CHAPTER XIV LEDARUTVECKLING. I enlighet med den internationella styrelsens uppdrag är det vår uppgift att förbättra lionmedlemmarnas ledarfärdigheter.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "CHAPTER XIV LEDARUTVECKLING. I enlighet med den internationella styrelsens uppdrag är det vår uppgift att förbättra lionmedlemmarnas ledarfärdigheter."

Transkript

1 CHAPTER XIV LEDARUTVECKLING A. LEDARUTVECKLINGSPROGRAM 1. Uppgift 2. Mål I enlighet med den internationella styrelsens uppdrag är det vår uppgift att förbättra lionmedlemmarnas ledarfärdigheter. a. Att fastställa strategi och utvärdera resultat för att uppnå största möjliga effektivitet. b. Att se till att programmen används i alla konstitutionella områden. c. Att säkerställa att programmen anpassas till lokala förhållanden. d. Att utveckla moderna program för lärande och teknologi. e. Att utveckla trovärdiga program av högsta kvalitet. f. Att inspirera och motivera lionmedlemmar att söka och ta sig an ledarpositioner på alla nivåer inom organisationen. 3. Programmets mål a. Att utveckla och effektivera organisationens humanitära service samt att utöka och stärka kamratskapet inom organisationen genom att öka kvaliteten bland Lions ledare med hjälp av systematisk och tillgänglig träning av hög kvalitet. b. Att kontinuerligt utveckla och förbättra viktiga ledarfärdigheter bland multipeldistrikts-, distrikts- och klubbtjänstemän genom deras deltagande i institut och seminarier som genomförs enligt internationellt godkänd standard. Det yttersta målet är att lionmedlemmarna skall lära vad det innebär att vara lionmedlem och att inspireras att ta sig an högre ledarpositioner, vilket är till nytta för alla lionmedlemmar. c. Att uppnå högsta möjliga deltagarantal och deltagande i dessa program genom att presentera dem på ett intressant och meningsfullt sätt. d. Att kontinuerligt utveckla lionmedlemmar som kan utforma, organisera, främja och genomföra program om ledarutveckling. Sidan 1

2 e. Att tillhandahålla fortlöpande råd och stöd inom området ledarutveckling och träning till de lionmedlemmar som är involverade i medlemstillväxt. 4. Allmän policy a. Ledarutvecklingsprogrammet skall genomföras i enlighet med den policy som fastställts av den internationella styrelsen. b. Specifika ledarskapsprogram och material skall föreslås, utformas och utvecklas av Leadership Division i samråd med ledarskapskommittén. c. Datum och plats för programmen samt en samlad utvärdering skall av ledarskapskommittén rapporteras till den internationella styrelsen. 5. Verksamhetspolicy a. Ersättning av utgifter Lions Clubs International kommer att betala specifika utgifter och/eller ersätta deltagare i respektive program i enlighet med den allmänna ersättningspolicyn. b. Officiella språk Allt ledarutvecklingsmaterial kommer att översättas till organisationens officiella språk. Deltagare i ledarutvecklingsevenemang kommer att erhålla instruktioner på ett språk som de förstår. B. Klubbtjänstemannainformation 1. Enkeldistrikt och distrikt skall varje år arrangera en träning för klubbtjänstemän före den 1 juli i enlighet med policy och förfarande som fastställts av den internationella styrelsen. C. MULTIPELDISTRIKTETS INFORMATION TILL DG ELECT 1. Multipeldistrikt skall, antingen själva eller tillsammans, före det internationella DG Elect seminariet arrangera ett informationsprogram för inkommande distriktsguvernörer och/ eller vice distriktsguvernörer i enlighet med policy och förfarande som fastställts av den internationella styrelsen. GLT i multipeldistriktet skall koordinera seminariet i samråd med respektive GLT områdesledare och guvernörsrådet. GLT områdesledare eller GLT specialområdesrådgivaren kommer att koordinera seminariet tillsammans med guvernörsrådet i de multipeldistrikt som ligger i ett GMT/GLT område, eller ett specialområde, som består av färre än två multipeldistrikt och som av den anledningen inte har en GLT multipeldistriktskoordinator. Sidan 2

3 2. Organisationen skall ge multipeldistrikten tillgång till Handbok för distriktsguvernörens team på ett av Lions Clubs Internationals officiella språk. D. INTERNATIONELLT DG ELECT-SEMINARIUM 1. Det internationella DG Elect-seminariet skall hållas före den internationella kongressen. 2. Utnämning av seminariets instruktörer skall godkännas av den verkställande kommittén vid dess möte i augusti före respektive DG Elect-seminarium. Efterföljande ändringar av instruktörer skall godkännas av den verkställande kommittén. 3. Seminariets plan, till exempel program, kursplan och budget skall godkännas av den internationella styrelsen. 4. Leadership Division ansvarar för utformning och utveckling av kursplan och träning för VDG/DG Elect, bland annat det internationella DG Elect-seminariet, i samarbete med inkommande internationell president och/eller av honom/henne utsedd person, vilket arrangeras för att förbereda alla första vice distriktsguvernörer/dg Elect för deras år som distriktsguvernörer. Följande ämnen skall ingå: Målsättning Att leda team Kommunikationsfärdigheter Färdigheter inom ledarskap och administration LCI:s resurser Ett informationsprogram för en vuxen i sällskap till DG Elect skall inkluderas i programmet för DG Elect-seminariet 5. Den andra vicepresidenten skall utse en lionmedlem till ordförande för DG Electseminariet för det år han/hon själv tjänstgör som första vice president. 6. Kvalificerade kandidater till posten ordförande vid DG Elect-seminariet skall uppfylla följande krav: a. Har varit gruppledare vid DG Elect-seminariet under de tio åren före det år personen kommer att vara ordförande, eller liknande erfarenhet av LCI:s träningsprogram eller motsvarande träningsevenemang på multipeldistriktsnivå eller högre nivå. b. Har genomfört ett år som distriktsguvernör c. Förmåga att tala och förstå engelska Sidan 3

4 d. Har förmåga att på ett effektivt sätt använda internet, LCI:s webbplats och e- post. e. Har inte sökt eller certifierats till en internationell post från och med inledningen av ämbetsperioden som vice ordförande för DG Elect-seminariet till och med seminariet vid vilket personen är ordförande. 7. DG Elect-seminariets ordförande skall tjänstgöra som vice ordförande under det år som föregår det år han/hon kommer att tjänstgöra som ordförande. 8. Organisationen skall ersätta utgifter för DG Elect-seminariets inkommande president, ordförande och vice ordförande i enlighet med den allmänna ersättningspolicyn i följande situationer: a. Inkommande president (1) Ett inspektionsbesök på orten för seminariet ett år innan seminariet genomförs, till exempel avseende transporter, boende och måltider, för inkommande president och en vuxen i sällskap. b. Ordförande (1) Ett inspektionsbesök på platsen för DG Elect-seminariet, vilket skall göras under ordförandens ämbetsår, samt transporter, boende och måltider. (2) Själva seminariet, till exempel transporter, boende och måltider, för ordföranden och en vuxen i sällskap. (3) Två resor till det internationella huvudkontoret under sammanlagt högst tre nätter och fyra dagar. (4) Eventuellt ytterligare resor till orten för seminariet eller till det internationella huvudkontoret kräver godkännande av den internationella presidenten. c. Vice ordförande (1) En resa till det internationella huvudkontoret under sammanlagt högst två nätter och tre dagar. (2) Själva seminariet, till exempel transporter, boende och måltider, för den vice ordföranden och en vuxen i sällskap. 9. Den andra vice presidenten, i konsultation med hans/hennes utsedda ordförande för DG Electseminariet och ledarskapsdivisionens chef, skall utse de lionmedlemmar som skall vara gruppledare det år han/hon är första vice president. Sidan 4

5 10. Kvalificerade kandidater till posten gruppledare vid DG Elect-seminariet skall uppfylla följande krav: a. Har varit instruktör vid LCI:s träningsevenemang, till exempel Lions ledarskapsinstitut för seniorledare, utvecklingsinstitut för instruktörer, seminarier för MERL-ordförande, DG Elect-seminariet eller motsvarande träning på multipeldistriktsnivå eller högre, till exempel GMT- och GLTträning. b. Har inte varit gruppledare vid DG Elect-seminariet under de senaste fem sammanhängande åren innan det år personen kommer att vara gruppledare. c. Har genomfört ett år som distriktsguvernör d. Har mycket goda kunskaper i DG-Electgruppens språk. e. Har förmåga att tala och förstå engelska eller lokal tillgång till översättningsservice utanför LCI. f. Har förmåga att på ett effektivt sätt använda internet, LCI:s webbplats och e- post. g. Samtycker till att presentera LCI:s kursplan som har godkänts av styrelsen. h. Har inte sökt eller certifierats till en internationell post från och med inledningen av ämbetsperioden som gruppledare vid DG Elect-seminariet till och med seminariet vid vilket personen är gruppledare. 11. Gruppledare a. Organisationen skall ersätta gruppledare, vilka inte omfattas av några andra revisionsstadgar, tio (10) dagar på hotell samt måltider. Vid resa till DG Electseminariet och då flygtiden för tur och returresa överstiger tio timmar, ej inkluderat tid på marken för anslutande flyg, får resenären använda en vilodag på platsen för seminariet. En natt på hotell och måltidsutgifter under vilodagen kommer att ersättas. Vilodag är ej tillåten under hemresan. b. När bokning av resor görs förväntas det att alla resenärer följer de årliga riktlinjer som Lions Clubs Internationals Travel Department tillhandahåller. c. En (1) flygbiljett tur och retur i ekonomiklass via kortaste och mest direkta flygrutt på godkända resedatum för gruppledaren. Ersättning för en (1) tur och returbiljett i ekonomiklass för gruppledarens en vuxen i sällskap, dock högst USD 500,00. Slutlig ersättning för flyg kommer att baseras på faktisk kostnad och under förutsättning att originalkvitton redovisas. Sidan 5

6 E. INFORMATION TILL FÖRSTAÅRSDIREKTORER 1. Den internationella presidenten skall hålla en preliminär informationssession för förstaårsdirektorer omedelbart efter den internationella kongressen. F. FORTLÖPANDE LEDARUTVECKLINGSPROGRAM 1. Lions avancerade ledarskapsinstitut a. Syftet med Lions avancerade ledarskapsinstitut är att tillhandahålla lionmedlemmar med möjligheter att förbättra sina färdigheter som förberedelse inför ledarroller på zonnivå, regionnivå och distriktsnivå. b. Kvalificerade kandidater till Lions avancerade ledarskapsinstitut är lionmedlemmar som har fullgjort sina skyldigheter och som har slutfört en framgångsrik ämbetsperiod som klubbpresident, men som ännu ej har uppnått positionen som vice distriktsguvernör. Nuvarande klubbpresidenter kan tillåtas att delta, men endast i mån av plats. c. Budget, platser, kursplan, program, instruktörer, deltagarnas kvalifikationer och urvalsprocedur kommer att fastställas av Leadership Division i samarbete med ledarskapskommittén och GLT-ledare i det konstitutionella området. d. Det förväntas att alla instruktörer följer den fastställda kursplanen för Lions avancerade ledarskapsinstitut. e. Respektive deltagares distrikt kommer att faktureras boende för en natt och måltider för en dag för varje dag deltagare ej infinner sig vid delar av eller hela institutet. Detta belopp kommer att bära organisationens kostnader för boende och måltider för deltagare som ej infinner sig. En administrativ tjänsteman skall ha rätt att befria distriktet från denna kostnad om det finns omständigheter som, enligt den administrativa tjänstemannens åsikt, bör befria distriktet från kostnaden. f. Lions Clubs International kommer att betala för varje deltagares måltider och boende under institutet. För att täcka dessa kostnader kommer en deltagaravgift på USD 125,00 att erfordras när deltagande i institutet har godkänts. Denna avgift är ej återbetalningsbar. Deltagarna ansvarar för sina egna transportkostnader och relaterade resekostnader till och från institutet. Alla deltagare måste bo på det angivna institutet, och måste delta i alla institutets sessioner och organiserade måltider. Sidan 6

7 2. Utvecklingsinstitut för instruktörer a. Syftet med utvecklingsinstitut för instruktörer är att öka antalet kunniga instruktörer inom Lions Clubs International samtidigt som de ökar sina färdigheter som instruktörer. b. Kvalificerade kandidater till utvecklingsinstitut för instruktörer är lionmedlemmar med viss erfarenhet av träning och ett stort intresse att som instruktörer bidra till ledarutvecklingsträning av hög kvalitet i deras respektive område. Kvalificerade distriktsguvernörer kan komma att antas i mån av plats. c. För att anses som godkända deltagare i utvecklingsinstitutet för instruktörer skall lionmedlemmar som deltar i denna fyradagars kurs hålla ett eget träningsevenemang inom 6 månader efter institutet. d. Budget, platser, kursplan, program, instruktörer, deltagarnas kvalifikationer och urvalsprocedur kommer att fastställas av Leadership Division i samarbete med ledarskapskommittén och GLT-ledare i det konstitutionella området. e. Det förväntas att alla instruktörer följer den fastställda kursplanen för utvecklingsinstitut för instruktörer. f. Respektive deltagares distrikt kommer att faktureras boende för en natt och måltider för en dag för varje dag deltagare ej infinner sig vid delar av eller hela institutet. Detta belopp kommer att bära organisationens kostnader för boende och måltider för deltagare som ej infinner sig. En administrativ tjänsteman skall ha rätt att befria distriktet från denna kostnad om det finns omständigheter som, enligt den administrativa tjänstemannens åsikt, bör befria distriktet från kostnaden. g. Lions Clubs International kommer att betala för varje deltagares måltider och boende under institutet. För att täcka dessa kostnader kommer en deltagaravgift på USD 150,00 att erfordras när deltagande i institutet har godkänts. Denna avgift är ej återbetalningsbar. Deltagarna ansvarar för sina egna transportkostnader och relaterade resekostnader till och från institutet. Alla deltagare måste bo på det angivna institutet, och måste delta i alla institutets sessioner och organiserade måltider. 3. Lions ledarskapsinstitut för framtida ledare a. Lions ledarskapsinstitut för framtida ledare fokuserar på att bygga upp lionmedlemmarnas kunskaper inför ledarskapsuppdrag på klubbnivå, inklusive posten som klubbpresident. b. Kandidaterna måste vara medlemmar med fullgjorda ekonomiska skyldigheter och ha varit medlemmar i en klubbkommitté men ännu inte Sidan 7

8 uppnått posten som klubbpresident. Charterklubbpresidenter kan också antas till institutet. c. Budget, plats, kursplan, program, instruktörer, deltagarnas kvalifikationer och urvalsprocedur kommer att fastställas av Leadership Division i samarbete med ledarskapskommittén och GLT-ledare i det konstitutionella området. d. Det förväntas att alla instruktörer följer den fastställda kursplanen för Lions ledarskapsinstitut för framtida ledare. e. Respektive deltagares distrikt kommer att faktureras boende för en natt och måltider för en dag för varje dag deltagare ej infinner sig vid delar av eller hela institutet. Detta belopp kommer att bära organisationens kostnader för boende och måltider för deltagare som ej infinner sig. En administrativ tjänsteman skall ha rätt att befria distriktet från denna kostnad om det finns omständigheter som, enligt den administrativa tjänstemannens åsikt, bör befria distriktet från kostnaden. f. Lions Clubs International kommer att betala för varje deltagares måltider och boende under institutet. För att täcka dessa kostnader kommer en deltagaravgift på USD 125,00 att erfordras när deltagande i institutet har godkänts. Denna avgift är ej återbetalningsbar. Deltagarna ansvarar för sina egna transportkostnader och relaterade resekostnader till och från institutet. Alla deltagare måste bo på det angivna institutet, och måste delta i alla institutets sessioner och organiserade måltider. 4. Lions regionala ledarskapsinstitut a. Lions regionala ledarskapsinstitut är ett anslagsprogram där multipeldistrikt kan ansöka om medel för stöd till ledarskapsinstitut i sina egna multipeldistrikt. Ansökningar från enkeldistrikt och distrikt kommer endast att behandlas om det återstår anslagna medel till denna typ av institut. b. Högst ett regionalt ledarskapsinstitut kan genomföras i respektive multipeldistrikt varje år. Ytterligare institut kan komma att godkännas beroende på behovet i det geografiska området och endast om det återstår anslagna medel till denna typ av institut. c. Ett belopp om högst USD 143,00 per bekräftad deltagare i Lions regionala ledarskapsinstitut beviljas, dock högst USD ,00 för de sökande multipeldistrikt/enkeldistrikt som erhåller detta anslag för första och andra gången. Sidan 8

9 Ett belopp om högst USD 143,00 per bekräftad deltagare i Lions regionala ledarskapsinstitut beviljas, dock högst USD 7,500, för de sökande multipeldistrikt/enkeldistrikt som erhållit anslag mer än två gånger. d. Sökande av anslag måste själv tillhandahålla medel om 50 % av den totala kostnaden för Lions regionala ledarskapsinstitut, vilka måste komma från ej LCI-relaterade källor. e. Ansökningsförfarande i. Kompletta ansökningshandlingar avseende finansiella medel till regionalt ledarskapsinstitut skall vara Leadership Division tillhanda senast vid angivet sista datum. För att kvalificera måste sökanden tillhandahålla all information som efterfrågas i ansökan. Inga medel kommer att avsättas till ett specifikt regionalt ledarskapsinstitut förrän komplett ifylld ansökan och all nödvändig information har erhållits, granskats och beviljats av Leadership Division. ii. Efter godkännande kommer Leadership Division att upprätta en överenskommelse (kontrakt) avseende regionalt ledarskapsinstitut, vilket måste granskas, undertecknas och returneras till Leadership Division inom 60 dagar för att medel skall avsättas. I den händelse avtal gällande Lions regionala ledarskapsinstitut inte mottas av ledarskapsdivisionen inom föreskriven tid kommer avsatta medel att göras tillgängliga för andra sökande. f. Sökande som har godkänts kommer före institutet att erhålla en delbetalning om 50 % av det belopp som har avsatts till institutet. Återstående belopp kommer att fastställas beroende på godkända kostnader som erlagts, vilka inte får överstiga det godkända totalbeloppet, vilket kommer att utbetalas endast efter det att komplett dokumentation och kvitton har erhållits. Det totala ersättningsbeloppet får inte överstiga 50 % av den totala kostnaden för det regionala ledarskapsinstitutet. g. Leadership Division skall tillhandahålla specifik kursplan och vägledning för att säkerställa bästa möjliga kvalitet vid varje regionalt ledarskapsinstitut. h. Multipeldistriktet (eller enkeldistriktet eller distriktet) är ansvarigt för sitt regionala ledarskapsinstitut. Lions Clubs International tillhandahåller finansiella medel och kursplan, men är inte ansvarig för multipeldistriktets (enkeldistriktets eller distriktets) verksamhet och/eller några utgifter i samband med det regionala ledarskapsinstitutet. Sidan 9

10 G. GLOBALT LEDARSKAPSTEAM: MULTIPELDISTRIKT, ENKELDISTRIKT OCH DISTRIKT a. Syfte Samarbetar med det globala medlemsteamet (GMT), det globala ledaskapsteamet syfte är att finna och utveckla effektiva ledare genom aktiv träning och möjligheter till ledarutveckling. b. Samarbete med det globala medlemsteamet (GMT) Både GLT och GMT samarbetar med distriktguvernörens team på distriktsnivå och med guvernörsrådsordförande och guvernörsrådet på multipeldistriktsnivå. De samordnade insatserna mellan GLT-, GMT-, ledare i multipeldistrikt och distrikt fokuserar på specifika tillväxts- och utvecklingsbehov samt att öka antalet medlemmar, stärka klubbarnas status och förbättra ledarkvaliteten på alla nivåer inom organisationen. c. Struktur och utnämning GLT består av lionledare som är utsedda att stödja specifika områden, till exempel multipeldistrikt, enkeldistrikt och distrikt. Medlemmarna i GLT utses för en period på tre år. Medlemmarna granskas varje år av den internationella presidenten, vartefter utnämningen fortsätter eller upphör baserat på prestation. Information avseende utnämning av medlemmar till GMT och GLT samt teamens struktur tillhandahålls i kapitel IX (Distriktstjänstemän och organisationer), stycke M, i den internationella styrelsens policymanual. 1. Multipeldistrikt: Varje multipeldistrikt som ligger i ett GMT/GLT område, eller specialområde, bestående av 2 eller fler multipeldistrikt har ett GLT, vilket består av en GLTmultipeldistriktskoordinator, guvernörsrådsordförande, och upp till ytterligare tre kvalificerade lionmedlemmar med goda kunskaper om ledarutveckling. Såvida det inte särskilt har godkänts av den internationella presidenten, har multipeldistrikt som ligger ett GMT/GLT -område, eller specialområde, som består av färre än två multipeldistrikt har ingen GMT eller GLT multipeldistriktskoordinator. I dessa fall tar respektive GLT-områdesledare eller specialområdesrådgivare ansvaret på multipeldistriktsnivå. Multipeldistriktets GLT samarbetar med multipeldistriktets GMT. d. När en ny treårsperiod för GMT/GLT inleds skall guvernörsrådet, i samråd med respektive GLT områdesledare och guvernörsrådsordförande, utse medlemmar till multipeldistriktets GLT, inklusive en GLT multipeldistriktskoordinator (om tillämpligt) och andra, för en period på tre år, vilka kommer att granskas varje år av den internationella Sidan 10

11 presidenten, varefter utnämningen fortsätter eller upphör baserat på prestation. 1. Enkeldistrikt: Varje enkeldistrikt har ett GLT bestående av en GLT distriktskoordinator, distriktsguvernörens team, regionordförande (om tillämpliga) och zonordförande, med andra vice distrikts-guvernör som kontaktperson i distriktsguvernörens team. Ytterligare kvalificerade medlemmar kan utses efter behov. Distriktets GLT samarbetar med distriktets GMT. e. När en ny treårsperiod för GMT/GLT inleds skall distriktsguvernörens team, i samråd med GLT- områdesledare, utse medlemmar till distriktets GLT, inklusive GLT distriktskoordinator och andra, för en period på tre år. Dessa medlemmar kommer att granskas varje år av den internationella presidenten, varefter utnämningen fortsätter eller upphör baserat på prestation. 1. Deldistrikt: Varje deldistrikt har ett GLT bestående av en GLT distriktskoordinator, distriktsguvernörens team, regionordförande (om tillämpliga) och zonordförande, med andra vice distriktsguvernör som kontaktperson i distriktsguvernörens team. Ytterligare kvalificerade medlemmar kan utses efter behov. Distriktets GLT samarbetar med distriktets GMT. f. När en ny treårsperiod för GMT/GLT inleds skall distriktsguvernörens team, i samråd med GLT områdesledare och GLTmultipeldistriktskoordinator (om tillämpligt), utse medlemmar i distriktets GLT inklusive GLT -distriktskoordinator och andra teammedlemmar, för en period på tre år, vilka kommer att granskas varje år av den internationella presidenten, varefter utnämningen fortsätter eller upphör baserat på prestation. g. GLT:s ansvarsområden GLT:s uppgift är att finna och utveckla ledare samt att träna, utbilda, vägleda och motivera nuvarande ledare att vara så effektiva som möjligt. Detaljerad information avseende specifika ansvarsområden för GLT finns i beskrivningen av posterna GLT- multipeldistriktskoordinator och GLTdistriktskoordinator. Sidan 11

MULTIPELDISTRIKTSKOORDINATOR ANSÖKNINGSPAKET

MULTIPELDISTRIKTSKOORDINATOR ANSÖKNINGSPAKET MULTIPELDISTRIKTSKOORDINATOR ANSÖKNINGSPAKET De medlemmar som uppfyller kraven (sidan 3) för GLT-multipeldistriktskoordinator kan utnämnas till denna post. Kandidaterna ska ta del av ansvarsområdena och

Läs mer

KAPITEL XXII TALARUPPDRAG, RESEBESTÄMMELSER OCH ERSÄTTNING

KAPITEL XXII TALARUPPDRAG, RESEBESTÄMMELSER OCH ERSÄTTNING KAPITEL XXII TALARUPPDRAG, RESEBESTÄMMELSER OCH ERSÄTTNING Denna policy gäller för nuvarande medlemmar i den internationella styrelsen, tidigare internationella presidenter, tidigare internationella direktorer

Läs mer

Revisionsavdelningen (Financial Reporting & Compliance)

Revisionsavdelningen (Financial Reporting & Compliance) Kapitel 9 FINANSER Finansdivisionen arbetar med organisationens finansiella frågor till exempel bankkonton i andra länder, bokföring, ankommande betalningar, budget och revision. Divisionens har som mål

Läs mer

Zon- ordförande- handbok 2015-2016 Svenska

Zon- ordförande- handbok 2015-2016 Svenska Zon- ordförande- handbok 2015-2016 Svenska DA-100.SW Lions Clubs International Syften Att organisera, chartra och ha tillsyn över serviceklubbar under namnet Lions Clubs. Att samordna lionklubbarnas aktiviteter

Läs mer

Ersättningspolicy för distriktsguvernörer

Ersättningspolicy för distriktsguvernörer Ersättningspolicy för distriktsguvernörer Distriktsguvernörer kan begära ersättning för följande aktiviteter. Alla resor måste göras på billigast möjliga sätt. 1. EVENEMANG SOM ERSÄTTS a. KLUBBESÖK För

Läs mer

Klubbtjänstemäns. teamhandbok LA-15.SW

Klubbtjänstemäns. teamhandbok LA-15.SW Klubbtjänstemäns teamhandbok LA-15.SW Lions Clubs International Syften Att organisera, chartra och ha tillsyn över serviceklubbar under namnet Lions Clubs. Att samordna lionklubbarnas aktiviteter och standardisera

Läs mer

JURIDISKA ÄRENDEN. Kapitel 11 Ändringar för 2014-2015 är inte tillgängliga förrän i juli 2014

JURIDISKA ÄRENDEN. Kapitel 11 Ändringar för 2014-2015 är inte tillgängliga förrän i juli 2014 Kapitel 11 Ändringar för 2014-2015 är inte tillgängliga förrän i juli 2014 JURIDISKA ÄRENDEN Allmän information Organisationen har en juridisk skyldighet att skydda Lions Clubs Internationals inregistrerade

Läs mer

Distriktssekreterarens & kassaförvaltarens handbok

Distriktssekreterarens & kassaförvaltarens handbok Distriktssekreterarens & kassaförvaltarens handbok 2014-2015 Swedish LA-40.SW 2014-2015 Lions Clubs Internationals Syften Lions Clubs Internationals Etik Att organisera, chartra och ha tillsyn över serviceklubbar

Läs mer

Kapitel XII DET INTERNATIONELLA KONTORET OCH DESS PERSONAL

Kapitel XII DET INTERNATIONELLA KONTORET OCH DESS PERSONAL DET INTERNATIONELLA KONTORET OCH DESS PERSONAL A. LCI:S LÖNEADMINISTRATIONSPROGRAM LCI följer löneadministrationsprogram i varje land i enlighet med respektive lands lagar och/eller traditioner. Löneadministrationsprogrammet

Läs mer

GEMENSAMMA INSATSER ANSÖKAN OM CHARTER FÖR LIONKLUBB

GEMENSAMMA INSATSER ANSÖKAN OM CHARTER FÖR LIONKLUBB GEMENSAMMA INSATSER ANSÖKAN OM CHARTER FÖR LIONKLUBB Gäller mellan den 1 april 2015-30 juni 2018 KLUBBNUMMER: IDENT: CHARTER APPROVAL DATE _ Date Approved LANGUAGE: DIST ACCOUNT #: (Denna ruta fylls i

Läs mer

GUVERNÖRENS HANDBOK 2014-15 233-SV (513)

GUVERNÖRENS HANDBOK 2014-15 233-SV (513) GUVERNÖRENS HANDBOK 2014-15 233-SV (513) Innehåll Inledning 1 Ansvarsområden och strategisk planering Tillträdande distriktsguvernörens ansvarsområden...1.1 Distriktsguvernörens ansvarsområden...1.2 Ditt

Läs mer

LCIF:s pilotprogram för mikroföretagsutveckling

LCIF:s pilotprogram för mikroföretagsutveckling LCIF:s pilotprogram för mikroföretagsutveckling Introduktion och varför Mikroföretag är en ny prioritet för LCIF LCIF:s Core 4-program ger medel till viktiga och praktiska Lions serviceprojekt inom fyra

Läs mer

HANDBOK FÖR BILDANDE AV NYA KLUBBAR

HANDBOK FÖR BILDANDE AV NYA KLUBBAR HANDBOK FÖR BILDANDE AV NYA KLUBBAR Handbok för bildande av nya klubbar INNEHÅLLSFÖRTECKNING Varför bilda en ny lionklubb?...2 Välja ett klubbformat...3-4 Steg för att bilda nya klubbar...5 Steg ett: Fastställa

Läs mer

Så bildas en ny klubb

Så bildas en ny klubb Så bildas en ny klubb Handbok för distriktsguvernören och distriktsguvernörens speciella representant Bilda nya klubbar Medlemsvård Rekrytering Medlemsutveckling och medlemstillväxt Innehåll 1 Introduktion...1

Läs mer

KAPITEL XXI PUBLIKATIONER. Den internationella styrelsen skall ha kontroll och översyn över alla organisationens publikationer.

KAPITEL XXI PUBLIKATIONER. Den internationella styrelsen skall ha kontroll och översyn över alla organisationens publikationer. KAPITEL XXI PUBLIKATIONER A. OFFICIELLA PUBLIKATIONER Den internationella styrelsen skall ha kontroll och översyn över alla organisationens publikationer. B. BETECKNINGEN "OFFICIELL PUBLIKATION" Ordalydelsen

Läs mer

Klubbpresidentens handbok

Klubbpresidentens handbok Klubbpresidentens handbok 222-SV (312) Innehåll Inledning 1 Förstå dina uppgifter...4 Tillträdande klubbpresidentens uppgifter...5 Klubbpresidentens uppgifter...6 Klubbens ledarskapsplan...7 Uppmaning

Läs mer

ANSÖKAN OM INTERNATIONELLT ASSISTANSANSLAG

ANSÖKAN OM INTERNATIONELLT ASSISTANSANSLAG LIONS CLUBS INTERNATIONAL FOUNDATION ANSÖKAN OM INTERNATIONELLT ASSISTANSANSLAG Vi bryr oss om. Vi hjälper. Vi uppnår. ANSÖKAN OM INTERNATIONELLT ASSISTANSANSLAG Översikt Det internationella assistansanslagsprogrammet

Läs mer

Handledning till projekt inom Gränsfonden

Handledning till projekt inom Gränsfonden Dnr A-272-127/09 Handledning till projekt inom Gränsfonden Version 4, 2010-01-18 Samverkan för effektiv gränskontroll Postadress: Besöksadress: Telefon: 08-401 90 00 Box 12256 Polhemsgatan 30 Fax: 08-401

Läs mer

Handledning till projekt inom Gränsfonden

Handledning till projekt inom Gränsfonden Dnr A-272-127/09 Handledning till projekt inom Gränsfonden Version 3, 2009-01-30 Samverkan för effektiv gränskontroll Postadress: Besöksadress: Telefon: 08-401 90 00 Box 12256 Polhemsgatan 30 Fax: 08-650

Läs mer

Handbok för hantering av bidrag

Handbok för hantering av bidrag Handbok för hantering av bidrag Handboken finns i sin helhet online 1000-SV (912) Innehåll Inledning 1 Planera ett globalt bidragsprojekt 2 Ansöka om ett bidrag 3 Genomföra, övervaka & utvärdera ett bidragsprojekt

Läs mer

En guide för Lions i den digitala tiden

En guide för Lions i den digitala tiden En guide för Lions i den digitala tiden Internet tips En guide för Lions i den digitala tiden Innehåll Varför använda Internet?...3 HurkanLionsanvändaInternet?...3 E-post...3 Elektroniskanyhetsbrev...4

Läs mer

DEL 2. RESOLUTION Nr. 2 ( Förslag till stadgarna )

DEL 2. RESOLUTION Nr. 2 ( Förslag till stadgarna ) Förhandlingar från den 29:e kongressen Internationell facklig organisation för offentliga tjänster Durban, Sydafrika 27-30 november 2012 RESOLUTIONER SOM ANTOGS AV KONGRESSEN DEL 2 RESOLUTION Nr. 2 ( Förslag

Läs mer

(Rättsakter vilkas publicering är obligatorisk) KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 1828/2006. av den 8 december 2006

(Rättsakter vilkas publicering är obligatorisk) KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 1828/2006. av den 8 december 2006 27.12.2006 SV Europeiska unionens officiella tidning L 371/1 I (Rättsakter vilkas publicering är obligatorisk) KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 1828/2006 av den 8 december 2006 om tillämpningsföreskrifter

Läs mer

Ansökan om deltagande i försöksverksamhet med riksrekryterande spetsutbildning i grundskolans högre årskurser

Ansökan om deltagande i försöksverksamhet med riksrekryterande spetsutbildning i grundskolans högre årskurser Dnr 2011:00901 1 (14) Ansökan om deltagande i försöksverksamhet med riksrekryterande spetsutbildning i grundskolans högre årskurser Underskriven ansökan och avsiktsförklaring på papper ska skickas till

Läs mer

PROGRAMGUIDE PROGRAMMET KULTUR (2007 2013)

PROGRAMGUIDE PROGRAMMET KULTUR (2007 2013) PROGRAMMET KULTUR Genomförandeorganet för utbildning, audiovisuella medier och kultur EUROPEISKA KOMMISSIONEN PROGRAMGUIDE PROGRAMMET KULTUR (2007 2013) Generaldirektoratet för utbildning och kultur http://ec.europa.eu/culture/index_en.htm

Läs mer

DET INTERNATIONELLA HUVUDKONTORET

DET INTERNATIONELLA HUVUDKONTORET Kapitel 2 DET INTERNATIONELLA HUVUDKONTORET Det internationella huvudkontoret är en viktig resurs för alla lionmedlemmar. All personal vid det internationella huvudkontoret är redo att ge distriktsguvernörerna

Läs mer

RIKTLINJER FÖR SIDAS STIPENDIEPROGRAM FÖR MINOR FIELD STUDIES, MFS.

RIKTLINJER FÖR SIDAS STIPENDIEPROGRAM FÖR MINOR FIELD STUDIES, MFS. RIKTLINJER FÖR SIDAS STIPENDIEPROGRAM FÖR MINOR FIELD STUDIES, MFS. 030101 2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING A. ALLMÄNNA FÖRUTSÄTTNINGAR 1 INLEDNING... 3 2 ORGANISATION OCH HANTERING... 3 3 MÅL OCH FÖRVÄNTAT RESULTAT...

Läs mer

DOKUMENT. FÖRSLAG TILL Europeiska unionens allmänna budget för budgetåret 2016 VOLYM 5 EUROPEISKA KOMMISSIONEN COM(2015) 300 SV 24.6.

DOKUMENT. FÖRSLAG TILL Europeiska unionens allmänna budget för budgetåret 2016 VOLYM 5 EUROPEISKA KOMMISSIONEN COM(2015) 300 SV 24.6. EUROPEISKA KOMMISSIONEN DOKUMENT FÖRSLAG TILL Europeiska unionens allmänna budget för budgetåret 2016 VOLYM 5 AVSNITT V SV COM(2015) 300 SV 24.6.2015 Beloppen i denna budget uttrycks i euro om inte annat

Läs mer

Medfinansiering från Återvändandefonden till utvecklingsprojekt

Medfinansiering från Återvändandefonden till utvecklingsprojekt Läs mer på: www.migrationsverket.se/fonder Medfinansiering från Återvändandefonden till utvecklingsprojekt Utlysning av medel från Europeiska återvändandefonden äger rum från 15 juli till 20 september

Läs mer

Europeiska Federationen för Offentliganställdas Förbund (EPSU)

Europeiska Federationen för Offentliganställdas Förbund (EPSU) Europeiska Federationen för Offentliganställdas Förbund (EPSU) STADGAR Antagna vid EPSU:s 8:e kongress juni 2009, Bryssel INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING... 3 INGRESS... 5 1 NAMN OCH SÄRART...

Läs mer