013 Helsingfors stad Protokoll 14/2013 1 (13) 298 Arrendegrunder för tomterna i området Aspfjärilen i Hongasmossa HEL 2013-010264 T 10 01 01 02 Beslut beslutade i enlighet med stadsstyrelsens förslag bemyndiga

Läs mer

Vuxenstuderande, enkätresultat 2007-11-14 Kommunal vuxenutbildning

Vuxenstuderande, enkätresultat 2007-11-14 Kommunal vuxenutbildning Vuxenstuderande, enkätresultat 2007-11-14 Kommunal vuxenutbildning Respondenterna är komvux studerande från Kalmar/Nybro, Växjö/Uppvidinge/Älmhult och Karlskrona/Ronneby/Olofström. 2005 svarade 229 komvux

Läs mer

SVENSK BYGDEN. E-böckerna: är din personliga integritet i fara? Operans konstverk Bokmässan i Helsingfors Armenisk filmfestival

SVENSK BYGDEN. E-böckerna: är din personliga integritet i fara? Operans konstverk Bokmässan i Helsingfors Armenisk filmfestival SVENSK BYGDEN Birgitta Boucht Ernst V. Knape Christel Sundqvist Nummer 4/2011 Pris 2 e SFV:s nye kanslichef Johan Aura: Glöm inte grundvärdena! E-böckerna: är din personliga integritet i fara? Operans

Läs mer

23 24.1.2014 Hanaholmen - kulturcentrum för Sverige och Finland, Esbo, Finland

23 24.1.2014 Hanaholmen - kulturcentrum för Sverige och Finland, Esbo, Finland Nordisk konferens ARKITEKTUR, PEDAGOGIK OCH DESIGN nya former för lärande Pohjoismainen konferenssi ARKKITEHTUURI, PEDAGOGIIKKA JA DESIGN uusia ovia oppimiseen 23 24.1.2014 Hanaholmen - kulturcentrum för

Läs mer

Olof Moberg och Eva von Schéele Avdelningen för juridik

Olof Moberg och Eva von Schéele Avdelningen för juridik Cirkulärnr: 13:51 Diarienr: 13/5742 Handläggare: Avdelning: Datum: 2013-12-11 Mottagare: Rubrik: Bilagor: Olof Moberg och Eva von Schéele Avdelningen för juridik Bibliotek, skolor, ekonomiavdelningar,

Läs mer

WS-MATERALTJÄNSTER-CERTIFIKAT Anvisningar hur man skaffar och förnyar certifikat E-postkanalen

WS-MATERALTJÄNSTER-CERTIFIKAT Anvisningar hur man skaffar och förnyar certifikat E-postkanalen WS-MATERALTJÄNSTER- Anvisningar hur man skaffar och förnyar certifikat E-postkanalen Version 1.0 09.12.2009 Innehållsförteckning 2 (16) Innehållsförteckning 1 Begrepp... 3 2 Allmänt... 3 3 SKAFFA... 5

Läs mer

Kokoontuminen Vaasan satamassa 18.6 viimeistään klo 08.00. Leirin aikana kuljetaan minibusseilla. Kotona Vaasassa ollaan illalla 24.6 klo 23.00.

Kokoontuminen Vaasan satamassa 18.6 viimeistään klo 08.00. Leirin aikana kuljetaan minibusseilla. Kotona Vaasassa ollaan illalla 24.6 klo 23.00. Gruppbrev 7-2015 INBJUDAN AV-läger Örnsköldsvik! Meidän kestävyysleiri Örnsköldsvikissä lähestyy. Toivottavasti olette tyytyväisiä kevätkauden suorituksista, mutta nyt alkaa harjoituskausi taas syksyn

Läs mer

Låneavtal för personlig elevdator

Låneavtal för personlig elevdator Låneavtal för personlig elevdator Säffle kommun 1 Allmänna förutsättningar Herrgårdsgymnasiet i Säffle kommun erbjuder eleverna att under sin studietid, genom lån disponera en bärbar dator med tillhörande

Läs mer

ANVÄNDARVILLKOR FÖR DIGITALA PRODUKTER OCH TJÄNSTER NATUR & KULTUR LÄROMEDEL

ANVÄNDARVILLKOR FÖR DIGITALA PRODUKTER OCH TJÄNSTER NATUR & KULTUR LÄROMEDEL ANVÄNDARVILLKOR FÖR DIGITALA PRODUKTER OCH TJÄNSTER NATUR & KULTUR LÄROMEDEL Version, 2015-05-07 Dessa användarvillkor gäller för Licenstagares användning av digitala produkter och tjänster vilka tillhandahålls

Läs mer

Helsingfors stad Protokoll 8/2014 1 (8) Stadsfullmäktige Kj/4 07.05.2014

Helsingfors stad Protokoll 8/2014 1 (8) Stadsfullmäktige Kj/4 07.05.2014 Helsingfors stad Protokoll 8/2014 1 (8) 141 Stadens borgen för lån upptagna av Länsimetro Oy HEL 2012-015676 T 02 05 03 01 Beslut beslutade i enlighet med stadsstyrelsens förslag höja beloppet på stadens

Läs mer

Programmet för utveckling av landsbygden i Fastlandsfinland 2014 2020

Programmet för utveckling av landsbygden i Fastlandsfinland 2014 2020 Programmet för utveckling av landsbygden i Fastlandsfinland 2014 2020 - Möjligheternas landsbygd Petri Svanbäck Matias Smeds Europa 2020-strategins målsättning EU:s gemensamma jordbrukspolitik måste svara

Läs mer

Persondatasystemet HENKI. Grundkurs i registrering Försäkringsbolagen

Persondatasystemet HENKI. Grundkurs i registrering Försäkringsbolagen Persondatasystemet HENKI Grundkurs i registrering Försäkringsbolagen 4.11.2009 1 Persondatasystemet (HENKI) I persondatasystemet uppdateras uppgifter om enskilda personer och företag I HENKI är det också

Läs mer

Yksi kortti riittää Ett kort räcker

Yksi kortti riittää Ett kort räcker Yksi kortti riittää Ett kort räcker Alla resor med ett resekort HRT:s tredje zon utsträcks till Sibbo och HRT:s resekort med period- och värdebiljetter tas i bruk i busstrafiken i Sibbo i början av år

Läs mer

Pakkausseloste: Tietoa potilaalle. Songha Yö/Natt tabletti, päällystetty Rohtovirmajuuriuute Sitruunamelissan lehtiuute

Pakkausseloste: Tietoa potilaalle. Songha Yö/Natt tabletti, päällystetty Rohtovirmajuuriuute Sitruunamelissan lehtiuute Pakkausseloste: Tietoa potilaalle Songha Yö/Natt tabletti, päällystetty Rohtovirmajuuriuute Sitruunamelissan lehtiuute Lue tämä pakkausseloste huolellisesti, ennen kuin aloitat tämän lääkkeen ottamisen,

Läs mer

Helsingfors stad Protokoll 6/2013 1 (7) Stadsfullmäktige Kaj/6 27.03.2013

Helsingfors stad Protokoll 6/2013 1 (7) Stadsfullmäktige Kaj/6 27.03.2013 Helsingfors stad Protokoll 6/2013 1 (7) 101 Projektplan för renovering av Vuosaaren ala-asteen koulus byggnad Beslut beslutade i enlighet med stadsstyrelsens förslag godkänna projektplanen 2.5.2012 för

Läs mer

Resultat Enkät Värnamo kommunbiblioteks service till vuxenstuderande 20061127 20061210 53 svar

Resultat Enkät Värnamo kommunbiblioteks service till vuxenstuderande 20061127 20061210 53 svar Resultat Enkät Värnamo kommunbiblioteks service till vuxenstuderande 20061127 20061210 53 svar 1) Man eller kvinna? 9 män 44 kvinnor 2) a) Typ av utbildning? Kommunal vuxenutbildning 14 st 26,9 % Högskoleutbildning

Läs mer

Varumärkesenkät Sundsvalls stadsbibliotek. Resultat av KOMMA, L Ä N S B I B L I O T E K E T V Ä S T E R N O R R L A N D

Varumärkesenkät Sundsvalls stadsbibliotek. Resultat av KOMMA, L Ä N S B I B L I O T E K E T V Ä S T E R N O R R L A N D L Ä N S B I B L I O T E K E T V Ä S T E R N O R R L A N D Resultat av Varumärkesenkät Sundsvalls stadsbibliotek KOMMA, KOMMUNIKATIONS- & MARKNADSFÖRINGSPROJEKTET Varumärkesenkät Sundsvalls Stadsbibliotek

Läs mer

Helsingin kaupungin kansanhuollon ohjesääntö.

Helsingin kaupungin kansanhuollon ohjesääntö. Helsingin kaupungin kansanhuollon ohjesääntö. Kansanhuoltoministeriön vahvistama kesäkuun 10 p:nä 1941. Yleisiä määräyksiä. 1. Kansanhuollon paikallista hallintoa Helsingin kaupungissa hoitavat kansanhuoltolautakunta

Läs mer

VAASAN SEURAKUNTAYHTYMÄ HAUTAUSTOIMI

VAASAN SEURAKUNTAYHTYMÄ HAUTAUSTOIMI VAASAN SEURAKUNTAYHTYMÄ HAUTAUSTOIMI Ohjesääntö ja käyttösuunnitelma VASA KYRKLIGA SAMFÄLLIGHET Reglemente för begravningsväsendet Dispositionsplan för begravningsplatsen VAASAN SEURAKUNTAYHTYMÄ HAUTAUSMAAN

Läs mer

Slutrapport - En dikt om dagen att marknadsföra smal litteratur

Slutrapport - En dikt om dagen att marknadsföra smal litteratur Slutrapport - En dikt om dagen att marknadsföra smal litteratur Syfte Projektets syfte var att utifrån olika marknadsföringsåtgärder motverka en hyllifiering av den statligt stödda litteraturen eller med

Läs mer

Söderkullan kirjaston vastaukset kirjaston käyttäjäkyselytuloksiin 2013

Söderkullan kirjaston vastaukset kirjaston käyttäjäkyselytuloksiin 2013 n kirjaston vastaukset kirjaston käyttäjäkyselytuloksiin 2013 biblioteks svar på resultaten i bibliotekets användarförfrågan 2013 2 Aukioloajoista / Om öppettiderna Aukioloaikoja tulisi pyrkiä pidentämään/siirtämään

Läs mer

Source: http://www.finlex.fi/sv/laki/ajantasa/2009/20090273 Access date: 15-12-2014. Se anmärkningen för upphovsrätt i användningsvillkoren.

Source: http://www.finlex.fi/sv/laki/ajantasa/2009/20090273 Access date: 15-12-2014. Se anmärkningen för upphovsrätt i användningsvillkoren. 24.4.2009/273 Lag om kandidaters valfinansiering Se anmärkningen för upphovsrätt i användningsvillkoren. I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs: 1 Lagens tillämpningsområde och syfte I denna lag föreskrivs

Läs mer

Medieförsörjningsplan för Sörmland 2012 26 september 2012

Medieförsörjningsplan för Sörmland 2012 26 september 2012 26 september 2012 Medieförsörjningsplan för Sörmland 2012 Inledning Syfte Det är en demokratisk rättighet att den enskilde individen, var man än bor i landet och vilket format man än behöver, ska ha tillgång

Läs mer

Kungliga biblioteket, Avdelningen för nationell samverkan, Enheten för samordning och utveckling

Kungliga biblioteket, Avdelningen för nationell samverkan, Enheten för samordning och utveckling Hej! Välkommen till Sveriges officiella skolbiblioteksstatistik! Även om ni inte har ett skolbibliotek är det några frågor som bör besvaras. Uppe i högra hörnet i enkäten finns en knapp där du kan gå in

Läs mer

Kollektivavtal för lager- och transportförmän

Kollektivavtal för lager- och transportförmän Denna text är en översättning som nämnden för fastställande av kollektivavtals allmänt bindande verkan har låtit göra av ett finskspråkigt kollektivavtal. Kollektivavtalets parter har inte kommit överens

Läs mer

Riktlinjer för webbtexter

Riktlinjer för webbtexter Riktlinjer för webbtexter Riktlinjer för webbtexter I det här materialet ingår webbtexter och riktlinjer för hur du kan skriva webbtexter, så att de blir konsekventa och tydliga. Texterna kan du använda

Läs mer

Kollektivavtal för förmän inom detaljhandeln

Kollektivavtal för förmän inom detaljhandeln Denna text är en översättning som nämnden för fastställande av kollektivavtals allmänt bindande verkan har låtit göra av det finskspråkiga kollektivavtalet. Kollektivavtalets parter har inte kommit överens

Läs mer

Työehtosopimuksen yleissitovuuden vahvistamislautakunta

Työehtosopimuksen yleissitovuuden vahvistamislautakunta Denna text är en översättning som nämnden för fastställande av kollektivavtals allmänt bindande verkan har låtit göra av det finskspråkiga kollektivavtalet. Kollektivavtalets parter har inte kommit överens

Läs mer

LACRI-LUBE Silmävoide

LACRI-LUBE Silmävoide PAKKAUSSELOSTE LACRI-LUBE Silmävoide Lue tämä seloste huolellisesti, ennen kuin aloitat lääkkeen käyttämisen. Jos tarvitset selosteen, jonka kirjasinkoko on suurempi, soita: Allergan Norden AB, puh. 0800-115

Läs mer

EUROPEISKT AVTAL OM EN FRIVILLIG UPPFÖRANDEKOD FÖR INFORMATION VID BOSTADSLÅN

EUROPEISKT AVTAL OM EN FRIVILLIG UPPFÖRANDEKOD FÖR INFORMATION VID BOSTADSLÅN EUROPEISKT AVTAL OM EN FRIVILLIG UPPFÖRANDEKOD FÖR INFORMATION VID BOSTADSLÅN Detta avtal har förhandlats fram mellan och antagits av europeiska konsumentorganisationer och europeiska föreningar av kreditinstitutioner

Läs mer

12/06/15. Pitääesim. Tiedote/Liite/Sopimus jne. VALVOJA. Leverantörsuppföljning

12/06/15. Pitääesim. Tiedote/Liite/Sopimus jne. VALVOJA. Leverantörsuppföljning Pitääesim. Tiedote/Liite/Sopimus jne. VALVOJA Leverantörsuppföljning Anvisning 08.06.2015 1 Innehåll Ny kund... 3 1. Logga in... 3 2. Tjänstens användning... 3 3. Skapa användaruppgifter... 4 4. Skapa

Läs mer

FÖRDELNINGSFÖRSLAG AVSEENDE SAAB AUTOMOBILE-KONCERNENS GEMENSAMMA PENSIONSSTIFTELSE

FÖRDELNINGSFÖRSLAG AVSEENDE SAAB AUTOMOBILE-KONCERNENS GEMENSAMMA PENSIONSSTIFTELSE Trollhättan den 27 augusti 2012 FÖRDELNINGSFÖRSLAG AVSEENDE SAAB AUTOMOBILE-KONCERNENS GEMENSAMMA PENSIONSSTIFTELSE Om Du har fordran på pension eller annan rätt till ersättning ur pensionsstiftelsen är

Läs mer

Elevkort - Om något händer

Elevkort - Om något händer Elevkort - Om något händer Personliga uppgifter Namn Personnummer Telefon bostad Mobiltelefon Mailadress Startår och Inriktning Bostadsadress Postnr Ort Boende under skolveckan Närmaste anhöriga Vårdnadshavare

Läs mer

Krishantering i relation till media

Krishantering i relation till media Krishantering i relation till media Klas Backholm Åbo Akademi Vasa 27.10.2010 Åbo Akademi University - Strandgatan 2-65101 Vasa 1 Klas Backholm, tel. 06-3247 387, klas.backholm@abo.fi. Forskar främst i

Läs mer

5.3 Eleven ansvarar själv för att data som lagras i Datorutrustningen säkerhetskopieras.

5.3 Eleven ansvarar själv för att data som lagras i Datorutrustningen säkerhetskopieras. AVTALSVILLKOR VID LÅN AV DATORUTRUSTNING 2014-08-18 1 Allmänna villkor 1.1 Detta avtal reglerar villkoren för elevens lån av en bärbar persondator med kringutrustning inklusive programvaror (nedan kallat

Läs mer

LASTENSUOJELU 2010. THL Tuula Kuoppala PL 30 00271 Helsinki. http://www.thl.fi/fi/tilastot/lastensuojelu. Palautetaan 31.1.2011 mennessä osoitteeseen:

LASTENSUOJELU 2010. THL Tuula Kuoppala PL 30 00271 Helsinki. http://www.thl.fi/fi/tilastot/lastensuojelu. Palautetaan 31.1.2011 mennessä osoitteeseen: Lisätietoja: puh. 020 610 7234, tuula.kuoppala@thl.fi Salla Säkkinen puh. 020 610 7064, salla.sakkinen@thl.fi faksi 020 610 7497 Palautetaan 31.1.2011 mennessä osoitteeseen: THL PL 30 00271 Helsinki Kunta

Läs mer

DOM 2006-10-20 Meddelad i Stockholm

DOM 2006-10-20 Meddelad i Stockholm STOCKHOLMS TINGSRÄTT Avdelning 30 PARTER Kärande Kungliga biblioteket Box 5039 102 41 STOCKHOLM DOM 2006-10-20 Meddelad i Stockholm Ombud: verksjuristen Susanna Broms, adress som ovan Sid 1 (5) Mål nr

Läs mer

Strömborgska skolan, fastighetens skick (utkast, bilaga till sektionen 27.10-15)

Strömborgska skolan, fastighetens skick (utkast, bilaga till sektionen 27.10-15) Strömborgska skolan, fastighetens skick (utkast, bilaga till sektionen 27.10-15) Stadens egen bedömning: 1. Sedan 2008 talat om en grundrenovering av fastigheten 2. Planeringsgrupp för enhetsskola 2009

Läs mer

*) P.g.a. den låga tillväxttakten kan torven inte betraktas som förnybar trots att den brukar räknas till gruppen biobränslen.

*) P.g.a. den låga tillväxttakten kan torven inte betraktas som förnybar trots att den brukar räknas till gruppen biobränslen. Så tillverkas el Elproduktionen i Sverige består främst av vattenkraft och kärnkraft. Dessa svarar tillsammans för över 90 procent av elproduktionen. Resten produceras främst med fossila bränslen genom

Läs mer

Arrangörer:/Järjestäjät: Finlands Svenska Idrott Motionsföreningen Topptrim r.f. EKENÄS 2.9.2012 T:SAARI. www.topptrim.fi

Arrangörer:/Järjestäjät: Finlands Svenska Idrott Motionsföreningen Topptrim r.f. EKENÄS 2.9.2012 T:SAARI. www.topptrim.fi Arrangörer:/Järjestäjät: Finlands Svenska Idrott Motionsföreningen Topptrim r.f. EKENÄS 2.9.2012 T:SAARI www.topptrim.fi Glatt spelhumör på de Röda båtarna! Östersjöns gladaste flotta hälsar alla grupper

Läs mer

TIPS OCH KÄNDA FEL. BOOK-IT version 7.1 2015-08-13

TIPS OCH KÄNDA FEL. BOOK-IT version 7.1 2015-08-13 TIPS OCH KÄNDA FEL BOOK-IT version 7.1 2015-08-13 Axiell Sverige AB, Box 24014, 224 21 Lund Fältspatv. 4, 224 21 Lund, tel: 046-2700 400, e-post: axiellsverige@axiell.com Innehållsförteckning Klient...

Läs mer

Sollefteå kommun Vallaskolan

Sollefteå kommun Vallaskolan Välkomna till ett nytt läsår! Nu har ett nytt läsår börjat och vi känner oss glada över att era barn åter är i skolan. Vi hoppas att ni har haft en fin sommar tillsammans och att ni känner er redo inför

Läs mer