Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad"

Transkript

1 Sammanträdesdatum 1 Plats och tid Kristvalla Hembygdsgård kl Beslutande Bernt Jonsson (s), ordförande Elsa Pettersson (s) Anders Johansson (c) Bodil Johansson (c) Vanja Roshagen (kd) Ewa Nilsson (v) Carina Akinder (s) Tobias Åberg (s) Maria Karlsson (c), ersättare för Torgny Frööjdh Övriga deltagande Börje Bäckström (s) Eva-Lotte Skånberg (c) Liselott Lindkvist, fritidschef Mikael Sondered, kulturchef Agnetha Bennsäter, vik bibliotekschef Barbro Hedenmalm, kultursekreterare Ann-Helen Lindh, sekreterare Utses att justera Ewa Nilsson Justeringens plats och tid Kultur-fritidskontoret Underskrifter Sekreterare Ordförande Justerande Ann-Helen Lindh Bernt Jonsson Ewa Nilsson Paragrafer Bevis Organ Justeringen har tillkännagivits genom anslag på kommunens officiella anslagstavla i Förvaltningshuset. Kultur-fritidsnämnden Sammanträdesdatum Datum för anslagsuppsättande Datum för anslagsnedtagande Förvaringsplats för protokollet Underskrift Kultur-fritidskontoret Bernt Jonsson G:\KF\Nämnden\ Protokoll för Kultur-fritidsnämnden.doc

2 Sammanträdesdatum 2 49 Val av protokolljusterare Att jämte ordföranden justera dagens protokoll valdes Ewa Nilsson.

3 Sammanträdesdatum 3 50 Dnr 07/2 Synpunkter från allmänheten Elsa Pettersson tog upp frågan om flera tider med klubba under allmänhetens åkning i ishallen. Nämnden beslutade också att ta bort synpunkter från allmänheten på dagordningen. Nya rutiner på synpunkter och klagomål till kommunen har börjat att gälla. att notera synpunkten till dagens protokoll, samt att ta bort punkten synpunkter från allmänheten på dagordningen.

4 Sammanträdesdatum 4 51 Övriga frågor Inga övriga frågor att diskutera.

5 Sammanträdesdatum 5 52 Dnr 07/1 Ekonomisk rapport Kulturchef Mikael Sondered gav en ekonomisk rapport. Där riktvärdet för dagen ligger på 33 %. att notera kulturchefens rapport till dagens protokoll.

6 Sammanträdesdatum 6 53 Dnr 07/6 Kultur- och fritidsvaneundersökning 2007 Kalmar län Fritidschef Liselott Lindkvist rapporterade att man ej fått slutredovisningen från förlaget som skulle göra detta. Kultur-fritidskontoret har sammanställt förslagen från allmänheten. att notera fritidschefens information till dagens protokoll, samt att man kommer att gå igenom sammanställningen på nämndens nästa sammanträde.

7 Sammanträdesdatum 7 54 Dnr 07/20 Stipendier Eldsjälar Stipendium till barn och fritidsprogrammet går i år till Emil Råberg och Jesper Gunnarsson. Till kommunens kulturstipendium på ,- kronor har inkommit 7 ansökningshandlingar som utsänts tillsammans med föredragningslistan. att 2007 års kulturstipendium skall utdelas till Nybro Drill. Till kommunens ungdomsledarstipendium på ,- kronor har inkommit 11 ansökningshandlingar som utsänts tillsammans med föredragningslistan. att 2007 års ungdomsledarstipendium utdelas till Anders Hultman, BTK Arsenal. Till kommunens ungdomsstipendium på ,- kronor har 7 ansökningshandlingar inkommit som utsänts tillsammans med föredragningslistan. Kultur-fritidsnämnden beslutade; att 2007 års ungdomsstipendium utdelas till Sebastian Enqvist, Nybro. att till eldsjälar 2007 utse Lennart Carlsson, Flygsfors/Gadderås IF och Lars-Erik Larsson, Nybro Filmstudio. Samtliga sökande

8 Sammanträdesdatum 8 55 Dnr 07/37 Bidrag till studieförbunden 2007 Kultur-fritidskontoret har upprättat förslag till fördelning av bidrag till studieförbunden Totalt utbetalas ,- kronor varav grundbidrag 70 % och volymbidrag 30 %. att utbetala bidrag till studieförbunden för 2007 enligt kulturfritidskontorets förslag. Resp studieförbund + beräkning

9 Sammanträdesdatum 9 56 Dnr 07/5 Yttrande över detaljplan avseende Thebacken Nybro Samhällsbyggnadskontoret har för yttrande till kultur-fritidskontoret översänt samrådsinformation avseende detaljplan för Thebacken Nybro. Kultursekreteraren Barbro Hedenmalm har tillsammans med Kerstin Ainouz, samhällsbyggnadskontoret och Birgitta Eriksson, Länsstyrelsen Kulturmiljöenhet inventerat området. Man kommer att analysera tjärdalen för datering och rapportskrivning. att lämna detta utan något yttrande i frågan. Samhällbyggnadskontoret

10 Sammanträdesdatum Dnr 07/33 Yttrande över remiss avseende allvädersbanor Åkrahäll Kommunstyrelsen har för yttrande översänt remiss ang allvädersbanor Åkrahäll. Fritidschef Liselott Lindkvist rapporterade att kultur-fritidsnämnden och tekniska nämnden gemensamt yttrat sig i denna fråga. I investeringsbudget för har den politiska majoriteten anvisat 5 miljoner kronor till allvädersbanor på Åkrahäll under att att godkänna yttrandet tillsammans med tekniska kontoret. Kommunstyrelsen

11 Sammanträdesdatum Dnr 07/39 Hyran OG-hallen Nybro IF, Pukebergs BK och Madesjö IF har i en gemensam skrivelse till kultur-fritid påtalat hyran i OG-hallen. Hyran är alldeles för hög för oss som bedriver ungdomsverksamhet. Fritidschef Liselott Lindkvist har varit i kontakt med föreningarna om vad som är en rimlig hyra. Hyra nu är 150,- kronor /timma för ungdomsverksamhet och 300,- kronor/timma för seniorer. Förslag på hyra från Madesjö IF är 150,- kronor för 1,5 tim för ungdomsverksamhet och för seniorer 300,- kronor för 1,5 tim. Pukeberg 90,-/timma och Nybro IF har ej svarat. att enligt Madesjö IF:s förslag ungdomsverksamhet 150,- kronor för 1,5 tim och seniorer 300,- kronor för 1,5 tim. Nybro IF Pukebergs BK Madesjö IF

12 Sammanträdesdatum Dnr 07/40 Inköp av minihandbollsmål till sporthallen Nybro IF:s Handboll har till kultur-fritid uttryckt önskemål om inköp av 4 st minihandbollsmål. För att kunna satsa på handboll för yngre flickor och pojkar. Priset för målen är ca 4 000,- kronor styck. att inköpa 4 st minihandbollsmål till ett pris av ca ,- kronor. Nybro IF:s Handboll

13 Sammanträdesdatum Dnr 07/36 Ansökan om bidrag till luftvärmepump Flygsfors Folkets Hus Flygsfors Folkets Hus ansöker om bidrag till luftvärmepump enligt bifogad offert ,- kronor inkl moms. Kultur-fritid har inga investeringspengar till Folkets Hus och Bygdegårdar utan får avvakta investeringspengar att vidaresända ansökan till kommunstyrelsen för behandling. Flygsfors Folkets Hus

14 Sammanträdesdatum Dnr 06/29 Förslag om kommunal Fixare till landsbygden. Målerås Samhällsförening har i skrivelse till kultur-fritid föreslagit att kommunen anställer ett arbetslag på tre personer som fixare på landsbygden. Enligt föreningen så finns det ett stort behov av att få hjälp med att underhålla parker, idrottsanläggningar, badplatser och andra anläggningar i samhällena runt om i kommunen. Det blir svårare och svårare att motivera samhällsborna att lägga sin fritid på sådant arbete som i centralorten utgörs av kommunalt anställda. Föreningen föreslår att någon form av anställning borde kunna ordnas genom arbetsmarknadspolitiska åtgärder. Kultur-fritid har haft kontakt med individ- och familjekontoret, tekniska kontoret genom mark och service samt med personalchefen. Enligt de uppgifter som kultur-fritid har fått fram så har kommunen inte några möjligheter att skapa ett projekt eller liknande med hjälp av arbetsmarknadspolitiska åtgärder. att meddela Målerås Samhällsförening att kommunen för närvarande inte kan anställa några fixare till landsbygden enligt föreningens önskemål. Målerås Samhällsförening

15 Sammanträdesdatum Dnr 07/38 Ansökan om bidrag till barnläger 2007 Svenska Diabetesförbundet Svenska Diabetesförbundets länsavdelning i Kalmar län ansöker om bidrag till barnläger på Hornsö sommaren att meddela Diabetesföreningen Kalmar län att kultur-fritid betalar deltagareavgiften på 1 500,- kronor för de barn som bor i Nybro kommun, efter att man redovisat att man varit med på lägret. Svenska Diabetesförbundet

16 Sammanträdesdatum Dnr 07/11 Kultur-fritidsplan 2010 Mål Målavstämning för kultur-fritidsnämnden Utsändes tillsammans med föredragningslistan. Tidigare Mål 2010 utsänt i januari månad. Kultur-fritidsnämden tillsätter en arbetsgrupp som arbetar vidare med detta. På förslag föreslås budgetgruppen som består av Bernt Jonsson, Torgny Frööjdh, Bodil Johansson och Ewa Nilsson. att tillsätta budgetgruppen som består av Bernt Jonsson, Torgny Frööjdh, Bodil Johansson och Ewa Nilsson att arbeta vidare med detta.

17 Sammanträdesdatum Dnr 05/24 Inköp av bokbuss rapport Vik bibliotekschef Agnetha Bennsäter informerade om inköp av bokbuss. Leveransavtalet är klart med Helmarks Carosseri AB i Markaryd. Nettokostnaden exkl mervärdesskatt är ,- kronor. Leverans i februari Bussgruppen åker och tittar på olika alternativ för inredningen. Turlistorna inför hösten är klara. att notera informationen till dagens protokoll. Biblioteket

18 Sammanträdesdatum /6 Simhallen rapport Fritidschef Liselott Lindkvist lämnade en rapport om läget i simhallen. Efter semestrarna ska man tillsätta en arbetsgrupp som skall förbereda renoveringen. Reningsverket dåligt och måste bytas sommaren att notera informationen till dagens protokoll.

19 Sammanträdesdatum Dnr 07/41 Ansökan om medlemsbidrag för handikappföreningen RPT södra Kalmar län. _ RTP södra Kalmar län har ansökt om medlemsbidrag för den verksamhet man bedriver i Nybro. Fritidschef Liselott Lindkvist meddelade att föreningen inkommit för sent med bidragsansökan, den skulle varit inne senast den 1 mars. att betala ut bidrag på 820,- kronor till RTP södra Kalmar län då det finns pengar till detta. RPT södra Kalmar län

20 Sammanträdesdatum Dnr 07/42 Ansökan om stipendium för filmdagar Folkets Hus Alsterbro Folkets Hus Bio i Alsterbro ansöker om stipendium för årets filmdagar i Trollhättan som arrangeras av N Bio Kontrast. Kostnaderna för filmdagarna uppgår till 6 300,- kronor för logi och entré till filmerna. Dessutom tillkommer resekostnaderna för bil eller tågresa. att utbetala 5 000,- kronor till Folkets Hus Bio i Alsterbro för årets filmdagar i Trollhättan. Pengarna tas ur kontot nämndens förfogande. Folkets Hus Bio Alsterbro

21 Sammanträdesdatum Dnr 07/43 Ökat ekonomiskt stöd till den verksamhet som bedrivs av studieförbunden. _ Studieförbundet Vuxenskolan har i skrivelse till kultur-fritid där man uppmanar kommuner, landsting och regionförbund följer statens exempel att öka det ekonomiska stödet till den verksamhet som bedrivs i studieförbundens regi. att meddela Studieförbundet Vuxenskolan att det för närvarande finns inga möjligheter att utöka bidraget. Studieförbundet Vuxenskolan

22 Sammanträdesdatum Dnr 05/27 Översyn av bidragsregler till samlingslokaler Förslag till nya bidragsregler för samlingslokaler Bidrag lämnas till driften av kommunens samlingslokaler enligt följande: Grundbidrag med ett av kultur-fritidsnämnden för varje år fastställt belopp per kvm redovisad och godkänd uthyrningsyta, f n 90 kr per kvm. I denna yta ingår såväl samlingslokaler som erforderliga serviceutrymmen såsom entréer, kapprum, toaletter och därmed jämställda utrymmen. I dessa lokaler inräknas inte lokaler som hyrs ut på s k långtidskontrakt, klubbexpeditioner eller liknande. Dessa lokaler är alltså inte disponibla för allmän mötesverksamhet eller studieverksamhet. Räntebidrag med f n 75 % av redovisade kostnader för låneräntor under året närmast före bidragsåret. Låneräntor avser statliga lån eller lån som kommunen lämnar borgen på eller på annat sätt godkänt. Bidrag till kostnaderna för el och uppvärmning av lokalerna med f n 50 % av redovisade kostnader avseende året närmast före bidragsåret. Investeringsbidrag med 30 % godkänd kostnad. Investeringskostnaden skall godkännas av kultur-fritidsnämnden före det att investeringen påbörjas. Majoritetens förslag är att Kristvalla Bygdegård går upp i samlingslokaler grupp 1, att Borstetorps Bygdegård och S:t Sigfrids Intresseförening lämnas utan bidrag och att Göttorp och Ruskemåla skola räknas som klubblokaler och lämnas ett bidrag på 35,-/kvm. Anders Johansson redovisade Alliansens förslag till bidragsregler: Räntebidrag ska utgå med 72 % av räntekostnaden för lokaler i gr 1.

23 Sammanträdesdatum 23 69, forts Energibidrag ska utgå med 47 % av energikostnaden för lokaler i gr 1. Grundbidraget höjs från 50,- till 70,- för lokaler i gr 1 och gr 2. Högre kostnad efter höjningen ca ,-. En investeringspott för samlingslokaler gr 1 och gr 2 som tillförs ,- kr/år. Investeringsbidrag med 30 % av godkänd kostnad. Investeringskostnaden ska godkännas av kulturfritidsnämnden före det att investeringen påbörjas. Pengar som inte används under året förs vidare till kommande år. Möjlighet för nya föreningar att söka bidrag till samlingslokaler om lokaler och behov finns. Förslag till beslut, Alliansens förslag 70,-/kvm, räntebidrag 72 % och energibidrag 47 % kvarstår. Majoritetens förslag 90,-/kvm, räntebidrag 75 % och energibidrag 50 %. Votering begärd. Alliansen vann med 5 röster mot Majoritetens 4 röster. Kultur-fritidsnämnden har beslutat enligt Alliansens förslag med 5 röster mot 4. Förslag till beslut, Alliansens förslag 70,-/kvm till Göttorps Bygdegård och Ruskemåala skola i grupp 2. Att till Borstetorps Bygdegård och S:t Sigfrids Intresseförening lämnas inget bidrag. Majoritetens förslag är att Göttorps Bygdegård och Ruskemåla skola i fortsättningen skall klassas som klubblokaler. Att till Borstetorps Bygdegård och S:t Sigfrids Intresseförening lämnas inget bidrag. Votering begärd. Alliansen vann med 5 röster mot Majoritetens 4 röster. Förslag till beslut,

24 Sammanträdesdatum 24 69, forts Alliansens förslag, att en investeringspott för samlingslokaler GR 1 och GR 2 som tillförs ,- kronor/år. Investeringsbidrag med 30 % av godkänd kostnad. Investerings-kostnaden ska godkännas av kulturfritidsnämnden före det att investeringen påbörjas. Pengar som inte används under året förs vidare till kommande år. Majoritetens förslag, Att investeringsbidrag med 30 % godkänd kostnad. Investeringskostnaden skall godkännas av kultur-fritidsnämnden före det att investeringen påbörjas. Kultur-fritidsnämnden beslutade enhälligt, efter viss diskussion att ett investeringsbidrag ska utgå med 30 % av godkänd kostnad. Investeringsbidraget skall godkännas av kultur-fritidsnämnden före det att investeringen påbörjas. Beslutet skall gälla fr o m , under förutsättning att kultur-fritidsnämnden tillförs medel för investeringsbidraget. Förslag till beslut, Alliansens förslag, att möjlighet för nya föreningar att söka bidrag till samlingslokaler, om lokaler och behov finns. Majoritetens förslag, att inga bidrag till ytterligare nya samlingslokaler bör betalas ut. Votering begärd. Alliansen 4 röster och Majoriteten 4 röster. Majoriteten vann, ordförandens röst utslagsgivande. Kultur-fritidsnämnden beslutade således, att bidrag till fler och nya samlingslokaler inte bör utgå.

25 Sammanträdesdatum Dnr 07/44 Simhallen arbetsmiljö Fritidschef Liselott Lindkvist rapporterade från skrivelse från Arbetsmiljöverket, där man ska kartlägga arbetsmiljön i simhallen. Handlingsplan för hur man ska hantera kemikalier m m skall upprättas senast den 1 oktober att notera informationen till dagens protokoll.

26 Sammanträdesdatum Avtal biografen Fritidschef Liselott Lindkvist rapporterade att avtal mellan Nybro kommun, kultur-fritidskontoret, nedan kallad kultur-fritid, och Latific Organization, org nr , nedan kallad hyresgästen har upprättats. Avtalet gäller 1 juli 2007 t o m 30 juni att notera informationen till dagens protokoll. Latific Organization

27 Sammanträdesdatum Dnr 07/45 Ansökan om projektmedel, projektet Nybro kommuns industriarv Kalmar läns museum ansöker om ,- kronor exkl moms att utgöra Regionförbundets del av finansieringen av projektet Nybro kommuns industriarv. Fritidschef Liselott Lindkvist rapporterade att detta redan beviljats i kommunstyrelsens arbetsutskott att notera informationen till dagens protokoll.

28 Sammanträdesdatum Dnr 07/46 Remiss ang plan för barns rättigheter och ungas inflytande i Nybro kommun. _ Kommunfullmäktige beslöt, , som ett svar å motion om Barn 2000-FN:s barnkonvention och vår kommun att uppdra åt samordningsgruppen för ungdomsfrågor att överväga om ett lokalt policydokument för barn- och ungdomsfrågor i Nybro kommun utifrån barnkonventionens perspektiv behöver utarbetas. Ungdomsrådet och samordningsgruppen har tagit för förslag på en plan till detta. Yttrande i denna fråga skall göras senast att förslag till yttrande utsändes till nämnden.

29 Sammanträdesdatum Dnr 07/16 Träff med musikkårerna rapport. Kultur-fritidschef Mikael Sondered rapporterade att arbetsgruppen haft en första träff med musikkårerna. Man diskuterade olika förslag till hur man ska kunna rekrytera nya blåsare till kårerna och att kunna bevara blåsmusiktraditionen i kommunen. att notera informationen till dagens protokoll.

30 Sammanträdesdatum Konstnärsataljéerna i Pukeberg rapport. Kulturchef Mikael Sondered rapporterade att man under sommaren kommer att ha ett samarbete med konstnärer från Litauen. Konstnärsataljéerna i Pukeberg ansöker om 3 000,- kronor för frakt av konstverk. att betala ut ett bidrag på 3 000,- kronor för frakt av konstverk.

31 Sammanträdesdatum Dnr 07/35 Rapporter och anmälningar mars maj Kommunfullmäktiges protokoll, Bevarande av medborgarförslag om byggande av seniorboende på Sveavallen och anläggande av en konstfryst isarena för Nybro Bandy och allmänheten. 2. Kommunstyrelsens arbetsutskott, , aktuella arbetsgivarfrågor. 3. Kommunstyrelsens arbetsutskott, , rekryteringsbehov på tekniska förvaltningen. 4. Polisrapport , nedskräpning bakom Folkets Hus Nybro. 5. Kommunstyrelsens protokoll, , byte av biografutrustning på Folkan i Nybro. 6. Bidragsbeslut från Ungdomsstyrelsen Stöd till förebyggande och främjande ungdomsverksamhet på ,- kronor. 7. Från polismyndigheten i Kalmar län, tillståndsbevis för Valborgsmässofirandet vid Linnéasjön. 8. Kommunstyrelsens arbetsutskott, , tillgång till Geosecma via Internet för personal och berörda politiker. 9. Polisrapport , förundersökning nedlägges ang klotter sporthallen. 10.Kommunfullmäktige , fastställande av bokslut för Kommunfullmäktige , upphandling och finansiering av kylkompressorer till ishallen. 12.Kommunfullmäktige , antagande av tilläggsbudget för Polisrapport , inbrott i förråd på Victoriavallen att notera informationen till dagens protokoll.

32 Sammanträdesdatum Dnr 07/4 Kurser och konferenser 1. Inbjudan och presentation om kulturpolitikens framväxt. Denna kan med fördel användas under en politikerutbildning. 2. Regionförbundets inbjudan till studieförbundens roll i lokal och regional utveckling. Onsdagen den 30 maj 2007 i Oskarshamn. att Bernt Jonsson, Liselott Lindkvist och Bodil Johansson åker till Oskarshamn den 30 maj 2007.

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 1 Plats och tid Gästvillan Orrefors kl 13.00-15.30 Beslutande Markus Lund (s), ordförande Torgny Frööjdh (m), vice ordförande Elsa Pettersson (s) Börje Bäckström (s) Carina Akinder (s)

Läs mer

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 1 Plats och tid Eken, förvaltningshuset, Nybro, klockan 12.30-14.30 Beslutande Markus Lund, ordförande (s) Stig Davidson, vice ordförande (c) Evy Annér (s) Kaj Göransson (s) Karl Längberg

Läs mer

Sammanträdesdatum Sida Kultur/fritidsnämnden 2004-04-21 1(15)

Sammanträdesdatum Sida Kultur/fritidsnämnden 2004-04-21 1(15) VAGGERYDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kultur/fritidsnämnden 2004-04-21 1(15) Plats och tid Skillingehus, Skillingaryd, onsdag 2004-04-21, kl 15.00-17.40 Beslutande Övriga deltagande Daniel Paulsson, fp,

Läs mer

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 512 Plats och tid Eken, förvaltningshuset, Nybro, klockan 12.30-14.20 Beslutande Markus Lund, ordförande (s) Stig Davidson, vice ordförande (c) Evy Annér (s) Kaj Göransson (s) Karl Längberg

Läs mer

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 213 Kommunfullmäktige 2011-06-20

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 213 Kommunfullmäktige 2011-06-20 Sammanträdesdatum 213 Plats och tid Kulturhuset Kristallen, klockan 15.00-19.12 Beslutande Bernt Jonsson, ordförande Nils Grönqvist, 1:e vice ordförande Jan Enarsson, 2:e vice ordförande Inger Rydbrink

Läs mer

r'i't,6, vs ~ ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

r'i't,6, vs ~ ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. TRANAs KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 (23) Sammanträdesdalum Plats och tid Tranås Lawntennisklubbs klubbrum i Tennis-/Badmintonhallen, Bredstorps lp, Tranås kl. 14.00-16.55 Beslutat Per Ulfsbo (fp)

Läs mer

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 74 Kommunstyrelsen 2011-02-28

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 74 Kommunstyrelsen 2011-02-28 Sammanträdesdatum 74 Plats och tid Eken, förvaltningshuset, Nybro, klockan 13.00-16.10 Beslutande Peter Lilja, ordförande (m) Brith-Louise Fagerstrand (s) Kaj Göransson (s) Karl Längberg (s) Anders Lundell

Läs mer

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 1 Plats och tid Förvaltningshuset, Björken, kl 13.00 17.10 Beslutande Hans Dahlström, ordförande (s) Ingegerd Lagercrantz (s) Kerstin Jonsson (s) Mariann Karlsson (v) Karin Helmersson

Läs mer

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 188 Plats och tid Eken, förvaltningshuset, Nybro, klockan 13.00-16.00 Beslutande Övriga deltagande Markus Lund, ordförande (s) Stig Davidson, vice ordförande (c) Evy Annér (s) Kaj Göransson

Läs mer

Kommunalt lån till Slöinge Tennisklubb. Dnr KS 2010-253

Kommunalt lån till Slöinge Tennisklubb. Dnr KS 2010-253 Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsen i Falkenberg 2012-11-06 FALKENBERG 238 Kommunalt lån till Slöinge Tennisklubb. Dnr KS 2010-253 KF Beslut Kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets

Läs mer

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 156 Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-08-17

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 156 Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-08-17 Sammanträdesdatum 156 Tid och plats: Eken, förvaltningshuset, Nybro, klockan 08.30-13.50 Beslutande Inger Rydbrink, ordförande (s) Christina Davidson, vice ordförande (c) Kaj Göransson (s) Jan Enarsson

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Kommunfullmäktige 2012-12-19. Kommunstyrelseförvaltningen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2012-12-17

ANSLAG/BEVIS. Kommunfullmäktige 2012-12-19. Kommunstyrelseförvaltningen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2012-12-17 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(31) 2012-12-17 Plats och tid Folkets Hus, Hallsberg, kl 18.30-20.45 Beslutande 44 ledamöter enligt närvarolista Övriga deltagande Niklas Tiedermann Utses att justera Solveig Eriksson

Läs mer

Tomas Lund (sd) Tj ers för Gudrun Johansson (sd)

Tomas Lund (sd) Tj ers för Gudrun Johansson (sd) Sammanträdesprotokoll 1(25) 2012-04-12 Fritid- och kulturnämnden Plats och tid: Kallingesalen, Stadshuset, Ronneby 09.00-12.30 Beslutande Nils Ingmar Thorell (fp) Claes Diurhuus-Gundersen (m) Håkan Robertsson

Läs mer

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 294 Plats och tid Eken, förvaltningshuset, Nybro, klockan 13.30-15.15 Beslutande Markus Lund, ordförande (s), 134-151, 153-158 Stig Davidson, ordförande (c), 152 Evy Annér (s) Kaj Göransson

Läs mer

Irja Gustavsson (ersättare Ulf Eriksson)

Irja Gustavsson (ersättare Ulf Eriksson) Plats och tid Kommunhusets sammanträdesrum Leja, Lindesberg, kl. 09:00-10:45 ande Anders Larsson (C), ordf. Pär-Ove Lindqvist (M) Bo Bäckman (C) Tuula Marjeta (C) Ulf Eriksson (M), ersättare för Anniette

Läs mer

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 504 Kommunstyrelsen 2010-11-29

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 504 Kommunstyrelsen 2010-11-29 Sammanträdesdatum 504 Plats och tid Eken, förvaltningshuset, Nybro, klockan 13.00-16.40 Beslutande Inger Rydbrink, ordförande (s) Christina Davidson, vice ordförande (c) Evy Annér (s) Kaj Göransson (s)

Läs mer

Monica Marker (M), ordf Bjarne Olsson (S), vice ordf Cecilia Koch Danielsson (FP) tjg ers för Birgith Schelin (C)

Monica Marker (M), ordf Bjarne Olsson (S), vice ordf Cecilia Koch Danielsson (FP) tjg ers för Birgith Schelin (C) Plats och tid Kulturchefens kontor, kl 15.00-16.30 Sida SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(13) Beslutande Ledamöter Monica Marker (M), ordf Bjarne Olsson (S), vice ordf Cecilia Koch Danielsson (FP) tjg ers för Birgith

Läs mer

Bevis Justeringen har tillkännagivits genom anslag på kommunens officiella anslagstavla i förvaltningshuset. Utdragsbestyrkande.

Bevis Justeringen har tillkännagivits genom anslag på kommunens officiella anslagstavla i förvaltningshuset. Utdragsbestyrkande. Sammanträdesdatum 546 Plats och tid Eken, förvaltningshuset, Nybro, klockan 13.00-14.25 Beslutande Markus Lund, ordförande (s) Peter Lilja, vice ordförande (m) Brith-Louise Fagerstrand (s) Kaj Göransson

Läs mer

Christer Pellfolk (frp) Jan-Åke Bredberg, fritidschef Lars Lundkvist, fritidsintendent Marie-Louise Bornholm, förvaltningssekreterare

Christer Pellfolk (frp) Jan-Åke Bredberg, fritidschef Lars Lundkvist, fritidsintendent Marie-Louise Bornholm, förvaltningssekreterare Fritidsnämnden 2001-02-06 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Mörbyrummet, Fritidskontoret, Tuna torg 15, Vallentuna, tisdagen den 6 februari 2001 kl 19.00-21.00 Ray Idermark (m),

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2011-05-03 Sid: 1 Instans Kommunstyrelsen Plats och tid Kommunhuset, Gnosjö, k1 13.00-18.20 Beslutande Arne Ottosson (M) ordförande ---- (C) 1:e vice ordf Markus Kauppinen (S) 2:e vice

Läs mer

Protokoll 2014-04-02

Protokoll 2014-04-02 2014-04-02 Kommunstyrelsen Plats och tid Sammanträdesrum Kumla, 2014-04-02, klockan 17:00 18:35 Beslutande Katarina Hansson (S) Mats Hellgren (M) Annica Moberg (S) Margareta Engman (M) Lennart Eriksson

Läs mer

Lars Rosander, C Åke Nilsson, KD ej 133 Gunilla Aronsson, C Mattias Wärnsberg, S Tomas Söreling, S 130-146 Carola Nilsson, S 147-153

Lars Rosander, C Åke Nilsson, KD ej 133 Gunilla Aronsson, C Mattias Wärnsberg, S Tomas Söreling, S 130-146 Carola Nilsson, S 147-153 Sammanträdesprotokoll 1 (35) Plats och tid Sessionssalen, kommunhuset i Hultsfred kl.8.30-14.30 Beslutande Lars Rosander, C Åke Nilsson, KD ej 133 Gunilla Aronsson, C Mattias Wärnsberg, S Tomas Söreling,

Läs mer

Protokoll 1. Ewa Lindstrand (S) Jan-Christer Jonsson (S), justerare

Protokoll 1. Ewa Lindstrand (S) Jan-Christer Jonsson (S), justerare Protokoll 1 Plats och tid Timrå kommunhus 11:15-11.40 Beslutande Ewa Lindstrand (S) Jan-Christer Jonsson (S) Petra Perlkvist (S) Johanna Bergsten (S) Bengt Nilsson (S) Stefan Dalin (S) Tony Andersson (M)

Läs mer

Kommunledningskontoret, Vallentuna. BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Kommunstyrelsens arbetsutskott

Kommunledningskontoret, Vallentuna. BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Kommunstyrelsens arbetsutskott Kommunstyrelsens arbetsutskott Datum 2005-03-23 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna onsdagen

Läs mer

Göran Lidström, Sekr Karl-Johan Ottosson, kommunchef

Göran Lidström, Sekr Karl-Johan Ottosson, kommunchef VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(84) Plats och tid Förvaltningshuset, Onsdagen den 28 mars 2012, kl. 10.00-18.20 Beslutande Åke Nilsson, ordf. 10.00-15.45 Anita Johansson Ewa Hed Gunilla Prång, ordf. 15.45

Läs mer

473 Kommunstyrelsens ärendelista. 474 Vallonbygden rapporterar. 476 Investeringsplan uppföljning. 477 Investeringsförslag för gång- och cykelvägar

473 Kommunstyrelsens ärendelista. 474 Vallonbygden rapporterar. 476 Investeringsplan uppföljning. 477 Investeringsförslag för gång- och cykelvägar 2010-10-04 Paragrafer 473 Kommunstyrelsens ärendelista 474 Vallonbygden rapporterar 475 Underhållsplan affärsområde förvaltade fastigheter Vallonbygden 476 Investeringsplan uppföljning 477 Investeringsförslag

Läs mer

Kommunstyrelsen. Eva Kullenberg (FP) Bengt Sävström. Eiwor Zetterlund (S) Lars-Olle Tuvesson (S)

Kommunstyrelsen. Eva Kullenberg (FP) Bengt Sävström. Eiwor Zetterlund (S) Lars-Olle Tuvesson (S) Plats och tid: Stadshuset, Sammanträdesrum 429, 2010-10-06 klockan 13:30 14.00 Beslutande: Lennart Engström (KD) BrittMarie Hansson (S) Rune Johansson (M) tjg.ers för Åsa Herbst (M) Sven-Ingvar Borgquist

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 2009-04-08

Sammanträdesprotokoll 2009-04-08 Sammanträdesprotokoll 2009-04-08 Kommunstyrelsen Plats och tid Kumlarummet, 2009-04-08, klockan 16:00-18:20 Beslutande Lennart Eriksson (S) Elisabeth Berglund (V) Annica Eriksson (S) Torbjörn Ahlin (C)

Läs mer

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40)

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40) SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40) Paragrafer 79-103 Plats och tid ande Stadshuset, Säfflesalen kl. 19.00-22.50 ( 96 har justerats omedelbart) Enligt bifogad närvarolista Tjänstgörande - - ersättare Övriga

Läs mer

2011-08-23. Beslut Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen tillstyrka kommunfullmäktige besluta

2011-08-23. Beslut Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen tillstyrka kommunfullmäktige besluta Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg 2011-08-23 FALKENBERG 233 Redovisning av uppdrag former för stöd till idrottsanläggningar. Dnr KS 2011-316 KS, KF

Läs mer