Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad"

Transkript

1 Sammanträdesdatum 1 Plats och tid Björken kl Beslutande Bernt Jonsson (s), ordförande Torgny Frööjdh (m), vice ordförande Elsa Pettersson (s) Börje Bäckström (s) Anders Johansson (c) Carina Blom (v) Bodil Johansson (c) Carina Akinder (s) Peter Lilja (m), ersättare för Vanja Roshagen Övriga deltagande Tuija Solin (s) Ahmad Mobaraki (v), kl Liselott Lindkvist, fritidschef Mikael Sondered, kulturchef Ann-Helen Lindh, sekreterare Ulf Rudholm, Nybro Innebandyklubb, kl Utses att justera Carina Blom Justeringens plats och tid Kultur-fritidskontoret Underskrifter Sekreterare Ordförande Justerande Ann-Helen Lindh Bernt Jonsson Carina Blom Paragrafer 1-12 Bevis Organ Justeringen har tillkännagivits genom anslag på kommunens officiella anslagstavla i Förvaltningshuset. Kultur-fritidsnämnden Sammanträdesdatum Datum för anslagsuppsättande Datum för anslagsnedtagande Förvaringsplats för protokollet Underskrift Kultur-fritidskontoret Bernt Jonsson G:\KF\Nämnden\2009\ Protokoll för Kultur-fritidsnämnden.doc

2 Sammanträdesdatum 2 Nybro Innebandyklubb var inbjuden till kultur-fritidsnämndens sammanträde för att informera om sin verksamhet. Ordföranden Ulf Rudholm berättade att man har ca 200 aktiva spelare. 8 ungdomslag, 1 herrlag och 1 damlag. Ulf informerade vidare att föreningen har 20-årsjubileum i år och att föreningen är mycket nöjda med OG-hallen.

3 Sammanträdesdatum 3 1 Val av protokolljusterare Att jämte ordföranden justera dagens protokoll valdes Carina Blom.

4 Sammanträdesdatum 4 2 Dnr 09/1 Ekonomisk rapport 2009 Kulturchef Mikael Sondered gav en lägesrapport för budgetresultatet Kultur-fritidsverksamheterna går med ett överskott på ca ,- kronor för 2008 och då skall det beaktas att en besparing på ca ,- kronor följde med in i 2008 års budget. Kulturchefen redovisade var de stora avvikelserna finns i 2008 års budget. Intäkterna klarades inte hem och där redovisas ett underskott på ca ,- kronor. Det är fastighetskostnaderna som har varit överbudgeterade mycket p g a osäkerheten för nya elavtal och svårberäknade driftskostnader p g a gamla anläggningar, framför allt på fritidsdelen. Det redovisade överskottet kommer att komma väl till pass som förstärkning för verksamheterna under kommande år. att notera informationen till dagens protokoll, samt att budgetgruppen får i uppdrag av kultur-fritidsnämnden att arbeta fram ett förslag till hur överskottet för 2008 skall användas kommande år, samt att överlämna förslaget till budgetberedningen. Kommunstyrelsen

5 Sammanträdesdatum 5 3 Dnr 08/58 Bidrag till föreningsdrivna fritidsgårdar 2009 Fritidschef Liselott Lindkvist har utarbetat förslag till fördelning av bidrag till föreningsdrivna fritidsgårdar. Totalt belopp ,- kronor. Fritidschefen informerade också att Kristvalla Hem/Skola vill byta från Bygdegården till Kristvalla IK:s klubblokal. att godkänna förslaget till fördelning av bidrag till föreningsdrivna fritidsgårdar, samt att fritidschef Liselott Lindkvist får i uppdrag att arbeta vidare med en eventuell flytt av fritidsgården i Kristvalla. Berörda föreningar

6 Sammanträdesdatum 6 4 Dnr 08/65 Attestanter för kultur-fritid 2009 Fritidschef Liselott Lindkvist redovisade förslag till ny attestlista för kultur-fritidsnämndens verksamhetsområde att godkänna kultur-fritidskontorets förslag till attestansvariga 2009 för kultur-fritidsnämndens verksamhetsområde. Ekonomiavdelningen

7 Sammanträdesdatum 7 5 Revidering av kontaktpolitiker Med anledning av att tre av kultur-fritidsnämndens ledamöter avsagt sig sina politiska uppdrag, skall nya kontaktpolitiker utses. Ärendet tidigare behandlat Kultur-fritidsnämnden beslutade då att kontaktpolitiker för Fritidsverksamhet inkl Mejeriet ska väljas på nämndens möte i januari att Ahmad Mobaraki (v) går in som kontaktpolitiker inom Fritidsverksamhet inkl Mejeriet och ersätter därmed Ewa Nilsson. Ahmad Mobaraki

8 Sammanträdesdatum 8 6 Dnr 09/3 Detaljplaner 2009 Tikaskruv 1:141 vid Orrefors Planarkitekt Lise Svensson informerade om detaljplanen för Tikaskruv 1:141 vid Orrefors. Detaljplanearbetet avser att anpassa bestämmelserna efter befintliga förhållanden. Det innebär att större delen av fastigheten Tikaskruv 1:141 får användas för camping. Fastigheten får användas för naturområde med badplats och väg för servicefordon. Strandskyddet är upphävt inom vissa delar av området men i samband med denna plan kommer strandskyddet att fastställas inom hela campingområdet. att inte lämna några synpunkter på denna detaljplan. Samhällsbyggnadskontoret

9 Sammanträdesdatum 9 7 Dnr 09/5 Uppdrag Fullmäktige för Bidrag villkoras. Fritidschef Liselott Lindkvist rapporterade om det uppdrag kulturfritidsnämnden fått från kommunfullmäktige. Att informera organisationer och föreningar som söker och erhåller bidrag, aktivitetsstöd och dylikt att bidrag villkoras till att organisationen, föreningen aktivt bedriver aktivitet mot mobbning, droger och främlingsfientlighet. att fritidschef Liselott Lindkvist får arbeta vidare med detta uppdrag och att kultur-fritidsnämnden ställer sig bakom uppdraget.

10 Sammanträdesdatum 10 8 Kultur rapport Ärendet utgick från dagordningen. att kultursekreterare Barbro Hedenmalm får i uppdrag att lämna en kulturrapport på nämndens sammanträde i mars, samt att kultursekreterare Barbro Hedenmalm får i uppdrag att bjuda in kulturföreningarna till en Kulturföreningsträff under våren Barbro Hedenmalm

11 Sammanträdesdatum 11 9 Övriga frågor 1. Ordföranden Bernt Jonsson rapporterade från en kurs på Nybro Brunn, Folkhälsa är politik, förebyggande hälsovård. Ordföranden tog upp frågan om kultur-fritidsnämnden ville betala ut något arvode för denna dagen. Ordföranden lämnade sammanträdet och vice ordföranden Torgny Frööjdh tog över ordförandeskapet. att uppdraga åt sekreteraren Ann-Helen Lindh att ta in fakta om vad som gäller för arvode och ersättningar, samt att frågan bordlägges till nämndens möte i mars. 2. Investeringsbidrag till värmepumpar i Gullaskruvs och Flygsfors Folkets Hus. att betala ut 30 % av kostnaden för installation av vörmepumpar i Gullaskruvs och Flygsfors Folkets Hus. Bidraget ska betalas ut av 2008 års budgetöverskott och uppgår till ca ,- kronor. Kultur-fritidsnämnden beslutade i samband med detta att ånyo påminna om att vi ännu inte erhållit några pengar till investeringsbidrag för Folkets Hus och Bygdegårdar som kommunfullmäktige beslutade Kommunfullmäktige hade sålunda beslutat, att investeringspott skall avsättas för samlingslokaler så att investeringsbidrag kan utgå med 30 % av godkänd kostnad. Kultur-fritidsnämnden anser att det är vi som ska betala ut 30 % investeringsbidrag till Folkets Hus och Bygdegårdar i fortsättningen, men vi kan inte göra det förrän vi erhåller pengar till detta i enlighet med kommunfullmäktiges fattade beslut. Vi tycker inte att det är en proffsig eller rationell handläggning att skicka föreningarnas ansökningar om investeringsbidrag mellan kommunstyrelsen och kultur-fritidsnämnden.

12 Sammanträdesdatum 12 9 forts, Vi anser avslutningsvis att budgetberedningen bör fastställa att kommunfullmäktiges beslutade ( ) investeringspott ska vara ,- kronor årligen och börja utgå fr o m 2010 och tills vidare. 3. Mikael Gadd, Särvux har hört av sig till kultur-fritid ang bidrag till teater för funktionshindrade. För att genomföra föreställningen saknas 5 000,- kronor. Ärendet tidigare behandlat Kultur-fritidsnämnden beslutade att betala ut 5 000,- kronor ur 2009 års budget för kulturevenemang. 4. Köpa in digitalutställning för visning på Internet kulturchef Mikael Sondered rapporterade om arbetet med att skapa en digital utställning, för visning på Internet, av Anna Alexanderssons utställning Nybro 75 år som tidigare visats på Nybro bibliotek. Ärendet tidigare behandlat Förslag till beslut är nu att kultur-fritidsnämnden betalar ,- kronor i bidrag om följande avtal/villkor fastställs. Kultur-fritidsnämnden beslutade att ställa sig bakom förslaget under förutsättning att ett avtal sluts mellan kultur-fritidskontoret och Anna Alexandersson där betalningen delas upp på två år, 2 x kr, samt att rättigheten att visa utställningen gäller i fem år. 5. Sammanträdesort eller plats för kultur-fritidsnämndens möte i maj. att frågan tas upp på nämndens möte i mars. Kommunfullmäktige Flygsfors Folkets Hus Gullaskruvs Folkets Hus Mikael Gadd, Särvux Anna Alexandersson

13 Sammanträdesdatum Dnr 09/2 Personalärenden 2009 Kulturchef Mikael Sondered rapporterade att Christian Andersson har anställts som ny lärare i slagverk på Kulturskolan fr o m Julia Sallander Hjärtstrand har anställts som ny skolbibliotekarie med ansvar för bl a Paradisskolans bibliotek fr o m att notera informationen till dagens protokoll.

14 Sammanträdesdatum Dnr 08/61 Kurser och konferenser Smålandsidrotten inbjuder till Kommunkonferens, där man bl a kommer att ta upp, Om framtiden, Den fria tidens sektor, Idrottens utmaningar, Aktuellt från Smålandsidrotten m m. Konferensen kommer att äga rum i Växjö fredagen den 13 mars. att anmäla fritidschef Liselott Lindkvist samt 2 st politiker.

15 Sammanträdesdatum Dnr 08/64 Rapporter och anmälningar januari Kalmar länsförbund av Svenska Livräddningssällskapet, SLS. Simma till Lucia december Nybro 432 starter. 2. Boverket, beslut om bidrag till IOGT-NTO Nybro för lokalen på Strandvägen 5 i Nybro. 3. Kommunfullmäktige Antagande av budet 2009 och verksamhetsplan för Nybro kommun. 4. Kommunstyrelsen Beslutsattestanter och kontoansvariga 2009 inom kommunstyrelsens ansvarsområde. 5. Kommunstyrelsen Bemyndigande att underteckna avtal m m under perioden Kommunfullmäktige Fastställande av mål och visioner för Nybro kommun och dess bolag för perioden Smålands Fotbollsförbund, översänder dels verksamhetsplan, dels avtal/överenskommelse samt inbjudan konstgräsutbildning. 8. Kommunstyrelsens arbetsutskott Aktuella arbetsgivarfrågor. 9. Nybro kommun revisorerna, Granskning av kommunens kostnader för representation och användande av kontokort.

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 1 Plats och tid Kristvalla Hembygdsgård kl 14.20-17.00 Beslutande Bernt Jonsson (s), ordförande Elsa Pettersson (s) Anders Johansson (c) Bodil Johansson (c) Vanja Roshagen (kd) Ewa Nilsson

Läs mer

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 1 Plats och tid Gästvillan Orrefors kl 13.00-15.30 Beslutande Markus Lund (s), ordförande Torgny Frööjdh (m), vice ordförande Elsa Pettersson (s) Börje Bäckström (s) Carina Akinder (s)

Läs mer

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 524 Plats och tid Eken, förvaltningshuset, Nybro, klockan 13.00-16.15 Beslutande Stig Davidson, ordförande (c) Evy Annér (s) Kaj Göransson (s) Karl Längberg (s) Lisbeth Lundberg (s) Sivert

Läs mer

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 213 Kommunfullmäktige 2011-06-20

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 213 Kommunfullmäktige 2011-06-20 Sammanträdesdatum 213 Plats och tid Kulturhuset Kristallen, klockan 15.00-19.12 Beslutande Bernt Jonsson, ordförande Nils Grönqvist, 1:e vice ordförande Jan Enarsson, 2:e vice ordförande Inger Rydbrink

Läs mer

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kultur och fritidsnämnden Sammanträdesdatum 2013-02-11 Sida 1 (10)

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kultur och fritidsnämnden Sammanträdesdatum 2013-02-11 Sida 1 (10) Kultur och fritidsnämnden Sammanträdesdatum 2013-02-11 Sida 1 (10) Plats och tid Kronetorps Mölla, kl. 19:00 20:40 Beslutande Hans-Åke Mårtensson,(s) ordförande Margareta Abelsson(s) Håkan Harvigsson(alp)

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2009-01-27 1 Organ Kultur- och fritidsnämnden Plats och tid Biblioteket, Gnosjö, tisdagen den 27 januari kl. 18.00 18.30 Beslutande Rolf Davidsson (M) ordförande Reine Engvall (KD) 1:e vice ordförande

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (10) Sammanträdesdatum

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (10) Sammanträdesdatum KOMMUNFULLMÄK TIGES REVISORER SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (10) Plats och tid Kommunkontoret, Heby, kl 13.00 17.00 Beslutande Leif Nilsson (S), ordföran de Pär Rickman (S) Anders Eriksson (C) Stig Johansson

Läs mer

Bevis Justeringen har tillkännagivits genom anslag på kommunens officiella anslagstavla i förvaltningshuset. Utdragsbestyrkande.

Bevis Justeringen har tillkännagivits genom anslag på kommunens officiella anslagstavla i förvaltningshuset. Utdragsbestyrkande. Sammanträdesdatum 546 Plats och tid Eken, förvaltningshuset, Nybro, klockan 13.00-14.25 Beslutande Markus Lund, ordförande (s) Peter Lilja, vice ordförande (m) Brith-Louise Fagerstrand (s) Kaj Göransson

Läs mer

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 512 Plats och tid Eken, förvaltningshuset, Nybro, klockan 12.30-14.20 Beslutande Markus Lund, ordförande (s) Stig Davidson, vice ordförande (c) Evy Annér (s) Kaj Göransson (s) Karl Längberg

Läs mer

Fritidsintendent Lars Lundkvist Förvaltningssekreterare Marie-Louise Bornholm. Fritidskontoret, Vallentuna, den 17 januari 2003

Fritidsintendent Lars Lundkvist Förvaltningssekreterare Marie-Louise Bornholm. Fritidskontoret, Vallentuna, den 17 januari 2003 Fritidsnämndens arbetsutskott 14 januari 2003 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Mörbyrummet, Fritidskontoret, Tuna torg 15, Vallentuna tisdagen den 14 januari 2003 kl 08.00-09.50 Jörgen Hellberg

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sida 1 (27) 2013-04-02. Kommunstyrelsen. Plats och tid Stadshuset, 17.00-18.25. Beslutande Cecilia Lind (S) ordförande

Sammanträdesprotokoll Sida 1 (27) 2013-04-02. Kommunstyrelsen. Plats och tid Stadshuset, 17.00-18.25. Beslutande Cecilia Lind (S) ordförande Sammanträdesprotokoll Sida 1 (27) Plats och tid Stadshuset, 17.00-18.25 Beslutande Cecilia Lind (S) ordförande Tony Hansson (S) ledamot Lena Emilsson (S) ledamot Lars Månsson (S) ledamot Janet Andersson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum: Sida: Kultur/fritidsnämnden 2007-11-07 1(24) Plats och tid Sessionssalen, Skillingehus 2007-11-07, kl 15.00 18.30 Beslutande Övriga närvarande Thore Ohlsson, fp ordf Ola Persson, s Jan

Läs mer

Sammanträdesdatum Sida Kultur/fritidsnämnden 2004-04-21 1(15)

Sammanträdesdatum Sida Kultur/fritidsnämnden 2004-04-21 1(15) VAGGERYDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kultur/fritidsnämnden 2004-04-21 1(15) Plats och tid Skillingehus, Skillingaryd, onsdag 2004-04-21, kl 15.00-17.40 Beslutande Övriga deltagande Daniel Paulsson, fp,

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2013-02-12. Kommunstyrelseförvaltningen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(21) 2013-02-06

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2013-02-12. Kommunstyrelseförvaltningen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(21) 2013-02-06 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(21) 2013-02-06 Plats och tid Kommunhuset Hallsberg, kl 10.00-12.20, 13.2-14.30 Beslutande Övriga deltagande Thomas Doxryd Siw Lunander Magnus Andersson Inga-Britt Ritzman Andreas

Läs mer

TRANAs KOMMUN KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN

TRANAs KOMMUN KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN Kultur & Fritid tfn 0140-681 00 TRANAs KOMMUN KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2012-01-30 Sida 1(25) Plats och tid Beslutat KS-salen, Stadshuset, kl. 13.30-17.25 Bengt E Carlsson, (S) Matiida

Läs mer

PROTOKOLL. Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden 1999-11-02

PROTOKOLL. Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden 1999-11-02 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna tisdagen den 2 november 1999 kl 19.00-21.30 Lars Rundgren

Läs mer

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 199 Plats och tid Stadshussalen, Stora Hotellet, Nybro, klockan 18.00-20.00 Beslutande Inger Rydbrink, ordförande Björn Hult, 1:e vice ordförande Nils Grönqvist, 2:e vice ordförande Markus

Läs mer

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 156 Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-08-17

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 156 Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-08-17 Sammanträdesdatum 156 Tid och plats: Eken, förvaltningshuset, Nybro, klockan 08.30-13.50 Beslutande Inger Rydbrink, ordförande (s) Christina Davidson, vice ordförande (c) Kaj Göransson (s) Jan Enarsson

Läs mer

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 504 Kommunstyrelsen 2010-11-29

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 504 Kommunstyrelsen 2010-11-29 Sammanträdesdatum 504 Plats och tid Eken, förvaltningshuset, Nybro, klockan 13.00-16.40 Beslutande Inger Rydbrink, ordförande (s) Christina Davidson, vice ordförande (c) Evy Annér (s) Kaj Göransson (s)

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Barn- och utbildningsnämnden

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Barn- och utbildningsnämnden Plats och tid Ljusdalssalen, 8:30-16:00 PROTOKOLL 1 Beslutande: Roland Bäckman (s) ordförande Malin Ängerå (s) Elisabeth Fransson (s) Leif Persson (s) Ulla Grönstedt (c) Ingrid Olsson (c) Bodil Eriksson

Läs mer

Socialnämnden. Sammanträdesprotokoll 2014-02-25. Plats och tid Lokal Roten, kl. 13.30 15.55 Beslutande. Ej tjänstgörande ersättare Övriga deltagare

Socialnämnden. Sammanträdesprotokoll 2014-02-25. Plats och tid Lokal Roten, kl. 13.30 15.55 Beslutande. Ej tjänstgörande ersättare Övriga deltagare Sida 1/13 Plats och tid Lokal Roten, kl. 13.30 15.55 Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Övriga deltagare Krister Olsson (S), ordförande J Håkan Andersson (C), vice ordförande Anneli Persson (S), tjänstgörande

Läs mer

Protokoll för samhällsbyggnadsnämnden

Protokoll för samhällsbyggnadsnämnden 1(11) Protokoll för samhällsbyggnadsnämnden Plats: Kommunhuset Sessionssalen Datum och tid: 2013-06-12 kl 09.00 11.30 Justering Plats: Kommunhuset, Skutskär Datum och tid: 2013-06-17 kl 11.00 Paragrafer:

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2013-05-16. Kommunstyrelseförvaltningen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(40) 2013-05-14

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2013-05-16. Kommunstyrelseförvaltningen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(40) 2013-05-14 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(40) 2013-05-14 Plats och tid Kommunhuset Hallsberg, kl 13.00-17.00 Beslutande Övriga deltagande Andreas Svahn Christel Forsberg Magnus Andersson Inga-Britt Ritzman Magnus Fahlström

Läs mer

Rosie Folkesson Underskrifter Paragrafer. Rosie Folkesson. Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Rosie Folkesson Underskrifter Paragrafer. Rosie Folkesson. Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Plats och tid Sessionssalen, kommunhuset i Hultsfred, kl. 08:30-12.15 Beslutande Lars Rosander, C Åke Nilsson, KD Åke Bergh, M Rosie Folkesson, S Tomas Söreling, S Övriga deltagande Lars-Erik Rönnlund,

Läs mer

Claes Diurhuus-Gundersen (m) Anne-Margret Fransson Modliba (s)

Claes Diurhuus-Gundersen (m) Anne-Margret Fransson Modliba (s) Sammanträdesprotokoll 1(21) 2011-10-05 Fritid- och kulturnämnden Plats och tid: Kallingesalen, Stadshuset, Ronneby 13.00-15.25 ande Nils Ingmar Thorell (fp) Anders P Petersson (s) Claes Diurhuus-Gundersen

Läs mer

PROTOKOLL 1 (28) 2013-10-16

PROTOKOLL 1 (28) 2013-10-16 PROTOKOLL 1 (28) 2013-10-16 Fritidsnämnden Plats och tid Skellefteå Kraft Arena - kl. 13.30 16.15 Beslutande Daniel Ådin, ordförande (S) Joakim Wallström, vice ordförande (V) Gunilla Lundström (S) Fredrik

Läs mer

Kommunstyrelsen. Rådhussalen, Rådhuset kl 08:30-12:12 ajournering för fika kl 09:27-09:55 samt inför beslut 11:38-11:53

Kommunstyrelsen. Rådhussalen, Rådhuset kl 08:30-12:12 ajournering för fika kl 09:27-09:55 samt inför beslut 11:38-11:53 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (30) Kommunstyrelsen Plats och tid: Beslutande: Rådhussalen, Rådhuset kl 08:30-12:12 ajournering för fika kl 09:27-09:55 samt inför beslut 11:38-11:53 Charlotte Nordström (M), ordförande

Läs mer

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 79 Plats och tid Eken, förvaltningshuset, Nybro, klockan 08.30-14.00 Beslutande Stig Davidson, ordförande (c) Kaj Göransson (s) Jan Enarsson (m) Mariann Karlsson (v) Övriga deltagande

Läs mer

Gunilla Aronsson Tomas Söreling Underskrifter Paragrafer. Gunilla Aronsson Tomas Söreling

Gunilla Aronsson Tomas Söreling Underskrifter Paragrafer. Gunilla Aronsson Tomas Söreling Plats och tid Sessionssalen, kommunhuset i Hultsfred, kl. 14:00-16.40 Beslutande Se särskild närvarolista Övriga deltagande Lars-Erik Rönnlund, kommunchef Carina Littorin, MP Britt Idensjö, sekreterare

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Fritidsnämnden 2014-03-10. A-salen, kommunhuset Västra Esplanaden 18, plan 5, Växjö

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Fritidsnämnden 2014-03-10. A-salen, kommunhuset Västra Esplanaden 18, plan 5, Växjö Plats A-salen, kommunhuset Västra Esplanaden 18, plan 5, Växjö Tid Kl. 14.00-17.50 Beslutande Ledamöter Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Övriga Justering Justerare Plats och tid Ulf Hedin (M), ordförande

Läs mer