Sammanträdesdatum Sammanträdestid Stora konferensrummet, Centralbiblioteket

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Sammanträdesdatum 2012-03-26 Sammanträdestid 14.00-16.00 Stora konferensrummet, Centralbiblioteket"

Transkript

1 Biblioteksnämnden Håkan Carlsson ÄRENDELISTA / Sammanträdesdatum Sammanträdestid Lokal: Stora konferensrummet, Centralbiblioteket 1. Mötets öppnande samt utseende av justeringsperson 2. Föregående sammanträdesprotokoll Material: Protokoll (länk) 3. Årsberättelse och ekonomisk redovisning 2011 Material: Årsberättelse (länk), ekonomisk redovisning 2011 (bilagd) 4. Resultat av kvalitetsaudit - diskussion Håkan Carlsson, planeringschef och kvalitetssamordnare, inleder. Material: Rapport från kvalitetsaudit (länk) 5. Förslag till uppdaterade låneregler Material: Utkast till nya låneregler (bilagd) 6. Rapport från arbetet med GUP och Open Access Tomas Lundén, teamledare Digitala Tjänster, inleder. 7. Information ÖB-rekrytering, KTB-ombyggnad, Projekt Näckrosen, Acta-projekt 8. Övriga frågor Ledamöter som är förhindrade att delta i sammanträdet ombedes kalla sin eventuella ersättare samt att kontakta ÖB:s sekreterare tel , Göteborgs universitetsbibliotek Renströmsgatan 4, Box 222, SE Göteborg

2 GÖTEBORGS UNIVERSITETSBIBLIOTEK 2011 Utfall Budget Prognos INTÄKTER (tkr): Styrelsens tilldelning Tillkommande intäkter från GU: Open access Bidrag kostn back files Externa uppdrag och projekt: Ansvarsbibl. Genus Vårdalinstitutet - 50% bibliotekarietjänst Försvarsmedicin - 50% bibliotekarietjänst Kopieringsintäkter Förseningsavgifter och förkommna böcker Användarutbildning Övriga intäkter Egna fonder Sa intäkter (tkr) Utfall Budget Prognos KOSTNADER (tkr): Lönekostnader inkl resor och personalutbildning Drift, förbrukning, övrigt Medieförvärv (inkl. back files) Böcker, övriga publikationer Kursböcker Periodika, tidningar Elektroniska tidskrifter Elektroniska media E-böcker Återbetalning valutasäkring Chalmers IT-kostnader ITL och ITS Hyra + lokalvård Avskrivningar Sa kostnader (tkr) Underskott (tkr) Not 1) Under 2011 erhöll UB återbetalning av valutakursdifferenser från Kungliga biblioteket om tkr vilket medför att mediekostnaden är lägre än budget och prognos.

3 Balanserat kapital 1/1-2011: 11,2 Avgår balanserat kapital från ACTA-fonderna -0,8 Justerat balanserat kapital 1/1-2011: 10,4 Underskott 2011: -7,1 Budgeterat underskott 2012: -1,0 Balanserat kapital 1/1-2013: 2,3

4 UTKAST TILL Regler för användning av service och lån på Göteborgs universitetsbibliotek (BN ) Göteborgs universitetsbibliotek (UB) är ett offentligt bibliotek och är öppet för alla. För att vi ska kunna erbjuda våra användare en god service finns Regler för service och lån på Göteborgs universitetsbibliotek. Alla användare av Göteborgs universitetsbibliotek, med eller utan lånekort, är skyldiga att följa dessa regler. Vid ansökan om lånekort intygar låntagaren att han/hon tagit del av reglerna. Besök på UB:s olika bibliotek och webbaserade tjänster är skyldiga att följa samma regler som lånekortsinnehavare. Överbibliotekarien fastställer regeländringar i denna regelsamling. Uppdaterade låneregler publiceras kontinuerligt på Lånekort Alla är välkomna till Göteborgs universitetsbibliotek, men för att få tillgång till flera av bibliotekets tjänster t.ex. låna böcker, behövs ett lånekort. Med lånekort menas både GU-kort med lånekortsfunktion och särskilda lånekort utfärdade av UB. För att få ansöka om ett lånekort måste den ansökande ha fyllt 15 år och vara folkbokförd i Sverige. Utländska studenter och gästforskare utan GU-kort kan få särskilt lånekort under förutsättning att de kan uppvisa antagningsbevis eller dokument som styrker anknytning till Göteborgs universitet eller annan akademisk institution i Sverige. Personer som saknar svenskt personnummer, men är tillfälligt bosatta i Sverige, kan genom borgensman få ett lånekort. Särskilt lånekort utfärdas vid personligt besök på biblioteket då giltig legitimation uppvisats. För distans- och nätstudenter utan GUkort utfärdas särskilt lånekort enligt en annan ordning. Lånekortet är personligt och är att betrakta som en värdehandling och får inte göras tillgängligt för någon annan. Uppgift om lånekortsnummer får inte utlämnas till annan person. Låntagaren är skyldig att meddela UB ändring av adress och e-postadress. Innehavare av ett lånekort förbinder sig att följa gällande regler, även ändringar som gjorts efter det att lånekortet utfärdats. Förlust av GU-kort anmäls i Student/Medarbetarportalen eller till närmaste Servicecenter. Förlust av särskilt lånekort ska omedelbart anmälas till UB. Nytt särskilt lånekort kan erhållas mot avgift. Lånekortet gäller vid alla bibliotek inom Göteborgs universitetsbibliotek och ska alltid medföras och användas vid lån. Att låna Låntagaren är personligt ansvarig för sina lån och skyldig att respektera lånetidens längd. Lån ska återlämnas i tid och i samma skick som vid utlåningstillfället. Lån för annans räkning utlämnas endast om uppdraget kan styrkas. Hemlån Lånetiden varierar för olika typer av material. Normalt är lånetiden för kursböcker 14 dagar och för övriga böcker 30 dagar. Lånetiden kan i allmänhet förlängas för litteratur som inte är efterfrågad av annan låntagare. Regler för vilket material som får lånas hem bestäms av de olika biblioteken. Referenslitteratur, publikationer äldre än 100 år, nyare tidskriftsårgångar, handskrifter och oersättliga och dyrbara verk går inte att låna hem. Läsesalslån Material som är läsesalslån får endast användas inom biblioteket. Detsamma gäller lån till forskarrum. Handskrifter och annat unikt material får inte lämnas utan uppsikt i läsesalen och ska återlämnas direkt efter användning. Försenad återlämning av material Om lånat material inte återlämnas 16 dagar efter krav är låntagaren skyldig att betala ersättningsexemplar och en arbetskostnad på 200 kronor. För kursböcker gäller särskilda regler. (Se under Kursbokslån ) Om återlämning sker efter det att UB har skickat en faktura är låntagaren ändå skyldig att betala angiven arbetskostnad. Om återlämning sker så sent att UB redan skaffat ersättningsexemplar är låntagaren fortfarande skyldig att ersätta UB för kostnaden för detta. Låntagaren är avstängd från nya lån vid samtliga bibliotek inom Göteborgs universitetsbibliotek till dess att skulden är reglerad. Göteborgs universitetsbibliotek, Box 100, Göteborg, telefon:

5 Kursbokslån UB skickar inte ut några krav vid lån av kursböcker. Om en kursbok inte återlämnas vid lånetidens utgång är låntagaren skyldig att betala förseningsavgift på 10 kronor per bok och dag. Låntagaren är avstängd från nya lån vid samtliga bibliotek inom Göteborgs universitetsbibliotek vid en skuld på 70 kronor. Om kursboken inte återlämnats 16 dagar efter lånetidens slut skickas en faktura som förutom förseningsavgiften även omfattar kostnad för ersättningsexemplar samt arbetskostnad på 200 kronor. Om försenat material lämnas tillbaka efter det att UB har skickat en faktura är låntagaren ändå skyldig att betala angiven arbetskostnad och förseningsavgifter. Fjärrlån Som komplement till universitetsbibliotekets samlingar kan material för forskning och studier fjärrinlånas från andra bibliotek. UB lånar dock inte in material som ingår i bibliotekets samlingar även om det vid det aktuella tillfället är utlånat. För fjärrlån gäller det långivande bibliotekets lånetider och villkor. Skadat och förlorat material Låntagaren ska kontrollera materialets skick vid utlåningstillfället och ansvarar för att meddela UB om eventuella skador och UB noterar då detta. Om skadat material måste lagas eller ersättas är låntagaren skyldig att betala kostnaderna för detta. UB bedömer skadans omfattning. Även noteringar och understrykningar räknas som skada. Låntagaren är skyldig att betala ersättningsexemplar och arbetskostnad för skadat och förlorat material samt i förekommande fall förseningsavgift. Biblioteket ansvarar för inköp av ersättningsexemplar för skadat eller förlorat material samt utför alla lagningar. Skadat material, för vilket låntagaren har lämnat ekonomisk ersättning, tillhör fortfarande UB. Kopiering och reproduktion Kopiering av bibliotekets material kan utföras i den omfattningen som gällande lagstiftning medger. Låntagaren får inte själv kopiera handskrifter och annat ömtåligt material. Biblioteket avgör om materialets art och omfång medger reproduktion och beslutar också om vilken reproduktionsmetod som ska användas enligt prislista. Bibliotekets datorer Bibliotekets datorer är i första hand avsedda för studier och forskning inom Göteborgs universitet. Användningen av datorerna får inte strida mot Göteborgs universitets IT-regler (Regler för IT-säkerhet vid Göteborgs universitet 2009, Universitetsbiblioteket har en nolltoleranspolicy mot diskriminering, vilket innebär att UB:s lokaler, datorer och nät inte får användas på ett sätt som kan uppfattas kränkande eller stötande. Till detta räknas att använda UB:s datorer för att titta på pornografi. Användning av elektroniska resurser De elektroniska resurser (databaser, e-tidskrifter och e-böcker) som UB tillhandahåller är avsedda för studier och forskning, och får aldrig användas i kommersiellt syfte eller på ett sätt som kränker upphovsrätten. Distansåtkomst av elektroniska resurser Studenter, forskare och anställda vid Göteborgs universitet kan genom sitt lånekort nå de flesta av bibliotekets databaser, e-tidskrifter och e-böcker från datorer utanför universitetets nätverk. Sekretess och personuppgifter För uppgift om enskild persons lån, reservation eller annan form av beställning gäller sekretess enligt 40 kap. 3 offentlighets- och sekretesslagen (SFS 2009:400). Beställt material läggs ut på offentlig avhämtningshylla med låntagarens namn angivet. Den låntagare som inte önskar att få beställt material utlagt kan kontakta biblioteket som då förvarar materialet bakom disk. I biblioteksverksamheten gäller generellt att personuppgifter behandlas i enlighet med personuppgiftslagen (SFS 1998:204). Överträdelser Den som bryter mot ovanstående regler eller inom biblioteket uppträder på ett sådant sätt att omgivningen störs eller att verksamheten hindras, och som inte rättar sig efter tillsägelse, kan avstängas från lånerätten, tillträde till det fysiska biblioteket och/eller dess resurser för viss tid. Göteborgs universitetsbibliotek, Box 100, Göteborg, telefon:

Regler och rutiner för det gemensamma biblioteksdatasystemet inom Bibliotek Skåne Nordväst

Regler och rutiner för det gemensamma biblioteksdatasystemet inom Bibliotek Skåne Nordväst Regler och rutiner för det gemensamma biblioteksdatasystemet inom Bibliotek Skåne Nordväst Version 2.1 2012-08-28 2012-02-27 Innehållsförteckning 1. Inledning 1.1 Syfte 1.2 Ansvarsfördelning 2. Låntagarregister

Läs mer

Regler och avgifter för Biblioteken i Norrbotten: förslag inför Bibliotek 2013

Regler och avgifter för Biblioteken i Norrbotten: förslag inför Bibliotek 2013 - 1 - Regler och avgifter för Biblioteken i Norrbotten: förslag inför Bibliotek 2013 Reviderad 2011-02-01 Inledning och kommentarer Arbetsgruppen för regler och avgifter har bestått av: Britta Bergman,

Läs mer

R I K S D A G S- B I B L I O T E K E T. Biblioteket för dig som behöver information om samhälle, juridik och riksdag

R I K S D A G S- B I B L I O T E K E T. Biblioteket för dig som behöver information om samhälle, juridik och riksdag R I K S D A G S- B I B L I O T E K E T Biblioteket för dig som behöver information om samhälle, juridik och riksdag 1872 Riksdagsbiblioteket inrättas 1913 Riksdagsbiblioteket öppnas för alla Riksdagsbiblioteket

Läs mer

Svar på frågeställningar från URV

Svar på frågeställningar från URV Svensk biblioteksförening Utvecklingsrådet för verksamhetsfrågor (URV) 2015-01- 26 Svar på frågeställningar från URV Tillgång till biblioteksdata för icke biblioteksanställda Kan man ge fritidsledare på

Läs mer

Ärenderegistrering. Ärenderegistrering. E-post & Internet. Riktlinjer

Ärenderegistrering. Ärenderegistrering. E-post & Internet. Riktlinjer Ärenderegistrering E-post & Internet Riktlinjer Innehåll Ärenderegistrering Sammanfattning 3 Offentlighetsprincipen 3 Handlingar Vad är en allmän handling? 4 Förvaras 4 Inkommen och upprättad 5 Arbetsmaterial

Läs mer

ALLMÄNNA VILLKOR FÖR PRIVATKUNDER TELECOM 3 SVERIGE AB

ALLMÄNNA VILLKOR FÖR PRIVATKUNDER TELECOM 3 SVERIGE AB ALLMÄNNA VILLKOR FÖR PRIVATKUNDER TELECOM 3 SVERIGE AB 1 ALLMÄNT 1.1 Dessa allmänna villkor (de "Allmänna Villkoren") gäller för avtal mellan Telecom3 Sverige AB ("T3") och den fysiska person ("Kunden")

Läs mer

2.2 Eventuella ändringar i Avtal aviseras (i) via Hemsidan och (ii) per E-post eller brevledes per post minst 30 dagar innan de träder i kraft.

2.2 Eventuella ändringar i Avtal aviseras (i) via Hemsidan och (ii) per E-post eller brevledes per post minst 30 dagar innan de träder i kraft. ALLMÄNNA VILLKOR FÖR PRIVATKUNDER TELECOM 3 SVERIGE AB 1 ALLMÄNT 1.1 Dessa allmänna villkor (de "Allmänna Villkoren") gäller för avtal mellan Telecom3 Sverige AB ("T3") och den fysiska person ("Kunden")

Läs mer

Riktlinjer vid användande av surfplatta inom folkhälsonämnden och folkhälsoförvaltningen 2014-2016

Riktlinjer vid användande av surfplatta inom folkhälsonämnden och folkhälsoförvaltningen 2014-2016 Tjänsteskrivelse 2014-01-21 Handläggare: Emmy Andersson FHN 2012.0089 Folkhälsonämnden Riktlinjer vid användande av surfplatta inom folkhälsonämnden och folkhälsoförvaltningen 2014-2016 Sammanfattning

Läs mer

Allmänna villkor! 4. Avtalstid 4.1. Avtalet gäller tills vidare och kan skriftligen sägas upp av respektive Part med en (1) månads uppsägningstid.

Allmänna villkor! 4. Avtalstid 4.1. Avtalet gäller tills vidare och kan skriftligen sägas upp av respektive Part med en (1) månads uppsägningstid. 1. Parter 1.1. Dessa allmänna villkor gäller som Avtal i förhållandet mellan Frobbit AB (nedan Frobbit ) och Kund (nedan gemensamt Parterna ). 2. Definitioner 2.1. Nedanstående definitioner skall, oavsett

Läs mer

Definitioner och instruktioner till statistikinsamlingen 2010 avseende 2009

Definitioner och instruktioner till statistikinsamlingen 2010 avseende 2009 Definitioner och instruktioner till statistikinsamlingen 2010 avseende 2009 Gäller följande offentligt finansierade bibliotek: (observera att vissa definitioner endast gäller för vissa bibliotekstyper)

Läs mer

Villkor för. Spelkort och Spelkonto

Villkor för. Spelkort och Spelkonto Villkor för Spelkort och Spelkonto 1. Allmänt 1.1 Tillämpliga regler Dessa villkor reglerar vad som gäller för nyttjande av Spelkort och Spelkonto hos AB Svenska Spel ( Svenska Spel ). Att vara Spelkortskund

Läs mer

Definitioner och instruktioner till statistikinsamlingen 2010 avseende 2009

Definitioner och instruktioner till statistikinsamlingen 2010 avseende 2009 Definitioner och instruktioner till statistikinsamlingen 2010 avseende 2009 Gäller följande offentligt finansierade bibliotek: (observera att vissa definitioner endast gäller för vissa bibliotekstyper)

Läs mer

Nedanstående villkor gäller för tidigare kunder till Perspektiv Bredband.

Nedanstående villkor gäller för tidigare kunder till Perspektiv Bredband. Nedanstående villkor gäller för tidigare kunder till Perspektiv Bredband. Allmänna villkor - Konsument Gällande fr.o.m. 2015-03-09 1. ALLMÄNT 1.1 Dessa allmänna villkor gäller för ett abonnemang eller

Läs mer

För det demokratiska samhällets utveckling

För det demokratiska samhällets utveckling För det demokratiska samhällets utveckling Bibliotekslagen enligt lagstiftaren 44 För det demokratiska samhällets utveckling För det demokratiska samhällets utveckling Bibliotekslagen enligt lagstiftaren

Läs mer

Du som vill få ordning på din ekonomi behöver troligen mer information. Om du vill läsa mer om skuldsanering hittar du information på

Du som vill få ordning på din ekonomi behöver troligen mer information. Om du vill läsa mer om skuldsanering hittar du information på Skuldsanering Du som vill få ordning på din ekonomi behöver troligen mer information. Om du vill läsa mer om skuldsanering hittar du information på www.kronofogden.se. Du kan också ringa Kronofogden på

Läs mer

5.3 Eleven ansvarar själv för att data som lagras i Datorutrustningen säkerhetskopieras.

5.3 Eleven ansvarar själv för att data som lagras i Datorutrustningen säkerhetskopieras. AVTALSVILLKOR VID LÅN AV DATORUTRUSTNING 2014-08-18 1 Allmänna villkor 1.1 Detta avtal reglerar villkoren för elevens lån av en bärbar persondator med kringutrustning inklusive programvaror (nedan kallat

Läs mer

Allmänna villkor för medlemskap i SATS

Allmänna villkor för medlemskap i SATS Allmänna villkor för medlemskap i SATS Dessa allmänna villkor gäller för medlemskap i SATS från och med den 15 september 2014. 1. Allmänt 1.1 Dessa allmänna villkor gäller för avtal om medlemskap i SATS

Läs mer

Elektronisk informationssäkerhet. Riktlinjer för Användare - anställda och förtroendevalda. Eslövs kommun

Elektronisk informationssäkerhet. Riktlinjer för Användare - anställda och förtroendevalda. Eslövs kommun Elektronisk informationssäkerhet Riktlinjer för Användare - anställda och förtroendevalda Eslövs kommun Dokumentet Riktlinjer för användare anställda och förtroendevalda är antaget av kommunstyrelsens

Läs mer

Policydokumentssamling ro rande La rarsektionen vid Linko pings universitet

Policydokumentssamling ro rande La rarsektionen vid Linko pings universitet Policydokumentssamling ro rande La rarsektionen vid Linko pings universitet Reviderade 2014-09-23 Innehållsförteckning Kapitel 1: Policyns giltighet... 4 Kapitel 2: Lärarsektionen... 4 2.1 Om sektionsföreningen...

Läs mer

2. Medlemskap i Elixir Fitness

2. Medlemskap i Elixir Fitness 2. Medlemskap i Elixir Fitness 2.1 Medlemskap i Elixir Fitness kan sökas av person som är myndig eller vid annat förhållande får sin ansökan om medlemskap skriftligen godkänd på Medlemsavtalet av målsman,

Läs mer

ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR för Internet Gäller från 2010-10-01 1 ALLMÄNT 1.1 Dessa Allmänna villkor gäller mellan varumärket ZedNet som ägs av Barret AB

ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR för Internet Gäller från 2010-10-01 1 ALLMÄNT 1.1 Dessa Allmänna villkor gäller mellan varumärket ZedNet som ägs av Barret AB ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR för Internet Gäller från 2010-10-01 1 ALLMÄNT 1.1 Dessa Allmänna villkor gäller mellan varumärket ZedNet som ägs av Barret AB (Barret) och kund (Kunden) för den tjänst eller de tjänster

Läs mer

Att publicera på Internet

Att publicera på Internet Att publicera på Internet Att publicera på Internet Radio- och TV-verket är en myndighet inom medieområdet. Verket ger tillstånd för marksänd TV (utom för public service-företagen), närradio, privat lokalradio

Läs mer

VASKI-BIBLIOTEKENS ANVÄNDARREGLER. fr.o.m. 1.1.2013

VASKI-BIBLIOTEKENS ANVÄNDARREGLER. fr.o.m. 1.1.2013 VASKI-BIBLIOTEKENS ANVÄNDARREGLER fr.o.m. 1.1.2013 VASKI-bibliotekens användarregler Till VASKI-biblioteken hör stadsbiblioteken i Åbo, S:t Karins, Letala, Nådendal, Pemar, Reso och Nystad samt kommunbiblioteken

Läs mer

Internet- och telefontjänst privat

Internet- och telefontjänst privat Allmänna villkor från 2011-11-14 1 Definitioner I dessa allmänna villkor avses med följande uttryck: Allmänna villkor De villkor som återfinns i detta dokument. Länsförsäkringar Varje bolag inom länsförsäkringsgruppen

Läs mer

ALLMÄNNA VILLKOR FÖR ANVÄNDNING AV TV4 AB:S WEBB-TV TJÄNSTER

ALLMÄNNA VILLKOR FÖR ANVÄNDNING AV TV4 AB:S WEBB-TV TJÄNSTER ALLMÄNNA VILLKOR FÖR ANVÄNDNING AV TV4 AB:S WEBB-TV TJÄNSTER 1. Allmänt Dessa allmänna villkor utgör ett avtal (nedan benämnt Avtalet) mellan dig, som användare (nedan benämnd som Användaren) och TV4 AB

Läs mer

Att vara god man. Den löpande förvaltningen

Att vara god man. Den löpande förvaltningen Att vara god man Den löpande förvaltningen Innehåll God man ett uppdrag som kräver ansvar... 3 God man... 3 Huvudman, personen som har god man... 3 Viktigt med samarbete mellan god man och huvudman...

Läs mer

Svar på frågeställningar från URV

Svar på frågeställningar från URV Svensk Biblioteksförening Utvecklingsrådet för verksamhetsfrågor 2012-10- 25 Svar på frågeställningar från URV Utlämning av låntagares namn eller surfhistorik Rådet har initierat frågeställningar kring

Läs mer

AVTAL LÅN AV ELEVDATOR

AVTAL LÅN AV ELEVDATOR Trelleborg2000, v 1.0, 2008-09-16 AVTAL LÅN AV ELEVDATOR Som årskurs 1 elev på Söderslättsgymnasiets Samhälls- och Ekonomiprogram, kommer du under din studietid få möjligheten att låna en bärbar dator

Läs mer

Upphandling av rekryteringstöd till Konkurrensverket

Upphandling av rekryteringstöd till Konkurrensverket KKV1000, v1.3, 2011-12-15 FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG 2015-05-21 Dnr 367/2015 1 (24) Upphandling av rekryteringstöd till Konkurrensverket Sista anbudsdag: 2015-06-25 Adress 103 85 Stockholm Besöksadress Torsgatan

Läs mer

Sunfleets Allmänna villkor

Sunfleets Allmänna villkor Sida 1 Sunfleets Allmänna villkor Gäller från 2015-02-01 tills vidare Nedan följer de Allmänna villkor under vilka avtal träffats mellan Sunfleet Carsharing AB, organisationsnummer 556575-8298, nedan kallat

Läs mer