CHAPTER XIV LEDARUTVECKLING. I enlighet med den internationella styrelsens uppdrag är det vår uppgift att förbättra lionmedlemmarnas ledarfärdigheter.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "CHAPTER XIV LEDARUTVECKLING. I enlighet med den internationella styrelsens uppdrag är det vår uppgift att förbättra lionmedlemmarnas ledarfärdigheter."

Transkript

1 CHAPTER XIV LEDARUTVECKLING A. LEDARUTVECKLINGSPROGRAM 1. Uppgift 2. Mål I enlighet med den internationella styrelsens uppdrag är det vår uppgift att förbättra lionmedlemmarnas ledarfärdigheter. a. Att fastställa strategi och utvärdera resultat för att uppnå största möjliga effektivitet. b. Att se till att programmen används i alla konstitutionella områden. c. Att säkerställa att programmen anpassas till lokala förhållanden. d. Att utveckla moderna program för lärande och teknologi. e. Att utveckla trovärdiga program av högsta kvalitet. f. Att inspirera och motivera lionmedlemmar att söka och ta sig an ledarpositioner på alla nivåer inom organisationen. 3. Programmets mål a. Att utveckla och effektivera organisationens humanitära service samt att utöka och stärka kamratskapet inom organisationen genom att öka kvaliteten bland Lions ledare med hjälp av systematisk och tillgänglig träning av hög kvalitet. b. Att kontinuerligt utveckla och förbättra viktiga ledarfärdigheter bland multipeldistrikts-, distrikts- och klubbtjänstemän genom deras deltagande i institut och seminarier som genomförs enligt internationellt godkänd standard. Det yttersta målet är att lionmedlemmarna skall lära vad det innebär att vara lionmedlem och att inspireras att ta sig an högre ledarpositioner, vilket är till nytta för alla lionmedlemmar. c. Att uppnå högsta möjliga deltagarantal och deltagande i dessa program genom att presentera dem på ett intressant och meningsfullt sätt. d. Att kontinuerligt utveckla lionmedlemmar som kan utforma, organisera, främja och genomföra program om ledarutveckling. Sidan 1

2 e. Att tillhandahålla fortlöpande råd och stöd inom området ledarutveckling och träning till de lionmedlemmar som är involverade i medlemstillväxt. 4. Allmän policy a. Ledarutvecklingsprogrammet skall genomföras i enlighet med den policy som fastställts av den internationella styrelsen. b. Specifika ledarskapsprogram och material skall föreslås, utformas och utvecklas av Leadership Division i samråd med ledarskapskommittén. c. Datum och plats för programmen samt en samlad utvärdering skall av ledarskapskommittén rapporteras till den internationella styrelsen. 5. Verksamhetspolicy a. Ersättning av utgifter Lions Clubs International kommer att betala specifika utgifter och/eller ersätta deltagare i respektive program i enlighet med den allmänna ersättningspolicyn. b. Officiella språk Allt ledarutvecklingsmaterial kommer att översättas till organisationens officiella språk. Deltagare i ledarutvecklingsevenemang kommer att erhålla instruktioner på ett språk som de förstår. B. Klubbtjänstemannainformation 1. Enkeldistrikt och distrikt skall varje år arrangera en träning för klubbtjänstemän före den 1 juli i enlighet med policy och förfarande som fastställts av den internationella styrelsen. C. MULTIPELDISTRIKTETS INFORMATION TILL DG ELECT 1. Multipeldistrikt skall, antingen själva eller tillsammans, före det internationella DG Elect seminariet arrangera ett informationsprogram för inkommande distriktsguvernörer och/ eller vice distriktsguvernörer i enlighet med policy och förfarande som fastställts av den internationella styrelsen. GLT i multipeldistriktet skall koordinera seminariet i samråd med respektive GLT områdesledare och guvernörsrådet. GLT områdesledare eller GLT specialområdesrådgivaren kommer att koordinera seminariet tillsammans med guvernörsrådet i de multipeldistrikt som ligger i ett GMT/GLT område, eller ett specialområde, som består av färre än två multipeldistrikt och som av den anledningen inte har en GLT multipeldistriktskoordinator. Sidan 2

3 2. Organisationen skall ge multipeldistrikten tillgång till Handbok för distriktsguvernörens team på ett av Lions Clubs Internationals officiella språk. D. INTERNATIONELLT DG ELECT-SEMINARIUM 1. Det internationella DG Elect-seminariet skall hållas före den internationella kongressen. 2. Utnämning av seminariets instruktörer skall godkännas av den verkställande kommittén vid dess möte i augusti före respektive DG Elect-seminarium. Efterföljande ändringar av instruktörer skall godkännas av den verkställande kommittén. 3. Seminariets plan, till exempel program, kursplan och budget skall godkännas av den internationella styrelsen. 4. Leadership Division ansvarar för utformning och utveckling av kursplan och träning för VDG/DG Elect, bland annat det internationella DG Elect-seminariet, i samarbete med inkommande internationell president och/eller av honom/henne utsedd person, vilket arrangeras för att förbereda alla första vice distriktsguvernörer/dg Elect för deras år som distriktsguvernörer. Följande ämnen skall ingå: Målsättning Att leda team Kommunikationsfärdigheter Färdigheter inom ledarskap och administration LCI:s resurser Ett informationsprogram för en vuxen i sällskap till DG Elect skall inkluderas i programmet för DG Elect-seminariet 5. Den andra vicepresidenten skall utse en lionmedlem till ordförande för DG Electseminariet för det år han/hon själv tjänstgör som första vice president. 6. Kvalificerade kandidater till posten ordförande vid DG Elect-seminariet skall uppfylla följande krav: a. Har varit gruppledare vid DG Elect-seminariet under de tio åren före det år personen kommer att vara ordförande, eller liknande erfarenhet av LCI:s träningsprogram eller motsvarande träningsevenemang på multipeldistriktsnivå eller högre nivå. b. Har genomfört ett år som distriktsguvernör c. Förmåga att tala och förstå engelska Sidan 3

4 d. Har förmåga att på ett effektivt sätt använda internet, LCI:s webbplats och e- post. e. Har inte sökt eller certifierats till en internationell post från och med inledningen av ämbetsperioden som vice ordförande för DG Elect-seminariet till och med seminariet vid vilket personen är ordförande. 7. DG Elect-seminariets ordförande skall tjänstgöra som vice ordförande under det år som föregår det år han/hon kommer att tjänstgöra som ordförande. 8. Organisationen skall ersätta utgifter för DG Elect-seminariets inkommande president, ordförande och vice ordförande i enlighet med den allmänna ersättningspolicyn i följande situationer: a. Inkommande president (1) Ett inspektionsbesök på orten för seminariet ett år innan seminariet genomförs, till exempel avseende transporter, boende och måltider, för inkommande president och en vuxen i sällskap. b. Ordförande (1) Ett inspektionsbesök på platsen för DG Elect-seminariet, vilket skall göras under ordförandens ämbetsår, samt transporter, boende och måltider. (2) Själva seminariet, till exempel transporter, boende och måltider, för ordföranden och en vuxen i sällskap. (3) Två resor till det internationella huvudkontoret under sammanlagt högst tre nätter och fyra dagar. (4) Eventuellt ytterligare resor till orten för seminariet eller till det internationella huvudkontoret kräver godkännande av den internationella presidenten. c. Vice ordförande (1) En resa till det internationella huvudkontoret under sammanlagt högst två nätter och tre dagar. (2) Själva seminariet, till exempel transporter, boende och måltider, för den vice ordföranden och en vuxen i sällskap. 9. Den andra vice presidenten, i konsultation med hans/hennes utsedda ordförande för DG Electseminariet och ledarskapsdivisionens chef, skall utse de lionmedlemmar som skall vara gruppledare det år han/hon är första vice president. Sidan 4

5 10. Kvalificerade kandidater till posten gruppledare vid DG Elect-seminariet skall uppfylla följande krav: a. Har varit instruktör vid LCI:s träningsevenemang, till exempel Lions ledarskapsinstitut för seniorledare, utvecklingsinstitut för instruktörer, seminarier för MERL-ordförande, DG Elect-seminariet eller motsvarande träning på multipeldistriktsnivå eller högre, till exempel GMT- och GLTträning. b. Har inte varit gruppledare vid DG Elect-seminariet under de senaste fem sammanhängande åren innan det år personen kommer att vara gruppledare. c. Har genomfört ett år som distriktsguvernör d. Har mycket goda kunskaper i DG-Electgruppens språk. e. Har förmåga att tala och förstå engelska eller lokal tillgång till översättningsservice utanför LCI. f. Har förmåga att på ett effektivt sätt använda internet, LCI:s webbplats och e- post. g. Samtycker till att presentera LCI:s kursplan som har godkänts av styrelsen. h. Har inte sökt eller certifierats till en internationell post från och med inledningen av ämbetsperioden som gruppledare vid DG Elect-seminariet till och med seminariet vid vilket personen är gruppledare. 11. Gruppledare a. Organisationen skall ersätta gruppledare, vilka inte omfattas av några andra revisionsstadgar, tio (10) dagar på hotell samt måltider. Vid resa till DG Electseminariet och då flygtiden för tur och returresa överstiger tio timmar, ej inkluderat tid på marken för anslutande flyg, får resenären använda en vilodag på platsen för seminariet. En natt på hotell och måltidsutgifter under vilodagen kommer att ersättas. Vilodag är ej tillåten under hemresan. b. När bokning av resor görs förväntas det att alla resenärer följer de årliga riktlinjer som Lions Clubs Internationals Travel Department tillhandahåller. c. En (1) flygbiljett tur och retur i ekonomiklass via kortaste och mest direkta flygrutt på godkända resedatum för gruppledaren. Ersättning för en (1) tur och returbiljett i ekonomiklass för gruppledarens en vuxen i sällskap, dock högst USD 500,00. Slutlig ersättning för flyg kommer att baseras på faktisk kostnad och under förutsättning att originalkvitton redovisas. Sidan 5

6 E. INFORMATION TILL FÖRSTAÅRSDIREKTORER 1. Den internationella presidenten skall hålla en preliminär informationssession för förstaårsdirektorer omedelbart efter den internationella kongressen. F. FORTLÖPANDE LEDARUTVECKLINGSPROGRAM 1. Lions avancerade ledarskapsinstitut a. Syftet med Lions avancerade ledarskapsinstitut är att tillhandahålla lionmedlemmar med möjligheter att förbättra sina färdigheter som förberedelse inför ledarroller på zonnivå, regionnivå och distriktsnivå. b. Kvalificerade kandidater till Lions avancerade ledarskapsinstitut är lionmedlemmar som har fullgjort sina skyldigheter och som har slutfört en framgångsrik ämbetsperiod som klubbpresident, men som ännu ej har uppnått positionen som vice distriktsguvernör. Nuvarande klubbpresidenter kan tillåtas att delta, men endast i mån av plats. c. Budget, platser, kursplan, program, instruktörer, deltagarnas kvalifikationer och urvalsprocedur kommer att fastställas av Leadership Division i samarbete med ledarskapskommittén och GLT-ledare i det konstitutionella området. d. Det förväntas att alla instruktörer följer den fastställda kursplanen för Lions avancerade ledarskapsinstitut. e. Respektive deltagares distrikt kommer att faktureras boende för en natt och måltider för en dag för varje dag deltagare ej infinner sig vid delar av eller hela institutet. Detta belopp kommer att bära organisationens kostnader för boende och måltider för deltagare som ej infinner sig. En administrativ tjänsteman skall ha rätt att befria distriktet från denna kostnad om det finns omständigheter som, enligt den administrativa tjänstemannens åsikt, bör befria distriktet från kostnaden. f. Lions Clubs International kommer att betala för varje deltagares måltider och boende under institutet. För att täcka dessa kostnader kommer en deltagaravgift på USD 125,00 att erfordras när deltagande i institutet har godkänts. Denna avgift är ej återbetalningsbar. Deltagarna ansvarar för sina egna transportkostnader och relaterade resekostnader till och från institutet. Alla deltagare måste bo på det angivna institutet, och måste delta i alla institutets sessioner och organiserade måltider. Sidan 6

7 2. Utvecklingsinstitut för instruktörer a. Syftet med utvecklingsinstitut för instruktörer är att öka antalet kunniga instruktörer inom Lions Clubs International samtidigt som de ökar sina färdigheter som instruktörer. b. Kvalificerade kandidater till utvecklingsinstitut för instruktörer är lionmedlemmar med viss erfarenhet av träning och ett stort intresse att som instruktörer bidra till ledarutvecklingsträning av hög kvalitet i deras respektive område. Kvalificerade distriktsguvernörer kan komma att antas i mån av plats. c. För att anses som godkända deltagare i utvecklingsinstitutet för instruktörer skall lionmedlemmar som deltar i denna fyradagars kurs hålla ett eget träningsevenemang inom 6 månader efter institutet. d. Budget, platser, kursplan, program, instruktörer, deltagarnas kvalifikationer och urvalsprocedur kommer att fastställas av Leadership Division i samarbete med ledarskapskommittén och GLT-ledare i det konstitutionella området. e. Det förväntas att alla instruktörer följer den fastställda kursplanen för utvecklingsinstitut för instruktörer. f. Respektive deltagares distrikt kommer att faktureras boende för en natt och måltider för en dag för varje dag deltagare ej infinner sig vid delar av eller hela institutet. Detta belopp kommer att bära organisationens kostnader för boende och måltider för deltagare som ej infinner sig. En administrativ tjänsteman skall ha rätt att befria distriktet från denna kostnad om det finns omständigheter som, enligt den administrativa tjänstemannens åsikt, bör befria distriktet från kostnaden. g. Lions Clubs International kommer att betala för varje deltagares måltider och boende under institutet. För att täcka dessa kostnader kommer en deltagaravgift på USD 150,00 att erfordras när deltagande i institutet har godkänts. Denna avgift är ej återbetalningsbar. Deltagarna ansvarar för sina egna transportkostnader och relaterade resekostnader till och från institutet. Alla deltagare måste bo på det angivna institutet, och måste delta i alla institutets sessioner och organiserade måltider. 3. Lions ledarskapsinstitut för framtida ledare a. Lions ledarskapsinstitut för framtida ledare fokuserar på att bygga upp lionmedlemmarnas kunskaper inför ledarskapsuppdrag på klubbnivå, inklusive posten som klubbpresident. b. Kandidaterna måste vara medlemmar med fullgjorda ekonomiska skyldigheter och ha varit medlemmar i en klubbkommitté men ännu inte Sidan 7

8 uppnått posten som klubbpresident. Charterklubbpresidenter kan också antas till institutet. c. Budget, plats, kursplan, program, instruktörer, deltagarnas kvalifikationer och urvalsprocedur kommer att fastställas av Leadership Division i samarbete med ledarskapskommittén och GLT-ledare i det konstitutionella området. d. Det förväntas att alla instruktörer följer den fastställda kursplanen för Lions ledarskapsinstitut för framtida ledare. e. Respektive deltagares distrikt kommer att faktureras boende för en natt och måltider för en dag för varje dag deltagare ej infinner sig vid delar av eller hela institutet. Detta belopp kommer att bära organisationens kostnader för boende och måltider för deltagare som ej infinner sig. En administrativ tjänsteman skall ha rätt att befria distriktet från denna kostnad om det finns omständigheter som, enligt den administrativa tjänstemannens åsikt, bör befria distriktet från kostnaden. f. Lions Clubs International kommer att betala för varje deltagares måltider och boende under institutet. För att täcka dessa kostnader kommer en deltagaravgift på USD 125,00 att erfordras när deltagande i institutet har godkänts. Denna avgift är ej återbetalningsbar. Deltagarna ansvarar för sina egna transportkostnader och relaterade resekostnader till och från institutet. Alla deltagare måste bo på det angivna institutet, och måste delta i alla institutets sessioner och organiserade måltider. 4. Lions regionala ledarskapsinstitut a. Lions regionala ledarskapsinstitut är ett anslagsprogram där multipeldistrikt kan ansöka om medel för stöd till ledarskapsinstitut i sina egna multipeldistrikt. Ansökningar från enkeldistrikt och distrikt kommer endast att behandlas om det återstår anslagna medel till denna typ av institut. b. Högst ett regionalt ledarskapsinstitut kan genomföras i respektive multipeldistrikt varje år. Ytterligare institut kan komma att godkännas beroende på behovet i det geografiska området och endast om det återstår anslagna medel till denna typ av institut. c. Ett belopp om högst USD 143,00 per bekräftad deltagare i Lions regionala ledarskapsinstitut beviljas, dock högst USD ,00 för de sökande multipeldistrikt/enkeldistrikt som erhåller detta anslag för första och andra gången. Sidan 8

9 Ett belopp om högst USD 143,00 per bekräftad deltagare i Lions regionala ledarskapsinstitut beviljas, dock högst USD 7,500, för de sökande multipeldistrikt/enkeldistrikt som erhållit anslag mer än två gånger. d. Sökande av anslag måste själv tillhandahålla medel om 50 % av den totala kostnaden för Lions regionala ledarskapsinstitut, vilka måste komma från ej LCI-relaterade källor. e. Ansökningsförfarande i. Kompletta ansökningshandlingar avseende finansiella medel till regionalt ledarskapsinstitut skall vara Leadership Division tillhanda senast vid angivet sista datum. För att kvalificera måste sökanden tillhandahålla all information som efterfrågas i ansökan. Inga medel kommer att avsättas till ett specifikt regionalt ledarskapsinstitut förrän komplett ifylld ansökan och all nödvändig information har erhållits, granskats och beviljats av Leadership Division. ii. Efter godkännande kommer Leadership Division att upprätta en överenskommelse (kontrakt) avseende regionalt ledarskapsinstitut, vilket måste granskas, undertecknas och returneras till Leadership Division inom 60 dagar för att medel skall avsättas. I den händelse avtal gällande Lions regionala ledarskapsinstitut inte mottas av ledarskapsdivisionen inom föreskriven tid kommer avsatta medel att göras tillgängliga för andra sökande. f. Sökande som har godkänts kommer före institutet att erhålla en delbetalning om 50 % av det belopp som har avsatts till institutet. Återstående belopp kommer att fastställas beroende på godkända kostnader som erlagts, vilka inte får överstiga det godkända totalbeloppet, vilket kommer att utbetalas endast efter det att komplett dokumentation och kvitton har erhållits. Det totala ersättningsbeloppet får inte överstiga 50 % av den totala kostnaden för det regionala ledarskapsinstitutet. g. Leadership Division skall tillhandahålla specifik kursplan och vägledning för att säkerställa bästa möjliga kvalitet vid varje regionalt ledarskapsinstitut. h. Multipeldistriktet (eller enkeldistriktet eller distriktet) är ansvarigt för sitt regionala ledarskapsinstitut. Lions Clubs International tillhandahåller finansiella medel och kursplan, men är inte ansvarig för multipeldistriktets (enkeldistriktets eller distriktets) verksamhet och/eller några utgifter i samband med det regionala ledarskapsinstitutet. Sidan 9

10 G. GLOBALT LEDARSKAPSTEAM: MULTIPELDISTRIKT, ENKELDISTRIKT OCH DISTRIKT a. Syfte Samarbetar med det globala medlemsteamet (GMT), det globala ledaskapsteamet syfte är att finna och utveckla effektiva ledare genom aktiv träning och möjligheter till ledarutveckling. b. Samarbete med det globala medlemsteamet (GMT) Både GLT och GMT samarbetar med distriktguvernörens team på distriktsnivå och med guvernörsrådsordförande och guvernörsrådet på multipeldistriktsnivå. De samordnade insatserna mellan GLT-, GMT-, ledare i multipeldistrikt och distrikt fokuserar på specifika tillväxts- och utvecklingsbehov samt att öka antalet medlemmar, stärka klubbarnas status och förbättra ledarkvaliteten på alla nivåer inom organisationen. c. Struktur och utnämning GLT består av lionledare som är utsedda att stödja specifika områden, till exempel multipeldistrikt, enkeldistrikt och distrikt. Medlemmarna i GLT utses för en period på tre år. Medlemmarna granskas varje år av den internationella presidenten, vartefter utnämningen fortsätter eller upphör baserat på prestation. Information avseende utnämning av medlemmar till GMT och GLT samt teamens struktur tillhandahålls i kapitel IX (Distriktstjänstemän och organisationer), stycke M, i den internationella styrelsens policymanual. 1. Multipeldistrikt: Varje multipeldistrikt som ligger i ett GMT/GLT område, eller specialområde, bestående av 2 eller fler multipeldistrikt har ett GLT, vilket består av en GLTmultipeldistriktskoordinator, guvernörsrådsordförande, och upp till ytterligare tre kvalificerade lionmedlemmar med goda kunskaper om ledarutveckling. Såvida det inte särskilt har godkänts av den internationella presidenten, har multipeldistrikt som ligger ett GMT/GLT -område, eller specialområde, som består av färre än två multipeldistrikt har ingen GMT eller GLT multipeldistriktskoordinator. I dessa fall tar respektive GLT-områdesledare eller specialområdesrådgivare ansvaret på multipeldistriktsnivå. Multipeldistriktets GLT samarbetar med multipeldistriktets GMT. d. När en ny treårsperiod för GMT/GLT inleds skall guvernörsrådet, i samråd med respektive GLT områdesledare och guvernörsrådsordförande, utse medlemmar till multipeldistriktets GLT, inklusive en GLT multipeldistriktskoordinator (om tillämpligt) och andra, för en period på tre år, vilka kommer att granskas varje år av den internationella Sidan 10

11 presidenten, varefter utnämningen fortsätter eller upphör baserat på prestation. 1. Enkeldistrikt: Varje enkeldistrikt har ett GLT bestående av en GLT distriktskoordinator, distriktsguvernörens team, regionordförande (om tillämpliga) och zonordförande, med andra vice distrikts-guvernör som kontaktperson i distriktsguvernörens team. Ytterligare kvalificerade medlemmar kan utses efter behov. Distriktets GLT samarbetar med distriktets GMT. e. När en ny treårsperiod för GMT/GLT inleds skall distriktsguvernörens team, i samråd med GLT- områdesledare, utse medlemmar till distriktets GLT, inklusive GLT distriktskoordinator och andra, för en period på tre år. Dessa medlemmar kommer att granskas varje år av den internationella presidenten, varefter utnämningen fortsätter eller upphör baserat på prestation. 1. Deldistrikt: Varje deldistrikt har ett GLT bestående av en GLT distriktskoordinator, distriktsguvernörens team, regionordförande (om tillämpliga) och zonordförande, med andra vice distriktsguvernör som kontaktperson i distriktsguvernörens team. Ytterligare kvalificerade medlemmar kan utses efter behov. Distriktets GLT samarbetar med distriktets GMT. f. När en ny treårsperiod för GMT/GLT inleds skall distriktsguvernörens team, i samråd med GLT områdesledare och GLTmultipeldistriktskoordinator (om tillämpligt), utse medlemmar i distriktets GLT inklusive GLT -distriktskoordinator och andra teammedlemmar, för en period på tre år, vilka kommer att granskas varje år av den internationella presidenten, varefter utnämningen fortsätter eller upphör baserat på prestation. g. GLT:s ansvarsområden GLT:s uppgift är att finna och utveckla ledare samt att träna, utbilda, vägleda och motivera nuvarande ledare att vara så effektiva som möjligt. Detaljerad information avseende specifika ansvarsområden för GLT finns i beskrivningen av posterna GLT- multipeldistriktskoordinator och GLTdistriktskoordinator. Sidan 11

MULTIPELDISTRIKTSKOORDINATOR ANSÖKNINGSPAKET

MULTIPELDISTRIKTSKOORDINATOR ANSÖKNINGSPAKET MULTIPELDISTRIKTSKOORDINATOR ANSÖKNINGSPAKET De medlemmar som uppfyller kraven (sidan 3) för GLT-multipeldistriktskoordinator kan utnämnas till denna post. Kandidaterna ska ta del av ansvarsområdena och

Läs mer

Ersättningspolicy för distriktsguvernörer

Ersättningspolicy för distriktsguvernörer Ersättningspolicy för distriktsguvernörer Distriktsguvernörer kan begära ersättning för följande aktiviteter. Alla resor måste göras på billigast möjliga sätt. 1. EVENEMANG SOM ERSÄTTS a. KLUBBESÖK För

Läs mer

DISTRIKTSGUVERNÖRENS TEAM

DISTRIKTSGUVERNÖRENS TEAM Kapitel 1 DISTRIKTSGUVERNÖRENS TEAM I dagens snabbt föränderliga värld måste medlemmarna förena familj, arbete och frivilliginsatser. Med anledning av att distriktsguvernörens roll är komplex och krävande

Läs mer

FINANSIELLT STÖD TILL MULTIPELDISTRIKTETS LEDARUTVECKLINGSPROGRAM 2015-2016 FAKTABLAD

FINANSIELLT STÖD TILL MULTIPELDISTRIKTETS LEDARUTVECKLINGSPROGRAM 2015-2016 FAKTABLAD FINANSIELLT STÖD TILL MULTIPELDISTRIKTETS LEDARUTVECKLINGSPROGRAM 2015-2016 FAKTABLAD VAD INNEBÄR FINANSIELLT STÖD TILL MULTIPELDISTRIKTETS LEDARUTVECKLINGSPROGRAM? Detta program erbjuder begränsade finansiella

Läs mer

GLOBALA MEDLEMSTEAMET

GLOBALA MEDLEMSTEAMET Lions Clubs International GLOBALA MEDLEMSTEAMET RESURS-HANDBOK GMTRG2015.SW Välkommen till Lions Clubs Internationals globala medlemsteam (GMT). Din post i GMT är mycket viktig för lionklubbarnas framgångar

Läs mer

SAMMANFATTNING AV DEN INTERNATIONELLA STYRELSENS BESLUT NEW YORK, NEW YORK, USA DEN 9-14 MARS 2009

SAMMANFATTNING AV DEN INTERNATIONELLA STYRELSENS BESLUT NEW YORK, NEW YORK, USA DEN 9-14 MARS 2009 SAMMANFATTNING AV DEN INTERNATIONELLA STYRELSENS BESLUT NEW YORK, NEW YORK, USA DEN 9-14 MARS 2009 1. Toronto, Ontario, Kanada, valdes att stå värd för den internationella kongressen 2014. REVISIONSKOMMITTÉN

Läs mer

DET INTERNATIONELLA HUVUDKONTORET

DET INTERNATIONELLA HUVUDKONTORET Kapitel 2 DET INTERNATIONELLA HUVUDKONTORET Det internationella huvudkontoret är en viktig resurs för alla lionmedlemmar. All personal vid det internationella huvudkontoret är redo att ge distriktsguvernörerna

Läs mer

KAPITEL XXII TALARUPPDRAG, RESEBESTÄMMELSER OCH ERSÄTTNING

KAPITEL XXII TALARUPPDRAG, RESEBESTÄMMELSER OCH ERSÄTTNING KAPITEL XXII TALARUPPDRAG, RESEBESTÄMMELSER OCH ERSÄTTNING Denna policy gäller för nuvarande medlemmar i den internationella styrelsen, tidigare internationella presidenter, tidigare internationella direktorer

Läs mer

Revisionsavdelningen (Financial Reporting & Compliance)

Revisionsavdelningen (Financial Reporting & Compliance) Kapitel 9 FINANSER Finansdivisionen arbetar med organisationens finansiella frågor till exempel bankkonton i andra länder, bokföring, ankommande betalningar, budget och revision. Divisionens har som mål

Läs mer

Gäller mellan 1 april 2015-30 juni 2018

Gäller mellan 1 april 2015-30 juni 2018 ANSÖKAN OM CHARTER FÖR JUBILEUMSKLUBB Gäller mellan 1 april 2015-30 juni 2018 CLUB NUMBER: IDENT: CHARTER APPROVAL DATE _ Date Approved LANGUAGE: DIST ACCOUNT #: (Denna ruta fylls i av det internationella

Läs mer

SAMMANFATTNING AV DEN INTERNATIONELLA STYRELSENS BESLUT HAMBURG, TYSKLAND 10-15 APRIL 2010

SAMMANFATTNING AV DEN INTERNATIONELLA STYRELSENS BESLUT HAMBURG, TYSKLAND 10-15 APRIL 2010 SAMMANFATTNING AV DEN INTERNATIONELLA STYRELSENS BESLUT HAMBURG, TYSKLAND 10-15 APRIL 2010 1. Honolulu, Hawaii, USA, valdes att stå värd för den internationella kongressen 2015. 2. Chicago, Illinois, USA,

Läs mer

Lions service för barn Symposieprogram Ansökan för verksamhetsåret 2014 2015

Lions service för barn Symposieprogram Ansökan för verksamhetsåret 2014 2015 Lions service för barn Symposieprogram Ansökan för verksamhetsåret 2014 2015 Översikt över symposieprogram Lions symposieprogram om service för barn kan bevilja kostnadsersättning för: ett (1) symposium

Läs mer

KAPITEL XXI PUBLIKATIONER. Den internationella styrelsen skall ha kontroll och översyn över alla organisationens publikationer.

KAPITEL XXI PUBLIKATIONER. Den internationella styrelsen skall ha kontroll och översyn över alla organisationens publikationer. KAPITEL XXI PUBLIKATIONER A. OFFICIELLA PUBLIKATIONER Den internationella styrelsen skall ha kontroll och översyn över alla organisationens publikationer. B. BETECKNINGEN "OFFICIELL PUBLIKATION" Ordalydelsen

Läs mer

GEMENSAMMA INSATSER ANSÖKAN OM CHARTER FÖR LIONKLUBB

GEMENSAMMA INSATSER ANSÖKAN OM CHARTER FÖR LIONKLUBB GEMENSAMMA INSATSER ANSÖKAN OM CHARTER FÖR LIONKLUBB Gäller mellan den 1 april 2015-30 juni 2018 KLUBBNUMMER: IDENT: CHARTER APPROVAL DATE _ Date Approved LANGUAGE: DIST ACCOUNT #: (Denna ruta fylls i

Läs mer

LIONS CLUBS INTERNATIONAL RIKTLINJER FÖR KONFLIKTLÖSNING INTRODUKTION

LIONS CLUBS INTERNATIONAL RIKTLINJER FÖR KONFLIKTLÖSNING INTRODUKTION Sidan 1 av 11 LIONS CLUBS INTERNATIONAL RIKTLINJER FÖR KONFLIKTLÖSNING INTRODUKTION Konflikter är normala och ibland även sunda för en organisation. Det finns ett antal orsaker till att konflikter uppstår

Läs mer

KAPITEL II STYRELSEKOMMITTÉER A. RÅDGIVANDE KOMMITTÉN FÖR GRANSKNING AV VICE PRESIDENTKANDIDATER

KAPITEL II STYRELSEKOMMITTÉER A. RÅDGIVANDE KOMMITTÉN FÖR GRANSKNING AV VICE PRESIDENTKANDIDATER KAPITEL II STYRELSEKOMMITTÉER A. RÅDGIVANDE KOMMITTÉN FÖR GRANSKNING AV VICE PRESIDENTKANDIDATER 1. Syfte - kommitténs syfte är att granska potentiella kandidater för posten internationell vice president

Läs mer

Lions Clubs International 300 West 22nd Street, Oak Brook, Illinois 60523-8842, USA Telefon: +1 630-571-5466 Fax: +1 630-571-1689

Lions Clubs International 300 West 22nd Street, Oak Brook, Illinois 60523-8842, USA Telefon: +1 630-571-5466 Fax: +1 630-571-1689 DATUM: november 2014 Lions Clubs International 300 West 22nd Street, Oak Brook, Illinois 60523-8842, USA Telefon: +1 630-571-5466 Fax: +1 630-571-1689 TILL: Första vice distriktsguvernörer och DG-elect

Läs mer

Zon- ordförande- handbok 2015-2016 Svenska

Zon- ordförande- handbok 2015-2016 Svenska Zon- ordförande- handbok 2015-2016 Svenska DA-100.SW Lions Clubs International Syften Att organisera, chartra och ha tillsyn över serviceklubbar under namnet Lions Clubs. Att samordna lionklubbarnas aktiviteter

Läs mer

KAPITEL XXIII UNGDOMSPROGRAM A. NORMALSTADGAR OCH ARBETSORDNING FÖR LEO CLUB. ARTIKEL I Namn. Namnet på denna sammanslutning skall vara Leo Club

KAPITEL XXIII UNGDOMSPROGRAM A. NORMALSTADGAR OCH ARBETSORDNING FÖR LEO CLUB. ARTIKEL I Namn. Namnet på denna sammanslutning skall vara Leo Club KAPITEL XXIII UNGDOMSPROGRAM A. NORMALSTADGAR OCH ARBETSORDNING FÖR LEO CLUB ARTIKEL I Namn Namnet på denna sammanslutning skall vara Leo Club ARTIKEL II Syfte Att verka för att kommunens ungdomar får

Läs mer

Kapitel XII DET INTERNATIONELLA KONTORET OCH DESS PERSONAL

Kapitel XII DET INTERNATIONELLA KONTORET OCH DESS PERSONAL DET INTERNATIONELLA KONTORET OCH DESS PERSONAL A. LCI:S LÖNEADMINISTRATIONSPROGRAM LCI följer löneadministrationsprogram i varje land i enlighet med respektive lands lagar och/eller traditioner. Löneadministrationsprogrammet

Läs mer

LIONS CLUBS INTERNATIONAL FOUNDATION STANDARDANSLAG ANSÖKAN

LIONS CLUBS INTERNATIONAL FOUNDATION STANDARDANSLAG ANSÖKAN LIONS CLUBS INTERNATIONAL FOUNDATION STANDARDANSLAG ANSÖKAN FÖRUTSÄTTNINGAR OCH REGLER FÖR STANDARDANSLAG FÖRUTSÄTTNINGAR OCH REGLER FÖR STANDARDANSLAG Standardanslag tillhandahåller finansiella medel

Läs mer

LCIF:s pilotprogram för mikroföretagsutveckling

LCIF:s pilotprogram för mikroföretagsutveckling LCIF:s pilotprogram för mikroföretagsutveckling Introduktion och varför Mikroföretag är en ny prioritet för LCIF LCIF:s Core 4-program ger medel till viktiga och praktiska Lions serviceprojekt inom fyra

Läs mer

KAPITEL XVI XVII Tidningen LION

KAPITEL XVI XVII Tidningen LION KAPITEL XVI XVII Tidningen LION A. REDAKTIONELL POLICY 1. Huvudsyftet med de officiella utgåvorna av tidningen LION skall vara att ge medlemmarna nyttig information om organisationens policy och aktiviteter,

Läs mer

LCIF International Assistance Grant-program (IAG) Anslagsbestämmelser och ansökan

LCIF International Assistance Grant-program (IAG) Anslagsbestämmelser och ansökan LCIF International Assistance Grant-program (IAG) Anslagsbestämmelser och ansökan INLEDNING För att möjliggöra hjälp till humanitära Lion-till-Lion-projekt, som omfattar minst två länder, godkände Lions

Läs mer

Vart tar våra medlemsavgifter vägen? 1

Vart tar våra medlemsavgifter vägen? 1 Vart tar våra medlemsavgifter vägen? 1 Bakgrund Många lionmedlemmar undrar vart medlemsavgifter tar vägen. Information finns på nätet, i Handboken, i The Lion samt i de distriktstidningar som finns i landet.

Läs mer

ANSÖKAN OM INTERNATIONELLT ASSISTANSANSLAG

ANSÖKAN OM INTERNATIONELLT ASSISTANSANSLAG LIONS CLUBS INTERNATIONAL FOUNDATION ANSÖKAN OM INTERNATIONELLT ASSISTANSANSLAG Vi bryr oss om. Vi hjälper. Vi uppnår. ANSÖKAN OM INTERNATIONELLT ASSISTANSANSLAG Översikt Det internationella assistansanslagsprogrammet

Läs mer

JURIDISKA ÄRENDEN. Kapitel 11 Ändringar för 2014-2015 är inte tillgängliga förrän i juli 2014

JURIDISKA ÄRENDEN. Kapitel 11 Ändringar för 2014-2015 är inte tillgängliga förrän i juli 2014 Kapitel 11 Ändringar för 2014-2015 är inte tillgängliga förrän i juli 2014 JURIDISKA ÄRENDEN Allmän information Organisationen har en juridisk skyldighet att skydda Lions Clubs Internationals inregistrerade

Läs mer

Klubbens excellensprocess Lite Handbok för klubbkoordinator

Klubbens excellensprocess Lite Handbok för klubbkoordinator Klubbens excellensprocess Lite Handbok för klubbkoordinator Till klubbens CEP-koordinator: Lions Clubs International gläds över att er klubb kommer att delta i klubbens excellensprocess (CEP) Lite. CEP

Läs mer

Mars 2015. Bästa partner/vuxen i sällskap till DG Elect.

Mars 2015. Bästa partner/vuxen i sällskap till DG Elect. Mars 2015 Bästa partner/vuxen i sällskap till DG Elect. Kon'nichiwa från Japan! Som maka till första vice president Dr. Jitsuhiro Yamada är det en glädje för mig få gratulera till att din partner har valts

Läs mer

Distrikt 101 SM Verksamhetsplan 2014-2015

Distrikt 101 SM Verksamhetsplan 2014-2015 Distrikt 101 SM Verksamhetsplan 2014-2015 För samhällsansvar och livskvalitet Inledning Lions bidrar till hjälpinsatser som gör skillnad lokalt, nationellt och internationellt. En världsomspännande organisation

Läs mer

Distriktssekreterarens & kassaförvaltarens handbok

Distriktssekreterarens & kassaförvaltarens handbok Distriktssekreterarens & kassaförvaltarens handbok 2014-2015 Swedish LA-40.SW 2014-2015 Lions Clubs Internationals Syften Lions Clubs Internationals Etik Att organisera, chartra och ha tillsyn över serviceklubbar

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN 2011-2012

VERKSAMHETSPLAN 2011-2012 VERKSAMHETSPLAN 2011-2012 För Samhällsansvar och Livskvalitét Vår omvärld Varje dag får vi information via media om naturkatastrofer, krig och andra våldshandlingar som gör att människor lider och behöver

Läs mer

KAPITEL I AKTIVITETER. Att vara den globala ledaren avseende samhällsservice och humanitär service.

KAPITEL I AKTIVITETER. Att vara den globala ledaren avseende samhällsservice och humanitär service. KAPITEL I AKTIVITETER A. VISION Att vara den globala ledaren avseende samhällsservice och humanitär service. B. UPPGIFT Att göra det möjligt för frivilliga att tjäna i samhället, tillgodose humanitära

Läs mer

LIONS CLUBS INTERNATIONAL FOUNDATION RIKTLINJER OCH ANSÖKNINGSBLANKETT FÖR CORE 4- DIABETESANSLAG

LIONS CLUBS INTERNATIONAL FOUNDATION RIKTLINJER OCH ANSÖKNINGSBLANKETT FÖR CORE 4- DIABETESANSLAG LIONS CLUBS INTERNATIONAL FOUNDATION RIKTLINJER OCH ANSÖKNINGSBLANKETT FÖR CORE 4- DIABETESANSLAG Riktlinjer och ansökningsblankett för Core 4- diabetesanslag INTRODUKTION OCH GLOBALA FÖRHÅLLANDEN Diabetes

Läs mer

Verksamhetsplan 2015-2016 För samhällsansvar och livskvalité

Verksamhetsplan 2015-2016 För samhällsansvar och livskvalité Verksamhetsplan 2015-2016 För samhällsansvar och livskvalité Vision Lions skall vara den ledande moderna, miljömedvetna hjälporganisationen i Sverige. Vårt uppdrag är att göra skillnad för människor när

Läs mer

Klubbtjänstemäns. teamhandbok LA-15.SW

Klubbtjänstemäns. teamhandbok LA-15.SW Klubbtjänstemäns teamhandbok LA-15.SW Lions Clubs International Syften Att organisera, chartra och ha tillsyn över serviceklubbar under namnet Lions Clubs. Att samordna lionklubbarnas aktiviteter och standardisera

Läs mer

En guide för Lions i den digitala tiden

En guide för Lions i den digitala tiden En guide för Lions i den digitala tiden Internet tips En guide för Lions i den digitala tiden Innehåll Varför använda Internet?...3 HurkanLionsanvändaInternet?...3 E-post...3 Elektroniskanyhetsbrev...4

Läs mer

4. Val av justerare Per-Eric Peje Josefsson LC Bålsta valdes till justerare för mötet.

4. Val av justerare Per-Eric Peje Josefsson LC Bålsta valdes till justerare för mötet. 1. Mötets öppnade Mötet öppnades av DG Stig Lundqvist som hälsade alla välkomna till Tierp. 2. Val av ordförande att leda mötet Stig Lundqvist valdes till ordförande för mötet. 3. Val av sekreterare DS

Läs mer

Administration räddningshund

Administration räddningshund Svenska Brukshundklubben Administration räddningshund Komplement till regler för räddningshundprov Alla anvisningar, protokoll och blanketter finns på SBK:s hemsida,. Kurs räddningshund Ansöka om att hålla

Läs mer

VÄGLEDNING ATT REKRYTERA UNGA VUXNA Vilka kommer att bära klubbens fana år 2050?

VÄGLEDNING ATT REKRYTERA UNGA VUXNA Vilka kommer att bära klubbens fana år 2050? VÄGLEDNING ATT REKRYTERA UNGA VUXNA Vilka kommer att bära klubbens fana år 2050? Innehåll Varför rekrytera unga vuxna...3 Rekrytering av unga vuxna Medlemsprogram...3 Finna unga vuxna att rekrytera...4

Läs mer

SÄTT ATT GE OCH TYPER AV ERKÄNSLA

SÄTT ATT GE OCH TYPER AV ERKÄNSLA SÄTT ATT GE OCH TYPER AV ERKÄNSLA LCIF ger erkänsla åt donatorer Varje donation är viktigt Lionmedlemmar över hela världen förenas i vårt mål att ge världens nödställda hopp och hjälp. Genom Lions Clubs

Läs mer

leadership@lionsclubs.org

leadership@lionsclubs.org Leadership Division leadership@lionsclubs.org Utbildning för klubbtjänstemän instruktörens vägledning Sidan 1 Programöversikt Utbildningsprogrammet för klubbtjänstemän är utformat som ett flexibelt program

Läs mer

Redovisning projekt Riksförbundet Unga Musikanters Stockholmsdistrikt

Redovisning projekt Riksförbundet Unga Musikanters Stockholmsdistrikt Redovisning projekt Redovisning av projekt Totalt antal sidor som sänds till RUM (inklusive eventuella bilagor): 1. Uppgifter om beviljat bidrag Namn på bidragssökande (föreningen) 2. Redovisning av genomfört

Läs mer

Stadgar för Svenska Marathonsällskapet

Stadgar för Svenska Marathonsällskapet Stadgar för Svenska Marathonsällskapet Svenska Marathonsällskapet, i fortsättningen kallat Sällskapet, bildades den 22 mars 1952 i Stockholm. Nya stadgar godkändes av årsmötet den 23 mars 1972. Därefter

Läs mer

Stadgar för D 21 av Zonta International

Stadgar för D 21 av Zonta International Stadgar för D 21 av Zonta International 1 Medlemskap Zontaklubbarna i Sverige och Lettland utgör Distrikt 21. Distriktet skall vara indelat i sex områden (areas) på följande sätt: Area 01: Norrbottens,

Läs mer

STADGAR FÖR GÖTEBORG HISINGENS ROTARYKLUBB

STADGAR FÖR GÖTEBORG HISINGENS ROTARYKLUBB STADGAR FÖR GÖTEBORG HISINGENS ROTARYKLUBB Distrikt 2360 Stiftad 1955 Dessa stadgar ersätter de stadgar som tidigare gällt för Göteborg Hisingens Rotaryklubb. 1 Utöver vad som är stadgat i Enhetlig grundlag

Läs mer

SÄTT ATT GE OCH TYPER AV ERKÄNSLA

SÄTT ATT GE OCH TYPER AV ERKÄNSLA SÄTT ATT GE OCH TYPER AV ERKÄNSLA LCIF-erkänsla åt donatorer Varje donation räknas Lionmedlemmar över hela världen förenas i vårt arbete att hjälpa och ge hopp åt de som behöver det mest. Genom Lions Clubs

Läs mer

Stipendiehandbok för Zontaklubbarna i Uppsala

Stipendiehandbok för Zontaklubbarna i Uppsala Stipendiehandbok för Zontaklubbarna i Uppsala Stipendiehandboken är framtagen av Bodil Ström Holst Annika Terner Irene Jankowiak I Eva Pärt Enander I Förord På Zontas internationella hemsida samt på Zonta

Läs mer

Lions Clubs International Distrikt 101-B protokoll distriktsrådsmöte nr 2, lördagen den 15:e november, hotell Stinsen i Hallsberg 2014.

Lions Clubs International Distrikt 101-B protokoll distriktsrådsmöte nr 2, lördagen den 15:e november, hotell Stinsen i Hallsberg 2014. Lions Clubs International Distrikt 101-B protokoll distriktsrådsmöte nr 2, lördagen den 15:e november, hotell Stinsen i Hallsberg 2014. 1 Mötets öppnande DG Ingemar Karlsson hälsade samtliga välkomna och

Läs mer

DISTRIKTSGUVERNÖRENS MEDDELANDE 2/2015-2016. Bästa klubbpresidenter och andra funktionärer, lions, partners och PDG:n.

DISTRIKTSGUVERNÖRENS MEDDELANDE 2/2015-2016. Bästa klubbpresidenter och andra funktionärer, lions, partners och PDG:n. Lions Clubs International Piiri 107-F, Finland Distrikt 107-F, Finland Piirikuvernööri, DG 2015-2016 Timo Sysilampi ja puoliso Pirkko Distriktsguvernör, DG 2015-2016 Timo Sysilampi och maka Pirkko Lions

Läs mer

AVTAL FÖR PERSONLIG ASSISTANS

AVTAL FÖR PERSONLIG ASSISTANS AVTAL FÖR PERSONLIG ASSISTANS mellan Assistansanordnaren och Uppdragsgivaren Namn:.. Adress:.. Org.nr: Pers.nr:.. Telefon:.. Legal företrädare (ifylls i förekommande fall) Namn: Adress: nedan kallad anordnaren

Läs mer

Administration patrullhund

Administration patrullhund Svenska Brukshundklubben Reviderad 2015-01-30 Administration patrullhund Administration av inträdesprov och kurs patrullhund Före kursstart och inträdesprov Distriktet genomför en dialog med förbandet

Läs mer

stadgar för Göteborgsdistriktet

stadgar för Göteborgsdistriktet stadgar för Göteborgsdistriktet Stadgar för Göteborgsdistriktet av Amnesty International Detta dokument består av nationella standardstadgar för distrikt inom amnesty international, samt de lokala tillägg

Läs mer

Projektplan för utvärderingsmöten

Projektplan för utvärderingsmöten Projektplan för utvärderingsmöten Mål: Att informera Lions ledare om vad ett utvärderingsmöte innebär Att informera Lions ledare om hur man genomför ett utvärderingsmöte Uppläggning: Det här dokumentet

Läs mer

HUR UTVÄRDERAR DU DIN KLUBB? Ett viktigt utvärderingsverktyg för klubbar

HUR UTVÄRDERAR DU DIN KLUBB? Ett viktigt utvärderingsverktyg för klubbar ADMINISTRATIV VÄGLEDNING HUR UTVÄRDERAR DU DIN KLUBB? Ett viktigt utvärderingsverktyg för klubbar HUR UTVÄRDERAR DU DIN KLUBB? Ett viktigt utvärderingsverktyg för klubbar - administrativ vägledning Du

Läs mer

KAPITEL XI FINANSER. Godkännande som krävs för att fatta investeringsbeslut, andra än dem som beskrivs i investeringspolicyn, är följande:

KAPITEL XI FINANSER. Godkännande som krävs för att fatta investeringsbeslut, andra än dem som beskrivs i investeringspolicyn, är följande: KAPITEL XI FINANSER A. INVESTERING AV ORGANISATIONENS MEDEL Organisationens investeringsbeslut skall baseras på styrelsegodkänd investeringspolicy för den allmänna fonden och för reservfonden. Dessa policyuttalanden

Läs mer

Organisationsuppdrag och överenskommelse 2008-04-15

Organisationsuppdrag och överenskommelse 2008-04-15 Organisationsuppdrag och överenskommelse 2008-04-15 Dessa regler avser Region Hallands organisationsuppdrag till distriktsorganisationer i Halland och det anslag som är kopplat till uppdraget. Anslag lämnas

Läs mer

Skolbrottning - Rekrytering

Skolbrottning - Rekrytering Skolbrottning - Rekrytering Handledning för klubbar Inledning 2007 upprättade s (SBF) Sportkommitté en handlingsplan för att öka antalet brottare i Sverige. En av punkterna i handlingsplanen var att starta

Läs mer

Regler vid inköp och upphandling vid Högskolan Dalarna

Regler vid inköp och upphandling vid Högskolan Dalarna Regler vid inköp och upphandling vid Högskolan Dalarna Beslut: 2015-04-10 Reviderad: - Dnr: DUC 2014/1879/10 Ersätter: - Relaterade dokument: Bilaga 1, Upphandlingsprocessen. Bilaga 2, Handläggningsordning

Läs mer

Sökandet Färdig ansökningsblankett finns att hämta från hemsidan men kan även skrivas individuellt men då måste nedanstående uppgifter redovisas.

Sökandet Färdig ansökningsblankett finns att hämta från hemsidan men kan även skrivas individuellt men då måste nedanstående uppgifter redovisas. Utbildningsfond Fondens avsikt Syftet för fonden är att främja utbildning för MHF-Ungdoms medlemmar genom bidrag till utbildningskostnader. Utbildningen ska i detta fall vara till gagn för organisationen

Läs mer

Stadgar för Kalmar Rotaryklubb

Stadgar för Kalmar Rotaryklubb Stadgar för Kalmar Rotaryklubb Paragraf Sida 1 Val av styrelse och revisorer 1 2 Styrelse 1 3 Styrelsens åligganden 1 4 Övriga tjänster utanför styrelsen 2 5 Möten 2 6 Medlemsavgifter 2 7 Omröstning 3

Läs mer

Nyhetsbrev juni, 2013. Hej,

Nyhetsbrev juni, 2013. Hej, Hej, Nyhetsbrev juni, 2013 Här kommer juni månads nyhetsbrev från oss på kontoret. Du har fått detta nyhetsbrev därför att du är klubbpresident eller klubbsekreterare. Var vänlig sprid det till alla medlemmar

Läs mer

2013-03-08. Hej, Här ser ni skillnaden mellan den GAMLA logotypen (t v) och den NYA logotypen (t h) i fyrfärg. Nyhetsbrev mars 2013

2013-03-08. Hej, Här ser ni skillnaden mellan den GAMLA logotypen (t v) och den NYA logotypen (t h) i fyrfärg. Nyhetsbrev mars 2013 Page 1 of 5 Nyhetsbrev mars 2013 Ser du inte nyhetsbrevet? Läs det i din webbläsare. Nyhetsbrev mars 2013 Hej, Här kommer mars månads nyhetsbrev från oss på kontoret. Var vänlig sprid det till alla medlemmar

Läs mer

Modul 7 Att söka arbete För Handledare

Modul 7 Att söka arbete För Handledare Modul 7 Att söka arbete För Handledare Kindly reproduced from Foundations for Work project with permission from DiversityWorks (Project no 2012-1-GB2-LEO05-08201) Introduktion Söka efter ett jobb kan ta

Läs mer

REGLEMENTE SERVICENÄMNDEN I ÄLVDALEN

REGLEMENTE SERVICENÄMNDEN I ÄLVDALEN REGLEMENTE SERVICENÄMNDEN I ÄLVDALEN Dokumentbeskrivningar Policy En policy ska ange viljeinriktningen för ett specifikt område. Den ska vara vägledande för beslut och styrning. En policy som är av principiell

Läs mer

BOTKYRKA KOMMUN Författningssamling

BOTKYRKA KOMMUN Författningssamling Sid 1 (6) FÖRBUNDSORDNING FÖR SAMORDNINGSFÖRBUNDET BOTKYRKA, HUDDINGE OCH SALEM Samordningsförbundet Botkyrka, Huddinge och Salem (nedan kallat Förbundet) i Stockholms län har inrättats med stöd av Lag

Läs mer

1 Namn Mom. 1: Förbundets namn skall vara Öppna Moderater Moderaternas hbt-förbund

1 Namn Mom. 1: Förbundets namn skall vara Öppna Moderater Moderaternas hbt-förbund Stadga för Öppna Moderater - Moderaternas hbt-förbund Antagna vid förbundsstämman 2014-04-26 1 Namn Förbundets namn skall vara Öppna Moderater Moderaternas hbt-förbund 2 Ändamål Mom.1: Öppna Moderater

Läs mer

Riktlinjer för PU Göteborg & Bohus 2015

Riktlinjer för PU Göteborg & Bohus 2015 Riktlinjer för PU Göteborg & Bohus 2015 HÄR KAN DU SE VAD DU KAN GÖRA I SAMARABETE E MED OSS, SAMT VAD DET KRÄVS AV ER LOKALAVDELNING. WWW.PU-O-LAN.ORG Innehållsförteckning FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR ATT TA DEL

Läs mer

ALLMÄNNA BESTÄMMELSER FÖR KOMMUNALA BIDRAG TILL FÖRENINGAR I MORA KOMMUN

ALLMÄNNA BESTÄMMELSER FÖR KOMMUNALA BIDRAG TILL FÖRENINGAR I MORA KOMMUN ALLMÄNNA BESTÄMMELSER FÖR KOMMUNALA BIDRAG TILL FÖRENINGAR I MORA KOMMUN 1 Kommunalt bidrag utgår till lokalavdelning i kommunen, ansluten till riksorganisation som erhåller statsbidrag till ungdomsorganisationer

Läs mer

Stadgar för ekonomiska föreningen Håanabben VA och Fiber.

Stadgar för ekonomiska föreningen Håanabben VA och Fiber. Stadgar för ekonomiska föreningen Håanabben VA och Fiber. 1 Föreningens namn Föreningens namn är Ekonomiska Föreningen Håanabben VA och Fiber. 2 Ändamål och verksamhet Föreningen har till ändamål att främja

Läs mer

Köpevillkor. Definitioner. Generell information. Personuppgifter i bokningen. Avbokning och ombokning av flygbiljetter

Köpevillkor. Definitioner. Generell information. Personuppgifter i bokningen. Avbokning och ombokning av flygbiljetter Köpevillkor Definitioner Den person som i eget eller annans namn genomför bokning av flygbiljetter på webbplatsen benämns beställaren. Den vars namn anges i bokningen som resenär benämns resenär. I de

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser mellan allmän försäkringskassa, länsarbetsnämnd, kommun och landsting; SFS 2003:1210 Utkom från trycket den 30 december

Läs mer

Stadgar för Örebro Universitets Spelförening

Stadgar för Örebro Universitets Spelförening Stadgar för Örebro Universitets Spelförening 1 Allmänt 1:1 Definition Örebro Universitets Spelförening är en ideell förening och medlem i Sveriges Rolloch Konfliktspelsförbund (Sverok). Medlem i föreningen

Läs mer

LIONS SERVICE FÖR BARN BEDÖMNING AV SAMHÄLLSBEHOV

LIONS SERVICE FÖR BARN BEDÖMNING AV SAMHÄLLSBEHOV LIONS SERVICE FÖR BARN BEDÖMNING AV SAMHÄLLSBEHOV Aktuell statistik visar att ett svindlande stort antal barn över hela världen lever under olyckliga omständigheter och miljoner lever i fattigdom, med

Läs mer

Antagningsordning för tillträde till utbildning på grundnivå och avancerad nivå vid Kungl. Musikhögskolan i Stockholm

Antagningsordning för tillträde till utbildning på grundnivå och avancerad nivå vid Kungl. Musikhögskolan i Stockholm 1 (10) Antagningsordning för tillträde till utbildning på grundnivå och avancerad nivå vid Kungl. Musikhögskolan i Stockholm (dnr 12/522) Fastställd av högskolestyrelsen den 6 november 2012 (7, protokoll

Läs mer

Reglemente för kultur- och fritidsnämnden

Reglemente för kultur- och fritidsnämnden Reglemente för kultur- och fritidsnämnden Antagen av kommunfullmäktige 2014-12-15, 193 Avsnitt A A1. Ansvar och rapporteringsskyldighet 1 Samtliga nämnder ska se till att deras verksamhet bedrivs i enlighet

Läs mer

Allmänna villkor för uppdragsersättning till frivilliga försvarsorganisationer

Allmänna villkor för uppdragsersättning till frivilliga försvarsorganisationer samhällsskydd och beredskap 1 (6) Allmänna villkor för uppdragsersättning till frivilliga försvarsorganisationer Anslag 2:4 Krisberedskap, budgetåret 2014 samhällsskydd och beredskap 2 (6) Villkor för

Läs mer

RIKTLINJER FÖR EKONOMISK REDOVISNING AV SAMARBETSPROJEKT FINANSIERADE AV OLOF PALMES INTERNATIONELLA CENTER

RIKTLINJER FÖR EKONOMISK REDOVISNING AV SAMARBETSPROJEKT FINANSIERADE AV OLOF PALMES INTERNATIONELLA CENTER RIKTLINJER FÖR EKONOMISK REDOVISNING AV SAMARBETSPROJEKT FINANSIERADE AV OLOF PALMES INTERNATIONELLA CENTER För ansvariga organisationer i Sverige Uppdaterad 2014-09-30 Sida 1 av 9 OLOF PALMES INTERNATIONELLA

Läs mer

Lathund för projektbidrag Svenska FN-förbundets projektbidrag till FN-föreningar och FN-distrikt

Lathund för projektbidrag Svenska FN-förbundets projektbidrag till FN-föreningar och FN-distrikt Lathund för projektbidrag Svenska FN-förbundets projektbidrag till FN-föreningar och FN-distrikt INNEHÅLL 1. Att vara aktiv i en styrelse 2. Instruktioner till bidragsansökan 3. Instruktioner för bidragsredovisning

Läs mer

Förbundsordning för Samordningsförbundet Burlöv- Staffanstorp

Förbundsordning för Samordningsförbundet Burlöv- Staffanstorp FÖRFATTNING 1.7 1(5) Antagen av kommunstyrelsen 11/12 Reviderad av kommunfullmäktige 183/14 2014-KS-486 Förbundsordning för Samordningsförbundet Burlöv- Staffanstorp Samordningsförbundet Burlöv-Staffanstorp

Läs mer

VÄSTERVIKS KOMMUN FÖRFATTNINGSSAMLING 471.2

VÄSTERVIKS KOMMUN FÖRFATTNINGSSAMLING 471.2 1 (7) VÄSTERVIKS KOMMUN FÖRFATTNINGSSAMLING 471.2 STADGAR FÖR STIFTELSEN VÄSTERVIKS MUSEUM Fastställda av kommunfullmäktige 1994-02-24, 25 med ändringar 1997-05-29, 41, 1998-06-25, 75 och 2012-12-17 242

Läs mer

WINGS HOCKEY CLUB ARLANDA

WINGS HOCKEY CLUB ARLANDA WINGS HOCKEY CLUB ARLANDA STADGAR Antagna vid extra årsmöte 2015- xx- xx ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1 Ändamål, sammansättning och hemort Wings Hockey Club Arlanda ( Föreningen ) har som ändamål att bedriva

Läs mer

Folke Bernadotteakademins allmänna villkor för stöd till verksamhet som främjar genomförandet av FN:s säkerhetsrådsresolution 1325

Folke Bernadotteakademins allmänna villkor för stöd till verksamhet som främjar genomförandet av FN:s säkerhetsrådsresolution 1325 Folke Bernadotteakademins allmänna villkor för stöd till verksamhet som främjar genomförandet av FN:s säkerhetsrådsresolution 1325 Tillämpning 1 Dessa villkor reglerar stöd till verksamhet som främjar

Läs mer

Riktlinjer för hantering av hotellbokningar för kongresser i Stockholm

Riktlinjer för hantering av hotellbokningar för kongresser i Stockholm Riktlinjer för hantering av hotellbokningar för kongresser i Stockholm Hotellgruppen i Stockholm och SHR har tillsammans med kongressarrangörerna Congrex (Congrex) och Stockholm Convention Bureau (StoCon)

Läs mer

Allmänna villkor. för myndigheter. Anslag 2:4 Krisberedskap. Föredragande. Samråd. Godkänd av enhetschef. Charlott Thyrén. Helena Bunner.

Allmänna villkor. för myndigheter. Anslag 2:4 Krisberedskap. Föredragande. Samråd. Godkänd av enhetschef. Charlott Thyrén. Helena Bunner. Föredragande Samråd Godkänd av enhetschef Charlott Thyrén Helena Bunner Mona Matsson Allmänna villkor för myndigheter Anslag 2:4 Krisberedskap Villkor för användning av anslagsmedel Följande villkor gäller

Läs mer

Stadgar för Dataföreningen i Sverige

Stadgar för Dataföreningen i Sverige Stadgar för Dataföreningen i Sverige Sida 1 av 6 Stadgar för Dataföreningen i Sverige Stadgar antagna av Dataföreningen i Sverige vid ordinarie Föreningsstämmor; första gången 29:e mars 2012 samt andra

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN Svenska Cheerleadingförbundet

VERKSAMHETSPLAN Svenska Cheerleadingförbundet VERKSAMHETSPLAN Svenska Cheerleadingförbundet -2015 Bilaga 2, Projekt Innehåll 1 Projekt Levels... 2 1.1 Fas 1... 2 1.1.1... 2 1.1.2... 2 1.1.3 Målsättning del 1... 2 1.1.4... 3 1.1.5 Avgränsning... 3

Läs mer

Förbundsordning för Samordningsförbundet Örnsköldsvik 222000-2063

Förbundsordning för Samordningsförbundet Örnsköldsvik 222000-2063 1(5) Förbundsordning för Samordningsförbundet Örnsköldsvik 222000-2063 Detta Samordningsförbund har inrättats med stöd av lagen (2003:1210) om finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser. 1 Förbundets

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN ÖVERGRIPANDE MÅLSÄTTNING FÖR STRÄNGNÄS BRUKSHUNDKLUBB

VERKSAMHETSPLAN ÖVERGRIPANDE MÅLSÄTTNING FÖR STRÄNGNÄS BRUKSHUNDKLUBB 1 VERKSAMHETSPLAN 2015 ÖVERGRIPANDE MÅLSÄTTNING FÖR STRÄNGNÄS BRUKSHUNDKLUBB Styrelsen vid Strängnäs Brukshundklubb ansvarar för: Att det vid klubben bedrivs verksamhet som skapar glädje och nytta för

Läs mer

För mer information eller svar på frågor kring tävlingen, skicka e-post till nordic@chiquita.com

För mer information eller svar på frågor kring tävlingen, skicka e-post till nordic@chiquita.com Regler och villkor Vinn en bananbåt från Chiquita (Sverige) ARTIKEL 1: Kampanjregler I dessa regler och villkor (härefter Regler och Villkor ) beskrivs de officiella reglerna för tävlingen Vinn en bananbåt

Läs mer

STADGAR FÖR. Sveriges Apoteksförening. Antagna vid medlemsmötet 2011-03- 23

STADGAR FÖR. Sveriges Apoteksförening. Antagna vid medlemsmötet 2011-03- 23 STADGAR FÖR Sveriges Apoteksförening Antagna vid medlemsmötet 2011-03- 23 Innehållsförteckning 1. UPPGIFTER 2. MEDLEMSKAP 3. INTRÄDE 4. UPPHÖRANDE AV MEDLEMSKAP 5. AVGIFTER 6. ÅRSMÖTE 7. RÖSTRÄTT 8. KALLELSE

Läs mer

Huvudmän inom skolväsendet 2012-12-18 1 (10) Dnr 2012:1958

Huvudmän inom skolväsendet 2012-12-18 1 (10) Dnr 2012:1958 Huvudmän inom skolväsendet 1 (10) Information om Matematiklyftet I detta dokument finns information om Matematiklyftet samt hur man som huvudman ska gå tillväga om man vill ansöka om statsbidrag för matematikhandledare

Läs mer

arbetsmarknadsnämnden

arbetsmarknadsnämnden Reglemente för arbetsmarknadsnämnden Fastställt av: Kommunfullmäktige Fastställt: 2014-12-11 238 Ansvar för revidering: kommunledningsförvaltningen Giltighetstid: tills vidare A: Arbetsmarknadsnämndens

Läs mer

Ansökan om projektmedel från Samordningsförbundet; Vägknuten 2

Ansökan om projektmedel från Samordningsförbundet; Vägknuten 2 Ansökan om projektmedel från Samordningsförbundet; Vägknuten 2 Ansökan Lokala samverkansgruppen i området Högsby, Mönsterås och Oskarshamn ansöker om projektmedel för gemensam verksamhet under tiden 1

Läs mer

Bedömningskriterier för finansiering av forskning vid HKR

Bedömningskriterier för finansiering av forskning vid HKR Forskningsnämnden Dnr: 2012-114-77 Fastställda: 2012-02-07 Reviderat 2014-03-18 Bedömningskriterier för finansiering av forskning vid HKR Bedömningskriterierna syftar till att säkerställa kvalitet och

Läs mer

1. Administrativa föreskrifter Program för primärvården i Västmaland

1. Administrativa föreskrifter Program för primärvården i Västmaland 1 (7) 1. Administrativa föreskrifter Program för primärvården i Västmaland 2015 2 (7) 1 Inledning Landstinget Västmanland införde från den 1 januari 2008 valfrihetssystem inom primärvården i enlighet med

Läs mer

Peter Nilsson Telefon 0709-719924 2010-03-02. Fördjupad information om BYGE! (Mars 2010)

Peter Nilsson Telefon 0709-719924 2010-03-02. Fördjupad information om BYGE! (Mars 2010) BYGE! BALTIC YOUTH GOES EUROPE Peter Nilsson Datum Telefon 0709-719924 2010-03-02 Fördjupad information om BYGE! (Mars 2010) Vad är BYGE!? BYGE! är ett tvåårigt utvecklingsprojekt som leds av Kommunförbundet

Läs mer

Antagningsordning för tillträde till utbildning på grundnivå och avancerad nivå vid Luleå tekniska universitet

Antagningsordning för tillträde till utbildning på grundnivå och avancerad nivå vid Luleå tekniska universitet Antagningsordning för tillträde till utbildning på grundnivå och avancerad nivå vid Luleå tekniska universitet Med antagningsordning avses enligt 6 kap högskoleförordningen (SFS 1993:100), med senare ändringar,

Läs mer

Tjänsteskrivelse Showdansföreningen FLEX, ansökan om bidrag för oförutsedda kostnader i samband med VM i discodans

Tjänsteskrivelse Showdansföreningen FLEX, ansökan om bidrag för oförutsedda kostnader i samband med VM i discodans TJÄNSTESKRIVELSE FRITIDSFÖRVALTNING 2013-04-02 DNR FN 2013.001 ÅSA BORGLUND SID 1/3 FÖRENINGSSAMORDNARE 08-587 851 69 ASA.BORGLUND@VALLENTUNA.SE FRITIDSNÄMNDEN Tjänsteskrivelse Showdansföreningen FLEX,

Läs mer