Energieffektivisering av befintlig bebyggelse med rationell tilläggsisolering. Kristina Mjörnell

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Energieffektivisering av befintlig bebyggelse med rationell tilläggsisolering. Kristina Mjörnell"

Transkript

1 Energieffektivisering av befintlig bebyggelse med rationell tilläggsisolering Kristina Mjörnell

2 Potentialen för tilläggsisolering av klimatskärmen I Sverige finns ca 2,4 miljoner lägenheter i flerbostadshus Ca 1 miljon lägenheter är byggda under modernismen och rekordåren och är i stort behov av renovering Antal lägenheter Figur: Antal lägenheter i flerbostadshus i Sverige. Källa: SCB (2009).

3 Modernismens hus byggda Under modernismen byggdes både lamellhus och punkthus. Många fasader behöver renoveras, framför allt de som är putsade. Ibland behöver fönster renoveras eller bytas. Figurer: Punkthus på Guldheden i Göteborg. Figur: Lamellhus i Göteborg.

4 Rekordåren hus byggda Bland rekordårens byggnader har många likartade konstruktionsutformning vilket underlättar vid framtagande av rationella lösningar som ska kunna upprepas. Antal lägenheter uppförda Figur: Lamellhus på Brogården, Alingsås Lamellhus Punkthus Loftgångshus Övriga hus Figur: Antal uppförda lägenheter fördelat på byggnadstyp. Figur: Skivhus i Majorna, Göteborg.

5 Den termiska isolerförmågan i ytterväggar och vindsbjälklag är väsentligt sämre än i nybyggda hus För att i de äldre byggnaderna uppnå ett lika lågt U-värde som i de nyare behövs en tilläggsisolering motsvarande 190 mm mineralull. U-Mede lvärde Yttervägga r 0,700 0,600 0,500 0,400 0,300 0,200 0,100 0, Byggå r BETSI Flerbostadshus ELIB Flerbostadshus Figur: U-medelvärden för flerbostadshus. En jämförelse mellan resultat från ELIB och BETSI studien. Källa: Boverket 2009.

6 Utfört underhåll och kvarstående behov Utfört underhåll i flerbostadshus Underhållsbehov i flerbostadshus Tot antal ombyggda lägenheter 2002 Åtgärder i kök Ventilationsförbättringar Fasad ytskikt Tot antal lägenheter 2002 Ventilationsförbättringar Fasad och tak Tilläggsisolering av fasad Tak ytskikt glasfönster Balkonger Tilläggsisolering av tak Figur: Redan utfört underhåll 2002 i flerbostadshus. Källa: BOOM gruppen. Figur: Underhållsbehov beräknat på antal lägenheter. Källa: BOOM gruppen.

7 Exempel på renoveringsprojekt där man gjort olika typer av energieffektiviseringsåtgärder

8 Orrholmen i Karlstad 630 lägenheter som uppfördes mellan 1966 och PCB-sanering Tilläggsisolering Minimal störning av boende Partneringentreprenad Energianvändning Energibehov före renovering Energibehov efter renovering Foton: Källa: KBABs hemsida. (kwh/m 2 ) (kwh/m 2 ) Uppvärmning Varmvatten Hushållselektricitet Allmän fastighets el Totalt energibehov Klimatskärmen U-värde före renovering U-värde efter renovering (w/m 2 C) (w/m 2 C) Gavelväggar 0,30 0,19 Utfackningsväggar 0,43 0,29 Övriga väggar 0,43 0,24 Fönster 2-3 1,2 Tak 0,34 0,11 Källarbjälklag i.u. i.u.

9 Katjas Gata 119 i Backa Tilläggsisolering av grund, fasad och vind Lufttäthet Nytt FTX system Ny VA, el Energianvändning Energibehov före renovering Energibehov efter renovering (kwh/m 2 ) (kwh/m 2 ) Uppvärmning Varmvatten Kulvertförluster 5 4 Hushållsel Fastighetsel 8 6 Totalt Klimatskärmen U-värde före renovering U-värde efter renovering Figur: Tilläggsisolerad vägg. Källa Bostads AB Poseidon. (w/m 2 C) (w/m 2 C) Ytterväggar 0,31 0,12 Fönster 2,4 0,9 Vindsbjälklag 0,14 0,1 Sockel/bottenbjälklag 0,48/0,40 0,3/0,1 Lufttäthet 1,17 l/s kvm 0,13 l/s kvm

10 Brogården i Alingsås 300 lgh byggda 1973 renoveras till passivhusstandard Nya fasader, fönster mm FTX med värmeåtervinnig Partneringentreprenad Energianvändning Energibehov före renovering Energibehov efter renovering (kwh/m 2 ) (kwh/m 2 ) Uppvärmning Varmvatten Hushållsel Allmän fastighetsel Totalt energibehov Klimatskärmen U-värde före renovering U-värde efter renovering Källa foton: SP. (w/m 2 C) (w/m 2 C) Ytterväggar 0,4 (0,35**) 0,11** (0,09*) Fönster 2,0 0,85 (kryptongasfyllda)* Tak 0,3 (0,21**) 0,10 Grund 0,5** 0,26** Lufttäthet 12,4 l/s gentemot utomhus

11 Norrbacka i Sigtuna Norrbacka är ett område med 50 flerfamiljshus i två våningar Byggt 1972 till Invändig tilläggsisolering FTX i ett hus Energianvändning Energibehov före renovering Energibehov efter renovering Figur : Tilläggsisolerade väggar med mätpunkter markerade. Källa: Levin Uppvärmning och varmvatten Klimatskärmen (kwh/m 2, år) (kwh/m 2 ) 184 MWh/år/1134 m 2 = Hushållselektricitet /1134=24,7 Ca 25 3 Allmän fastighets el /1134=7,2 8,2 Totalt energibehov U-värde före renovering U-värde efter renovering (w/m 2 C) (w/m 2 C) Yttervägg (tegel) 0,41 0,25 Yttervägg (trä) 0,30 0,20 Fönster 2,8 1,2 Tak 0,22 0,12 Grund 0,33 0,27 Lufttäthet vid 50 Pa (l/m 2, s) 1,2 (uppskattat) 0,65

12 Finns det en marknad för nya renoveringslösningar? I SABOs rapport Hem för Miljoner delar man in företagen i fyra kategorier efter vilka ekonomiska förutsättningar de har: Kategori Karaktär Antal bostäder byggda i behov av renovering A. Företag med god ekonomi och starka bostadsmarknader B. Företag med ekonomi och bostadsmarknad i balans C. Företag med pressad ekonomi och på en priskänslig bostadsmarknad D. Företag med svag ekonomi på vikande bostadsmarknad Främst omkring Stockholm, Göteborg och Malmö. I princip inga vakanser, hög soliditet Mellanstora företag på mellanstora orter främst i regionstäder. Låg vakans. God soliditet. Små till mellanstora företag på mindre orter. Viss vakans. Svårighet att finansiera upprustning. Små företag i små kommuner. Höga vakanser. Låg soliditet. Saknar möjlighet att finansiera upprustning av beståndet från rekordåren

13 Antal lägenheter Uppskattad renovering och energibesparing till Antal lägenheter som har renoverats 2020 TWh/år 2,5 2 Ackumulerad besparing i TWh, år Kategori A Kategori B Kategori C Kategori D 1,5 1 Besparing 90 kwh/m2, år 70 kwh/m2, år 50 kwh/m2, år , Scenario Scenario Figur: Fyra scenarior för att uppskatta antal lägenheter som kommer att renoveras de kommande tio åren. Källa: Werner Figur: Ackumulerad energibesparing beräknat för ett antal scenarior, där man gör olika omfattande energieffektiviseringar och renoverar olika antal lägenheter per år. Källa: Werner 2010.

14 Lång återbetalningstid för omfattande upprustning 120 Återbetalningstid för upprustning År kr/m kr/m Driftnettoökning i kr/m2 Figur: Återbetalningstid av upprustningsinvestering för 6000 kr/m 2 respektive kr/m 2 för olika driftsnettoökningar. Kalkylräntan 4 % har använts som medelvärde för långsiktig ränteutveckling. Källa SABO 2009.

15 Teknikupphandling av rationell tilläggsisolering Målsättning med teknikupphandlingen är: Att få en marknadsdriven utveckling av rationella lösningar för förbättrad energiprestanda (isolering och täthet) hos klimatskärmen Lösningarna ska kunna produceras och monteras på ett rationellt sätt, vara kostnadseffektiva och ha en låg miljöpåverkan ur ett livscykelperspektiv, vara beständiga vilket innebär lågt underhållsbehov och låg risk för skador.

16 Begränsningar? Ska TU täcka tilläggsisolering av hela klimatskärmen, fasad, tak och grund eller varje del för sig? Hur ska fönster inkluderas? Ev. kan man lägga fönster utanför upphandlingen eller använda ett typfönster. Anslutningar mellan fasad och fönster måste beaktas. Hur ska ventilations- och uppvärmningskoncept samt solceller integrerade i tak/fasadsystemet beaktas? Ska inbyggnad av balkonger inkluderas? Hur göra med nya balkonger? Vissa områden är grönmärkta vilket betyder att man inte kan ändra fasadens utseende märkbart.

17 Intresset från branschen? För att undersöka intresset i branschen utfördes: Intervjuer och enkäter med beställare/förvaltare, entreprenörer, arkitekter och en byggnadskonstruktör Intervjuer och enkäter med byggmaterial och byggsystemtillverkare (Isover, Paroc, Sundolitt, Europrofil, Derome och Strängbetong)

18 Så här svarade aktörerna: Viktigaste motivet för att utföra en fasadrenovering är nödvändigt underhåll av konstruktionen. De näst vanligaste anledningarna är att få en mer estetiskt tilltalande fasad eller att spara energi. Ekonomin är den viktigaste förutsättningen eller begränsningen för att genomföra ett projekt. Om projektets budget är större så öppnar det upp för fler alternativa lösningar. De viktigaste parametrarna för val av lösning är enkel montering, låga kostnader, varaktighet och minskning av energiförbrukningen. De mest intressanta energibesparingsåtgärderna som bör integreras i framtida fasadsystem är tilläggsisolering följt av integrerad ventilation.

19 Material och systemtillverkare: Samtliga tillfrågade materialtillverkare är intresserade av att utveckla rationella lösningar för tilläggsisolering och flera har redan systemlösningar att erbjuda. Intressant att integrera installationer i fasaden men det kräver ytterligare utvecklingsarbete. Kommer in väldigt sent i byggprocessen då de viktiga systemvalen redan är gjorda. En lösning skulle kunna vara att engagera en materialtillverkare tidigare i processen för att tillsammans med utveckla en systemlösning för det aktuella objektet.

20 Slutsatser Stor potential för en marknadsdriven utveckling av rationella lösningar Över en miljon lägenheter som är i stort behov av renovering. Likartad konstruktionsutformning. Termiska isolerförmågan måste förbättras. Många pilotprojekt i Europa där man använt sig av prefabricerade system för tilläggsisolering som visat sig minska energianvändningen i husen avsevärt. Renovering med kvarboende är möjligt. Omfattande renoveringar som är kostnadskrävande och har lång återbetalningstid. Behov av att ta fram kostnadseffektiva och rationella lösningar så att fler företag har råd att genomföra tilläggsisolering av klimatskärmen. Branschen har visat intresse för nya renoveringslösningar.

Rapport Miljöprogram för miljonprogrammet. - styrmedel för energieffektiv renovering av flerbostadshus

Rapport Miljöprogram för miljonprogrammet. - styrmedel för energieffektiv renovering av flerbostadshus Rapport Miljöprogram för miljonprogrammet - styrmedel för energieffektiv renovering av flerbostadshus Författare Karin Byman och Sara Jernelius, ÅF-Infrastructure AB Projektledare: David Kihlberg, Naturskyddsföreningen

Läs mer

RENOVERING AV MILJONPROGRAMMET TILL PASSIVHUS

RENOVERING AV MILJONPROGRAMMET TILL PASSIVHUS RENOVERING AV MILJONPROGRAMMET TILL PASSIVHUS -Implementering av Tysk prefabteknik Andreas Pihl Institutionen för geovetenskaper, Byggteknik, Uppsala universitet Examensarbeten 2009 Denna rapport är tryckt

Läs mer

Paketering av energisparåtgärder i småhus

Paketering av energisparåtgärder i småhus Paketering av energisparåtgärder i småhus Energi- och miljökompetenscentrum Rapport 2013:3 Johan Heier November 2013 Högskolan Dalarna Energi- och miljöteknik 1 Förord Denna rapport är framtagen inom projektet

Läs mer

hem för miljoner Förutsättningar för upprustning av rekordårens bostäder s a b o sveriges allmännyttiga bostadsföretag

hem för miljoner Förutsättningar för upprustning av rekordårens bostäder s a b o sveriges allmännyttiga bostadsföretag hem för miljoner Förutsättningar för upprustning av rekordårens bostäder s a b o sveriges allmännyttiga bostadsföretag 2 förord SABO började under 2007 att titta närmare på upprustningsbehoven i 60- och

Läs mer

Idé, text och foton: Grafisk form:

Idé, text och foton: Grafisk form: BYGG FÖR FRAMTIDEN För att inspirera bygg- och fastighetsbranschen att bygga fler lågenergibyggnader finns en sökbar webbsida med goda exempel LÅGANbygg Marknadsöversikt. Här kan byggherrar och entreprenörer

Läs mer

Energisparande i befintligt bostadsbestånd Åtgärder i bostadshusens klimatskal och bevarandefrågor Delrapport, oktober 2014.

Energisparande i befintligt bostadsbestånd Åtgärder i bostadshusens klimatskal och bevarandefrågor Delrapport, oktober 2014. Energisparande i befintligt bostadsbestånd Åtgärder i bostadshusens klimatskal och bevarandefrågor Delrapport, oktober 2014 Sven Fristedt 2 Företag som deltagit i projektet: Gavlegårdarna Uppsalahem Förvaltnings

Läs mer

Mycket energi att spara i miljonprogrammet!

Mycket energi att spara i miljonprogrammet! Mycket energi att spara i miljonprogrammet! Mycket energi bara väntar på att sparas i miljonprogrammets hus. Husen är lätta att renovera. De är energitekniskt lika eftersom de byggdes snabbt, rationellt

Läs mer

ENERGIEFFEKTIVISERING AV SVERIGES FLERBOSTADSHUS Hinder och möjligheter att nå en halverad energi användning till 2050

ENERGIEFFEKTIVISERING AV SVERIGES FLERBOSTADSHUS Hinder och möjligheter att nå en halverad energi användning till 2050 ENERGIEFFEKTIVISERING AV SVERIGES FLERBOSTADSHUS Hinder och möjligheter att nå en halverad energi användning till 2050 Ett arbete inom IVAs projekt Ett energieffektivt samhälle KUNGL. INGENJÖRSVETENSKAPSAKADEMIEN

Läs mer

Åtgärdsrapport Energideklaration av villa

Åtgärdsrapport Energideklaration av villa Åtgärdsrapport Energideklaration av villa Datum för besiktning: 25/02-14 Fastighetsbeteckning: Degeberga 110:6 Adress/ort: Forsakarsv 11, Degeberga Byggnaden är besiktigad av: Sebastian Oliwers Företag/ackreditering

Läs mer

Hållbara energisystemlösningar inom solenergiområdet -en nulägesanalys

Hållbara energisystemlösningar inom solenergiområdet -en nulägesanalys Hållbara energisystemlösningar inom solenergiområdet -en nulägesanalys Åsa Wahlström Jan-Olof Dalenbäck Johan Paradis Charlotta Winkler Göteborg, december 2012 Förord I samband med implementering av det

Läs mer

Lågtemperaturuppvärmning med tilluftsradiatorer och värmeåtervinning i frånluft

Lågtemperaturuppvärmning med tilluftsradiatorer och värmeåtervinning i frånluft Lågtemperaturuppvärmning med tilluftsradiatorer och värmeåtervinning i frånluft - en varsam renovering av flerbostadshus för energieffektivisering Energi och miljökompetenscentrum (EMC) Rapport 2014:1

Läs mer

Problem och möjligheter med individuell mätning och debitering av värme i flerbostadshus.

Problem och möjligheter med individuell mätning och debitering av värme i flerbostadshus. Problem och möjligheter med individuell mätning och debitering av värme i flerbostadshus. Göran Svensson 2012-09-11 Förord Denna rapport är framtagen på uppdrag av BeBo. En styrgrupp med representanter

Läs mer

Upprustning av miljonprogram

Upprustning av miljonprogram d Lisa Karlsson Micaela Andersson Upprustning av miljonprogram En undersökning om kommunala bostadsbolag Fastighetsekonomi C-uppsats Termin: VT 2012 Handledare: Tommy Bergquist Förord För att den här

Läs mer

Konsekvensanalys av NNE-krav för befintliga flerbostadshus

Konsekvensanalys av NNE-krav för befintliga flerbostadshus Energy Management AB A Chalmers Industriteknik Company Konsekvensanalys av NNE-krav för befintliga flerbostadshus Peter Filipsson Catrin Heincke Åsa Wahlström CIT Energy Management Göteborg, oktober 211

Läs mer

Miljonprogrammet utveckla eller avveckla?

Miljonprogrammet utveckla eller avveckla? Formas har till uppgift att främja och stödja grundforskning och behovsmotiverad forskning inom områdena miljö, areella näringar och samhällsbyggande. Den forskning som stöds ska vara av högsta vetenskapliga

Läs mer

Building Energy Efficiency for Massive Market Uptake. Bygga energieffektivt för en massiv introduktion på marknaden

Building Energy Efficiency for Massive Market Uptake. Bygga energieffektivt för en massiv introduktion på marknaden Building Energy Efficiency for Massive Market Uptake Bygga energieffektivt för en massiv introduktion på marknaden BEEM-UP Building Energy Efficiency for Massive Market Uptake ( Bygga energieffektivt för

Läs mer

BROGÅRDEN MED FOKUS PÅ FRAMTIDEN

BROGÅRDEN MED FOKUS PÅ FRAMTIDEN BROGÅRDEN MED FOKUS PÅ FRAMTIDEN HEJ, Fastighetsägare till ett miljonprogramsområde har en komplex uppgift framför sig när de skall föra sina hus in i framtiden. Där måste vi alla bidra så gott vi kan.

Läs mer

Vi går från ord till handling

Vi går från ord till handling och minskad energianvändning med 20 procent så når vi dit! De kom munala bostadsbolagen ligger redan i framkant när det gäller arbetet med energieffektivisering, men det finns mer att göra! konstaterar

Läs mer

förbättra tillgängligheten i badrum i samband med renoveringar SABO sveriges allmännyttiga bostadsföretag

förbättra tillgängligheten i badrum i samband med renoveringar SABO sveriges allmännyttiga bostadsföretag förbättra tillgängligheten i badrum i samband med renoveringar SABO sveriges allmännyttiga bostadsföretag 2 innehåll inledning 4 Bättre badrum i samband med renovering. SABOs bearbetning av förstudiens

Läs mer

Varför isolera? Bevara din energi

Varför isolera? Bevara din energi Varför isolera? Bevara din energi Se över klimatskärmen! Varför isolera? Ibland glöms det bort vilka stora effekter en bra isolerad bostad kan innebära i sparade energikostnader, bättre inomhusmiljö, ökat

Läs mer

Strategier för innovativ och hållbar renovering av flerbostadshus sammanfattad agenda

Strategier för innovativ och hållbar renovering av flerbostadshus sammanfattad agenda Vinnovaprojekt dnr 201201898 Strategier för innovativ och hållbar renovering av flerbostadshus sammanfattad agenda Magnus Everitt, Rolf Kling, VVS Företagen Marie Hult, Gustav Malm, Stefan Nordh, White

Läs mer

Energibesiktningsrapport Byggnadens potential

Energibesiktningsrapport Byggnadens potential Energibesiktningsrapport Byggnadens potential Knipared 1:37, Göteborg Kniparedsvägen 2, Göteborg 2015-05-22 Actava AB Godkänd för F-skatt Polygonvägen 15 Tfn 0771-322 322 Säte Stockholm energideklaration@eminenta.se

Läs mer

Kostnadseffektiva lågenergihus - Studie av energisystem i flerbostadshus

Kostnadseffektiva lågenergihus - Studie av energisystem i flerbostadshus Kostnadseffektiva lågenergihus - Studie av energisystem i flerbostadshus Examensarbete inom högskoleingenjörsprogrammet Byggingenjör ÅSA PALM, ANTON RATHSMAN, PETER TÖRNQUIST Institutionen för bygg- och

Läs mer

Bygg och bo energismart i Linköping

Bygg och bo energismart i Linköping Bygg och bo energismart i Linköping Snart kommer du att flytta in i ett nybyggt hus i Linköping. Gratulerar! Att få planera och bygga sitt drömhus hör till höjdpunkterna i livet. Det är samtidigt ett stort

Läs mer

Åtgärder som ger tystare inomhusmiljö och lägre driftkostnader

Åtgärder som ger tystare inomhusmiljö och lägre driftkostnader Åtgärder som ger tystare inomhusmiljö och lägre driftkostnader Med rätt val av fönsterlösningar får du en tystare inomhusmiljö samtidigt som energi räkningen för husets uppvärmning hålls nere. Ta tillfället

Läs mer

EFFEKTIVISERING AV ENERGI OCH EKONOMI FÖR ETT AKTIVT OCH MILJÖMEDVETET FOLKLIV

EFFEKTIVISERING AV ENERGI OCH EKONOMI FÖR ETT AKTIVT OCH MILJÖMEDVETET FOLKLIV EFFEKTIVISERING AV ENERGI OCH EKONOMI FÖR ETT AKTIVT OCH MILJÖMEDVETET FOLKLIV Sammanfattning Att det finns tillgång till mötesplatser för människor är viktigt, inte minst i Norrbottens län där vi många

Läs mer

BOSTADSPOLITIKEN OCH ENERGIEFFEKTIVISERINGEN AV BEBYGGELSEN

BOSTADSPOLITIKEN OCH ENERGIEFFEKTIVISERINGEN AV BEBYGGELSEN BOSTADSPOLITIKEN OCH ENERGIEFFEKTIVISERINGEN AV BEBYGGELSEN RICHARD MURRAY EN UNDERSÖKNING AV HUR DET GÅR MED ENERGIEFFEKTIVISERINGEN I DEN SVENSKA BEBYGGELSEN OCH MÖJLIGHETERNA ATT NÅ MÅLET ATT HALVERA

Läs mer

Kontrollrapport Energibesiktning

Kontrollrapport Energibesiktning PO Nordquist Fastighet & Energi AB Kontrollrapport Energibesiktning Datum 2015-07-24 Sammanställning av energideklaration DOMSJÖ 4:125 Allmänna data: Fastighetsbeteckning: Domsjö 4:125 Adress: Verksamhet:

Läs mer

Dags att bygga för framtiden

Dags att bygga för framtiden Dags att bygga för framtiden 400 300 Elpriset Nord Pool Spot 6 Varför ska vi satsa på vattenburen bergvärme? 200 4 100 0 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2 Elpriset Nord Pool Spot kronor per

Läs mer

Isolerguiden Bygg 06

Isolerguiden Bygg 06 Isolerguiden Bygg 06 Isolerguiden Bygg 06 är publicerad av Swedisol, föreningen för tillverkare av högeffektiv mineralullsisolering. Författare är Gunnar Anderlind och Claes-Göran Stadler. Produktion:

Läs mer