GLOBALA MEDLEMSTEAMET

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "GLOBALA MEDLEMSTEAMET"

Transkript

1 Lions Clubs International GLOBALA MEDLEMSTEAMET RESURS-HANDBOK GMTRG2015.SW

2 Välkommen till Lions Clubs Internationals globala medlemsteam (GMT). Din post i GMT är mycket viktig för lionklubbarnas framgångar och vitalitet i ditt område. Det är en utmanande post, men den är mycket berikande. Dina framgångar att vara mentor för och motivera ditt team och lionklubbarna gör din hemort till en bättre plats. Som medlem i GMT anses du ha god kännedom om LCI:s medlemsprogram och policyer, vara en effektiv mentor, en som kan motivera och mest av allt en ledare. Innehållet i den här handboken är till god hjälp på din nya post. Medlemmar av GMT och globala ledarskapsteamet (GLT) har ett nära samarbete med varandra. En bra samarbetsrelation mellan medlemmarna av de båda teamen på global, multipeldistriktsoch distriktsnivå är mycket viktig för att engagera medlemmar både lokalt och globalt. Medlemmar i GMT och GLT - i samarbete - är en modell för framgång och styrka och ett sätt att utveckla medlemmar och nya klubbar genom service och engagemang för lionklubbar överallt. Ta dig tid att gå igenom den här handboken. Om du har frågor eller kommentarer om den här publikationen eller din post, kontakta LCI:s GMT-personal. Membership Development Division Lions Clubs International Den här handboken är mest effektiv när den används som en elektronisk publikation och om du är uppkopplad till Internet. Använd länkarna här för att visa/ladda ner material och resurser som rekommenderas generellt. i

3 Innehåll Välkommen i GMT översikt och struktur 1 Bakgrund 1 GMT-översikt 1 Från global nivå till distriktsnivå 2 Verkställande råd 3 GMT internationella koordinator 3 Internationell familje- och kvinnokoordinator 3 Konstitutionella områdesledare 3 Områdesledare 3 Rådgivare inom speciella områden 3 Multipeldistrikt, distrikt/enkeldistrikt 4 Syfte, målsättningar och ansvarsområden 5 Teamet för medlemstillväxt och nyklubbildning 6 Teamet för klubbframgångar 6 Region- och zonordförande 6 Intresseanmälan från ny medlem/formulär för intresseanmälan från 7 potentiella medlemmar Samarbete: GMT och GLT 7 Kommunikation 8 Resurser för globala medlemsteamet 9 Medlemsrapporter 9 Nya medlemmar och nya klubbar 10 Webbsidan för globala medlemsteamet 11 Handlingsplaner för medlemskap 12 ii

4 Översikt och struktur för globala medlemsteamet Bakgrund Aktiva och nöjda medlemmar är mycket viktiga för alla serviceorganisationers framgångar. Ett effektivt globalt medlemsteam (GMT) kommer att tillhandahålla den vision, vägledning och motivation som krävs för att Lions Clubs International ska kunna fortsätta att utföra sin uppgift att tillhandahålla hjälpinsatser av hög kvalitet runtom i världen. Bra ledare är en viktig komponent för en effektiv organisation. Det globala ledarskapsteamet (GLT) utvecklades för att arbeta parallellt inom sina specialområden och stödja GMT. GLT fokuserar speciellt på och stödjer ledarutveckling, vilket är mycket viktigt för framgång för LCI:s alla program och för hela organisationens framtid. Medlemmar av GMT och GLT samarbetar för att identifiera, utveckla och uppmuntra möjligheter för nuvarande och framtida lionledare, och utveckla medlemmarna genom service. GMT-översikt GMT-strukturen, som har företrädare både på global, multipeldistrikts- och distriktsnivå, ger en omfattande plattform för att utveckla medlemmarna att stödja Lions engagemang för service. Genom att ta hänsyn till historiska data, unika geografiska och kulturella egenskaper, och använda LCI:s resurser och initiativ är GMT:s medlemmar redo att hjälpa till att uppfylla världens hjälpbehov genom: Mentorskap, utbildning och uppmuntran, Stöd för medlemsutvecklingsinitiativ, Att finna nya klubbutvecklingsmöjligheter, Att se och ge assistans till distrikt med problem och deras klubbar. GMT är ett verktyg för kommunikation, motivation och utbildning, samt stimulans för visioner, planering och uthållighet. 1

5 Från global nivå till distriktsnivå Globala medlemsteamet och globala ledarskapsteamet arbetar parallellt för att öka antalet medlemmar och förbättra ledarskapsutvecklingen. De två strukturerna är sammankopplade och samordnas på internationell nivå av ett verkställande råd. GMT tjänar vissa konstitutionella eller geografiska områden. GMT/GLT-utnämningar är på tre år för att medge en ordentlig analys av områdets behov samt utveckling och införande av behovsbaserade program. Alla GMT/GLTledare granskas varje år och utnämningen bekräftas eller upphör baserat på prestationer. GMT:s struktur återspeglar i allmänhet GLT:s för att möjliggöra effektivt samarbete. I vissa områden kommer emellertid en kvalificerad medlem att vara både GMT- och GLT-representant. 2

6 Verkställande rådet GMT/GLT:s verkställande råd består av: Internationella presidenten som ordförande, Första internationella vicepresidenten som kontaktperson mot GMT, Andra internationella vicepresidenten som kontaktperson mot GLT, Ordförande från medlemsutvecklingskommittén, ledarskapskommittén och kommittén för distrikt- och klubbservice, En utsedd internationell GMT-koordinator, En utsedd internationell GLT-koordinator, En utsedd internationell familje- och kvinnokoordinator LCI:s verkställande administratörer. GMT internationella koordinator GMT:s internationella koordinator är en utsedd medlem av GMT:s/GLT:s verkställande råd, som tjänar som fungerande kontakt mellan första vicepresidenten och GMT:s globala struktur. GMT:s internationella koordinator rapporterar till verkställande tjänstemän, stödjer GMT:s konstitutionella områdesledare, bedömer och prioriterar områdesbehov, uppmuntrar GMT:s områdesledare och rådgivare och representerar GMT på olika medlemsmöten och evenemang runtom i världen. Han/hon samarbetar med personalen på LCI:s Membership Development Division för att uppmuntra till att uppfylla GMT:s mål och syften. Internationell familje- och kvinnokoordinator Internationella familje- och kvinnokoordinatorn kommer att samarbeta med internationella GMT- och GLTkoordinatorer och stödja särskilda kvinno- och familjekommittéer enligt anvisningar från internationella presidenten och distrikts- och multipeldistriktsspecialister. Konstitutionella områdesledare, vice konstitutionella områdesledare, områdesledare och speciella områdesrådgivare GMT-områdesledare är strategiskt placerade för att effektivt utvärdera medlemsmöjligheter och problem i Lions konstitutionella områden. Varje konstitutionellt område representeras av en konstitutionell områdesledare och ett team med områdesledare för att ge bra täckning av en geografisk region. I vissa fall utses även en vice konstitutionell områdesledare eller speciell områdesrådgivare för att ta itu med behoven i specifika länder eller kulturer, samt för avlägsna platser. GMT och GLT har samma antal konstitutionella områdesledare, som arbetar i samma geografiska område, vilket gör att de kan samordna insatser och samarbeta på bästa sätt. GMT:s konstitutionella områdesledare utses av internationella presidenten i samråd med första och andra internationella vicepresidenterna. Områdesledare för GMT och GLT har ett ett visst antal multipeldistrikt/distrikt/enkeldistrikt som de ska stödja. Områdesledarna för både GMT och GLT samarbetar fortlöpande för att kunna arbeta effektivt med områdets behov och möjligheter. GMT:s områdesledare utses av internationella presidenten i samråd med första och andra internationella vicepresidenterna samt konstitutionella områdets ledare. Speciella områdesrådgivare - I vissa konstitutionella områden har man tillsatt speciella områdesrådgivare för GMT/GLT för att hjälpa till med medlems-/ledarskapsinitiativ i avlägsna eller speciella regioner. Rådgivarna samarbetar med områdesledarna för att kommunicera ut särskilda trender och behov, samt ge stöd för lokala områden. 3

7 Multipeldistrikts, distrikts/enkeldistrikts GMT: MD GMT Guvernörsrådsordförande MD:s GMT-koordinator* Teamet för medlemstillväxt och nyklubbildning Teamet för klubbframgångar Distriktets GMT Distriktsguvernör (DG) Första vice distriktsguvernör (första VDG) (medlemskontakter) Andra vice distriktsguvernör (andra VDG) (ledarkontakter) Distriktets GMT-koordinator Teamet för medlemstillväxt och nyklubbildning Teamet för klubbframgångar Region-/zonordförande GMT är aktivt på både multipeldistrikts- och distriktsnivå. Multipeldistriktets GMT består av guvernörsrådsordföranden, en MD GMT-koordinator - tillsatt av guvernörsrådsordförande med godkännande av GMT:s områdesledare, medlemmar av MD:s team för medlemsoch ny klubbtillväxt och medlemmar av MD:s team för klubbframgångar som tillsätts genom samarbete med guvernörsrådsordföranden och MD GMT-koordinator för att stödja specifika medlemsinitiativ och -program. Från och med ska posterna GMT och GLT multipeldistriktskoordinator endast användas i de multipeldistrikt som tillhör ett GMT-/GLT-område eller ett specialområde som består av två eller fler multipeldistrikt. I multipeldistrikten tilldelade ett GMT-/GLT-område eller specialområde som består av färre än två multipeldistrikt, ska GMT-/GLT-områdesledare eller GMT-/GLT-specifika områdesrådgivare ikläda sig gällande ansvarsområden på multipeldistriktsnivå. Distriktets GMT består av DG, första VDG som fungerar som medlemskontakt för DG och GMT-koordinator, andra VDG som fungerar som ledarkontakt för DG och GLT-koordinator, distriktets GMT-koordinator tillsatt av DG-teamet i samarbete med och med godkännande av MD GMT-koordinator eller områdesledare, medlemmar av distriktets team för medlems- och ny klubbtillväxt och medlemmar av distriktets team för klubbframgångar som tillsätts genom samarbete med DG-teamet distriktets GMT-koordinator för att stödja specifika medlemsinitiativ och -program, samt chartra nya klubbar, samt region- och zonordförande. * om tillämpligt 4

8 Mål, syften och ansvarsområden Trots att GMT består av ledare på olika nivåer, är målen och syftena alltid desamma. Upprätthålla kunskapen och förståelsen för medlemsdata och trender samt unika geografiska och kulturella egenskaper. Betona kommunikation, vision, planering och samarbete Finna och främja servicemöjligheter Identifiera platser för ny klubbutveckling och marknadsföra nya charterklubbar. Hjälpa till att utveckla och genomföra mål och strategiska planer för medlemskap Uppmuntra alla distrikt att bilda minst en ny klubb varje verksamhetsår. Uppmuntra distrikt att bistå klubbar att få nöjda medlemmar och uppmuntra klubbens medlemmar att bjuda in minst en ny medlem per verksamhetsår Känna igen och berätta om framgångsrika medlemsstrategier Känna till och marknadsföra LCI:s initiativ och medlemsutvecklingsresurser. 5

9 Teamet för medlemstillväxt och nyklubbildning Multipeldistriktets och distriktets GMT-koordinatorer upprättar och får stöd av två team teamet för medlemstillväxt och nyklubbildning och teamet för klubbframgångar. Lionmedlemmar tillsatta i dessa team tjänar som specialister för specifika områden inom medlemsutveckling och tjänar under en treårig ämbetsperiod som sammanfaller med nuvarande GMT:s treårsperiod. Ansvarsområden för specialister i teamet för medlemstillväxt och nyklubbildning: Identifiera möjligheter att bygga nya klubbar, Uppmuntra till kontakt med nya medlemmar, Främja användningen av: Klubbens excellensprocess (CEP) Planritning för en starkare klubb Din klubb på ditt sätt Främja resurser/program bland klubbarna. Teamet för klubbframgångar Ansvarsområden för specialister i teamet för klubbframgångar innefattar: Engagera lionmedlemmar i serviceprojekt och identifiera nya servicemöjligheter. Främja rapportering av serviceaktiviteter. Uppmuntra användning av Handbok för nöjda medlemmar. Stöd klubbar som har deltagit i Klubbens excellensprocess (CEP) och Planritning för en starkare klubb. Främja väl fungerande klubbar som behåller och engagerar medlemmar, samt hjälpa till att återuppbygga problemklubbar. Främja resurser/program bland klubbarna. Specialisttyper anges och tillsätts av multipeldistriktets eller distriktets GMT baserat på behov och möjligheter i multipeldistriktet eller distriktet samt lionmedlemmarnas expertis och intressen. Specialister införs i LCI:s databas av multipeldistriktet eller distriktet via MyLCI. Region- och zonordförande Ansvarsområden för region- och zonordförande innefattar: Främja medlemsresurser bland klubbarna, Främja och identifiera klubbar som vill delta i Klubbens excellensprocess (CEP), Säkerställa att klubbarnas medlemsordförande känner till sin roll och sina ansvarsområden, Finna samhällen där man kan bilda nya klubbar, Betona betydelsen av att engagera medlemmarna i nya och befintliga serviceprojekt, Uppmuntra klubbar att sammanställa en plan för medlemstillväxt och främja deras aktiviteter på hemorten, Kommunicera behov av medlemsutveckling och framgångsrika strategier till de övriga medlemmarna i distriktets GMT. 6

10 Intresseanmälan från ny medlem Formulär för intresseanmälan från potentiella medlemmar Ett Formulär för potentiella medlemmar finns på LCI:s webbplats för att uppmuntra intresserade att skicka in sin kontaktinformation till LCI för uppföljning. LCI förlitar sig på din hjälp att kontakta de potentiella medlemmarna. När du får e-post, skicka förfrågningarna för uppföljning så att de blir hanterade. Informera LCI om de potentiella medlemmarna bjuds in att bli med i klubben. Om det inte finns en klubb på den potentiella medlemmens hemort är det ett ypperligt tillfälle att diskutera om man ska starta en ny klubb medan intresset är stort. Dessutom kommer potentiella medlemmar som fyller i formuläret på webbplatsen att få ett e-postsvar med ett tack för deras förfrågan och upplysning om att de kommer att kontaktas av en lokal lionledare på hemorten. Lions Clubs Internationals ser med spänning fram emot möjligheten att välkomna potentiella medlemmar. Om du har frågor om förfrågningar från potentiella medlemmar kan du kontakta oss via Samarbete: GMT och GLT Både medlemstillväxt och ledarskap är mycket viktiga för vår fortsatta förmåga att som lionmedlemmar tillhandahålla den samhällsservice som behövs i vår strävan att uppfylla vårt mål, Vi tjäna. Av den anledningen upprättades det globala medlemsteamet och det globala ledarskapsteamet. Tillsammans har dessa två team fyra grundläggande mål: Fortsatt medlemstillväxt Startande av nya klubbar Förbättrad klubbframgång Förbättrad ledarskapskvalitet Även om GMT och GLT är två oberoende team kan den positiva effekten av var och en av dem bara maximeras genom samarbete. GMT har ansvar för medlemsutveckling genom nya medlemmar, nya klubbar och uppmuntrar till klubbframgång för att förbättra retentionen. GLT letar upp potentiella nya lionledare och uppmuntrar deras utveckling, samtidigt som man försöker förbättra kvaliteten på vårt ledarskap för att optimera prestationen och vår organisations framgång genom att erbjuda relevanta utbildnings- och utvecklingsprogram. Genom effektivt samarbete är det övergripande resultatet av samarbetet större än summan av dess delar. 7

11 Kommunikation Kontinuerlig kommunikation är nödvändig för att GMT ska lyckas. Med betoning på grupparbete och samarbete krävs interaktion mellan många olika lionmedlemmar för att uppfylla GMT:s mål. De mest effektiva medlemmarna i GMT utbyter information om mål, handlingsplaner och specifika uppgifter, inklusive det som ska göras, hur det ska göras, vem som ska göra det, vilka resurser som krävs, fastställda tidsramar osv. GMT-insatser som utförs utan effektiv kommunikation gör att målen oftast inte uppnås. MD:s och distriktets GMT-team ska kommunicera regelbundet för att säkerställa att alla teammedlemmar fortsätter att fokusera på att nå de uppsatta målen. Mål ska bestämmas tillsammans och alla teammedlemmar ska till fullo stödja och engagera sig för att genomföra handlingsplanen(erna) som teamet tar fram. Teamdiskussioner kan ske personligen, per telefon, eller via nätet, enligt vad teammedlemmarna bestämmer. Oberoende av metod måste den här regelbundna kommunikationen ske för att vara till nytta för teamet och MD/distriktet. Distriktets GMT-koordinator kommunicerar med MD:s GMT-koordinator, eller om det är ett enkeldistrikt, GMTområdesledaren. Kommunikationsmetod och frekvens fastställs av MD:s GMT, GMT-områdesledare eller specialområdesrådgivaren. Detta informationsutbyte är avgörande för att upprätthålla aktuell kunskap om program, prioriteringar och resurser. MD:s GMT-koordinator och/eller GMT-områdesledaren kan ge vägledning, hjälpa till att lösa problem och identifiera alternativ för att ta itu med dessa problem samt dela med sig av bra arbetsätt som använts inom andra områden. Många olika ämnen bör diskuteras, bl.a: Mål för MD:s GMT och i även mål för distriktets GMT (de bör relatera till varandra), MD:s och distriktets handlingsplaner, Statusrapporter Medlemsutvecklingsprograms och resursinformation, Specifika utmaningar och möjligheter GMT:s bästa arbetssätt, Motivation och inspiration Framsteg mot att uppnå målen GMT-områdesledarna ansvarar för att rapportera framsteg till din konstitutionella GMT-områdesledare och till LCI, och det är viktigt att hela tiden berätta om medlemsaktiviteter och initiativ, vilka resultat som uppnås och vilka hinder som behöver övervinnas. På så sätt kan GMT och LCI samarbeta för att tillhandahålla de verktyg och resurser som behövs för att uppfylla behoven inom varje område allt för att förbättra den övergripande kvaliteten bland Lions medlemmar så att vi kan fortsätta att effektivt tillhandahålla hjälpinsatser på våra hemorter. Er kommunikation behöver förstås inte vara begränsad till det som tagits upp ovan. Eftersom samarbetet med GLT är viktigt, bör era motsvarande tjänstemän i GLT inkluderas i er kommunikationscirkel. Andra lionmedlemmar, till exempel tidigare ledare, nuvarande ledare och engagerade och hängivna medlemmar kan också tillhandahålla värdefull information som underlättar GMT:s insatser. Genom att upprätthålla en öppen kommunikation tar ni vara på varje möjlighet att främja ledarskap av hög kvalitet - man vet aldrig varifrån nästa goda idé kommer ifrån. 8

12 Resurser för globala medlemsteamet Medlemsrapporter GMT använder ett flertal resurser för att ha uppdaterad och korrekt kunskap om medlemsinitiativ och statistisk information. Dessa resurser finns på LCI:s webbplats, tack vare ett flertal olika medlemsrapporter, och på sistone genom MyLCI. Medlemsrapporter innefattar, men är inte begränsade till: Cumulative-rapport månads- och veckovis, Registerrapport Rapport över klubbar som ej inrapporterat sina klubbtjänstemän Sammanställning av medlemmar Månatlig framstegsrapport avseende medlemskap Femårig medlemstrendrapport - årlig Många av resurserna för GMT är också allmänt tillgängliga för lionmedlemmarna. GMT bör kontinuerligt främja befintliga resurser, och leta efter nya och innovativa initiativ och framgångsrika erfarenheter från distrikt och klubbar i deras områden. Att dela kunskap och erfarenheter är en viktig komponent för framgångsrik medlemsutveckling och en av de viktiga ansvarsområdena för GMT. Ett urval medlemsrapporter kan lätt hittas på LCI:s webbplats: > My LCI > Resurser (anges av den blå pilen) Siffror berättar historier. Leta efter historier som dyker upp om klubbar. Uppmuntra GMT-koordinatorer att använda medlemsrapporter och att samarbeta med klubbtjänstemän och använd de historier som siffrorna berättar. 9

13 Nya medlemmar och nya klubbar På LCI:s webbplats finns information om medlemsutveckling. Där finns information om: Nya medlemmar Starta en ny klubb Inbjuda medlemmar Globala medlemsteamet Stärka medlemmarna Utmärkelser Medlemsförmåner Presidentens tema 10

14 Webbsidan för globala medlemsteamet Från Lions webbplats kan du få tillgång till webbsidan för globala medlemsteamet. 11

15 Handlingsplaner för medlemskap Medlemshandlingsplaner ska vara i linje med MD:s/distriktets medlemsmål och teamets analys av medlemsdata. Kom ihåg att gå igenom fjolårets medlemsmål och -resultat. Identifiera framgångsrika mål och strategier, sådana som kräver mer tid för att resultat ska uppnås och sådana som inte gett förväntade resultat. Nya mål ska fokusera på service och engagemang med särskild inriktning på att bilda och stödja nya klubbar. Data att tänka på innefattar: Gå igenom service- och medlemsmål som etablerats och resultat från föregående år. Gå igenom Kumulativa medlemskap och Klubbsammanfattningsrapport Gå igenom rapporten Bedömning av klubbstatus Gå igenom LCI:s befintliga material/resurser som hjälper till att dra nytta av styrkor vad gäller hjälpinsatser och medlemstillväxt samt tar itu med problem Hitta klubbar för Klubbens excellensprocess (CEP) Gå till Internationella presidentens tema Gå till Globala servicekampanjer Utvärdera befintliga och potentiella PR-initiativ Målen bör vara specifika, mätbara, kräva handling, realistiska och tidsbundna. När ett mål är specifikt är det lättare att bestämma om/när målet har uppnåtts. Om målet är mätbart kan framsteg mot uppnåendet markeras. Om man kan agera för målet har distriktets medlemmar befogenhet och/eller resurser för att uppnå målen. Efter att ha gått igenom medlemsdata, fyll i följande: Baserat på analysen av medlemsdata ser vi att distriktets starka sidor är: o Baserat på analysen av medlemsdata ser vi att distriktets svaga sidor är: Våra mål med tanke på våra starka och svaga sidor är: 12

16 GMTRG2015 SW

MULTIPELDISTRIKTSKOORDINATOR ANSÖKNINGSPAKET

MULTIPELDISTRIKTSKOORDINATOR ANSÖKNINGSPAKET MULTIPELDISTRIKTSKOORDINATOR ANSÖKNINGSPAKET De medlemmar som uppfyller kraven för GMT multipeldistriktskoordinator kan utnämnas till denna post. Be kandidaterna ta del av ansvarsområdena och kvalifikationerna,

Läs mer

DISTRIKTSKOORDINATOR ANSÖKNINGSPAKET

DISTRIKTSKOORDINATOR ANSÖKNINGSPAKET DISTRIKTSKOORDINATOR ANSÖKNINGSPAKET De medlemmar som uppfyller kraven för GMT distriktskoordinator kan utnämnas till denna post. Be kandidaterna ta del av ansvarsområdena och kvalifikationerna, fylla

Läs mer

DISTRIKTSKOORDINATOR ANSÖKNINGSPAKET

DISTRIKTSKOORDINATOR ANSÖKNINGSPAKET DISTRIKTSKOORDINATOR ANSÖKNINGSPAKET De medlemmar som uppfyller kraven för distriktets jubileumskoordinator kan utnämnas till denna post. Be kandidaterna att ta del av ansvarsområdena och kvalifikationerna,

Läs mer

MULTIPELDISTRIKTSKOORDINATOR ANSÖKNINGSPAKET

MULTIPELDISTRIKTSKOORDINATOR ANSÖKNINGSPAKET MULTIPELDISTRIKTSKOORDINATOR ANSÖKNINGSPAKET De medlemmar som uppfyller kraven (sidan 3) för GLT-multipeldistriktskoordinator kan utnämnas till denna post. Kandidaterna ska ta del av ansvarsområdena och

Läs mer

DISTRIKTSKOORDINATOR ANSÖKNINGSPAKET

DISTRIKTSKOORDINATOR ANSÖKNINGSPAKET DISTRIKTSKOORDINATOR ANSÖKNINGSPAKET De medlemmar som uppfyller kraven (sidan 2) för GLT-distriktskoordinator kan utnämnas till denna post. Kandidaterna ska ta del av ansvarsområdena och kvalifikationerna,

Läs mer

DISTRIKTSGUVERNÖRENS TEAM

DISTRIKTSGUVERNÖRENS TEAM Kapitel 1 DISTRIKTSGUVERNÖRENS TEAM I dagens snabbt föränderliga värld måste medlemmarna förena familj, arbete och frivilliginsatser. Med anledning av att distriktsguvernörens roll är komplex och krävande

Läs mer

MULTIPELDISTRIKTSKOORDINATOR ANSÖKNINGSPAKET

MULTIPELDISTRIKTSKOORDINATOR ANSÖKNINGSPAKET MULTIPELDISTRIKTSKOORDINATOR ANSÖKNINGSPAKET De medlemmar som uppfyller kraven för multipeldistriktets jubileumskoordinator kan utnämnas till denna post. Be kandidaterna ta del av ansvarsområdena och kvalifikationerna,

Läs mer

PLANRITNING FÖR EN STARKARE KLUBB

PLANRITNING FÖR EN STARKARE KLUBB PLANRITNING FÖR EN STARKARE KLUBB PLANRITNING FÖR EN STARKARE KLUBB Det är ingen hemlighet. De mest effektiva lionklubbarna identifierar regelbundet sätt för att utöka effekten av deras humanitära service,

Läs mer

Onlineutbildning för andra vice distriktsguvernör

Onlineutbildning för andra vice distriktsguvernör Onlineutbildning för andra vice distriktsguvernör Arbetsbok sdf Välkommen till onlineutbildningen för andra vice distriktsguvernör! Gratulerar till att du har valts till andra vice distriktsguvernör. Den

Läs mer

CHAPTER XIV LEDARUTVECKLING. I enlighet med den internationella styrelsens uppdrag är det vår uppgift att förbättra lionmedlemmarnas ledarfärdigheter.

CHAPTER XIV LEDARUTVECKLING. I enlighet med den internationella styrelsens uppdrag är det vår uppgift att förbättra lionmedlemmarnas ledarfärdigheter. CHAPTER XIV LEDARUTVECKLING A. LEDARUTVECKLINGSPROGRAM 1. Uppgift 2. Mål I enlighet med den internationella styrelsens uppdrag är det vår uppgift att förbättra lionmedlemmarnas ledarfärdigheter. a. Att

Läs mer

Globala medlemsteamet. Bjuda in för att göra skillnad - verksamhetsplan Januari 2016 till januari 2018

Globala medlemsteamet. Bjuda in för att göra skillnad - verksamhetsplan Januari 2016 till januari 2018 Globala medlemsteamet Bjuda in för att göra skillnad - verksamhetsplan Januari 2016 till januari 2018 Innehåll Inledning: Varför nu - vår strategi Ledarstruktur Utbildning Syften och målsättning Bjuda

Läs mer

Klubbens excellensprocess Lite Deltagarhandbok

Klubbens excellensprocess Lite Deltagarhandbok CLUB EXCELLENCE Lite Klubbens excellensprocess Lite Deltagarhandbok PROCESS Bästa deltagare, Lions Clubs International gläds över att er klubb kommer att delta i klubbens excellensprocess (CEP) Lite. CEP

Läs mer

DET INTERNATIONELLA HUVUDKONTORET

DET INTERNATIONELLA HUVUDKONTORET Kapitel 2 DET INTERNATIONELLA HUVUDKONTORET Det internationella huvudkontoret är en viktig resurs för alla lionmedlemmar. All personal vid det internationella huvudkontoret är redo att ge distriktsguvernörerna

Läs mer

Distriktets mål och handlingsplaner Information om att skicka in mål

Distriktets mål och handlingsplaner Information om att skicka in mål Under perioden november 2016 och 30 april 2017 kommer första vice distriktsguvernörer/dg Elect att: Fastställa distriktets mål och handlingsplaner. o Första vice distriktsguvernör/dg Elect kommer att fastställa

Läs mer

Mötesformat för möten i distriktsguvernörens rådgivande kommitté. också kända som zonmöten

Mötesformat för möten i distriktsguvernörens rådgivande kommitté. också kända som zonmöten Mötesformat för möten i distriktsguvernörens rådgivande kommitté också kända som zonmöten Möten i distriktsguvernörens rådgivande kommitté, eller zonmöten, anses ofta vara de viktigaste mötena för klubbtjänstemän

Läs mer

Dream Achiever - utmärkelser för drömprestationer Vanliga frågor

Dream Achiever - utmärkelser för drömprestationer Vanliga frågor 1. Hur många modeller för att samla poäng finns det? Det finns två modeller för att samla poäng, Spår A och Spår B, baserat på medlemstrenderna i ditt distrikt. Varje distrikt har tilldelats antingen spår

Läs mer

Zonordförande Utbildning på egen hand

Zonordförande Utbildning på egen hand Zonordförande Utbildning på egen hand Avsnitt 2: Zonordföranden som administrativ tjänsteman i zonen ARBETSBOK I detta avsnitt kommer vi fokusera på zonordförandens roll som administrativ tjänsteman i

Läs mer

Klubbens excellensprocess Lite Handbok för klubbkoordinator

Klubbens excellensprocess Lite Handbok för klubbkoordinator Klubbens excellensprocess Lite Handbok för klubbkoordinator Till klubbens CEP-koordinator: Lions Clubs International gläds över att er klubb kommer att delta i klubbens excellensprocess (CEP) Lite. CEP

Läs mer

INFORMATIONSTEKNOLOGI

INFORMATIONSTEKNOLOGI Kapitel 7 INFORMATIONSTEKNOLOGI Allmän information Information Technology Division är i första hand en service- och produktionsdivision. Divisionens syfte är att tillhandahålla tekniska tjänster som effektiviserar

Läs mer

HANDBOK FÖR SPECIALIST

HANDBOK FÖR SPECIALIST HANDBOK FÖR SPECIALIST för lionklubbar vid högskolor och universitet En handbok för distriktets och multipeldistriktets specialister för lionklubbar vid högskolor och universitet Innehåll Om lionklubbar

Läs mer

Denna arbetsbok har utformats för att leda dig och klubbens medlemmar genom ett antal steg som hjälper er att upptäcka nya sätt att förbättra

Denna arbetsbok har utformats för att leda dig och klubbens medlemmar genom ett antal steg som hjälper er att upptäcka nya sätt att förbättra Denna arbetsbok har utformats för att leda dig och klubbens medlemmar genom ett antal steg som hjälper er att upptäcka nya sätt att förbättra klubbens verksamhet. Innehåll Om vi inte förändrar oss, växer

Läs mer

DISTRIKTGUVERNÖRENS TEAM

DISTRIKTGUVERNÖRENS TEAM Innehåll 2015-2016 I. DISTRIKTGUVERNÖRENS TEAM Distriktsguvernör... I-1 Första vice distriktsguvernör... I-2 Andra vice distriktsguvernör... I-4 Ett effektivt distriktsguvernörens team... I-5 II. DET INTERNATIONELLA

Läs mer

LIONS MENTOR- PROGRAM

LIONS MENTOR- PROGRAM LIONS MENTOR- PROGRAM Avancerad mentorguide INNEHÅLLSFÖRTECKNING Inledning Till adepten 3 Till mentorn 4 Lions mentorprogram Grundläggande mentorprogram 5 Avancerat mentorprogram 5 Om mentorskap Framgångsrikt

Läs mer

GLOBALA MEDLEMSTEAMET

GLOBALA MEDLEMSTEAMET Lins Clubs Internatinal GLOBALA MEDLEMSTEAMET RESURSHANDBOK Välkmmen till Lins Clubs Internatinals glbala medlemsteam (GMT). Din pst i GMT är mycket viktig för linklubbarnas framgångar ch vitalitet i ditt

Läs mer

KLUBBFILIAL VÄGLEDNING

KLUBBFILIAL VÄGLEDNING KLUBBFILIAL VÄGLEDNING Varför bilda klubbfilialer? En klubbfilial gör det möjligt för en liten grupp människor att bilda en lionklubb och de kan snabbt börja göra insatser på sin hemort. Medlemmarna i

Läs mer

Zon- ordförande- handbok 2015-2016 Svenska

Zon- ordförande- handbok 2015-2016 Svenska Zon- ordförande- handbok 2015-2016 Svenska DA-100.SW Lions Clubs International Syften Att organisera, chartra och ha tillsyn över serviceklubbar under namnet Lions Clubs. Att samordna lionklubbarnas aktiviteter

Läs mer

Leda genom hjälpinsatser Bjuda in för att göra skillnad Kontakt med det lokala samhället

Leda genom hjälpinsatser Bjuda in för att göra skillnad Kontakt med det lokala samhället Klubbens planeringsguide om hundraårsjubileet Leda genom hjälpinsatser Bjuda in för att göra skillnad Kontakt med det lokala samhället Var med i hundraårsfirandet! Hundraårsjubileet samlar Lions medlemmar

Läs mer

SAMMANFATTNING AV DEN INTERNATIONELLA STYRELSENS BESLUT SYDNEY, AUSTRALIEN 23-27 JUNI 2010

SAMMANFATTNING AV DEN INTERNATIONELLA STYRELSENS BESLUT SYDNEY, AUSTRALIEN 23-27 JUNI 2010 SAMMANFATTNING AV DEN INTERNATIONELLA STYRELSENS BESLUT SYDNEY, AUSTRALIEN 23-27 JUNI 2010 REVISIONSKOMMITTÉN 1. Granskade donationsprocessen i Mumbai, Indien. 2. Granskade revisionsplanering med Grant

Läs mer

Handbok för distriktsguvernörens team

Handbok för distriktsguvernörens team Handbok för distriktsguvernörens team Träder i kraft juli 2015 Svenska Förord Framgångarna för Lions Clubs International är till stor del beroende på effektiviteten bland våra ledare på alla nivåer i organisationen.

Läs mer

SAMMANFATTNING AV DEN INTERNATIONELLA STYRELSENS BESLUT CARY, NORTH CAROLINA, USA 16-21 APRIL 2011

SAMMANFATTNING AV DEN INTERNATIONELLA STYRELSENS BESLUT CARY, NORTH CAROLINA, USA 16-21 APRIL 2011 SAMMANFATTNING AV DEN INTERNATIONELLA STYRELSENS BESLUT CARY, NORTH CAROLINA, USA 16-21 APRIL 2011 1. Fukuoka, Japan, valdes till platsen för den internationella kongressen 2016. REVISIONSKOMMITTÉN 1.

Läs mer

Klubbens excellensprocess Pro. Vägledning för instruktören

Klubbens excellensprocess Pro. Vägledning för instruktören CLUB EXCELLENCE PRO Klubbens excellensprocess Pro Vägledning för instruktören PROCESS CEP Pro vägledning för instruktören Innehållsförteckning Programöversikt och instruktioner till instruktören Steg

Läs mer

Distriktskommittéerna och medlemmarna i distriktsrådet hjälper distriktstjänstemännen att uppnå distriktets mål.

Distriktskommittéerna och medlemmarna i distriktsrådet hjälper distriktstjänstemännen att uppnå distriktets mål. Kapitel 4 DISTRIKTSKOMMITTÉER Distriktskommittéerna och medlemmarna i distriktsrådet hjälper distriktstjänstemännen att uppnå distriktets mål. Inom Lions Clubs International finns 17 officiellt erkända

Läs mer

HUR UTVÄRDERAR DU DIN KLUBB? Ett viktigt utvärderingsverktyg för klubbar

HUR UTVÄRDERAR DU DIN KLUBB? Ett viktigt utvärderingsverktyg för klubbar ADMINISTRATIV VÄGLEDNING HUR UTVÄRDERAR DU DIN KLUBB? Ett viktigt utvärderingsverktyg för klubbar HUR UTVÄRDERAR DU DIN KLUBB? Ett viktigt utvärderingsverktyg för klubbar - administrativ vägledning Du

Läs mer

VÄGLEDNING I ATT BILDA LIONKLUBBAR VID HÖGSKOLOR OCH UNIVERSITET

VÄGLEDNING I ATT BILDA LIONKLUBBAR VID HÖGSKOLOR OCH UNIVERSITET VÄGLEDNING I ATT BILDA LIONKLUBBAR VID HÖGSKOLOR OCH UNIVERSITET Innehåll Om Lions 2 Varför bilda lionklubbar vid högskolor och universitet? 3 Steg för att bilda klubbar vid högskolor och universitet 3

Läs mer

Handbok för multipeldistriktets extensionsordförande

Handbok för multipeldistriktets extensionsordförande Handbok för multipeldistriktets extensionsordförande Du har accepterat en utnämning som kommer att ha en bestående inverkan på lionklubbarnas framtid. Innehåll Sidan Ansvarsområden för multipeldistriktets

Läs mer

CEREMONI FÖR INSTALLATION AV LIONKLUBBENS TJÄNSTEMÄN

CEREMONI FÖR INSTALLATION AV LIONKLUBBENS TJÄNSTEMÄN CEREMONI FÖR INSTALLATION AV LIONKLUBBENS TJÄNSTEMÄN NOTERA: Innan mötet inleds bör installerande tjänsteman (vanligen närmast föregående klubbpresident) utse en assistent. Denna assistent bör bekanta

Läs mer

SAMMANFATTNING AV DEN INTERNATIONELLA STYRELSENS BESLUT HAMBURG, TYSKLAND 30 JUNI - 3 JULI 2013

SAMMANFATTNING AV DEN INTERNATIONELLA STYRELSENS BESLUT HAMBURG, TYSKLAND 30 JUNI - 3 JULI 2013 REVISIONSKOMMITTÉN SAMMANFATTNING AV DEN INTERNATIONELLA STYRELSENS BESLUT HAMBURG, TYSKLAND 30 JUNI - 3 JULI 2013 1. Gick igenom resultaten från granskningen av handläggningen av distriktsguvernörernas

Läs mer

KURS FÖR CERTIFIED GUIDING LION HANDBOK FÖR VÄRD OCH INSTRUKTÖR

KURS FÖR CERTIFIED GUIDING LION HANDBOK FÖR VÄRD OCH INSTRUKTÖR KURS FÖR CERTIFIED GUIDING LION HANDBOK FÖR VÄRD OCH INSTRUKTÖR Innehållsförteckning FÖRBEREDA SEMINARIET...2 FÖRESLAGEN TID...3 INTRODUKTION OCH KURSÖVERSIKT...4 I. FÄRDIGHETER HOS EN FRAMGÅNGSRIK GUIDING

Läs mer

GÖR SLAG I SAKEN. Handledning för utveckling av klubbprojekt

GÖR SLAG I SAKEN. Handledning för utveckling av klubbprojekt GÖR SLAG I SAKEN Handledning för utveckling av klubbprojekt GÖR SLAG I SAKEN Lionklubbar som genomför meningsfulla hjälpinsatser i samhället har stor betydelse för de människor som får hjälp. Lionmedlemmarna

Läs mer

LIONS MENTOR- PROGRAM

LIONS MENTOR- PROGRAM LIONS MENTOR- PROGRAM Grundläggande mentorguide INNEHÅLLSFÖRTECKNING Inledning Till mentorn 3 Till adepten 4 Lions mentorprogram Grundläggande mentorprogram 5 Avancerat mentorprogram 5 Om mentorskap Framgångsrikt

Läs mer

Lions Clubs International Anslag till omstrukturering och utveckling av distrikt Kriterier och ansökan

Lions Clubs International Anslag till omstrukturering och utveckling av distrikt Kriterier och ansökan Lions Clubs International Anslag till omstrukturering och utveckling av distrikt Kriterier och ansökan Nya distrikt som är resultatet av ett eller flera övergångsdistrikt kan söka anslag till utveckling,

Läs mer

Verksamhetsplan 2015-2016 För samhällsansvar och livskvalité

Verksamhetsplan 2015-2016 För samhällsansvar och livskvalité Verksamhetsplan 2015-2016 För samhällsansvar och livskvalité Vision Lions skall vara den ledande moderna, miljömedvetna hjälporganisationen i Sverige. Vårt uppdrag är att göra skillnad för människor när

Läs mer

FINANSIELLT STÖD TILL MULTIPELDISTRIKTETS LEDARUTVECKLINGSPROGRAM 2015-2016 FAKTABLAD

FINANSIELLT STÖD TILL MULTIPELDISTRIKTETS LEDARUTVECKLINGSPROGRAM 2015-2016 FAKTABLAD FINANSIELLT STÖD TILL MULTIPELDISTRIKTETS LEDARUTVECKLINGSPROGRAM 2015-2016 FAKTABLAD VAD INNEBÄR FINANSIELLT STÖD TILL MULTIPELDISTRIKTETS LEDARUTVECKLINGSPROGRAM? Detta program erbjuder begränsade finansiella

Läs mer

LIONS REGIONALA SEMINARIUM FÖR KVINNOR. Planeringsguide

LIONS REGIONALA SEMINARIUM FÖR KVINNOR. Planeringsguide LIONS REGIONALA SEMINARIUM FÖR KVINNOR Planeringsguide LIONS REGIONALA SEMINARIUM FÖR KVINNOR Planeringsguide Innehållsförteckning Inledning...3 Syfte...4 Om seminarierna...4 Logistik...5 Vem bör delta?

Läs mer

SAMMANFATTNING AV DEN INTERNATIONELLA STYRELSENS BESLUT NEW YORK, NEW YORK, USA DEN 9-14 MARS 2009

SAMMANFATTNING AV DEN INTERNATIONELLA STYRELSENS BESLUT NEW YORK, NEW YORK, USA DEN 9-14 MARS 2009 SAMMANFATTNING AV DEN INTERNATIONELLA STYRELSENS BESLUT NEW YORK, NEW YORK, USA DEN 9-14 MARS 2009 1. Toronto, Ontario, Kanada, valdes att stå värd för den internationella kongressen 2014. REVISIONSKOMMITTÉN

Läs mer

100-årsjubileets program för medlemsutmärkelser ger medlemmar och klubbar möjlighet att delta i firandet och hjälpa till att stärka vår organisation

100-årsjubileets program för medlemsutmärkelser ger medlemmar och klubbar möjlighet att delta i firandet och hjälpa till att stärka vår organisation Det är spännande för Lions Clubs International att kunna sprida ett nytt utmärkelseprogram som belönar lionmedlemmar som hjälper vår organisation att växa genom att bjuda in nya medlemmar och bilda nya

Läs mer

Handbok för zonordförande Svenska

Handbok för zonordförande Svenska Handbok för zonordförande Svenska DA-100.SW Lions Clubs International Syften Att organisera, chartra och ha tillsyn över serviceklubbar under namnet Lions Clubs. Att samordna lionklubbarnas aktiviteter

Läs mer

Ersättningspolicy för distriktsguvernörer

Ersättningspolicy för distriktsguvernörer Ersättningspolicy för distriktsguvernörer Distriktsguvernörer kan begära ersättning för följande aktiviteter. Alla resor måste göras på billigast möjliga sätt. 1. EVENEMANG SOM ERSÄTTS a. KLUBBESÖK För

Läs mer

SAMMANFATTNING AV DEN INTERNATIONELLA STYRELSENS BESLUT SEATTLE, WASHINGTON, USA 29 JUNI - 3 JULI 2011

SAMMANFATTNING AV DEN INTERNATIONELLA STYRELSENS BESLUT SEATTLE, WASHINGTON, USA 29 JUNI - 3 JULI 2011 REVISIONSKOMMITTÉN SAMMANFATTNING AV DEN INTERNATIONELLA STYRELSENS BESLUT SEATTLE, WASHINGTON, USA 29 JUNI - 3 JULI 2011 1. Godkände granskning av interna processer, baserad på betydelse. Grant Thornton

Läs mer

Handbok för regionordförande Svenska

Handbok för regionordförande Svenska Handbok för regionordförande Svenska Lions Clubs International Syften Att organisera, chartra och ha tillsyn över serviceklubbar under namnet Lions Clubs. Att samordna lionklubbarnas aktiviteter och standardisera

Läs mer

KAPITEL V KLUBBAR. a. Sammanträda eller genomföra evenemang regelbundet. c. Stimulera till regelbundet deltagande i klubbaktiviteter.

KAPITEL V KLUBBAR. a. Sammanträda eller genomföra evenemang regelbundet. c. Stimulera till regelbundet deltagande i klubbaktiviteter. KLUBBAR A. INVIGD KLUBBS ÅLIGGANDEN 1. Varje invid klubb skall ha följande åligganden: a. Sammanträda eller genomföra evenemang regelbundet. b. Om icke annorlunda föreskrives häri, varje år inkassera en

Läs mer

Kapitel 14 PUBLIC RELATIONS. PR på distriktsnivå. Publikationer och logotyper. Videor och pressmeddelanden. Sociala medier

Kapitel 14 PUBLIC RELATIONS. PR på distriktsnivå. Publikationer och logotyper. Videor och pressmeddelanden. Sociala medier Kapitel 14 PUBLIC RELATIONS PR på distriktsnivå Public Relations innebär bland annat spridande av information om Lions Clubs International och skapandet av en positiv bild av organisationen både internt

Läs mer

LIONS CLUBS INTERNATIONAL PRESIDENTENS TEMA 2013 2014

LIONS CLUBS INTERNATIONAL PRESIDENTENS TEMA 2013 2014 LIONS CLUBS INTERNATIONAL PRESIDENTENS TEMA 2013 2014 PRESIDENT BARRY J. PALMER Drömtidslegenden om de tre systrarna Följ din dröm Om du kan drömma det, kan du göra det. Walt Disney Martin Luther King

Läs mer

Målet är att utrusta lionledare med visionen och förmågan att stärka Lions humanitära serviceinsatser.

Målet är att utrusta lionledare med visionen och förmågan att stärka Lions humanitära serviceinsatser. Kapitel 10 LEDARUTVECKLING Allmän information Leadership Division arbetar med en växande grupp av lionledare med visioner från olika kulturer. Arbetet sker på klubb-, distrikts- och multipeldistriktsnivå

Läs mer

En guide för Lions i den digitala tiden

En guide för Lions i den digitala tiden En guide för Lions i den digitala tiden Internet tips En guide för Lions i den digitala tiden Innehåll Varför använda Internet?...3 HurkanLionsanvändaInternet?...3 E-post...3 Elektroniskanyhetsbrev...4

Läs mer

LIONS BARN FÖRST. Planeringsvägledning

LIONS BARN FÖRST. Planeringsvägledning LIONS BARN FÖRST Planeringsvägledning INTRODUKTION Lions medlemmar runtom i världen är aktivt involverade i att hjälpa barn, speciellt dem som lever i svåra omständigheter. Lions medlemmar är vana att

Läs mer

KAPITEL V KLUBBAR. a. Sammanträda eller genomföra evenemang regelbundet.

KAPITEL V KLUBBAR. a. Sammanträda eller genomföra evenemang regelbundet. KLUBBAR A. INVIGD KLUBBS ÅLIGGANDEN 1. Varje invid klubb skall ha följande åligganden: a. Sammanträda eller genomföra evenemang regelbundet. b. Om icke annorlunda föreskrives häri, varje år inkassera en

Läs mer

KAPITEL IX DISTRIKTSTJÄNSTEMÄN OCH DISTRIKTSORGANISATIONER

KAPITEL IX DISTRIKTSTJÄNSTEMÄN OCH DISTRIKTSORGANISATIONER KAPITEL IX DISTRIKTSTJÄNSTEMÄN OCH DISTRIKTSORGANISATIONER A. REGLER FÖR EXCELLENSUTMÄRKELSER Excellensutmärkelserna skapades för att ge erkänsla till distriktsguvernörer, första vice distriktsguvernörer,

Läs mer

MEDLEMSUTVECKLING. Kapitel 13

MEDLEMSUTVECKLING. Kapitel 13 Kapitel 13 MEDLEMSUTVECKLING Organisationens medlemsmål är att uppnå en årlig nettoökning och att förbättra klubbars hälsa och framgångar. Distriktsguvernörens team och distriktets globala medlemsteam

Läs mer

KAPITEL XIII INTERNATIONELLA RELATIONER A. LIONS CLUBS INTERNATIONALS FÖRHÅLLANDE TILL FÖRENTA NATIONERNA (ECOSOC)

KAPITEL XIII INTERNATIONELLA RELATIONER A. LIONS CLUBS INTERNATIONALS FÖRHÅLLANDE TILL FÖRENTA NATIONERNA (ECOSOC) INTERNATIONELLA RELATIONER A. LIONS CLUBS INTERNATIONALS FÖRHÅLLANDE TILL FÖRENTA NATIONERNA (ECOSOC) Artikel 71 i Förenta Nationernas författning lyder: "Det ekonomiska och sociala rådet kan inleda och

Läs mer

Klubbens excellensprocess Pro. Deltagarhandbok

Klubbens excellensprocess Pro. Deltagarhandbok CLUB EXCELLENCE PRO PROCESS Klubbens excellensprocess Pro Deltagarhandbok CEP Pro Deltagarhandbok Innehållsförteckning Programöversikt Steg 1: Varför är vi här? PowerPoint-bilder Steg 2: Vad kännetecknar

Läs mer

KAPITEL XXXXI PUBLIKATIONER. Den internationella styrelsen skall ha kontroll och översyn över alla organisationens publikationer.

KAPITEL XXXXI PUBLIKATIONER. Den internationella styrelsen skall ha kontroll och översyn över alla organisationens publikationer. KAPITEL XXXXI PUBLIKATIONER A. OFFICIELLA PUBLIKATIONER Den internationella styrelsen skall ha kontroll och översyn över alla organisationens publikationer. B. BETECKNINGEN "OFFICIELL PUBLIKATION" Ordalydelsen

Läs mer

KAPITEL X NYKLUBBILDNING

KAPITEL X NYKLUBBILDNING KAPITEL X NYKLUBBILDNING A. BESTÄMMELSER FÖR NYA KLUBBAR 1. Ansökan Ansökan om charter för lionklubb kan skickas in till organisationen av grupp, klubb eller sammanslutning som har organiserats på vederbörligt

Läs mer

Utmärkelser för Lions unga ledare i service

Utmärkelser för Lions unga ledare i service EN HANDLEDNING FÖR LIONKLUBBAR Utmärkelser för Lions unga ledare i service UTMANA UNGDOMAR ATT GÖRA HJÄLPINSATSER LIONS CLUBS INTERNATIONAL UTMÄRKELSER FÖR LIONS UNGA LEDAREII SERVICE Unga människor som

Läs mer

Vägledning för distriktsordförande

Vägledning för distriktsordförande Lions internationella fredsaffischtävling KOMMA IGÅNG Bekanta dig med tävlingen. Denna vägledning innehåller den information du behöver, till exempel regler, villkor samt tips och råd. Följande resurser

Läs mer

Guvernörsråds- ordförandes handbok

Guvernörsråds- ordförandes handbok Guvernörsråds- ordförandes handbok Svenska Lions Clubs International Syften Att organisera, chartra och ha tillsyn över serviceklubbar under namnet Lions Clubs. Att samordna lionklubbarnas aktiviteter

Läs mer

Lions service för barn Symposieprogram Ansökan för verksamhetsåret 2014 2015

Lions service för barn Symposieprogram Ansökan för verksamhetsåret 2014 2015 Lions service för barn Symposieprogram Ansökan för verksamhetsåret 2014 2015 Översikt över symposieprogram Lions symposieprogram om service för barn kan bevilja kostnadsersättning för: ett (1) symposium

Läs mer

VÄGLEDNING ATT REKRYTERA UNGA VUXNA Vilka kommer att bära klubbens fana år 2050?

VÄGLEDNING ATT REKRYTERA UNGA VUXNA Vilka kommer att bära klubbens fana år 2050? VÄGLEDNING ATT REKRYTERA UNGA VUXNA Vilka kommer att bära klubbens fana år 2050? Innehåll Varför rekrytera unga vuxna...3 Rekrytering av unga vuxna Medlemsprogram...3 Finna unga vuxna att rekrytera...4

Läs mer

VÄGLEDNING FÖR. sammanslagning av distrikt

VÄGLEDNING FÖR. sammanslagning av distrikt VÄGLEDNING FÖR sammanslagning av distrikt VARFÖR SLÅ SAMMAN SMÅ DISTRIKT? Det har diskuterats vilken storlek som är bäst för ett distrikt, men det är ingen tvekan om att ett distrikt bör vara tillräckligt

Läs mer

Hemuppgifter. Lions avancerade ledarskapsinstitut

Hemuppgifter. Lions avancerade ledarskapsinstitut Hemuppgifter Lions avancerade ledarskapsinstitut 2015-2016 Lions avancerade ledarskapsinstitut Hemuppgifter Gratulerar till att ha blivit utvald att delta i Lions avancerade ledarskapsinstitut! På denna

Läs mer

KAPITEL X NYKLUBBILDNING

KAPITEL X NYKLUBBILDNING KAPITEL X NYKLUBBILDNING A. BESTÄMMELSER FÖR NYA KLUBBAR 1. Ansökan Ansökan om charter för lionklubb kan skickas in till organisationen av grupp, klubb eller sammanslutning som har organiserats på vederbörligt

Läs mer

KAPITEL X NYKLUBBILDNING

KAPITEL X NYKLUBBILDNING KAPITEL X NYKLUBBILDNING A. BESTÄMMELSER FÖR NYA KLUBBAR 1. Ansökan Ansökan om charter för lionklubb kan skickas in till organisationen av grupp, klubb eller sammanslutning som har organiserats på vederbörligt

Läs mer

Lions Clubs International Anslagsprogram för Leo ledarskapskonferens. Anslagsansökan

Lions Clubs International Anslagsprogram för Leo ledarskapskonferens. Anslagsansökan Lions Clubs International Anslagsprogram för Leo ledarskapskonferens Anslagsansökan Anslagsprogram för Leo ledarskapskonferens kan bevilja finansiellt stöd till Lions multipeldistrikt, distrikt eller enkeldistrikt

Läs mer

KAPITEL X NYKLUBBILDNING

KAPITEL X NYKLUBBILDNING KAPITEL X NYKLUBBILDNING A. BESTÄMMELSER FÖR NYA KLUBBAR 1. Ansökan Ansökan om charter för lionklubb kan skickas in till organisationen av grupp, klubb eller sammanslutning som har organiserats på vederbörligt

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN 2011-2012

VERKSAMHETSPLAN 2011-2012 VERKSAMHETSPLAN 2011-2012 För Samhällsansvar och Livskvalitét Vår omvärld Varje dag får vi information via media om naturkatastrofer, krig och andra våldshandlingar som gör att människor lider och behöver

Läs mer

SAMMANFATTNING AV DEN INTERNATIONELLA STYRELSENS BESLUT HAMBURG, TYSKLAND 10-15 APRIL 2010

SAMMANFATTNING AV DEN INTERNATIONELLA STYRELSENS BESLUT HAMBURG, TYSKLAND 10-15 APRIL 2010 SAMMANFATTNING AV DEN INTERNATIONELLA STYRELSENS BESLUT HAMBURG, TYSKLAND 10-15 APRIL 2010 1. Honolulu, Hawaii, USA, valdes att stå värd för den internationella kongressen 2015. 2. Chicago, Illinois, USA,

Läs mer

Till: Tidigare internationella presidenter, tidigare internationella direktorer, guvernörsrådsordförande och distriktsguvernörer.

Till: Tidigare internationella presidenter, tidigare internationella direktorer, guvernörsrådsordförande och distriktsguvernörer. Oak Brook i juli 2007 Till: Tidigare internationella presidenter, tidigare internationella direktorer, guvernörsrådsordförande och distriktsguvernörer. Bästa lionmedlemmar. En sammanfattning av den internationella

Läs mer

Gäller mellan 1 april 2015-30 juni 2018

Gäller mellan 1 april 2015-30 juni 2018 ANSÖKAN OM CHARTER FÖR JUBILEUMSKLUBB Gäller mellan 1 april 2015-30 juni 2018 CLUB NUMBER: IDENT: CHARTER APPROVAL DATE _ Date Approved LANGUAGE: DIST ACCOUNT #: (Denna ruta fylls i av det internationella

Läs mer

KAPITEL XXI PUBLIKATIONER. Den internationella styrelsen skall ha kontroll och översyn över alla organisationens publikationer.

KAPITEL XXI PUBLIKATIONER. Den internationella styrelsen skall ha kontroll och översyn över alla organisationens publikationer. KAPITEL XXI PUBLIKATIONER A. OFFICIELLA PUBLIKATIONER Den internationella styrelsen skall ha kontroll och översyn över alla organisationens publikationer. B. BETECKNINGEN "OFFICIELL PUBLIKATION" Ordalydelsen

Läs mer

DISTRIKTETS ADMINISTRATION

DISTRIKTETS ADMINISTRATION Kapitel 3 DISTRIKTETS ADMINISTRATION Distriktsguvernörerna har mycket att göra. De får mycket post, de fyller i reseräkningar och tjänsteutgiftsräkningar samt deltar i många möten. Dessa och alla övriga

Läs mer

UTVECKLINGSINSTITUT FÖR INSTRUKTÖRER

UTVECKLINGSINSTITUT FÖR INSTRUKTÖRER UTVECKLINGSINSTITUT FÖR INSTRUKTÖRER Lions utvecklingsinstitut för instruktörer är inriktat på att utöka antalet kunniga instruktörer inom Lions. Kurserna fokuserar inte bara på presentationskunskaper,

Läs mer

The International Association of Lions Clubs

The International Association of Lions Clubs The International Association of Lions Clubs STADGAR OCH ARBETSORDNING FÖR DISTRIKT Verksamhetsåret 2017-2018 Reviderad den 4 juli 2017 Sidan 1 Lions Clubs International SYFTEN ATT ORGANISERA, chartra

Läs mer

2015-2016. Va gledning fo r distriktsguverno rens partner/vuxen i sa llskap

2015-2016. Va gledning fo r distriktsguverno rens partner/vuxen i sa llskap 2015-2016 Va gledning fo r distriktsguverno rens partner/vuxen i sa llskap Innehållsförteckning Inledning 1 Avsnitt 1: Information om Lions Clubs International Historia och bakgrund 2 Konstitutionella

Läs mer

NYHETSBREV NR 8 februari 2017

NYHETSBREV NR 8 februari 2017 THE INTERNATIONAL ASSOCIATION OF LIONS CLUBS DISTRIKT 101-U Vi gör det tillsammans NYHETSBREV NR 8 februari 2017 Vår medlemsstatus jan/feb 2017-01-27 Just nu är vi 984 medlemmar i distriktet. Vi har fått

Läs mer

LIONS SERVICE FÖR BARN BEDÖMNING AV SAMHÄLLSBEHOV

LIONS SERVICE FÖR BARN BEDÖMNING AV SAMHÄLLSBEHOV LIONS SERVICE FÖR BARN BEDÖMNING AV SAMHÄLLSBEHOV Aktuell statistik visar att ett svindlande stort antal barn över hela världen lever under olyckliga omständigheter och miljoner lever i fattigdom, med

Läs mer

SAMMANFATTNING AV DEN INTERNATIONELLA STYRELSENS BESLUT DETROIT, MICHIGAN, USA / WINDSOR, ONTARIO, KANADA 30 JUNI 4 JULI 2004

SAMMANFATTNING AV DEN INTERNATIONELLA STYRELSENS BESLUT DETROIT, MICHIGAN, USA / WINDSOR, ONTARIO, KANADA 30 JUNI 4 JULI 2004 SAMMANFATTNING AV DEN INTERNATIONELLA STYRELSENS BESLUT DETROIT, MICHIGAN, USA / WINDSOR, ONTARIO, KANADA 30 JUNI 4 JULI 2004 STADGEKOMMITTÉN (PRELIMINÄRT) 1. Godkände klagomål gällande val av distriktsguvernör

Läs mer

SAMMANFATTNING AV DEN INTERNATIONELLA STYRELSENS BESLUT Prag, Tjeckien 13-16 april 2015

SAMMANFATTNING AV DEN INTERNATIONELLA STYRELSENS BESLUT Prag, Tjeckien 13-16 april 2015 SAMMANFATTNING AV DEN INTERNATIONELLA STYRELSENS BESLUT Prag, Tjeckien 13-16 april 2015 1. Singapore, Singapore, valdes till platsen för den internationella kongressen 2020. REVISIONSKOMMITTÉN 1. Godkände

Läs mer

Distrikt 101 SM Verksamhetsplan 2014-2015

Distrikt 101 SM Verksamhetsplan 2014-2015 Distrikt 101 SM Verksamhetsplan 2014-2015 För samhällsansvar och livskvalitet Inledning Lions bidrar till hjälpinsatser som gör skillnad lokalt, nationellt och internationellt. En världsomspännande organisation

Läs mer

Under fliken Min lionklubb eller Min leoklubb, välj Serviceaktiviteter. På sidan Serviceaktiviteter, klicka på knappen Lägg till aktivitet.

Under fliken Min lionklubb eller Min leoklubb, välj Serviceaktiviteter. På sidan Serviceaktiviteter, klicka på knappen Lägg till aktivitet. Fråga: Hur lägger jag till en aktivitet? Under fliken Min lionklubb eller Min leoklubb, välj Serviceaktiviteter. På sidan Serviceaktiviteter, klicka på knappen Lägg till aktivitet. På sidan Lägg till aktivitet,

Läs mer

FIRA DEN NYA KLUBBEN. Planeringsguide för charterfest

FIRA DEN NYA KLUBBEN. Planeringsguide för charterfest FIRA DEN NYA KLUBBEN Planeringsguide för charterfest Planeringsguide för charterfest Fira den nya lionklubben Charterfesten är ett särskilt evenemang som firar starten av den nya lionklubben. Under evenemanget

Läs mer

KAPITEL XXIII UNGDOMSPROGRAM A. NORMALSTADGAR OCH ARBETSORDNING FÖR LEO CLUB. ARTIKEL I Namn. Namnet på denna sammanslutning skall vara Leo Club

KAPITEL XXIII UNGDOMSPROGRAM A. NORMALSTADGAR OCH ARBETSORDNING FÖR LEO CLUB. ARTIKEL I Namn. Namnet på denna sammanslutning skall vara Leo Club KAPITEL XXIII UNGDOMSPROGRAM A. NORMALSTADGAR OCH ARBETSORDNING FÖR LEO CLUB ARTIKEL I Namn Namnet på denna sammanslutning skall vara Leo Club ARTIKEL II Syfte Att verka för att kommunens ungdomar får

Läs mer

Förslag: Verksamhetsplan etsplan för Distrikt 101-A, 2016-2017

Förslag: Verksamhetsplan etsplan för Distrikt 101-A, 2016-2017 2016-04-20 Sida 1(5) Verksamhetsplan etsplan för Distrikt 101-A, 2016-2017 Förslag: 4F Framtiden i vårt samhälle kommer att innebära utmaningar, ex naturkatastrofer, krig och flyktingströmmar. Förändring

Läs mer

KAPITELVII STADGAR OCH ARBETSORDNING. 1. Normalstadgar och arbetsordning för enkel- och deldistrikt.

KAPITELVII STADGAR OCH ARBETSORDNING. 1. Normalstadgar och arbetsordning för enkel- och deldistrikt. KAPITELVII STADGAR OCH ARBETSORDNING A. STADGAR 1. Normalstadgar och arbetsordning för enkel- och deldistrikt. BESLUTAS, att den internationella styrelsen härmed antar normalstadgar och arbetsordning,

Läs mer

Klubbtjänstemäns. teamhandbok LA-15.SW

Klubbtjänstemäns. teamhandbok LA-15.SW Klubbtjänstemäns teamhandbok LA-15.SW Lions Clubs International Syften Att organisera, chartra och ha tillsyn över serviceklubbar under namnet Lions Clubs. Att samordna lionklubbarnas aktiviteter och standardisera

Läs mer

Er klubb,ert sätt! Anpassa klubbens möte

Er klubb,ert sätt! Anpassa klubbens möte Er klubb,ert sätt! Anpassa klubbens möte Er klubb, ert sätt! Anpassa klubbens möte Är era klubbmöten så bra som möjligt? Det är lätt att rekrytera nya medlemmar när du bjuder in dem till möten som är välkomnande

Läs mer

SAMMANFATTNING AV DEN INTERNATIONELLA STYRELSENS BESLUT CHICAGO, ILLINOIS, USA 17 21 OKTOBER 2003

SAMMANFATTNING AV DEN INTERNATIONELLA STYRELSENS BESLUT CHICAGO, ILLINOIS, USA 17 21 OKTOBER 2003 SAMMANFATTNING AV DEN INTERNATIONELLA STYRELSENS BESLUT CHICAGO, ILLINOIS, USA 17 21 OKTOBER 2003 STADGEKOMMITTÉN 1. Godkände ett försäkringsseminarium att hållas vid den internationella kongressen 2004

Läs mer

NÄTVERK F Ö R L E D A R E

NÄTVERK F Ö R L E D A R E NÄTVERK F Ö R L E D A R E 2012-2013 Nummer 2 HANTERA FÖRÄNDRING Det fjärde syftet i president Maddens tema I en värld av hjälpinsatser handlar om att effektivt kunna hantera förändring. Världen fortsätter

Läs mer

HANDLEDNING FÖR DISTRIKT OCH KLUBBAR

HANDLEDNING FÖR DISTRIKT OCH KLUBBAR LIONS GLOBALA VÄLKOMSTDAG HANDLEDNING FÖR DISTRIKT OCH KLUBBAR Lions världsomfattande välkomstdag är ett globalt evenemang som välkomnar nya medlemmar och ger möjlighet till att stimulera medlemstillväxt

Läs mer

LIONS CLUBS INTERNATIONAL RIKTLINJER FÖR KONFLIKTLÖSNING INTRODUKTION

LIONS CLUBS INTERNATIONAL RIKTLINJER FÖR KONFLIKTLÖSNING INTRODUKTION Sidan 1 av 11 LIONS CLUBS INTERNATIONAL RIKTLINJER FÖR KONFLIKTLÖSNING INTRODUKTION Konflikter är normala och ibland även sunda för en organisation. Det finns ett antal orsaker till att konflikter uppstår

Läs mer

GEMENSAMMA INSATSER ANSÖKAN OM CHARTER FÖR LIONKLUBB

GEMENSAMMA INSATSER ANSÖKAN OM CHARTER FÖR LIONKLUBB GEMENSAMMA INSATSER ANSÖKAN OM CHARTER FÖR LIONKLUBB Gäller mellan den 1 april 2015-30 september 2016 KLUBBNUMMER: IDENT: CHARTER APPROVAL DATE _ Date Approved LANGUAGE: DIST ACCOUNT #: (Denna ruta fylls

Läs mer