Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad"

Transkript

1 Sammanträdesdatum 1 Plats och tid Gästvillan Orrefors kl Beslutande Markus Lund (s), ordförande Torgny Frööjdh (m), vice ordförande Elsa Pettersson (s) Börje Bäckström (s) Carina Akinder (s) Carina Blom (v) Anders Johansson (c) Bodil Johansson (c) Övriga deltagande Anders Lundell (s), ersätttare Catarina Bentsrud (s), ersättare Liselott Lindkvist, fritidschef Agnetha Bennsäter, t f kulturchef Mats Arnér, sekreterare Nils-Erik Gustafsson Dick Måård Utses att justera Torgny Frööjdh Justeringens plats och tid Kultur-fritidskontoret Underskrifter Sekreterare Ordförande Justerande Mats Arnér Markus Lund Torgny Frööjdh Paragrafer Bevis Organ Justeringen har tillkännagivits genom anslag på kommunens officiella anslagstavla i Förvaltningshuset. Kultur-fritidsnämnden Sammanträdesdatum Datum för anslagsuppsättande Datum för anslagsnedtagande Förvaringsplats för protokollet Underskrift Kultur-fritidskontoret Markus Lund G:\KF\Kultur-fritidskontoret\Nämnden\2010\ Protokoll för Kultur-fritidsnämnden.doc

2 Sammanträdesdatum 2 FÖLJANDE ÄRENDEN BEHANDLADES PÅ SAMMANTRÄDET: 27 Ekonomisk rapport januari april Eventuell höjning av LOK-stöd. 29 Revidering av tjänstegarantier. 30 Hälsans stig. 31 Stipendier Eldsjälar. 33 Kulturbidrag och Hembygdsvårdsbidrag. 34 Bidrag till studieförbunden Ansökan om bidrag till Luft/luftvärmepumpar Örsjö Bygdegårdsförening. 36 Ansökan om bidrag till Luft/luftvärmepumpar Abbetorp och Rugstorp Intresseförening. 37 Ansökan från Bäckebo GOIF om bidrag för byte av varmvattenberedare. 38 Ansökan om investeringsbidrag till Nybro Ridklubb. 39 Anskaffning av mobiltelefoner. 40 Kurser och konferenser Aktuellt. 42 Anmälningar mars-april Kultur med nya ögon. 44 Personalärenden. 45 Faktura från Nybro SK Bandy. 46 Ändrad sammanträdesdag för nämndens möte. 47 Avslutning.

3 Sammanträdesdatum 3 27 Dnr 10/02 Ekonomisk rapport januari april 2010 Vid sammanträdet kommer budgetrapport för årets fyra första månader att redovisas. Nedanstående sammanställning visar utfallet per den 7 maj Periodiskt utfall Per utgående utfall Årsbudget Utfall Personalkostnader kr kr kr 31,8% 34,0% kr Materialkostnader kr kr kr 25,9% 48,5% kr Tjänster kr kr kr 24,2% 25,6% kr Fastighetskostnader kr kr kr 34,0% 36,4% kr Bidrag kr kr kr 57,8% 57,8% kr Kapitalkostnader kr kr kr 33,1% 32,9% kr Intäkter kr kr kr 26,8% 31,1% kr Summa kr kr kr 35,6% 38,3% kr Vid kultur- fritidsnämndens behandling av ärendet redovisar och kommenterar fritidschef Liselott Lindkvist budgetuppföljningen. Av kommentarerna till budgetavstämningen kan noteras: Personalbudgeten ser bra ut. Stora bidrag har betalats ut. Kostnaderna är nu periodiserade vilket kan medföra att jämförelser med 2009 ej alltid bli korrekt. Inget är ännu fakturerat för fritidstillsynen Mejeriet. Viss osäkerhet finns för utfallet för simhallen på grund av om- och tillbyggnation. Fritidschefen redovisar också bilagor som redovisar den ekonomiska uppföljningen per verksamhet och särskild uppföljning av energikostnaderna för årets första månader i jämförelse med föregående år. Totalt redovisas en prognos som troligen kommer rymmas inom budget med reservation för utfallet för simhallen. att notera informationen till protokollet. Kommunstyrelsen

4 Sammanträdesdatum 4 28 Dnr 10/20 Eventuell höjning av LOK-stöd Nuvarande LOK-stöd uppgår till 30 kronor per aktivitet. Under ett år betalas ersättning ut för cirka aktiviteter. Totalt i budget finns kronor. Fritidschefen föreslår att höjning genomförs av LOK-stödet. En höjning med 5 kr per aktivitet innebär en ökad kostnad på cirka kronor vilket ryms inom befintlig budget. att höja LOK-stödet till 35 kr per aktivitet samt att höjningen bör gälla aktiviteter utförda från och med

5 Sammanträdesdatum 5 29 Dnr 07/26 Revidering av tjänstegarantier Med anledning av att kommunfullmäktige beslutat om vision och inriktnings- och effektmål för perioden så har kommunstyrelsen beslutat att samtliga nämnder skall göra översyn av nuvarande tjänstegarantier för att se eventuellt behov av revideringar. Kultur- fritidsnämnden beslutade, 31, den 27 mars 2007 om följande tjänstegarantier: All behandling av fasta bidrag skall vara klara för utbetalning senast 30 dagar efter sista ansökningsdag. (Utom lokalt aktivitetsstöd). Under förutsättning att nödvändiga handlingar kommit in i tid. Att du som förälder blir kontaktad när något händer med ditt barn och/eller ungdom inom verksamheten för fritidsgården Mejeriet. Förändringar vid bokade tider på fritidsverksamhetens anläggningar p g a speciella arrangemang meddelas föreningens kontaktperson minst 14 dagar i förväg. Alla barn i förskoleklass introduceras i biblioteksverksamheten och får lånekort som gäller vid kommunens folkbibliotek. Alla elever på Kulturskolan skall erbjudas 28 lektioner, eller motsvarande tid, per läsår. Utöver nämndens tjänstegarantier finns olika tjänstegarantier för de olika verksamheterna inom nämndens verksamhetsområde. Dessa tjänstegarantier redovisas separat i sammanställning Våra verksamheter, mål och tjänstegarantier (bilaga). att godkänna föreslagna revideringar av tjänstegarantierna och fastställa dessa samt att redovisa tjänstegarantierna till kommunstyrelsen. Kommunstyrelsen

6 Sammanträdesdatum 6 30 Dnr 10/21 Hälsans Stig Hälsans Stig kommer från Irland och finns i elva länder. I Sverige är det Hjärt- och Lungsjukas Riksförbund som ansvarar för konceptet började personal på samhällsbyggnadsförvaltningen ta in information och arbeta med eventuella sträckningar m m. Arbetet avstannade när de fick vetskap om att kostnaden för en slinga på 4-8 km blir kronor. I september 2007 fick tekniska nämnden en skrivelse från Nybro Folkhälsoråd med en begäran att utreda förutsättningarna för att anlägga en Hälsans Stig i Nybro. Tekniska nämndens presidium uppmanade till ett möte med samhällsbyggnadsförvaltningen samt kultur- och fritidsförvaltningen. Vid detta möte meddelade kultur- och fritidsförvaltningen som ansvarar för befintliga motionsspår och vandringsleder att de ansökt om medel för upprustning av dessa men fått nej. Enligt deras uppfattning bör man ej satsa på Hälsans Stig innan befintliga slingor och leder är i bra skick vad gäller skyltning m m. Tekniska nämnden beslutade, 29 den 4 mars 2010 att i nuläget avvakta med anläggandet av Hälsans Stig. Tekniska nämnden beslutade vidare att förvaltningen fick i uppdrag att i samarbete med kultur- och fritidsförvaltningen genomföra en enklare variant runt Linnéasjön. Vid beredningen inför nämndens sammanträde redovisades förutsättningar och villkor för Hälsans Stig. Att anlägga en Hälsans Stig utifrån de riktlinjer som finns fastställda innebär en kostnad på cirka kronor. Kultur- fritidsnämnden bedöms inte ha dessa medel för närvarande. att ställa sig positiva till tekniska nämndens beslut samt att notera informationen till protokollet. Tekniska nämnden

7 Sammanträdesdatum 7 31 Dnr 10/12 Stipendier 2010 Kultur- fritidsnämnden har att dela ut: Ett Kulturstipendie på kr. Ett Ungdomsledarstipendie på kr Ett Ungdomsstipendie på kr. Stipendierna brukar delas i samband med säsongsavslutningen av sommarens evenemang på Qvarnaslät i augusti månad. I bilaga inför nämndens behandling av ärendet redovisas dels tidigare stipendiater, dels ansökningar och förslag på kandidater. att utse Mia och Kent Wickell, Slåttervägen 55, Nybro till 2010 års mottagare av Nybro kommuns Kulturstipendium på kronor, att dela på 2010 års Ungdomsledarstipendie och utse Pernilla Sjöberg, Droskvägen 4, Nybro och Torbjörn Larsson, Björkelundsvägen 4, Örsjö till mottagare av Nybro kommun Ungdomsledarstipendium 2010 med kronor vardera, att utse Sara Wahlberg, Kimramåla 212, Nybro till mottagare av Nybro kommuns Ungdomsledarstipendium 2010 med på kronor samt att stipendierna delas ut vid säsongsavslutningen av sommarens evenemang på Qvarnaslät i augusti månad Resp sökande Barbro Hedenmalm, kultursekreterare Liselott Lindkvist, fritidschef

8 Sammanträdesdatum 8 32 Dnr 08/48 Eldsjälar Kultur- fritidsnämnden har möjlighet att dela ut två Eldsjälsstipendier till personer som utför ett engagerat och förtjänstfullt arbete inom kulturområdet respektive idrottsområdet. I bilaga till nämndens handlingar redovisas sammanställning av tidigare mottagare av dessa utnämningar. att 2010 års Eldsjäl för kulturella insatser skall tilldelas Reinhold Brandstedt, Gullaskruv samhällsförening samt att 2010 års Eldsjäl för insatser inom fritidsverksamheten skall tilldelas Anette Olausson, Nybro handboll. Reinhold Brandstedt Anette Olausson Barbro Hedenmalm, kultursekreterare Liselott Lindkvist, fritidschef

9 Sammanträdesdatum 9 33 Dnr 10/28 Kulturbidrag och Hembygdsvårdsbidrag Kultursekreterare Barbro Hedenmalm redovisar i skrivelse förslag på utbetalning av Kulturbidrag och Hembygdsbidrag I budget för Kulturbidrag finns kronor för år För att ha kr till reserv för eventuellt tillkommande kostnader föreslås att Kulturbidrag motsvarande kronor delas ut. Förening Sökt belopp Bidrag 2009 Förslag 2010 KU020 Nybro konsertförening : : :- KU002 Nybro Konstförening : : :- KU012 Nybro Teaterförening : : :- KU007 Målerås Musikkår : : :- KU006 Orrefors Musikkår : :- 0 (inte kunnat presentera någon verksamhetsberättelse) KU005 Nybro Musikkår : : :- KU018 Nybro Filmstudio : : :- KU010 Nybro Dragspelsklubb 6 000: : :- KU009 Nybrobygdens Spelemän : : :- KU014 Föreningen Norden : :- 0 KU039 Månskensteatern ej sökt 5 000:- 0 SUMMA : :- BUDGET :- Projektpott :-

10 Sammanträdesdatum 10 33, forts Hembygdsvårdsbidrag 2010 HE002 Nybro Hembygdsförening 7 005:- HE003 Madesjö Hembygdsförening :- HE004 Oskars Hembygdsförening 8 105:- HE005 Hälleberga Hembygdsförening 8 105:- HE006 Bäckebo Hembygdsförening 7 005:- HE007 S:t Sigfrids Hembygdsförening 7 005:- HE008 Kråksmåla Samhälls- och Hembygds :- förening. Summa bidrag :- att fastställa förslag till Kulturbidrag och Hemvårdsbidrag Berörda föreningar Barbro Hedenmalm, kultursekreterare Liselott Lindkvist, fritidschef

11 Sammanträdesdatum Dnr 10/18 Bidrag till studieförbunden 2010 I bilaga redovisas förslag till fördelning av bidrag till studieförbunden Totalt finns kronor i budget inklusive bidrag till SISU. Vik kulturchef Agneta Bennsäter redovisar att Medborgarskolan ej lämnat in någon ansökan inom föreskriven tid varför nämnden behöver ta ställning till om Medborgarskolan trots detta skall erhålla bidrag. Bidragen beräknas efter en given mall utifrån tilldelade statsbidrag Kultur- fritidsnämnden besluta att godkänna för sent inkommen ansökan från Medborgarskolan samt att godkänna föreslagen fördelning av bidrag till studieförbunden Resp studieförbund + beräkning Barbro Hedenmalm, kultursekreterare Liselott Lindkvist, fritidschef

12 Sammanträdesdatum Dnr 09/31 Ansökan om bidrag till Luft-/luftvärmepumpar Örsjö Bygdegårdsförening Örsjö Bygdegårdsförening har genom ordföranden ansökt om bidrag till miljö- och energibesparande åtgärder i Örsjö Bygdegård. Idag finns oljepanna sedan början av 1960-talet med en årsförbrukning på i genomsnitt 4,5 kbm eldningsolja. Pannan har med hjälp av fläktar blåst in värme i lokalerna men har sedan en tid helt slutat fungera. Enligt styrelsebeslut planerar man nu att satsa på luft/luftvärmepumpar. Planerna innebär att man skall installera tre Luft/luftvärmepumpar och tre fläktar i taket som trycker ner värmen. Totalt beräknas kostnaderna till kronor. Föreningen ansöker om högsta möjliga bidrag. Enligt uppgift så har föreningen även ansökt om bidrag ifrån Boverket. Enligt tidigare beslut om motsvarande bidrag så har Boverket finansierat 50 % av kostnaden, kommunen 30 % och föreningen själva 20 %. Utifrån samma fördelningsmodell blir kommunens kostnad kr. Kultur- fritidsnämnden har inga särskilda anslag för dessa kostnader utan vid beredningen inför nämndens sammanträde föreslogs att finansiering sker dels med överskott på anslag för bygdegårdar samt resterande del från nämndens anslag för förfogande. att bevilja Örsjö Bygdegårdsförening bidrag till Luft-/luftvärmepumpar med 30 % av kostnaden dock max kr samt att bidraget finansieras med anslag från bygdegårdar och nämndens anslag för förfogande. Örsjö Bygdegårdsförening Liselott Lindkvist, fritidschef

13 Sammanträdesdatum Dnr 10/16 Ansökan om bidrag till Luft-/luftvärmepumpar Abbetorp och Rugstorp Intresseförening. Abbetorp och Rugstorp Intresseförening har ansökt om investeringsbidrag för anskaffning och installation av 3 st Luft/luftvärmepumpar till en totalkostnad av kronor. Bidragsansökan av 30 % av totalkostnaden vilket blir kronor. Sista dag för ansökning skall vara senast 1 mars. Kultur- fritidsenheten erhöll ansökan först den 10 mars En investering Luft/luftvärmepumpar innebär på sikt att föreningens energikostnader blir lägre. att bevilja Abbetorp och Rugstorp Intresseförening investeringsbidrag för anskaffning och installation av 3 st Luft/luftvärmepumpar med 30 % av kostnaden dock max kronor samt att bidraget finansieras med nämndens anslag för förfogande. Abbetorp och Rugstorp Intresseförening Liselott Lindkvist, fritidschef

14 Sammanträdesdatum Dnr 10/27 Ansökan från Bäckebo GOIF om bidrag för byte av varmvattenberedare Bäckebo GOIF har ansökt om hjälp med finansiering av ny varmvattenberedare som gått sönder. Vid beredningen inför nämndens sammanträde redovisades att eventuellt bidrag kan rymmas inom ram för befintligt anläggningsbidrag. Fritidschef Liselott Lindkvist redovisar den offert som Bäckebo GOIF erhållit. Med hänvisning till de ekonomiska förutsättningarna i form av bidrag så planeras byte av varmvattenberedare ske i två steg. Steg 1 innebär att varmvattenberedare som med solslinga installeras men att den drivs med el inledningsvis. Pris för detta blir kronor inklusive moms och installation. Steg 2 innebär att man senare kan komplettera med ytterligare varmvattenberedare och solfångare. att ställa sig positiv till att bevilja bidrag med 30 % av max kronor för byte av varmvattenberedare enligt steg 1 hos Bäckebo GOIF samt att eventuellt bidrag för steg 2 kräver ny ansökan. Bäckebo GOIF Liselott Lindkvist, fritidschef

15 Sammanträdesdatum Dnr 10/26 Ansökan om investeringsbidrag till Nybro Ridklubb I samband med anläggning av ny ridbotten hos Nybro Ridklubb har behov av ny harv för markbredning aktualiserats. I kultur- fritidsnämndens budget finns kronor som kan anvisas. att bevilja Nybro Ridklubb kronor i bidrag till anskaffning av harv samt att bidraget betalas ut mot redovisning av faktiska kostnader. Nybro Ridklubb Liselott Lindkvist, fritidschef

16 Sammanträdesdatum Dnr 10/25 Anskaffning av mobiltelefoner På grund av nya förutsättningar avseende ersättning till lärare inom kulturskolan har behov uppstått om att tillhandahålla mobiltelefoner för underlättande av kontakter mellan lärare och elever. Mobiltelefonerna kan utrustas med kontantkort vilket medför lägre telefonkostnader. Kostnaden för anskaffning beräknas till cirka kronor. Anskaffningskostnaden föreslås finansieras med ianspråktagande av 2009 års överskott. Den löpande driftskostnaden kommer belasta verksamheten. att godkänna anskaffning av mobiltelefoner till lärare inom kulturskolan, att anskaffningskostnaden får belasta 2009 års överskott samt att begära via kommunstyrelseförvaltningen få en redovisning av förutsättningar för användande av olika abonnemangsformer för mobiltelefoni. Kommunstyrelseförvaltningen Suzi Koken-Knutsson, t f kulturskolechef

17 Sammanträdesdatum Dnr 10/05 Kurser och konferenser 2010 Vid mötet redovisas aktuella kurs- och konferensinbjudningar, bland annat inbjudan till Kulturkonferens om Regionala aspekter på kultur, Kommunerna och föreningslivet samt Fritidsjuridik. att notera informationen till protokollet.

18 Sammanträdesdatum Dnr 10/29 Aktuellt HUSSMART Nybro kommun har erbjudits möjlighet att ta del av byggnadsvårdsutställningen HUSSMART. Utställningen kommer från Kalmar läns museum och har visats i flera kommuner i länet. För ett grundpaket på kronor får man ha utställningen under 3-4 veckor förutom ett antal programaktiviteter. Kultur- fritidsenheten kommer undersöka möjligheterna till att få medfinansiering av utställningen tillsammans med kommunstyrelse-förvaltningen och samhällsbyggnadsförvaltningen. Konst Runt 2010 kommer Nybro att vara värd för Konst Runt. Evenemanget genomförs alltid den 2.a helgen i september. Sommarutställning års sommarutställning på Huvudbiblioteket kommer att visas under namnet Glas i Centrum. Mål och genomförandeplan för SAMO SAMO som står för Samordningsgruppen för ungdomsfrågor har tagit fram en genomförandeplan för verksamhetsåret I planen redovisas ett antal mål och hur arbetet skall bedrivas för att nå dessa. Eventuella frågor med anledning av verksamhetsplanen kan ställas till fritidsassistent Anders Svensson, Mejeriet. att notera informationen till protokollet. Kommunstyrelseförvalningen Samhällsbyggnadsförvaltningen Barbro Hedenmalm, kultursekreterare Anders Svensson

19 Sammanträdesdatum Dnr 10/19 och 10/22 Anmälningar mars-april 2010: a) Folkbildningsförbundet Studieförbundens Intresseorganisation - Kunskap och möten ett vaccin mot främlingsfientlighet. b) Polismyndigheten i Kalmar län, skadegörelse Åkrahälls grusplan c) Kommunfullmäktiges beslut, 63, den 29 mars 2010, godkännande av revidering av arbetsordning för kommunfullmäktige om tillägg för medborgarförslag och tillägg till styrelsen och nämndernas reglemente. d) Polismyndigheten i Kalmar län, skadegörelsen Nybro sporthall, e) Samhällsbyggnadsnämnden, bekräftelse på lämnad årsrapport för köldmedier Nybro ishall. f) Polismyndigheten i Kalmar län, tillståndbevis för Valborgsmässofirande vid Linnéasjön.

20 Sammanträdesdatum Dnr 10/23 Kultur med nya ögon Regionförbundets styrelse beslutade i januari 2009, 9, att upprätta en strategi för att stärka kulturens roll i den regionala utvecklingen. En styrgrupp med politiska representanter från landstinget och länets kommuner har tagit fram ett förslag till strategi. Utöver den politiska förankringen och medverkan från länets kulturinstitutioner har ett stort antal aktörer inom olika områden i regionen tillfört fakta, erfarenheter, åsikter och önskemål. Regionförbundets styrelse har vid sitt sammanträde den 8 april 2010, 53, beslutat att strategidokument Kultur med nya ögon ska skickas på remiss till länets kommuner, landstinget, länets kulturinstitutioner samt berörda organisationer. Regionförbundet vill ha svar på remissen till den 30 september. Kommunstyrelsen vill ha nämndernas yttrande till den 31 augusti att ge kultursekreteraren i uppdrag att erbjuda kulturföreningar möjlighet att lämna synpunkter på Kultur med nya ögon till Kultur- fritidsnämnden. Kommunstyrelsen Barbro Hedenmalm, kultursekreterare

21 Sammanträdesdatum Dnr 10/04 Personalärenden Fritidschef Liselott Lindkvist redovisar att vikariatsförordnanden för fritidschefen och kulturchefen förlängts till och med 31 augusti 2010 med anledning av att ordinarie tjänst som kulturchef är obesatt. Tjänst som chef för Kulturskolan har varit ledigförklarad. Cirka 20 kvalificerade sökande har anmält sitt intresse för tjänsten varav två internt sökande. att notera informationen till protokollet..

22 Sammanträdesdatum Dnr 07/67 Faktura från Nybro SK Bandy Nybro SK Bandy har skickat faktura till förvaltningen för spolning av Sveavallen säsongen Fakturan uppgår till kronor. I kulturfritidsnämndens budget finns kronor avsatta för anläggnings-bidrag för Sveavallen. att bevilja Nybro SK Bandy kronor i anläggningsbidrag för Sveavallen. Nybro SK Bandy Liselott Lindkvist, fritidschef

23 Sammanträdesdatum Ändrad sammanträdesdag för nämndens möte Kultur- fritidsnämndens möte den 24 augusti 2010 flyttas till tisdagen den 7 september, kl Gruppmöten från kl Presidieberedning inför detta möte blir den 25 augusti 2010, vilket innebär att presidiemötet den 10 augusti ställs in.

24 Sammanträdesdatum Avslutning Kultur- fritidsnämndens möte avslutades med att Nils-Erik Gustafsson och hembygdsforskare Dick Mård berättade på ett engagerat och kunnigt sätt om utvecklingen av Orrefors och de olika verksamheter som funnits där. Nämndens ledamöter fick även möjlighet att ta del av interiören i Gästvillan och av Hammarsmedjan. Ordförande framförde även en hälsning och tillönskan om skön sommar eftersom detta var nämndens sista planerade sammanträde före sommaruppehållet. Kultur- fritidsnämnden framförde ett tack för den information och presentation som gavs.

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 1 Plats och tid Björken kl 14.00-16.30 Beslutande Bernt Jonsson (s), ordförande Torgny Frööjdh (m), vice ordförande Elsa Pettersson (s) Börje Bäckström (s) Anders Johansson (c) Carina

Läs mer

Sävsjö kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kultur- och fritidsnämnden 2009-01-29

Sävsjö kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kultur- och fritidsnämnden 2009-01-29 1 Plats och tid Kommunalhuset, Sävsjö, torsdag den 29 januari 2009, kl. 14.30-17.05 ande Ordinarie ledamöter: Sten-Åke Claesson, ordförande (c) Elisabeth Jonasson, 1:e vice ordf. (kd) Susanne Sjögren,

Läs mer

16 Föregående mötes protokoll. 19 Redovisning av arbetsmiljöarbete och jämställdhetsarbete. 23 Ansökan från Korpen om extra ledarutbildningsbidrag

16 Föregående mötes protokoll. 19 Redovisning av arbetsmiljöarbete och jämställdhetsarbete. 23 Ansökan från Korpen om extra ledarutbildningsbidrag 16 Föregående mötes protokoll 17 Bokslut för år 2011 18 Investeringsuppföljning 2011 19 Redovisning av arbetsmiljöarbete och jämställdhetsarbete 20 Plan för intern kontroll 2012 21 Hälsoplan för kultur-

Läs mer

Sävsjö kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kultur- och fritidsnämnden 2010-10-28

Sävsjö kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kultur- och fritidsnämnden 2010-10-28 1 Plats och tid Kommunalhuset, Sävsjö, torsdag den 28 oktober 2010, kl. 14.00 15.30 Beslutande Ordinarie ledamöter: Sten-Åke Claesson, ordförande (c) Elisabeth Jonasson, 1:e vice ordf. (kd) Susanne Sjögren,

Läs mer

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1 SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1 Paragrafer 1-8 Plats och tid ande Övriga deltagare Kulturkansliet, Säffle bibliotek, klockan 09.00-12.40 Kerstin Einevik Bäckstrand (c) Bo Andersson (m) Allan Magnusson (s) Ingrid

Läs mer

Fritidsintendent Lars Lundkvist Förvaltningssekreterare Marie-Louise Bornholm. Fritidskontoret, Vallentuna, den 17 januari 2003

Fritidsintendent Lars Lundkvist Förvaltningssekreterare Marie-Louise Bornholm. Fritidskontoret, Vallentuna, den 17 januari 2003 Fritidsnämndens arbetsutskott 14 januari 2003 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Mörbyrummet, Fritidskontoret, Tuna torg 15, Vallentuna tisdagen den 14 januari 2003 kl 08.00-09.50 Jörgen Hellberg

Läs mer

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 1 Plats och tid Kristvalla Hembygdsgård kl 14.20-17.00 Beslutande Bernt Jonsson (s), ordförande Elsa Pettersson (s) Anders Johansson (c) Bodil Johansson (c) Vanja Roshagen (kd) Ewa Nilsson

Läs mer

Sävsjö kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kultur- och fritidsnämnden 2010-12-09

Sävsjö kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kultur- och fritidsnämnden 2010-12-09 1 Plats och tid Vrigstad Värdshus, torsdag den 9 december 2010, kl. 14.00 16.00 ande Ordinarie ledamöter: Sten-Åke Claesson, ordförande (c) Elisabeth Jonasson, 1:e vice ordf. (kd) Susanne Sjögren, 2:e

Läs mer

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 1 Plats och tid Kommunhuset Eken 2007-08-30 kl 13.30-17.00 Beslutande Bertil Johnsson (s), ordförande Åke Liljegren (s), ersättare för Lena Jonsson (s) Anna Gustafsson (s), ersättare

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2009-01-27 1 Organ Kultur- och fritidsnämnden Plats och tid Biblioteket, Gnosjö, tisdagen den 27 januari kl. 18.00 18.30 Beslutande Rolf Davidsson (M) ordförande Reine Engvall (KD) 1:e vice ordförande

Läs mer

Kultur- och fritidsnämnden 2014-06-18 1(8) Kulturskolan, Tonhöjden, Älmhult Onsdagen den 18 juni 2014 kl 14.30 17.15

Kultur- och fritidsnämnden 2014-06-18 1(8) Kulturskolan, Tonhöjden, Älmhult Onsdagen den 18 juni 2014 kl 14.30 17.15 Kultur- och fritidsnämnden 2014-06-18 1(8) Plats och tid Beslutande Kulturskolan, Tonhöjden, Älmhult Onsdagen den 18 juni 2014 kl 14.30 17.15 Stefan Ferm (M), ordförande Anders Mårtensson (C) Kenneth Emilsson

Läs mer

Jan-Åke Bredberg, fritidschef Agneta Fleischer, enhetschef, 11-12 Marie-Louise Bornholm, förvaltningssekreterare

Jan-Åke Bredberg, fritidschef Agneta Fleischer, enhetschef, 11-12 Marie-Louise Bornholm, förvaltningssekreterare Fritidsnämnden 24 februari 2005 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Frösundarummet, Socialkontoret, Tuna torg 15, Vallentuna, torsdagen den 24 februari 2005, kl. 19.00-21.35 Jörgen

Läs mer

Sävsjö kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kultur- och fritidsnämnden 2012-03-15

Sävsjö kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kultur- och fritidsnämnden 2012-03-15 1 Plats och tid Kommunalhuset, Sävsjö, torsdag den 15 mars 2012 kl. 14.00-15.50 ande Ordinarie ledamöter: Lars-Ejert Steifeldt (m), ordförande Susanne Sjögren, 2:e vice ordf. (s) Olivia Fransson (kd) Sven

Läs mer

Monica Marker (M), ordf Bjarne Olsson (S), vice ordf Birgith Schelin (C)

Monica Marker (M), ordf Bjarne Olsson (S), vice ordf Birgith Schelin (C) Sida SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(6) Plats och tid Kulturchefens kontor, Kl. 15.00-16.30 Beslutande Ledamöter Monica Marker (M), ordf Bjarne Olsson (S), vice ordf Birgith Schelin (C) Ersättare Övriga närvarande

Läs mer

Olle Wallin, samhällsbyggnadschef Lars Haraldsson, chef för Miljö och bygglov Margareta Stensaeus Linder, nämndsekreterare

Olle Wallin, samhällsbyggnadschef Lars Haraldsson, chef för Miljö och bygglov Margareta Stensaeus Linder, nämndsekreterare arbetsutskott 22 augusti 2005 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Angarnsrummet, Tunahuset Tuna torg 2, Vallentuna tisdagen den 22 augusti 2006 kl 17.00 17:40.

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Fritidsnämnden 2009-03-10 1 Plats och tid: Fritidskontorets sammanträdesrum, kl 14.00-17.00 ande: Övriga deltagande: Sidsel Waern (M), ordförande Karl-Mats Bodestad (M) Ingvar Widerberg (C) Tommy Sörensen

Läs mer

Samhällsbyggnad, miljö och service 2009-10-22

Samhällsbyggnad, miljö och service 2009-10-22 Samhällsbyggnad, miljö och service 2009-10-22 Plats och tid Stadshuset, Kongsvinger, kl 13.00-16.30 Beslutande Inger Hjerpe, ordförande (S) Nils-Gunnar Andersson (S) Torgny Danielsson (S) Marika Jakobsson

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Utbildningsnämndens kultur- och fritidsutskott

Sammanträdesprotokoll Utbildningsnämndens kultur- och fritidsutskott Sammanträdesprotokoll Tid och plats Beslutande Övriga deltagande 2013-01-17, Kommunhuset, Sk Fagerhultsrummet Kl. 15.00-16.35 Björn Zorec (FP) - ordförande Arne Silfvergren (S) - andre vice ordförande

Läs mer

Lisa Rosenkvist (C) Gösta Svensson (S) Jonny Dolkov (SD) Marika Bernadt (M) fram till 79

Lisa Rosenkvist (C) Gösta Svensson (S) Jonny Dolkov (SD) Marika Bernadt (M) fram till 79 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(11) Plats och tid Kulturförvaltningen, 24 oktober 0212 kl. 16.00-18.00 Beslutande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Utses att justera Margreth

Läs mer

Roger Silfver (C), ordförande Per-Johan Gustafsson (M) Börje Lindholm (S) Per-Johan Gustafsson. Kommunkontoret, Ödeshög ... Ordförande/Roger Silfver

Roger Silfver (C), ordförande Per-Johan Gustafsson (M) Börje Lindholm (S) Per-Johan Gustafsson. Kommunkontoret, Ödeshög ... Ordförande/Roger Silfver 2011-05-30 1 Plats och tid Beslutande Carl August-rummet, kommunkontoret, Ödeshög, måndagen den 30 maj 2011 kl 13:00-15:45 Roger Silfver (C), ordförande Per-Johan Gustafsson (M) Börje Lindholm (S) Övriga

Läs mer

Innehållsförteckning SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Fritids- och kulturnämnden

Innehållsförteckning SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Fritids- och kulturnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2013-02-19 Innehållsförteckning Ärende 8 Uppföljning av intern kontrollplan för verksamhetsåret 2012... 11 9 Tillgänglighet till hembygdsförenings lokaler på Spinnet... 12 10 Bidrag

Läs mer

Anders Westerlund Jenny Delén. Agneta Henriksson ANSLAG/BEVIS. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Anders Westerlund Jenny Delén. Agneta Henriksson ANSLAG/BEVIS. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 1 (13) Plats och tid: Kommunkontoret 16.15-18.00 Beslutande Thomas Lindqvist (PF), ordförande Anders Westerlund (S), vice ordförande Jenny Delén (M), ledamot Emelie Dockenfelt (C), ledamot Sven Magnusson

Läs mer

TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(16) (&)[16] Sammanträdesdatum 2014-12-15

TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(16) (&)[16] Sammanträdesdatum 2014-12-15 TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(16) (&)[16] 2014-12-15 Kultur- och fritidsnämnden Plats och tid Hörsalen, Nordiska Akvarellmuseet, Skärhamn kl 17:00 18:42 Utses att justera Tina Baudino (S) Justeringens

Läs mer

SIMRISHAMNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunrevisionen. 2010-10-21, kl. 09.00 17.00, Kommunhuset i Simrishamn

SIMRISHAMNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunrevisionen. 2010-10-21, kl. 09.00 17.00, Kommunhuset i Simrishamn 2010-11-11 1 (1) Plats och tid 2010-10-21, kl. 09.00 17.00, Kommunhuset i Simrishamn Birgitta Larsson, ordförande Froste Persson, vice ordförande Ulf Bengtsson Alf-Göran Andersson Bengt Wieslander Ann-Mari

Läs mer

FILIPSTADS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Blad Kultur- och föreningsutskottet 19 mars 2009 1(11)

FILIPSTADS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Blad Kultur- och föreningsutskottet 19 mars 2009 1(11) Kultur- och föreningsutskottet 19 mars 2009 1(11) Plats och tid: Konferenslokalen BUN kl. 9.00-11.00 Beslutande: Torbjörn Parling, ordförande Bengt-Olov Persson Benny Persson Ersättare: Övriga deltagande:

Läs mer

Kultur- och Fritidsnämnden 2004-08-23 1 (10) Kommunhuset rum 293, kl 13.15-17.00. Aimo Konttinen Peter Bökman

Kultur- och Fritidsnämnden 2004-08-23 1 (10) Kommunhuset rum 293, kl 13.15-17.00. Aimo Konttinen Peter Bökman Kultur- och Fritidsnämnden 2004-08-23 1 (10) Plats och tid Kommunhuset rum 293, kl 13.15-17.00 Beslutande Olle Berg Aimo Konttinen Peter Bökman Hans Molin Birgitta Ringshagen Solveig Mäkinen Charlotte

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Utbildningsnämndens kultur- och fritidsutskott

Sammanträdesprotokoll Utbildningsnämndens kultur- och fritidsutskott Sammanträdesprotokoll Tid och plats 2012-10-11 Kommunhuset, Blå rummet kl. 15.00-16.40 Beslutande Övriga deltagande Björn Zorec (FP) - ordförande Kenneth Jacobsson (M) - förste vice ordförande Arne Silfvergren

Läs mer

86 Föregående mötes protokoll. 87 Tingsryds kommuns ungdomspolitiska program. 88 Skrivelse angående ungdomsbuss i kommunen

86 Föregående mötes protokoll. 87 Tingsryds kommuns ungdomspolitiska program. 88 Skrivelse angående ungdomsbuss i kommunen 86 Föregående mötes protokoll 87 Tingsryds kommuns ungdomspolitiska program 88 Skrivelse angående ungdomsbuss i kommunen 89 Avtal med Kulturverkstan 90 Kultur- och fritidsplan, mål- och kvalitetsdokument

Läs mer

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Sida 1 av 12 Plats och tid Lessebo kommunkontor, tisdagen den 7 maj 2013, kl. 15.00 15.45 ande Monica Widnemark, (s) ordf. Evert Nilsson (s), 2:e vice ordf. Göran Borg (s) Jan O Eriksson (s) Annette Severinsson-Åstrand

Läs mer

Kjell Hansson Talu, Kulturhuset, 2014-05-21 kl.14.00. Anneli Larsson. Gunnar Nilsson. Kjell Hansson Talu

Kjell Hansson Talu, Kulturhuset, 2014-05-21 kl.14.00. Anneli Larsson. Gunnar Nilsson. Kjell Hansson Talu Kulturnämnden 2014-05-15 Sammanträdesdatum Sida 1 Plats och tid Kulturhuset, Mora, Torsdagen den 15 maj 2014, kl. 15:00 ande Gunnar Nilsson (S), ordf Jaakko Mattila (C), 1:e vice ordf Hans-Göran Åhgren

Läs mer

FILIPSTADS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Blad Kultur- och föreningsutskottet 13 december 2012 1 ( 10 )

FILIPSTADS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Blad Kultur- och föreningsutskottet 13 december 2012 1 ( 10 ) Kultur- och föreningsutskottet 13 december 2012 1 ( 10 ) Plats och tid: Ericssonrummet 9.00-11.00 Beslutande: Torbjörn Parling, ordförande Åsa Hååkman Felth Ulf Söhrman Ersättare: Övriga deltagande: Inger

Läs mer

Sammanträdesdatum. Vård- och Omsorgsnämnden 2004-11-18. Innehållsförteckning. Ärenden

Sammanträdesdatum. Vård- och Omsorgsnämnden 2004-11-18. Innehållsförteckning. Ärenden Vård- och Omsorgsnämnden 2004-11-18 1 (13) Plats och tid Kommunhuset rum 293, kl 13.15 15.30 Beslutande Sören Carlsson (s) Ann Svensson (s) Hans Nilsson (fp) Klas-Gunnar Appel (s) Lennart Samuelsson (s)

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Fritidsnämnden 2009-05-12 1 Plats och tid: Fritidskontorets sammanträdesrum, kl 14.00-17.15 ande: Ibrahim Candemir (KD) vice ordförande, ersättare för Sidsel Waern Karl-Mats Bodestad (M) Christian Aldenäs

Läs mer

Kommunledningsutskottet

Kommunledningsutskottet 1 (7) Plats och tid Kommunkontoret i Mörbylånga, klockan 9-11.40 Beslutande Kent Ingvarsson (M), ordförande Hans Sabelström (C) Eva Öberg (MP) Bertil Johansson (S) Bength Andersson (S) Annika Olsson (C)

Läs mer

43 Information 1. Skrivelse från samrådsgruppen för handikapporganisationer.

43 Information 1. Skrivelse från samrådsgruppen för handikapporganisationer. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(10) 2013-12-18 Behandlade ärenden fritidsnämnden 38 Budgetuppföljning 2013-11-30. 39 Fritidsgårdsbidraget 2014. Bilaga 1. 40 Mötesdagar för fritidsnämnden 2014. 41 Förändring av

Läs mer

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING 35 Besök i Förrskolan på Spinnet... 39 36 Budgetramar 2012-2014... 40 37 Mål och satsningar 2011-2014... 41 38 Remiss utredning om alternativ till lösning av allaktivitetshus Träffpunkt

Läs mer

Kultur och fritidsnämndens protokoll 2013-09-24

Kultur och fritidsnämndens protokoll 2013-09-24 Datum: Tisdagen den 24 september 2013 Tid: 18.00-20.30 Plats: Östra Roten, kommunhuset i Lilla Edet Paragrafer: 34-41 Utses att justera: Anna-Lee Alenmalm (m) Underskrifter: Sekreterare Ordförande Justerare

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Utbildningsnämndens kultur- och fritidsutskott

Sammanträdesprotokoll Utbildningsnämndens kultur- och fritidsutskott Sammanträdesprotokoll Tid och plats Beslutande Övriga deltagande 2013-03-14 i Kommunhuset, Sk Fagerhultsrummet. kl. 18.15-18.50 Björn Zorec (FP) - ordförande Arne Silfvergren (S) - andre vice ordförande

Läs mer

Omedelbar justering paragrafer 17, 19, 20. Underskrifter Sekreterare

Omedelbar justering paragrafer 17, 19, 20. Underskrifter Sekreterare TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2015-03-16 Kultur- och fritidsnämnden Plats och tid Stora Tjörnsalen kl 17:00 19:00 Utses att justera Ulf Mellin Justeringens plats och tid Kommunhuset 2015-03-18 16:00

Läs mer

Kultur- och fritidsnämnden 2008-10-07. Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista.... Sara Ingo

Kultur- och fritidsnämnden 2008-10-07. Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista.... Sara Ingo SALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (18) Plats och tid Blå salen, stadsbiblioteket kl 18.00 20.00 Beslutande Se bifogad deltagarlista Närvarande ersättare Se bifogad deltagarlista Övriga deltagande Se

Läs mer

Kent Johansson, 11-18a, 19-21

Kent Johansson, 11-18a, 19-21 FOLKBILDNINGSRÅDET Styrelsen PROTOKOLL 2007:5 Datum 15-16 maj 2007 Plats Steningevik konferens, Märsta Närvarande Torsten Friberg, ordförande ledamöter Marie Linder, vice ordförande, 11-18a, 19-21 Walter

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2011-02-15 Sid: 1 Instans Allmänna utskottet Plats och tid Kommunhuset, Gnosjö, kl 13.00-16.50 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Nicklas Huuva (KD) ordförande Bengt-Göran

Läs mer

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kultur och fritidsnämnden Sammanträdesdatum 2014-08-11 Sida 1 (7)

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kultur och fritidsnämnden Sammanträdesdatum 2014-08-11 Sida 1 (7) Kultur och fritidsnämnden Sammanträdesdatum 2014-08-11 Sida 1 (7) Plats och tid Beslutande Lilla sessionssalen, Medborgarhuset, Arlöv kl. 19.00 20.00 Hans-Åke Mårtensson (S), ordförande Margareta Abelsson

Läs mer

Anslag / Bevis Justeringen har tillkännagetts genom anslag

Anslag / Bevis Justeringen har tillkännagetts genom anslag Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Blad Kommunstyrelsens fritids- och kulturutskott - delegering 2014-03-03 1 Plats och tid Förvaltningsbyggnaden, Arvidsjaur, klockan 08.30-10.30. Beslutande Marcus

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kultur- och fritidsnämnden 1(10) Plats och tid L:a Bergsgatan 12 A, Askersund. Kl. 18.00-20.40 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Lennart Andersson (s) ordförande Rolf Arvidsson (s) istället

Läs mer

Kultur- och fritidsnämnden

Kultur- och fritidsnämnden Plats och tid Kultur & Fritid kl 17.00-18.15 ande Jörgen Strende, Socialdemokraterna Ellen Johansson, Socialdemokraterna Roger Magnusson, Socialdemokraterna Stefan Grad, Centerpartiet Tommy Jacobsson,

Läs mer

Lennart Hermansson, teknik- och fritidschef, 56-60 och 62 Björn Thorsson, enhetschef, 62 1 Christian Bagan, kommunsekreterare

Lennart Hermansson, teknik- och fritidschef, 56-60 och 62 Björn Thorsson, enhetschef, 62 1 Christian Bagan, kommunsekreterare 1(10) Plats och tid Kommunhuset, lokal: Kulltorp, kl 15.00-17.20 Beslutande Nicklas Huuva (KD), ordförande Bengt-Göran Johansson (S), 1:e vice ordförande LarsÅke Magnusson (KD) ersätter Karolina Sköld

Läs mer

Plats och tid 2011-04-19, Sammanträdesrum 2, stadshuset, kl 09:00-11.45

Plats och tid 2011-04-19, Sammanträdesrum 2, stadshuset, kl 09:00-11.45 BARN- OCH BILDNINGSNÄMNDENS ARBETSUTSKOTT 1 (6) Plats och tid, Sammanträdesrum 2, stadshuset, kl 09:00-11.45 Beslutande Anna-Greta Johansson (S) Anna Hammar (V) Ola Ekblom (FP) Övriga Anneli Svensson,

Läs mer

Gunnar Tidemand, kommundirektör Annika Eriksson, kommunsekreterare JanÅke Hermansson, bitr kommundirektör Anna Wikstrand, utvecklingschef

Gunnar Tidemand, kommundirektör Annika Eriksson, kommunsekreterare JanÅke Hermansson, bitr kommundirektör Anna Wikstrand, utvecklingschef Plats och tid Sammanträdesrum Kongsvinger kl 08.30 11.00 Beslutande Claes Pettersson ordförande (s) Aina Wåhlund (s) Sten Fransson (s) Inger Hjerpe (s) Anders Söderström (s), ersätter Claes Axelson (v)

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Fritidsnämnden 2009-11-10 1 Plats och tid: Fritidskontorets sammanträdesrum, kl 14.00-16.50 ande: Övriga deltagande: Utses att justera: Ibrahim Candemir (KD), vice ordförande, ersättare för Sidsel Waern

Läs mer

Anette Sturesson, koncerncontroller Mats Arnér, sekreterare

Anette Sturesson, koncerncontroller Mats Arnér, sekreterare 1(7) Protokoll nr 6 fört vid sammanträde med styrelsen i, 556832-1110, den 10 december 2012 Beslutande: Övriga närvarande: Kaj Göransson, ordförande (s) Peter Lilja, vice ordförande (m) Christina Davidson,

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kultur- och fritidsnämnden 1(10) Plats och tid Biblioteket i Askersund, kl. 18.00-20.00 Beslutande Lennart Andersson (s), ordförande Rolf Arvidsson (s) istället för Gun- Britt Bourelius Leif Grahn (s)

Läs mer

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING 16 Uppföljning av intern kontrollplan för 2011... 19 17 Ansökan om projektbidrag till studieförbund - ABF... 20 18 Ansökan om bidrag till lägerresa Wettern Taekwondo och Habo Judoklubb...

Läs mer

Ej tjänstgörande ersättare Tjänstemän Övriga deltagande. Medborgarkontoret, Östervåla, kl 16.00, 27 maj 2013. Sekreterare Paragrafer 97-114

Ej tjänstgörande ersättare Tjänstemän Övriga deltagande. Medborgarkontoret, Östervåla, kl 16.00, 27 maj 2013. Sekreterare Paragrafer 97-114 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (20) Plats och tid Vård och omsorgsförvaltningen, Heby, kl 08.30-13.00 Beslutande Karl-Arne Larsson (C), ordförande Jan Albinsson (S) Lennart Hognert (C), ersättare för Therese

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Kultur- och fritidsnämnden Sammanträdesdatum 1 Plats och tid Vetlanda bibliotek, sammanträdesrum 3, den 19 april 2011, kl. 15.30 16.50 Beslutande Övriga deltagande Börje Wilsborn Rolf Axelsson Lena Åhrén

Läs mer

Mikaela Åberg (M) Hans Jörlén (C) Lennart Bång (S) Rolf Johanson, Kultur- och fritidschef Henrik Jönsson, Nämndsekreterare

Mikaela Åberg (M) Hans Jörlén (C) Lennart Bång (S) Rolf Johanson, Kultur- och fritidschef Henrik Jönsson, Nämndsekreterare Nämnd/Styrelse Sammanträdesdatum Sid kultur- och fritidsnämnden 2009-10-15 1 Plats och tid Fritidsgården Huset, torsdagen 15 okt, 2009, kl 19-20 Beslutande Anders Forsberg (M) Björn Möllersten (Fp) Stig

Läs mer

Beslutande Christer Lindvall Umeå kommun, ordförande 69-78 BEVIS

Beslutande Christer Lindvall Umeå kommun, ordförande 69-78 BEVIS PROTOKOLL Sammanträdesdatum Samordningsförbundet Umeå 2012-11-30 Plats och tid Arbetsförmedlingen, klockan 08.15-12.00 Beslutande Christer Lindvall Umeå kommun, ordförande 69-78 Ulf Björk Landstinget Per

Läs mer

Anders Johansson, verksamhetschef Jonas Erlandsson (S), ersättare

Anders Johansson, verksamhetschef Jonas Erlandsson (S), ersättare HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (12) Plats och tid Beslutande Kommunhusets tingssal torsdagen den 15 november 2012, kl 08.00-14.00 Magnus Gabrielsson (S), ordförande Jenny Joelsson (S) Marcus Schön

Läs mer

Notariet, kommunhuset i Högsby 2012-05-08 kl. 8.30

Notariet, kommunhuset i Högsby 2012-05-08 kl. 8.30 Sammanträdesprotokoll 1 (10) Plats och tid Notariet, kommunhuset i Högsby kl. 8.30 ande Roland Waern, M Åke Nilsson, KD Gunilla Schollin Borg, MP Per-Inge Pettersson, C Ewa Engdahl, C Gunilla Abrahamsson,

Läs mer

OXELÖSUND AB Sammanträdesdatum Blad STYRELSEN 2006-11-21 1

OXELÖSUND AB Sammanträdesdatum Blad STYRELSEN 2006-11-21 1 STYRELSEN 2006-11-21 1 Plats och tid Beslutande Kommunbolagens kontor, Sjögatan 28, Oxelösund Tisdag 21 november 2006, klockan 13.45 16.15 Styrelseledamöterna Birger Svensson, ordförande Roland Almlén

Läs mer

Nicklas Huuva (KD), ordförande Bengt-Göran Johansson (S), 1:e vice ordförande ----- (C), 2:e vice ordförande Rolf Davidsson (M) Stig Axelsson (S)

Nicklas Huuva (KD), ordförande Bengt-Göran Johansson (S), 1:e vice ordförande ----- (C), 2:e vice ordförande Rolf Davidsson (M) Stig Axelsson (S) 1(11) Plats och tid Hammargården, kl. 15.00-16.55 Beslutande Nicklas Huuva (KD), ordförande Bengt-Göran Johansson (S), 1:e vice ordförande ----- (C), 2:e vice ordförande Rolf Davidsson (M) Stig Axelsson

Läs mer

Reglemente för kultur- och fritidsnämnden i Ljungby kommun

Reglemente för kultur- och fritidsnämnden i Ljungby kommun (2015) Reglemente för kultur- och fritidsnämnden i Ljungby kommun Antaget av kommunfullmäktige 2014-11-26 127 2 Reglemente för kultur- och fritidsnämnden i Ljungby kommun Utöver det som står skrivet om

Läs mer

Jan-Egon Leo (M), Jönköpings kommun. Lisbeth Rydefjärd (KD), Landstinget i Jönköpings län. Klas Rydell, Försäkringskassan

Jan-Egon Leo (M), Jönköpings kommun. Lisbeth Rydefjärd (KD), Landstinget i Jönköpings län. Klas Rydell, Försäkringskassan SAMORDNINGSFÖRBUNDET JÖNKÖPING Sammanträdesprotokoll 1 (5) Plats och tid Sofiahuset, Jönköping, 2009-11-30 kl. 15.30-17.05 Beslutande Jan-Egon Leo (M), Jönköpings kommun Lisbeth Rydefjärd (KD), Landstinget

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL LULEÅ KOMMUN BEVIS/ANSLAG 2014-02-19 1(7) Plats och tid Fritidsförvaltningens sammanträdesrum Bävern, kl. 14.00-16.

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL LULEÅ KOMMUN BEVIS/ANSLAG 2014-02-19 1(7) Plats och tid Fritidsförvaltningens sammanträdesrum Bävern, kl. 14.00-16. LULEÅ KOMMUN Fritidsnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida 2014-02-19 1(7) Plats och tid Fritidsförvaltningens sammanträdesrum Bävern, kl. 14.00-16.30 Beslutande Enligt närvarolista Övriga

Läs mer

Tillväxt- och samhällsbyggnadsberedningen

Tillväxt- och samhällsbyggnadsberedningen Sida 1/6 Plats och tid Kommunhuset, kl. 18.30-21.00 Ajournering kl. 19.20-19.30 Beslutande Ann Pettersson (M) Julius Hansson (S), tjg ers för Afrim Goxhuli (S) Gösta Nilsson (FP) Björn Nordström (C), tjg

Läs mer

Kommunhuset, rum 293, kl 13,15-16,00. Birgitta Luoto. Klas-Gunnar Appel Bjarne Westerlund Ann Svensson Jan Staszewski Gunnar Carlsson Agnetha Bertheau

Kommunhuset, rum 293, kl 13,15-16,00. Birgitta Luoto. Klas-Gunnar Appel Bjarne Westerlund Ann Svensson Jan Staszewski Gunnar Carlsson Agnetha Bertheau 1 Plats och tid Kommunhuset, rum 293, kl 13,15-16,00 Beslutande Heikki Perttula Birgitta Luoto Ivan Abrahamsson Klas-Gunnar Appel Bjarne Westerlund Ann Svensson Jan Staszewski Gunnar Carlsson Agnetha Bertheau

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Kultur- och fritidsnämnden Sammanträdesdatum 1 Plats och tid Högarps by, den 15 juni 2010, kl. 16.50 17.35 Beslutande Övriga deltagande Björn Rydén Ann-Charlotte Andersson Ing-Britt Lingmerth Anna-Greta

Läs mer

Fjärdhundrarummet, Kommunhuset kl 19:00

Fjärdhundrarummet, Kommunhuset kl 19:00 Fritidsnämnd 2010-09-13 1/8 Plats och sammanträdestid Beslutare Fjärdhundrarummet, Kommunhuset kl 19:00 Monica Hallgren (C) ordförande Carina Sjöberg (S) vice ordförande Tore Ohlsson (M) Carl-Henrik Nordberg

Läs mer

TJÖRNS KOMMUN. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2009-02-02 Blad. BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Kultur- och fritidsnämnden

TJÖRNS KOMMUN. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2009-02-02 Blad. BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Kultur- och fritidsnämnden TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2009-02-02 Blad Kultur- och fritidsnämnden 1 Plats och tid Beslutande Stora Tjörnsalen, kommunhuset, Skärhamn, kl 17:00-19:20 Benita Nilsson (fp), ordf Ewa-Lena Svensson

Läs mer

HÄRJEDALENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BLAD. Tekniska nämnden 2008-10-23 1

HÄRJEDALENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BLAD. Tekniska nämnden 2008-10-23 1 Tekniska nämnden 2008-10-23 1 Ä R E N D E F Ö R T E C K N I N G Paragraf nr Ärenderubrik 65 Arrende för jaktskyttebana Funäsdalen 31:3 66 Ändring av tekniska nämndens delegationsreglemente 67 Köp av hyresmodul

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Norra Västmanlands Samordningsförbund. Socialförvaltningen i Fagersta kommun.... Ulla Långbacka

ANSLAG/BEVIS. Norra Västmanlands Samordningsförbund. Socialförvaltningen i Fagersta kommun.... Ulla Långbacka Sida Sammanträdesdatum 2012-06-15 1 Plats och tid Surahammars kommunhus, kl 09.00-12.00 ande Agneta Fleismark, ordförande, landstinget Västmanland Henry Komulainen, vice ordförande, Försäkringskassan Helena

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunledningsutskottet 2012-05-10 1 (7)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunledningsutskottet 2012-05-10 1 (7) Kommunledningsutskottet 2012-05-10 1 (7) Plats och tid Kommunkontoret i Mörbylånga klockan 09.00 11.40 Beslutande Kent Ingvarsson (M) Hans Sabelström (C) Malin Hedberg (S) Anette Håkansson (FP) Sven-Åke

Läs mer

Pelle Ekholm kultur- och fritidschef sekr Emmelie Alvarsson 36 Jonas Pettersson 36 Marcus Blåder 37. Birgitta Ivarsson.

Pelle Ekholm kultur- och fritidschef sekr Emmelie Alvarsson 36 Jonas Pettersson 36 Marcus Blåder 37. Birgitta Ivarsson. Kultur- och fritidsnämnden 2012-05-07 1 Plats och tid Kultur & Fritid kl 17.00-19.00 Beslutande Peter Eclund (KD) Christina Granath Friberg (S) Inge Fransson (FP) Birgitta Ivarsson (C) Susanne Johansson

Läs mer

TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(16) (&)[16] Sammanträdesdatum 2014-10-06. Plats och tid Stora Tjörnsalen, kommunhuset, Skärhamn kl 17:00 18:41

TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(16) (&)[16] Sammanträdesdatum 2014-10-06. Plats och tid Stora Tjörnsalen, kommunhuset, Skärhamn kl 17:00 18:41 TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(16) (&)[16] 2014-10-06 Kultur- och fritidsnämnden Plats och tid Stora Tjörnsalen, kommunhuset, Skärhamn kl 17:00 18:41 Ajournering 18:18 18:27 Utses att justera Leif

Läs mer

Föredragningslista Personal- och organisations-utskottet

Föredragningslista Personal- och organisations-utskottet Föredragningslista Personal- och organisations-utskottet Plats och tid för sammanträdet Föredragande Ånge kommunkontor, personalenheten, tisdag den 25 november 2003, kl 13.00 Ärenden Justering 65 Föregående

Läs mer

Kommunstyrelsen 2012-09-27. Plats och tid Kommunhuset, Henån, s-rum 1 2012-09-27 17:30-18:05. Lars-Åke Gustavsson

Kommunstyrelsen 2012-09-27. Plats och tid Kommunhuset, Henån, s-rum 1 2012-09-27 17:30-18:05. Lars-Åke Gustavsson 1 Plats och tid Kommunhuset, Henån, s-rum 1 2012-09-27 17:30-18:05 Beslutande Bengt Torstensson Lotta Husberg Kerstin Gadde Veronica Almroth Claes Nordevik Hans Pernervik Els-Marie Ragnar Bo Andersson

Läs mer

11 Hultsfreds kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (12)

11 Hultsfreds kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (12) 11 Hultsfreds kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (12) Plats och tid Kommunhuset, Hultsfred kl 13.00-16.45 ande Ann Persson, s Göte Eklund, c Lars Rundgren, s, kl 14.00-16.45 Roger Lindström, kd Gun-Yvonne

Läs mer

Nämnd/Styrelse Sammanträdesdatum Sid Kultur- och fritidsnämnden 2008-04-17 1

Nämnd/Styrelse Sammanträdesdatum Sid Kultur- och fritidsnämnden 2008-04-17 1 Nämnd/Styrelse Sammanträdesdatum Sid Kultur och fritidsnämnden 20080417 1 Plats och tid Rönninge Folkets Hus, Gluggen, Galleri Salem, Torsdagen 17 april, 2008, kl 19.0020.15 Beslutande Anders Forsberg

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kultur- och fritidsnämnden 1(13) Plats och tid Gamla Varmbadhuset i Askersund, kl. 18.00-20.45 Beslutande Lennart Andersson (s) ordförande Gun-Britt Bourelius (s) Leif Grahn (s) Bo Karlsson (c) Susanna

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Norra Västmanlands Samordningsförbund. Socialförvaltningen i Fagersta.... Ulla Långbacka

ANSLAG/BEVIS. Norra Västmanlands Samordningsförbund. Socialförvaltningen i Fagersta.... Ulla Långbacka Sida Sammanträdesdatum 2009-10-15 1 Plats och tid Schenströmska Herrgården, kl 08.30-12.00 ande Pratima Åslund, Norberg kommun, ordförande 68-78 Jarl-Olof Lundstedt, Landstinget Västmanland, ordförande

Läs mer

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kultur och fritidsnämnden Sammanträdesdatum 2010-12-13 Sida 1 (12)

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kultur och fritidsnämnden Sammanträdesdatum 2010-12-13 Sida 1 (12) Kultur och fritidsnämnden Sammanträdesdatum 2010-12-13 Sida 1 (12) Plats och tid Möllegården, kl. 19:00-21.20 Beslutande Hans-Åke Mårtensson, (S) ordf Margareta Abelsson (S), 1:e vice ordf Lars Johnson

Läs mer

HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (9) Lars-Magnus Ek (c), ordförande Monika Olsberg (M) Diana Bergeskans (S) ANSLAG/BEVIS

HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (9) Lars-Magnus Ek (c), ordförande Monika Olsberg (M) Diana Bergeskans (S) ANSLAG/BEVIS HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (9) Plats och tid Kommunhusets tingssal torsdagen den 17 juni 2010, kl 09.00-15.00 Beslutande Lars-Magnus Ek (c), ordförande Monika Olsberg (M) Diana Bergeskans (S)

Läs mer

Anders Brännström, sekreterare. Åsa Karlsson-Öhrström. Plats och tid Kulturkontoret i Lindesberg, kl 17.00-18.00. Beslutande.

Anders Brännström, sekreterare. Åsa Karlsson-Öhrström. Plats och tid Kulturkontoret i Lindesberg, kl 17.00-18.00. Beslutande. Plats och tid Kulturkontoret i Lindesberg, kl 17.00-18.00 ande Bo Jönsson (c) ordförande Birgitta Duell (m) Magnus Nordkvist (m) Malin Laurberg (c) Åsa Karlsson-Öhrström (fp) Sivert Juneholm (v) Hans-Olof

Läs mer

Kommunstyrelsens kultur- och fritidsutskott

Kommunstyrelsens kultur- och fritidsutskott Sammanträdesdatum Sida 1 Beslutande organ Plats och tid Konferenslokal Hovden, Stadshuset, klockan 13.15 14.55 Beslutande Johan Abrahamsson (M) ordförande ej del av 21 Ida Ekeroth (S) vice ordförande ordförande

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Kommunstyrelsen 1(6) Plats och tid Kommunhuset, lokal: Gnosjösalen, kl. 17.30-17.40 Beslutande Övriga närvarande Arne Ottosson (M), ordförande ----- (C), 1:e vice ordförande Markus Kauppinen (S), 2:e vice ordförande -----

Läs mer

ordförande 1:e vice ordförande tj.ers.för A-C Waldén (FP)

ordförande 1:e vice ordförande tj.ers.för A-C Waldén (FP) Sammanträdesprotokoll Sida 1 (15) Plats och tid Haga Kvarn 19.00 20.15 ande Karin Reinisch (M) Khalid El-Haj (S) Stig-Åke Grönvall (S) Karl-Erik Malmgren (S) Rebecka Barjosef (S) Jeanette Petersen (M)

Läs mer

Kultur- och fritidsnämnden

Kultur- och fritidsnämnden 2014-10-21 1 (14) Plats och tid Sammanträdesrum 3, den 21 oktober 2014, kl 15.30-16.30 Beslutande Rolf Axelsson, tjänstgörande ersättare ordförande Monika Toll Cajsa Håkansson Sören Eriksson Madeleine

Läs mer

Justeringens tid och plats: 2014-10- Övertorneå Församlingsexp. 70-82 BEVIS. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Justeringens tid och plats: 2014-10- Övertorneå Församlingsexp. 70-82 BEVIS. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 1(5) Plats och tid: Beslutande: Övriga deltagande: Utses att justera: Församlingsgården, Övertorneå torsdagen den 9 oktober 2014 kl: 09.00-11.00 Kent Alanentalo (t) Helena Haapaniemi (t) Lars Enbuske (t)

Läs mer

Per-Inge Pettersson, C Rosie Folkesson, S Gunilla Aronsson, C Tommy Ejnarsson, V Mikael Petersson, FP Carina Littorin 57

Per-Inge Pettersson, C Rosie Folkesson, S Gunilla Aronsson, C Tommy Ejnarsson, V Mikael Petersson, FP Carina Littorin 57 Sammanträdesprotokoll 1 (10) Plats och tid Sessionssalen, kommunhuset i Hultsfred kl. 14.00-16.20 Beslutande Lars Rosander,C Mattias Wärnsberg, S Åke Nilsson, KD Tomas Söreling, S Pär Edgren, M ej 57 Carola

Läs mer

Mats Ove Svensson, kommunchef Ann Larsson, Omsorgsförvaltningen. Maria Hassing Karlander, folkhälsosamordnare. Maria Hassing Karlander

Mats Ove Svensson, kommunchef Ann Larsson, Omsorgsförvaltningen. Maria Hassing Karlander, folkhälsosamordnare. Maria Hassing Karlander 24-34 Plats och tid Kommunhuset, Långö, Kungshamn, kl 09:00 11:30 Beslutande Britt Wall (s), KS, ordförande Susanne Aronsson (nsp), UN Eva Abrahamsson (m), M&BN Petra Sundblad (s), HSN Adjungerade Mats

Läs mer

FILIPSTADS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Blad Kultur- och föreningsutskottet 19 februari 2015 1 (8 )

FILIPSTADS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Blad Kultur- och föreningsutskottet 19 februari 2015 1 (8 ) Kultur- och föreningsutskottet 19 februari 2015 1 (8 ) Plats och tid: Beslutande: Ericssonrummet 9.00-11.00 Torbjörn Parling, ordförande Patrik Fornander Ersättare: Övriga deltagande: Anders Eriksson Inger

Läs mer

Stora sammanträdesrummet, Kommunkontoret, Vindeln torsdagen den 12 december 2012, kl 08:00-13:00

Stora sammanträdesrummet, Kommunkontoret, Vindeln torsdagen den 12 december 2012, kl 08:00-13:00 1(11) Plats och tid Beslutande Stora sammanträdesrummet, Kommunkontoret, Vindeln torsdagen den 12 december 2012, kl 08:00-13:00 Mikael Holmlund (m), ordförande Johan Åsberg (fp) Per-Anders Olsson (s) Per-Uno

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2014-02-03 Kultur och fritidsnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2014-02-03 Kultur och fritidsnämnden Sessionssalen, 2014-02-03 kl. 09:00-12:00 1-14 Beslutande Bengt Karlsson (S) ordförande Ingemar Johansson (FP) Helena Qvick (S) 1-11 Monica Staadig (S) Håkan Joelsson (S) Thomas Settergren (S) Bill Malm

Läs mer

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING 32 Besök hos Habo idrottsförening... 37 33 Kulturstipendium 2012... 38 34 Bidrag till föreningar med verksamhet för funktionshindrade... 39 35 Driftsbidrag till idrottsföreningar 2012...

Läs mer

Sammanträdesdatum Sida Barn- och utbildningsnämnden 2008-01-30 1 (1)

Sammanträdesdatum Sida Barn- och utbildningsnämnden 2008-01-30 1 (1) Barn- och utbildningsnämnden 2008-01-30 1 (1) Plats och tid: Stjäneboskolan, Kisa, onsdag 30 januari 2008, kl 08.30-15.00. Beslutande: Jörgen Banck (m), ordförande Kerstin Almqvist (m) Birgitta Olaison

Läs mer

Christina Walles (S) ordförande Ola Granath (KOSA) Tomas Neijbert (KOSA) Jan Wiklund (M)

Christina Walles (S) ordförande Ola Granath (KOSA) Tomas Neijbert (KOSA) Jan Wiklund (M) Kultur- och fritidsnämnden 2015-04-14 1 (19) Plats och tid Kommunkontoret Djurås, kl. 17.30-20.10 Beslutande Ledamöter Christina Walles (S) ordförande Ola Granath (KOSA) Tomas Neijbert (KOSA) Jan Wiklund

Läs mer

Kultur- och utbildningsnämndens 2014-08-20 arbetsutskott

Kultur- och utbildningsnämndens 2014-08-20 arbetsutskott PAJALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(7) Plats och tid Kommunförvaltningen, 2014-08-20, kl 1500-1640 ande Åke Johdet, S Britta Tervaniemi, V Övriga deltagande Leif Rönnbäck, kultur- och utbildningschef

Läs mer

Plats och tid Backasalen, Södergatan 28, Höör, kl 18.00-20.40

Plats och tid Backasalen, Södergatan 28, Höör, kl 18.00-20.40 2009-10-22 71 Plats och tid Backasalen, Södergatan 28, Höör, kl 18.00-20.40 Beslutande Bengt Ekström (c) ordförande Tom Ström (m) 1:e vice ordförande Gert Hörberg (s) 2:e vice ordförande Danuta Lindsjö

Läs mer

VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 1 (17)

VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 1 (17) VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 1 (17) Plats och tid Mörbyrummet, fritidsförvaltningen, Vallentuna, kl 09.00 10.45. ande Åke Uddén (C), ordförande, Roger Gadde (M), Tommy Eckelöv (S). Ersättare

Läs mer

2015-03-30 REGLEMENTE FÖR KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN. 2 Nämnden åligger särskilt

2015-03-30 REGLEMENTE FÖR KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN. 2 Nämnden åligger särskilt 2015-03-30 REGLEMENTE FÖR KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN Antaget av kommunfullmäktige 2004-01-19, 10 reviderad KF 2007-09- 24, 87, 2007-12-10, 142, 2011-02-21 34, 2015-03-30 65. Utöver det som föreskrivs om

Läs mer