Kunden som en KÄRNKOMPETENS

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kunden som en KÄRNKOMPETENS"

Transkript

1 För beslutsfattare och människor med kundkontakter / sid. 1 av 5 Publicerad Kunden som en KÄRNKOMPETENS Av: Anders Holmquist tillsammans med Annika Kviberg/do-be consulting Inom CRM området ligger idag ett fokus på att följa kundernas användning av olika typer av tekniska plattformar eller applikationer, såsom mobiler, sociala medier och läsplattor, som i ökad grad och på olika och nya sätta kan interagera med kunderna. Välinformerade kunder rör sig tvärs över dessa nya beröringspunkter varför kanalstrategier nu sätts på prov. Det blir allt mer påkallat att organisationer internt blir bättre på att genomföra och samordna de förändringar som behövs - inom och mellan dagens kanaler - för att fullfölja satta visioner. CRM strategier bör i detta sammanhang utgå från att kunskapen om kunden är en kärnkompetens i verksamheter och att denna kompetens är spridd på många personer. Utmaningen ligger i att samordna människan i processerna och att se teknologin som en möjliggörare. I denna artikel beskriver vi hur verksamheter kan möta upp mot denna utveckling och i slutet av artikeln ges handfasta och praktiska råd. SAMMANFATTADE SLUTSATSER Kunskap om kunden bör utvecklas till en kärnkompetens. Det är grunden för en verksamhets affärsidé, fortlevnad och välstånd. Många har kunskap om kunden i en verksamhet och det är därför centralt att engagera stora delar av organisationen när CRM strategier skall utvecklas och implementeras. På samma sätt som verksamheter processorienterar sig för att bättre spegla den egna förädlingskedjan, bör verksamheter i sin relation med kunden mer utgå från dennes process eller livscykel. Detta blir än mer påtalat när kundernas beröringspunkter blir fler och mer frekventa. Definiera vem som har ansvar för olika beröringspunkter i processen och vad detta innebär. Verksamheter bör definiera ett ägarskap kring kunden och dennes process - kompetensen ligger idag på många händer men den bör hållas samman. Detta underlättar att kärnkompetens kan utvecklas kring kunden. Potentialen ligger i att samordna människan, processerna och teknologin som en möjliggörare. Nya roller behöver sannolikt definieras i tidevarv när kundens processer snabbt ändras och/eller verksamheter står inför stora och nya utmaningar. KÄLLOR Referensföretag: do-be consulting har utfört en rad CRM relaterade uppdrag hos företag och organisationer inom verksamheter som kommuner, entreprenadverksamhet, bilindustrin, telecom, bank och finans, energisektorn, konsumentvaror, detaljhandeln, restaurang & hotell samt landsting. Trends 2011: Customer Relationship Managment, av William Band, Forrester Research Inc., 2011 Dennis DeGregor and the customer - Transparent Enterprise, Feb 2011 (podcast och bok) Good to Great, Jim Collins, November 2001 The Customer Experience Ecosystem, Forrester Research Inc. June 2011 Welcome To The Era Of Agile Commerce, Forrester Research Inc. March 2012

2 För beslutsfattare och människor med kundkontakter / sid. 2 av 5 Det finns en historik kring att CRM investeringar upplevs ha blivit alltför teknikdrivna, i det att systemstödet blivit utgångspunkten och att verksamheten sedan fått anpassa sina processer till detta. Det har kanske funnits en övertro på vad systemen kan göra samtidigt som man underskattat ansträngningsgraden ute i verksamheten för att använda det valda systemet. Forrester Research publicerade en rapport i 2010 där det gjordes en undersökning bland 99 företag. Både ledare från verksamhetssidan och IT som var ansvariga för olika CRM-aktiviteter intervjuades. I undersökningen framkom det att hälften av de tillfrågade var mycket missnöjda med sina investeringar i CRM stöd. Produktiviteten hade inte förbättrats ansåg man. En av anledningarna till att tillfredställelsen var förhållandevis låg, är att många har börjat i fel ände, nämligen att skaffa teknologin innan man är klar med att ha definierat alla bakomliggande processer. Det kunde konstateras att potentialen ligger i att samordna människan, processerna och teknologin. Kärnan i detta är oftast att gränsytan mellan de som definierar CRM strategin och de som sedan skall utföra den är otydlig eller inte tillräckligt kommunicerad ut i verksamheten. I den utveckling vi idag ser med ett ökat antal beröringspunkter eller kontaktytor där kunder interagerar eller utvärderar verksamheter såsom via de digitala medierna - kan det synas vara en gigantisk fråga att ändra synsätt och arbetsätt i denna fråga. Men samtidigt är det en resa som bör påbörjas - om det inte redan är gjort så. De flesta verksamheter har en vision av att bli ännu mer kundfokuserade. Det krävs dock att man är medveten om de typiska hinder som kan ligga i vägen såsom; tid, pengar, politik och verksamhetskultur som man måste ta hänsyn till om visionen ska bli verklighet. En allt större vikt läggs nu på att noggrant utvärdera den totala kundupplevelsen. En vanlig problematik idag är att kundlojaliteten minskar i omfattning och det blir svårare att motivera kunden till långvarig lojalitet. Utgångspunkten som vi ser det är att kunskapen om kunden ses som en kärnkompetens i en organisation. Denna kunskap måste fångas och ständigt utvecklas både internt och tillsammans med partners och intressenter. KUNSKAP OM KUNDEN ÄR EN KÄRNKOMPETENS Kunskapen om kunden är basen när verksamheter möter sina kunders uttalade och ibland outtalade behov. Det är ganska självklart det är kunden som sedan i det löpande skall betala löner, utrustning, utdelningar eller vad det nu är. Det är mångas affärsidé - vare sig det går direkt från kundens egen plånbok eller via skattesedeln. Sen kan vi ha olika definitioner på kunden det kan vara politikern, inköparen, barnet i familjen, fru Svensson eller Moder Jord. Detta är en ofta förekommande och central diskussion. Oavsett vem kunden är - om vi inte ser varför och hur våra kunder använder våra produkter eller tjänster så har vi svårare att både förbättra oss och att öka lönsamheten på våra kunder. Men även för att skaffa nya kunder.

3 För beslutsfattare och människor med kundkontakter / sid. 3 av 5 Kunden går igenom olika steg i sin livscykel med företagets eller organisa7onsens produkter och tjänster Upptäcka Utvärdera/ pröva Köpa/ betala Använda Få support Tycka ;ll Lojal/ Lämna do- be consul;ng AB Samtidigt om vi tar ett mer processorienterat synsätt att se på kunden - i det att vi ser till kundens process eller livscykel från upptäckt till beslut, användande och återköp eller lämnande av en produkt eller tjänst så har vi även större möjlighet att upptäcka vem vår kund är. KUNSKAPEN OM KUNDEN FINNS HOS MÅNGA Kunskap om kunden finns parallellt på många händer i en organisation. Och förståelsen varierar hur de beröringspunkter var och en har med kunden bidrar till att göra kunden nöjd eller missnöjd. En verksamhet består av många olika människor, som har olika drivkrafter och roller i detta. Drivkrafter som inte alltid möter upp mot verksamheters vision och mission. En lednings drivkraft kan ligga i att öka lönsamheten, en chef på mellannivå kanske drivs av att alla ska trivas i gruppen, medan en nyanställd ung akademiker drivs av kunskapsutveckling och att få en balans mellan arbete och fritid. Internt Engagera/Följa upp Kunden Upptäcka Utvärdera/ pröva Köpa/ betala Använda Få support Tycka ;ll Lojal/ Lämna Externt Partners/Intressenter Berörings- punkter Katalog Vänner TV Direktreklam SkylKönster I bu;ken Extern sajt Fack;dning Vänner Demo Expert Kreditkort Mobiltelefon Mina sidor Faktura KviNo Kupong Säljare Telefon Bil Pengar Kaffe Dagisplats Larmtjänst Sjukhussäng Contact center Service tekniker Chat Bu;ken E- mail Undersökning 3:e parts site Föreningar Youtube Bu;ken Contact center Lojalitets kort Medlemskap e- mail Bu;kschef Chat Telefon do- be consul;ng AB På samma gång har partners och intressenter sina egna drivkrafter - som att öka deras egen nytta i relationen med andra. Detta behöver inte innebära att de alltid tar hänsyn till deras kund eller dennes kund. De organisationer som har outsourcat större delar av sina supportfunktioner till andra har exempelvis ett extra intresse av att se över dessa processer.

4 För beslutsfattare och människor med kundkontakter / sid. 4 av 5 KUNSKAP OM KUNDEN UTVECKLAS Kunder är inte statiska utan de ändras med nya insikter, konjunkturer och trender i samhället. Det gäller med andra ord för organisationer att hela tiden använda alla ens sinnen för att förstå och att agera rätt. Den som förstår vad som driver kunden att köpa just en specifik vara eller tjänst i tid och rum knäcker koden så att säga - har de bästa förutsättningar att lyckas. I den digitala och öppna era vi idag befinner oss i finns det stora möjligheter att bättre fånga och möta kundernas behov. Men samtidigt blir det mer komplext i det att kunderna rör sig mellan verksamheternas sälj-, betalnings- och distributionskanaler på ett mer fritt vis. Beröringspunkterna blir fler och interaktionerna tätare. Detta ställer helt nya krav på de traditionella kanalerna att mer se till kundernas köpprocess och livscykel i användandet av en produkt eller tjänst. ETT AGILT ANGREPPSÄTT Verksamheter ser alltmer ett behov av nya arbetssätt i denna fråga. Som vi har beskrivit ovan så finns det många skäl till detta: Nya plattformar och applikationer utvecklas Beröringspunkterna blir fler och mer frekventa Kunderna blir mer lättrörliga mellan olika beröringspunkter Det är svårt att fånga och styra alla de som är involverade i processen både internt och externt Fler och nya aktörer försörjer kunden i dennes livscykel med en produkt eller tjänst, såsom inom betalningstjänster. I tider av snabb förändring är det svårt att definiera problembilder och att förutse vad som komma skall. Med den teknikfokuserade historiken i bakhuvudet - och konsekvenserna av detta - blir det därför alltmer påkallat att arbeta mer agilt i utvecklandet av framtida CRM lösningar. Det vill säga att människan bör oftare och i mindre steg stå i fokus när lösningar tas fram. Detta gynnar även en lösning så att organisationer internt kan lösa ett gemensamt engagemang och synsätt på kunder. Att jobba mer gränsöverskridande och värdebaserat.

5 För beslutsfattare och människor med kundkontakter / sid. 5 av 5 AKTIVITETER OCH REKOMMENDATIONER Det finns många sätt och utgångspunkter när relationen med kunden skall utvecklas. För verksamheter som vet med sig att de behöver titta över sin CRM lösning både människa och maskin finns det ganska enkla och pragmatiska sätt att tillgå. Det viktiga är att börja enkelt, kommunicera syftet ut i verksamheten och att ha ett engagerat ledarskap bakom arbetsprocessen. Här kommer lite aktiviter och råd i korthet: Börja synliggöra kundens process. Genom att synliggöra kundens process kan ett större och bredare engagemang skapas i organisationen. Försök att samordna människan, processen och teknologin genom att involvera stora delar av organisationen och partners - så att ingen beröringspunkt missas. Skapa ett rum där ni visualiserar arbetet för medarbetarna och främjar en diskussion. Staden Rom byggdes som sagt inte på en dag så kartläggning och insikt kan komma att ta lite tid. Ett tips är att börja med den Persona som anses ha störst betydelse för verksamheten. Med Personas menas en grupp av kunder som exempelvis utmärker vissa karaktärsdrag och beteenden. Det är inte fel att bjuda in kunder till en övning kanske de som känner sig mindre nöjda med er organisation. Några aktiviteter för att komma fram till en strategi kan vara: - Identifiera och definiera beröringspunkterna i kundens livscykel/process. - Definiera vem eller vilka som är ansvarig för beröringspunkterna - Definiera uttalade och outtalade regelverk som styr kundens beteende. Ställ frågor som: Varför köper kunden av oss? Varför säljer vi det vi säljer? - Se över era mättetal (KPI:er) - hur väl de fångar kundens process och möter upp mot verksamhetens målsättningar. - Analysera hur väl de olika organisatoriska enheterna styr och förstår deras roll för att de definierade mättetalen uppnås. - Definiera innebörden av de samarbetsavtal ni har med externa parter och hur väl definierade SLA och efterlevnaden av dessa möter upp mot era kunders behov. - Definiera och analysera vilka beröringspunkter som är mer kritiska än andra och på vilka sätt verksamheten möter och kan möta upp mot dessa. Säkra ett starkt ägarskap till arbetsprocessen så att den inte blir en engångsföreteelse. Utan ett engagerat ledarskap kommer inte en kärnkompetens att kunna utvecklas eller fångas. Överväg och pröva möjligheten att belöna individuellt de som skapar ett ökat värde i kundprocessen. Det kan vara ett effektivt verktyg att påskynda en förändring.

Smarter Commerce Makten ligger hos kunden. så kan det bli marknadsförarens fördel

Smarter Commerce Makten ligger hos kunden. så kan det bli marknadsförarens fördel Smarter Commerce Makten ligger hos kunden så kan det bli marknadsförarens fördel Smarter Commerce Sammanfattning En ny typ av kund håller på att förändra dynamiken mellan köpare och säljare och arenan

Läs mer

Enklare, helt enkelt! Perspektiv på e-förvaltning

Enklare, helt enkelt! Perspektiv på e-förvaltning Enklare, helt enkelt! Perspektiv på e-förvaltning Perspektiv på e-förvaltning 1 Governo är ett managementkonsultföretag med fokus på offentlig sektor. Vår vision är att vara den naturliga samarbetspartnern

Läs mer

#Sociala medier - en studie om hur textila modeföretag bör kommunicera med kunder i sociala medier Anny Chu och Yvonne Nyman

#Sociala medier - en studie om hur textila modeföretag bör kommunicera med kunder i sociala medier Anny Chu och Yvonne Nyman #Sociala medier - en studie om hur textila modeföretag bör kommunicera med kunder i sociala medier Anny Chu och Yvonne Nyman Butikschefsprogrammet med inriktning mot textil och mode 120 hp Examensarbete

Läs mer

Chefen & Utvecklingssamtalen

Chefen & Utvecklingssamtalen Chefen & Utvecklingssamtalen INNEHÅLL Delat ansvar 4 Utvecklingssamtalet 5 Innan samtalet 6 Under samtalet 8 Utvecklingssamtal i grupp 15 Källor & Boktips 18 Ledarna maj 2011 2 På nästan alla arbetsplatser

Läs mer

VÄRT EN RESA... Kraftprocessen. En vägvisare i destinationsutveckling

VÄRT EN RESA... Kraftprocessen. En vägvisare i destinationsutveckling VÄRT EN RESA... Kraftprocessen En vägvisare i destinationsutveckling Innehåll Världens största näring fortsätter att växa...3 Vad är en destination egentligen?...4 Vilka är turismens verkliga effekter?...6

Läs mer

Företagen måste anpassa sin verksamhet till de ständigt skiftande förutsättningarna

Företagen måste anpassa sin verksamhet till de ständigt skiftande förutsättningarna Företagen måste anpassa sin verksamhet till de ständigt skiftande förutsättningarna genom att kontinuerligt omorganisera eller införa nya organisationsformer. För att nå framgång blir det nödvändigt att

Läs mer

Digital strategi för Uppsala kommun 2014-2017

Digital strategi för Uppsala kommun 2014-2017 KOMMUNLEDNINGSKONTORET Handläggare Datum Diarienummer Sara Duvner 2014-04-23 KSN-2014-0324 Digital strategi för Uppsala kommun 2014-2017 - Beslutad av kommunstyrelsen 9 april 2014 Postadress: Uppsala kommun,

Läs mer

UTVECKLINGSCENTRUM M A R S 2 013 PATIENTPROCESSORIENTERAD VÅRD DIN VÄGLEDNING TILL MER VÄLMÅENDE OCH NÖJDARE PATIENTER FREDRIK NILSSON

UTVECKLINGSCENTRUM M A R S 2 013 PATIENTPROCESSORIENTERAD VÅRD DIN VÄGLEDNING TILL MER VÄLMÅENDE OCH NÖJDARE PATIENTER FREDRIK NILSSON UTVECKLINGSCENTRUM M A R S 2 013 PATIENTPROCESSORIENTERAD VÅRD DIN VÄGLEDNING TILL MER VÄLMÅENDE OCH NÖJDARE PATIENTER FREDRIK NILSSON Förord Utvecklingscentrum har i sitt uppdrag att utveckla och sprida

Läs mer

C-UPPSATS. CRM i företag

C-UPPSATS. CRM i företag C-UPPSATS 2005:078 CRM i företag En fallstudie av Handelsbanken Kristoffer Ejebro Patrik Pålsson Luleå tekniska universitet C-uppsats Industriell marknadsföring Institutionen för Industriell ekonomi och

Läs mer

Klagomål en guldgruva av möjligheter för försäkringsbranschen och If?

Klagomål en guldgruva av möjligheter för försäkringsbranschen och If? Klagomål en guldgruva av möjligheter för försäkringsbranschen och If? - En artikel om klagomålshantering och beskrivning av If Skadeförsäkrings klagomålshantering. Johan Ohlsson - Klagomålsansvarig för

Läs mer

Upphandling och implementering av ett nytt affärssystem

Upphandling och implementering av ett nytt affärssystem Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT Marina Ericsson Fredrik Wallin Upphandling och implementering av ett nytt affärssystem Vad måste man ta hänsyn till och tänka på? Företagsekonomi D-uppsats

Läs mer

Kommunal en lärande organisation? Nya perspektiv på kommunikation och förändring

Kommunal en lärande organisation? Nya perspektiv på kommunikation och förändring Kommunal en lärande organisation? Nya perspektiv på kommunikation och förändring För att en process ska hållas vid liv, måste den ständigt fyllas med ny energi och få andrum för att ladda energi. Processen

Läs mer

RAPPORT: PERSONLIGT BEMÖTANDE PÅ WEBBEN

RAPPORT: PERSONLIGT BEMÖTANDE PÅ WEBBEN RAPPORT: PERSONLIGT BEMÖTANDE PÅ WEBBEN 02 Innehåll 03 Jesper Aubin 03 Min bakgrund 03 Researchmetod 04 Introduktion 04 Personligt bemötande 04 Hur ser det ut idag? 04 Vad gör det personliga mötet med

Läs mer

En motiverande bok om att beställa användbarhet

En motiverande bok om att beställa användbarhet En motiverande bok om att beställa användbarhet Henrik Artman, Ulrika Dovhammar, Stefan Holmlid, Ann Lantz, Sinna Lindquist, Erik Markensten och Anna Swartling 1 2 ATT BESTÄLLA NÅGOT ANVÄNDBART ÄR INTE

Läs mer

UTVÄRDERING AV MEB - projektet Mottagande av ensamkommande barn - en metodutveckling

UTVÄRDERING AV MEB - projektet Mottagande av ensamkommande barn - en metodutveckling UTVÄRDERING AV MEB - projektet Mottagande av ensamkommande barn - en metodutveckling 2011 APRIL INNEHÅLLSFÖRTECKNING SAMMANFATTNING... 1 INLEDNING... 4 Kort om MEB- projektet... 4 Utvärderingen syfte...

Läs mer

Customer Relationship Management på den svenska marknaden

Customer Relationship Management på den svenska marknaden Customer Relationship Management på den svenska marknaden 2001 CRM på den svenska marknaden Customer Relationship Management på den svenska marknaden 2001 Innehåll Sammanfattning 4 Vad är CRM? 8 Dimensioner

Läs mer

Målbild - Det digitala mötet Ingående i arbetsutskott helhet

Målbild - Det digitala mötet Ingående i arbetsutskott helhet Slutrapport 1 (46) Datum 2013-05-28 Upprättad av Arbetsgruppen det digitala mötet ingående i E-delegationens arbetsutskott helhet Målbild - Det digitala mötet Ingående i arbetsutskott helhet Slutrapport

Läs mer

distriktsmaterial DEMOKRATI & EKONOMI STÖD TILL KLUBBAR & KOMMUNER AKTIVA & FÖRTROENDEVALDA ARBETSGIVARSKAP

distriktsmaterial DEMOKRATI & EKONOMI STÖD TILL KLUBBAR & KOMMUNER AKTIVA & FÖRTROENDEVALDA ARBETSGIVARSKAP distriktsmaterial DEMOKRATI & EKONOMI STÖD TILL KLUBBAR & KOMMUNER AKTIVA & FÖRTROENDEVALDA ARBETSGIVARSKAP innehåll 4 Stöd till klubbar och kommuner DEL 1 5 Organisera ert stöd 7 Nyckelpersoner DEL 2

Läs mer

Introduktion 2. Varför inflytande för barn och unga? 3. Barnkonventionen 5. Definition av begrepp 7

Introduktion 2. Varför inflytande för barn och unga? 3. Barnkonventionen 5. Definition av begrepp 7 Innehållsförteckning Introduktion 2 Varför inflytande för barn och unga? 3 Barnkonventionen 5 Definition av begrepp 7 Deltagande/delaktighet 7 Inflytande 8 Normer 8 Makt 9 Åldersmaktsordning 10 Olika nivåer

Läs mer

ÖKA DIN FÖRSÄLJNING MED SAMVERKANDE MARKNADSKANALER

ÖKA DIN FÖRSÄLJNING MED SAMVERKANDE MARKNADSKANALER Nummer 10. Höst/Vinter 2013 Kundernas krav skapar nya lösningar. Hänger du med? Så funkar dina kunder ÖKA DIN FÖRSÄLJNING MED SAMVERKANDE MARKNADSKANALER Vi spår e-handelns framtid Trendspaning: Hur beter

Läs mer

Tyst kunskap Kunskap som inte går att googla eller slå upp i en bok

Tyst kunskap Kunskap som inte går att googla eller slå upp i en bok Rapport 2011024 Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier Examensarbete i pedagogik, 15 hp Tyst kunskap Kunskap som inte går att googla eller slå upp i en bok Emelie Lindberg Frida Peacock

Läs mer

En handbok om brukarrevision. Kvalitetsutveckling genom egen erfarenhet av psykiska funktionshinder

En handbok om brukarrevision. Kvalitetsutveckling genom egen erfarenhet av psykiska funktionshinder En handbok om brukarrevision Kvalitetsutveckling genom egen erfarenhet av psykiska funktionshinder Text: Anna Jakobsson Lund och David Rosenberg Layout och foto: Sofia Hänström Tryck: Hemströms Tryckeri

Läs mer

En skrift om vad som engagerar och motiverar oss. Drivkrafter. Att stimulera och stödja ideellt engagemang

En skrift om vad som engagerar och motiverar oss. Drivkrafter. Att stimulera och stödja ideellt engagemang En skrift om vad som engagerar och motiverar oss Drivkrafter 2 Inledning Vad driver volontärer att engagera sig ideellt? Och hur kan vi som volontärsamordnare skapa förutsättningar för volontären att upptäcka

Läs mer

Verksam. Systematisk process för att mäta och utveckla effektiva samverkanssystem

Verksam. Systematisk process för att mäta och utveckla effektiva samverkanssystem Verksam Systematisk process för att mäta och utveckla effektiva samverkanssystem Sammanfattning Verksam är en guide för att utveckla effektiva samverkanssystem baserat på verktyget System Quality and Performance

Läs mer

Se människan i verksamheten olikhet som tillgång

Se människan i verksamheten olikhet som tillgång Se människan i verksamheten olikhet som tillgång Organisation, kultur och struktur påverkar alla 4 Försök själv 5 Gör alla delaktiga 7 Konsultstöd kan behövas 7 Glädjande resultat en liten insats kan göra

Läs mer

2/05. Utveckling av kommunikationsnätverk. Robin Teigland Handelshögskolan i Stockholm

2/05. Utveckling av kommunikationsnätverk. Robin Teigland Handelshögskolan i Stockholm 2/05 En sjätte reflektion från forskningsprojektet Verksamhetsnyttig information och kommunikation Utveckling av kommunikationsnätverk i kunskapsföretag Robin Teigland Handelshögskolan i Stockholm Sven

Läs mer

Drivna av en passion att utveckla våra kunder, har SuperOffice blivit en av Europas ledande leverantörer av CRM-lösningar.

Drivna av en passion att utveckla våra kunder, har SuperOffice blivit en av Europas ledande leverantörer av CRM-lösningar. Caesar CRM CRM på ditt sätt Drivna av en passion att utveckla våra kunder, har SuperOffice blivit en av Europas ledande leverantörer av CRM-lösningar. Vill du öka er försäljning, kundlojalitet och lönsamhet?

Läs mer

Tendensrapport 2011. Sveriges Marknadsförbund Sida 1 (17)

Tendensrapport 2011. Sveriges Marknadsförbund Sida 1 (17) De största utmaningarna för dagens marknadsförare Det här innebär det utökade medielandskapet Så mäter företag effekt av sina marknadsaktiviteter Så arbetar företag med sociala medier och e-postmarknadsföring

Läs mer

HANDBOK. Utvärdering av övningar

HANDBOK. Utvärdering av övningar HANDBOK Utvärdering av övningar Utvärdering av övningar Myndigheten för samhällsskydd och beredskap Layout: Advant Produktionsbyrå AB Tryck: Danagårds Grafiska AB Publikationsnummer: MSB 0175-10 ISBN:

Läs mer

Projektledarens uppdrag Projektmöten Projektet avslutas

Projektledarens uppdrag Projektmöten Projektet avslutas INLEDNING Målgrupp och användningsområde 1. SAMMANFATTNING AV ETT PROJEKTS OLIKA FASER Viktiga begrepp 2. IDÉ- OCH PROBLEMIDENTIFIERING 3. FÖRSTUDIE 4. UPPDRAGSFASEN Uppdragsgivare Bakgrund Syfte Mål Avgränsningar

Läs mer