ATT BETALA TILLBAKA ANNUITETSLÅN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "ATT BETALA TILLBAKA ANNUITETSLÅN"

Transkript

1 ATT BETALA TILLBAKA ANNUITETSLÅN Information om regler för betalning av lån tagna efter den 30 juni

2 Innehåll Annuitetslån 3 Återbetalning 4 Trygghetsregler 9 Avskrivning 10 Flera lån 12 Återkrav 14 Övriga upplysningar 16 Kontakta CSN 17 2

3 Annuitetslån Studiestöd som du fick efter den 1 juli 2001 består av bidrag och ett lån. Lånet betalar du tillbaka med ett årsbelopp som baseras på skuldens storlek, räntan för året, det antal år som återbetalningen beräknas pågå samt ett uppräkningstal på två procent per år. Det här lånet är ett slags annuitetslån. Genom konstruktionen med ett uppräkningstal blir årsbeloppet lägre under den första delen av din återbetalningstid för att sedan öka. Ett tradionellt annuitetslån har i stället en jämn återbetalningstakt. Principen illustreras av följande figur. Årlig återbetalning kr... 1 år 5 år 10 år 15 år 20 år 25 år Återbetalningsår... Modifierat annuitetslån Traditionellt annuitetslån Du kan läsa mer om formeln för beräkning av årsbeloppet i informationsbladet Beräkning av årsbelopp för annuitetslån. I början av varje år får du ett årsbesked. Där redovisar CSN hur din skuld förändrats under pågående år. Du får också en uppgift om hur stort ditt årsbelopp blir. 3

4 Återbetalning Återbetalningstid Återbetalningen av ditt lån börjar vid det årsskifte som kommer tidigast sex månader från det att du senast fick studiestöd från CSN. Återbetalningstiden är längst 25 år, eller det lägre antal år som återstår till slutet av det år du fyller 60 år. Om du har en mindre skuld blir återbetalningstiden kortare. Det beror på att det finns en regel om lägsta årsbelopp som innebär att ditt årsbelopp aldrig kan bli lägre än 15 procent av prisbasbeloppet. Återbetalningstiden kan ändras om du blivit återbetalningsskyldig och börjar studera på nytt med studiestöd från CSN. Du kan också få en ny återbetalningstid om du haft nedsättning i mer än tre år. Observera att du själv måste ansöka om att få återbetalningstiden ändrad hos CSN. Om du har en skuld kvar när din ordinarie återbetalningstid är slut förfaller hela skulden till betalning året därpå. Då har du möjlighet att ansöka om nedsättning och få beloppet anpassat till din inkomst (se avsnittet om trygghetsregler). Detta upprepas fram till dess att du har betalat skulden, eller fram till det år du fyller 68 år. Då skriver vi av eventuell resterande skuld under förutsättning att du betalat de föregående årens årsbelopp. Om du inte betalat de tre senaste årens årsbelopp fortsätter kraven på betalning till och med november det år du fyller 70 år. Ränteberäkning Lånet löper med ränta från det första utbetalningstillfället. Räntan är 2,3 procent under 2006 och är inte avdragsgill i din självdeklaration. Räntan fastställs av regeringen varje kalenderår och den beräknas på ett genomsnitt av statens upplåningskostnad under de tre senaste åren. Därefter tar man hänsyn till avdragsreglerna i skattesystemet genom att räntesatsen reduceras med 30 procent. Därför är räntan inte avdragsgill i din självdeklaration. Räntebefrielse Du som gör en längre grundutbildning än 60 dagar enligt lagen om totalförsvarsplikt behöver inte betala ränta på ditt studielån under utbildningstiden. För att slippa betala räntan måste du dock ansöka om detta efter det att du har genomfört utbildningen. CSN kommer att rätta räntan i efterhand. En blankett för att ansöka om räntebefrielse kan du beställa från CSN. 4

5 Årsbeloppets storlek Ditt årsbelopp beror på följande fyra faktorer: skuldens storlek räntan återstående återbetalningstid ett uppräkningstal på två procent. Årsbeloppet beräknas utifrån en speciell annuitetsformel som innebär att årsbeloppet ökar år från år baserat dels på uppräkningstalet, dels på hur räntan ändras mellan olika år. Uppgift om hur mycket du ska betala får du i årsbeskedet varje år. Lägsta årsbelopp Om ditt årsbelopp vid beräkning enligt annuitetsformeln blir lägre än 15 procent av prisbasbeloppet, sätts årsbeloppet till 15 procent av prisbasbeloppet under det första året (5 955 kronor för 2006). Detta innebär att återbetalningstiden blir kortare än det maximala antalet år du annars skulle ha fått. Därefter ska årsbeloppet beräknas med hänsyn taget till ränteförändringar och uppräkningstal. Om den totala skulden är mindre än 15 procent av prisbasbeloppet, ska du betala hela skulden under det första återbetalningsåret. Beräkning av årsbelopp efter extra inbetalning, återkrav eller delvis avskrivning Ditt årsbelopp kan förändras och därmed återbetalningstiden om du har gjort en extra inbetalning, har fått återkrav eller har fått en del av skulden avskriven. Följande villkor måste vara uppfyllda: Skulden ska ha minskat med minst tio procent av prisbasbeloppet (3 970 kronor för 2006). Om årsbeloppet efter omräkning beräknas till 15 procent av prisbasbeloppet (5 955 kronor för 2006). Betalningstillfällen Du kan välja att betala fyra gånger per år (förfallodagar den sista bankdagen i februari, maj, augusti och november) varje månad (förfallodagar den sista bankdagen i månaden) en gång per år (förfallodag den sista bankdagen i februari). Det belopp du ska betala framgår av ditt årsbesked. CSN tar alltid ut en expeditionsavgift när vi debiterar årsbeloppet. Avgiften är 100 kronor per år för års- 5

6 belopp och 100 kronor för resterande slutligt årsbelopp. Expeditionsavgiften betalar du vid första betalningstillfället. Det kan vara praktiskt att betala en gång per år om du betalar från utlandet. Meddela CSN om du vill ändra antalet betalningstillfällen. Vid betalning med inbetalningskort som CSN skickar ut räknar vi i första hand av din betalning på de äldsta obetalda avgifterna. Om du betalar med ett eget inbetalningskort räknas din betalning av på samma sätt om du inte skrivit att betalningen gäller ett speciellt avgiftsår. Betalning av annuitetslån Du kan betala ditt annuitetslån via bankgiro, plusgiro eller autogiro. CSN skickar ut bankgiroavier till alla låntagare som inte har begärt ett annat betalningssätt. CSN:s bankgironummer för annuitetslån är och plusgirokontot är Om du vill betala ditt annuitetslån via autogiro ska du anmäla detta skriftligt till CSN. Blanketten kan du beställa via Mina sidor på CSN:s webbplats, eller genom Talsvar, tfn Om du betalar via internet ska du använda det referensnummer som finns på inbetalningskortet. Har du inget inbetalningskort kan du, om du betalar via bankgironumret, skriva ditt personnummer som referens. Då skriver du alla tio siffror i en följd utan bindestreck eller mellanslag. Du kan inte göra en internetbetalning till vårt plusgirokonto om du inte har det fullständiga OCR-numret. Om du gör en extra inbetalning via internet och vill lämna information om den måste du komplettera med detta i ett brev eller via e-post eftersom du i normalfallet inte kan skicka textmeddelande på internetbetalningen. Betalning från utlandet För dig som är bosatt utomlands finns flera olika sätt att betala. Du som bor inom EU/EES-området eller i Schweiz kan betala studielånet via bank till ett så kallat IBAN (International Bank Account Number). Betalning till IBAN kan du endast göra via plusgiro, skriv vårt IBAN samt BIC/SWIFT-adressen NDEASESS. För lån tagna efter den 30 juni 2001 ska du skriva SE NDEASESS som kontonummer och ditt personnummer som referens. Skriv även namn, adress och vad betalningen gäller. Om du får problem när du försöker göra en IBAN-betalning via din internetbank, måste du kontakta banken. Du kan också betala via bank (så kallad BIC/SWIFT-betalning). Betalning gör du då till Nordeas BIC/SWIFT-adress NDEASESS, Nordea, Stockholm. De kostnader som bankerna tar ut för utlandsbetalningar får du som låntagare 6

7 själv stå för, det innebär att banken drar sina kostnader från din betalning innan betalningen når CSN. Du kan även betala med en check i svenska kronor eller annan växlingsbar valuta. Checken kan du köpa i bank och den ska vara ställd på Centrala studiestödsnämnden (CSN). Du skickar din check tillsammans med inbetalningskortet till CSN:s huvudkontor, SE Sundsvall. Om du använder en check från ett privat utländskt bankkonto eller liknande medför det extra kostnader. Extra inbetalning Du kan betala lånet snabbare genom en extra inbetalning. Glöm då inte att skriva personnummer, namn, adress och vad betalningen gäller. Vill du betala hela ditt lån bör du alltid kontakta CSN innan du gör detta för att få uppgift om aktuell skuld inklusive ränta. Om du väljer att göra en extra inbetalning ska du tänka på att CSN i första hand kommer att räkna av det belopp du betalar in mot ditt ordinarie årsbelopp. Den del av den extra inbetalningen som blir kvar när vi räknat av den mot årsbeloppet kommer vi att räkna som en extra inbetalning på ditt lån. Om du gör den extra inbetalningen tidigt på året och den täcker ditt ordinarie årsbelopp kommer du inte att få några fler inbetalningskort för ditt ordinarie årsbelopp. Om du vill ha inbetalningskort för att betala ytterligare måste du kontakta CSN. Om du betalar utan att det finns någon avgift att räkna av mot kommer din inbetalning att bokföras som en extra betalning på din skuld. Avräkningsordning för inbetalning De belopp du betalar räknar vi i första hand av på de administrativa avgifterna, därefter på räntan och slutligen på kapitalskulden. Den ränta som du inte har betalat vid årets slut kapitaliseras. Det innebär att vi lägger räntan till skulden. Om du har lagt samman flera olika lån räknar vi av dina inbetalningar i första hand på den del av din totala skuld som är äldst. Försenad eller utebliven betalning Om du inte betalar ditt årsbelopp i tid till förfallodagen, skickar CSN ut en påminnelse och tar ut en påminnelseavgift. Påminnelseavgiften är 120 kronor. Om du trots detta inte betalar skickar vi ytterligare en påminnelseavi som innehåller alla obetalda belopp och lägger till ännu en påminnelseavgift på 120 kronor. Om du ändå inte betalar skickar vi ett kravbrev och därefter går ärendet vidare till kronofogdemyndigheten för indrivning. Kronofogdemyndigheten tar ut en 7

8 grundavgift på 500 kronor per krav vid indrivning av årsbelopp. Du kan också få en betalningsanmärkning hos kreditupplysningsföretagen. Bor du utomlands lämnar CSN kravet till en ambassad eller inkassobyrå. Ny återbetalningstid När du blir återbetalningsskyldig fastställer CSN din återbetalningstid. Därefter ändras den fastställda tiden normalt inte, även om du tar nya studielån eller får nedsättning. Återbetalningstiden ändras endast om skulden under ett återbetalningsår har minskat med minst 10 procent av prisbasbeloppet. Skulden kan minska på grund av att du har gjort en förtida inbetalning du har fått någon del av skulden avskriven CSN har krävt tillbaka lån enligt 5 kapitlet studiestödslagen. Tiden ändras om något av detta skett och den återstående skulden därmed är så liten att årsbeloppet sätts till 15 procent av prisbasbeloppet vid det kommande årsskiftet. Då förkortas återbetalningstiden. Från och med 2006 räknas återbetalningstiden i några fall om utan att du behöver ansöka om det. Det gäller om du har tagit nya lån på minst ett halvt prisbasbelopp ( kronor för 2006) efter det att CSN fastställde återbetalningstiden tidigare har fått återbetalningstiden ändrad på grund av att du fått ett beslut om att du ska betala tillbaka studiemedel som du inte haft rätt till, och det beslutet därefter har upphävts. Du kan även ansöka om att återbetalningstiden ska förändras. CSN kan räkna om din återbetalningstid om du har fått nedsättning enligt trygghetsregeln under minst tre år nedsättning på grund av synnerliga skäl under minst tre år. Om du vill ansöka om ny återbetalningstid ska du göra det på en blankett som du beställer från CSN. Din ansökan måste ha kommit in till oss senast den 30 november för att en eventuell ny återbetalningstid ska börja gälla från närmaste årsskifte. 8

9 Trygghetsregler Om du har svårt att betala det årsbelopp som du har fått kan du ansöka om att i stället få ditt årsbelopp beräknat utifrån din sammanlagda inkomst. Sammanlagd inkomst är summan av ditt överskott i inkomstslagen tjänst, näringsverksamhet och kapital. Du kan i sådana fall få årsbeloppet nedsatt till fem procent av din sammanlagda inkomst till och med det år du fyller 49 år, och till sju procent av din inkomst från och med det år du fyller 50 år. Om du har fyllt 50 år ska du även lägga till 20 procent av din eventuella förmögenhet som överstiger 2,75 prisbasbelopp ( kronor för 2006) till din inkomst. Förutsättningen för att du ska kunna få nedsättning är att ditt årsbelopp minskar med minst tre procent av prisbasbeloppet (1 191 kronor för 2006) i jämförelse med det ursprungliga årsbeloppet. Om ditt årsbelopp efter nedsättning blir lägre än fem procent av prisbasbeloppet (1 985 kronor för 2006) sätter vi ned årsbeloppet till 0 kronor. Årsbeloppet kan dock aldrig bli nedsatt till ett lägre belopp än vad du har betalat in. Sista ansökningsdag för nedsättning av årsbeloppet med hänsyn till din inkomst är den 30 november betalningsåret. Även när du bor utomlands kan du ansöka om nedsättning och då beräknar vi inkomsten för betalningsåret utifrån de uppgifter som du lämnar om din skattepliktiga inkomst. Vid bedömningen om vad som är skattepliktig inkomst kommer vi att jämföra med de skatterättsliga principer som gäller i Sverige. Du kan också få nedsättning om du studerar med studiestöd från CSN, om du genomgår grundutbildning enligt lagen om totalförsvarsplikt, deltar i utbildning till reserv- eller yrkesofficer eller om det finns synnerliga skäl för nedsättning. Observera att du inte får nedsättning på grund av studier om du får rekryteringsbidrag. Då kan du i stället ansöka om nedsättning med hänsyn till din inkomst. Slutligt årsbelopp Om du har ansökt om och fått ett preliminärt årsbelopp beräknat utifrån din inkomst, kommer CSN att hämta uppgifter från Skatteverket när taxeringen för året är klar. Dessa uppgifter jämför vi med de uppgifter som du lämnat i din ansökan. Om det visar sig att du har betalat ett för lågt årsbelopp måste du betala in skillnaden mellan det preliminära och det slutliga årsbeloppet som ett resterande årsbelopp. I dessa fall tillkommer en tilläggsavgift som är sex procent av det belopp som ska betalas i efterhand. Om du har betalat in ett för högt preliminärt årsbelopp kommer det överskjutande beloppet att ligga kvar som en inbetalning på ditt lån. 9

10 Avskrivning Ålder Om du har en skuld kvar vid början av det år du fyller 68 år får du lånet avskrivet, under förutsättning att du inte har några obetalda årsbelopp för de tre senaste åren. CSN fortsätter att kräva betalning av sådana obetalda årsbelopp till och med november månad det år du fyller 70 år. Dödsfall Vid dödsfall skriver CSN av hela lånet inklusive obetalda årsbelopp (administrativa avgifter och årsbelopp). Synnerliga skäl I vissa fall kan CSN skriva av en skuld om det finns synnerliga skäl. Möjligheten att få avskrivning på grund av synnerliga skäl är mycket begränsad, men kan exempelvis komma i fråga för dig som har en mycket låg sjukersättning eller för dig som har fått studietiden förlängd på grund av ett handikapp. Lån för behörighetsgivande studier Du som har fått studiestöd för studier på grundskole- eller gymnasienivå kan få en del av lånet avskrivet om du senare tar lån för studier på högskolenivå. I de flesta fall skriver CSN av det belopp du har rätt till utan att du behöver ansöka om det. Den del av studielånet som vi kan skriva av är som mest hälften av de lån som du har tagit för att få grundläggande eller särskild behörighet för grundläggande högskoleutbildning. Det så kallade basåret som anordnas inom ramen för högskoleutbildning räknas till sådana studier som kan skrivas av. Dessutom är kravet att du har studerat med den generella bidragsdelen. Studier med den högre bidragsdelen ger inte rätt till avskrivning. Vi kan skriva av en sjättedel av det du lånat för de behörighetsgivande studierna plus ränta för varje 40 poäng som kan ingå i en högskoleexamen och som du har genomfört med godkänt resultat. Det innebär att du måste ha slutfört och blivit godkänd på 40 poängs högskolestudier, innan du kan få en sjättedel av lånet för studier på grundskole- eller gymnasienivå avskrivet. Kravet är också att du lånat för dina högskolestudier. Eftergymnasiala studier utomlands berättigar i dagsläget inte till avskrivning. I avdelning B2 i bilagan till studiestödsförordningen kan du läsa vilka utbildningar som kan ingå i en högskoleexamen och därmed ger rätt till avskrivning. 10

11 För dig som har läst på grundskole- eller gymnasienivå med lån före den 1 juli 2001 gäller äldre avskrivningsbestämmelser, dvs. efter tre eftergymnasiala terminer kan du få avskrivning. För dig som kommer att ha lån både före och efter den 1 juli 2001 gäller olika avskrivningsbestämmelser för de olika delarna av lånet. Det som avgör vilken regel som gäller är med vilken lånetyp du läst på grundläggande nivå. Sjukförsäkring Du som studerar med studielån och är sjukskriven en längre tid än 30 dagar, och därför inte kan studera, har ett försäkringsskydd. Detta innebär att du som har studielån kan få hela lånedelen för sjukperioden avskriven. Reduceringen sker från och med den 31:a sjukdagen till sjukperiodens slut. Beslut om reducering av studielånet på grund av sjukförsäkring fattas i efterhand. Du behöver normalt inte lämna in någon ansökan om reducering eftersom CSN får uppgifter om godkända sjukperioder direkt från Försäkringskassan. Om du har godkända sjukperioder först efter den aktuella terminen eller senare, måste du själv begära att få lånet avskrivet hos CSN. I samband med din begäran om avskrivning ska du bifoga intyg från Försäkringskassan. Ansökan Du ansöker om avskrivning på särskilda blanketter som du beställer från CSN. 11

12 Flera lån Om du tidigare har studerat med studiestöd från CSN och du tar lån efter den 30 juni 2001 kommer du att ha flera lån med olika återbetalningsvillkor. Så länge du inte begär något annat kommer du att betala de olika lånen var för sig. Ändrade lånevillkor Om du har studiemedel (lån tagna före 1989) eller studielån (lån tagna mellan den 1 januari 1989 och den 30 juni 2001) men inte lånat något efter den 30 juni 2001 kan du ansöka om ändrade lånevillkor. Det innebär att du för över dina studiemedel eller studielån till ett annuitetslån och att du därefter betalar enligt de regler som gäller för annuitetslånet. Om du exempelvis ansöker om nedsättning efter att du fått ändrade lånevillkor kommer reglerna för annuitetslånet att gälla. En ansökan om ändrade lånevillkor är definitiv och har du flyttat över lånen kan du inte ändra dig. Din ansökan ska ha kommit in till CSN senast den 30 november året innan du vill att de ändrade lånevillkoren ska börja gälla. Sammanläggning Om du både har lån enligt de äldre bestämmelserna och annuitetslån kan du begära att få lägga samman de olika lånen till ett enda lån. En sammanläggning innebär att lånen slås ihop och att en ny återbetalningstid och ett årsbelopp beräknas enligt reglerna för annuitetslånet. När du gör inbetalningar på ett sammanlagt lån kommer beloppen att räknas av enligt principen äldst först. Det innebär att CSN håller reda på de olika lånedelarna i din totala skuld utifrån vad som ingick i sammanläggningen. Om du exempelvis hade lån före 1989 så kommer inbetalda belopp i första hand att räknas av på denna del. Däremot kommer den löpande räntan att beräknas på hela skulden, liksom årsbeloppet. Du kommer också att få eventuell åldersavskrivning enligt de äldre bestämmelserna (dvs. vid början av det år du fyller 65 år) för den del av den totala skulden som är lån tagna före den 1 juli 2001, medan den del av lånet som är annuitetslån skrivs av vid början av det år du fyller 68 år. För dig som har begärt att vi ska lägga samman lånen gäller också särskilda bestämmelser vid nedsättning av årsbeloppet. Vi kan sätta ned årsbeloppet till en viktad procentsats som är lägre än fem procent eller sju procent, men som är högre än fyra procent. Vilken procentsats som ska gälla beror på hur stora de olika lånedelarna är vid beslutstillfället, dvs. hur mycket som är studiemedel, studielån och annuitetslån. Det innebär att lånen måste ställas i relation till varandra när den viktade procentsatsen ska räknas fram. 12

13 Eftersom du bara kan ansöka om nedsättning för ett år i taget kommer vi att göra viktningen varje gång du söker nedsättning, och den viktade procentsatsen kommer att förändras varje gång beroende på att det du betalar in förändrar relationen mellan de olika lånedelarna. Den del av det sammanlagda lånet som har varit studielån sätter vi ned till fyra procent av inkomsten, medan de delar av det sammanlagda lånet som har varit studiemedel eller annuitetslån sätter vi ned till fem procent av inkomsten till och med 49 års ålder. Från och med 50 års ålder sätter vi ned de delar som gäller studiemedel och annuitetslån till sju procent av inkomsten och vi tar även hänsyn till eventuell förmögenhet. När lånens storlek i förhållande till varandra har räknats fram kan procentsatsen som ska ligga till grund för årsbeloppet beräknas. Denna multipliceras sedan med den sammanlagda inkomsten för året. Sista ansökningsdag för sammanläggning är den 30 november året innan du vill att sammanläggningen ska börja gälla. Du ansöker på CSN:s blankett och skriver under ansökan själv. 13

14 Återkrav CSN kan besluta att kräva tillbaka utbetalt studiemedel som du inte haft rätt till. Det kan exempelvis gälla för tid efter studieavbrott eller om du haft för hög inkomst. Du måste då omedelbart betala tillbaka det du har fått för mycket. På det belopp som vi kräver tillbaka ska du betala ränta. Räntan är avdragsgill i självdeklarationen. Räntesatsen är 6,13 procent för Om det finns särskilda skäl kan CSN bevilja hel eller delvis befrielse från skyldigheten att betala ränta. En återkravsskuld ska du betala efter speciella regler och vi kan därför inte sammanföra den med din normala studieskuld. Om ett lån ingår i återkravsskulden, minskar vi ditt vanliga lån med motsvarande del liksom den ränta som vi har beräknat på beloppet. Betalning av återkravsskuld Din återkravsskuld ska du betala till CSN:s plusgirokonto eller bankgironummer Skriv ditt personnummer, namn och adress på inbetalningskortet om du inte använder det ifyllda inbetalningskortet du får från CSN. Du som bor inom EU/EES-området eller i Schweiz kan betala återkravet via bank till ett så kallat IBAN (International Bank Account Number). Betalning till IBAN kan du endast göra via plusgiro, skriv vårt IBAN SE samt BIC/SWIFT-adressen NDEASESS som kontonummer och ditt personnummer som referens. Skriv även namn, adress och vad betalningen gäller. Om du har svårigheter att betala hela beloppet på en gång, kan du kontakta CSN och komma överens om en betalningsplan på återkravsskulden. Vi tar ut en expeditionsavgift för administrativa kostnader. Den är 100 kronor per kalenderår. Försenad eller utebliven betalning av återkrav Om du inte betalar din återkravsskuld får du först en påminnelse och därefter ett kravbrev. Om du ändå inte betalar kommer CSN att överlämna ärendet till kronofogdemyndigheten som fastställer din betalningsskyldighet i ett utslag. I samband med att kronofogdemyndigheten utfärdar utslag tillkommer administrativa kostnader med 640 kronor. Utslaget innebär också att du får en betalningsanmärkning som finns kvar i tre år hos kreditupplysningsföretagen. Efter utslaget kan kronofogden göra utmätning av lönen, överskjutande skatt eller i annan egendom. Bor du utomlands lämnar CSN kravet till en ambassad eller inkassobyrå. 14

15 Avskrivning av återkravsskuld CSN skriver av återkrävt studiestöd det år du fyller 68 år eller vid dödsfall. 15

16 Övriga upplysningar Lag och förordning Återbetalning av annuitetslån som beviljats för studier efter den 30 juli 2001 regleras i 4 kap. studiestödslagen (SFS 1999:1395) och studiestödsförordningen (SFS 2000:655). Återkrav av beviljat studiestöd regleras i 5 kap. studiestödslagen och studiestödsförordningen. Överklagande CSN:s beslut om återbetalning av annuitetslån, exempelvis beslut om nedsatt årsbelopp, kan du överklaga till den länsrätt som vi hänvisar till i beslutet. Överklagandet ska du dock skicka till CSN i Eskilstuna. Det kan ta lång tid innan ett överklagande är avgjort i länsrätten. Under tiden gäller CSN:s beslut. Du ska alltså betala även om du överklagar. Beslut om återkrav som har fattats av CSN:s lokalkontor kan överklagas till Överklagandenämnden för studiestöd i Härnösand. Överklagandet ska även i dessa fall skickas till CSN i Eskilstuna. Skuldsanering Från och med den 1 juli 1994 finns en skuldsaneringslag. Lagen innebär att den som har mycket stora skuldproblem i vissa fall kan få hjälp med att ordna upp sin ekonomiska situation. För ytterligare information, vänd dig till budgetrådgivaren i din kommun. Deklaration Enligt 20 kommunalskattelagen är ränta på studielån inte avdragsgill i deklarationen. Skuldbelopp vid årets slut får du däremot ta upp som skuld i förmögenhetsdeklarationen. Kontrolluppgift CSN skickar kontrolluppgifter till Skatteverket. Uppgifter om din sammanlagda skuld till CSN och eventuell inbetald ränta för återkrav meddelas. Betald ränta på återkrav är avdragsgill i deklarationen. 16

17 Kontakta CSN CSN:s självservicetjänster På vår webbplats, kan du få mer information. Där finns ett simuleringsprogram där du på ett enkelt sätt kan få en uppfattning om hur din återbetalning kommer att se ut under olika förutsättningar. På webbplatsen har du också tillgång till tjänsten Mina sidor där du kan få personlig information och beställa blanketter. Du kan även ringa Talsvar, , för att få information om din skuld eller för att beställa vissa blanketter. För att använda Mina sidor och Talsvar behöver du ditt personnummer och en personlig kod som finns i ditt årsbesked. Har du ingen personlig kod kan du beställa en ny via Mina sidor och Talsvar. Telefon- och brevkontakt Om du vill tala med någon på CSN kan du ringa till oss på vardagar Vårt telefonnummer är Post- och besöksadresser samt besökstider till oss hittar du på vår webbplats. Blanketter och andra skriftliga svar ska du skicka till CSN, Postservice, Strömsund. 17

18 CSN 6517A/0512 Använd Mina sidor på eller Talsvar när du vill ha snabb personlig information om ditt studiestöd, din skuld eller vill beställa ny kod.

Att betala tillbaka studielån. lån tagna mellan 1 januari 1989 och den 30 juni 2001

Att betala tillbaka studielån. lån tagna mellan 1 januari 1989 och den 30 juni 2001 Att betala tillbaka studielån lån tagna mellan 1 januari 1989 och den 30 juni 2001 2007 Innehåll Studielån 3 Återbetalning 4 Nedsatt årsbelopp 8 Avskrivning 10 Flera lån 12 Återkrav 14 Övriga upplysningar

Läs mer

Att betala tillbaka studiemedel. lån tagna före 1989

Att betala tillbaka studiemedel. lån tagna före 1989 Att betala tillbaka studiemedel lån tagna före 1989 2007 Innehållsförteckning Studiemedelsskuld 3 Återbetalning 4 Extra inbetalningar 8 Nedsatt studiemedelsavgift 10 Avskrivning 15 Flera lån 17 Återkrav

Läs mer

Du som vill få ordning på din ekonomi behöver troligen mer information. Om du vill läsa mer om skuldsanering hittar du information på kronofogden.se.

Du som vill få ordning på din ekonomi behöver troligen mer information. Om du vill läsa mer om skuldsanering hittar du information på kronofogden.se. Skuldsanering Du som vill få ordning på din ekonomi behöver troligen mer information. Om du vill läsa mer om skuldsanering hittar du information på kronofogden.se. Du kan också ringa till oss på telefon

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i studiestödslagen (1999:1395); SFS 2005:613 Utkom från trycket den 12 juli 2005 utfärdad den 22 juni 2005. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs i fråga om studiestödslagen

Läs mer

Skuldsanering. Är du så skuldsatt att du inte kan betala dina skulder? Så här ansöker du om skuldsanering. Kronofogdens bedömning

Skuldsanering. Är du så skuldsatt att du inte kan betala dina skulder? Så här ansöker du om skuldsanering. Kronofogdens bedömning I N F O R M A T I O N KFM 935 utgåva 7. Utgiven i MAJ 2008. Skuldsanering Är du så skuldsatt att du inte kan betala dina skulder? Om du inte kan betala dina skulder kanske du kan få skuldsanering. Med

Läs mer

21 Pensionssparavdrag

21 Pensionssparavdrag 397 21 Pensionssparavdrag 21.1 Villkor för avdragsrätt Avdrag får enligt 59 kap. 2 göras för premier för pensionsförsäkring som den skattskyldige äger och för inbetalningar på pensionsspararens eget P-sparkonto.

Läs mer

ATT BETALA TILLBAKA STUDIESKULDER

ATT BETALA TILLBAKA STUDIESKULDER ATT BETALA TILLBAKA STUDIESKULDER FöreningsSparbanken och samverkande sparbanker Institutet för privatekonomi (1) Rapport ATT BETALA TILLBAKA STUDIESKULDER Institutet för Privatekonomi Ulla Samuel Januari

Läs mer

Studielån: Dags välja återbetalningsalternativ

Studielån: Dags välja återbetalningsalternativ November 2004 Studielån: Dags välja återbetalningsalternativ För dig som har studielån och avslutat studierna höstterminen 2003 eller vårterminen 2004 startar återbetalningen nästa år. Har du lån i både

Läs mer

Http://mora.se/overformyndare

Http://mora.se/overformyndare Redovisning av ekonomi Årsräkning, sluträkning, redogörelse och arvode Du ska lämna in din årsräkning och redogörelse till överförmyndaren senast den 1 mars. Sluträkning och redogörelse ska vara inlämnad

Läs mer

Inbjudan att svara på remiss: Förslag till ändring av föreskrifter om återbetalning

Inbjudan att svara på remiss: Förslag till ändring av föreskrifter om återbetalning Handläggare: Salli Fanaei Datum: 2008-10-02 Dnr: PT2-3/0809 Inbjudan att svara på remiss: Förslag till ändring av föreskrifter om återbetalning Med hänsyn till bl.a. ändrad praxis inom återbetalningsområdet

Läs mer

Aktivitetsstöd och utvecklingsersättning

Aktivitetsstöd och utvecklingsersättning Aktivitetsstöd och utvecklingsersättning Du som deltar i ett program på Arbetsförmedlingen kan få ersättning i form av aktivitetsstöd eller utvecklingsersättning. Om du har fyllt 25 år eller uppfyller

Läs mer

Avräkning av utländsk skatt Privatpersoner

Avräkning av utländsk skatt Privatpersoner Denna blankett använder du när du begär avräkning av utländsk skatt. Du behöver inte fylla i blanketten om du bara begär avräkning för utländsk skatt på utdelning och den utländska skatten finns med på

Läs mer

Avdelningen för överförmyndarärenden

Avdelningen för överförmyndarärenden REDOGÖRELSE I UPPDRAG SOM STÄLLFÖRETRÄDARE FÖR BARN Malmö stad Ej gällande god man för ensamkommande barn eller god man enligt 11 kap 2 FB Avdelningen för överförmyndarärenden Redogörelse Slutredogörelse

Läs mer

Esbo stads ekonomiska rådgivning och skuldrådgivning

Esbo stads ekonomiska rådgivning och skuldrådgivning 1 Esbo stads ekonomiska rådgivning och skuldrådgivning Om du har problem med pengar, kan den ekonomiska rådgivningen och skuldrådgivningen hjälpa dig. Du kanske har problem med att betala dina räkningar,

Läs mer

Dags att deklarera. Deklarationen ska finnas hos Skatteverket senast den 2 maj.

Dags att deklarera. Deklarationen ska finnas hos Skatteverket senast den 2 maj. 2016 Dags att deklarera Deklarationen ska finnas hos Skatteverket senast den 2 maj. Godkänn din deklaration enkelt med sms. Gör så här: 1. Sms:a ditt personnummer och din kod för underskrift till 71144.

Läs mer

Studiestödet 2014. CSN, rapport 2015:2

Studiestödet 2014. CSN, rapport 2015:2 Studiestödet 214 CSN, rapport 215:2 Dnr 214 1 8975 Studiestödet 214 Innehåll Sammanfattning... 3 1 Inledning... 9 1.1 Uppdraget... 9 1.2 Faktaunderlag... 9 1.3 Utveckling och förändring av CSN:s uppföljningssystem...

Läs mer

Dags att deklarera. Deklarationen ska finnas hos Skatteverket senast den 2 maj.

Dags att deklarera. Deklarationen ska finnas hos Skatteverket senast den 2 maj. 2016 Dags att deklarera Deklarationen ska finnas hos Skatteverket senast den 2 maj. Godkänn din deklaration enkelt med sms. Gör så här: 1. Sms:a ditt personnummer och din kod för underskrift till 71144.

Läs mer

Barnförsäkring 2015-01-01 2015-12-31. Försäkringsbelopp och pris

Barnförsäkring 2015-01-01 2015-12-31. Försäkringsbelopp och pris Barnförsäkring 2015-01-01 2015-12-31 Försäkringsbelopp och pris Försäkringsbelopp Pris Invaliditetsbelopp (Grundbelopp), kr Maximal ersättning vid invaliditet *, kr Per helår, kr Per månad, kr 10 basbelopp

Läs mer

Lättläst om att betala tillbaka. lån tagna efter den 30 juni 2001

Lättläst om att betala tillbaka. lån tagna efter den 30 juni 2001 Lättläst om att betala tillbaka lån tagna efter den 30 juni 2001 2015 1 2 Välkommen till CSN Här kan du läsa om hur du betalar tillbaka det lån som kallas annuitetslån. Det är pengar som du lånat när du

Läs mer

Anvisning till ansökan om utbetalning av projektstöd

Anvisning till ansökan om utbetalning av projektstöd Anvisning till ansökan om utbetalning av projektstöd Ett stöd inom landsbygdsprogrammet 2007 2013 www.jordbruksverket.se Var finns övriga blanketter? Alla blanketter finns på Jordbruksverkets webbplats

Läs mer

Allmänna villkor år 2006. TryggPlan. (Uppdaterade per 2015-04-01)

Allmänna villkor år 2006. TryggPlan. (Uppdaterade per 2015-04-01) Allmänna villkor år 2006 TryggPlan (Uppdaterade per 2015-04-01) 0. Översikt Inledning Dessa villkor gäller i tillämpliga delar för livförsäkring tecknad i SEB Pension och Försäkring AB, 516401-8243, ("Pension

Läs mer

Ansökan om ekonomiskt bistånd (ansökan från förvaltare)

Ansökan om ekonomiskt bistånd (ansökan från förvaltare) Information Bilagor För att denna ansökan ska vara komplett behöver den kompletteras med bilagor som du laddar upp längre fram i formuläret. Läs i texten till vänster om vilka bilagor som behövs. Regler

Läs mer

Lättläst om studiemedel

Lättläst om studiemedel Lättläst om studiemedel 2010 1 2 Välkommen till CSN I den här broschyren kan du läsa om studiemedel för studier i Sverige. Studiemedel är pengar du kan söka för att studera. En del av pengarna är bidrag

Läs mer

Dina pengar och din ekonomi

Dina pengar och din ekonomi Dina pengar och din ekonomi PRIVATEKONOMI PÅ ENKEL SVENSKA 2 Det här är en broschyr om pengar. Språket i texterna är på enkel svenska. Broschyren har tio kapitel med information om bland annat att spara

Läs mer

Sjukpenning. Du har rätt till sjukpenning från Försäkringskassan

Sjukpenning. Du har rätt till sjukpenning från Försäkringskassan Sjukpenning Du har rätt till sjukpenning från Försäkringskassan när du inte kan arbeta på grund av sjukdom. Du kan få sjukpenning i högst 364 dagar under en 15-månaders period. I vissa fall kan tiden förlängas.

Läs mer

Skolskjutsreglemente Flens kommun

Skolskjutsreglemente Flens kommun KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING 1981:3 623 Skolskjutsreglemente Flens kommun Förskoleklass, grundskola, grundsärskola, gymnasieskola och gymnasiesärskola Antagen av kommunfullmäktige 1981-02-24 127 Reviderat

Läs mer

Allmänna villkor. TryggPlan Total. avtal träffade före 2003-06-01. (Uppdaterade per 2015-04-01)

Allmänna villkor. TryggPlan Total. avtal träffade före 2003-06-01. (Uppdaterade per 2015-04-01) Allmänna villkor TryggPlan Total avtal träffade före 2003-06-01 (Uppdaterade per 2015-04-01) 0. Översikt Inledning Dessa villkor gäller i tillämpliga delar för livförsäkring tecknad före 2003-06-01 i SEB

Läs mer

Allmänna villkor år 2006. TryggPlan Total. (Uppdaterade per 2016-03-01)

Allmänna villkor år 2006. TryggPlan Total. (Uppdaterade per 2016-03-01) Allmänna villkor år 2006 TryggPlan Total (Uppdaterade per 2016-03-01) 0. Översikt Inledning Dessa villkor gäller i tillämpliga delar för livförsäkring tecknad i SEB Pension och Försäkring AB, 516401-8243,

Läs mer

Överförmyndarens handläggningsrutiner Hallsbergs kommun

Överförmyndarens handläggningsrutiner Hallsbergs kommun Revisionsrapport Överförmyndarens handläggningsrutiner Hallsbergs kommun Mars 2009 Thomas Lidgren Innehållsförteckning 1. Sammanfattning...1 2. Inledning...2 2.1 Revisionsfråga...2 2.2 Metod...2 3. Beskrivning

Läs mer

Centrala studiestödsnämndens föreskrifter och allmänna råd (CSNFS 2010:6) om lån till hemutrustning för flyktingar och vissa andra utlänningar

Centrala studiestödsnämndens föreskrifter och allmänna råd (CSNFS 2010:6) om lån till hemutrustning för flyktingar och vissa andra utlänningar Centrala studiestödsnämndens föreskrifter och allmänna råd (CSNFS 2010:6) om lån till hemutrustning för flyktingar och vissa andra utlänningar Grundförfattningen Observera att det kan förekomma fel i författningstexterna.

Läs mer

Stöd till god man/sfvh inför ensamkommande barns 18-årsdag. Konsument Halmstad, budget- och skuldrådgivning

Stöd till god man/sfvh inför ensamkommande barns 18-årsdag. Konsument Halmstad, budget- och skuldrådgivning Stöd till god man/sfvh inför ensamkommande barns 18-årsdag Konsument Halmstad, budget- och skuldrådgivning Informationsmaterial för gode män/särskilt förordnade vårdnadshavare till ensamkommande barn I

Läs mer

Till alla som väntar eller just fått barn

Till alla som väntar eller just fått barn Till alla som väntar eller just fått barn Välkommen till Försäkringskassan När du får barn kommer du troligen att ha mer kontakt med Försäkringskassan än du har haft förut. Det är vi som har hand om och

Läs mer

Sjukpenning. Om du saknar anställning eller är ledig. Om du är anställd. Läkarintyg

Sjukpenning. Om du saknar anställning eller är ledig. Om du är anställd. Läkarintyg Sjukpenning Du har rätt till sjukpenning från när du inte kan arbeta på grund av sjukdom. Du kan få sjukpenning i högst 364 dagar under en 15-månaders period. I vissa fall kan tiden förlängas. Ordlista

Läs mer

Om ersättning vid sjukdom AGS -KL och Avgiftsbefrielseförsäkring

Om ersättning vid sjukdom AGS -KL och Avgiftsbefrielseförsäkring Om ersättning vid sjukdom AGS -KL och Avgiftsbefrielseförsäkring Maj 2010 1 AFA Försäkring ger trygghet och ekonomiskt stöd vid sjukdom, arbetsskada, arbetsbrist och dödsfall. Våra försäkringar är bestämda

Läs mer

Din information FÖRKÖPSINFORMATION ICKE KOLLEKTIVAVTALAD TJÄNSTEGRUPPLIVFÖRSÄKRING Gäller från 1 januari 2015

Din information FÖRKÖPSINFORMATION ICKE KOLLEKTIVAVTALAD TJÄNSTEGRUPPLIVFÖRSÄKRING Gäller från 1 januari 2015 BLIWA LIVFÖRSÄKRING, ÖMSESIDIGT BOX 5125, 102 43 STOCKHOLM Organisationsnummer 502006-6329 Din information FÖRKÖPSINFORMATION ICKE KOLLEKTIVAVTALAD TJÄNSTEGRUPPLIVFÖRSÄKRING Gäller från 1 januari 2015

Läs mer

Förslag till beslut: Styrelsen beslutar att det inte finns särskilda skäl att bevilja Max Stenlund obrutet medlemskap med stöd av 47 LAK.

Förslag till beslut: Styrelsen beslutar att det inte finns särskilda skäl att bevilja Max Stenlund obrutet medlemskap med stöd av 47 LAK. Beslut om fortsatt medlemskap, särskilda skäl enligt 47 LAK. Max Stenlund, 670323-1057 Den 10 december 2014 beslutade a-kassan att Max Stenlunds medlemskap i a-kassan upphörde den 30 november 2014 eftersom

Läs mer

Taxa- och tillämpningsregler för Jokkmokks kommuns förskola och fritidshem

Taxa- och tillämpningsregler för Jokkmokks kommuns förskola och fritidshem JOKKMOKKS KOMMUN Barn och utbildningsnämnden www.jokkmokk.se/barn och utbildning Taxa- och tillämpningsregler för Jokkmokks kommuns förskola och fritidshem Gäller fr.o.m. 2014-09-01 Antagen av kommunfullmäktige

Läs mer

Riktlinjer för barnomsorgen i Hylte kommun fritidshem

Riktlinjer för barnomsorgen i Hylte kommun fritidshem Riktlinjer för barnomsorgen i Hylte kommun fritidshem Riktlinjer och köregler fastställs av barn- och ungdomsnämnden 2015-12-09. Innehållsförteckning 1. Vad är barnomsorg/fritidshem... sid 3 2. Rätt till

Läs mer

Andra familjeekonomiska stöd

Andra familjeekonomiska stöd Andra familjeekonomiska stöd De familjeekonomiska stöden är viktiga för de flesta barnfamiljers ekonomi. Det finns tre typer av förmåner: generella bidrag som till exempel allmänna barnbidrag, försäkringar

Läs mer

Riktlinjer för förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg i Kramfors kommun

Riktlinjer för förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg i Kramfors kommun STYRDOKUMENT Dnr BKU 2015/99 Sida Riktlinjer för förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg i Kramfors kommun Förskolor för barn i åldern 1-5 år I Kramfors finns förskolor för barn i åldern 1-5 år. Vid

Läs mer

ARBETSSTIPENDIER BILD- OCH FORMKONSTNÄRER

ARBETSSTIPENDIER BILD- OCH FORMKONSTNÄRER ARBETSSTIPENDIER BILD- OCH FORMKONSTNÄRER Arbetsstipendiet ska ge dig som yrkesverksam konstnär möjlighet att koncentrera dig och utveckla ditt konstnärliga arbete. Stipendierna kan användas till exempelvis

Läs mer

INNEHÅLL. Verksamhetsformer... 2. Registrering i aktuell kö... 3. Placering... 3. Planeringsdagar... 4. Avgifter och regler... 4. Taxa...

INNEHÅLL. Verksamhetsformer... 2. Registrering i aktuell kö... 3. Placering... 3. Planeringsdagar... 4. Avgifter och regler... 4. Taxa... INNEHÅLL Verksamhetsformer... 2 Förskola och familjedaghem 1 5 år... 2 Allmän förskola för 2 5-åringar... 2 Förskoleklass... 2 Skolbarnsomsorg (fritidsverksamhet)... 2 Registrering i aktuell kö... 3 Placering...

Läs mer

9 Beskattning av viss privatinförsel

9 Beskattning av viss privatinförsel Lag om beskattning av viss privatinförsel [4321] 9 Beskattning av viss privatinförsel Lag (2014:1470) om beskattning av viss privatinförsel av cigaretter Inledande bestämmelser 1 [4321] En enskild person

Läs mer

Riktlinjer för inackorderingstillägg och elevresor avseende elever i gymnasieskolan. Inackorderingstillägg

Riktlinjer för inackorderingstillägg och elevresor avseende elever i gymnasieskolan. Inackorderingstillägg BESLUT Barn- och utbildningskontoret Datum Sid 2011-12-15 Dnr 2011BUN061 1 (5) 2012-10-18 Revidering 2012-04-22 Revidering Dnr 2014BUN007/2014KS083 Riktlinjer för inackorderingstillägg och elevresor avseende

Läs mer

Historik information om ändringar i vägledning 2001:9 Underhållsstöd

Historik information om ändringar i vägledning 2001:9 Underhållsstöd VÄGLEDNING 2001:9 1 (18) Historik information om ändringar i vägledning 2001:9 Underhållsstöd Vägledningen uppdateras fortlöpande. Omtryck görs endast vid större ändringar eller när antalet ändringar blivit

Läs mer

Svedala Kommuns 7:3 Författningssamling 2(12)

Svedala Kommuns 7:3 Författningssamling 2(12) Författningssamling 1(12) Regler för förskola, familjedaghem och fritidshem antagna av kommunfullmäktige 2004-06-09, 72 Gäller från med ändring 2005-01-12, 4, 2005-09-14, 97 2004-09-01 Barnet i centrum

Läs mer

Inkomstuppgifter för beräkning av avgifter för:

Inkomstuppgifter för beräkning av avgifter för: Sida 1(3) Inkomstuppgifter för beräkning av avgifter för: hemtjänst dagverksamhet särskilt boende Personuppgifter Namn sökande Personnummer Personnummer Hemmavarande barn Personnummer Gatuadress Postnummer

Läs mer

KAPITALPENSION - Försäkringsvillkoren gäller för Kapitalpension med och utan Återbetalningsskydd samt Premiebefrielse.

KAPITALPENSION - Försäkringsvillkoren gäller för Kapitalpension med och utan Återbetalningsskydd samt Premiebefrielse. Försäkringsvillkor 2006-11-17 KAPITALPENSION - Försäkringsvillkoren gäller för Kapitalpension med och utan Återbetalningsskydd samt Premiebefrielse. 1. Försäkringsavtalet 2. Ikraftträdande 3. Vanliga begrepp

Läs mer

Föräldrapenning. Hur mycket får man? Vem har rätt till föräldra penning?

Föräldrapenning. Hur mycket får man? Vem har rätt till föräldra penning? Föräldrapenning Föräldrapenning är den ersättning föräldrar får för att kunna vara hemma med sina barn i stället för att arbeta. Den betalas ut i sammanlagt 480 dagar per barn. Föräldrapenningen har tre

Läs mer

Riktlinjer för barnomsorg i Hylte kommun

Riktlinjer för barnomsorg i Hylte kommun Riktlinjer för barnomsorg i Hylte kommun Antagna av barn- och ungdomsnämnden 2014-05-21 Hylte kommun Odengatan 1 Tfn 0345-180 00 vx kommunen@hylte.se Postgiro 10 53 60-2 Barn- och ungdomsk. 314 80 Hyltebruk

Läs mer

AMF Tjänstepension - Fondförsäkring

AMF Tjänstepension - Fondförsäkring Försäkringsvillkor för AMF Tjänstepension - Fondförsäkring Gäller från och med 2016-01-01 för försäkringsavtal tecknade före 2014-01-01. Nyteckning och/eller premieinbetalning kan inte göras. 1. ALLMÄNT

Läs mer

Senast uppdaterad: 2016-06-08. Tillämpningsregler. Förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg

Senast uppdaterad: 2016-06-08. Tillämpningsregler. Förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg Senast uppdaterad: 2016-06-08 Tillämpningsregler Förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg Innehåll Verksamhetsformer... 3 Förskoleverksamhet... 3 Allmän förskola... 3 Fritidshem... 3 Omsorg på obekväm

Läs mer

Gäller från 2016-01-26 RIKTLINJER - KÖREGLER - AVGIFTER

Gäller från 2016-01-26 RIKTLINJER - KÖREGLER - AVGIFTER Gäller från 2016-01-26 RIKTLINJER - KÖREGLER - AVGIFTER Innehållsförteckning Riktlinjer Vem kan få plats i förskoleverksamhet och fritidshem? 2 Olika former av verksamhet 2 Öppettider 2-3 Köregler Ansökan

Läs mer

Hälsa och rehabilitering Ersättningar och dagpenningar vid sjukdom, rehabilitering och handikapp Kort och lättläst

Hälsa och rehabilitering Ersättningar och dagpenningar vid sjukdom, rehabilitering och handikapp Kort och lättläst Hälsa och rehabilitering Ersättningar och dagpenningar vid sjukdom, rehabilitering och handikapp Kort och lättläst Innehåll Hälsa och rehabilitering 1 När du blir sjuk 2 Vem får stöd av FPA? 2 FPA-kortet

Läs mer

Försäkringsvillkor FolksamPlan

Försäkringsvillkor FolksamPlan Försäkringsvillkor FolksamPlan Tjänstepensionsförsäkring och privat pensionsförsäkring för näringsidkare Försäkringsvillkoren gäller från och med 2015-06-01. Innehåll Innehåll 1. Försäkringsavtalet...4

Läs mer

Inkomstförsäkring för medlemmar i Farmaciförbundet

Inkomstförsäkring för medlemmar i Farmaciförbundet försäkringsvillkor Inkomstförsäkring för medlemmar i Farmaciförbundet gäller från 1 januari 2013 ett samarbete mellan farmaciförbundet och bliwa Innehåll Definitioner 2 1. Gemensamma bestämmelser 3 1.1

Läs mer

Tjänstegrupplivförsäkring

Tjänstegrupplivförsäkring Tjänstegrupplivförsäkring Enligt kollektivavtal mellan Arbetsgivarföreningen KFO och Förhandlings- och samverkansrådet PTK Gäller från och med den 1 januari 2015 Försäkringsvillkor Gruppförsäkring Folksam

Läs mer

Riktlinje för arvode till ställföreträdare 2016.

Riktlinje för arvode till ställföreträdare 2016. PROGRAM POLICY STRATEGI HANDLINGSPLAN RIKTLINJER Riktlinje för arvode till ställföreträdare 2016. Örebro kommun 2015-12-02 ÖN 100/2015 orebro.se 2 RIKTLINJE FÖR ARVODE TILL STÄLLFÖRETRÄDARE PROGRAM Uttrycker

Läs mer

Villkor. Allmänna villkor för Saco Inkomstförsäkring 2016-01-01. För medlemmar i Saco-förbunden i samarbete med Folksam

Villkor. Allmänna villkor för Saco Inkomstförsäkring 2016-01-01. För medlemmar i Saco-förbunden i samarbete med Folksam Villkor Allmänna villkor för Saco Inkomstförsäkring 2016-01-01 För medlemmar i Saco-förbunden i samarbete med Folksam A Innehåll A Innehåll... 3 B Vem får teckna försäkringen... 4 C När gäller försäkringen...

Läs mer

Villkor. Allmänna villkor för Gemensam Inkomstförsäkring och Tilläggsförsäkring 2013-01-01. För medlemmar i Saco-förbunden i samarbete med SalusAnsvar

Villkor. Allmänna villkor för Gemensam Inkomstförsäkring och Tilläggsförsäkring 2013-01-01. För medlemmar i Saco-förbunden i samarbete med SalusAnsvar Villkor Allmänna villkor för Gemensam Inkomstförsäkring och Tilläggsförsäkring 2013-01-01 För medlemmar i Saco-förbunden i samarbete med SalusAnsvar Innehållsförteckning 1 Gemensam försäkring... 4 1A

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om bostadstillägg till pensionärer m.fl.; SFS 2001:761 Utkom från trycket den 13 november 2001 utfärdad den 1 november 2001. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs följande.

Läs mer

Trängselskatt i Stockholm

Trängselskatt i Stockholm Trängselskatt i Stockholm 3 januari 31 juli 2006 Detta är försöket med trängselskatt i Stockholm Under perioden 3 januari 31 juli 2006 ska ägare till svenskregistrerade fordon betala trängselskatt om fordonet

Läs mer

Välkommen till Söderköpings förskolor, fritidshem och pedagogisk omsorg Riktlinjer, köregler och avgifter

Välkommen till Söderköpings förskolor, fritidshem och pedagogisk omsorg Riktlinjer, köregler och avgifter 2016-04-29 Välkommen till Söderköpings förskolor, fritidshem och pedagogisk omsorg Riktlinjer, köregler och avgifter Vem kan fa fö rsköla, fritidshem öch pedagögisk ömsörg? 1. Förskola, fritidshem och

Läs mer

Information till ansökan om inackorderingstillägg Gymnasieskolan läsåret 2008/09

Information till ansökan om inackorderingstillägg Gymnasieskolan läsåret 2008/09 Information till ansökan om inackorderingstillägg Gymnasieskolan läsåret 2008/09 Gäller endast för elever som är födda 1989 eller senare Elever som är intagna i Frisök är ej berättigade till inackorderingstillägg

Läs mer

Information om restaurangkasinospel

Information om restaurangkasinospel Information om restaurangkasinospel För roulette-, tärnings- och kortspel eller så kallat restaurangkasinospel gäller bestämmelserna i lotterilagen (1994:1000) och lotteriförordningen (1994:1451). Den

Läs mer

Skatteverkets meddelanden

Skatteverkets meddelanden Skatteverkets meddelanden ISSN 1652-1447 Skatteverkets information om utfärdande och återkallelse av F-skattsedel * I detta meddelande finns information om de regler som gäller för utfärdande och återkallelse

Läs mer

UTHYRNINGSREGLER LÄGENHETER

UTHYRNINGSREGLER LÄGENHETER UTHYRNINGSREGLER LÄGENHETER UTHYRNINGSREGLER VÄTTERHEM 2016 1 Definitioner... 4 Syfte och mål... 7 Personuppgifter... 7 Köpoäng... 8 Tilldelning... 9 Vätterhems grundkrav... 10 Skulder och betalningsanmärkningar...

Läs mer

Regler och tillämpningsföreskrifter för barnomsorg, inklusive barnomsorg på obekväm arbetstid. - Information till vårdnadshavare

Regler och tillämpningsföreskrifter för barnomsorg, inklusive barnomsorg på obekväm arbetstid. - Information till vårdnadshavare Styrdokument, regler 2015-02-17 Dnr UBN/2016:42 Regler och tillämpningsföreskrifter för barnomsorg, inklusive barnomsorg på obekväm arbetstid. - Information till vårdnadshavare Nivå: Utbildningsnämnden

Läs mer

Tillämpningsregler. Förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg

Tillämpningsregler. Förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg Tillämpningsregler Förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg Innehåll Verksamhetsformer... 3 Förskoleverksamhet... 3 Allmän förskola... 3 Fritidshem... 3 Omsorg på obekväm tid... 3 Förskola... 4 Allmän

Läs mer

Klara, färdiga gå! Idrott och skatter

Klara, färdiga gå! Idrott och skatter Klara, färdiga gå! Idrott och skatter I den här broschyren kan du läsa om skatteregler för idrottsföreningar. Innehåll Idrottsföreningen bildas 3 Registrering hos Skatteverket 3 Det första årsmötet 3 Bokföringsskyldighet

Läs mer

TOLKNINGS ANVISNINGAR. till förbundets stadgar 5

TOLKNINGS ANVISNINGAR. till förbundets stadgar 5 TOLKNINGS ANVISNINGAR till förbundets stadgar 5 TOLKNINGSANVISNINGAR Innehållsförteckning sid Allmänna riktlinjer 3 Erläggandet av avgift 3 Omklassning 3 Omfattning och övriga villkor för kollektiv försäkring

Läs mer

Våga prata pengar. Karin Arkmo Larsson Gun-Marie Nilsson

Våga prata pengar. Karin Arkmo Larsson Gun-Marie Nilsson Våga prata pengar Karin Arkmo Larsson Gun-Marie Nilsson Agenda Vad gör CSN? Hemutrustningslån vad är det? Betala tillbaka hemutrustningslån Studiestöd vad är det? Betala tillbaka studiemedel 2 Våga prata

Läs mer

reflex livränta Reflex Livränta Gäller från 2011-04-01

reflex livränta Reflex Livränta Gäller från 2011-04-01 reflex livränta FÖRKÖPSINFORMATION Reflex Livränta Gäller från 2011-04-01 Så fungerar Reflex Livränta Reflex Livränta är en engångsbetald kapitalförsäkring som du kan komplettera med ett återbetalningsskydd.

Läs mer

SKOLA. TAXA inom förskola, fritidshem, öppen fritidsverksamhet och pedagogisk omsorg. Taxor från och med 1 januari 2016

SKOLA. TAXA inom förskola, fritidshem, öppen fritidsverksamhet och pedagogisk omsorg. Taxor från och med 1 januari 2016 TAXA inom förskola, fritidshem, öppen fritidsverksamhet och pedagogisk omsorg Taxor från och med 1 januari 2016 Antagen av kommunfullmäktige (KF 45/2010) Reviderad: (KF 210/2010) Reviderad: (KF 257/2012)

Läs mer

Du som har har tv-mottagare ska betala radio- och tv-avgift

Du som har har tv-mottagare ska betala radio- och tv-avgift Du som har har tv-mottagare ska betala radio- och tv-avgift Vad kostar det? Radio- och tv-avgiften kostar 519 kronor för tre månader. Du kan betala varje månad om du har autogiro. Då kostar det 173 kronor

Läs mer

Seniorförsäkring avtal 7000

Seniorförsäkring avtal 7000 FÖRKÖPSINFORMATION GÄLLER FRÅN 1 JANUARI 2014 Seniorförsäkring avtal 7000 DÖDSFALL OLYCKSFALL Förköpsinformationen återger det huvudsakliga innehållet i försäkrings villkoren för Bliwas seniorförsäkring

Läs mer

Skattekontobroschyren

Skattekontobroschyren Skattekontobroschyren Den här broschyren vänder sig till dig som har ett skattekonto, d.v.s. alla som betalar skatt i Sverige. Tänk på! För att med automatik få en utbetalning under 2 000 kr måste du ha

Läs mer

Remissanmodan: Förslag till ändring av föreskrifter om återbetalning av studiestöd.

Remissanmodan: Förslag till ändring av föreskrifter om återbetalning av studiestöd. Handläggare: Elin Rosenberg Datum: 2007-11-20 Dnr: PT2-6/0708 Remissanmodan: Förslag till ändring av föreskrifter om återbetalning av studiestöd. I enlighet med 27 verkförordningen (1995:1322) bereds ni

Läs mer

Inkomstuppgifter för beräkning av avgifter för hemtjänst, dagverksamhet och särskilt boende

Inkomstuppgifter för beräkning av avgifter för hemtjänst, dagverksamhet och särskilt boende Sida 1(3) Inkomstuppgifter för beräkning av avgifter för hemtjänst, dagverksamhet och särskilt boende Frågor Har du frågor kan du kontakta kommunens kontaktcenter. Telefon: 08-579 210 00 E-post: kontaktcenter@sollentuna.se

Läs mer

Reviderad 2013-11-11. Villkor och regler för plats i förskola, pedagogisk omsorg och fritidshem

Reviderad 2013-11-11. Villkor och regler för plats i förskola, pedagogisk omsorg och fritidshem Reviderad 2013-11-11 Villkor och regler för plats i förskola, pedagogisk omsorg och fritidshem 2 3 Ansökan förskoleverksamhet och annan pedagogisk verksamhet Förälder och barn som är folkbokförda, på väg

Läs mer

Autogiro och e-faktura

Autogiro och e-faktura Autogiro och e-faktura Enkelt automatisk betalning från ditt konto Bekvämt inga blanketter och inget köande på bank eller post Tryggt alltid betalning i rätt tid med tydlig redovisning Kostnadsfritt betalning

Läs mer

Kommunal barnomsorg. Anvisningar vid placering, gäller från 1 januari 2010

Kommunal barnomsorg. Anvisningar vid placering, gäller från 1 januari 2010 BILDNINGSFÖRVALTNINGEN Bildningsnämndens handling 20-2009 Kommunal barnomsorg Anvisningar vid placering, gäller från 1 januari 2010 Med denna broschyr vänder vi oss till föräldrar. Den medföljer också

Läs mer

Inkomstuppgift för beräkning av avgift för förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg

Inkomstuppgift för beräkning av avgift för förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg Information Detta formulär kan kräva flera underskrifter Vid två vårdnadshavare måste inkomstförfrågan undertecknas av båda för att den ska vara giltig. Du som fyller i formuläret uppger personnummer för

Läs mer

GÄLLIVARE KOMMUNS Sid 1 (9) FÖRFATTNINGSSAMLING

GÄLLIVARE KOMMUNS Sid 1 (9) FÖRFATTNINGSSAMLING GÄLLIVARE KOMMUNS Sid 1 (9) FÖRFATTNINGSSAMLING TAXOR OCH AVGIFTER KOM 2008.148 041 Barnomsorgstaxa och tillämpningsanvisningar Fastställd av kommunfullmäktige Gäller fr o m 1991-01-28, 7 1991-03-01 Reviderad

Läs mer

Regeringens proposition 1996/97:9

Regeringens proposition 1996/97:9 Regeringens proposition 1996/97:9 Ny rättshjälpslag Prop. 1996/97:9 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 12 september 1996 Göran Persson Laila Freivalds (Justitiedepartementet)

Läs mer

Handledning för inrapportering

Handledning för inrapportering Handledning för inrapportering KTP-planens avdelning 1 (KTP 1) inom KFO-Handels och KFO-FTF/Handels/Sacoförbund 1 Inledning Denna handledning för inrapportering riktar sig till er som arbetsgivare som

Läs mer

Betala med autogiro eller e-faktura

Betala med autogiro eller e-faktura Betala med autogiro eller e-faktura Enklare sätt att betala hyran Hyran är en av de viktigaste räkningarna du betalar varje månad. För att göra det så enkelt som möjligt för dig finns det flera olika betalningssätt

Läs mer

Fråga om en ytterligare förlängning av preskriptionstid för skattefordringar varit påkallad från allmän synpunkt.

Fråga om en ytterligare förlängning av preskriptionstid för skattefordringar varit påkallad från allmän synpunkt. HFD 2014 ref 4 Fråga om en ytterligare förlängning av preskriptionstid för skattefordringar varit påkallad från allmän synpunkt. Lagrum: 7 och 8 lagen (1982:188) om preskription av skattefordringar m.m.

Läs mer

Domaren deklarerar 2011

Domaren deklarerar 2011 Domaren deklarerar 2011 På denna sida presenterar vi information hämtad direkt från Skatteverket. Uppdaterad januari 2011. Om avdrag för idrottsutövare http://www.skatteverket.se/privat/skatter/deklarera2011

Läs mer

Traditionell Livförsäkring

Traditionell Livförsäkring Allmänna villkor år 2002 Traditionell Livförsäkring Tecknad i Gamla Livförsäkringsaktiebolaget SEB Trygg Liv (Uppdaterade per 2015-04-01) 0. Översikt Inledning Dessa villkor gäller i tillämpliga delar

Läs mer

Vanliga frågor och svar om uppdraget som god man för barn

Vanliga frågor och svar om uppdraget som god man för barn Malmö stad Sociala resursförvaltningen Vanliga frågor och svar om uppdraget som god man för barn Vad betyder förmyndare? Vem kan vara förmyndare? Vad betyder vårdnadshavare? Vad betyder särskilt förordnad

Läs mer

Redogörelse Kalenderår

Redogörelse Kalenderår Överförmyndarnämnden Box 66 182 05 Djursholm Redogörelse Kalenderår Del av år, från och med till och med, datum Huvudman Namn Adress (folkbokföringsadress) Vistelseadress, om annan än ovan Postnummer Postort

Läs mer

FÖRSÄKRINGSVILLKOR GÄLLER FRÅN 1 JANUARI 2016 Inkomstförsäkring för medlemmar i ST

FÖRSÄKRINGSVILLKOR GÄLLER FRÅN 1 JANUARI 2016 Inkomstförsäkring för medlemmar i ST FÖRSÄKRINGSVILLKOR GÄLLER FRÅN 1 JANUARI 2016 Inkomstförsäkring för medlemmar i ST ETT SAMARBETE MELLAN ST OCH BLIWA Bliwa Skadeförsäkring AB, Organisationsnr: 516401-6585 Box 5125, 102 43 Stockholm, Telefon:

Läs mer

Inskrivnings- och avgiftsregler

Inskrivnings- och avgiftsregler Inskrivnings- och avgiftsregler för kommunal förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg på Gotland Inskrivnings- och avgiftsreglerna är beslutade av barn- och utbildningsnämnden i Region Gotland 2009-12-09.

Läs mer

Regler för vårdnadsbidrag i Alvesta kommun

Regler för vårdnadsbidrag i Alvesta kommun Regelverk Vårdnadsbidrag Datum 2011-05-02 Regler för vårdnadsbidrag i Alvesta kommun Från och med den 1 september 2011 kan föräldrar i Alvesta kommun ansöka om vårdnadsbidrag på 3 000 kr per månad och

Läs mer

Första påminnelsen om betalning av trängselskatt senareläggs

Första påminnelsen om betalning av trängselskatt senareläggs 2006-01-12 Första påminnelsen om betalning av trängselskatt senareläggs De första skattebesluten för försöket med trängselskatt förföll till betalning den 9 januari 2006. Vägverket kommer dock att avvakta

Läs mer

ANSÖKAN OM BISTÅND Försörjningsstöd/ek.bistånd

ANSÖKAN OM BISTÅND Försörjningsstöd/ek.bistånd Socialkontoret Vindelns kommun 922 81 Vindeln ANSÖKAN OM BISTÅND Försörjningsstöd/ek.bistånd Be/ankomst: Kl: När Du/Ni fyller i anan är det viktigt att alla uppgifter som passar på Din/Er situation fylls

Läs mer

Information om försörjningsstöd 2016

Information om försörjningsstöd 2016 Västerviks kommun Enheten för arbete och kompetens Nygatan 12 593 80 Västervik Tfn 0490-25 54 00 vasterviks.kommun@vastervik.se Information om försörjningsstöd 2016 Rätt till försörjningsstöd Alla som

Läs mer

REGLER OCH TAXOR FÖR BARNOMSORGEN I LAXÅ KOMMUN

REGLER OCH TAXOR FÖR BARNOMSORGEN I LAXÅ KOMMUN HANDLÄGGARE: Gundega Hallinder Tel. 0584-473 180 gundega.hallinder@laxa.se Madeleine Larsson Tel. 0584-473 147 Mob. 070-516 33 04 madeleine.larsson@laxa.se E-POSTLISTA forskola.lindasen@laxa.se forskola.jordgubben@laxa.se

Läs mer

Påminnelsen Endast de medlemmar som är med vid det första aviseringstillfället men som inte har betalat kommer med i påminnelsen.

Påminnelsen Endast de medlemmar som är med vid det första aviseringstillfället men som inte har betalat kommer med i påminnelsen. Rutin faktureringar En gång per år i januari - genomför Riksföreningen för företagssköterskor en avisering av medlemsavgifter i samarbete med Vårdförbundets betalningsservice. Ett par månader senare skickar

Läs mer