Regler och rutiner för det gemensamma biblioteksdatasystemet inom Bibliotek Skåne Nordväst

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Regler och rutiner för det gemensamma biblioteksdatasystemet inom Bibliotek Skåne Nordväst"

Transkript

1 Regler och rutiner för det gemensamma biblioteksdatasystemet inom Bibliotek Skåne Nordväst Version

2 Innehållsförteckning 1. Inledning 1.1 Syfte 1.2 Ansvarsfördelning 2. Låntagarregister 2.1 Inledning 2.2 Registrering av ny låntagare 2.3 Skyddad adress 2.4 Sekretess 2.5 PIN-kod 2.6 Bibliotekskort för barn 2.7 Bibliotekskort för institutioner 2.8 Adressuppdatering från SPAR 2.9 Spärr av låntagare 2.10 Meddelande till låntagare 3. Cirkulation 3.1Utlån 3.2 Återlämning 3.3 Omlån 3.4 Förseningsavgifter 3.5 Ersättning för skadat eller förkommet material 3.6 Övertidsvarning 3.7 Påminnelser och krav 4. Reservationer 4.1 Reservationer 4.2 Kortare lånetid vid lång kö 4.3 Aviseringar 5. Lån mellan bibliotek 5.1. Lånekedjan 5.2. Undantag från lån mellan biblioteken 6. Transporter 6.1. Etiketter och märkning av media 7. Uppsökande verksamhet 7.1. Allmänt 7.2. Gemensamma regler 8. Drift 8.1. Inledning 8.2. Ansvarsfunktioner

3 9. Bilaga 1 Avgifter 9.1. Gemensamma avgifter 9.2. Ej gemensamma avgifter 10. Bilaga 2 Lokala biblioteksbegränsningar 11. Bilaga 3 Aktuella lånetider 12. Bilaga 4 Mallar för registrering av låntagare

4 1. Inledning 1.1 Syfte Detta dokument beskriver det gemensamma regelverk som gäller för de bibliotek som är anslutna till Bibliotek Skåne Nordväst. Det är inte en manual i systemets användning utan fokuserar på rutiner som måste vara gemensamma för att användarna ska få en effektiv och enhetlig service. Regelverket är framtaget av en arbetsgrupp med representanter från de deltagande biblioteken och förankrat hos styrgruppen för det gemensamma systemet. Tanken är att dokumentet ska fungera som ett levande dokument, som uppdateras och förändras när behoven kräver det. Gemensamma regler och rutiner tillämpas f o m 1 mars Ansvarsfördelning Ansvar, befogenheter och åtaganden regleras i det driftavtal som är upprättat mellan de deltagande kommunerna. En styrgrupp bestående av biblioteksansvariga i kommunerna fattar beslut av policykaraktär, t ex frågor som gäller låneregler eller införande av nya gemensamma rutiner. Frågor om avgifter förbereds i styrgruppen men beslutas i behörig instans i respektive kommun. Gemensamma investeringar beslutas också i styrgruppen. Varje kommun ansvarar för sin biblioteksverksamhet. Gemensamma angelägenheter som gäller bibliotekssystemet regleras i driftsavtalet. I planerings- och uppföljningsarbete bör det finnas en öppenhet för att diskutera förhållningssätt, strategier och visioner, samt ett generöst utbyte av statistik, policies, verksamhets- och kompetensutvecklingsplaner mm. Varje kommun ansvarar för att Personuppgiftslagens regler för hantering av personuppgifter följs. Varje kommun ansvarar för att de sekretessregler som gäller för bibliotekslån är kända av personalen och följs. 2. Låntagarregister 2.1 Inledning Låntagarregistret innehåller bl. a. kontaktuppgifter samt låntagarnas lån, reservationer, och skulder. Uppgifterna om lån och reservationer är sekretessbelagda (Sekretesslagen, 9 kap, 22 ). Mallar för hur olika låntagarkategorier ska registreras finns i Bilaga Registrering av ny låntagare Vid registrering av ny låntagare krävs fotolegitimation för personer som är 18 år och äldre och ett undertecknat låneavtal/sekretessacceptans. Giltighetstiden sätts till minst 5 år. För barn och ungdomar under 18 år krävs av målsman undertecknat låneavtal/sekretessacceptans. Giltighetstiden på barns och ungdomars bibliotekskort sätts till det datum då låntagaren fyller 18 år. Vid förlängning av giltighetstiden efter 18-årsdagen ska den unge själv underteckna låneavtal/sekretessacceptans.

5 Inhämtning av uppgifter från elevregister kan förekomma från de kommuner som använder detta. Uppgifterna uppdateras då enligt överenskommelse mot biblioteksdatasystemet. Som en följd av sekretesslagen måste den registrerade personen informeras om att personal från andra kommuners bibliotek kommer att få tillgång till registrerade uppgifter. Den registrerade personen eller målsman för barn under 18 år, måste ge sitt samtycke till detta genom att skriva på en sekretessacceptans. Undertecknade låneavtal/sekretessacceptanser arkiveras av respektive bibliotek. Boken-kommer-låntagare måste ge sitt samtycke till att uppgifter om tidigare lån sparas. Personer utan fullständigt personnummer får bibliotekskort mot uppvisande av fotolegitimation. Eventuell adress i annat land eller på annan ort, skrivs in i ordinarie adressfält och lokal adress i tillfällig-adress-fältet. Kortet ges begränsad giltighetstid på tre månader, så att adressen ska kunna kontrolleras. Det är kostnadsfritt att skaffa bibliotekskort. Om kortet tappas bort och måste ersättas, tas en avgift ut. (Se bilaga 1 för aktuella priser) 2.3 Skyddad adress Det finns hantering i SPAR för personer med skyddad adress. 2.4 Sekretess Information om sekretess ska tydligt framgå av låneregler och informationsmaterial som lämnas ut vid anskaffande av bibliotekskort. 2.5 PIN-kod Låntagare som önskar använda sig av självbetjäning och tjänster som erbjuds via Internet får en PIN-kod. PIN-koden registreras mot uppvisande av fotolegitimation. Av låntagare under 18 år krävs ingen fotolegitimation. PIN-kod lämnas inte ut per telefon. Däremot kan den lämnas per e-post till den e-postadress som finns registrerad i bibliotekssystemet. 2.6 Bibliotekskort för barn För barn och ungdomar under 18 år används samma bibliotekskort som för vuxna. Skillnaden är att kortet inte belastas med förseningsavgifter. Det finns ingen nedre åldersgräns för när barnen kan få ett bibliotekskort Bibliotekskort för institutioner Varje bibliotek bedömer vilka institutioner som kan få s k institutionskort. Här omfattas också tjänstekort för skolpersonal etc. Lånereglerna för institutions- och tjänstekort är gemensamma inom Bibliotek Skåne Nordväst och för att erhålla ett kort, krävs ett undertecknat låneavtal som beskriver de speciella regler som gäller för dessa låntagarkategorier. 2.8 Adressuppdatering från SPAR Systemet har en koppling till SPAR, ett offentligt person- och adressregister som innehåller uppgifter om alla folkbokförda personer i Sverige. En automatisk kontroll av adresser mot SPAR-registret görs en gång i månaden. Om uppgifterna i SPAR och systemets låntagarregister skiljer sig åt skrivs uppgifterna i låntagarregistrets fält för permanent adress över. Fälten för tillfällig adress, e-postadress och telefonnummer uppdateras inte av SPAR.

6 2.9 Spärr av låntagare Låntagare som har en skuld över ett visst belopp, överenskommet mellan alla biblioteken, spärras från lån tills skulden är lägre än spärrgränsen. Systemet lägger automatiskt in en spärr, när skulderna överstiger ett visst belopp. (Se bilaga 1 för aktuell spärrgräns) 2.10 Meddelande till låntagaren Alla meddelanden som skrivs i systemet ska vara försedda med signatur, biblioteksenhet och datum. 3. Cirkulation 3.1 Utlån För att få låna ska man vara inskriven som låntagare. Om man kan visa giltig fotolegitimation kan man, om man är inskriven, få låna över disk utan att bibliotekskortet är med. Det enskilda biblioteket kan ha begränsningar i antalet utlån per tillfälle av vissa media, t.ex. filmer eller skivor och särskilda åldersgränser för vissa media. (Se bilaga 2 för befintliga begränsningar) Den som lånar ska alltid kunna få ett lånekvitto. Låntagare som vill ha utskrift i större stil ska kunna få det från personalen. Lånekvitton från biblioteken ska vara standardiserade och försedda med uppgifter om det utlånande bibliotekets namn, öppettider, telefonnummer och webbadress till den gemensamma bibliotekskatalogen. Respektive bibliotek ansvarar själv för utseendet på sina lånekvitton. Lånetiden för respektive medier anges i bilaga Återlämning Vid återlämning avregistreras lånet från låntagarens konto men biblioteksdatasystemet ställs in så att personal kan se senaste låntagare på återlämnade medier 2 dagar efter återlämning. Medier ska kunna återlämnas på alla folkbibliotek inom Bibliotek Skåne Nordväst, även områdesbibliotek, närbibliotek, filialer och bokbussar. 3.3 Omlån Omlån innebär att ett tidigare registrerat lån förlängs på samma bibliotekskort. Låntagaren behöver inte visa upp boken för att omlån ska kunna genomföras. Låntagare ska kunna göra omlån av ickereserverade media i samband med besök på biblioteket, per telefon eller via bibliotekens webbkatalog. Omlånebegäran kan också skickas via e-post. Man får göra omlån upp till två gånger. Utöver nedanstående undantag kan alla böcker och media lånas om överallt. Fjärrlån. Omlånebegäran görs på det bibliotek som har förmedlat fjärrlånet. Det enskilda biblioteket kan välja att inte tillåta omlån för vissa media, t.ex. snabblån, DVD eller CD-skivor. (Se bilaga 2)

7 3.4 Förseningsavgifter Förseningsavgift uppstår automatiskt med en dags respit när en bok återlämnas eller omlånas och är försenad. Avgiften sparas i låntagarregistret tills den betalats. Olika medier kan ha olika avgift. Bibliotek med mycket begränsat öppethållande kan ha längre respit. Förseningsavgifter ska kunna betalas på alla folkbibliotek inom Bibliotek Skåne Nordväst. Låntagaren ska alltid kunna få ett kvitto på hur mycket som har betalats. Intäkter från förseningsavgifter behålls av det bibliotek där de betalas. Aktuella avgifter finns i Bilaga Ersättning för skadat eller förkommet material Utlånat material som skadas eller förkommer ska normalt ersättas av låntagaren. Hur materialet ersätts beror på vilket bibliotek som äger materialet och var det är lånat. Om materialet lämnas på ett bibliotek i den kommun som äger boken, kan ersättningen betalas antingen direkt över disk eller via faktura. Om materialet trots påminnelser inte återlämnas, fakturerar långivande bibliotek materialet, gallrar det ur katalogen och meddelar ägande bibliotek att materialet är gallrat. När värderingen av materialet görs ska man, förutom att ta ersättning för bokens värde, ta en hanteringskostnad för varje bok som ska ersättas. Om faktura skickats ut och låntagaren kommer tillbaka med böckerna, ska eventuella förseningsavgifter och en administrativ avgift per faktura betalas. Aktuella avgifter finns i Bilaga Förvarning Alla biblioteken i samarbetet erbjuder förvarning via e-post. 3.7 Påminnelser För lån som inte återlämnats när lånetiden gått ut skickas påminnelse till låntagaren. Påminnelse kan skickas med post, e-post eller SMS och skickas med följande intervall: Påminnelse efter 1 dag om den lånade titeln är reserverad eller är ett fjärrlån. Påminnelse 1 efter 7 dagar Efter ytterligare 7 dagar tas ett räkningsunderlag ut som hanteras enligt Bibliotek Skåne Nordvästs och ägande biblioteks/kommuns kravrutiner. 4. Reservationer 4.1 Reservationer En bok som är utlånad kan reserveras. Det innebär att en särskild titel markeras för en låntagares räkning. När boken återlämnas signalerar systemet att boken är reserverad. När boken aviseras meddelas låntagaren att boken finns att hämta. Reservationer kan göras av personalen på alla bibliotek som har cirkulationsmodul eller av låntagarna själva via webbkatalogen. Även innestående media kan reserveras, såväl via personalklienten som av låntagarna via webbkatalogen.

8 Reservationer kan göras i ett biblioteks bestånd för att hämtas ut på ett annat bibliotek. Biblioteken tar ut plocklistor under dagen för att fånga upp reserverade titlar. Om en reserverad titel inte går att hitta ska låntagare/reserverande bibliotek meddelas eller kan reservationen flyttas till annat bibliotek som äger titeln. Om en låntagare hittar en reserverad bok som står inne får han/hon låna den trots att den är reserverad av någon annan. 4.2 Kortare lånetid vid reservationskö När reservationerna är tre eller fler, begränsas lånetiden till 14 dagar. 4.3 Aviseringar Reserverade böcker aviseras av det bibliotek där boken ska hämtas. Aviseringtiden är i normalfallet 7 dagar. 5. Lån mellan bibliotek 5.1 Lånekedjan Alla böcker kan lånas mellan biblioteken, även nya böcker. Inköp ska dock alltid övervägas, särskilt om boken är ny eller har efterfrågats förut. Om personalen ska reservera en bok eller annat medium ska följande lånekedja tillämpas: 1. Lån inom den egna kommunen 2. Lån från något av de andra huvudbiblioteken 3. Lån från någon annan kommuns filial, när- eller områdesbibliotek 4. Fjärrlån Skolbibliotek ingår inte i lånekedjan Ljudböcker Ljudböcker kan lånas mellan biblioteken Bok & band, LL-material mm Material som innehåller bok & band, t ex lästräningsmaterial, lättläst m m, kan lånas mellan biblioteken Musik-CD, faktafilm, språkkurser Musik-cd, faktafilm, språkkurser mm lånas mellan biblioteken. 5.2 Undantag från lån mellan biblioteken Snabblån Medier med lånetid på 1 vecka lånas inte mellan biblioteken DVD, datorspel och TV-spel DVD och TV-spel lånas inte mellan kommunerna. Webbportalen bör innehålla tydlig information om denna avvikelse i lånereglerna Tidskrifter Senaste numret av tidskrifter lånas inte mellan biblioteken.

9 6. Transporter Transporter sker mellan huvudbiblioteken. Transporterna görs av det transportföretag som systemägaren tecknar avtal med. Under delar av sommaren kan transporten ske mindre frekvent än under övriga året, detta regleras genom det befintliga transportavtalet. Transporter mellan bibliotek inom respektive kommun hanteras av kommunen själv. Återlämnade böcker som tillhör annat bibliotek ska skickas tillbaka till ägande bibliotek med närmast följande transportmöjlighet. 6.1 Etiketter och märkning av media Alla medier bör vara märkta med det ägande bibliotekets namn på baksidan av pärmen. Alla böcker som man skickar iväg till annat bibliotek bör t v ha streckkodsetikett. Emballage som innehåller flera media bör vara försedda med uppgifter om innehåll (ex 8 CD-skivor eller 1 bok, 3 kassetter ). 7. Uppsökande verksamhet 7.1 Allmänt I uppsökande verksamhet inkluderas boken kommer, talbokshantering, lantbrevbärarservice samt bokvagnar och bokdepositioner på vårdinrättningar, institutioner och arbetsplatser. Varje kommunbibliotek avgör vilken uppsökande verksamhet som ska finnas i kommunen och hur den ska bedrivas. 7.2 Gemensamma regler För lån via den uppsökande verksamheten utgår inga avgifter. Detta regleras med hjälp av låntagarkategorier. Längre lånetider än normallån kan användas om man så önskar. Böcker som ska ingå i depositioner ska inte lånas från annan kommun. Böcker till Boken kommer ska inte reserveras av andra kommuner. 8. Drift och support 8.1 Inledning Driftorganisationen är gemensam för alla bibliotek som ingår i systemet. 8.2 Ansvarsfunktioner Det finns fem olika ansvarsfunktioner i driftorganisationen: Styrgruppen Driftansvar, servrar biblioteksdatasystemet sköts av leverantören i form av driftbyrå. Varje kommunbibliotek kopplar sig direkt mot denna. Kommunövergripande bibliotekssystemansvar inklusive systemsupport (= arbetsgruppen för systemansvariga) Kommuninternt systemansvar

10 Lokal teknisk support genom it-tekniker/it-support 8.3 Felanmälan, drifts- och utvecklingskontakter med leverantören För felanmälningar och användarstöd vänder man sig i första hand till kommuninternt systemansvarig, därefter den kommunövergripande systemsupporten. Var och en har dock rätt att göra felanmälningar till leverantören, om man vet med sig att det är nödvändigt. Varje kommun har datatrafik till och från driftleverantören. Den dagliga tekniska supporten vad gäller klientinstallationer, skrivare etc. hanteras som hittills lokalt. Driftsäkerhet, felsökning och tekniskt underhåll: Felkällorna vid driftstörning kan vara flera, och fel kanske måste sökas både lokalt i respektive kommun, i kommunikationen till servern, eller i servern. Akuta driftstörningar som misstänks höra ihop med bibliotekssystemet måste det drabbade biblioteket anmäla direkt till driftleverantören. Misstänkta programfel, frågor och utvecklingsförslag ska kommuniceras med systemleverantören. Sådana, icke-akuta, kontakter med systemleverantören bör samlas till ett ställe i Bibliotek Skåne Nordväst, lämpligen hos gruppen för systemansvariga. Feedback till biblioteken bör kommuniceras samma väg.

11 9. Bilaga 1 - Avgifter 9.1 Gemensamma avgifter Förseningsavgifter för normallån: 3 kr/volym och dag. Ingen tillkommande kostnad för 1:a kravet. Förseningsavgifter för barnmedia förekommer inte. Barn och unga (upp till 18 år) får inte förseningsavgifter. Maxavgift 100 kr/media Högsta avgift 500 kr/återlämningstillfälle. Låntagaren spärras när skulden uppgår till 50 kr eller däröver, och när faktura för ej återlämnade media skickas ut. Förseningsavgift betalas f o m man fyller 18 år. För Boken-kommer-lån, lån av talböcker, och för bokbusslån utgår ingen förseningsavgift. Förkommet bibliotekskort: 15 kr för både barn och vuxna (bortfaller om kortet stulits och stöldanmälan visas upp) Reservation av media inom Skåne Nordväst-samarbetet är kostnadsfritt. Avgifter för fjärrlån inom Norden: 10 kr Artikelkopior från statliga bibliotek: självkostnadspris Ersättning för förkomna/förstörda böcker: 1:a hand ett schablonpris (följer Bibliotekstjänsts genomsnittspriser), 2:a hand bokens nypris. Dessutom tillkommer en hanteringskostnad per medium på för närvarande 50 kr. Ersättning för förkomna/förstörda musik-cd: 200 kr + hanteringskostnad Ersättning för förkomna/förstörda filmer: 600 kr + hanteringskostnad Ersättning för förkomna/förstörda DAISY: 200 kr + hanteringskostnad Ersättning för förkomna/förstörda pocketböcker: 50 kr + hanteringskostnad Ersättning för förkomna/förstörda tidskrifter: en hanteringskostnad/betalning oavsett hur många tidskrifter det gäller Ersättning för förkomna/förstörda TV-spel: 1000 kr + hanteringskostnad Fakturering av förkomna/förstörda böcker görs av ägande bibliotek. 9.2 Avgifter som varje kommun beslutar om DVD TV-spel Kopior och utskrifter. Plastkassar, vykort och övrig försäljning. Administrations- och eventuell inkassoavgift (avgörs av kommuninterna avgiftssystem).

12 10. Bilaga 2 Lokala biblioteksbegränsningar Biblioteken kan ha lokala begränsningar t ex vad gäller antal lån av viss medietyp eller utlån av senaste tidskriftsnummer 11. Bilaga 3 Aktuella lånetider Normallånetiden för böcker och musik är 28 dagar. Lånetid för institutionskort/tjänstekort är 28 dagar. Max antal omlån normalt 2 ggr Låneregler och avgifter för hyrfilm och TV-spel beslutas av varje kommun Låneregler för snabblån beslutas av varje kommun Lånetid för tidskrifter 2 veckor, senaste numret lånas endast ut inom det ägande kommunbiblioteket, om det alls lånas ut Inga reservationer av medier med lånetid på 1 vecka p.g.a. att transporttiden då blir längre än mediernas lånetid.

Regler och rutiner för det gemensamma biblioteksdatasystemet inom Bibliotek Skåne Nordväst Version 2.0

Regler och rutiner för det gemensamma biblioteksdatasystemet inom Bibliotek Skåne Nordväst Version 2.0 Regler och rutiner för det gemensamma biblioteksdatasystemet inom Bibliotek Skåne Nordväst Version 2.0 2015-07-08_JA Innehåll INLEDNING... 3 1.1 Syfte... 3 1.2 Ansvarsfördelning... 3 2. LÅNTAGARREGISTER...

Läs mer

Regler och rutiner för Götabiblioteken

Regler och rutiner för Götabiblioteken Regler och rutiner för Götabiblioteken antaget vid styrgruppens möte 27 november 2013 Innehållsförteckning 1. Inledning 1.1 Syfte 1.2 Ansvarsfördelning 2. Låntagarregister 2.1 Inledning 2.2 Bibliotekskort

Läs mer

version 2013-04-24 Regler policy och rutiner för Götabiblioteken

version 2013-04-24 Regler policy och rutiner för Götabiblioteken version 2013-04-24 Regler policy och rutiner för Götabiblioteken Innehållsförteckning 1. Inledning 1.1 Syfte 1.2 Ansvarsfördelning 2. Låntagarregister 2.1 Inledning 2.2 Bibliotekskort och beställning 2.3

Läs mer

Regler och rutiner för Götabiblioteken

Regler och rutiner för Götabiblioteken Regler och rutiner för Götabiblioteken förslag till styrgruppens möte 2 juni 2017 Innehållsförteckning 1. Inledning 1.1 Syfte 1.2 Ansvarsfördelning 2. Låntagarregister 2.1 Inledning 2.2 Bibliotekskort

Läs mer

Regler och avgifter för Biblioteken i Norrbotten: Bibliotek 2013, version 5 Reviderad 2011-05-25

Regler och avgifter för Biblioteken i Norrbotten: Bibliotek 2013, version 5 Reviderad 2011-05-25 1 Regler och avgifter för Biblioteken i Norrbotten: Bibliotek 2013, version 5 Reviderad 2011-05-25 Kommentarer Regeldokumentet har processats fram sedan oktober 2010 och föreligger nu i sin 5:e version.

Läs mer

Låneregler och avgifter för Bibliotek Mellansjö, Karlsborgs bibliotek

Låneregler och avgifter för Bibliotek Mellansjö, Karlsborgs bibliotek SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(1) Sammanträdesdatum 2017-11-29 Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott 78 Dnr 2017-000069 Låneregler och avgifter för Bibliotek Mellansjö, Karlsborgs bibliotek Kultur- och

Läs mer

Regler och avgifter för Biblioteken i Norrbotten: förslag inför Bibliotek 2013

Regler och avgifter för Biblioteken i Norrbotten: förslag inför Bibliotek 2013 - 1 - Regler och avgifter för Biblioteken i Norrbotten: förslag inför Bibliotek 2013 Reviderad 2011-02-01 Inledning och kommentarer Arbetsgruppen för regler och avgifter har bestått av: Britta Bergman,

Läs mer

Ändring i bibliotekens låneregler

Ändring i bibliotekens låneregler Kulturnämnden 2006-10-26 69 6 Kulturnämndens arbetsutskott 2006-10-12 63 6 Ändring i bibliotekens låneregler Bibliotekschefen föreslår följande ändring i lånereglerna och textändring i broschyren Välkommen

Läs mer

Hur lånar jag på biblioteket?

Hur lånar jag på biblioteket? Bibliotekets startsida / Hur lånar jag på biblioteket? Hur lånar jag på biblioteket? På biblioteket kan du låna böcker, filmer, cd-skivor, tidskrifter och annat. För att låna behöver du ett bibliotekskort.

Läs mer

Kultur- och fritidsförvaltningen. Låneregler och avgifter för biblioteken Karlsborg Mölltorp Undenäs

Kultur- och fritidsförvaltningen. Låneregler och avgifter för biblioteken Karlsborg Mölltorp Undenäs Kultur- och fritidsförvaltningen Låneregler och avgifter för biblioteken Karlsborg Mölltorp Undenäs Lånekort Du har nu fått ditt nya lånekort. Vi hoppas att du kommer att ha mycket glädje av det! Ditt

Läs mer

Ditt bibliotek i Karlskrona

Ditt bibliotek i Karlskrona SVENSKA Ditt bibliotek i Karlskrona 2003-10-01 Ditt bibliotek I Karlskrona kommun finns ett Stadsbibliotek och tio biblioteksfilialer. Dessa bibliotek finns för att du ska kunna hämta kunskap och få inspiration.

Läs mer

Helle-bibliotekens användningsregler

Helle-bibliotekens användningsregler Helle-bibliotekens användningsregler FRÅN 23.5.2017 Helle-biblioteken De här reglerna gäller alla Hellebibliotek. De städer och kommuner som har Hellebibliotek är: Askola Hangö (från 11/2017) Ingå (från

Läs mer

TIPS OCH KÄNDA FEL. BOOK-IT version 7.1 2015-08-13

TIPS OCH KÄNDA FEL. BOOK-IT version 7.1 2015-08-13 TIPS OCH KÄNDA FEL BOOK-IT version 7.1 2015-08-13 Axiell Sverige AB, Box 24014, 224 21 Lund Fältspatv. 4, 224 21 Lund, tel: 046-2700 400, e-post: axiellsverige@axiell.com Innehållsförteckning Klient...

Läs mer

HelMet-bibliotekets låneregler

HelMet-bibliotekets låneregler Till våra kunder HelMet-bibliotekets låneregler HelMet är en förkortning av Helsinki Metropolitan Area Libraries. Invånarna i Esbo, Grankulla, Helsingfors och Vanda har rätt att använda bibliotekstjänsterna

Läs mer

Välkommen. till biblioteken i Nässjö

Välkommen. till biblioteken i Nässjö Välkommen till biblioteken i Nässjö Lånekort Det är gratis att skaffa bibliotekskort, men du måste visa legitimation. Bibliotekskortet kan användas på alla bibliotek i Nässjö kommun. Du är ansvarig för

Läs mer

Eeposbibliotekens användarregler

Eeposbibliotekens användarregler 1 Eeposbibliotekens användarregler Dessa användarregler gäller alla Eeposbibliotek. Reglerna träder i kraft 1.2.2017. Biblioteket är öppet för alla Eeposbibliotekens samlingar, tjänster och kundutrymmen

Läs mer

AXIELL SVERIGE AB. Versionsbeskrivning LIBRA.SE. Version 7.1

AXIELL SVERIGE AB. Versionsbeskrivning LIBRA.SE. Version 7.1 AXIELL SVERIGE AB Versionsbeskrivning LIBRA.SE Version 7.1 Versionsbeskrivning 7.1 Denna versionsbeskrivning utgår från förändringar i relation till version 6.7.5/7.0 Allmänt 1. Vissa långsamma rutiner

Läs mer

Regional medieförsörjningsplan Biblioteken i Sörmland

Regional medieförsörjningsplan Biblioteken i Sörmland Regional medieförsörjningsplan Biblioteken i Sörmland En av Länsbibliotek Sörmlands uppgifter är att i samråd med de kommunala biblioteken komplettera, samordna och utveckla medieförsörjningen i länet.

Läs mer

VASKI-BIBLIOTEKENS ANVÄNDARREGLER. från

VASKI-BIBLIOTEKENS ANVÄNDARREGLER. från VASKI-BIBLIOTEKENS ANVÄNDARREGLER från 1.6.2017 1 Regler för dig som använder Vaskibilioteken Dessa regler gäller alla Vaskibibliotek. Reglerna gäller från 1.6.2017. Kommunerna har rätt att skriva användarregler

Läs mer

ALEPH ver. 18 Lån - övningar

ALEPH ver. 18 Lån - övningar ALEPH ver. 18 Lån - övningar Fujitsu, Westmansgatan 47, 582 16 Linköping Anslut till lånemodulen i biblioteket/databasen SWE50 (administrativ databas). Låntagare A. Registrera tre nya låntagare Ø Visa

Läs mer

VASKI-BIBLIOTEKENS ANVÄNDARREGLER. fr.o.m. 1.1.2013

VASKI-BIBLIOTEKENS ANVÄNDARREGLER. fr.o.m. 1.1.2013 VASKI-BIBLIOTEKENS ANVÄNDARREGLER fr.o.m. 1.1.2013 VASKI-bibliotekens användarregler Till VASKI-biblioteken hör stadsbiblioteken i Åbo, S:t Karins, Letala, Nådendal, Pemar, Reso och Nystad samt kommunbiblioteken

Läs mer

Nyhetsdokument version 3 5.1

Nyhetsdokument version 3 5.1 Nyhetsdokument version 3 5.1 Produkt Version Releasedatum Mikromarc 3 5.1 14. november 2011 Ny och förbättrad funktionalitet Nedanför finner du en kort beskrivning av ny och ändrad funktionalitet i denna

Läs mer

VASKI-BIBLIOTEKENS ANVÄNDARREGLER. från och med

VASKI-BIBLIOTEKENS ANVÄNDARREGLER. från och med VASKI-BIBLIOTEKENS ANVÄNDARREGLER från och med 1.1.2017 1 Regler för dig som använder Vaskibilioteken Dessa regler gäller alla Vaskibibliotek. Reglerna gäller från den 1. januari 2017. På biblioteket kan

Läs mer

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING Ersätter KFS 2014:01

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING Ersätter KFS 2014:01 KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING Ersätter KFS 2014:01 2015:01 Taxor för år 2015 avseende kultur- och fritidsförvaltningens verksamheter Höganäs Sportcenter Bad och gym Bad ungdom 7-20 år Bad vuxen 20-26 år

Läs mer

Nyheter i Mikromarc 2.6.1

Nyheter i Mikromarc 2.6.1 Nyheter i Mikromarc 2.6.1 Bibliotekscentrum Sverige AB, Växjö, oktober 2006 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Inledning... 3 Websök... 4 Ämnesord... 4 Flytta lån... 4 Uniform titel... 5 Högertrunkering... 5 Övriga

Läs mer

Åtkomst Du kommer till ditt system via en webblänk som erhålles från oss. Via denna länk ges tillgång till sökning i bibliotekets katalog.

Åtkomst Du kommer till ditt system via en webblänk som erhålles från oss. Via denna länk ges tillgång till sökning i bibliotekets katalog. Handledning för BIBBLAN bibliotekssystem BIBBLAN är ett svensktutvecklat biblioteksprogram helt webbaserat, som innebär att man endast behöver en uppkopplad dator mot nätet. Man slipper dessutom tänka

Läs mer

Vaski-bibliotekens användarregler. fr.o.m. 1.5.2012

Vaski-bibliotekens användarregler. fr.o.m. 1.5.2012 Vaski-bibliotekens användarregler fr.o.m. 1.5.2012 VASKI-bibliotekens användarregler Till VASKI-biblioteken hör stadsbiblioteken i Åbo, S:t Karins, Letala, Nådendal, Pemar, Reso och Nystad samt kommunbiblioteken

Läs mer

Regler och rutiner för Biblioteken i Norrbotten Internt Version 2.3

Regler och rutiner för Biblioteken i Norrbotten Internt Version 2.3 Regler och rutiner för Biblioteken i Norrbotten Internt Version 2.3 Sidan 1 av 19 Ändringar Version Typ av ändring/åtgärd Datum/sign 0.1 Arbetsdokument 10-10-25/Regelgruppen 0.2 Ändrat i enligt med arbetsgruppens

Läs mer

Deltagare: Ingrid Borg, Caroline Ekelöw, Cecilia Sjöberg, Christina Lundberg, Kerstin Ryd, Maria Kleiman, Ann Ehrnström

Deltagare: Ingrid Borg, Caroline Ekelöw, Cecilia Sjöberg, Christina Lundberg, Kerstin Ryd, Maria Kleiman, Ann Ehrnström Rebusmöte 2013 04 17 Deltagare: Ingrid Borg, Caroline Ekelöw, Cecilia Sjöberg, Christina Lundberg, Kerstin Ryd, Maria Kleiman, Ann Ehrnström ReBUS gruppens prioriterade punkter med kommentarer 11 & 35

Läs mer

Mikromarc 3 Fjärrlån. Version 6.30

Mikromarc 3 Fjärrlån. Version 6.30 Mikromarc 3 Fjärrlån Version 6.30 Bibliotekscentrum Sverige AB, Växjö, januari 2015 Innehåll INLEDNING... 3 KOM IGÅNG MED FJÄRRLÅN... 4 KOPPLING MOT LIBRIS FJÄRRLÅN... 4 E-POSTINSTÄLLNINGAR... 4 FUNKTIONSINSTÄLLNINGAR...

Läs mer

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING Ersätter KFS 2013:01

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING Ersätter KFS 2013:01 KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING Ersätter KFS 2013:01 2014:01 Taxor för år 2014 avseende kultur- och fritidsförvaltningens verksamheter Höganäs Sportcenter Bad och gym Bad ungdom 7-20 år Bad vuxen 20-26 år

Läs mer

2 REGISTERUPPRÄTTHÅLLARE

2 REGISTERUPPRÄTTHÅLLARE Registerbeskrivning Esbo, Helsingfors, Grankulla och Vanda stadsbiblioteks kundregister Personuppgiftslagen (523/99) 10 och 24 Avfattad den 15.5.2008 1 REGISTRETS NAMN HelMet-bibliotekens kundregister

Läs mer

Sammanträdesdatum 2012-03-26 Sammanträdestid 14.00-16.00 Stora konferensrummet, Centralbiblioteket

Sammanträdesdatum 2012-03-26 Sammanträdestid 14.00-16.00 Stora konferensrummet, Centralbiblioteket Biblioteksnämnden Håkan Carlsson ÄRENDELISTA 145 1 / 1 2012-03-19 Sammanträdesdatum 2012-03-26 Sammanträdestid 14.00-16.00 Lokal: Stora konferensrummet, Centralbiblioteket 1. Mötets öppnande samt utseende

Läs mer

VASKIBIBLIOTEKENS ANVÄNDARREGLER. fr.o.m. 1.1.2014

VASKIBIBLIOTEKENS ANVÄNDARREGLER. fr.o.m. 1.1.2014 VASKIBIBLIOTEKENS ANVÄNDARREGLER fr.o.m. 1.1.2014 1 Vaskibibliotekens användarregler Dessa användarregler gäller alla Vaskibibliotek. Användarreglerna gäller från den 1 januari 2014. I biblioteket kan

Läs mer

BOOK-IT & Welib på skolor. Förberedelser i BOOK-IT

BOOK-IT & Welib på skolor. Förberedelser i BOOK-IT 2017-03-24 BOOK-IT & Welib på skolor Förberedelser i BOOK-IT 1 Axiell Sverige AB, Box 24014, 224 21 Lund. Besöksadress: Fältspatsvägen 4, 224 78 Lund tel 046-270 04 00, e-post: axiellsverige@axiell.com,

Läs mer

Riktlinjer för webbtexter

Riktlinjer för webbtexter Riktlinjer för webbtexter Riktlinjer för webbtexter I det här materialet ingår webbtexter och riktlinjer för hur du kan skriva webbtexter, så att de blir konsekventa och tydliga. Texterna kan du använda

Läs mer

En revidering av HKF 8120 där bl.a. en avgift för tre dagars lån av hyrfilm avskaffas

En revidering av HKF 8120 där bl.a. en avgift för tre dagars lån av hyrfilm avskaffas KULTUR- OCH FRITIDSFÖRVALTNINGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE 2013-04-23 KFN-2013/82.689 1 (3) HANDLÄGGARE Jones, Nick Kultur- och fritidsnämnden Nick.Jones@huddinge.se En revidering av HKF 8120 där bl.a. en avgift

Läs mer

ESBO, GRANKULLA, HELSINGFORS OCH VANDA STADSBIBLIOTEK. HELMET- BIBLIOTEKENS, dvs ESBO, GRANKULLA, HELSINGFORS OCH VANDA STADSBIBLIOTEKS KUNDREGISTER

ESBO, GRANKULLA, HELSINGFORS OCH VANDA STADSBIBLIOTEK. HELMET- BIBLIOTEKENS, dvs ESBO, GRANKULLA, HELSINGFORS OCH VANDA STADSBIBLIOTEKS KUNDREGISTER HELMET- BIBLIOTEKENS, dvs ESBO, GRANKULLA, HELSINGFORS OCH VANDA STADSBIBLIOTEKS KUNDREGISTER 15.05.2008 1 REGISTRETS NAMN 2 REGISTERUPPRÄTTHÅLLARE 3 REGISTERANSVARIGA 4 REGISTRETS SYFTE OCH GRUNDEN FÖR

Läs mer

3. Ange ditt telefonnummer, så att vi kan kontakta dig om vi undrar över något svar:

3. Ange ditt telefonnummer, så att vi kan kontakta dig om vi undrar över något svar: Hej! Tack för att du lämnar 2013 års uppgifter om kommunens folkbibliotek. Frågorna är desamma som vid föregående mätning. Notera hur lång tid det tar att sammanställa uppgifterna och fylla i enkäten,

Läs mer

Statistik för Vimmerby bibliotek 2011

Statistik för Vimmerby bibliotek 2011 Statistik för Vimmerby bibliotek 211 Sammanställt av: Jakob Nylin Nilsson, IT- och Studiebibliotekarie Innehåll Utlån... 1 Något om vad som lånas... 3 Målgrupper och litterära kategorier... 4 Fjärrlån...

Läs mer

Biblioteksplan för Bengtsfors kommun

Biblioteksplan för Bengtsfors kommun Biblioteksplan för Bengtsfors kommun Foto Jenny Olsson Antagen av kommunfullmäktige 2009-01-28 2 1 Innehåll Inledning o Bakgrund och syfte o Uppdrag Metod Styrdokument Nulägesanalys o Organisation o Statistik

Läs mer

DOM 2006-10-20 Meddelad i Stockholm

DOM 2006-10-20 Meddelad i Stockholm STOCKHOLMS TINGSRÄTT Avdelning 30 PARTER Kärande Kungliga biblioteket Box 5039 102 41 STOCKHOLM DOM 2006-10-20 Meddelad i Stockholm Ombud: verksjuristen Susanna Broms, adress som ovan Sid 1 (5) Mål nr

Läs mer

TAXOR OCH AVGIFTER. Kultur och fritid, bibliotek Taxor och avgifter 2015

TAXOR OCH AVGIFTER. Kultur och fritid, bibliotek Taxor och avgifter 2015 Kultur och fritid, bibliotek Taxor och avgifter 2015 Antagen av kommunfullmäktige den 18 december 2014 Innehållsförteckning Idrottshallar... 2 Konstgräs... 3 Gräs och grusplaner... 4 Kulturlokaler... 5

Läs mer

Värmdö. sammanställning biblioteksundersökning 2013

Värmdö. sammanställning biblioteksundersökning 2013 Värmdö sammanställning biblioteksundersökning 2013 1 Innehåll Biblioteket uppfyller de krav som jag tycker att det är rimligt att ställa Biblioteket har bra öppettider Det är lätt att hitta det jag söker

Läs mer

Tryck inte på knappen Skicka förrän du är helt klar med din enkät. När du tryckt på den knappen går det inte att logga in i enkäten igen.

Tryck inte på knappen Skicka förrän du är helt klar med din enkät. När du tryckt på den knappen går det inte att logga in i enkäten igen. Hej! Tack för att du lämnar 2011 års uppgifter om ert bibliotek! Frågorna är desamma som vid föregående mätning. Notera hur lång tid det tar att sammanställa uppgifterna och fylla i enkäten. Vi är tacksamma

Läs mer

Vad kan jag låna på biblioteket?

Vad kan jag låna på biblioteket? Startsidan / Vad kan jag låna på biblioteket? Vad kan jag låna på biblioteket? På biblioteket kan du låna böcker böcker och tidningar på andra språk e-böcker e-ljudböcker lättlästa böcker böcker med extra

Läs mer

PRISLISTA idrotts- anläggningar och hallar, skollokaler, simhall, bibliotek

PRISLISTA idrotts- anläggningar och hallar, skollokaler, simhall, bibliotek Sida 1 av 6 PRISLISTA idrotts- anläggningar och hallar, skollokaler, simhall, bibliotek Gäller fr o m 2014-01-01 Bildarkivet gäller fr 2011-12-01 Allmänna anvisningar För olika brukarkategorier har olika

Läs mer

Götabiblioteken ett regionalt samarbete. Thomas C Ericsson Bibliotekschef i Kinda kommun thomas.c.ericsson@kinda.se Tel: 0494-191 06

Götabiblioteken ett regionalt samarbete. Thomas C Ericsson Bibliotekschef i Kinda kommun thomas.c.ericsson@kinda.se Tel: 0494-191 06 Götabiblioteken ett regionalt samarbete Thomas C Ericsson Bibliotekschef i Kinda kommun thomas.c.ericsson@kinda.se Tel: 0494-191 06 Götabiblioteken i siffror (2014) 459 652 invånare (Linköping, Norrköping,

Läs mer

Årsstatistik för år 2015 BOOK-IT 7.1 och 8.0

Årsstatistik för år 2015 BOOK-IT 7.1 och 8.0 Lund december 2015 Årsstatistik för år 2015 BOOK-IT 7.1 och 8.0 Detta är en steg för steg-handledning för att underlätta arbetet med att bearbeta årsstatistiken i BOOK-IT. Anvisningarna ska ses som ett

Läs mer

Årsstatistik för år 2014 BOOK-IT 7.1

Årsstatistik för år 2014 BOOK-IT 7.1 Lund 23 februari 2015 Årsstatistik för år 2014 BOOK-IT 7.1 Detta är en steg för steg-handledning för att underlätta arbetet med att bearbeta årsstatistiken i BOOK-IT. Anvisningarna ska ses som ett förslag

Läs mer

elib 2.0 Bibliotekssystem för e-böcker

elib 2.0 Bibliotekssystem för e-böcker Bibliotekssystem för e-böcker elib AB www.elib.se Odengatan 106, 3 tr SE-113 22 Stockholm Sweden TEL +46 (0)8 54 60 60 60 FAX +46 (0)8 736 62 14 E-MAIL info@elib.se Innehåll Introduktion 3 Så här gör låntagaren

Läs mer

Övergripande beskrivning

Övergripande beskrivning Axiell ehub 1 Innehåll Övergripande beskrivning... 4 Koppling mot Elib... 5 Katalogposter... 5 Katalogposter från BTJ... 5 Katalogposter från LIBRIS... 6 Inställningar i BOOK-IT för posthämtning från LIBRIS...

Läs mer

1 000 kr 350 kr 245 kr 1 350 kr 5 896 % 2 000 kr * 500 kr 350 kr 2 500 kr 1 822 % 3 000 kr ** 650 kr 455 kr 3 650 kr 1 183 %

1 000 kr 350 kr 245 kr 1 350 kr 5 896 % 2 000 kr * 500 kr 350 kr 2 500 kr 1 822 % 3 000 kr ** 650 kr 455 kr 3 650 kr 1 183 % Allmänna villkor Expresskredit Norden AB (hädanefter långivaren) förmedlar blancolån via SMS och på webben (sammanfattas hädanefter som mikrolån) till privatpersoner (hädanefter låntagaren) som uppfyller

Läs mer

elib Bas Bibliotekssystem för e-böcker

elib Bas Bibliotekssystem för e-böcker Bibliotekssystem för e-böcker elib AB www.elib.se Odengatan 106, 3 tr SE-113 22 Stockholm Sweden TEL +46 (0)8 54 60 60 60 FAX +46 (0)8 736 62 14 E-MAIL info@elib.se Innehåll Introduktion 3 Så här gör låntagaren

Läs mer

Medieplan 2015-2017. Älmhults Bibliotek

Medieplan 2015-2017. Älmhults Bibliotek Medieplan 2015-2017 Älmhults Bibliotek Medieplan för Älmhults bibliotek Medieplanen gäller för Älmhults huvudbibliotek. Medieplanen ses över vart 3:e år. Cirkulationstal för facklitteratur och skönlitteratur

Läs mer

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING Ersätter KFS 2016:01

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING Ersätter KFS 2016:01 KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING Ersätter KFS 2016:01 2016:22 TAXOR FÖR ÅR 2017 AVSEENDE KULTUR- OCH FRITIDSFÖRVALTNINGENS VERKSAMHETER HÖGANÄS SPORTCENTER BAD Bad barn 7-20 år Bad studerande/ungdom 21-26

Läs mer

Vaski-bibliotekens användarregler. från och med 1.3.2016

Vaski-bibliotekens användarregler. från och med 1.3.2016 Vaski-bibliotekens användarregler från och med 1.3.2016 1 Regler för dig som använder Vaskibilioteken Dessa regler gäller alla Vaskibibliotek. Reglerna gäller från den 1 mars 2016. Biblioteket är öppet

Läs mer

KUNDREGISTER FÖR ESBO, GRANKULLA, HELSINGFORS OCH VANDA STADSBIBLIOTEKS HELMET- BIBLIOTEK 5 REGISTRETS SYFTE OCH GRUNDEN FÖR DESS UPPRÄTTHÅLLANDE

KUNDREGISTER FÖR ESBO, GRANKULLA, HELSINGFORS OCH VANDA STADSBIBLIOTEKS HELMET- BIBLIOTEK 5 REGISTRETS SYFTE OCH GRUNDEN FÖR DESS UPPRÄTTHÅLLANDE KUNDREGISTER FÖR ESBO, GRANKULLA, HELSINGFORS OCH VANDA STADSBIBLIOTEKS HELMET- BIBLIOTEK 1.5.2014 1 REGISTRETS NAMN 2 REGISTERUPPRÄTTHÅLLARE 3 REGISTERANSVARIGA 4 KONTAKTPERSONER I ÄRENDEN ANGÅENDE REGISTRET

Läs mer

Karlstads del i bokflödet inom länet

Karlstads del i bokflödet inom länet 1 (9) Karlstads del i bokflödet inom länet 1. Inledning 1.1. Bakgrund Hanteringen av böcker och andra medier (hädanefter kallat böcker) på stadsbiblioteket i Karlstad har ökat enormt. Hösten 28 gick 12

Läs mer

Regional medie- och informationsförsörjningsplan för kommunbiblioteken och länsbiblioteket i Västmanlands län 2008

Regional medie- och informationsförsörjningsplan för kommunbiblioteken och länsbiblioteket i Västmanlands län 2008 Regional medie- och informationsförsörjningsplan för kommunbiblioteken och länsbiblioteket i Västmanlands län 2008 Bibliotekslagen innehåller bestämmelser om det allmänna biblioteksväsendet. I lagen redovisas

Läs mer

Redovisning av enkäter genomförda vid Huvudbiblioteket, Bokbussen, Kronan bibliotek och Syltebiblioteket vintern 2013.

Redovisning av enkäter genomförda vid Huvudbiblioteket, Bokbussen, Kronan bibliotek och Syltebiblioteket vintern 2013. Redovisning av enkäter genomförda vid Huvudbiblioteket, Bokbussen, Kronan bibliotek och Syltebiblioteket vintern 2013 Januari 2014 Syftet med enkäten har varit att ta reda på vad våra besökare vid biblioteken

Läs mer

Välkommen till 2013 års sjukhusbiblioteksstatistik!

Välkommen till 2013 års sjukhusbiblioteksstatistik! Välkommen till 2013 års sjukhusbiblioteksstatistik! Sjukhusbiblioteksstatistiken är en del av Sveriges officiella statistik enligt lagen och förordningen om den officiella statistiken som uppdaterades

Läs mer

Övergripande beskrivning

Övergripande beskrivning Axiell ehub 1 Innehåll Övergripande beskrivning... 4 Koppling mot Elib... 5 Katalogposter... 5 Katalogposter från BTJ... 5 Katalogposter från LIBRIS... 6 Inställningar i BOOK-IT för posthämtning från LIBRIS...

Läs mer

Pappersenkät, support, definitioner och tips du på

Pappersenkät, support, definitioner och tips du på Välkommen till 2011 års sjukhusbiblioteksstatistik! Sjukhusbiblioteksstatistiken är en del av Sveriges officiella statistik enligt lagen om den officiella statistiken SFS 2001:99 och SFS 2001:100, produktkod

Läs mer

Statistik för biblioteken i Vimmerby 2014

Statistik för biblioteken i Vimmerby 2014 Statistik för biblioteken i Vimmerby 2014 2015-03-10 / Jakob Nylin Nilsson Utlån Den sammanlagda utlåningen under 2014 uppgick till 103 004 antal lån. Tabell 1. Antal lån 2014 per biblioteksenhet Antal

Läs mer

Välkommen till biblioteket

Välkommen till biblioteket Välkommen till biblioteket Utbud på Simrishamns bibliotek Kultur- och fritidsförvaltningen informerar Biblioteken i Simrishamn Folkbiblioteken i Simrishamns kommun finns på följande orter: Borrby, Gärsnäs,

Läs mer

TIPS OCH KÄNDA FEL. BOOK-IT version 8.0 2016-04-22

TIPS OCH KÄNDA FEL. BOOK-IT version 8.0 2016-04-22 TIPS OCH KÄNDA FEL BOOK-IT version 8.0 2016-04-22 Axiell Sverige AB, Box 24014, 224 21 Lund Fältspatv. 4, 224 21 Lund, tel: 046-2700 400, e-post: axiellsverige@axiell.com Innehållsförteckning Cirkulation...

Läs mer

Kultur och fritid, bibliotek

Kultur och fritid, bibliotek Kultur och fritid, bibliotek Antagen av kommunfullmäktige den 7 april 2014, 33 Reviderad den 17 december 2015, 114 Innehållsförteckning Idrottshallar... 2 Konstgräs... 3 Gräsplaner... 4 Kulturlokaler...

Läs mer

GÖTABIBLIOTEKEN. För FörlagEtt: Kom ihåg att klicka på lägga in din order i Book-IT i sista steget av beställningen

GÖTABIBLIOTEKEN. För FörlagEtt: Kom ihåg att klicka på lägga in din order i Book-IT i sista steget av beställningen Manual för inköp A. Inköp från AdLibris, BTJ och FörlagEtt. Beställ från leverantörerna som vanligt, de levererar poster via Libris. En katalogpost skapas automatiskt vid köpet om det inte redan finns

Läs mer

Dantek BiblioMatik. Beskrivning av nyheter i DBM version 677 som tillägg till Dantek BiblioMatik användarmanual December 2014

Dantek BiblioMatik. Beskrivning av nyheter i DBM version 677 som tillägg till Dantek BiblioMatik användarmanual December 2014 Dantek BiblioMatik Build 677 Beskrivning av nyheter i DBM version 677 som tillägg till Dantek BiblioMatik användarmanual December 2014 Version 1 Copyright 2014 by Dantek AB Dantek bibliomatik build 677

Läs mer

Nyheter i Mikromarc

Nyheter i Mikromarc Nyheter i Mikromarc 3.4.0.0 Bibliotekscentrum Sverige AB, Växjö, juni 2010 Innehåll INLEDNING... 3 RESERVATION... 3 SAMARBETSINSTÄLLNINGAR... 3 TITELRESERVATION ÄR ALLTID STANDARDVAL... 4 ÄNDRING I RESERVATIONSSKÄRMBILDEN...

Läs mer

1. INLEDNING... 2 1.1 BAKGRUND... 2 1.1.1 Vilka är de olika typerna av brukare?... 2 1.2 SYFTE... 2 1.3 METOD... 3 1.4 FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR ARBETET...

1. INLEDNING... 2 1.1 BAKGRUND... 2 1.1.1 Vilka är de olika typerna av brukare?... 2 1.2 SYFTE... 2 1.3 METOD... 3 1.4 FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR ARBETET... 1. INLEDNING... 2 1.1 BAKGRUND... 2 1.1.1 Vilka är de olika typerna av brukare?... 2 1.2 SYFTE... 2 1.3 METOD... 3 1.4 FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR ARBETET... 3 2. SKUGGNINGSUNDERSÖKNINGEN... 5 2.1 REDOVISNING

Läs mer

TAXOR OCH AVGIFTER VID ÅSTORPS KOMMUNS BIBLIOTEK SAMT IDROTTS- OCH FRITIDSANLÄGGNINGAR M M ÅR 1999.

TAXOR OCH AVGIFTER VID ÅSTORPS KOMMUNS BIBLIOTEK SAMT IDROTTS- OCH FRITIDSANLÄGGNINGAR M M ÅR 1999. TAXOR OCH AVGIFTER VID ÅSTORPS KOMMUNS BIBLIOTEK SAMT IDROTTS- OCH FRITIDSANLÄGGNINGAR M M ÅR 1999. "Utdrag ur allmänna bestämmelser för uthyrning av fritidsanläggningar". Kategoriindelning för avgifter.

Läs mer

Björneborgs stadsbibliotek Satakunta landskapsbibliotek

Björneborgs stadsbibliotek Satakunta landskapsbibliotek Björneborgs stadsbibliotek Satakunta landskapsbibliotek Användarguide Satakirjastot Bibliotekskort Utlåning och återlämning Reserveringar Pris och avgifter Internet Bibliotekskatalogen WebOrigo Kontaktinformation

Läs mer

Förslag till KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING Ersätter KFS 2015:01

Förslag till KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING Ersätter KFS 2015:01 Förslag till KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING Ersätter KFS 2015:01 2016:01 TAXOR FÖR ÅR 2016 AVSEENDE KULTUR- OCH FRITIDSFÖRVALTNINGENS VERKSAMHETER HÖGANÄS SPORTCENTER BAD Bad barn 7-20 år Bad studerande/ungdom

Läs mer

8. Information om ny organisation för folkhälsa och närvård

8. Information om ny organisation för folkhälsa och närvård KALLELSE 2015-03-16 Kommunstyrelsens kultur- och livmiljöutskott Ledamöter Håkan Welin (FP), ordförande Sabine Noresson (MP) Werner Schubert (S) Ersättare Fred Rydberg (KD) Johan Tolinsson (S) Kommunstyrelsens

Läs mer

Rev Handledning till MTM:s användarregister

Rev Handledning till MTM:s användarregister Handledning till MTM:s användarregister Innehållsförteckning Inledning... 1 Ditt registrerarkonto... 1 Vem får du registrera?... 1 Filmer... 1 Logga in... 2 Startsidan... 2 Mitt bibliotek... 2 Mina uppgifter...

Läs mer

Vi köper de flesta av böckerna som kommer som mp3, men alla ges inte ut i mp3format.

Vi köper de flesta av böckerna som kommer som mp3, men alla ges inte ut i mp3format. Vi kan alltid bli bättre på att kommunicera vad vi gör och hur vi gör det till dig som är låntagare, och därför är vi alltid tacksamma för dina synpunkter. Det är också värdefullt att få veta vad som saknas

Läs mer

Yttrande till Förvaltningsrätten överklagan lånekort till papperslösa

Yttrande till Förvaltningsrätten överklagan lånekort till papperslösa Malmö stad Kulturförvaltningen 1 (2) Datum 2013-07-05 Vår referens Sara Mellander Nämndsekreterare Sara.mellander@malmo.se Tjänsteskrivelse Yttrande till Förvaltningsrätten överklagan lånekort till papperslösa

Läs mer

BOOK-IT VERSION 9.0. Funktionsbeskrivning

BOOK-IT VERSION 9.0. Funktionsbeskrivning 2016-11-11 BOOK-IT VERSION 9.0 Funktionsbeskrivning Axiell Sverige AB, Box 24014, 224 21 Lund. Besöksadress: Fältspatsvägen 4, 224 78 Lund tel 046-270 04 00, e-post: axiellsverige@axiell.com, www.axiell.se

Läs mer

Tryck inte på knappen Skicka förrän du är helt klar med din enkät. När du tryckt på den knappen går det inte att logga in i enkäten igen.

Tryck inte på knappen Skicka förrän du är helt klar med din enkät. När du tryckt på den knappen går det inte att logga in i enkäten igen. Hej! Tack för att du lämnar 2012 års uppgifter om ert bibliotek. Frågorna är desamma som vid föregående mätning. Notera hur lång tid det tar att sammanställa uppgifterna och fylla i enkäten, det kommer

Läs mer

Anmälan av delegationsbeslut oktober 2016

Anmälan av delegationsbeslut oktober 2016 2016-09-30 Torshälla stads förvaltning Ledning/administration TSN/2016:3 1 (1) Anmälan av delegationsbeslut oktober 2016 Förslag till beslut Skrivelserna läggs till handlingarna. Ärendebeskrivning Ordförandebeslut

Läs mer

Skriv klarspråk på webben

Skriv klarspråk på webben Skriv klarspråk på webben Fortbildningsdag för bibliotekspersonal 14.5.2014 Eivor Sommardahl 14.5.2014 Institutet för de inhemska språken www.sprakinstitutet.fi För biblioteket? För andra myndigheter?

Läs mer

Elsäkerhetsverkets register och behandlingar av personuppgifter enligt 39 PUL

Elsäkerhetsverkets register och behandlingar av personuppgifter enligt 39 PUL ELSÄK2000, v1.2, 2013-02-01 FÖRTECKNING 1 (11) Kim Reenaas Verksjurist Generaldirektörens stab 0550-851 21 kim.reenaas@elsakerhetsverket.se 2014-08-22 Dnr 14EV2742 Förteckning enligt 39 personuppgiftslagen

Läs mer

Policydokument för mediesamarbete Biblioteken i Norrbottens län

Policydokument för mediesamarbete Biblioteken i Norrbottens län Policydokument för mediesamarbete Biblioteken i Norrbottens län Innehåll: 1. Bibliotekssamarbetet i Norrbotten 2. Nationella och regionala styrdokument 3. Mediesamarbete i Norrbotten 4. Riktlinjer för

Läs mer

STANDARDISERAD EUROPEISK KONSUMENTKREDITINFORMATION

STANDARDISERAD EUROPEISK KONSUMENTKREDITINFORMATION STANDARDISERAD EUROPEISK KONSUMENTKREDITINFORMATION Inom EU har en standardiserad blankett för konsumentkreditinformation utformats. Blanketten utgör inte någon rättsligt bindande krediterbjudande. Uppgifterna

Läs mer

KRAV- och FAKTURAHANTERING i INNOPAC

KRAV- och FAKTURAHANTERING i INNOPAC SELMA Millenium Circulation MANUAL FÖR SKOLORNA 8 Augusti 2000 Pedagogiska centralen KRAV- och FAKTURAHANTERING i INNOPAC Krav 1 genereras automatiskt av systemet 5 veckor efter det att utlåningen startat

Läs mer

Ansökan för samverkansprojektet "Bibliotek Värmland med låntagaren i centrum"

Ansökan för samverkansprojektet Bibliotek Värmland med låntagaren i centrum Ansökan för samverkansprojektet "Bibliotek Värmland med låntagaren i centrum" (En politik för tillväxt och livskraft i hela landet 2001/2002:4) Alla offentliga bibliotek i Värmland kan samverka Länsbiblioteket

Läs mer

Lathund. Bankkort Business i Internetbanken Företag

Lathund. Bankkort Business i Internetbanken Företag Lathund Bankkort Business i Internetbanken Företag Innehållsförteckning. Bankkort Business i Internetbanken..... Visa Kortöversikt..... Visa kortransaktioner... 4.3. Ändra uppgifter Företagskort... 4.

Läs mer

Samgående med SELMA-projektet vad innebär det för Kristinehamns bibliotek

Samgående med SELMA-projektet vad innebär det för Kristinehamns bibliotek Samgående med SELMA-projektet vad innebär det för Kristinehamns bibliotek Bakgrund Samarbetet mellan biblioteken i Värmland sträcker sig tillbaka till 2003 då samverkansprojektet Bibliotek Värmland (BV)

Läs mer

Bästa scoutföräldrar!

Bästa scoutföräldrar! Bästa scoutföräldrar! Under 2014 har Suomen Partiolaiset - Finlands Scouter ry uppdaterat sitt medlemsregister. Alla kårens medlemmar finns inskrivna i registret. Samma medlemsregister används också för

Läs mer

Utvärdering av SELMA-projektet Ett år efter sammanslagningen. Inger Sundström och Camilla Källgren Region Värmland Länsbiblioteket maj 2010

Utvärdering av SELMA-projektet Ett år efter sammanslagningen. Inger Sundström och Camilla Källgren Region Värmland Länsbiblioteket maj 2010 Utvärdering av SELMA-projektet Ett år efter sammanslagningen Inger Sundström och Camilla Källgren Region Värmland Länsbiblioteket maj 2010 Region Värmland Länsbiblioteket maj 2010 Inledning Biblioteken

Läs mer

Hantering av e-frikort

Hantering av e-frikort 2015-10-25 VERSION 1.5 1 (6) Hantering av e-frikort Innehåll 1. Bakgrund... 1 2. Vad är nytt vid införande av e-frikort?... 1 3. Särskilda målgrupper... 3 4. Byte av personidentitet... 3 5. Övergångsperioden

Läs mer

MANUAL FÖR REGISTRERING I PASiS AV FLYKTINGAR INOM HÄLSO- OCH SJUKVÅRDEN

MANUAL FÖR REGISTRERING I PASiS AV FLYKTINGAR INOM HÄLSO- OCH SJUKVÅRDEN MANUAL FÖR REGISTRERING I PASiS AV FLYKTINGAR INOM HÄLSO- OCH SJUKVÅRDEN Avdelning för hälso- och sjukvårdsstyrning, Koncernkontoret Rev 140325 Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 2 Asylsökande... 4

Läs mer

Biblioteket som ett kreativt nav för upplevelser, kunskap och information i lokalsamhället och som en demokratisk arena för alla.

Biblioteket som ett kreativt nav för upplevelser, kunskap och information i lokalsamhället och som en demokratisk arena för alla. MEDIEPLAN FÖR LESSEBOS BIBLIOTEK 2013 Biblioteket som ett kreativt nav för upplevelser, kunskap och information i lokalsamhället och som en demokratisk arena för alla. Innehåll Mål...3 Bakgrund kommun...3

Läs mer

Mikromarc 2 Meddelandecenter

Mikromarc 2 Meddelandecenter Mikromarc 2 Meddelandecenter Version 2.6 och högre Bibliotekscentrum Sverige AB, Växjö, september 2006 Bibliotekscentrum Sverige AB - 0470-532 530 - www.bibliotekscentrum.se Sida 1 av 59 Innehållsförteckning

Läs mer

BOOK-IT Statistikprofiler för mediaplanering

BOOK-IT Statistikprofiler för mediaplanering BOOK-IT Statistikprofiler för mediaplanering - Hur gör jag för att få fram? Länsbibliotek i samverkan kommunbibliotek i sydlänen har framfört önskemål om en lathund för statistikuttag i BOOK-IT för bibliotekens

Läs mer

TJÄNSTESKRIVELSE. Taxor och avgifter kultur och fritid inklusive bibliotek KS/2015:407 TJÄNSTESKRIVELSE. Kommunstyrelsen

TJÄNSTESKRIVELSE. Taxor och avgifter kultur och fritid inklusive bibliotek KS/2015:407 TJÄNSTESKRIVELSE. Kommunstyrelsen TJÄNSTESKRIVELSE 2015-11-25 Kommunstyrelsen Percy Carlsbrand Ekonomichef Telefon 08 555 010 10 percy.carlsbrand@nykvarn.se kultur och fritid inklusive bibliotek KS/2015:407 Taxor och avgifter 2016 Förvaltningens

Läs mer

FUNKTIONSBESKRIVNING

FUNKTIONSBESKRIVNING FUNKTIONSBESKRIVNING BOOK-IT version 7.1 2014-10-28 Axiell Sverige AB, Box 24014, 224 21 Lund Fältspatvägen 4, 224 78 Lund, tel: 046-2700 400, e-post: lund@axiell.com Innehållsförteckning Självregistering/

Läs mer

2013-04-18. Instruktion för användare av www.skolbiblioteksservice.se

2013-04-18. Instruktion för användare av www.skolbiblioteksservice.se Instruktion för användare av www.skolbiblioteksservice.se Innehåll Inledning... 1 Steg 1 Registrering och inloggning... 1 Registrering för personer med användarkonto hos Umeå kommun... 1 Inloggning för

Läs mer