Sipoon, Askolan, Pornaisten ja Porvoon kirjastot muodostavat PORSSE-kirjastoverkon.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Sipoon, Askolan, Pornaisten ja Porvoon kirjastot muodostavat PORSSE-kirjastoverkon."

Transkript

1 SIPOON KUNNANKIRJASTON KÄYTTÖSÄÄNNÖT Sipoon pääkirjasto, Söderkullan kirjasto ja kirjastoauto tarjoavat maksuttomasti käytettäväksi kirjoja, sanoma- ja aikakauslehtiä, av-aineistoa, tietokantoja sekä tietoverkkoyhteyksiä. Sipoon, Askolan, Pornaisten ja Porvoon kirjastot muodostavat PORSSE-kirjastoverkon. KIRJASTOKORTTI Lainausoikeuden ja kirjastokortin saa esittämällä kuvallisen henkilöllisyystodistuksen ja ilmoittamalla yhteystietonsa. Ensimmäinen kirjastokortti on ilmainen. Kadonneen tai vahingoittuneen kirjastokortin uusiminen on maksullista. Nimen- ja yhteystietojen muutokset on ilmoitettava viipymättä kirjastolle. Alle 15-vuotias saa kirjastokortin huoltajan kirjallisella suostumuksella. Kortteja ei kuitenkaan myönnetä alle 7-vuotiaille lapsille. Huoltaja on vastuussa lapsen lainaamasta aineistosta. Koulu, päiväkoti tai muu yhteisö tai laitos voi saada kirjastokortin täysi-ikäisen takaajan kirjallisella suostumuksella. Takaaja on vastuussa yhteisön kortilla lainatusta aineistosta. Kirjastokortti on henkilökohtainen. Kortin haltija on vastuussa lainatusta aineistosta. Vastuu koskee myös kadonneella kortilla lainattua aineistoa, kunnes kortista on tehty katoamisilmoitus. Sipoon kunnankirjastosta saatu kirjastokortti oikeuttaa lainaamaan myös muissa PORSSEkirjastoissa (Porvoo, Askola ja Pornainen) kunkin kirjaston käyttösääntöjen mukaan. LAINAUS Lainattaessa tulee esittää kirjastokortti. Lainaaja saa lainatessaan kuitin, jossa on hänen asiakasnumeronsa, luettelo lainatusta aineistosta sekä jokaisen lainan eräpäivä. Lainausaika on aineistosta riippuen kaksi tai neljä viikkoa. Aineiston voi lainata uudelleen, jos siitä ei ole varauksia. Uusimisen voi tehdä enintään viidesti lainaa kohden. Enimmäismäärä samalla kertaa lainassa olevalle aineistolle on 60 nimekettä. Av-aineistoa koskevat erilliset rajoitukset. Videotallenteita voi lainata ainoastaan koteloon merkityn ikärajoituksen ylittänyt henkilö. Kirjasto ei vastaa mahdollisista tallenteiden lainaajan laitteille aiheuttamista vahingoista Lainojen uusimisen sekä kokoelmista tehtävät varaukset voi tehdä myös puhelimitse tai Internetin kautta PORSSE-verkkokirjastosta. Varauksista peritään erillinen maksu. PALAUTUS Lainatun aineiston voi palauttaa kaikkiin PORSSE-kirjastoihin. Lainat tulee palauttaa viimeistään eräpäivään mennessä. Kirjastojen aukioloajan ulkopuolella aineiston voi palauttaa kirjaston palautusluukkuun, jolloin nimeke kirjautuu palautetuksi seuraavana aukiolopäivänä.

2 Eräpäivän jälkeen palautettavasta aineistosta peritään myöhästymismaksu. Jos kirjaston on ryhdyttävä perintätoimenpiteisiin, maksaa lainaaja siitä aiheutuvat kulut. Lainatun aineiston palauttamatta jättäminen tai maksamattomien maksujen laiminlyönti aiheuttaa lainausoikeuden menetyksen. Lainauskielto koskee kaikkia PORSSE-kirjastoja. Lainausoikeus palautetaan, kun lainaaja on palauttanut aineiston tai maksanut kirjaston saatavat. Kadonnut tai turmeltunut aineisto korvataan ensisijaisesti tuomalla tilalle uusi kappale, toissijaisesti maksamalla kirjaston määräämä korvaus. Kirjasto ei lunasta takaisin aikaisemmin korvattua aineistoa. Useista eri osista koostuva aineistopaketti korvataan kokonaisuudessaan, jos sitä ei voida täydentää. Videoteosta ei voi tekijänoikeussäännösten vuoksi korvata uudella. KAUKOLAINAT Aineisto, jota ei löydy Sipoon kunnankirjaston tai muiden PORSSE-kirjastojen kokoelmista, voidaan välittää muista kirjastoista kaukolainasääntöjä ja lainan antaneen kirjaston ehtoja noudattaen. Kaukolainat ovat maksullisia. Kaukolainat voi uusia, mikäli lainan lähettänyt kirjasto sen sallii eikä niistä ei ole varauksia. Kaukolainojen uusimiseksi tulee ottaa yhteyttä lainan toimittaneeseen Sipoon kunnankirjaston toimipisteeseen, jonka henkilökunta hoitaa uusimisen ja ilmoittaa uuden eräpäivän. Kaukolainattu aineisto on palautettava siihen toimipisteeseen, jonka kautta se on tilattu ja toimitettu. Kaukolainoja ei voi jättää palautusluukkuun, vaan ne tulee tuoda palvelutiskille. TIETOSUOJA Lainaajan henkilö- ja osoitetiedot tallennetaan PORSSE-kirjastojen yhteiseen lainaajarekisteriin. Tietojen käsittelyssä noudatetaan henkilötietolakia. Kaikki lainaajan tiedot ovat luottamuksellisia. Kirjasto luovuttaa asiakastietoja ainoastaan perintätilanteissa kirjaston käyttämälle perintätoimistolle. Lainaaja voi halutessaan tarkistaa itseään koskevat rekisteritiedot. Takaajalla ja vanhemmilla on oikeus tarkistaa lapseen kohdistuvat kirjaston saatavat. Kirjaston lainausrekisteriä käytetään ainoastaan lainausten valvontaan sekä tilastointiin. Tiedot yksittäisten asiakkaiden lainaamista nimekkeistä eivät tallennu tietokantaan, vaan lainat poistuvat asiakkaan käyttäjätiedoista palauttamisen jälkeen. KIRJASTOJEN TILAT Sipoon kunnankirjaston toimipisteiden asiakastilat ovat kaikille avoimia. Kirjastossa on otettava huomioon muut asiakkaat. Kirjaston henkilökunta voi poistaa häiritsevästi käyttäytyvän asiakkaan kirjaston tiloista. Vakavissa tai toistuvissa häiriö- tai ilkivaltatilanteissa kirjasto voi langettaa asiakkaalle määräaikaisen porttikiellon. Ulkopuoliset tahot voivat järjestää kirjastoon soveltuvia tapahtumiaan kirjastojen tiloissa sopimuksen mukaan.

3 KIRJASTOJEN ASIAKASTIETOKONEET Tietokoneet ovat asiakkaiden yhteisessä käytössä. Tietokoneita ei saa käyttää häiritsevästi tai laittomaan toimintaan. Ilman ajanvarausta käytettäviä tietokoneita voi käyttää korkeintaan 15 minuuttia kerrallaan. Ne on tarkoitettu tiedonhakuun, sähköpostin lukemiseen sekä muuhun lyhytaikaiseen käyttöön. Pelaaminen niillä on kielletty. Muille koneille on varattava aika henkilökunnalta. Koneen voi varata korkeintaan tunniksi kerrallaan. Ajanvaraus tapahtuu kirjastokortilla. Pitempiaikaiseen työskentelyyn voi varata kirjastokorttia vastaan tiskiltä käyttöönsä kannettavan tietokoneen. Kannettava on tarkoitettu ainoastaan kirjoittamiseen sekä muuhun työntekoon kirjaston tiloissa. Nikkilän pääkirjaston sekä Söderkullan kirjaston tiloissa on langaton verkko, joka on asiakkaiden vapaasti käytettävissä. Langaton verkko on avoin, eli sen käyttöön ei tarvita erillisiä tunnuksia. ASIAKASPALAUTE Sipoon kunnankirjaston palveluja koskevaa palautetta sekä toivomuksia voi esittää kirjastojen henkilökunnalle tai kunnan kulttuurijohtajalle.

4 ANVÄNDNINGSREGLER FÖR SIBBO KOMMUNBIBLIOTEK Sibbo huvudbibliotek, Söderkulla bibliotek och bokbussen ställer avgiftsfritt böcker, tidningar och tidsskrifter, av-material, databaser och nätverksförbindelser till kommuninvånarnas förfogande. Biblioteken i Sibbo, Askola, Borgnäs och Borgå bildar biblioteksnätverket PORSSE. BIBLIOTEKSKORT För att få lånerätt och ett bibliotekskort ska låntagaren visa upp ett identitetsbevis med foto och ange sina kontaktuppgifter. Första bibliotekskortet är gratis. Ett försvunnet eller skadat kort ersätts med ett nytt mot avgift. Ändringar av namn- och kontaktuppgifter bör omedelbart meddelas till biblioteket. Barn under 15 år beviljas bibliotekskort med skriftligt samtycke av vårdnadshavaren. Bibliotekskort beviljas dock inte till barn under 7 år. Vårdnadshavaren är ansvarig för material som barnet lånat. Skolor, daghem eller andra samfund och inrättningar kan också beviljas bibliotekskort. För detta krävs ett skriftligt samtycke av en myndig person, som ansvarar för materialet som lånats med samfundets kort. Bibliotekskortet är personligt. Kortinnehavaren är ansvarig för lånat material. Ansvaret gäller också material som lånats på ett försvunnet kort ända tills anmälan om försvinnandet gjorts. Ett bibliotekskort som har utfärdats av Sibbo kommunbibliotek ger lånerätt även vid de andra PORSSE-biblioteken (Borgå, Askola och Borgnäs) enligt respektive biblioteks användningsregler. UTLÅNING Vid lån ska bibliotekskortet visas upp. Låntagaren får ett kvitto, där kundnumret, en förteckning över lånat material och förfallodagen för varje enskilt lån finns angivna. Lånetiden är två eller fyra veckor beroende på materialet. Materialet kan lånas på nytt, om ingen har reserverat det. Lånen kan förnyas högst fem gånger. Låntagaren kan ha högst 60 lån samtidigt. För av-material gäller särskilda begränsningar. Videoinspelningar kan lånas endast av personer som överskridit den åldersgräns som finns angiven på fodralet. Biblioteket ansvarar inte för skador som dessa eventuellt förorsakar låntagarens apparater. Det går också att förnya lån och göra reserveringar per telefon eller via internet på PORSSEnätbiblioteket. För reserveringar tas en separat avgift ut. ÅTERLÄMNING Det lånade materialet kan återlämnas till alla PORSSE-bibliotek. Lånen ska återlämnas senast på förfallodagen. Utanför bibliotekens öppettider kan material returneras via bibliotekets återlämningslucka. Detta material registreras som återlämnat följande öppethållningsdag.

5 För material som återlämnats efter förfallodagen uttas en förseningsavgift. Om biblioteket måste vidta indrivningsåtgärder betalar låntagaren kostnaderna för dem. En låntagare som inte återlämnar lånen eller som har obetalda avgifter förlorar sin lånerätt. Låneförbudet gäller alla PORSSEbibliotek. Låntagaren återfår lånerätten när han eller hon lämnat tillbaka materialet eller betalat de utestående fordringarna till biblioteket. Låntagaren bör ersätta försvunnet eller skadat material i första hand genom att skaffa ett nytt motsvarande exemplar, i andra hand genom att betala ett ersättningsbelopp som biblioteket bestämmer. Biblioteket återinlöser inte tidigare ersatt material. Ett materialpaket som består av flera olika delar ersätts i sin helhet om det inte kan kompletteras. Videoinspelningar kan inte ersättas på grund av upphovsrättsbestämmelserna. FJÄRRLÅN Material som inte finns i Sibbo kommunbiblioteks eller de andra PORSSE-bibliotekens samlingar kan förmedlas från andra bibliotek med iakttagande av reglerna för fjärrlån och det långivande bibliotekets villkor. Fjärrlånen är avgiftsbelagda. Fjärrlån kan förnyas om det långivande biblioteket samtycker eller om ingen annan reserverat materialet. För att förnya fjärrlån bör låntagaren kontakta det bibliotek som förmedlat lånet varefter personalen förnyar lånet och meddelar den nya återlämningsdagen. Fjärrlån bör returneras till det bibliotek som beställt och förmedlat lånet. Fjärrlån kan inte returneras via återlämningsluckan utan de måste returneras till betjäningsdisken. DATASEKRETESS Låntagarens person- och adressuppgifter lagras i PORSSE-bibliotekens gemensamma låntagarregister. Personuppgiftslagen iakttas vid behandlingen av uppgifterna. Alla uppgifter om låntagaren är konfidentiella. Personuppgifter ges endast ut i indrivningssituationer till den indrivningsbyrå som biblioteket anlitar. Låntagaren har rätt att kontrollera sina egna registeruppgifter. En ansvarsperson och föräldrarna har rätt att kontrollera de utestående fordringar som biblioteket har på ett barn de ansvarar för. Bibliotekets låneregister används endast för låneövervakning och statistik. Uppgifter om material som enskilda lånetagare lånat lagras inte i databasen utan utlåningarna försvinner ur användaruppgifterna då kunden återlämnar materialet. BIBLIOTEKETS LOKALER Sibbo kommunbiblioteks lokaler är öppna för alla. I biblioteket bör man ta hänsyn till andra kunder. Bibliotekets personal kan uppmana en kund som uppträder störande att avlägsna sig från bibliotekets lokaler. Vid upprepat störande beteende och återkommande skadegörelse kan biblioteket ge kunden portförbud för viss tid. Enligt överenskommelse kan tillställningar som lämpar sig för biblioteket ordnas i bibliotekets lokaler av utomstående arrangörer. BIBLIOTEKETS KUNDDATORER

6 Kunddatorerna är tillgängliga för alla bibliotekskunder. Datorerna får inte användas på ett störande sätt eller för olaglig verksamhet. Datorerna utan tidsreservering får användas högst 15 minuter åt gången. De är avsedda för informationssökning, läsning av e-post och annat kortvarigt bruk. Det är förbjudet att spela på dessa datorer. Till de andra datorerna bör kunderna reservera tid hos personalen. Datorerna kan reserveras för högst en timme åt gången. Tiden reserveras genom att visa upp bibliotekskortet. För långvarigare bruk kan kunderna låna bärbara datorer vid disken genom att visa upp bibliotekskortet. Dessa datorer är avsedda endast för skrivning och annat arbete i bibliotekets lokaler. Huvudbiblioteket i Nickby och Söderkulla bibliotek har tillgång till ett trådlöst nät, som fritt kan användas av kunderna. Det trådlösa nätet är öppet, dvs. inga separata koder behövs. KUNDRESPONS Respons på Sibbo kommunbiblioteks tjänster och eventuella önskemål kan framföras till bibliotekets personal eller kommunens kulturdirektör.

VASKI-BIBLIOTEKENS ANVÄNDARREGLER. fr.o.m. 1.1.2013

VASKI-BIBLIOTEKENS ANVÄNDARREGLER. fr.o.m. 1.1.2013 VASKI-BIBLIOTEKENS ANVÄNDARREGLER fr.o.m. 1.1.2013 VASKI-bibliotekens användarregler Till VASKI-biblioteken hör stadsbiblioteken i Åbo, S:t Karins, Letala, Nådendal, Pemar, Reso och Nystad samt kommunbiblioteken

Läs mer

HelMet-bibliotekets låneregler

HelMet-bibliotekets låneregler Till våra kunder HelMet-bibliotekets låneregler HelMet är en förkortning av Helsinki Metropolitan Area Libraries. Invånarna i Esbo, Grankulla, Helsingfors och Vanda har rätt att använda bibliotekstjänsterna

Läs mer

VASKIBIBLIOTEKENS ANVÄNDARREGLER. fr.o.m. 1.1.2014

VASKIBIBLIOTEKENS ANVÄNDARREGLER. fr.o.m. 1.1.2014 VASKIBIBLIOTEKENS ANVÄNDARREGLER fr.o.m. 1.1.2014 1 Vaskibibliotekens användarregler Dessa användarregler gäller alla Vaskibibliotek. Användarreglerna gäller från den 1 januari 2014. I biblioteket kan

Läs mer

Regler och rutiner för det gemensamma biblioteksdatasystemet inom Bibliotek Skåne Nordväst

Regler och rutiner för det gemensamma biblioteksdatasystemet inom Bibliotek Skåne Nordväst Regler och rutiner för det gemensamma biblioteksdatasystemet inom Bibliotek Skåne Nordväst Version 2.1 2012-08-28 2012-02-27 Innehållsförteckning 1. Inledning 1.1 Syfte 1.2 Ansvarsfördelning 2. Låntagarregister

Läs mer

R I K S D A G S- B I B L I O T E K E T. Biblioteket för dig som behöver information om samhälle, juridik och riksdag

R I K S D A G S- B I B L I O T E K E T. Biblioteket för dig som behöver information om samhälle, juridik och riksdag R I K S D A G S- B I B L I O T E K E T Biblioteket för dig som behöver information om samhälle, juridik och riksdag 1872 Riksdagsbiblioteket inrättas 1913 Riksdagsbiblioteket öppnas för alla Riksdagsbiblioteket

Läs mer

Regler och avgifter för Biblioteken i Norrbotten: förslag inför Bibliotek 2013

Regler och avgifter för Biblioteken i Norrbotten: förslag inför Bibliotek 2013 - 1 - Regler och avgifter för Biblioteken i Norrbotten: förslag inför Bibliotek 2013 Reviderad 2011-02-01 Inledning och kommentarer Arbetsgruppen för regler och avgifter har bestått av: Britta Bergman,

Läs mer

Pedersöre info. Avbytare med viktigt uppdrag. Lomittajan työtä arvostetaan. Informationsblad för Pedersöre kommun Pedersören kunnan tiedotuslehti

Pedersöre info. Avbytare med viktigt uppdrag. Lomittajan työtä arvostetaan. Informationsblad för Pedersöre kommun Pedersören kunnan tiedotuslehti 1 2013 Pedersöre info Lomittajan työtä arvostetaan Avbytare med viktigt uppdrag Informationsblad för Pedersöre kommun Pedersören kunnan tiedotuslehti Strategi i arbete När det gäller framtidsarbete så

Läs mer

Hur lånar jag på biblioteket?

Hur lånar jag på biblioteket? Bibliotekets startsida / Hur lånar jag på biblioteket? Hur lånar jag på biblioteket? På biblioteket kan du låna böcker, filmer, cd-skivor, tidskrifter och annat. För att låna behöver du ett bibliotekskort.

Läs mer

1 000 kr 350 kr 245 kr 1 350 kr 5 896 % 2 000 kr * 500 kr 350 kr 2 500 kr 1 822 % 3 000 kr ** 650 kr 455 kr 3 650 kr 1 183 %

1 000 kr 350 kr 245 kr 1 350 kr 5 896 % 2 000 kr * 500 kr 350 kr 2 500 kr 1 822 % 3 000 kr ** 650 kr 455 kr 3 650 kr 1 183 % Allmänna villkor Expresskredit Norden AB (hädanefter långivaren) förmedlar blancolån via SMS och på webben (sammanfattas hädanefter som mikrolån) till privatpersoner (hädanefter låntagaren) som uppfyller

Läs mer

och och socialtjänstens skyldigheter

och och socialtjänstens skyldigheter GOTLANDS KOMMUN Social- och omsorgsförvaltningen GOTLANDS Individ- och familjeomsorgen KOMMUN Social- Barn- och och familj omsorgsförvaltningen Individ- och familjeomsorgen Barn- och familj Barns rättigheter

Läs mer

Lånevillkor. Allmän information. Lån. Återbetalning och avbetalning. Kostnader. Ränta. S&A Sverige AB 556678-2677, januari 2015

Lånevillkor. Allmän information. Lån. Återbetalning och avbetalning. Kostnader. Ränta. S&A Sverige AB 556678-2677, januari 2015 Lånevillkor S&A Sverige AB 556678-2677, januari 2015 Allmän information Långivare är S&A Sverige AB 556678-2677. S&A Sverige AB (Långivaren) förmedlar via Internet lån till privatpersoner (Låntagaren)

Läs mer

Villkor. Allmän information. Lån. Återbetalning och avbetalning. Kostnader. Ränta. S&A Sverige AB 556678-2677, januari 2015

Villkor. Allmän information. Lån. Återbetalning och avbetalning. Kostnader. Ränta. S&A Sverige AB 556678-2677, januari 2015 Villkor S&A Sverige AB 556678-2677, januari 2015 Allmän information Långivare är S&A Sverige AB 556678-2677. S&A Sverige AB (Långivaren) förmedlar via Internet lån till privatpersoner (Låntagaren) som

Läs mer

Konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Lättläst version

Konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Lättläst version Konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning Lättläst version Konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning Här är konventionen omskriven till lättläst. Allt viktigt

Läs mer

Lånevillkor. Allmän information. Lån. Återbetalning och avbetalning. S&A Sverige AB 556678-2677, december 2014

Lånevillkor. Allmän information. Lån. Återbetalning och avbetalning. S&A Sverige AB 556678-2677, december 2014 Lånevillkor S&A Sverige AB 556678-2677, december 2014 Allmän information Långivare är S&A Sverige AB 556678-2677. S&A Sverige AB (Långivaren) förmedlar via Internet lån till privatpersoner (Låntagaren)

Läs mer

Lag om domännamn. Given i Helsingfors den 13 mars 2003. I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs: Allmänna bestämmelser.

Lag om domännamn. Given i Helsingfors den 13 mars 2003. I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs: Allmänna bestämmelser. Given i Helsingfors den 13 mars 2003 Lag om domännamn I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs: Allmänna bestämmelser 1 Lagens syfte Syftet med denna lag är att främja informationssamhällets serviceutbud

Läs mer

Privatlån. 4 Dröjsmålsränta och förseningsavgift. 1 Definitioner. 2 Ränta. 5 Avgifter och kostnader. 3 Det totala beloppet som ska betalas

Privatlån. 4 Dröjsmålsränta och förseningsavgift. 1 Definitioner. 2 Ränta. 5 Avgifter och kostnader. 3 Det totala beloppet som ska betalas Allmänna villkor från 2011-03-01 1 Definitioner Effektiv ränta avser kreditkostnad (ränta och särskilda avgifter) angiven som en årlig ränta beräknad på kreditbeloppet, i förekommande fall med hänsyn tagen

Läs mer

Handelsbankens allmänna kortvillkor

Handelsbankens allmänna kortvillkor Innehåll 1. Tillämpningsområde 1 2. Definitioner 1 3. Kommunikation mellan Handelsbanken och kontohavaren 3 3.1. Rätten till information om villkoren och förhandsinformation under avtalsförhållandet 3

Läs mer

Kunden avser den person som inte är försäljare och som ingår eller har ingått ett kundavtal eller använder Watson

Kunden avser den person som inte är försäljare och som ingår eller har ingått ett kundavtal eller använder Watson SPECIALVILLKOR FÖR TJÄNSTEN WATSON WATSON NORDIC AB 1. Tillämpning och definitioner 1.1. Dessa avtalsvillkor tillämpas på användning av Watson tv- och beställfilmstjänsten (nedan Watson) och de fastställer

Läs mer

Samlink Customer CA - Certifieringspraxis

Samlink Customer CA - Certifieringspraxis Samlink Customer CA Versio 1.0 18.09.2009 Gäller fr.o.m. 22.09.2009 Samlink Customer CA - Certifieringspraxis WS-Materialtjänster för certifikat OID: 1.2.246.558.10.09704098.11.1. 2 (43) Sisällysluettelo

Läs mer

Arviomuistio viittomakielilain tarpeesta. Bedömningspromemoria om behovet av en teckenspråkslag. Lausuntotiivistelmä. Sammandrag av utlåtandena

Arviomuistio viittomakielilain tarpeesta. Bedömningspromemoria om behovet av en teckenspråkslag. Lausuntotiivistelmä. Sammandrag av utlåtandena 36/2013 Arviomuistio viittomakielilain tarpeesta Lausuntotiivistelmä Bedömningspromemoria om behovet av en teckenspråkslag Sammandrag av utlåtandena 36/2013 Arviomuistio viittomakielilain tarpeesta Lausuntotiivistelmä

Läs mer

Förskolan ska främja allsidiga kontakter och social gemenskap och förbereda barnen för fortsatt utbildning.

Förskolan ska främja allsidiga kontakter och social gemenskap och förbereda barnen för fortsatt utbildning. Svensk författningssamling (SFS) Observera: att det kan förekomma fel i författningstexterna. I de flesta fall finns bilagorna med. Bilagor som består av bilder, kartor, uppställningar i många spalter

Läs mer

Svar på frågeställningar från URV

Svar på frågeställningar från URV Svensk biblioteksförening Utvecklingsrådet för verksamhetsfrågor (URV) 2015-01- 26 Svar på frågeställningar från URV Tillgång till biblioteksdata för icke biblioteksanställda Kan man ge fritidsledare på

Läs mer

Kreditkort Privat. 1 Definitioner med mera. 2 Allmän produktbeskrivning. Allmänna villkor. Gäller från 2012-04-14. 1.

Kreditkort Privat. 1 Definitioner med mera. 2 Allmän produktbeskrivning. Allmänna villkor. Gäller från 2012-04-14. 1. Allmänna villkor Kreditkort Privat Gäller från 2012-04-14 1 Definitioner med mera 1.1 Definitioner Banken är i detta avtal Länsförsäkringar Bank AB (publ). Banken är kortutgivare och kreditgivare. Bankdag

Läs mer

König sekretesspolicy

König sekretesspolicy På Nedis vi tror att, som vår besökare online har du rätt att få veta vår praxis gällande den information vi samlar in när du besöker våra webbplatser, och vilken typ av information som samlas in. Denna

Läs mer

ANSÖKAN OM APOTEKSKONTO Kreditgivarens exemplar

ANSÖKAN OM APOTEKSKONTO Kreditgivarens exemplar ANSÖKAN OM APOTEKSKONTO Kreditgivarens exemplar Kreditgivare PayEx Credit AB Organisationsnummer 556735-5671 Personnummer sökande (kontohavare) _ Gatuadress S:t Hansplan 1 Telefonnummer: 0498-20 15 20

Läs mer

GÖR UPP EN DATASKYDDSBESKRIVNING!

GÖR UPP EN DATASKYDDSBESKRIVNING! DATAOMBUDSMANNENS BYRÅ GÖR UPP EN DATASKYDDSBESKRIVNING! Uppdaterad 27.07.2010 www.tietosuoja.fi Enligt personuppgiftslagen skall alla nättjänster som samlar in personuppgifter förses med en tillbörlig

Läs mer

2. Medlemskap i Elixir Fitness

2. Medlemskap i Elixir Fitness 2. Medlemskap i Elixir Fitness 2.1 Medlemskap i Elixir Fitness kan sökas av person som är myndig eller vid annat förhållande får sin ansökan om medlemskap skriftligen godkänd på Medlemsavtalet av målsman,

Läs mer

6XVDQQD%URPV.XQJOLJDELEOLRWHNHW (powerpoint-presentation finns på http://www.skane.se/default.aspx?id=5686) %LEOLRWHNHWRFKOnQWDJDUQD

6XVDQQD%URPV.XQJOLJDELEOLRWHNHW (powerpoint-presentation finns på http://www.skane.se/default.aspx?id=5686) %LEOLRWHNHWRFKOnQWDJDUQD %LEOLRWHNVMXULGLN Anteckningar från Länsbibliotek Skånes dag om biblioteksjuridik Malmö 10 februari 2006 6XVDQQD%URPV.XQJOLJDELEOLRWHNHW (powerpoint-presentation finns på http://www.skane.se/default.aspx?id=5686)

Läs mer

5.3 Eleven ansvarar själv för att data som lagras i Datorutrustningen säkerhetskopieras.

5.3 Eleven ansvarar själv för att data som lagras i Datorutrustningen säkerhetskopieras. AVTALSVILLKOR VID LÅN AV DATORUTRUSTNING 2014-08-18 1 Allmänna villkor 1.1 Detta avtal reglerar villkoren för elevens lån av en bärbar persondator med kringutrustning inklusive programvaror (nedan kallat

Läs mer