Vad är nytt i den nya lagen?

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Vad är nytt i den nya lagen?"

Transkript

1 Vad är nytt i den nya lagen? Lagen om allmänna bibliotek ur ett praktiskt perspektiv Vasa Thomas Sundell Jurist Regionförvaltningsverkens svenska enhet för bildningsväsendet Regionförvaltningsverkens svenska enhet för bildningsväsendet / Thomas Sundell

2 Några problem med den gamla lagen Den tidigare bibliotekslagen kom till före den nu gällande grundlagen och uppfyllde inte dagens krav på lagbundenhet i offentlig verksamhet Praxis kring förbud och liknande saknade lagstöd och var därför beroende av användningsreglerna, som i sin tur ofta var bristfälliga Det rådde olika uppfattningar om avgiftsfriheten Villkoren för lånerätt varierade mellan olika kommuner Det fanns ingen tidsgräns för användningsförbud och ingen möjlighet att söka ändring 2

3 Ordnande av verksamheten (10 ) Allmänna bibliotek ska kunna användas av och vara tillgängliga för alla Geografisk närhet till bibliotekstjänster Tillräckliga öppettider Anpassning för funktionshindrade Tjänster och material som främjar jämlikhet och grupper med särskilda behov, t.ex. läshinder Formuleringen kan också tänkas ha en viss betydelse med tanke på barns möjligheter att använda biblioteket oberoende av sina vårdnadshavare 3

4 Beaktande av språkförhållanden (10 ) I tvåspråkiga kommuner ska vardera språkgruppens behov beaktas på lika grunder (tidigare enahanda grunder ), och detsamma gäller inom samernas hembygdsområde Fortfarande saknas definition av lika grunder : hur mycket plats och resurser får minoriteten ta? Nytt är att också lokala språkgruppers behov ska beaktas vid ordnande av verksamheten Gäller till exempel den svenskspråkiga minoriteten på språköar och betydande invandrargrupper 4

5 Delaktighet Enligt 5 2 mom ska kommunen höra sina invånare i viktiga beslut som gäller de allmänna biblioteken Bestämmelsen hänvisar till den gamla kommunallagens 27 som gäller på grund av en övergångsbestämmelse då nya kommunfullmäktige inleder sitt arbete börjar 22 i den nya lagen tillämpas Delaktigheten kan främjas t.ex. genom invånarråd, utredning av invånarnas åsikter, möjlighet till deltagande i ekonomiplaneringen, planering och utveckling av tjänster tillsammans med användarna och att hjälpa invånarna att komma med egna initiativ 5

6 Avgifter (12 ) Sedan tidigare är användning och utlåning av de allmänna bibliotekens eget material avgiftsfri, liksom fjärrlån från centralbiblioteket och landskapsbiblioteken Den nya lagen gör också reservering, handledning och rådgivning avgiftsfri Kommunen kan ta ut en avgift för förseningar, reserverat material som inte hämtats ut och för andra tjänster än de som ska vara avgiftsfria Avgifterna får högst uppgå till självkostnadspriset 6

7 Indrivning De avgifter som avses i 12 (försening, ohämtade reserveringar och övriga prestationer) är direkt utsökningsbara Det krävs inte någon utsökningsgrund från tingsrätten för att avgifterna ska kunna gå till utsökning Detta gäller inte ersättningskrav till exempel för förstört, skadat eller försvunnet material Fortsättningsvis gäller skadeståndslagen i dessa fall, och man kan inte utgå ifrån att kommunens skadeståndskrav är riktigt och ostridigt 7

8 Direkt utsökning Direkt utsökning sker på ansökan Grunden ska specificeras men behöver inte bifogas om inte utmätningsmannen begär det Indrivningsbyråer får inte användas vid direkt utsökning Utmätningsmannen återförvisar ärendet till sökanden om det finns uppenbara fel (fel person, dubbel debitering) Den betalningsskyldiga kan besvära sig hos tingsrätt (ordinarie besvär) eller förvaltningsdomstol (grundbesvär) Offentliga fordringar preskriberas efter fem år 8

9 Användarnas skyldigheter (13 ) Den som använder ett allmänt bibliotek ska uppträda korrekt i biblioteket med detta avses att man inte får bete sig i strid med ordningslagen, t.ex. att genom att föra oljud störa bibliotekets verksamhet eller genom hotfulla gester eller aggressiva rörelser orsaka hotfulla eller skrämmande situationer inta berusningsmedel i biblioteket inneha föremål och ämnen som är farliga eller som typiskt lämpar sig för att skada någon eller för klottring Påföljden för brott mot ordningslagen är ordningsbot 9

10 Användarnas skyldigheter (13 ) Biblioteket är nu entydigt en allmän plats, vilket också betyder att utgångspunkten är att fotografering är tillåten Ordningslagen ger inte personalen några befogenheter Biblioteksanvändaren ska hantera det allmänna bibliotekets material och övriga egendom på ett varsamt sätt om en användare orsakar skada är hen skyldig att ersätta skadan i enlighet med skadeståndslagen Gäller förutom samlingarna också exempelvis lokaler, datorer och möbler 10

11 Några ord om ersättningar Ersättningar får inte vara ett ekonomiskt straff utan syftar till att återställa det ekonomiska läget före skadan (rikastumiskielto) Ersättningsansvar förutsätter vållande, dvs. oaktsamhet en ren olycka ska inte medföra ersättningsansvar Den skadelidande bör göra vad den kan för att minska risken för och omfattningen av eventuella skador Vårdnadshavarna är inte per automatik ansvariga Ersättningar fås genom överenskommelse eller i domstol 11

12 Användningsregler (14 ) Paragrafen om användningsregler har ändrats så att användningsreglerna har: ett syfte: att främja den interna ordningen, tryggheten och trivseln på biblioteket ett innehåll: bestämmelser om användningen av bibliotekets lokaler och egendom samt bestämmelser om utlåning, reservering och återlämning av biblioteksmaterial, tidsfrister för återlämning, låneförbud och förbud att använda biblioteket samt avgifter 12

13 Användningsregler (14 ) Användningsreglerna kan precisera kriterierna för olika förfaranden, men de kan inte ge några nya befogenheter Användningsreglerna kan inte vara i konflikt med lagstiftningen till exempel genom att utöka tillämpningen av låne- eller användningsförbud till sådana situationer som inte nämns i 15 Det är viktigt att formuleringarna i användningsreglerna är exakta, så att användarna vet vad som gäller 13

14 Låneförbud (15 1 mom) Om en användare har underlåtit att lämna in material i tid eller inte har betalat sina avgifter kan hen få låneförbud Obetalda ersättningar för förstört, skadat eller försvunnet material kan inte leda till låneförbud Hindrar inte övrig användning av bibliotekets tjänster Ett låneförbud införs och avförs automatiskt i bibliotekets lånesystem det fattas inga skilda beslut 14

15 Användningsförbud (15 2 mom) Användningsförbud innebär ett förbud att använda bibliotekets tjänster till alla delar ( portförbud ) Gäller ett visst bibliotek, inte alla bibliotek i kommunen eller alla bibliotek inom ett nätverk Kan ges för högst 30 dagar, ett nytt förbud förutsätter att användaren beter sig illa igen Förutsätter att användaren allvarligt och upprepade gånger stör bibliotekets verksamhet eller äventyrar säkerheten eller skadar bibliotekets egendom 15

16 Användningsförbud (15 2 mom) Innan man fattar beslut om användningsförbud måste användaren höras Med tanke på samtliga parters rättsskydd bör de omständigheter som har lett till användningsförbudet finnas dokumenterade (jfr 42 i förvaltningslagen) Användningsförbud är ett förvaltningsbeslut som ska fattas av någon i kommunen som har delegerats den beslutanderätten och delges korrekt Beslutet ska vara skriftligt, motiverat och försett med anvisningar för hur man begär omprövning 16

17 Ändringssökande (19 + KomL 16 kap.) Den som har fått ett beslut om användningsförbud kan lämna in en omprövningsbegäran till kommunen inom 14 dagar från delfåendet (= normalt sju dagar efter postning) Omprövningsbegäran behandlas i den nämnd som administrerar biblioteken och ska behandlas skyndsamt Det är möjligt att besvära sig till förvaltningsdomstolen över nämndens beslut och därifrån till HFD Beslutet får inte börja verkställas utan laga kraft om begäran om omprövning eller anförande av besvär skulle bli meningslöst till följd av verkställigheten (KomL 143 ) 17

18 Kvarstående problem De övriga biblioteken har delvis samma praktiska problem i vardagen som allmänna bibliotek, men där är lagstiftningen fortfarande otydlig eller obefintlig Det finns inte klara riktlinjer för hur lånerätten fungerar, utan det är upp till varje kommun att göra egna regler för den i användningsreglerna Framförallt finns det oklarheter gällande minderåriga barns ställning och rättigheter Användningsförbudet är rättssäkert om det används på rätt sätt, men är då inte särskilt flexibelt 18