HelMet-bibliotekets låneregler

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "HelMet-bibliotekets låneregler"

Transkript

1 Till våra kunder HelMet-bibliotekets låneregler HelMet är en förkortning av Helsinki Metropolitan Area Libraries. Invånarna i Esbo, Grankulla, Helsingfors och Vanda har rätt att använda bibliotekstjänsterna i alla de fyra städerna. Biblioteket är öppet för alla Du är välkommen till biblioteket, där du kan låna böcker och annat material, vistas, studera, använda vår apparatur, läsa tidningar och böcker eller delta i olika evenemang och litteraturkvällar. Biblioteket erbjuder dig gratis sina mångsidiga samlingar, moderna apparatur och metoder för informationssökning samt utrymmen och personalens sakkunskap. För att använda bibliotekstjänsterna behöver du ett giltigt bibliotekskort och en Pin-kod. Låneregler Bekanta dig med lånereglerna och spara dem. De gällande reglerna hittar du också på webben, Då du får ditt bibliotekskort eller samtycker till att vara ansvarig person förbinder du dig att följa dessa regler och de ändringar som görs i reglerna. Beträffande bibliotekets apparater och rätten att använda dem har särskilda direktiv och regler utarbetats. Dessa hittar du på stadsbibliotekets webbplats. Tillsammans kan vi förbättra servicen Om du har synpunkter på eller önskemål beträffande samlingarna, verksamheten eller servicen kan du framföra dem till bibliotekets personal eller i HelMetwebbiblioteket, Bibliotekskort och Pin-kod Hur får man kortet Ett personligt bibliotekskort, lånerätt och en Pin-kod kan du få i alla HelMet-bibliotek eller i bokbussen. Du får kortet genom att uppge din adress och förete ett giltigt identitetsbevis som biblioteket kan godkänna. Identitetsbeviset ska vara försett med ditt foto och din personbeteckning. För att beviljas bibliotekskort ska man ha en adress i Finland. Det första bibliotekskortet är gratis. Den som inte har finländsk personbeteckning beviljas bibliotekskort för sex månader åt gången. Barn under 15 år beviljas bibliotekskort då målsman eller en myndig s.k. ansvarig person ger sitt skriftliga samtycke. Den ansvariga personen ansvarar för det material som lånats med under 15-åringens bibliotekskort.

2 Daghem, skolor och andra inrättningar och samfund beviljas bibliotekskort för ett år i sänder. För detta krävs dock skriftligt samtycke av en myndig ansvarig person, som ansvarar för materialet som lånats med inrättningens eller samfundets bibliotekskort. Den som förlorat sin lånerätt kan inte fungera som ansvarig person. Bibliotekskortet är personligt Du ansvarar för det material som lånats med ditt bibliotekskort. För att förhindra att bibliotekskortet missbrukas kan du be att personalen vid utlåningsdisken alltid ber om att få se ditt identitetskort. Då man använder utlåningsautomaten krävs alltid Pin-koden som identifiering. Med den ansvariga personens samtycke kan inrättningens eller samfundets bibliotekskort användas av inrättningens eller samfundets personal. Meddela genast om du förlorat ditt bibliotekskort Anmäl omedelbart till biblioteket om du tappat ditt bibliotekskort. Detta gäller också för den som fungerar som ansvarig person. Då biblioteket är stängt kan du lämna ett meddelande om förkommet kort i vår telefonsvarare genom att ringa till telefonnumret Då du anmält att du tappat ditt kort ansvarar du inte längre för det material som lånats med det försvunna kortet. Alla bibliotekskort som anmälts försvunna tas ur bruk. Det nya bibliotekskortet är avgiftsbelagt. Hur får man sin Pin-kod Utöver bibliotekskortet behöver du en Pin-kod då du använder utlåningsautomaten, kontrollerar eller förnyar dina lån eller reserverar material via HelMet webbiblioteket. Pin-koden behövs också då du använder våra övriga webbtjänster och då du använder kunddatorerna. Pinkoden får du personligen i biblioteket eller bokbussen. Kom ihåg att uppdatera dina kontaktuppgifter! Kom ihåg att genast meddela biblioteket om du byter namn, adress eller e-post-adress. Du kan kontrollera dina kontaktuppgifter på webbplatsen. Att kontrollera uppgifterna i kundregistret Du har rätt att kontrollera vilka uppgifter om dig som registrerats i bibliotekets kundregister. För att få kontrollera uppgifterna måste du legitimera dig med ett av biblioteket godkänt, giltigt identitetsbevis försett med foto och personbeteckning. Om du är ansvarig person för en inrättning eller ett samfund har du rätt att kontrollera ifrågavarande uppgifter. Som ansvarig person har du också rätt att få veta om försenade lån och obetalda avgifter som den under 15 åriga person har för vars kort du ansvarar. Du bör legitimera dig med ett av biblioteket godkänt, giltigt identitetsbevis försett med foto och personbeteckning för att kunna kontrollera uppgifterna.

3 Förhållandet mellan biblioteket och kunden är konfidentiellt Biblioteket ansvarar för att kundregistret är korrekt. Uppgifterna om låntagaren och den ansvariga personen registreras i ett kundregister som är gemensamt för stadsbiblioteken i Esbo, Grankulla, Helsingfors och Vanda. Biblioteket ansvarar för att kundregistret överensstämmer med personuppgiftslagen. Enligt personuppgiftslagen har biblioteket rätt att registrera kundens personbeteckning. Registerbeskrivningen finns till påseende i biblioteken och på webbplatsen. Att låna, returnera och förnya lån Hur mycket får man låna Du kan ha högst 40 lån samtidigt. Av dessa får högst 5 vara konsolspel, 5 BD-skivor och 5 DVD-skivor. Observera att biblioteket vid utlåning av filmer och konsolspel följer de åldersgränser som fastställts av Statens filmgranskningsbyrå samt de av det allmäneuropeiska åldersmärkningssystemet (PEGI) rekommenderade åldersgränserna. Utlåningstid Utlåningstiden är vanligtvis 28 dygn. Undantag i fråga om utlåningstiden: - För Bestseller-material är lånetiden sju (7) dygn - För DVD-skivor, BD-skivor och konsolspel är lånetiden sju (7) dygn - För de mest efterfrågade CD-skivorna (musik) kan lånetiden vara sju (7) dygn. Du får en påminnelse om förfallodagen 2 dygn i förväg om du har en fungerande e-postadress i bibliotekets kundregister och valt e-posten som din kontaktadress. Du kan också välja att få påminnelsen som ett avgiftsbelagt sms-meddelande. Förnyande av lån Du kan förnya dina lån i HelMet-webbiblioteket, biblioteket eller bokbussen tre (3) gånger, förutsatt att ingen annan reserverat materialet. Bestsellermaterial kan inte förnyas. Vid force majeure ansvarar biblioteket inte för konsekvenserna av att förnyandet misslyckats om det är fråga om en teknisk störning eller problem med webben. Returnering av lån Returnera dina lån senast på förfallodagen. Du kan returnera material till alla HelMet-bibliotek under deras öppettid. Om du vill kan du få ett kvitto på att du returnerat materialet. Vissa bibliotek har s.k.returneringsluckor. Om du då biblioteket är stängt returnerar materialet till en returneringslucka får du inte något kvitto eftersom materialet inte registreras som återlämnat i bibliotekssystemet. Personalen registrerar det material som lämnats in via returneringsluckan återlämnat först då biblioteket öppnar nästa gång. För det material som lämnats in via returneringsluckan räknas förseningsavgifter till dess att personalen registrerat att materialet återlämnats. Att returnera material via returneringsluckan sker på eget ansvar.

4 Du förlorar rätten att låna - om du inte returnerat material du lånat och det gått 28 dygn från lånets förfallodag - om du tappat bort eller skadat bibliotekets material - om dina obetalda ackumulerade avgifter uppgår till eller överstiger beloppet som anges i den bifogade avgiftstabellen Om biblioteket har en fordran på en låntagare som beviljats skuldsanering får man inte vidta åtgärder för att trygga betalningen av eller driva in en skuld som omfattas av betalningsförbud. Redan inledda åtgärder får inte fortsättas. Gäldenären får inte i fråga om en sådan skuld på grund av betalningsförsening fråntas sin lånerätt. Du återfår din rätt att låna - genom att returnera det försenade materialet - genom att ersätta det förlorade eller skadade materialet - genom att betala de upplupna beloppen Om avgiften inte betalas i biblioteket kan det ta ca en vecka att få tillbaka lånerätten. Lånerätten återställs först sedan biblioteket i den egna bokföringen registrerat betalningen. Om indrivningen av avgiften överförts på ett inkassobolag återställs lånerätten först då inkassobolaget betalat in avgiften på bibliotekets konto och biblioteket kontrollerat inbetalningen. Att reservera material Du kan reservera material antingen via HelMet-webbiblioteket eller i biblioteket. Material som finns inne i något bibliotek kan du reservera per telefon utan reservationsavgift om du avhämtar det själv från ifrågavarande verksamhetsställe. Du kan ha högst 30 reservationer i kraft samtidigt. Reservationerna är avgiftsbelagda för 18 år fyllda. Att reservera barn- och ungdomsmaterial är dock avgiftsfritt. Du får meddelande om att materialet finns att avhämta per brev, e-post eller så kan du beställa ett avgiftsbelagt sms-meddelande. Referens- och Bestsellermaterial kan inte reserveras. Material som inte ännu registrerats i bibliotekets samlingar kan inte reserveras i förväg. Att beställa fjärrlån Material som inte finns i stadsbibliotekens samlingar eller i huvudstadsregionens vetenskapliga biblioteks och specialbiblioteks samlingar kan beställas som fjärrlån från bibliotek i övriga Finland eller utomlands. Biblioteket förmedlar fjärrlån enligt gällande fjärrlåneregler och avgifter. Avgifter och indrivning För material som återlämnas eller förnyas efter förfallodagen uppbärs en förseningsavgift. Förseningsavgiften uppbärs för alla kalenderdagar, räknat från förfallodagen upp till maximibeloppet. För material från barn- och ungdomsavdelningen uppbärs inte förseningsavgift. Om materialet lämnats till indrivning uppbärs dessutom indrivningskostnaderna, också för barn- och ungdomsmaterial. Bibliotekets viktigaste avgifter finns upptagna i bilagan. Om du tappar bort eller förstör material måste du ersätta det. Anvisningar om hur materialet ersätts ingår i avgiftsbilagan.

5 Påminnelser Den första påminnelsen om försenat material sänds 14 dygn efter förfallodagen, den andra då 28 dygn gått från förfallodagen. Den första påminnelsen kan man också få per e-post. HelMet-bibliotekets system sänder påminnelse om obetalda a v g i f t e r för att förhindra att s k u l d e n föråldras. Indrivning Biblioteket använder ett inkassobolag för att driva in sina fordringar. HelMet-bibliotekets system överför fordringarna till det inkassobolag som ifrågavarande stadsbibliotek använder efter ca 60 dygn, räknat från förfallodagen. Indrivningen gäller också material som lånats av personer under 18 år samt material från barn- och ungdomsavdelningen. Den ansvariga personen ansvarar för allt material som lånats med under 15-åringens bibliotekskort. Vilken inkassobyrå som kopplas in beror på vilket stadsbibliotek som äger det ifrågavarande materialet. Tilläggsinformation om indrivningen hittar du i avgiftsbilagan. Observera att Att förlora sin nyttjanderätt Med förlust av nyttjanderätten avses att man under en viss tid är avstängd och inte får använda biblioteket. Detta gäller sådana fall då kunden trots förbud uppfört sig störande mot personalen eller övriga kunder. Hur länge kunden är avstängd kan vara från ett dygn till tre månader. Beslut om att avstänga en kund fattas av biblioteksdirektören eller av en medlem av bibliotekspersonalen, som fått fullmakt till detta. Innan en kund avstängs ska han ges möjlighet att bli hörd. I lindriga fall meddelas kunden om avstängningen muntligen och i övrigt skriftligt. Förbudet skall antecknas i bibliotekets kundregister och anteckningen avlägsnas då kunden återfått sin nyttjanderätt. Lånereglernas tillämpning och giltighetstid Dessa regler tillämpas av stadsbiblioteken i Esbo, Grankulla, Helsingfors och Vanda sedan de ifrågavarande städernas bibliotek godkänt dem. För att ändra reglerna krävs samstämmiga beslut av de fyra stadsbiblioteken. I bokbussarna, anstaltsbiblioteken och bibliotekens hemservice tillämpas dessa regler i tillämpliga delar. Dessa regler upphäver de tidigare reglerna, som fastställdes den Reglerna träder i kraft den och gäller tillsvidare. Uppsägningstiden är sex (6) månader. Biblioteket ansvarar inte för eventuella skador som det av-material (t ex DVD, CD, video) du lånat orsakar din utrustning och inte heller för de skador som med bibliotekets utrustning orsakas tredje part.

6 Bekanta dig också med: anvisningar -> avgifter Apparatur och bestämmelserna om hur denna utrustning får användas: : Svenska -> Anvisningar -> Låneregler -> Regler för användning av kunddatorerna Regler och avgifter för fjärrlån: Esbo: -> Biblioteket -> Fjärrlån Grankulla: bibban.net -> Grankulla stadsbibliotek -> Bibliotekets tjänster -> Fjärrlån Helsingfors: Vanda: -> Bibliotek -> Bibliotekstjänster -> Fjärrtjänster Bibliotekens hemsidor Esbo: Grankulla: -> Grankulla stadsbibliotek Helsingfors: Vanda:

Konsumenträttsliga riktlinjer GOD SED VID INDRIVNING AV KONSUMENTFORDRINGAR. kkv.fi

Konsumenträttsliga riktlinjer GOD SED VID INDRIVNING AV KONSUMENTFORDRINGAR. kkv.fi Konsumenträttsliga riktlinjer GOD SED VID INDRIVNING AV KONSUMENTFORDRINGAR Utgångspunkter för riktlinjerna och övervakningen... 2 Tillämpning av indrivningslagen och lagens disposivitet... 2 Vad är en

Läs mer

Villkor för. Spelkort och Spelkonto

Villkor för. Spelkort och Spelkonto Villkor för Spelkort och Spelkonto 1. Allmänt 1.1 Tillämpliga regler Dessa villkor reglerar vad som gäller för nyttjande av Spelkort och Spelkonto hos AB Svenska Spel ( Svenska Spel ). Att vara Spelkortskund

Läs mer

Allmänna villkor för medlemskap i SATS

Allmänna villkor för medlemskap i SATS Allmänna villkor för medlemskap i SATS Dessa allmänna villkor gäller för medlemskap i SATS från och med den 15 september 2014. 1. Allmänt 1.1 Dessa allmänna villkor gäller för avtal om medlemskap i SATS

Läs mer

Föredrag.se Allmänna villkor

Föredrag.se Allmänna villkor Vårt löfte som ditt förord Föredrag.se vill skapa vassare medarbetare. Föredrag.se strävar efter att demokratisera kompetensutvecklingen och göra den lättillgänglig, billig och på användarnas villkor.

Läs mer

Privatkonto. 2 Allmän produktbeskrivning. 1 Definitioner med mera. Allmänna villkor från 2012-01-01. 1.1 Definitioner. 2.1 Allmänt om kontot

Privatkonto. 2 Allmän produktbeskrivning. 1 Definitioner med mera. Allmänna villkor från 2012-01-01. 1.1 Definitioner. 2.1 Allmänt om kontot Allmänna villkor från 2012-01-01 1 Definitioner med mera 1.1 Definitioner Banken är i detta avtal Länsförsäkringar Bank AB (publ). Bankdag är en dag när en medverkande betaltjänstleverantör har öppet för

Läs mer

Meddelandetjänst, anvisningar för abonnemang

Meddelandetjänst, anvisningar för abonnemang Meddelandetjänst, anvisningar för abonnemang I ett abonnemang, d.v.s. på en abonnemangsblankett, kan högst 10 företags FO-nummer anges vars uppgifter med samma innehåll ska uppföljas. Det är möjligt att

Läs mer

Lag om domännamn. Given i Helsingfors den 13 mars 2003. I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs: Allmänna bestämmelser.

Lag om domännamn. Given i Helsingfors den 13 mars 2003. I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs: Allmänna bestämmelser. Given i Helsingfors den 13 mars 2003 Lag om domännamn I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs: Allmänna bestämmelser 1 Lagens syfte Syftet med denna lag är att främja informationssamhällets serviceutbud

Läs mer

Placeringskonto för näringsidkare

Placeringskonto för näringsidkare Allmänna villkor från 2012-01-01 1 Definitioner med mera 1.1 Definitioner Banken är i detta avtal Länsförsäkringar Bank AB (publ). Bankdag är en dag när medverkande betaltjänstleverantör har öppet för

Läs mer

Elanslutningsvillkor AV 05

Elanslutningsvillkor AV 05 Elanslutningsvillkor AV 05 1. Tillämpning av anslutningsvillkoren 1.1. Dessa villkor skall bifogas till ett anslutningsavtal som gäller anslutning av en elförbrukningsplats till ett eldistributionsnät

Läs mer

Exempel på köpvillkor

Exempel på köpvillkor Exempel på köpvillkor Kund inom kläder och presentartiklar: Köpvillkor Enligt svensk lag. Leveranstid 10 arbetsdagar. 14 dagars full returrätt. Fri leverans inom Stockholm, Göteborg och Malmö. För övriga

Läs mer

Svar på frågeställningar från URV

Svar på frågeställningar från URV Svensk biblioteksförening Utvecklingsrådet för verksamhetsfrågor (URV) 2015-01- 26 Svar på frågeställningar från URV Tillgång till biblioteksdata för icke biblioteksanställda Kan man ge fritidsledare på

Läs mer

Ansök om Visa Business Card

Ansök om Visa Business Card 1. Fyll i övergripande företagsuppgifter Ansök om Visa Business Card OBLIGATORISKA UPPGIFTER FÖRETAG Företagets /Enskilda Firmans fullständiga namn Utdelningsadress Företagets organisationsnummer Postadress

Läs mer

Att boka bord. Trygga bokningar för såväl gäst som restaurang. Det här är en informationsskrift till dig som ska boka bord på restaurang

Att boka bord. Trygga bokningar för såväl gäst som restaurang. Det här är en informationsskrift till dig som ska boka bord på restaurang Att boka bord Trygga bokningar för såväl gäst som restaurang Det här är en informationsskrift till dig som ska boka bord på restaurang I denna skrift har Visita samlat kortfattad information om hur det

Läs mer

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om domännamn PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I propositionen föreslås att lagen om domännamn ändras. Enligt förslaget

Läs mer

ALLMÄNNA KREDITVILLKOR BOLÅN

ALLMÄNNA KREDITVILLKOR BOLÅN 1. Parter/Definition Kreditgivare: Avida Finans AB, org. nr 556230-9004, eller den som efter en eventuell överlåtelse är innehavare av Kreditavtalet. Kreditavtal: Skuldebrevet jämte vid var tid gällande

Läs mer

GE MONEY BANK MASTERCARD MITT KORT 203-09 Kontokredit för konsumentbruk Maj 2013

GE MONEY BANK MASTERCARD MITT KORT 203-09 Kontokredit för konsumentbruk Maj 2013 203-09 sida 1 (4) Representativt exempel Kreditbelopp: 25 000 kr Årsränta: 14,95 % Räntefritt: 30 dagar Avbetalning: Återbetalt under 12 månader Effektiv ränta: 13,34 % Genomsnittlig månadsbetalning: 2

Läs mer

ANSÖKAN samt AVTAL om DIGITALA TJÄNSTER

ANSÖKAN samt AVTAL om DIGITALA TJÄNSTER Sida 1 (4) S9635-1A ANSÖKAN samt AVTAL om DIGITALA TJÄNSTER KUND Namn, efternamn och tilltalsnamn/firma, fullständigt namn Telefon dagtid, inkl. riktnummer Person-/Organisationsnummer Telefon mobil TJÄNSTEN

Läs mer

Exempel 2: En kund (firmatecknare för tidigare innehavare) hävdar att den som överlåtit domännamnet inte var behörig att teckna firman. Vad gör du?

Exempel 2: En kund (firmatecknare för tidigare innehavare) hävdar att den som överlåtit domännamnet inte var behörig att teckna firman. Vad gör du? ABUSE DOCUMENT 1. Hur förhindras oegentlig överlåtelse? En person har via en whois slagning på ett domännamn fått fram namnet på den som innehar domännamnet. Han får också fram personnr eller organisationsnummer

Läs mer

Servicebostad. -VAD ÄR DET? -Lättläst. Östra Göinge kommun www.ostragoinge

Servicebostad. -VAD ÄR DET? -Lättläst. Östra Göinge kommun www.ostragoinge Servicebostad -VAD ÄR DET? -Lättläst Vad är en servicebostad? Här får du information om vad en servicebostad är och hur det kan fungera att bo i en servicebostad. Här får du veta vilka rättigheter och

Läs mer

Svar på frågeställningar från URV

Svar på frågeställningar från URV Svensk Biblioteksförening Utvecklingsrådet för verksamhetsfrågor 2012-04- 26 Svar på frågeställningar från URV Förseningsavgift för lån från låntagare som fyllt 18 år gjorda före 18- årsdagen Ett bibliotek

Läs mer

Så här bestrider du bluffakturor

Så här bestrider du bluffakturor https://www.facebook.com/pages/polisen-bedrägeri/546406245370971 Polisen Bedrägeri 14-12-07 Så här bestrider du bluffakturor Denna skrift är en bilaga till Polisens Facebooksida om bedrägerier. Den vänder

Läs mer

KLART DU SKA HA FIBER.

KLART DU SKA HA FIBER. INSTRUKTIONSGUIDE GRÄVA SJÄLV Instruktioner, rekommendationer, bestämmelser och tips till dig som valt att utföra grävningen inför din fiberanslutning själv. Innehåller även Allmänna villkor. KLART DU

Läs mer

SAMLINK CUSTOMER CA Certifikatprinciper WS-MATERIALTJÄNSTER FÖR CERTIFIKAT OID: 1.2.246.558.10.09704098.11.2 v.1.0

SAMLINK CUSTOMER CA Certifikatprinciper WS-MATERIALTJÄNSTER FÖR CERTIFIKAT OID: 1.2.246.558.10.09704098.11.2 v.1.0 SAMLINK CUSTOMER CA Certifikatprinciper WS-MATERIALTJÄNSTER FÖR CERTIFIKAT OID: 1.2.246.558.10.09704098.11.2 v.1.0 GÄLLER FR.O.M. 22.9.2009 18.9.2009 OY SAMLINK AB VARMENNEPERIAATTEET 2 (47) Innehållsförteckning

Läs mer

Frågor och svar. Frågor och svar vid övergång till spelrätter i Laholms GK 1

Frågor och svar. Frågor och svar vid övergång till spelrätter i Laholms GK 1 Frågor och svar vid övergång till spelrätter i Laholms GK 1 Fråga 1. Fråga 2. Fråga 3. Fråga 4. Fråga 5. Fråga 6. Varför föreslår styrelsen att Laholms GK ska byta dagens finansieringssystem med medlemslån

Läs mer

Att vara God man. eller Förvaltare. Information från Överförmyndaren i Alvesta kommun

Att vara God man. eller Förvaltare. Information från Överförmyndaren i Alvesta kommun Att vara God man eller Förvaltare Information från Överförmyndaren i Alvesta kommun Innehåll 1. Vem får god man eller förvaltare?...3 2. Skillnaden mellan god man och förvaltare...4 3. Dina första uppgifter...5

Läs mer

ANVISNING OM GOD FÖRMEDLINGSSED 5.6.2012

ANVISNING OM GOD FÖRMEDLINGSSED 5.6.2012 ANVISNING OM GOD FÖRMEDLINGSSED 5.6.2012 2 INNEHÅLL GOD FÖRMEDLINGSSED... 5 1. ATT BEDRIVA FÖRMEDLINGSVERKSAMHET... 5 1.1 ALLMÄNT OM ATT BEDRIVA FÖRMEDLINGSVERKSAMHET... 5 1.2 TILLSYN ÖVER FÖRMEDLINGSVERKSAMHETEN...6

Läs mer

Goda råd om pengar 1

Goda råd om pengar 1 Goda råd om pengar 1 Innehåll Så får du pengarna att räcka till... 3 Planera din ekonomi... 4 Månadens inkomster och utgifter... 5 Att betala räkningar... 6 Lån och kredit... 12 Reklam och erbjudanden...

Läs mer

Att publicera på Internet

Att publicera på Internet Att publicera på Internet Att publicera på Internet Radio- och TV-verket är en myndighet inom medieområdet. Verket ger tillstånd för marksänd TV (utom för public service-företagen), närradio, privat lokalradio

Läs mer

Du som vill få ordning på din ekonomi behöver troligen mer information. Om du vill läsa mer om skuldsanering hittar du information på

Du som vill få ordning på din ekonomi behöver troligen mer information. Om du vill läsa mer om skuldsanering hittar du information på Skuldsanering Du som vill få ordning på din ekonomi behöver troligen mer information. Om du vill läsa mer om skuldsanering hittar du information på www.kronofogden.se. Du kan också ringa Kronofogden på

Läs mer

Innehållsförteckning. Ska du göra ändringar i ett aktiebolag?... 3. Företagsnamnet... 4. Bolagsordningen... 6

Innehållsförteckning. Ska du göra ändringar i ett aktiebolag?... 3. Företagsnamnet... 4. Bolagsordningen... 6 Ändra aktiebolag 1 Innehållsförteckning Ska du göra ändringar i ett aktiebolag?... 3 Företagsnamnet... 4 Bolagsordningen... 6 Styrelsen och verkställande direktören... 8 Revisorer...10 Adress...12 Fondemission...14

Läs mer