Tila Lommö

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Tila Lommö 257-440-1-10"

Transkript

1 EMÄTILATARKASTELU SEKÄ RANTAVIIVAMITTAUS JA -MUUNTO Tila Lommö Emätilatarkastelu, rantaviivamittaus ja muunto Kirkkonummen kunnassa rakennusoikeuksien mitoituksen emätila-ajankohtana käytetään päivämäärää Tila Lommö on kuulunut emätilaan, josta on muodostettu 5 tilaa. Tila on vesitila eli sillä ei ole maapinta-alaa. Muut muodostuneet tilat ovat: Lommö , Ekudden , Söderudd ja Krokö I Tilamuodostus on esitetty tarkemmin kuvalla: Tilat: sekä emätilatilanne kuvilla A-C. Emätilavuoden tilojen maapinta-ala on ollut yhteensä 29,86 ha. Kaavaselostuksessa esitetyn Kirkkonummen kunnan maapinta-alanormin mukaan emätilakokonaisuuden rakennusoikeus olisi 6 rakennusoikeutta. Tilan Lommö osuus olisi 2,15 rakennusoikeutta. Samasta emätilasta samaan aikaan muodostettu tila Ekudden on jaettu myöhemmin edelleen kolmeen osaan ja tila on saanut yhteensä 3 rakennusoikeutta, vaikka sen emätilamitoituksen mukainen rakennusoikeus olisi ollut vain 1,3 rakennusoikeutta. Yleisten tulkintojen mukaan jonkin lohkotilan ylimääräinen rakennusoikeus ei voi vähentää muiden samasta emätilasta lohkottujen tilojen rakennusoikeutta. Kirkkonummen kunnassa ei ole käytetty rantaviivan pituutta rantarakennusoikeuden mitoituksessa. Tila Lommö kuuluu (emätila)kokonaisuuteen, joka muodostuu pelkästään Krokön ja Lommön saaren tiloista. Tila Lommö käsittää yksinään koko Lommön saaren. Krokön saaren todellinen rantaviiva on 2,45 km ja oikaistu rantaviiva 2,09 km. Muunnettu rantaviiva on likimain 1,5 km. Lommön saaren todellinen rantaviiva on 2,143 km ja oikaistu rantaviiva 1,636 km. Muunnettu rantaviiva on likimain 1,483 km. Yhteensä Krokön ja Lommön muunnettu rantaviiva on likimain 2,98 km. Emätilat (saaret Krokö ja Lommö) ja rantaviivojen muuntaminen on esitetty liitteenä olevissa kuvissa 1-3. Todellinen rantaviiva on esitetty sinisellä ja oikaistu rantaviiva on esitetty mustalla. Rantaviivan ulkopuolelle on esitetty läheisyysvyöhykkeet 25 m, 50 m ja 75 m. Esimerkiksi kohdassa, jossa viereisten saarten 50 m:n vyöhykkeet leikkaavat toisensa, ovat rannat alle 100 m:n etäisyydellä toistaan. Todellisen rantaviivan oikaisu on tehty siten, että pienet mutkat ja niemekkeet oikaistaan ja kaikista alle 50 m leveistä niemistä otetaan huomioon vain kantaosa. Mikäli käytettäisiin normia, joka olisi esim. 3 rakennuspaikkaa/muunnettu rantaviivakilometri, muodostuisi tilakokonaisuuden kokonaisrakennusoikeudeksi noin 8,7 rakennuspaikkaa. Lommön saaren (tilan) osuus emätilalle määritellystä rakennusoikeudesta olisi noin 4,2 rakennuspaikkaa. Merkittävä puute pelkän pinta-alanormin käytössä on se, ettei normitus kovin hyvin ota huomioon vapaan rantaviivan merkitystä rakentamisen kokonaisvaikutuksia arvioitaessa. Lommön saaressa esitetyillä ranta-asemakaavaratkaisuilla huomattavan suuri osa saaresta ja erityisesti rantaviivasta jää rakentamattomaksi. Vapaa ranta muodostaa myös yhtenäisen vapaan rannan, joka mahdollistaa jokamiehenoikeudella tapahtuva ulkoilun ja esim. kalastuksen saaressa. Kohtuullista onkin ottaa Lommön saaressa huomioon myös rantaviivan määrä ja hyväksyä mitoitusperustaksi esim. keskiarvo pintaalapohjaisesta ja rantaviivan mukaan lasketusta rakennusoikeudesta, eli (2,15 + 4,2) / 2 = 3,18 rakennusoikeutta. Eli pyöristettynä Lommön tilan/saaren rakennusoikeus olisi (vähintään) 3 rakennusoikeutta.

2 MODERFASTIGHETSGRANSKNING SAMT MÄTNING OCH OMVAND- LING AV STRANDLINJEN Fastigheten Lommö Moderfastighetsgranskning, mätning och omvandling av strandlinjen Vid dimensioneringen av byggrätterna i Kyrkslätts kommun tillämpas datumet som tidpunkt för moderfastigheten. Fastigheten Lommö har hört till en moderfastighet av vilken 5 fastigheter bildades Fastighet är ett vattenområde utan markareal. De övriga fastigheterna som bildades är: Lommö , Ekudden , Söderudd och Krokö I Fastighetsbildningen beskrivs närmare på bilden: Fastigheter: och läget beträffande moderfastigheten på bilderna A-C. Under det s.k. moderfastighetsåret utgjorde fastigheterna sammanlagt 29,86 ha mark. Enligt Kyrkslätts kommuns markarealsnorm, vilken presenterats i planbeskrivningen, skulle byggrätten för moderfastigheten som en helhet vara sex byggrätter. Fastigheten Lommö skulle ha en andel på 2,15 byggrätter. Fastigheten Ekudden , som bildades av samma moderfastighet vid samma tidpunkt, har senare indelats vidare i 3 delar och fått sammanlagt 3 byggrätter, även om byggrätten enligt moderfastighetsdimensioneringen bara skulle ha varit 1,3 byggrätter. Enligt de allmänna tolkningarna kan en överflödig byggrätt på en avstyckad fastighet inte avdras från byggrätten för de övriga fastigheterna som avstyckats från samma moderfastighet. Kyrkslätts kommun har inte tillämpat strandlinjens längd vid dimensioneringen av strandbyggrätten. Fastigheten Lommö hör till en (moderfastighets-)helhet som endast består av fastigheter på öarna Krokö och Loman. Fastigheten Lommö omfattar ensam hela ön Loman. Krokö har en verklig strandlinje på 2,45 km, medan den korrigerade strandlinjen mäter 2,09 km. Den omvandlade strandlinjen är ca 1,5 km. Loman har en verklig strandlinje på 2,143 km, medan den korrigerade strandlinjen mäter 1,636 km. Den omvandlade strandlinjen är ca 1,483 km. Tillsammans har Krokö och Lommö en omvandlad strandlinje på ungefär 2,98 km. Moderfastigheterna (öarna Krokö och Loman) och omvandlingen av strandlinjerna visas på de bifogade bilderna 1-3. Den verkliga strandlinjen visas med blått och den korrigerade strandlinjen med svart. Utanför strandlinjen anförs närhetszoner på 25 m, 50 m och 75 m. Exempelvis på ett ställe där intilliggande öars 50 m zoner skär varandra, är stränderna på mindre än 100 m avstånd från varandra. "Korrigeringen" av den verkliga strandlinjen har gjorts så att små krökar och uddar rätas ut och bara "fästet" räknats med av uddar som är under 50 meter breda. Om man skulle tillämpa en norm, t.ex. 3 byggplatser/km omvandlad strandlinje, skulle den totala byggrätten för fastighetshelheten bli ca 8,7 byggplatser. Av detta skulle ön Loman (fastigheten Lommö) få en andel på ca 4,2 byggplatser av byggrätten för moderfastigheten. En betydande brist vid tillämpning enbart av arealnormen är att normeringen inte särskilt väl beaktar den fria strandlinjens betydelse vid bedömningen av de totala konsekvenserna av byggandet. I den stranddetaljplanelösning som föreslås för ön Loman kvarstår en betydande del av ön och särskilt av strandlinjen alltjämt obebyggd. Den fria stranden är dessutom en sammanhängande fri strand som möjliggör friluftsliv som sker med stöd av allemansrätten och t.ex. fritidsfiske. När det gäller ön Loman är det därför rimligt att även beakta mängden strandlinje och som dimensioneringsgrund t.ex. godkänna ett medelvärde av den arealbaserade byggrätten och den byggrätt som beräknats utifrån strandlinjen, dvs. (2,15 + 4,2) / 2 = 3,18 byggrätter. Således skulle byggrätten för fastigheten Lommö/ön Loman efter avrundning vara (minst) 3 byggrätter.

3 Kuvat A-C Bilder A-C A B C

4 Tilat / lägenheter:

5 KUVA / BILD: 1 LOMANIN RANTA-ASEMAKAAVA / STRANDDETALJPLAN FÖR LOMAN RAKENNUSOIKEUS: EMÄTILA JA RANTAVIIVAT LOMAN - KROKÖ vyöhykkeet / zoner

6 KUVA / BILD: 2 KUVA / BILD: 3

Den nyttjade byggrätten minskas från stamfastighetens byggrätt.

Den nyttjade byggrätten minskas från stamfastighetens byggrätt. BORGÅ STAD 1 (9) 1 DIMENSIONERINGSGRUNDER 28.2.2008 1.1 Allmänt I samband med strandplanering avses med dimensionering definition av strandbyggandets omfattning och placering. Syftet med dimensioneringsgrunderna

Läs mer

Nylands förbund toimisto@uudenmaanliitto.fi. Respons på Utredningen om kulturmiljöer i Nyland

Nylands förbund toimisto@uudenmaanliitto.fi. Respons på Utredningen om kulturmiljöer i Nyland Nylands förbund toimisto@uudenmaanliitto.fi Ärende: Respons på Utredningen om kulturmiljöer i Nyland Sibbo Naturskyddare Sipoon Luonnonsuojelijat rf har bekantat sig med utkastet till Utredning om kulturmiljöer

Läs mer

StakesTieto Kunta Ari Virtanen Tiedot antoi PL 220 Nimen selvennys 00531 HELSINKI Puhelin Sähköposti

StakesTieto Kunta Ari Virtanen Tiedot antoi PL 220 Nimen selvennys 00531 HELSINKI Puhelin Sähköposti joulukuu 2008 StakesTieto Kunta Ari Virtanen Tiedot antoi PL 220 Nimen selvennys 00531 HELSINKI Puhelin Sähköposti Lomake palautetaan 13.2.2009 mennessä TOIMEENTULOTUEN ENNAKKOTILASTO 1.1. 31.12.2008 Tällä

Läs mer

NORDICAS ÖVERGÅNGSREGLER 2009 2011 [31.7.2010] SVENSK ÖVERSÄTTNING IRU SVENSK ÖVERSÄTTNING OCH TOLKNING NPK SVENSK ÖVERSÄTTNING

NORDICAS ÖVERGÅNGSREGLER 2009 2011 [31.7.2010] SVENSK ÖVERSÄTTNING IRU SVENSK ÖVERSÄTTNING OCH TOLKNING NPK SVENSK ÖVERSÄTTNING Övergångsregler IRU NPO, NNS inkl. översättarlinjerna NPK 1 NORDICAS ÖVERGÅNGSREGLER 2009 2011 [31.7.2010] SVENSK ÖVERSÄTTNING IRU SVENSK ÖVERSÄTTNING OCH TOLKNING NPK SVENSK ÖVERSÄTTNING NPO NORDISKA

Läs mer

LIFE@WORK innovationsverkstad / innovaatiotyöpaja 16.4.2009

LIFE@WORK innovationsverkstad / innovaatiotyöpaja 16.4.2009 LIFE@WORK innovationsverkstad / innovaatiotyöpaja 16.4.2009 Kort sammandrag av gruppverkstäder / Ryhmätyöpajojen lyhyt yhteenveto En ideal arbetsmiljö / Ihannetyöympäristö Assistent / Avustaja överlärare

Läs mer

TOIMEENTULOTUEN MENOTILASTO 1.1. 31.12.2014

TOIMEENTULOTUEN MENOTILASTO 1.1. 31.12.2014 THL 1852/5.09.00/2014 LIITE THL /Tietopalvelut-osasto Kunta Ari Virtanen Tiedot antoi PL 30 Nimenselvennys 00271 HELSINKI Puhelin Sähköposti Lomake palautetaan 13.2.2015 mennessä TOIMEENTULOTUEN MENOTILASTO

Läs mer

Fjärdkärin asemakaava kalastaja- ja yrittäjäkysely

Fjärdkärin asemakaava kalastaja- ja yrittäjäkysely Fjärdkärin asemakaava kalastaja- ja yrittäjäkysely Mustasaaren kunta Seija Väre 12.6.2012 Fjärdkär kalastaja- ja yrittäjäkysely 12.6.2012 1 (4) SISÄLTÖ 1 JOHDANTO... 2 2 KYSELYN TOTEUTUS... 2 3 KYSELYN

Läs mer

PAKKAUSSELOSTE. Inaktivoitu, adjuvanttia sisältävä Mycoplasma hyopneumoniae -rokote.

PAKKAUSSELOSTE. Inaktivoitu, adjuvanttia sisältävä Mycoplasma hyopneumoniae -rokote. PAKKAUSSELOSTE Stellamune Mycoplasma vet injektioneste, emulsio Inaktivoitu, adjuvanttia sisältävä Mycoplasma hyopneumoniae -rokote. 1. MYYNTILUVAN HALTIJAN NIMI JA OSOITE SEKÄ ERÄN VAPAUTTAMISESTA VASTAAVAN

Läs mer

ändringar efter 1.1. 2015

ändringar efter 1.1. 2015 www.slc. Stödrätter och arrendekontrakt ändringar efter 1.1. 2015 Mikaela Strömberg-Schalin /SLC 1 www.slc. Rättsliga utgångsläget, begrepp FAST EGENDOM = fastigheter, mark - Lantbruksarrenden - Köp av

Läs mer

CLOTAM 100 mg Kapseli, kova CLOTAM 200 mg Kapseli, kova

CLOTAM 100 mg Kapseli, kova CLOTAM 200 mg Kapseli, kova Package leaflet Page 1 of 6 PAKKAUSSELOSTE Nimi, vahvuus ja lääkemuoto CLOTAM 100 mg Kapseli, kova CLOTAM 200 mg Kapseli, kova Yksi kapseli sisältää: Vaikuttava aine: Tolfenaamihappo 100 mg tai 200 mg

Läs mer

Psykiatrian erikoisalan laitoshoito 2005 Institutionsvård inom specialiteten psykiatri 2005

Psykiatrian erikoisalan laitoshoito 2005 Institutionsvård inom specialiteten psykiatri 2005 Tilastotiedote Statistikmeddelnade 24/2006 Suomen virallinen tilasto Finlands officiella statistik Official Statistics of Finland 12.12.2006 Terveys 2006 Hälsa Health Psykiatrian erikoisalan laitoshoito

Läs mer

Fullmäktige 44 15.06.2015. Motion gällande stomlägenhetsprincipen/alla fullmäktigegrupper 942/10.00.00/2015. FMGE 14 Fullmäktige 26.1.

Fullmäktige 44 15.06.2015. Motion gällande stomlägenhetsprincipen/alla fullmäktigegrupper 942/10.00.00/2015. FMGE 14 Fullmäktige 26.1. Fullmäktige 44 15.06.2015 Motion gällande stomlägenhetsprincipen/alla fullmäktigegrupper 942/10.00.00/2015 FMGE 14 Fullmäktige 26.1.2015 Alla fullmäktigegrupper lämnade följande gemensamma motion: "De

Läs mer

Helsingfors stad Protokoll 19/2014 1 (5) Stadsfullmäktige Kj/25 26.11.2014

Helsingfors stad Protokoll 19/2014 1 (5) Stadsfullmäktige Kj/25 26.11.2014 Helsingfors stad Protokoll 19/2014 1 (5) 383 Kaj / Den av ledamoten Juha Hakola väckta motionen om automatisk trafikövervakningsutrustning i Kajsaniemigatans område Beslut beslutade i enlighet med stadsstyrelsens

Läs mer

Kolari kommun DELGENERALPLAN FÖR TORNE ÄLV- MUONIO ÄLV. Sammandrag av planbeskrivningen. Planområde

Kolari kommun DELGENERALPLAN FÖR TORNE ÄLV- MUONIO ÄLV. Sammandrag av planbeskrivningen. Planområde Pöyry Finland Oy Väinönkatu 1 B FI-40100 Jyväskylä Finland Hemort Vanda, Finland FO-nummer 0625905-6 DELGENERALPLAN FÖR TORNE ÄLV- MUONIO ÄLV Planförslag 15.2.2013 Sida 1 (7) Sammandrag av planbeskrivningen

Läs mer

Bilaga / Liite 12. Kimitoös kommun / Kemiönsaaren kunta PLANLÄGGARENS BEMÖTANDE / KAAVAN LAATIJAN VASTINE

Bilaga / Liite 12. Kimitoös kommun / Kemiönsaaren kunta PLANLÄGGARENS BEMÖTANDE / KAAVAN LAATIJAN VASTINE Bilaga / Liite 12 Kimitoös kommun / Kemiönsaaren kunta PLANLÄGGARENS BEMÖTANDE / KAAVAN LAATIJAN VASTINE Utkastet till ändring av stranddelgeneralplanen för Dragsfjärds östra skärgård var framlagt till

Läs mer

Rapport från Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä/idensalmi sjukhus 25.4.2014

Rapport från Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä/idensalmi sjukhus 25.4.2014 Rapport från Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä/idensalmi sjukhus 25.4.2014 Allmänt Raseborgs stad beställde på hösten 2013 en utredning av Kuntamaisema för att bl.a. implementera planen för ordnande av hälso-

Läs mer

Bruksanvisning. Välkommen till att använda klamydia- och gonorrétjänsten!

Bruksanvisning. Välkommen till att använda klamydia- och gonorrétjänsten! Bruksanvisning Välkommen till att använda klamydia- och gonorrétjänsten! För att använda tjänsten, behöver du internetanslutning till exempel via mobiltelefon och ett medel att identifiera dig elektroniskt

Läs mer

Kemiönsaaren kunta Kimitoöns kommun. Hiittisten kylä Hitis by. Kiinteistö/fastighet. Kuggskärsgrunden 322-495-1-40. Työ/arbete: E23470

Kemiönsaaren kunta Kimitoöns kommun. Hiittisten kylä Hitis by. Kiinteistö/fastighet. Kuggskärsgrunden 322-495-1-40. Työ/arbete: E23470 Kemiönsaaren kunta Kimitoöns kommun Hiittisten kylä Hitis by Kuggskärs grundenin ranta-asemakaava Stranddetaljplan för Kuggskärs grunden Kiinteistö/fastighet Kuggskärsgrunden 322-495-1-40 Työ/arbete: E23470

Läs mer

VÄYLÄN VIEHELUPA-ALUE. Heikki Jolma Jolmantie 22 FIN 95700 Pello heikki.jolma@vaylanviehelupa.fi www.vaylanviehelupa.fi

VÄYLÄN VIEHELUPA-ALUE. Heikki Jolma Jolmantie 22 FIN 95700 Pello heikki.jolma@vaylanviehelupa.fi www.vaylanviehelupa.fi VÄYLÄN VIEHELUPA-ALUE Jolmantie 22 FIN 95700 Pello heikki.jolma@vaylanviehelupa.fi www.vaylanviehelupa.fi Maa- ja metsätalousministeriö kirjaamo@mmm.fi Orian Bondestam orian.bondestam@mmm.fi Tapio Hakaste

Läs mer

IMMERSBYN OSAYLEISKAAVA / VASTINE MIELIPITEISIIN / TÄYDENNYS 02.06.2015

IMMERSBYN OSAYLEISKAAVA / VASTINE MIELIPITEISIIN / TÄYDENNYS 02.06.2015 IMMERSBYN OSAYLEISKAAVA / VASTINE MIELIPITEISIIN / TÄYDENNYS 02.06.2015 24.2 Lindqvist Christer: - Henriks RN:o 753-413-2-90 / lohkokiinteistö / 38,07 ha / 5 palstaa; 2 E 18 eteläpuolella eikä kaavassa

Läs mer

Patentti- ja rekisterihallitus

Patentti- ja rekisterihallitus Patentti- ja rekisterihallitus TIEDOTUS Patentti- ja rekisterihallitus aloittaa tutkivana PCT viranomaisena. Patentti- ja rekisterihallitus on aloittanut Patenttiyhteistyösopimuksen (PCT) mukaisena uutuustutkimusviranomaisena

Läs mer

ANVISNING FÖR BESTÄLLNING AV HJÄRNANS, HALS- OCH RYGGRADENS, LUNGORNAS OCH MEDIASTINUM, CT-UROGRAFI, AORTA OCH EXTREMITETERNAS CT-UNDERSÖKNING

ANVISNING FÖR BESTÄLLNING AV HJÄRNANS, HALS- OCH RYGGRADENS, LUNGORNAS OCH MEDIASTINUM, CT-UROGRAFI, AORTA OCH EXTREMITETERNAS CT-UNDERSÖKNING ANVISNING FÖR BESTÄLLNING AV HJÄRNANS, HALS- OCH RYGGRADENS, LUNGORNAS OCH MEDIASTINUM, CT-UROGRAFI, AORTA OCH EXTREMITETERNAS CT-UNDERSÖKNING Krea tas senast 1 vecka före undersökningen och får vara högst

Läs mer

Rapport från referensgruppen för äldreomsorg

Rapport från referensgruppen för äldreomsorg Sverigefinska rådet i Göteborgs stad 2015-02-11 Rapport från referensgruppen för äldreomsorg 10-punktsprogrammet (bilaga) o Hur är situationen för koordinatortjänsten? o Gruppen har fått kännedom om att

Läs mer

PAKKAUSSELOSTE 1. MYYNTILUVAN HALTIJAN NIMI JA OSOITE SEKÄ ERÄN VAPAUTTAMISESTA VASTAAVAN VALMISTAJAN NIMI JA OSOITE EUROOPAN TALOUSALUEELLA, JOS ERI

PAKKAUSSELOSTE 1. MYYNTILUVAN HALTIJAN NIMI JA OSOITE SEKÄ ERÄN VAPAUTTAMISESTA VASTAAVAN VALMISTAJAN NIMI JA OSOITE EUROOPAN TALOUSALUEELLA, JOS ERI PAKKAUSSELOSTE Beviplex vet. injektioneste, liuos 1. MYYNTILUVAN HALTIJAN NIMI JA OSOITE SEKÄ ERÄN VAPAUTTAMISESTA VASTAAVAN VALMISTAJAN NIMI JA OSOITE EUROOPAN TALOUSALUEELLA, JOS ERI Myyntiluvan haltija:

Läs mer

Upprättad januari 2014 av samhällsbyggnadskontoret Oskarshamns kommun. samt på kommunens hemsida: http://www.oskarshamn.

Upprättad januari 2014 av samhällsbyggnadskontoret Oskarshamns kommun. samt på kommunens hemsida: http://www.oskarshamn. Uppdragsbeslut 2010-11-24 Samrådsbeslut 2013-05-14 Utställningsbeslut 2013-10-08 Detaljplan för Kristineberg 1:39 och del av Kristineberg 1:1, Gunnarsö Semesterby Centralorten, Oskarshamns kommun Upprättad

Läs mer

Planhandling Detaljplan för HÅKANSÖN 60:1 MFL Piteå kommun, Norrbottens län

Planhandling Detaljplan för HÅKANSÖN 60:1 MFL Piteå kommun, Norrbottens län Dnr. PB 2015-61 Version Plannr. 2 D 2066 Planhandling Detaljplan för HÅKANSÖN 60:1 MFL Piteå kommun, Norrbottens län Upprättad av: ROLLES PLAN & BYGGKONSULT Postadress 941 85 PITEÅ Besöksadress Svartuddsvägen

Läs mer

OIKEUSTIETEELLINEN TIEDEKUNTA Julkisoikeuden laitos OTK/ON, aineopinnot 13.8.2004

OIKEUSTIETEELLINEN TIEDEKUNTA Julkisoikeuden laitos OTK/ON, aineopinnot 13.8.2004 OIKEUSTIETEELLINEN TIEDEKUNTA HALLINTO Julkisoikeuden laitos OTK/ON, aineopinnot 1. X:n kaupungista oleva Y-osakeyhtiö pyysi X:n kaupunginhallitukselle 10.8.2003 toimittamassaan kirjelmässä, että X:n kaupunginhallitus

Läs mer

-2, STST 2015-05-11 16:00

-2, STST 2015-05-11 16:00 -2, STST 2015-05-11 16:00 Möteskallelse Måndagen den 11.5.2015 kl. 16:00 i stadsstyrelsens sammanträdesrum Ordinarie ledamöter Peter Boström, ordförande Ulla Hellén, I viceordförande Jarmo Ittonen, II

Läs mer

EVIJÄRVI JAKOBSTAD KRONOBY FÖREDRAGNINGSLISTA / ESITYSLISTA 5 1 LARSMO NYKARLEBY PEDERSÖRE. Old Boy, Stadshuset/Kaupungintalo, Jakobstad/Pietarsaari

EVIJÄRVI JAKOBSTAD KRONOBY FÖREDRAGNINGSLISTA / ESITYSLISTA 5 1 LARSMO NYKARLEBY PEDERSÖRE. Old Boy, Stadshuset/Kaupungintalo, Jakobstad/Pietarsaari EVIJÄRVI JAKOBSTAD KRONOBY FÖREDRAGNINGSLISTA / ESITYSLISTA 5 1 Tid/aika: Må/Ma 8.12.2014 kl./klo 11.00 Plats/Paikka: Old Boy, Stadshuset/Kaupungintalo, Närvarande/Läsnä: Peter Boström, ordf./pj. Carola

Läs mer

PAKKAUSSELOSTE. Porcilis Parvo vet. injektioneste, suspensio

PAKKAUSSELOSTE. Porcilis Parvo vet. injektioneste, suspensio PAKKAUSSELOSTE Porcilis Parvo vet. injektioneste, suspensio 1. MYYNTILUVAN HALTIJAN NIMI JA OSOITE SEKÄ ERÄN VAPAUTTAMISESTA VASTAAVAN VALMISTAJAN NIMI JA OSOITE EUROOPAN TALOUSALUEELLA, JOS ERI Myyntiluvan

Läs mer

50A4 SE Rhizo Forsa Plus tumortos DK Rhizo Forsa Plus tommelortose FI Rhizo Forsa Plus peukalotuki. Printed in Germany 647G161 16 10.

50A4 SE Rhizo Forsa Plus tumortos DK Rhizo Forsa Plus tommelortose FI Rhizo Forsa Plus peukalotuki. Printed in Germany 647G161 16 10. 50A4 SE Rhizo Forsa Plus tumortos DK Rhizo Forsa Plus tommelortose FI Rhizo Forsa Plus peukalotuki Printed in Germany 647G161 16 10.03/1 OBIntern 1 2 3 4 Svenska 1 Användningsområde Rhizo Forsa Plus tumortos

Läs mer

Välkommen till natursköna Stinasholma i Purmo! Tervetuloa Stinan saarille Purmoon! Welcome to Stinas islets in Purmo!

Välkommen till natursköna Stinasholma i Purmo! Tervetuloa Stinan saarille Purmoon! Welcome to Stinas islets in Purmo! Välkommen till natursköna Stinasholma i Purmo! Tervetuloa Stinan saarille Purmoon! Welcome to Stinas islets in Purmo! Välkommen till natursköna Stinasholma i Purmo! För Purmobon har Stinasholma alltid

Läs mer

PAKKAUSSELOSTE 1. MYYNTILUVAN HALTIJAN NIMI JA OSOITE SEKÄ ERÄN VAPAUTTAMISESTA VASTAAVAN VALMISTAJAN NIMI JA OSOITE, JOS ERI

PAKKAUSSELOSTE 1. MYYNTILUVAN HALTIJAN NIMI JA OSOITE SEKÄ ERÄN VAPAUTTAMISESTA VASTAAVAN VALMISTAJAN NIMI JA OSOITE, JOS ERI PAKKAUSSELOSTE Marfloquin vet 20 mg/ml injektioneste, liuos naudoille (vasikat) ja sioille 1. MYYNTILUVAN HALTIJAN NIMI JA OSOITE SEKÄ ERÄN VAPAUTTAMISESTA VASTAAVAN VALMISTAJAN NIMI JA OSOITE, JOS ERI

Läs mer

PAKKAUSSELOSTE. Denagard vet 20 mg/g jauhe

PAKKAUSSELOSTE. Denagard vet 20 mg/g jauhe PAKKAUSSELOSTE Denagard vet 20 mg/g jauhe 1. MYYNTILUVAN HALTIJAN NIMI JA OSOITE SEKÄ ERÄN VAPAUTTAMISESTA VASTAAVAN VALMISTAJAN NIMI JA OSOITE EUROOPAN TALOUSALUEELLA, JOS ERI Myyntiluvan haltija: Novartis

Läs mer

BORGÅ STAD DELGENERALPLANEN FÖR PELLINGE SKÄRGÅRD PLANFÖRSLAG 15.1.2015 1:10 000 PLANBETECKNINGAR OCH -BESTÄMMELSER

BORGÅ STAD DELGENERALPLANEN FÖR PELLINGE SKÄRGÅRD PLANFÖRSLAG 15.1.2015 1:10 000 PLANBETECKNINGAR OCH -BESTÄMMELSER BORGÅ STAD DELGENERALPLANEN FÖR PELLINGE SKÄRGÅRD PLANFÖRSLAG 15.1.2015 1:10 000 PLANBETECKNINGAR OCH -BESTÄMMELSER Byområde I området får uppföras byggnader för fast bosättning, lantbruks- och fiskefastigheters

Läs mer

Begreppet ekonomi (1) Käsite talous. Ordet resurs (sana resurssi) MAL5 2013 Elementär produktionsteori (Lektion 1 = Svend Rasmussen kapitel 1 och 2)

Begreppet ekonomi (1) Käsite talous. Ordet resurs (sana resurssi) MAL5 2013 Elementär produktionsteori (Lektion 1 = Svend Rasmussen kapitel 1 och 2) MAL5 2013 Elementär produktionsteori (Lektion 1 = Svend Rasmussen kapitel 1 och 2) Begreppet ekonomi (1) De materiella resurserna som finns till förfogande är begränsade (land, kapital och arbete) Dessa

Läs mer

PAKKAUSSELOSTE 1. MYYNTILUVAN HALTIJAN NIMI JA OSOITE SEKÄ ERÄN VAPAUTTAMISESTA VASTAAVAN VALMISTAJAN NIMI JA OSOITE EUROOPAN TALOUSALUEELLA, JOS ERI

PAKKAUSSELOSTE 1. MYYNTILUVAN HALTIJAN NIMI JA OSOITE SEKÄ ERÄN VAPAUTTAMISESTA VASTAAVAN VALMISTAJAN NIMI JA OSOITE EUROOPAN TALOUSALUEELLA, JOS ERI PAKKAUSSELOSTE Fevaxyn Quatrifel injektioneste, suspensio kissalle 1. MYYNTILUVAN HALTIJAN NIMI JA OSOITE SEKÄ ERÄN VAPAUTTAMISESTA VASTAAVAN VALMISTAJAN NIMI JA OSOITE EUROOPAN TALOUSALUEELLA, JOS ERI

Läs mer

Miljökonsekvensbeskrivning, Slumnäs udde, Tyresö kommun

Miljökonsekvensbeskrivning, Slumnäs udde, Tyresö kommun Miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen Bertil Eriksson, 1:e miljöingenjör Miljökonsekvensbeskrivning, Slumnäs udde, Tyresö kommun INLEDNING Detaljplanesamrådet för området Slumnäs udde vid Öringesjön har

Läs mer

Korsholms vindkraftspark Miljökonsekvensbeskrivning Bilagor

Korsholms vindkraftspark Miljökonsekvensbeskrivning Bilagor Korsholms vindkraftspark Miljökonsekvensbeskrivning Bilagor BILAGOR Bilaga 1 Bilaga 2 Bilaga 3 Kontaktmyndighetens utlåtande om programmet för miljökonsekvensbedömning Rapport med resultaten av invånarenkäten

Läs mer

Kaivosviranomainen Gruvmyndigheten

Kaivosviranomainen Gruvmyndigheten Turvallisuus- ja kemikaalivirasto Kaivosviranomainen Gruvmyndigheten Tornionjoen vesiparlamentti Tornedalens vattenparlament Äkäslompolo 26.10.2012 2 TUKES SÄKERHETS- OCH KEMIKALIEVERKET Nationell övervakningsmyndighet

Läs mer

HAMMARÖ KOMMUN, VÄRMLANDS LÄN

HAMMARÖ KOMMUN, VÄRMLANDS LÄN DNR 2014/36 UPPHÄVANDE AV OMRÅDESBESTÄMMELSER FÖR RUD HAMMARÖ KOMMUN, VÄRMLANDS LÄN ANTAGANDEHANDLING 2014-08-11 KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT OM UPPHÄVANDE 2014-09-01 VANN LAGA KRAFT 2014-09-30 HANDLINGAR

Läs mer

Bestämmelser för FISKE inom Gotlands län ------------------------- FRÅN OCH MED 1 JANUARI 2006

Bestämmelser för FISKE inom Gotlands län ------------------------- FRÅN OCH MED 1 JANUARI 2006 Länsstyrelsen på Gotland har uppdrag av regeringen att arbeta för att det på ett långsiktigt och hållbart sätt genomförs en ansvarsfull hushållning av fiskresurserna så att de ger en god och långsiktig

Läs mer

TYCK TILL OM KIMITOÖN! MIELIPITEESI KEMIÖNSAARESTA!

TYCK TILL OM KIMITOÖN! MIELIPITEESI KEMIÖNSAARESTA! 1 Enkät vid September Open Företagsmässan 14.9.2013 Svaren på enkäten: 163 st TYCK TILL OM KIMITOÖN! MIELIPITEESI KEMIÖNSAARESTA! 1) Vilken fråga är den viktigaste för Kimitoön just nu, enligt dig? Mikä

Läs mer

Ändring av detaljplan 1880-P753 för del av fastigheten Återvändan 1:23 m.fl. och Katrinelunds badplats Stora Mellösa församling Örebro kommun

Ändring av detaljplan 1880-P753 för del av fastigheten Återvändan 1:23 m.fl. och Katrinelunds badplats Stora Mellösa församling Örebro kommun Planbeskrivning 2015-01-22 Ös 70/2014 Laga kraft Bn 33/2015 Ändring av detaljplan 1880-P753 för del av fastigheten Återvändan 1:23 m.fl. och Katrinelunds badplats Stora Mellösa församling Örebro kommun

Läs mer

BESKRIVNING ÖVER OMRÅDESBESTÄMMELSER

BESKRIVNING ÖVER OMRÅDESBESTÄMMELSER 1 Plan och miljökontoret Dnr: 2007-0709-214 ANTAGANDEHANDLING Del av MJÖLKENABBEN 1:4, SIRKÖN TINGSRYDS KOMMUN, KRONOBERGS LÄN BESKRIVNING ÖVER OMRÅDESBESTÄMMELSER HANDLINGAR Plankarta med bestämmelser,

Läs mer

Fina strandtomter på halvö i Haga, Saltvik

Fina strandtomter på halvö i Haga, Saltvik Fina strandtomter på halvö i Haga, Saltvik Denna fastighet på natursköna Fredriksholm i Haga, Saltvik säljs nu ut som fyra separata outbrutna tomter. KORT FAKTA Adress: Karlebovägen 700 i Saltvik I väster

Läs mer

Uppgift 1: Rörelseserie till musik + undervisning

Uppgift 1: Rörelseserie till musik + undervisning Rytm och Rörelse Gymnastikdelen Biämnesstudier 2006 Uppgift 1: Rörelseserie till musik + undervisning Skapa parvis en rörelseserie till musik, minst 30 sek, högst 60 sek. Utgå från någon idé-tema/ musiken/

Läs mer

KÄYTTÖOHJE (AUTOSUOJA 65011)

KÄYTTÖOHJE (AUTOSUOJA 65011) KÄYTTÖOHJE (AUTOSUOJA 65011) HYVÄ ASIAKAS Asennukseen tarvitaan useampi kuin yksi henkilö. Käytä suojakäsineitä, kun kokoat tämän yksikön metallirunko-osaa. Tuotteen metalliosat on käsitelty ruosteenestoaineella,

Läs mer

PAKKAUSSELOSTE: TIETOA KÄYTTÄJÄLLE. Lomir 2,5 mg tabletit Lomir SRO 2,5 mg ja 5 mg kovat depotkapselit. isradipiini

PAKKAUSSELOSTE: TIETOA KÄYTTÄJÄLLE. Lomir 2,5 mg tabletit Lomir SRO 2,5 mg ja 5 mg kovat depotkapselit. isradipiini PAKKAUSSELOSTE: TIETOA KÄYTTÄJÄLLE Lomir 2,5 mg tabletit Lomir SRO 2,5 mg ja 5 mg kovat depotkapselit isradipiini Lue tämä pakkausseloste huolellisesti, ennen kuin aloitat Lomirin käyttämisen, sillä se

Läs mer

PAKKAUSSELOSTE. Nobivac Rabies vet injektioneste, suspensio

PAKKAUSSELOSTE. Nobivac Rabies vet injektioneste, suspensio PAKKAUSSELOSTE Nobivac Rabies vet injektioneste, suspensio 1. MYYNTILUVAN HALTIJAN NIMI JA OSOITE SEKÄ ERÄN VAPAUTTAMISESTA VASTAAVAN VALMISTAJAN NIMI JA OSOITE EUROOPAN TALOUSALUEELLA, JOS ERI Myyntiluvan

Läs mer

Gördalen 11:30. Detaljplan för. Älvdalens kommun. UTSTÄLLNINGSHANDLING Upprättad i juli 2008

Gördalen 11:30. Detaljplan för. Älvdalens kommun. UTSTÄLLNINGSHANDLING Upprättad i juli 2008 Detaljplan för Gördalen 11:30 Älvdalens kommun UTSTÄLLNINGSHANDLING Upprättad i juli 2008 Detaljplan för Gördalen 11:30, Älvdalens kommun utställningshandling, juli 2008 sid. 1/12 PLANBESKRIVNING Upprättad

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen. Anmälningsärenden 2015

Samhällsbyggnadsförvaltningen. Anmälningsärenden 2015 Samhällsbyggnadsförvaltningen ÄRENDEBLAD Upprättad: Diarienummer: 2015-11-18 MOB.2015.13 Samhällsbyggnadsnämnden Anmälningsärenden 2015 Sammanfattning Information och meddelanden som inkommer till kommunen

Läs mer

Thermozone AC 500 SE... 4 FR... 14 NO... 6 NL... 16 FI... 8 RU... 18 GB... 10 PL... 20 DE... 12

Thermozone AC 500 SE... 4 FR... 14 NO... 6 NL... 16 FI... 8 RU... 18 GB... 10 PL... 20 DE... 12 SE... 4 FR... 14 NO... 6 NL... 16 FI... 8 RU... 18 GB... 10 PL... 20 DE... 12 2 Thermozone AC 500 3 SE Användningsområde Frico Thermozone AC 500 är ett luftridåaggregat avsedda att användas som skydd för

Läs mer

Detaljplan för del av SÄTILA 2:34. Sätila, Marks kommun, Västra Götalands län PLANBESKRIVNING. Laga kraft 2013-02-25. Diarienummer PBN 2011-699 214

Detaljplan för del av SÄTILA 2:34. Sätila, Marks kommun, Västra Götalands län PLANBESKRIVNING. Laga kraft 2013-02-25. Diarienummer PBN 2011-699 214 Diarienummer PBN 2011-699 214 SÄTILA 2:34 Sätila, Marks kommun, Västra Götalands län Upprättad 2013-01-11 Lena Bodén Bygg och miljökontoret, Marks kommun Laga kraft 2013-02-25 1 (7) ANTAGNA PLANHANDLINGAR

Läs mer

Kvalitet i korthet Haparanda (jämfört med medel och Östra Norrbotten) (Kommunfullmäktige)

Kvalitet i korthet Haparanda (jämfört med medel och Östra Norrbotten) (Kommunfullmäktige) Kvalitet i korthet Haparanda (jämfört med medel och Östra Norrbotten) (Kommunfullmäktige) OMRÅDE / Alue Mått Haparanda Senaste kommentaren 1. DIN KOMMUNS TILLGÄNGLIGHET / Kunnan saatavuus 1. Hur många

Läs mer

GYMNASIEELEVERNAS ÅSIKTER OM UNDERVISNINGEN I MUNTLIG SPRÅKFÄRDIGHET. Kandidatavhandling Ossi Lupunen

GYMNASIEELEVERNAS ÅSIKTER OM UNDERVISNINGEN I MUNTLIG SPRÅKFÄRDIGHET. Kandidatavhandling Ossi Lupunen GYMNASIEELEVERNAS ÅSIKTER OM UNDERVISNINGEN I MUNTLIG SPRÅKFÄRDIGHET Kandidatavhandling Ossi Lupunen Jyväskylä universitet Institutionen för språk Svenska språket 2.5.2011 2 TIIVISTELMÄ JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO

Läs mer

1 (4) Tekninen ja ympäristövirasto. Ympäristölautakunta hyväksynyt: xx.xx.xxxx LIITE 1. Astuu voimaan: 1.1.2016

1 (4) Tekninen ja ympäristövirasto. Ympäristölautakunta hyväksynyt: xx.xx.xxxx LIITE 1. Astuu voimaan: 1.1.2016 Hangon kaupunki Tekninen ja ympäristövirasto Asemakaavan ja tonttijaonmuutoksista perittävät maksut 1 (4) Ympäristölautakunta hyväksynyt: xx.xx.xxxx LIITE 1 Astuu voimaan: 1.1.2016 1. Asemakaavamuutoksista

Läs mer

Del av ö i Mälaren. Utgångspris: 4 500 000 kronor Försäljningssätt: Öppen budgivning.

Del av ö i Mälaren. Utgångspris: 4 500 000 kronor Försäljningssätt: Öppen budgivning. Del av ö i Mälaren På en ö i Mälaren, med underbar utsikt över sjön, endast 1 timme från Stockholm, ligger dessa två små jordbruksfastigheter. Den totala arealen är ca 26 ha. Marken består av härlig sjöäng,

Läs mer

Till riksdagens talman

Till riksdagens talman SKRIFTLIGT SPÖRSMÅL 889/2012 rd Mervärdesskattsystemet på begagnade bilar som köps i riket och förs till Åland Till riksdagens talman Åland har i mervärdesskattehänseende tredjelandsstatus i förhållande

Läs mer

SAMRÅDSFÖRSLAG 2012-08-15 ANTAGANDEHANDING. Röd skrafferad yta redovisar planområdets ungefärliga omfattning.

SAMRÅDSFÖRSLAG 2012-08-15 ANTAGANDEHANDING. Röd skrafferad yta redovisar planområdets ungefärliga omfattning. SAMRÅDSFÖRSLAG 2012-08-15 ANTAGANDEHANDING ENKELT PLANFÖRFARANDE enligt PBL 5:7 Upphävande av del av detaljplan för del av Dillingby 1:10 i Husby, Skederid och Rö församling, som vann laga kraft den 28

Läs mer

STRANDSKYDD. Landsbygdsutveckling Tillägg till Översiktsplan

STRANDSKYDD. Landsbygdsutveckling Tillägg till Översiktsplan STRANDSKYDD Landsbygdsutveckling Tillägg till Översiktsplan 1 SAMRÅDSHANDLING STRANDSKYDD Allmänt Ändrade strandskyddsbestämmelser gäller fr o m 1 juli 2009. För ett utvecklat strandskydd med bättre lokal

Läs mer

Lukion kemiakilpailu 11.11.2010

Lukion kemiakilpailu 11.11.2010 MAL ry Lukion kemiakilpailu/avoinsarja Nimi: Lukion kemiakilpailu 11.11.2010 Avoin sarja Kaikkiin tehtäviin vastataan. Aikaa on 100 minuuttia. Sallitut apuvälineet ovat laskin ja taulukot. Tehtävät suoritetaan

Läs mer

Föredragande: Vik. planläggningschef Turkka Michelsson, tfn 044 358 5894 fornamn.efternamn@pargas.fi

Föredragande: Vik. planläggningschef Turkka Michelsson, tfn 044 358 5894 fornamn.efternamn@pargas.fi Miljönämnden 330 12.12.2012 Miljönämnden 73 19.03.2013 Miljönämnden 155 15.10.2014 Stadsstyrelsen 250 24.11.2014 Stadsfullmäktige 105 09.12.2014 105 till delgeneralplan för Ålön Miljönämnden 12.12.2012

Läs mer

PAKKAUSSELOSTE. ARICEPT 5 mg ja 10 mg kalvopäällysteiset tabletit (Donepetsiilihydrokloridi)

PAKKAUSSELOSTE. ARICEPT 5 mg ja 10 mg kalvopäällysteiset tabletit (Donepetsiilihydrokloridi) PAKKAUSSELOSTE ARICEPT 5 mg ja 10 mg kalvopäällysteiset tabletit (Donepetsiilihydrokloridi) Sinun ja hoitajasi tulee lukea tämä pakkausseloste huolellisesti, ennen kuin aloitat lääkkeen ottamisen. - Säilytä

Läs mer

En samrådsdelegation för Mariehamns flygplats Ett förslag till överenskommelseförordning

En samrådsdelegation för Mariehamns flygplats Ett förslag till överenskommelseförordning UTLÅTANDEN OCH UTREDNINGAR 2007:19 LAUSUNTOJA JA SELVITYKSIÄ 2007:19 En samrådsdelegation för Mariehamns flygplats Ett förslag till överenskommelseförordning Maarianhaminan lentoaseman yhteistyövaltuuskunta

Läs mer

FÖRFATTNINGSSAMLING. 04FS 2012:2 Utkom från trycket 2012-02-22

FÖRFATTNINGSSAMLING. 04FS 2012:2 Utkom från trycket 2012-02-22 ÖRTTNINGSSMLING 04S 2012:2 Utkom från trycket 2012-02-22 ISSN 0347-1640 Länsstyrelsens i Södermanlands län föreskrifter enligt 7 kap. 14 miljöbalken om utvidgade strandskyddsområden på Mälarens öar och

Läs mer

Koristevaloja koteihin ja julkisiin tiloihin 2015

Koristevaloja koteihin ja julkisiin tiloihin 2015 Koristevaloja koteihin ja julkisiin tiloihin 2015 Lepsämäntie 1, Klaukkala p. 09-8794672 sahkosoppi@sahkosoppi.fi Stella - kynttiläsarja, IP 44 Led kynttilät joulukuusiin sisälle ja ulos JATKETTAVA JOPA

Läs mer

KEBAL 1:33. Samrådshandling PLANBESKRIVNING. Detaljplan för. Kebal, Strömstads kommun 2008-10-16

KEBAL 1:33. Samrådshandling PLANBESKRIVNING. Detaljplan för. Kebal, Strömstads kommun 2008-10-16 Detaljplan för KEBAL 1:33 Kebal, Strömstads kommun Samrådshandling 2008-10-16 PLANBESKRIVNING Till detaljplanen hör följande handlingar: Planbeskrivning Genomförandebeskrivning Plankarta med bestämmelser,

Läs mer

Kit GXS-12 MKII Art.nr. 933029

Kit GXS-12 MKII Art.nr. 933029 Kit GXS-12 MKII Art.nr. 933029 GXS-12 MKII är en högtalare för dig som vill ha extremt bastryck hemma, men den passar även bra till disco, dubbla 12 basar kan flytta mängder med luft. Den är måttanpassad

Läs mer

Vårbo 1:33 UTSTÄLLNINGSHANDLING. Förslag till detaljplan för. Upprättad 11 aug 2011 UTSTÄLLNING 9 juli - 15 augusti 2012

Vårbo 1:33 UTSTÄLLNINGSHANDLING. Förslag till detaljplan för. Upprättad 11 aug 2011 UTSTÄLLNING 9 juli - 15 augusti 2012 UTSTÄLLNINGSHANDLING Förslag till detaljplan för Vårbo 1:33 Normalt planförfarande - gamla PBL Upprättad 11 aug 2011 UTSTÄLLNING 9 juli - 15 augusti 2012 upprättad av K-Konsult Karlskoga på uppdrag av

Läs mer

Detaljplan för fastigheten Blidö 1:517, Haraldsgård, i Blidö församling

Detaljplan för fastigheten Blidö 1:517, Haraldsgård, i Blidö församling SAMRÅDSFÖRSLAG 2010-06-15 UTSTÄLLNINGSFÖRSLAG 2011-04-26, rev. 2012-04-18 ANTAGANDEHANDLING Detaljplan för fastigheten Blidö 1:517, Haraldsgård, i Blidö församling Dnr: 07-103 09.214 Ks: 07-1781 PLANBESKRIVNING

Läs mer

Stadsstyrelsen 97 30.03.2015

Stadsstyrelsen 97 30.03.2015 Stadsstyrelsen 97 30.03.2015 Utlåtande till Åbo förvaltningsdomstol med anledning av besvär över Pargas stadsfullmäktiges beslut 9.12.2014 105 att godkänna delgeneralplanen för Ålön 110/10.02.02/2009 Stadsstyrelsen

Läs mer

MAGMA Finlands svenska tankesmedja. Frågor om invandring. September 2009

MAGMA Finlands svenska tankesmedja. Frågor om invandring. September 2009 MAGMA Finlands svenska tankesmedja September 2009 Tankesmedjan MAGMA och Taloustutkimus Finlandssvenskar har en positivare inställning till utlänningar och invandring än folkmajoriteten Tankesmedjan Magma

Läs mer

Sökande av ändring Kunnallisvalitus, valtuusto Utdrag Bilagor till utdrag

Sökande av ändring Kunnallisvalitus, valtuusto Utdrag Bilagor till utdrag Helsingfors stad Protokoll 4/2015 1 (7) 59 Anställning av innehavare av tjänsten som miljödirektör vid miljöcentralen Beslut Behandling beslutade i enlighet med stadsstyrelsens förslag anställa agronomie-

Läs mer

Kulutukseen luovuttajat. apteekit sairaala-apteekit lääketukkukaupat lääketehtaat. Överlåtarna för förbrukning

Kulutukseen luovuttajat. apteekit sairaala-apteekit lääketukkukaupat lääketehtaat. Överlåtarna för förbrukning Erityisluvat Kulutukseen luovuttajat apteekit sairaala-apteekit lääketukkukaupat lääketehtaat Specialtillstånd Överlåtarna för förbrukning apoteken sjukhusapoteken läkemedelspartiaffärerna läkemedelsfabrikerna

Läs mer

Åbo Förvaltningsdomstol

Åbo Förvaltningsdomstol Åbo Förvaltningsdomstol Universitetsgatan 34, 7 vån. PB 32, 20101 ÅBO Ärende: Kommunalbesvär anförs över Kimitoöns kommunfullmäktige beslut 9.12.2014, 57 Vindparksdelgeneralplan för Nordanå-Lövböle. Beslutet

Läs mer

HELSINGFORS OCH NYLANDS 1/5 SJUKVÅRDSDISTRIKT Västra Nylands sjukvårdsområde PB 1020, 10601 Ekenäs 22.10.2010 Tfn (019) 2241

HELSINGFORS OCH NYLANDS 1/5 SJUKVÅRDSDISTRIKT Västra Nylands sjukvårdsområde PB 1020, 10601 Ekenäs 22.10.2010 Tfn (019) 2241 HELSINGFORS OCH NYLANDS 1/5 KIRURGISEN TOIMINNAN LAAJUUTTA LÄNSI-UUDENMAAN SAIRAALASSA SEKÄ LOHJAN JA TAMMISAAREN SAIRAALOIDEN KIRURGISEN YHTEISTYÖN TIIVISTÄMISTÄ JA KOORDINOIMISTA SELVITTÄVÄN TYÖRYHMÄN

Läs mer

Kanavaliikennetilastot on tarkoitettu, kaikkien sulkukanavien liikenteestä kiinnostuneiden käyttöön.

Kanavaliikennetilastot on tarkoitettu, kaikkien sulkukanavien liikenteestä kiinnostuneiden käyttöön. Laatuseloste Tietosisältö ja käyttötarkoitus Saimaan kanavan liikennetilastot sisältävät tiedot sekä ulkomaan että kotimaan liikenteen tavara - ja matkustajakuljetuksista ja alusliikenteestä Saimaan kanavan

Läs mer

Detaljplan för del av fastigheten HÖGMARSÖ 2:8 i Länna församling.

Detaljplan för del av fastigheten HÖGMARSÖ 2:8 i Länna församling. SAMRÅDSFÖRSLAG 2008-05-16 UTSTÄLLNINGSFÖRSLAG 2008-10-02 ANTAGANDEHANDLING Detaljplan för del av fastigheten HÖGMARSÖ 2:8 i Länna församling. Dnr 08-10067.214 KS 08-560 POSTADRESS BESÖKSADRESS TELEFON

Läs mer

PAKKAUSSELOSTE. Temazepam Orion 10 mg tabletti Temazepam Orion 20 mg tabletti. Tematsepaami

PAKKAUSSELOSTE. Temazepam Orion 10 mg tabletti Temazepam Orion 20 mg tabletti. Tematsepaami PAKKAUSSELOSTE Temazepam Orion 10 mg tabletti Temazepam Orion 20 mg tabletti Tematsepaami Lue tämä seloste huolellisesti, ennen kuin aloitat lääkkeen käyttämisen. - Säilytä tämä seloste. Voit tarvita sitä

Läs mer

Puolustusvoimille säädettyjen, muiden viranomaisten tukemiseen liittyvien tehtävien toimeenpano Ahvenanmaalla

Puolustusvoimille säädettyjen, muiden viranomaisten tukemiseen liittyvien tehtävien toimeenpano Ahvenanmaalla Selvitys/Utredning 1 (46) Puolustusvoimille säädettyjen, muiden viranomaisten tukemiseen liittyvien tehtävien toimeenpano Ahvenanmaalla Puolustusministeriö asetti 25.9.2014 hankkeen, jossa selvitetään

Läs mer

HAIKOBRANTEN Stadsdelen 33 En del av kvarteret 3527, kvarteren 3541-3551 och 3553 samt gatuoch parkområdena

HAIKOBRANTEN Stadsdelen 33 En del av kvarteret 3527, kvarteren 3541-3551 och 3553 samt gatuoch parkområdena 1 BAS- OCH IDENTIFIKATIONSUPPGIFTER 1.1 Identifikationsuppgifter BORGÅ, HAIKO HAIKOBRANTEN Stadsdelen 33 En del av kvarteret 3527, kvarteren 3541-3551 och 3553 samt gatuoch parkområdena Detaljplan för

Läs mer

OHJE VATSAN CT-TUTKIMUKSEN TILAAJALLE TUTKIMUKSEN TILAAMINEN:

OHJE VATSAN CT-TUTKIMUKSEN TILAAJALLE TUTKIMUKSEN TILAAMINEN: OHJE VATSAN CT-TUTKIMUKSEN TILAAJALLE TUTKIMUKSEN TILAAMINEN: Lähete kirjoitettava RADI-lehdelle ennen ajan tilaamista. Varaa aika tutkimuspyyntöjen kautta. Lähetteessä on oltava korkeintaan kuukauden

Läs mer

SAMRÅDSHANDLING December 2015 PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING. Detaljplan för Sjöbolet 1:71 m fl. Fagersanna, Tibro kommun

SAMRÅDSHANDLING December 2015 PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING. Detaljplan för Sjöbolet 1:71 m fl. Fagersanna, Tibro kommun PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Detaljplan för Sjöbolet 1:71 m fl Fagersanna, Tibro kommun Samhällsbyggnad - dec 2015 1 PLANBESKRIVNING HANDLINGAR Till detaljplanen hör följande handlingar: Plankarta

Läs mer

ÖSTERBOTTENS HANDELSKAMMARENS HÖSTFORUM JAKOBSTAD 17.11.2015 JARMO VIINANEN HANDELN MELLAN SVERIGE OCH FINLAND

ÖSTERBOTTENS HANDELSKAMMARENS HÖSTFORUM JAKOBSTAD 17.11.2015 JARMO VIINANEN HANDELN MELLAN SVERIGE OCH FINLAND ÖSTERBOTTENS HANDELSKAMMARENS HÖSTFORUM JAKOBSTAD 17.11.2015 JARMO VIINANEN HANDELN MELLAN SVERIGE OCH FINLAND Bästa åhörare, mina damer och herrar, jag är väldigt glad att få vara här i dag och delta

Läs mer

Pärmbild - Kansikuva. www.katjauitto.fi

Pärmbild - Kansikuva. www.katjauitto.fi I dessa tider är det lugnande att vara kund i en bank som står på egna ben. Näinä aikoina on rauhoittavaa olla asiakkaana pankissa, joka pärjää omillaan. Som kund eller ägarkund hos andelsbanken kan du

Läs mer

Del av ARNANÄS 3:2 i Virestad, Älmhults kommun, Kronobergs län

Del av ARNANÄS 3:2 i Virestad, Älmhults kommun, Kronobergs län ANTAGANDEHANDLING NORMALT PLANFÖRFARANDE Detaljplan för Del av ARNANÄS 3:2 i Virestad, Älmhults kommun, Kronobergs län Plankarta med översikt Planbeskrivning Genomförandebeskrivning Utlåtande Behovsbedömning

Läs mer

Tillägg till byggnadsplan K8 för fastigheter Torresta 1:4 m.fl., i Bålsta tätort, Håbo kommun - upprättat i maj 2015, reviderad i december 2015.

Tillägg till byggnadsplan K8 för fastigheter Torresta 1:4 m.fl., i Bålsta tätort, Håbo kommun - upprättat i maj 2015, reviderad i december 2015. SAMRÅDSREDOGÖRELSE 1(5) Datum Vår beteckning 2015-12-08 KS 2015/58 nr. 40 Kommunstyrelsens förvaltning Plan- och utvecklingsavdelning Domagoj Lovas, Planarkitekt 0171-525 90 domagoj.lovas@habo.se Tillägg

Läs mer

Detaljplan för. Område vid Viktjärnsgatan i Bergeforsen. Miljö- och byggkontoret. Ri 2:154 m. fl. fastigheter, Timrå kommun i Västernorrlands län

Detaljplan för. Område vid Viktjärnsgatan i Bergeforsen. Miljö- och byggkontoret. Ri 2:154 m. fl. fastigheter, Timrå kommun i Västernorrlands län Miljö- och byggkontoret Detaljplan för Område vid Viktjärnsgatan i Bergeforsen Ri 2:154 m. fl. fastigheter, Timrå kommun i Västernorrlands län Upprättad 2012-04-10 Dnr: 2010/00925 SAMRÅDSHANDLING D XXX

Läs mer

INGÅ KOMMUN Degerby detaljplan och ändring av detaljplan

INGÅ KOMMUN Degerby detaljplan och ändring av detaljplan INGÅ KOMMUN Degerby detaljplan och ändring av detaljplan Planekonomisk utredning gällande vattenförsörjning och gatuinfra vid Kullvägen och Kullgränden 6.4.2010 67060596 Pöyry Finland Oy Degerbyvägen Kullgrändens

Läs mer

P L A N B E S K R I V N I N G

P L A N B E S K R I V N I N G 1 Diarienummer 2006/0082 214 Detaljplan för NÄSET, Etapp 2 Kinna 24:169 Kinna, Marks kommun, Västra Götalands Län P L A N B E S K R I V N I N G UPPRÄTTAD 2006-05-04 reviderad 2006-11-30, 2007-05-07 Plan-

Läs mer

FACIT Ö1A Ö1B. 1 a 25 b 40 c 50 d 500. 2 a 24 b 36 c 40 d 400. 3 a 70 90 110 b 700 900 1100 c 200 250 300 d 100 125 150 e 120 150 180.

FACIT Ö1A Ö1B. 1 a 25 b 40 c 50 d 500. 2 a 24 b 36 c 40 d 400. 3 a 70 90 110 b 700 900 1100 c 200 250 300 d 100 125 150 e 120 150 180. FACIT Ö1A 1 a 25 b 40 c 50 d 500 2 a 24 b 36 c 40 d 400 3 a 70 90 110 b 700 900 1100 c 200 250 300 d 100 125 150 e 120 150 180 Ö1B 1 a 3311 b 2042 2 a 2468 b 3579 c 1953 3 a 5566 b 7432 c 9876 4 a 1205

Läs mer

LANSSTYRELSEN I STOCKHOLMS LAN

LANSSTYRELSEN I STOCKHOLMS LAN LANSSTYRELSEN Avdelningen för planfrågor Jeanette Odelius 08-785 45 64 2012-11-13 Södertälje kommun Samhallsbyggnadskontoret Vbr beteckning Delgivningskvitto Lena Eliasson Näsby 2 646 93 Gnesta Prövning

Läs mer

Mål: Markägarens mål är att anvisa tre nya fritidsbostäder i området i tillägg till de två nuvarande.

Mål: Markägarens mål är att anvisa tre nya fritidsbostäder i området i tillägg till de två nuvarande. Stadsutvecklingsnämnden 91 20.03.2012 Stadsutvecklingsnämnden 118 09.06.2015 Stadsutvecklingsnämnden 196 13.10.2015 Stadsstyrelsen 315 02.11.2015 Stadsfullmäktige 59 09.11.2015 REVNÄS, BAGGBÖLE OCH SKAVARBÖLE,

Läs mer

DOM 2012-11-06 Stockholm

DOM 2012-11-06 Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT 060104 DOM 2012-11-06 Stockholm Mål nr M 4065-12 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Nacka tingsrätts, mark- och miljödomstolen, dom 2012-04-12 i mål nr M 1780-12, se bilaga A KLAGANDE J W MOTPART 1. Länsstyrelsen

Läs mer

Inga tekniska utredningar har utförts.

Inga tekniska utredningar har utförts. 1(2) NORMALT PLANFÖRFARANDE LAGA KRAFT 2010-12-25 Detaljplan för Viksjö 7:58 och del av Viksjö 7:7, Rörsångarvägen Skokloster Håbo kommun, Uppsala län ANTAGANDEHANDLING GENOMFÖRANDEBESKRIVNING ORGANISATORISKA

Läs mer

Trafiksäkerhet i Lovisa Resultat från trafiksäkerhetsenkäten, 2015

Trafiksäkerhet i Lovisa Resultat från trafiksäkerhetsenkäten, 2015 Trafiksäkerhet i Lovisa Resultat från trafiksäkerhetsenkäten, 2015 Elevenkät 2015 till elever i klass 3, 6 och 9 Nätenkäten verkställdes i maj 2015 Eleverna ställdes frågor om skolresan, upplevda farosituationer,

Läs mer

PAKKAUSSELOSTE. Myyntiluvan haltija Caballo B.V.,Leysendwarsstraat 26, NL-4901 PG Oosterhout, Alankomaat

PAKKAUSSELOSTE. Myyntiluvan haltija Caballo B.V.,Leysendwarsstraat 26, NL-4901 PG Oosterhout, Alankomaat PAKKAUSSELOSTE Tämä pakkausseloste sisältää tärkeää tietoa Twinhip Vet.- pastasta. Lue se huolellisesti ennen valmisteen käyttöä. Jos olet epävarma valmisteen oikeasta käytöstä, ota yhteyttä eläinlääkäriisi

Läs mer

Sveriges internationella överenskommelser

Sveriges internationella överenskommelser Sveriges internationella överenskommelser ISSN 1102-3716 Utgiven av utrikesdepartementet SÖ 2014:3 Nr 3 Överenskommelse mellan konungariket Sverige och republiken Finland om skötseln av riksgränsen mellan

Läs mer

Till Stockholms Stadsbyggnadskontor Registraturen Box 8314 104 20 Stockholm

Till Stockholms Stadsbyggnadskontor Registraturen Box 8314 104 20 Stockholm Till Stockholms Stadsbyggnadskontor Registraturen Box 8314 104 20 Stockholm Samrådsyttrande avseende förslag till detaljplaner för Beckholmen mm och område invid kv Grönland (Djurgården 1:39 mm), S-Dp

Läs mer