Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad"

Transkript

1 Sammanträdesdatum 1 Plats och tid Gästvillan Orrefors kl Beslutande Markus Lund (s), ordförande Torgny Frööjdh (m), vice ordförande Elsa Pettersson (s) Börje Bäckström (s) Carina Akinder (s) Carina Blom (v) Anders Johansson (c) Bodil Johansson (c) Övriga deltagande Anders Lundell (s), ersätttare Catarina Bentsrud (s), ersättare Liselott Lindkvist, fritidschef Agnetha Bennsäter, t f kulturchef Mats Arnér, sekreterare Nils-Erik Gustafsson Dick Måård Utses att justera Torgny Frööjdh Justeringens plats och tid Kultur-fritidskontoret Underskrifter Sekreterare Ordförande Justerande Mats Arnér Markus Lund Torgny Frööjdh Paragrafer Bevis Organ Justeringen har tillkännagivits genom anslag på kommunens officiella anslagstavla i Förvaltningshuset. Kultur-fritidsnämnden Sammanträdesdatum Datum för anslagsuppsättande Datum för anslagsnedtagande Förvaringsplats för protokollet Underskrift Kultur-fritidskontoret Markus Lund G:\KF\Kultur-fritidskontoret\Nämnden\2010\ Protokoll för Kultur-fritidsnämnden.doc

2 Sammanträdesdatum 2 FÖLJANDE ÄRENDEN BEHANDLADES PÅ SAMMANTRÄDET: 27 Ekonomisk rapport januari april Eventuell höjning av LOK-stöd. 29 Revidering av tjänstegarantier. 30 Hälsans stig. 31 Stipendier Eldsjälar. 33 Kulturbidrag och Hembygdsvårdsbidrag. 34 Bidrag till studieförbunden Ansökan om bidrag till Luft/luftvärmepumpar Örsjö Bygdegårdsförening. 36 Ansökan om bidrag till Luft/luftvärmepumpar Abbetorp och Rugstorp Intresseförening. 37 Ansökan från Bäckebo GOIF om bidrag för byte av varmvattenberedare. 38 Ansökan om investeringsbidrag till Nybro Ridklubb. 39 Anskaffning av mobiltelefoner. 40 Kurser och konferenser Aktuellt. 42 Anmälningar mars-april Kultur med nya ögon. 44 Personalärenden. 45 Faktura från Nybro SK Bandy. 46 Ändrad sammanträdesdag för nämndens möte. 47 Avslutning.

3 Sammanträdesdatum 3 27 Dnr 10/02 Ekonomisk rapport januari april 2010 Vid sammanträdet kommer budgetrapport för årets fyra första månader att redovisas. Nedanstående sammanställning visar utfallet per den 7 maj Periodiskt utfall Per utgående utfall Årsbudget Utfall Personalkostnader kr kr kr 31,8% 34,0% kr Materialkostnader kr kr kr 25,9% 48,5% kr Tjänster kr kr kr 24,2% 25,6% kr Fastighetskostnader kr kr kr 34,0% 36,4% kr Bidrag kr kr kr 57,8% 57,8% kr Kapitalkostnader kr kr kr 33,1% 32,9% kr Intäkter kr kr kr 26,8% 31,1% kr Summa kr kr kr 35,6% 38,3% kr Vid kultur- fritidsnämndens behandling av ärendet redovisar och kommenterar fritidschef Liselott Lindkvist budgetuppföljningen. Av kommentarerna till budgetavstämningen kan noteras: Personalbudgeten ser bra ut. Stora bidrag har betalats ut. Kostnaderna är nu periodiserade vilket kan medföra att jämförelser med 2009 ej alltid bli korrekt. Inget är ännu fakturerat för fritidstillsynen Mejeriet. Viss osäkerhet finns för utfallet för simhallen på grund av om- och tillbyggnation. Fritidschefen redovisar också bilagor som redovisar den ekonomiska uppföljningen per verksamhet och särskild uppföljning av energikostnaderna för årets första månader i jämförelse med föregående år. Totalt redovisas en prognos som troligen kommer rymmas inom budget med reservation för utfallet för simhallen. att notera informationen till protokollet. Kommunstyrelsen

4 Sammanträdesdatum 4 28 Dnr 10/20 Eventuell höjning av LOK-stöd Nuvarande LOK-stöd uppgår till 30 kronor per aktivitet. Under ett år betalas ersättning ut för cirka aktiviteter. Totalt i budget finns kronor. Fritidschefen föreslår att höjning genomförs av LOK-stödet. En höjning med 5 kr per aktivitet innebär en ökad kostnad på cirka kronor vilket ryms inom befintlig budget. att höja LOK-stödet till 35 kr per aktivitet samt att höjningen bör gälla aktiviteter utförda från och med

5 Sammanträdesdatum 5 29 Dnr 07/26 Revidering av tjänstegarantier Med anledning av att kommunfullmäktige beslutat om vision och inriktnings- och effektmål för perioden så har kommunstyrelsen beslutat att samtliga nämnder skall göra översyn av nuvarande tjänstegarantier för att se eventuellt behov av revideringar. Kultur- fritidsnämnden beslutade, 31, den 27 mars 2007 om följande tjänstegarantier: All behandling av fasta bidrag skall vara klara för utbetalning senast 30 dagar efter sista ansökningsdag. (Utom lokalt aktivitetsstöd). Under förutsättning att nödvändiga handlingar kommit in i tid. Att du som förälder blir kontaktad när något händer med ditt barn och/eller ungdom inom verksamheten för fritidsgården Mejeriet. Förändringar vid bokade tider på fritidsverksamhetens anläggningar p g a speciella arrangemang meddelas föreningens kontaktperson minst 14 dagar i förväg. Alla barn i förskoleklass introduceras i biblioteksverksamheten och får lånekort som gäller vid kommunens folkbibliotek. Alla elever på Kulturskolan skall erbjudas 28 lektioner, eller motsvarande tid, per läsår. Utöver nämndens tjänstegarantier finns olika tjänstegarantier för de olika verksamheterna inom nämndens verksamhetsområde. Dessa tjänstegarantier redovisas separat i sammanställning Våra verksamheter, mål och tjänstegarantier (bilaga). att godkänna föreslagna revideringar av tjänstegarantierna och fastställa dessa samt att redovisa tjänstegarantierna till kommunstyrelsen. Kommunstyrelsen

6 Sammanträdesdatum 6 30 Dnr 10/21 Hälsans Stig Hälsans Stig kommer från Irland och finns i elva länder. I Sverige är det Hjärt- och Lungsjukas Riksförbund som ansvarar för konceptet började personal på samhällsbyggnadsförvaltningen ta in information och arbeta med eventuella sträckningar m m. Arbetet avstannade när de fick vetskap om att kostnaden för en slinga på 4-8 km blir kronor. I september 2007 fick tekniska nämnden en skrivelse från Nybro Folkhälsoråd med en begäran att utreda förutsättningarna för att anlägga en Hälsans Stig i Nybro. Tekniska nämndens presidium uppmanade till ett möte med samhällsbyggnadsförvaltningen samt kultur- och fritidsförvaltningen. Vid detta möte meddelade kultur- och fritidsförvaltningen som ansvarar för befintliga motionsspår och vandringsleder att de ansökt om medel för upprustning av dessa men fått nej. Enligt deras uppfattning bör man ej satsa på Hälsans Stig innan befintliga slingor och leder är i bra skick vad gäller skyltning m m. Tekniska nämnden beslutade, 29 den 4 mars 2010 att i nuläget avvakta med anläggandet av Hälsans Stig. Tekniska nämnden beslutade vidare att förvaltningen fick i uppdrag att i samarbete med kultur- och fritidsförvaltningen genomföra en enklare variant runt Linnéasjön. Vid beredningen inför nämndens sammanträde redovisades förutsättningar och villkor för Hälsans Stig. Att anlägga en Hälsans Stig utifrån de riktlinjer som finns fastställda innebär en kostnad på cirka kronor. Kultur- fritidsnämnden bedöms inte ha dessa medel för närvarande. att ställa sig positiva till tekniska nämndens beslut samt att notera informationen till protokollet. Tekniska nämnden

7 Sammanträdesdatum 7 31 Dnr 10/12 Stipendier 2010 Kultur- fritidsnämnden har att dela ut: Ett Kulturstipendie på kr. Ett Ungdomsledarstipendie på kr Ett Ungdomsstipendie på kr. Stipendierna brukar delas i samband med säsongsavslutningen av sommarens evenemang på Qvarnaslät i augusti månad. I bilaga inför nämndens behandling av ärendet redovisas dels tidigare stipendiater, dels ansökningar och förslag på kandidater. att utse Mia och Kent Wickell, Slåttervägen 55, Nybro till 2010 års mottagare av Nybro kommuns Kulturstipendium på kronor, att dela på 2010 års Ungdomsledarstipendie och utse Pernilla Sjöberg, Droskvägen 4, Nybro och Torbjörn Larsson, Björkelundsvägen 4, Örsjö till mottagare av Nybro kommun Ungdomsledarstipendium 2010 med kronor vardera, att utse Sara Wahlberg, Kimramåla 212, Nybro till mottagare av Nybro kommuns Ungdomsledarstipendium 2010 med på kronor samt att stipendierna delas ut vid säsongsavslutningen av sommarens evenemang på Qvarnaslät i augusti månad Resp sökande Barbro Hedenmalm, kultursekreterare Liselott Lindkvist, fritidschef

8 Sammanträdesdatum 8 32 Dnr 08/48 Eldsjälar Kultur- fritidsnämnden har möjlighet att dela ut två Eldsjälsstipendier till personer som utför ett engagerat och förtjänstfullt arbete inom kulturområdet respektive idrottsområdet. I bilaga till nämndens handlingar redovisas sammanställning av tidigare mottagare av dessa utnämningar. att 2010 års Eldsjäl för kulturella insatser skall tilldelas Reinhold Brandstedt, Gullaskruv samhällsförening samt att 2010 års Eldsjäl för insatser inom fritidsverksamheten skall tilldelas Anette Olausson, Nybro handboll. Reinhold Brandstedt Anette Olausson Barbro Hedenmalm, kultursekreterare Liselott Lindkvist, fritidschef

9 Sammanträdesdatum 9 33 Dnr 10/28 Kulturbidrag och Hembygdsvårdsbidrag Kultursekreterare Barbro Hedenmalm redovisar i skrivelse förslag på utbetalning av Kulturbidrag och Hembygdsbidrag I budget för Kulturbidrag finns kronor för år För att ha kr till reserv för eventuellt tillkommande kostnader föreslås att Kulturbidrag motsvarande kronor delas ut. Förening Sökt belopp Bidrag 2009 Förslag 2010 KU020 Nybro konsertförening : : :- KU002 Nybro Konstförening : : :- KU012 Nybro Teaterförening : : :- KU007 Målerås Musikkår : : :- KU006 Orrefors Musikkår : :- 0 (inte kunnat presentera någon verksamhetsberättelse) KU005 Nybro Musikkår : : :- KU018 Nybro Filmstudio : : :- KU010 Nybro Dragspelsklubb 6 000: : :- KU009 Nybrobygdens Spelemän : : :- KU014 Föreningen Norden : :- 0 KU039 Månskensteatern ej sökt 5 000:- 0 SUMMA : :- BUDGET :- Projektpott :-

10 Sammanträdesdatum 10 33, forts Hembygdsvårdsbidrag 2010 HE002 Nybro Hembygdsförening 7 005:- HE003 Madesjö Hembygdsförening :- HE004 Oskars Hembygdsförening 8 105:- HE005 Hälleberga Hembygdsförening 8 105:- HE006 Bäckebo Hembygdsförening 7 005:- HE007 S:t Sigfrids Hembygdsförening 7 005:- HE008 Kråksmåla Samhälls- och Hembygds :- förening. Summa bidrag :- att fastställa förslag till Kulturbidrag och Hemvårdsbidrag Berörda föreningar Barbro Hedenmalm, kultursekreterare Liselott Lindkvist, fritidschef

11 Sammanträdesdatum Dnr 10/18 Bidrag till studieförbunden 2010 I bilaga redovisas förslag till fördelning av bidrag till studieförbunden Totalt finns kronor i budget inklusive bidrag till SISU. Vik kulturchef Agneta Bennsäter redovisar att Medborgarskolan ej lämnat in någon ansökan inom föreskriven tid varför nämnden behöver ta ställning till om Medborgarskolan trots detta skall erhålla bidrag. Bidragen beräknas efter en given mall utifrån tilldelade statsbidrag Kultur- fritidsnämnden besluta att godkänna för sent inkommen ansökan från Medborgarskolan samt att godkänna föreslagen fördelning av bidrag till studieförbunden Resp studieförbund + beräkning Barbro Hedenmalm, kultursekreterare Liselott Lindkvist, fritidschef

12 Sammanträdesdatum Dnr 09/31 Ansökan om bidrag till Luft-/luftvärmepumpar Örsjö Bygdegårdsförening Örsjö Bygdegårdsförening har genom ordföranden ansökt om bidrag till miljö- och energibesparande åtgärder i Örsjö Bygdegård. Idag finns oljepanna sedan början av 1960-talet med en årsförbrukning på i genomsnitt 4,5 kbm eldningsolja. Pannan har med hjälp av fläktar blåst in värme i lokalerna men har sedan en tid helt slutat fungera. Enligt styrelsebeslut planerar man nu att satsa på luft/luftvärmepumpar. Planerna innebär att man skall installera tre Luft/luftvärmepumpar och tre fläktar i taket som trycker ner värmen. Totalt beräknas kostnaderna till kronor. Föreningen ansöker om högsta möjliga bidrag. Enligt uppgift så har föreningen även ansökt om bidrag ifrån Boverket. Enligt tidigare beslut om motsvarande bidrag så har Boverket finansierat 50 % av kostnaden, kommunen 30 % och föreningen själva 20 %. Utifrån samma fördelningsmodell blir kommunens kostnad kr. Kultur- fritidsnämnden har inga särskilda anslag för dessa kostnader utan vid beredningen inför nämndens sammanträde föreslogs att finansiering sker dels med överskott på anslag för bygdegårdar samt resterande del från nämndens anslag för förfogande. att bevilja Örsjö Bygdegårdsförening bidrag till Luft-/luftvärmepumpar med 30 % av kostnaden dock max kr samt att bidraget finansieras med anslag från bygdegårdar och nämndens anslag för förfogande. Örsjö Bygdegårdsförening Liselott Lindkvist, fritidschef

13 Sammanträdesdatum Dnr 10/16 Ansökan om bidrag till Luft-/luftvärmepumpar Abbetorp och Rugstorp Intresseförening. Abbetorp och Rugstorp Intresseförening har ansökt om investeringsbidrag för anskaffning och installation av 3 st Luft/luftvärmepumpar till en totalkostnad av kronor. Bidragsansökan av 30 % av totalkostnaden vilket blir kronor. Sista dag för ansökning skall vara senast 1 mars. Kultur- fritidsenheten erhöll ansökan först den 10 mars En investering Luft/luftvärmepumpar innebär på sikt att föreningens energikostnader blir lägre. att bevilja Abbetorp och Rugstorp Intresseförening investeringsbidrag för anskaffning och installation av 3 st Luft/luftvärmepumpar med 30 % av kostnaden dock max kronor samt att bidraget finansieras med nämndens anslag för förfogande. Abbetorp och Rugstorp Intresseförening Liselott Lindkvist, fritidschef

14 Sammanträdesdatum Dnr 10/27 Ansökan från Bäckebo GOIF om bidrag för byte av varmvattenberedare Bäckebo GOIF har ansökt om hjälp med finansiering av ny varmvattenberedare som gått sönder. Vid beredningen inför nämndens sammanträde redovisades att eventuellt bidrag kan rymmas inom ram för befintligt anläggningsbidrag. Fritidschef Liselott Lindkvist redovisar den offert som Bäckebo GOIF erhållit. Med hänvisning till de ekonomiska förutsättningarna i form av bidrag så planeras byte av varmvattenberedare ske i två steg. Steg 1 innebär att varmvattenberedare som med solslinga installeras men att den drivs med el inledningsvis. Pris för detta blir kronor inklusive moms och installation. Steg 2 innebär att man senare kan komplettera med ytterligare varmvattenberedare och solfångare. att ställa sig positiv till att bevilja bidrag med 30 % av max kronor för byte av varmvattenberedare enligt steg 1 hos Bäckebo GOIF samt att eventuellt bidrag för steg 2 kräver ny ansökan. Bäckebo GOIF Liselott Lindkvist, fritidschef

15 Sammanträdesdatum Dnr 10/26 Ansökan om investeringsbidrag till Nybro Ridklubb I samband med anläggning av ny ridbotten hos Nybro Ridklubb har behov av ny harv för markbredning aktualiserats. I kultur- fritidsnämndens budget finns kronor som kan anvisas. att bevilja Nybro Ridklubb kronor i bidrag till anskaffning av harv samt att bidraget betalas ut mot redovisning av faktiska kostnader. Nybro Ridklubb Liselott Lindkvist, fritidschef

16 Sammanträdesdatum Dnr 10/25 Anskaffning av mobiltelefoner På grund av nya förutsättningar avseende ersättning till lärare inom kulturskolan har behov uppstått om att tillhandahålla mobiltelefoner för underlättande av kontakter mellan lärare och elever. Mobiltelefonerna kan utrustas med kontantkort vilket medför lägre telefonkostnader. Kostnaden för anskaffning beräknas till cirka kronor. Anskaffningskostnaden föreslås finansieras med ianspråktagande av 2009 års överskott. Den löpande driftskostnaden kommer belasta verksamheten. att godkänna anskaffning av mobiltelefoner till lärare inom kulturskolan, att anskaffningskostnaden får belasta 2009 års överskott samt att begära via kommunstyrelseförvaltningen få en redovisning av förutsättningar för användande av olika abonnemangsformer för mobiltelefoni. Kommunstyrelseförvaltningen Suzi Koken-Knutsson, t f kulturskolechef

17 Sammanträdesdatum Dnr 10/05 Kurser och konferenser 2010 Vid mötet redovisas aktuella kurs- och konferensinbjudningar, bland annat inbjudan till Kulturkonferens om Regionala aspekter på kultur, Kommunerna och föreningslivet samt Fritidsjuridik. att notera informationen till protokollet.

18 Sammanträdesdatum Dnr 10/29 Aktuellt HUSSMART Nybro kommun har erbjudits möjlighet att ta del av byggnadsvårdsutställningen HUSSMART. Utställningen kommer från Kalmar läns museum och har visats i flera kommuner i länet. För ett grundpaket på kronor får man ha utställningen under 3-4 veckor förutom ett antal programaktiviteter. Kultur- fritidsenheten kommer undersöka möjligheterna till att få medfinansiering av utställningen tillsammans med kommunstyrelse-förvaltningen och samhällsbyggnadsförvaltningen. Konst Runt 2010 kommer Nybro att vara värd för Konst Runt. Evenemanget genomförs alltid den 2.a helgen i september. Sommarutställning års sommarutställning på Huvudbiblioteket kommer att visas under namnet Glas i Centrum. Mål och genomförandeplan för SAMO SAMO som står för Samordningsgruppen för ungdomsfrågor har tagit fram en genomförandeplan för verksamhetsåret I planen redovisas ett antal mål och hur arbetet skall bedrivas för att nå dessa. Eventuella frågor med anledning av verksamhetsplanen kan ställas till fritidsassistent Anders Svensson, Mejeriet. att notera informationen till protokollet. Kommunstyrelseförvalningen Samhällsbyggnadsförvaltningen Barbro Hedenmalm, kultursekreterare Anders Svensson

19 Sammanträdesdatum Dnr 10/19 och 10/22 Anmälningar mars-april 2010: a) Folkbildningsförbundet Studieförbundens Intresseorganisation - Kunskap och möten ett vaccin mot främlingsfientlighet. b) Polismyndigheten i Kalmar län, skadegörelse Åkrahälls grusplan c) Kommunfullmäktiges beslut, 63, den 29 mars 2010, godkännande av revidering av arbetsordning för kommunfullmäktige om tillägg för medborgarförslag och tillägg till styrelsen och nämndernas reglemente. d) Polismyndigheten i Kalmar län, skadegörelsen Nybro sporthall, e) Samhällsbyggnadsnämnden, bekräftelse på lämnad årsrapport för köldmedier Nybro ishall. f) Polismyndigheten i Kalmar län, tillståndbevis för Valborgsmässofirande vid Linnéasjön.

20 Sammanträdesdatum Dnr 10/23 Kultur med nya ögon Regionförbundets styrelse beslutade i januari 2009, 9, att upprätta en strategi för att stärka kulturens roll i den regionala utvecklingen. En styrgrupp med politiska representanter från landstinget och länets kommuner har tagit fram ett förslag till strategi. Utöver den politiska förankringen och medverkan från länets kulturinstitutioner har ett stort antal aktörer inom olika områden i regionen tillfört fakta, erfarenheter, åsikter och önskemål. Regionförbundets styrelse har vid sitt sammanträde den 8 april 2010, 53, beslutat att strategidokument Kultur med nya ögon ska skickas på remiss till länets kommuner, landstinget, länets kulturinstitutioner samt berörda organisationer. Regionförbundet vill ha svar på remissen till den 30 september. Kommunstyrelsen vill ha nämndernas yttrande till den 31 augusti att ge kultursekreteraren i uppdrag att erbjuda kulturföreningar möjlighet att lämna synpunkter på Kultur med nya ögon till Kultur- fritidsnämnden. Kommunstyrelsen Barbro Hedenmalm, kultursekreterare

21 Sammanträdesdatum Dnr 10/04 Personalärenden Fritidschef Liselott Lindkvist redovisar att vikariatsförordnanden för fritidschefen och kulturchefen förlängts till och med 31 augusti 2010 med anledning av att ordinarie tjänst som kulturchef är obesatt. Tjänst som chef för Kulturskolan har varit ledigförklarad. Cirka 20 kvalificerade sökande har anmält sitt intresse för tjänsten varav två internt sökande. att notera informationen till protokollet..

22 Sammanträdesdatum Dnr 07/67 Faktura från Nybro SK Bandy Nybro SK Bandy har skickat faktura till förvaltningen för spolning av Sveavallen säsongen Fakturan uppgår till kronor. I kulturfritidsnämndens budget finns kronor avsatta för anläggnings-bidrag för Sveavallen. att bevilja Nybro SK Bandy kronor i anläggningsbidrag för Sveavallen. Nybro SK Bandy Liselott Lindkvist, fritidschef

23 Sammanträdesdatum Ändrad sammanträdesdag för nämndens möte Kultur- fritidsnämndens möte den 24 augusti 2010 flyttas till tisdagen den 7 september, kl Gruppmöten från kl Presidieberedning inför detta möte blir den 25 augusti 2010, vilket innebär att presidiemötet den 10 augusti ställs in.

24 Sammanträdesdatum Avslutning Kultur- fritidsnämndens möte avslutades med att Nils-Erik Gustafsson och hembygdsforskare Dick Mård berättade på ett engagerat och kunnigt sätt om utvecklingen av Orrefors och de olika verksamheter som funnits där. Nämndens ledamöter fick även möjlighet att ta del av interiören i Gästvillan och av Hammarsmedjan. Ordförande framförde även en hälsning och tillönskan om skön sommar eftersom detta var nämndens sista planerade sammanträde före sommaruppehållet. Kultur- fritidsnämnden framförde ett tack för den information och presentation som gavs.

Monica Marker (M), ordf Bjarne Olsson (S), vice ordf Cecilia Koch Danielsson (FP) tjg ers för Birgith Schelin (C)

Monica Marker (M), ordf Bjarne Olsson (S), vice ordf Cecilia Koch Danielsson (FP) tjg ers för Birgith Schelin (C) Plats och tid Kulturchefens kontor, kl 15.00-16.30 Sida SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(13) Beslutande Ledamöter Monica Marker (M), ordf Bjarne Olsson (S), vice ordf Cecilia Koch Danielsson (FP) tjg ers för Birgith

Läs mer

Protokoll från Ledningsutskottets sammanträde 2015-04-14. Innehåll 1 (27)

Protokoll från Ledningsutskottets sammanträde 2015-04-14. Innehåll 1 (27) 2015-04-14 Sida 1 (27) Protokoll från Ledningsutskottets sammanträde 2015-04-14 Innehåll Attraktivitet, Tillväxtverket - medfinansiering... 4 Attraktivitet, Tillväxtverket - medfinansiering... 5 Placering

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige 2012-06-18 1 ( ) Plats och tid Sessionssalen, Kommunhuset, Hallstahammar, klockan 13.15 17.55 Beslutande Ordföranden Rolf Hahre (S), samt ledamöter enligt bifogad förteckning Övriga deltagande

Läs mer

Kommunstyrelsens ledningskontor, Kommunstyrelsens hus, den 11 juni 2010, klockan 09.00

Kommunstyrelsens ledningskontor, Kommunstyrelsens hus, den 11 juni 2010, klockan 09.00 Sammanträdesprotokoll 1 (48) Plats och tid Måndagen den 7 juni 2010 i Portalen, Baggängsvägen 65, klockan 13.00 16.00 Sammanträdet ajournerades klockan 14.20-14.45 Beslutande Övriga deltagande Niina Laitila

Läs mer

Kommunstyrelsen 2009-11-26

Kommunstyrelsen 2009-11-26 TRELLEBORGS KOMMUN PROTOKOLL INNEHÅLL 290 Dagordningen, val av justerare samt dag och tid för justering av kommunstyrelsens protokoll 291 Redovisning av pågående jämförelseprojekt om gymnasiet 292 Ställningstagande

Läs mer

KIRUNA KOMMUN KALLELSE 1 (2) Barn- och utbildningsförvaltningen 2015-02-04 Dnr 15-39-600 tfn 0980 70360. Kultur- och utbildningsnämnden (Kun)

KIRUNA KOMMUN KALLELSE 1 (2) Barn- och utbildningsförvaltningen 2015-02-04 Dnr 15-39-600 tfn 0980 70360. Kultur- och utbildningsnämnden (Kun) KIRUNA KOMMUN KALLELSE 1 (2) Barn- och utbildningsförvaltningen 2015-02-04 Dnr 15-39-600 tfn 0980 70360 Kultur- och utbildningsnämnden (Kun) Tid och plats Kun kl 10.00 Kommunfullmäktigesalen Kun Bil Au

Läs mer

Kommunstyrelsen 2010-11-30 1

Kommunstyrelsen 2010-11-30 1 Kommunstyrelsen 2010-11-30 1 Plats och tid Kommunhuset kl. 08.00-10.50 Beslutande Jan-Erik Wallin (M), ordf. Onni Vehviläinen (M) Göran Persson (M) Lars Gezelius (M) Sven-Olof Johansson (M) Irene Karlsson

Läs mer

Ersättare: Justeringens plats och tid: Kommunstyrelsens kansli den 14 november 2008. Underskrifter Sekreterare Bo Forsberg Paragrafer 103-118

Ersättare: Justeringens plats och tid: Kommunstyrelsens kansli den 14 november 2008. Underskrifter Sekreterare Bo Forsberg Paragrafer 103-118 Kommunstyrelsen 12 november 2008 1 (29) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl.13.30-17.00 Ajournering kl. 15.50-16.30 Beslutande: Per Gruvberger, ordf Per-Åke Sandberg Sune Frisk Bengt-Olov

Läs mer

~~~' ~. I~atiineholms kommun \

~~~' ~. I~atiineholms kommun \ ~~~' ~. I~atiineholms kommun \ KOMMUNSTYRELSEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2015-01-28 1 Plats och tid KTS-salen, Vita Huset klockan 8.15-13.50 Beslutande Göran Dahlström, ordförande (S), Lars Härnström, l :e

Läs mer

Sävsjö kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kultur- och fritidsnämnden 2010-12-09

Sävsjö kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kultur- och fritidsnämnden 2010-12-09 1 Plats och tid Vrigstad Värdshus, torsdag den 9 december 2010, kl. 14.00 16.00 ande Ordinarie ledamöter: Sten-Åke Claesson, ordförande (c) Elisabeth Jonasson, 1:e vice ordf. (kd) Susanne Sjögren, 2:e

Läs mer

Plats och tid: Nämndhuset, Nynäshamn, lokal: Landsort 2015-02-18, kl. 08.30

Plats och tid: Nämndhuset, Nynäshamn, lokal: Landsort 2015-02-18, kl. 08.30 UTSKRIFTSDATUM KOMMUNSTYRELSEN 2015-02-10 KALLELSE/UNDERRÄTTELSE Plats och tid: Nämndhuset, Nynäshamn, lokal: Landsort 2015-02-18, kl. 08.30 Ärenden: Enligt föredragningslistan Kommunstyrelsen FÖREDRAGNINGSLISTA

Läs mer

Föreningslån till Vinbergs IF. (AU 129) KS 2015-160

Föreningslån till Vinbergs IF. (AU 129) KS 2015-160 Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsen i Falkenberg 2015-05-05 137 Föreningslån till Vinbergs IF. (AU 129) KS 2015-160 KF Beslut Kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets förslag.

Läs mer

Kommunsekreterare, Anna Svedlund Kommundirektör, Ann-Katrin Sundelius Ekonomichef, Kerstin Ryding. ... Anna Svedlund. ...

Kommunsekreterare, Anna Svedlund Kommundirektör, Ann-Katrin Sundelius Ekonomichef, Kerstin Ryding. ... Anna Svedlund. ... KS2013/19 Plats och tid, Kommunstyrelsesalen, kl 08:30-15:15 ande Se sidan 2 Övriga deltagare Kommunsekreterare, Anna Svedlund Kommundirektör, Ann-Katrin Sundelius Ekonomichef, Kerstin Ryding Justerare

Läs mer

Bengt Larson (S) 111

Bengt Larson (S) 111 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsens arbetsutskott Sammanträdesdatum Sida 2015-05-18 1 (33) Plats Rum 128, Kommunhuset, Sundsgatan 29, Vänersborg Tid Måndagen den 18 maj 2015, kl 13.0014.40. Beslutande

Läs mer

Ärende Föredragande Anteckningar tjänsteman

Ärende Föredragande Anteckningar tjänsteman KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT KALLELSE/ UNDERRÄTTELSE Tid: Måndagen den 10 augusti 2015, kl. 08.30 Plats: Kommunstyrelsens sammanträdesrum Åsnen, Torggatan 12, Tingsryd Ledamöter kallas Ersättare underrättas

Läs mer

Folkets Hus B-sal måndag 2013-11-04 kl. 19.00-21.00 Enligt sidor 44 och 45. Kommunkontoret måndag 2013-11-11 kl. 16.00

Folkets Hus B-sal måndag 2013-11-04 kl. 19.00-21.00 Enligt sidor 44 och 45. Kommunkontoret måndag 2013-11-11 kl. 16.00 1(1) Plats och tid Beslutande Folkets Hus B-sal måndag 2013-11-04 kl. 19.00-21.00 Enligt sidor 44 och 45. Övriga deltagande Annika Eriksson, sekreterare Göran Lundström, kommunchef Fredrik Noaksson, vd

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Omsorgsnämnden 2015-02-11 1 (54) Plats och tid Stadshuset, Verdesalen, kl 13:00-15:25 Beslutande Daniel Andersson (FP), ordförande Andreas Ardenfors (KD), vice ordförande Lotta Bäckman (S) Per Wretman

Läs mer

Utbildnings- och fritidsnämnden 2012-11-22 1(30)

Utbildnings- och fritidsnämnden 2012-11-22 1(30) Utbildnings- och fritidsnämnden 2012-11-22 1(30) Plats och tid Kommunkontoret, stora sammanträdesrummet, torsdag den 22 november 2012 kl. 08.00-14.10. Ajournering för lunch kl. 12.30-13.20. Beslutande

Läs mer

473 Kommunstyrelsens ärendelista. 474 Vallonbygden rapporterar. 476 Investeringsplan uppföljning. 477 Investeringsförslag för gång- och cykelvägar

473 Kommunstyrelsens ärendelista. 474 Vallonbygden rapporterar. 476 Investeringsplan uppföljning. 477 Investeringsförslag för gång- och cykelvägar 2010-10-04 Paragrafer 473 Kommunstyrelsens ärendelista 474 Vallonbygden rapporterar 475 Underhållsplan affärsområde förvaltade fastigheter Vallonbygden 476 Investeringsplan uppföljning 477 Investeringsförslag

Läs mer

Föreningspärm. 2012-12-18 nu med reviderade normalstadgar.

Föreningspärm. 2012-12-18 nu med reviderade normalstadgar. Föreningspärm för föreningar anslutna till Villaägarnas Riksförbund 2012-12-18 nu med reviderade normalstadgar. Uppdatering och utveckling av pärmen via www.villaagarna.se / Min Sida Postadress Besöksdress

Läs mer

Kulturnämndens handlingar 2014-11-26

Kulturnämndens handlingar 2014-11-26 Kulturnämndens handlingar 2014-11-26 HALMSTADS KOMMUN KALLELSE Sida Kulturnämnden 2014-11-14 1(2) Box 316 301 08 Halmstad Tfn: 035 13 70 04 E-post: kulturnamnden@halmstad.se Plats: Klarasalen, Halmstads

Läs mer

PROTOKOLL Kommunstyrelsen. Sammanträdesdatum 2015-03-30

PROTOKOLL Kommunstyrelsen. Sammanträdesdatum 2015-03-30 KOMMUNSTYRELSEN Tid 10:00-15:45 Ajournering 11:05-11:15, 11:45-12:45, 14:10-14:25 Plats Ledamöter Skeppet, Kommunhuset Se bilaga Övriga Kicki Nordberg kommunchef Anette Oscarsson sektorschef sektor stödfunktioner

Läs mer

Granskning av evenemang

Granskning av evenemang Revisionsrapport Granskning av evenemang Halmstads kommun Bo Thörn Cert. kommunal revisor Innehållsförteckning SAMMANFATTNING 1 BAKGRUND 2 UPPDRAG 2 GENOMFÖRANDE 2 IAKTTAGELSER 4 DESTINATION HALMSTAD AB

Läs mer

Tomas Riste (S), ordförande Stina Höök (M) 1:e vice ordförande Åsa Johansson (S), ledamot Bjarne Olsson (S), ledamot Ola Persson (C), ledamot

Tomas Riste (S), ordförande Stina Höök (M) 1:e vice ordförande Åsa Johansson (S), ledamot Bjarne Olsson (S), ledamot Ola Persson (C), ledamot 1(20) Plats och tid Region Värmland, Lagergrens gata 2, Karlstad, kl 09.00 12.00 ande Ledamöter Tomas Riste (S), ordförande Stina Höök (M) 1:e vice ordförande Åsa Johansson (S), ledamot Bjarne Olsson (S),

Läs mer

Plats och tid Stadshuset, Örnsköldsvik, kl. 16:00 23:30. Enligt separat närvaroförteckning. Biträdande sekreterare Eva Isaksson

Plats och tid Stadshuset, Örnsköldsvik, kl. 16:00 23:30. Enligt separat närvaroförteckning. Biträdande sekreterare Eva Isaksson Kommunfullmäktige 2008-09-29 1 (71) Plats och tid Stadshuset, Örnsköldsvik, kl. 16:00 23:30 Beslutande Övriga deltagare Enligt separat närvaroförteckning Kommunsekreterare Matti Ohlsson Biträdande sekreterare

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Kultur- och fritidsnämnden Sammanträdesdatum 1 Plats och tid Vetlanda bibliotek, sammanträdesrum 3, den 19 april 2011, kl. 15.30 16.50 Beslutande Övriga deltagande Börje Wilsborn Rolf Axelsson Lena Åhrén

Läs mer

PROTOKOLL. Marie-Louise Hellström (M) Lars G Eriksson (SD) Stig Andersson (V) och Örjan Fridner (S)

PROTOKOLL. Marie-Louise Hellström (M) Lars G Eriksson (SD) Stig Andersson (V) och Örjan Fridner (S) Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal kl 18:00-21:50 Beslutande: Stina Michelson (S) Helena Brink (C) Örjan Fridner (S) Jaana Hertzman (C) tjg ers Jenny Breslin (S) Marie Mill (SRD) Per-Gunnar

Läs mer

A-salen, Växjö kommun. Bo Frank (M), ordförande. Åsa Karlsson Björkmarker

A-salen, Växjö kommun. Bo Frank (M), ordförande. Åsa Karlsson Björkmarker Plats A-salen, Växjö kommun Tid Kl. 10:00-10.30 Beslutande Ledamöter Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Justering Justerare Plats och tid Bo Frank (M), ordförande Åsa Karlsson Björkmarker (S) Per Schöldberg

Läs mer

Kommunhuset, Hållö, Kungshamn den 18 mars 2015 kl. 08.30-16.15 Mötet ajourneras kl 12.00-13.00 och 14.30-14.45

Kommunhuset, Hållö, Kungshamn den 18 mars 2015 kl. 08.30-16.15 Mötet ajourneras kl 12.00-13.00 och 14.30-14.45 Plats och tid Kommunhuset, Hållö, Kungshamn den 18 mars 2015 kl. 08.30-16.15 Mötet ajourneras kl 12.00-13.00 och 14.30-14.45 Beslutande Mats Abrahamsson (M) ordförande Mikael Sternemar (FP) Roland Mattsson

Läs mer

HÖÖRS KOMMUN Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum Blad 2012-10-18 221 Plats och tid Kommunhuset, Höörsalen, kl. 10.00-12.15, 13.30-16.

HÖÖRS KOMMUN Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum Blad 2012-10-18 221 Plats och tid Kommunhuset, Höörsalen, kl. 10.00-12.15, 13.30-16. 2012-10-18 221 Plats och tid Kommunhuset, Höörsalen, kl. 10.00-12.15, 13.30-16.00 ande Anna Palm, ordförande 160-162, 164-165, 167, 169-179 Hans-Göran Larsson, ordförande (FP) 163, 166, 168 Maria Boström

Läs mer