Vem utbetalas ersättningen till? Försäkringsutbetalningen betalas ut till lånets borgenär Selene Finans Sverige AB.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Vem utbetalas ersättningen till? Försäkringsutbetalningen betalas ut till lånets borgenär Selene Finans Sverige AB."

Transkript

1 1/5 Vem mfattas av försäkringen? Försäkringen mfattar de tillfällen då låntagare (högst två persner) utsätts för en av de försäkringshändelser sm beskrivs nedan. Hur mycket täcker försäkringen? Ersättningen är maximerad till SEK per låntagare. Ersättningen kan dck aldrig överstiga restskulden. Förseningsavgifter eller andra avgifter p.g.a. misskötsel av lånet medräknas inte vid fastställande av restskulden. Vid månatliga utbetalningar utgör den månatliga ersättningen högst SEK. Den angivna ersättningen är den högsta gränsen för försäkringsblagets ersättningsskyldighet, avsett m låntagaren drabbas av en eller flera av de nedan anförda försäkringshändelserna. Om det vid samma tidpunkt inträffar flera försäkringshändelser sm var för sig ger rätt till månatlig utbetalning av ersättning (tills försäkringens maximala summa uppnåtts), utbetalas endast ersättning för en försäkringshändelse. Flera gäldenärer Vid tillfällen då det finns två låntagare reduceras försäkringsutbetalningen prprtinellt, så att m endast en av låntagarna drabbas av en försäkringshändelse är den högsta gränsen för försäkringsutbetalning SEK. Om försäkringshändelsen ger rätt till månatlig utbetalning (tills försäkringens högsta belpp har uppnåtts) utbetalas denna med hälften. Vem utbetalas ersättningen till? Försäkringsutbetalningen betalas ut till lånets brgenär Selene Finans Sverige AB. Kvalifikatinstid ch självriskperid För en del av de mfattade försäkringshändelserna gäller en kvalifikatinstid, sm räknas från tecknandet av försäkringen, innan försäkringen träder ikraft. För en del av de mfattade försäkringshändelserna gäller dessutm en självriskperid, så att de ersätts först efter självriskperidens utgång. För en del av de mfattade försäkringshändelserna gäller först en kvalifikatinstid ch sedan en självriskperid. Den kvalifikatinstid ch självriskperid sm gäller för enskilda försäkringshändelser beskrivs ytterligare under punkt 5. Pensin ch försäkringens upphörande För persner sm fyller 65 år, pensineras, går i förtidspensin, får flkpensin, upphör med näringsverksamhet eller förklaras i knkurs mitt i en utbetalningsperid, frtsätter utbetalningen enligt villkren. När utbetalningen upphör sm följd av dessa rsaker upphör samtidigt försäkringen. 1. Försäkringstagare Selene Finans Sverige AB, härefter kallat Försäkringstagaren. 2. Låntagare Alla låntagare hs Försäkringstagaren. Generellt gäller följande för låntagare: är bsatt i Sverige har fyllt 18 men inte 65 år ej har gått i pensin har tecknat Trygghetsförsäkring enligt de här beskrivna försäkringsvillkren För ersättning i samband med arbetslöshet gäller följande: har haft fast, avlönat arbete m minst 16 timmar per vecka i minst sex månader För ersättning p.g.a. arbetsförmåga gäller följande: ej har varit arbetsförmögen de senaste 12 månaderna p.g.a. sjukdm eller lycka under mer än 15 på varandra följande dagar För ersättning i samband med sjukhusvistelse gäller följande: är näringsidkare ch har drivit sitt företag i minst sex månader innan lånet tgs 3. Försäkringsgivare: Ersättning enligt punkt 5.0 a Llyd s, Lndn. Ersättning enligt punkt 5.0 b-e Underwritten by Jubilee, Llyd s Syndicate The Llyd s Managing Agent fr Llyd s Syndicate 5820 is Jubilee Managing Agency Limited. It is entered in the Register f Llyd s Managing Agents. Registered Office: Sidcup Huse, Statin Rad, Sidcup, Kent DA15 7EX. Registered in England number

2 4. När ch var gäller försäkringen? Försäkringen träder i kraft samma datum sm lånet träder i kraft. Om lånet läggs m eller höjs är det frtfarande datumet för det ursprungliga lånets ikraftträdande, sm ligger till grund för beräkning av kvalifikatinstider för det nya lånet. 2/5 Försäkringen gäller dygnet runt - såväl under arbetstid sm under fritiden. Försäkringen täcker försäkringshändelser sm uppstått i Sverige samt under resr i upp till 12 månader. 5.0 Vad täcker försäkringen? a. Dödsfall - punkt 6 b. Permanent arbetsförmåga till följd av lycka eller akut sjukdm - punkt 7 c. Tillfällig arbetsförmåga till följd av lycka eller akut sjukdm - punkt 8 d. Ofrivillig arbetslöshet - punkt 9 e. Sjukhusvistelse för näringsidkare - punkt Kvalifikatinstid, utbetalning ch utbetalningsperider: a. Dödsfall Självriskperid vid utbetalning: ingen. Maximal utbetalningsperid: restskulden på lånet skrivs medelbart av. b. Permanent arbetsförmåga Självriskperid vid utbetalning: ingen. Maximal utbetalningsperid: restskulden på lånet skrivs av med detsamma. c. Tillfällig arbetsförmåga Kvalifikatinstid: 3 månader från försäkringens ikraftträdande. Självriskperid vid utbetalning: 30 dagar från den första sjukdagen tills den första utbetalningen sker. Maximal utbetalningsperid: Månatliga utbetalningar under 12 på varandra följande månader eller 12 månader under hela försäkringstiden fördelade över flera sjukperider. d. Ofrivillig arbetslöshet Kvalifikatinstid: 6 månader från försäkringens ikraftträdande. Självriskperid vid utbetalning: 30 dagar från den första arbetslösa dagen tills den första utbetalningen sker. Maximal utbetalningsperid: Månatliga utbetalningar under 12 på varandra följande månader eller 12 månader under hela försäkringstiden fördelade över flera arbetslöshetsperider. Vid arbetslöshet för näringsidkare gäller att näringsidkaren helt ch hållet ska ha upphört med sitt företag, d.v.s. har avslutat sitt företag ch avregistrerat dess rganisatinsnummer eller gått i knkurs. e. Sjukhusvistelse för näringsidkare Självriskperid vid utbetalning: sjukhusvistelsen ska minst vara i 7 dagar. Efter en eventuell utbetalning ska det gå minst 12 månader innan en ny skada kan anmälas för denna ersättning. Maximal utbetalningsperid: Månatliga utbetalningar under 12 på varandra följande månader eller 12 månader under hela försäkringstiden fördelade över flera sjukperider. 6. Utbetalning vid dödsfall Vid låntagares död utbetalas en summa mtsvarande kntts sald minus betalda skulder till Försäkringstagaren. Försäkringen täcker inte dödsfall sm är en direkt eller indirekt följd av eller har samband med bestående eller latenta hälsmässiga förhållanden. Bestående eller latenta hälsmässiga förhållanden ska förstås sm en sjukdm eller en åkmma för vilken den försäkrade persnen innan försäkringen tecknades har fått läkarbehandling eller rådgivning från en praktiserande läkare, eller sm den försäkrade var eller brde ha varit medveten m vid tecknandet av försäkringen, ch sm enligt försäkringsgivarens uppfattning direkt eller indirekt är anledning till den försäkrades död. 7.0 Utbetalning vid permanent arbetsförmåga Om en lycka eller en akut sjukdm medför arbetsförmåga, återbetalas restskulden. 7.1 Arbetsförmåga innebär att du inte kan sköta ditt arbete eller någt annat arbete. Arbetsförmågan fastställs gemensamt av din ch Administratörens läkare.

3 3/5 8.0 Utbetalning vid tillfällig arbetsförmåga Om en lycka eller en akut sjukdm medför tillfällig arbetsförmåga sm överstiger 30 på varandra följande dagar, utbetalas maximalt SEK per månad, i eftersktt - dck under maximalt 12 på varandra följande månader eller 12 månader fördelade över flera sjukperider, m man blir sjuk eller sjukanmäld igen efter 6 månaders arbete efter friskanmälan. Om låntagaren inm de första 6 månaderna efter friskanmälan återigen blir fullständigt arbetsförmögen, återupptas utbetalningarna utan självriskperid. Den samlade utbetalningen kan maximalt uppgå till 12 månaders ersättning under försäkringstiden. 8.1 Begränsningar i försäkringsskyddet vid fullständig arbetsförmåga Utbetalningen upphör när låntagaren återgår till sitt arbete Utbetalningen upphör när ersättning har utbetalats under 12 på varandra följande månader Utbetalningen upphör när låntagaren inte kan dkumentera sin fullständiga arbetsförmåga 9.0 Utbetalning vid frivillig arbetslöshet Om en uppsägning från din arbetsgivare medför dkumenterad frivillig arbetslöshet, utöver 30 på varandra följande dagar sm räknas från den dag då du, under nrmala mständigheter, skulle ha slutat ditt arbete där du inte längre är berättigad till lön, utbetalas den mellan låntagare ch Försäkringstagare beräknade eller avtalade ersättningen. Ersättningen uppgår till högst SEK per månad, under högst 12 månader för antingen en eller flera skadr, dck aldrig längre än till dess att lånet är betalt (max SEK). Detsamma gäller för näringsidkare när de avslutar företaget helt eller går i knkurs, jämför avsnitt 5.1 d. Vid arbetslöshet gäller endast försäkringen m låntagaren uppfyller de av det svenske Direktratet för arbetslöshetsförsäkring fastställda betingelserna, för att uppnå rätt till arbetslöshetsersättning, under förutsättning att låntagaren är medlem av en arbetslöshetskassa. Det innebär att arbetsgivaren ska säga upp dig ch att du därefter aktivt ska söka nytt arbete. Om du själv säger upp dig är du inte berättigad till ersättning. Försäkringen mfattar de arbetstagare sm kan dkumentera att de har haft fast anställning i minst 16 timmar per vecka i minst 6 månader, då den händelse sm ledde till skadan inträffade. Utbetalning efter en försäkringsberättigad skada sker efter självriskperidens utgång räknat från det datum då skadan inträffade, enligt den begärda dkumentatinen från läkare ch/eller arbetsgivare/arbetsförmedling, ch till det datum då den försäkrade friskförklaras eller börjar arbeta. Vid frivillig arbetslöshet, sm beskrivits van, utbetalas försäkringssumman med den mellan låntagare ch Försäkringstagare avtalade månatliga ersättningen i eftersktt, dck med maximalt det belpp sm har avtalats enligt villkren under maximalt 12 månader för en eller flera skadr aldrig under längre perid än till dess att lånet är betalt 9.1 Följande villkr ska vara uppfyllda vid utbetalningstidpunkten: låntagaren ska ha varit anställd i minst sex på varandra följande månader för arbete under minst 16 timmar per vecka 9.2 Begränsningar i försäkringsskyddet vid frivillig arbetslöshet Dessutm finns följande begränsningar i försäkringsskyddet: säsngsbetnad arbetslöshet arbetslöshet sm uppstått innan försäkringens ikraftträdande arbetslöshet för anställda i tidsbegränsade anställningar där rsaken till arbetslöshet är kntraktets utgång frivillig arbetslöshet uppsägning från arbetsgivarens sida på grund av att låntagaren har misskött anställningen 10.0 Sjukhusvistelse för näringsidkare Sjukhusvistelsen ska ha en varaktighet av minst sju på varandra följande dagar. Följande institutiner räknas inte sm sjukhus: Rehabiliteringshem, äldre- eller vårdbende, geriatriska institutiner, psykiatriska institutiner eller institutiner för psykiskt utvecklingsstörda, behandlingsinstitutiner för narktika- eller alkhlmissbrukare Följande villkr ska vara uppfyllda vid utbetalningstidpunkten: Låntagaren ska kunna dkumentera att han/hn varit näringsidkare i minst sex månader 10.2 När upphör utbetalningen: när låntagaren skrivs ut från sjukhuset när låntagaren återupptar sitt arbete när lånet är betalt eller när utbetalning skett under 12 på varandra följande månader när låntagaren kan få ersättning enligt avsnitt 5.1b, p.g.a. permanent arbetsförmåga

4 10.3 Begränsningar i försäkringsskyddet vid sjukhusvistelse 4/5 Sjukhusvistelse i förbindelse med graviditet ch förlssning 12. Gemensamma villkr Krav i enlighet med försäkringen kan endast riktas mt Försäkringsgivaren 13. Generella begränsningar Försäkringen täcker inte: Försäkringshändelser sm, avsett sinnestillstånd, framkallats av låntagaren med uppsåt, grv aktsamhet, under självförvållad berusning eller under påverkan av narktika eller andra liknande gifter samt vid missbruk av medicin. Deltagande i kriminella handlingar. Deltagande i slagsmål, undantaget självförsvar. Försäkringshändelser sm inträffat under träning eller utövande av farlig sprt, vilket innefattar men är inte begränsat till cykel- eller galppsprt på bana, alla frmer av mtrsprt, bxning, karate ch liknande kampsprter eller dykning. Deltagande i prfessinell idrtt. Försäkringshändelser sm har inträffat under expeditiner. Följder av lycka sm drabbar låntagare sm förare av eller passagerare på mtrcykel. Självmrd inm de första två åren efter försäkringens tecknande. Skadr sm följd av ksmetiska ch förskönande behandlingar. Skadr sm följd av aktivt deltagande i strejk eller lckut, där det, vad gäller täckningen för frivillig arbetslöshet, kan bevisas, att försäkringstagaren medvetet har framkallat uppsägningen. Följder av krig, krigsliknande förhållanden, sabtage, terrrism, upprr eller rligheter. Patienter sm är HIV-psitiva ch/eller har diagnstiserad AIDS eller därtill relaterad sjukdm. Skadr sm uppkmmer genm psykiska eller nervösa besvär. När låntagaren kmmer till skada sm besättningsmedlem eller sm passagerare i andra flygplan än i flygplan i reguljär- ch chartertrafik. Sjukdm eller skada sm har uppkmmit ch knstaterats före försäkringens ikraftträdande ch eventuella senare följder därav. Vid försäkringens upphörande, lånets upphörande eller när lånet har återbetalats. När låntagaren pensineras, får flkpensin eller förtidspensin. Den dag låntagaren inte kan bevisa sin frtsatta arbetsförmåga. 14. Premiebetalning Den månatliga premien betalas tillsammans med månadskstnaden till Selene Finans Sverige AB. 15. Skadeanmälan Vid skadeanmälan gäller följande prcedur: Varje försäkringshändelse ska efter självriskperidens utgång ch senast 180 dagar (6 månader) från skadetillfället, anmälas till Administratören. Vid akut sjukdm eller lycka är ersättningsplikten berende av att låntagaren direkt blir behandlad av läkare ch i övrigt är under läkares uppsikt, tills han/hn är frisk. Den första skadeanmälan sm ska skickas in till Administratören är en anmälan sm fylls i av låntagaren, eller en därtill bemyndigad persn. Vid sjukdm ska anmälan även fyllas i av behandlande läkare eller sjukhus. Vid frivillig arbetslöshet av arbetsförmedlingen. Varje efterföljande månad sm låntagaren är berättigad till ersättning, ska en frtsatt skadeanmälan fyllas i av låntagare eller arbetsgivare. Administratören skickar autmatiskt dkumentet till låntagaren. Vid sjukdm ska dkumentet fyllas i av behandlande läkare ch vid frivillig arbetslöshet av arbetsförmedlingen. Denna frtsatta skadeanmälan ska skickas in senast 30 dagar efter månadens slut. Om låntagaren frtfarande uppfyller villkren för utbetalning från försäkringen ch får den frtsatta skadeanmälan gdkänd, utbetalas ännu en ersättning för den månad eller den perid sm den frtsatta skadeanmälan avser. När låntagaren tillfrisknar från sjukdm/lycka skickas den frtsatta skadeanmälan till Administratören med infrmatin m den första dagen sm den skadedrabbade blev frisk ch kunde återgå till sitt arbete. När låntagaren åter börjar arbeta efter en perid med frivillig arbetslöshet skickas den frtsatta skadeanmälan till Administratören med infrmatin m den första dagen låntagaren återgick i arbete. 16. Uppsägning av försäkringen Låntagaren kan när sm helst ch utan varsel säga upp försäkringen till försäkringsårets utgång. Försäkringen upphör autmatiskt: När försäkringstager fyller 65 år när den maximala ersättningen är utbetald när lånet är återbetalt

5 17.0 Klagmål Om Försäkringsgivaren ch den försäkrade skulle vara ense m vad försäkringen täcker ch kntakt med Administratören inte leder till tillfredställande resultat, kan den försäkrade klaga hs: Knsumenternas Försäkringsbyrå på telefn , adress: Karlavägen 108, Bx 24215, Stckhlm, för råd ch anvisningar eller kntakta Allmänna Reklamatinsnämnden på telefn , adress: Teknlggatan 8 C, Bx 174, Stckhlm. 5/5

Gruppförsäkringsvillkor för Audi Låneskydd för bilfinansiering Dessa försäkringsvillkor gäller fr.o.m. 2012-08-01 och tillsvidare.

Gruppförsäkringsvillkor för Audi Låneskydd för bilfinansiering Dessa försäkringsvillkor gäller fr.o.m. 2012-08-01 och tillsvidare. Försäkringsgivare Försäkringsgivare för livskyddet är BNP Paribas Cardif Livförsäkring AB org.nr 516406-0559 och för övriga försäkringar BNP Paribas Cardif Försäkring AB org.nr 516406-0567. Bolagen kallas

Läs mer

Trygga arbetslöshetsförsäkring

Trygga arbetslöshetsförsäkring Försäkringsvillkor Trygga arbetslöshetsförsäkring Gäller försäkringar tecknade från 2013-01-01 Detta villkor gäller försäkring för arbetslöshet i Swedbank Försäkrings Tryggakoncept. Försäkringsgivare Tre

Läs mer

Betalskydd medlemslån

Betalskydd medlemslån Betalskydd medlemslån Swedbank/Sparbankerna Villkor gruppförsäkring > 2011-01-01 - Innehållsförteckning Försäkringsgivare 1 1 Allmänt 1 2 Hur gäller försäkringen 1 3 Ersättning från försäkringen 2 4 Övergång

Läs mer

SEB:s Bolåneskydd/ SEB:s Låneskydd i samarbete med Genworth Financial

SEB:s Bolåneskydd/ SEB:s Låneskydd i samarbete med Genworth Financial Villkor 2009 SEB:s Bolåneskydd/ SEB:s Låneskydd i samarbete med Genworth Financial (Uppdaterade per 2015-04-01) Frivillig gruppförsäkring SEB:s Bolåneskydd/Låneskydd Dessa försäkringsvillkor gäller för

Läs mer

SevenDay Finans AB Villkor gruppförsäkring Låneskydd Livskydd

SevenDay Finans AB Villkor gruppförsäkring Låneskydd Livskydd SevenDay Finans AB Villkor gruppförsäkring Låneskydd Livskydd Dessa försäkringsvillkor gäller fr.o.m. 2013-11-01 och tillsvidare. 1. Kort översikt av försäkringarna Låneskydd Omfattning Kvalificering Karens

Läs mer

PLUS BOLÅN. Villkor gruppförsäkring. Plus Bolån Låneskydd Inkomst Plus Bolån Låneskydd Liv 2014-06-01

PLUS BOLÅN. Villkor gruppförsäkring. Plus Bolån Låneskydd Inkomst Plus Bolån Låneskydd Liv 2014-06-01 PLUS BOLÅN Villkor gruppförsäkring Plus Bolån Låneskydd Inkomst Plus Bolån Låneskydd Liv 2014-06-01 Innehållsförteckning 1 Kort översikt av försäkringarna 1 2 Vad behövs för att du ska teckna en försäkring?

Läs mer

Accidental Damage Protection och Accidental Damage with Theft Protection

Accidental Damage Protection och Accidental Damage with Theft Protection Accidental Damage Prtectin ch Accidental Damage with Theft Prtectin Försäkringsvillkr Översikt Detta dkument innehåller infrmatin m två lika försäkringar: Accidental Damage Prtectin ch Accidental Damage

Läs mer

Oavsiktliga skador och stöld

Oavsiktliga skador och stöld CmpleteCare Översikt Oavsiktliga skadr ch stöld Försäkringsvillkr Detta dkument lämnar uppgifter m tre nivåer av försäkringsskydd täckning för avsiktlig skada, för stöld ch multitäckning (täckning för

Läs mer

IKANO Låneskydd. -Försäkringsvillkor Gäller fr.o.m. 1 april 2015

IKANO Låneskydd. -Försäkringsvillkor Gäller fr.o.m. 1 april 2015 IKANO Låneskydd -Försäkringsvillkor Gäller fr.o.m. 1 april 2015 Försäkringsvillkoren gäller för den försäkring som du anslutit dig till i samband med ditt låneavtal med Ikano Bank AB (publ) (516406-0922,

Läs mer

Volvofinans låneskydd

Volvofinans låneskydd Volvofinans låneskydd försäkringsvillkor 2013 Villkor Låneskydd 2013 1 2 Villkor Låneskydd 2013 Låneskydd försäkringsvillkor 2012 innehållsförteckning 1. Gruppavtalet...5 2. Försäkringsvillkor...5 3. Försäkrade...5

Läs mer

Villkor år 2014 SEB:s Bolåneskydd/Låneskydd i samarbete med Trygg-Hansa

Villkor år 2014 SEB:s Bolåneskydd/Låneskydd i samarbete med Trygg-Hansa Villkor år 2014 SEB:s Bolåneskydd/Låneskydd i samarbete med Trygg-Hansa (Uppdaterade per 2015-04-01) Översikt Frivillig gruppförsäkring SEB:s Bolåneskydd/Låneskydd Dessa försäkringsvillkor gäller för dig

Läs mer

Allmänna villkor för Gruppförsäkring Företag BAS

Allmänna villkor för Gruppförsäkring Företag BAS Allmänna villkor för Gruppförsäkring Företag BAS Frivillig Tjänstegruppliv (TGL) Gruppolycksfall Arbetstid (GOA) Olycksfall Fritid (OF) Gäller från 1 april 2012 Innehåll A Allmänna bestämmelser... 9 A.1

Läs mer

Ikano Koncept Privat. - Förköpsinformation. Försäkringarna. För fullständig information, se försäkringsvillkoren. 3. Sjuk- och arbetslöshetsförsäkring

Ikano Koncept Privat. - Förköpsinformation. Försäkringarna. För fullständig information, se försäkringsvillkoren. 3. Sjuk- och arbetslöshetsförsäkring Ikano Koncept Privat - Förköpsinformation För fullständig information, se försäkringsvillkoren. Försäkringsgivare är Ikano Livförsäkring AB org nr 556104-6783, för Sjuk- och arbetslöshetsförsäkring Ikano

Läs mer

Swedbank / Sparbankerna Betalningsskydd Medlemslån

Swedbank / Sparbankerna Betalningsskydd Medlemslån F Ö R S Ä K R I N G S V I L L K O R - S W E D B A N K / S P A R B A N K E R N A b e t a l n i n g s s k y d d M E D L E M S L å n 2 0 0 7-0 2-0 8 Swedbank / Sparbankerna Betalningsskydd Medlemslån Gäller

Läs mer

Villkor Låneskyddsförsäkring

Villkor Låneskyddsförsäkring Villkor LS 400:3 Villkor Låneskyddsförsäkring Gäller från 2014-01-01 Innehåll A Gemensamma bestämmelser om försäkringsavtalet 3 A.1 Allmänt om försäkringsavtalet 3 A.2 Länsförsäkringars ansvar börjar 3

Läs mer

Försäkringsvillkor Gäller från 1 januari 2014. Ledarnas gruppförsäkring i Bliwa

Försäkringsvillkor Gäller från 1 januari 2014. Ledarnas gruppförsäkring i Bliwa Försäkringsvillkor Gäller från 1 januari 2014 Ledarnas gruppförsäkring i Bliwa Försäkringens syfte Ledarnas gruppförsäkring i Bliwa innehåller flera olika försäkringar, som ger den försäkrade ett ekonomiskt

Läs mer

Individuell sjukförsäkring i Storbritannien

Individuell sjukförsäkring i Storbritannien NFT 2/1995 STIPENDIATRESA TILL ENGLAND Individuell sjukförsäkring i Storbritannien av Inger Widén, Handelsbanken Liv försäkringsaktiebolag, Stockholm I takt med dels att sjukförmånerna från allmän och

Läs mer

Olycksfallsförsäkring

Olycksfallsförsäkring Gruppförsäkringsvillkor Olycksfallsförsäkring Gäller från och med 2014-01-01 Försäkringsgivare Försäkringsgivare för olycksfallsförsäkringen är: Tre Kronor Försäkring AB (Tre Kronor), organisationsnummer

Läs mer

Hyresgästförsäkringen - Vid olycka

Hyresgästförsäkringen - Vid olycka Hyresgästförsäkringen - Vid olycka Villkor frivillig gruppförsäkring - Olycksfallsförsäkring Hyresgästföreningen 2013-01-01 Innehållsförteckning Sida Försäkringsgivare 3 Administration och skadereglering

Läs mer

Villkor If Gruppförsäkring 2009

Villkor If Gruppförsäkring 2009 Villkor If Gruppförsäkring 2009 1 Innehållsförteckning ALLMÄNNA BESTÄMMELSER...7 1 GRUPPAVTALET...7 2 FÖRSÄKRINGSVILLKOR...7 3 FÖRSÄKRINGSTAGARE/FÖRSÄKRAD...7 3.1 FÖRSÄKRINGSTAGARE... 7 3.2 FÖRSÄKRAD...

Läs mer

Viktigt att veta. Livförsäkring. forenadeliv.se/sulf

Viktigt att veta. Livförsäkring. forenadeliv.se/sulf Viktigt att veta AUTOMATISK ANSLUTNING Som ny medlem får du automatiskt en livförsäkring, en olycksfallsförsäkring och en sjukvårdsförsäkring (grundskydd) i 3 månader utan att betala någon premie. Är du

Läs mer

E-postadress: ingenmail@svensklaneformedl. Amorteringstid: 96 månader Anställningsform: Fast > 6 mån. Uppläggningsavgift: 495 SEK Civilstånd:

E-postadress: ingenmail@svensklaneformedl. Amorteringstid: 96 månader Anställningsform: Fast > 6 mån. Uppläggningsavgift: 495 SEK Civilstånd: Skuldebrev Förnamn: Jean Folkbokföringsadress (gatuadress): Ödestuguvägen 24 Postnummer, Ort: 56732 Vaggeryd Efternamn: Lindroos Land: Sverige Skuldebrevet skickas till: "Frisvar" Collector Credit AB 201

Läs mer

BARN- OCH UNGDOMSFÖRSÄKRING BUF 2008. Gäller från 2008-06-01

BARN- OCH UNGDOMSFÖRSÄKRING BUF 2008. Gäller från 2008-06-01 BARN- OCH UNGDOMSFÖRSÄKRING BUF 2008 Gäller från 2008-06-01 Innehåll Några ord om din försäkring...3 A. Barn- och ungdomsförsäkring...4 A.1 Försäkringsavtalet...4 A.2 Försäkrad...4 A.3 Självrisk...4 A.4

Läs mer

Trygga sjukförsäkring, lång

Trygga sjukförsäkring, lång Försäkringsvillkor Trygga sjukförsäkring, lång Gäller försäkringar tecknade fr.o.m. 2013-05-07 Detta villkor gäller försäkring för arbetsoförmåga till följd av sjukdom eller olycksfall i Swedbank Försäkrings

Läs mer

Frivillig gruppförsäkring för dig som är medlem i SRF eller anställd i ett SRF-anslutet företag Försäkringsinformation 2006-06-01

Frivillig gruppförsäkring för dig som är medlem i SRF eller anställd i ett SRF-anslutet företag Försäkringsinformation 2006-06-01 Frivillig gruppförsäkring för dig som är medlem i SRF eller anställd i ett SRF-anslutet företag Som medlem och anställd har du genom denna försäkring möjlighet att komplettera det skydd som lag och eventuella

Läs mer

Nordeuropa Liv och Hälsa Sjukvårdsförsäkring Allmänna villkor SJV 01:01

Nordeuropa Liv och Hälsa Sjukvårdsförsäkring Allmänna villkor SJV 01:01 Nordeuropa Liv och Hälsa Sjukvårdsförsäkring Allmänna villkor SJV 01:01, FÖRSÄKRINGSGIVAREN ANGES I FÖRSÄKRINGSBESKEDET SAMT FÖRKÖPSINFORMATIONEN 1 Allmänna villkor SJV 01:01 1 Allmänna bestämmelser...

Läs mer

Försäkringsvillkor Skandia Barnförsäkring

Försäkringsvillkor Skandia Barnförsäkring Försäkringsvillkor Skandia Barnförsäkring Edition 2 (2014-01-01) Allmänna villkor av år 2008 A. Försäkringsavtalet 1. Allmänna bestämmelser Försäkringstagare är den som ingår avtal med Livförsäkringsbolaget

Läs mer

OMIFALL Gravid- och barnförsäkring Bra att veta!

OMIFALL Gravid- och barnförsäkring Bra att veta! OMIFALL Gravid- och barnförsäkring Bra att veta! Information till IKEA:s kunder i samarbete med IKEA Svenska Försäljnings AB Hej, Från och med 1 oktober 2014 kommer du att kunna köpa OMIFALL Gravid- och

Läs mer

AVBESTÄLLNINGSFÖRSÄKRING

AVBESTÄLLNINGSFÖRSÄKRING SÄKERHET FÖRE RESAN Få alla reskostnader tillbaka vid avbeställning AVBESTÄLLNINGSFÖRSÄKRING 2015-03-02 Säkerhet över alla gränser FÖRSÄKRA DINA RESKOSTNADER Med Goudas Avbeställningsförsäkring slipper

Läs mer

Villkor Liv och Hälsa 2012-06-01. Vardia Försäkring Liv och Hälsa. Fullständiga försäkringsvillkor Gäller tills vidare fr.o.m.

Villkor Liv och Hälsa 2012-06-01. Vardia Försäkring Liv och Hälsa. Fullständiga försäkringsvillkor Gäller tills vidare fr.o.m. Villkor Liv och Hälsa 2012-06-01 Vardia Försäkring Liv och Hälsa Fullständiga försäkringsvillkor Gäller tills vidare fr.o.m. 2014-06-01 1 Villkor Liv och hälsa - Vardia personförsäkring Gäller tills vidare

Läs mer