ATT AGERA NU! DAGS. Byggindustrin en basnäring. på en låg energianvändning under byggnadens livstid.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "ATT AGERA NU! DAGS. Byggindustrin en basnäring. på en låg energianvändning under byggnadens livstid."

Transkript

1 VI HAR INGET VAL

2 DAGS ATT AGERA NU! Sverige står inför stora utmaningar. Miljonprogrammets bostäder måste rustas upp och renoveras. Om detta inte sker om kommer områdena att förfalla och byggnaderna förlora viktiga funktioner. Samtidigt har Sverige åtagit sig att halvera energianvändningen fram till Att minska användningen av energi är samtidigt det mest kostnadseffektiva sättet att minska utsläppen av växthusgaser. Driften av alla byggnader står för ca 35 procent av vår totala energianvändning. Det motsvarar 143 TWh och 10 procent av koldioxidutsläppen. 85 procent av all energi som en byggnad använder under sin livstid används för driften. Därför är det viktigt att fokusera på en låg energianvändning under byggnadens livstid. Den stora potentialen för energieffektivisering finns i det befintliga beståndet. Om vi ska nå målet att halvera energianvändningen, måste det ske en halvering av energianvändningen i 15 miljoner m 2 byggyta varje år fram till Det ska jämföras med de 3 milj m 2, som vi bygger nytt varje år. 70% av alla byggnader som kommer att finnas år 2050 är dessutom redan byggda. Så även om vi bara skulle bygga lågenergihus fram till dess skulle det långtifrån räcka för att nå målet. Ungefär vart 40:e år måste det ske stambyten och omfattande renovering av byggnader. Det bästa tillfället att genomföra de energieffektiviseringar som är nödvändiga är i samband med renovering. Då blir investeringarna som mest lönsamma. Annars riskerar man att behöva vänta ytterligare 40 år tills nästa chans. Nu har det gått 40 år sedan miljonprogrammet byggdes. Antingen låter vi tåget passera och accepterar att vi inte når vårt klimatmål till år 2050, eller också gör vi det som måste göras. Det är vårt ansvar mot kommande generationer. Vi kommer i den här broschyren att visa att det är möjligt, och ekonomiskt rimligt, att såväl renovera, energieffektivisera som nå klimatmålet 2050 för byggnader. Byggindustrin en basnäring Byggnäringen sysselsätter mellan och personer eller ca 10 procent av det totala antalet sysselsatta i Sverige. I sektorn ingår företag verksamma inom förvaltning, projektutveckling, arkitektur, teknisk konsultation, byggande, installation och materialtillverkning. År 2008 uppgick bygginvesteringarna i Sverige till 250 miljarder kronor, vilket motsvarade 8 procent av BNP. 2 3

3 FRAMTIDEN ÄR REDAN HÄR Sverige är världsledande när det gäller byggande. Få länder kan konkurrera med Sverige när det gäller att bygga hus med hög kvalitet och låg energianvändning. Samtidigt måste vi ödmjukt medge att det finns brister i såväl kvalitet som produktivitet. Skulden för detta ligger i hög grad hos oss själva, men orsakerna går också att finna i det regelverk som styr oss. Egenkontrollen uppvisar stora brister idag. Överflyttningen av kontrollansvaret från samhället till byggherrarna har gått för långt. Här krävs en översyn. NYBYGGDA FLERBOSTADSHUS Men alldeles oavsett detta finns många goda exempel på energieffektiva byggnader i Sverige idag. Vi ska visa på några av dessa och leka med tanken på vad de skulle kunna innebära ur energisynpunkt om man extrapolerade dem att gälla för hela landet. * Redovisningen är inte heltäckande. Exempelvis saknas skolor, sjukhus, lager och industrier. Backa, Bostads AB Poseidon hus från miljonprogrammet I Hisings-Backa har Bostads AB Poseidon renoverat ett hus från miljonprogrammet. Huset har totalrenoverats med bland annat nya badrum och kök. Samtidigt har man genomfört omfattande energieffektiviserande åtgärder som får ner energianvändningen till en tredjedel från 178 kwh/m 2 och år till 60 kwh/m 2 och år för värme, varmvatten och fastighetsel. Energieffektiviseringen åtstadkoms huvudsakligen av tilläggsisolering av fasader, OMBYGGDA FLERBOSTADSHUS tak och krypgrund inklusive nya energieffektiva fönster och effektiv värmeåtervinning på ventilationen. Om vi energieffektiviserar de ca 125 miljoner m 2 lägenheter i flerbostadshus som idag inte är energieffektiva och renoverar på samma sätt som Backa kan vi spara 14,8 TWh/år efter Besparing: 14,8 TWh/år Hamnhuset Älvstranden 115 nybyggda lägenheter i Göteborg Energianvändningen uppgår till 39 kwh/m 2 år jämfört med kraven på högst 110 kwh/m 2 år. Om vi enbart byggde denna typ av flerbostadshus varje år fram till 2050, skulle vi därefter varje år spara 6,4 TWh/år ( lägenheter x 75 m 2 ). Merkost- Besparing: 6,4 TWh/år naden för huset är 310 kr/m 2 jämfört med ett normalbyggt hus. Denna merkostnad ger en direktavkastning på 5% sett separerat från huset i övrigt. Huset släpper bara ut 25 % koldioxid jämfört med ett normalt hus. Stort renoveringsbehov I Industrifaktas studie av flerbostadshus byggda konstateras att dessa bostäder står inför omfattande renoveringsbehov. Av kvarvarande ca bostäder har mindre än 20 procent moderniserats. Endast en liten del av dessa har renoverats enligt krav på långsiktigt effektiv energianvändning. 4 5

4 NYBYGGDA LOKALER OMBYGGDA LOKALER ÅF-huset Skanska Fastigheter Naturvetarhuset i Umeå Nybyggt kontorshus enligt Green Building konceptet. Energianvändningen uppgår bara till 79 kwh/m 2 och år mot Boverkets krav på 120 kwh/ m 2 och år. Det blir en besparing på 41 kwh/m 2 och år. Om vi bygger alla nya kontorshus med det här konceptet kommer vi att spara ca 0,6 TWh/ år efter 2050.* * Beräknat på m 2 nybyggnad av lokaler och kontor, varje år. Naturvetarhuset i Umeå är ett kontorshus från år Här har man bland annat byggt om ventilationen i huset, sett till att återvinna värmen i frånluften och dessutom behovsstyrt luften i huset. Det sparar 71 kwh/m 2 och år jämfört med ett normalt kontorshus. Cirka hälften av landets 32 miljoner m 2 kontor har en besparingspotential i samma storleksordning som för Naturvetarhuset. Om vi renoverar dessa lokaler sparar vi 1,1 TWh/år. Besparing: 0,6 TWh/år Besparing: 1,1 TWh/år Bara lågenergihus år 2020 Fr o m år 2020 ska alla byggnader i EU uppfylla very high energy performance standards. Det är upp till de enskilda länderna att fastställa dessa krav. Byggnadernas energiförsörjning ska dessutom till betydande del komma från förnybara energikällor inklusive energi producerad i eller i närheten av byggnaden. Den offentliga sektorn ska gå före genom att kraven börjar gälla för denna sektor redan fr o m år Den offentliga sektorn ska dessutom medverka till att befintliga byggnader, som man använder, skolor etc byggs om till nästan noll-energihus. 6 7

5 VILLOR LÖNSAMT MEN ÄNDÅ HÄNDER SÅ LITE Åkarp plusenergihus I Åkarp i Skåne finns Sveriges första plusenergihus. Det betyder att huset säljer energi under vissa tider på året. Den energin kommer från solceller på taken. Totalt säljer huset 4 kwh el till nätet, varje år. Under vintertid köper huset lite energi. Sammantaget behöver huset bara köpa 5,5 kwh/m 2 och år. Det är 104,5 kwh/m 2 mindre än dagens krav på småhus. Huset är en vanlig villa på 150 m 2. Besparing: 10,4 TWh/år Om man bygger alla nya småhus som Sverige behöver varje år med Åkarpshusets standard kommer vi att spara 10,4 TWh/år efter Jämfört med att bygga alla nya enligt dagens regler. Energieffektiviseringar är lönsamma åtgärder på längre sikt. Trots detta händer väldigt lite. Energieffektiviseringsutredningen konstaterade i sin försiktiga bedömning att totalt 41 TWh var lönsamma åtgärder att genomföra för lokaler och bostäder. Samtidigt konstaterade man att sannolikt 85 % av alla lönsamma åtgärder inte skulle genomföras. Hälften av alla lokaler i Sverige är offentliga byggnader. Det skulle vara lönsamt att energieffektivisera 8,5 TWh fram till 2020 vilket innebär en årlig besparing på 7-8 miljarder. Bara en liten del av dessa besparingar kommer sannolikt att genomföras. VILKA ÄR DÅ HINDREN FÖR ENERGIEFFEKTIVISERING? De vanligaste hindren är: Brist på kunskap Fastighetsägare och andra viktiga aktörer inom byggsektorn har inte alltid kunskap om den teknik som finns tillgänglig. Eller så är man ovillig att pröva ny teknik före andra. Det saknas också ofta kunskap om hur lönsamma investeringar i energieffektivisering är hos fastighetsbolagen och hos banker. Kortsiktighet Det finns fastighetsbolag som utifrån sin affärsidé har ett kortsiktigt perspektiv på sitt ägande. Att bygga till lägsta kostnad och bortse från långsiktiga driftskostnader blir resultatet med detta perspektiv. Kallhyra I storstäderna är lokalhyrorna oftast kallhyra. Det gör att fastighetsägaren saknar incitament till energieffektivisering. Hyresgästen som hyr under några år har heller inget intresse av att genomföra investeringarna. Olika budgetar Många gånger ligger ansvaret för investeringsbudget och driftsbudget på olika delar inom organisationen. Så är ofta fallet i den offentliga sektorn. Lägre driftskostnader betyder i flertalet fall högre investeringskostnader, men är ändå lönsamt. Fjärrvärmetaxor Fjärrvärmetaxorna är idag konstruerade så att det inte är lönsamt med energieffektivisering. Den fasta delen är förhållandevis stor jämfört med den rörliga. Detsamma gäller även i stor utsträckning eltaxorna. 8 9

6 VILKET POLITISKT REGELVERK KRÄVS? För att få igång energieffektiviserande åtgärder krävs ett samspel mellan politiker och byggsektorn. Det krävs ett politiskt regelverk som stimulerar energieffektivisering. Det krävs också att regelverket redan nu lägger grunden för den utveckling som kommer att följa av revideringen av EPBD (Energy Performance Building Directive). Det betyder enligt vår uppfattning att det måste finnas såväl ekonomiska styrmedel som tvingande lagstiftning. Ekonomiska styrmedel Använd energiskatterna som ekonomiskt styrmedel. Energiskatten justeras till en lägre procentsats för de som genomför effektiviseringsåtgärder och en högre procentsats när använd energi överskrider den nivå som beslutats som riktvärde för bostäder och lokaler kwh/m 2 och år. Ett annat ekonomiskt styrmedel som bör övervägas är statliga lånegarantier till energieffektiviserande åtgärder. Om fastighetsägaren halverar sin energiförbrukning genom lån med statliga garantier kommer det förbättrade driftsnettot i normalfallet att kunna täcka såväl räntor som amorteringar. Det är också viktigt att det finns incitament för innovationer med fokus på huset som ett system. successivt skärpas för att byggindustrin ska vara fullt rustad år 2018/2020. Den stora besparingspotentialen finns i det befintliga beståndet. Här bör det införas ett krav på energieffektivitet som överensstämmer med de långsiktiga klimatmålen. Hyreslagstiftning Låt begreppet standardhöjning få en vidare innebörd till att omfatta olika energieffektiviserande åtgärder. Nya principer för hyressättning bör diskuteras; lämna till exempel kollektivt avtalade hyresnivåer och medge i stället individuellt förhandlade avtal. En avtrappning av bruksvärdessystemet bör kombineras med ett individbaserat stöd till bostadskonsumenterna. Offentliga lokaler Investeringar i skolor, förskolor och samlingslokaler skulle kunna underlättas genom särskilda åtgärder för kommuner och andra offentliga byggherrar. Det så kallade balanskravet på kommunerna skulle kunna lättas upp vilket skulle kunna ge en möjlighet att tidigarelägga dessa investeringar. En samordnad syn måste till mellan investeringsbudget och driftsbudget för att undvika den suboptimering som sker idag. SYSSELSÄTTNING Om man genomför energieffektiviseringsåtgärder i det svenska byggnadsbeståndet kommer det att behövas arbetstillfällen fram till Dessa åtgärder är en nödvändig förutsättning för att vi ska kunna nå de nationella miljömålen att spara 20 procent av energianvändningen till år 2020 och signifikant bidra till målet att halvera energianvändningen till år Revidering av byggreglerna Just nu pågår en översyn av byggreglerna, BBR. Revideringen av EPBD innebär att vi bara ska bygga lågenergihus fr.o.m. 2018/2020. För att klara detta krävs att byggprocesserna ställs om under en 6 7-årsperiod. Kraven för energieffektivitet måste därför Förutom de ovan redovisade arbetstillfällena tillkommer indirekta arbeten för tillverkning av bygg- och installationsmaterial, transporter, planering med mera

7 VÅR VISION 2050 År 2050 är Sverige det mest energieffektiva landet i världen när det gäller byggnader. Genom utveckling av teknik och effektivare byggnadsprocesser har kostnaderna för att bygga energisnålt minskat relativt sett under 40 år. Den genomsnittliga energianvändningen för byggnader är nu nere i under 20 kwh/m 2. Det gör Sverige till ett föregångsland för andra länder. Svensk miljöteknik för energieffektivt byggande leder till stora exportframgångar. Svenska byggföretag har en framskjuten position i världen. Målsättningen att halvera energianvändningen till 2050 lyckades Sverige uppnå redan flera år före andra länder Larsson Offsettryck

2014-01-28 Villagatan 17A 619 35 Trosa

2014-01-28 Villagatan 17A 619 35 Trosa Trosa Swedisol AB 2014-01-28 Villagatan 17A 619 35 Trosa Conny Pettersson, vd +46 705 94 62 10 Remissvar avseende Boverkets och Energimyndighetens förslag till nationell strategi för energieffektivisering

Läs mer

Rapport Miljöprogram för miljonprogrammet. - styrmedel för energieffektiv renovering av flerbostadshus

Rapport Miljöprogram för miljonprogrammet. - styrmedel för energieffektiv renovering av flerbostadshus Rapport Miljöprogram för miljonprogrammet - styrmedel för energieffektiv renovering av flerbostadshus Författare Karin Byman och Sara Jernelius, ÅF-Infrastructure AB Projektledare: David Kihlberg, Naturskyddsföreningen

Läs mer

Energieffektivisering

Energieffektivisering Energieffektivisering av bostäder En rapport från Byggnads om klimatpolitiska utmaningar och hur vi kan ta tillvara tyska erfarenheter av energisparlån. 2012 2 Innehåll 1 Sammanfattning och förslag 4 2

Läs mer

Energieffektivisering av Sveriges flerbostadshus

Energieffektivisering av Sveriges flerbostadshus Energieffektivisering av Sveriges flerbostadshus Hinder och möjligheter att nå en halverad energianvändning till 2050. Ett arbete inom Ingenjörsvetenskapsakademiens avdelning för Samhällsbyggnad finansierat

Läs mer

15 förslag för att få fart på energieffektiviseringen av befintliga flerbostadshus

15 förslag för att få fart på energieffektiviseringen av befintliga flerbostadshus 15 förslag för att få fart på energieffektiviseringen av befintliga flerbostadshus rapport från Samhällsbyggnadssektorns energieffektiviseringsprojekt Innehåll Sammanfattning och förslag till åtgärder...

Läs mer

ENERGIEFFEKTIVISERING AV SVERIGES FLERBOSTADSHUS Hinder och möjligheter att nå en halverad energi användning till 2050

ENERGIEFFEKTIVISERING AV SVERIGES FLERBOSTADSHUS Hinder och möjligheter att nå en halverad energi användning till 2050 ENERGIEFFEKTIVISERING AV SVERIGES FLERBOSTADSHUS Hinder och möjligheter att nå en halverad energi användning till 2050 Ett arbete inom IVAs projekt Ett energieffektivt samhälle KUNGL. INGENJÖRSVETENSKAPSAKADEMIEN

Läs mer

15 förslag. för att få fart på energieffektiviseringen. befintliga flerbostadshus. rapport från samhällsbyggnadssektorns energieffektiviseringsprojekt

15 förslag. för att få fart på energieffektiviseringen. befintliga flerbostadshus. rapport från samhällsbyggnadssektorns energieffektiviseringsprojekt 15 förslag för att få fart på energieffektiviseringen av befintliga flerbostadshus rapport från samhällsbyggnadssektorns energieffektiviseringsprojekt Innehåll Sammanfattning och förslag till åtgärder...

Läs mer

Sänk energikostnaderna

Sänk energikostnaderna Sänk energikostnaderna 10 förslag för att bygga och bo energisnålt september 2006 www.centerpartiet.se Spara pengar och energi Miljön påverkas i hög grad av hur vi bor och av de lokaler vi använder. Hur

Läs mer

Strategi för att minska energianvändningen i nya byggnader och vid ombyggnation i Nacka kommun

Strategi för att minska energianvändningen i nya byggnader och vid ombyggnation i Nacka kommun 1 (14) Dnr MSN 2008/57 2009-11-19 Strategi för att minska energianvändningen i nya byggnader och vid ombyggnation i Nacka kommun Sammanfattning Projektet syftar till att hitta vägar för kommunen att stimulera

Läs mer

Bygg för framtiden bostadspolitiskt program

Bygg för framtiden bostadspolitiskt program Bygg för framtiden bostadspolitiskt program Inledning Bostadspolitiken handlar om människors välfärd Bostadspolitiken har traditionellt varit ett viktigt område för Byggnads, men under de senaste åren

Läs mer

ENERGIKLOKA KONGAHÄLLA

ENERGIKLOKA KONGAHÄLLA Initierad och finansierad av EU-projektet Build with Care samt Kungälvs kommun och Västra Götalandsregionen. Den här förstudien är genomförd av SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut. ENERGIKLOKA KONGAHÄLLA

Läs mer

BOSTADSPOLITIKEN OCH ENERGIEFFEKTIVISERINGEN AV BEBYGGELSEN

BOSTADSPOLITIKEN OCH ENERGIEFFEKTIVISERINGEN AV BEBYGGELSEN BOSTADSPOLITIKEN OCH ENERGIEFFEKTIVISERINGEN AV BEBYGGELSEN RICHARD MURRAY EN UNDERSÖKNING AV HUR DET GÅR MED ENERGIEFFEKTIVISERINGEN I DEN SVENSKA BEBYGGELSEN OCH MÖJLIGHETERNA ATT NÅ MÅLET ATT HALVERA

Läs mer

Så når offentliga fastighetsägare 2050-målen

Så når offentliga fastighetsägare 2050-målen Utveckling av fastighetsföretagande i offentlig sektor (UFOS) Så når offentliga fastighetsägare 2050-målen En studie av framgångsfaktorer Det här är UFOS Den offentliga sektorn äger och förvaltar tillsammans

Läs mer

Incitament för energieffektivisering i 60- och 70-talets bostadsbestånd

Incitament för energieffektivisering i 60- och 70-talets bostadsbestånd Incitament för energieffektivisering i 60- och 70-talets bostadsbestånd Lovisa Högberg Hans Lind Institutionen för Fastigheter och Byggande KTH Stockholm sept 2011 Uppsats nr 4 TRITA FOB Rapport 2011:3

Läs mer

Boverket. Alternativa uppvärmningsformer

Boverket. Alternativa uppvärmningsformer Boverket Alternativa uppvärmningsformer i befintliga permanentbebodda småhus Alternativa uppvärmningsformer i befintliga permanentbebodda småhus Boverket juli 2008 Titel: Alternativa uppvärmningsformer

Läs mer

Miljarder skäl att spara!

Miljarder skäl att spara! Miljarder skäl att spara! Energimålen kan nås med lönsamhet i kommunernas, landstingens och allmännyttans fastigheter Värme och el i kommunernas, landstingens och allmännyttans fastigheter GWh/år 30 000

Läs mer

Renovera energismart

Renovera energismart Renovera energismart 1 Går det att minska energibehovet i en äldre byggnad? Svaret är utan tvekan ja! I den här broschyren presenterar vi en rad åtgärder som i paketlösningar minskar energibehovet till

Läs mer

CO 2 -snåla hus så blir det möjligt. Framtagen av Econ Pöyry AB på uppdrag av Villaägarnas Riksförbund

CO 2 -snåla hus så blir det möjligt. Framtagen av Econ Pöyry AB på uppdrag av Villaägarnas Riksförbund CO 2 -snåla hus så blir det möjligt Framtagen av Econ Pöyry AB på uppdrag av Villaägarnas Riksförbund Innehåll: SAMMANFATTNING OCH SLUTSATSER... 1 1 INLEDNING... 5 1.1 Syfte och frågeställning... 6 1.2

Läs mer

Bygg- och fastighetssektorns syn på investeringsstöd till renovering och energieffektivisering

Bygg- och fastighetssektorns syn på investeringsstöd till renovering och energieffektivisering Näringsdepartementet 2015-05-12 103 33 Stockholm Anders.lonnberg@regeringskansliet.se Mattias.persson@regeringskansliet.se Bygg- och fastighetssektorns syn på investeringsstöd till renovering och energieffektivisering

Läs mer

Vägval för framtidens energianvändning

Vägval för framtidens energianvändning Vägval för framtidens energianvändning Vägval energi VÄGVAL ENERGI 1 2 KUNGL. INGENJÖRSVETENSKAPSAKADEMIEN (IVA) är en fristående akademi med uppgift att främja tekniska och ekonomiska vetenskaper samt

Läs mer

ENERGIEFFEKTIVISERING AV SVERIGES BEBYGGELSE Hinder och möjligheter att nå en halverad energianvändning till 2050

ENERGIEFFEKTIVISERING AV SVERIGES BEBYGGELSE Hinder och möjligheter att nå en halverad energianvändning till 2050 ENERGIEFFEKTIVISERING AV SVERIGES BEBYGGELSE Hinder och möjligheter att nå en halverad energianvändning till 2050 Ett arbete inom IVAs projekt Ett energieffektivt samhälle KUNGL. INGENJÖRSVETENSKAPSAKADEMIEN

Läs mer

Något att deklarera? Stöd för upphandling och förarbeten inför energideklarationer. Mer nytta av energideklarationer erfarenheter

Något att deklarera? Stöd för upphandling och förarbeten inför energideklarationer. Mer nytta av energideklarationer erfarenheter Detta är en artikel i en serie som heter Energiverktygslådan och består av en förkortad populärversion av skrifterna Något att deklarera? Stöd för upphandling och förarbeten inför energideklarationer och

Läs mer

Strategi för energieffektivisering

Strategi för energieffektivisering Strategi för energieffektivisering Fastigheter och persontransporter Hultsfreds kommun med HKIAB och AB Hultsfreds bostäder 2011-05-30 51 Innehållsförteckning 1. SAMMANFATTNING... 3 1.1 ENERGIEFFEKTIVISERINGSSTÖDET...3

Läs mer

Framtidssäkra byggnader EN IDÉBOK OM ENERGIEFFEKTIVISERING FÖR FASTIGHETSÄGARE

Framtidssäkra byggnader EN IDÉBOK OM ENERGIEFFEKTIVISERING FÖR FASTIGHETSÄGARE Framtidssäkra byggnader EN IDÉBOK OM ENERGIEFFEKTIVISERING FÖR FASTIGHETSÄGARE 1 2 Framtidssäkra byggnader EN IDÉBOK OM ENERGIEFFEKTIVISERING FÖR FASTIGHETSÄGARE Branschsamverkan mellan vvs Företagen kylentreprenörernas

Läs mer

Minskade utsläpp av växthusgaser i Stockholms stad år 2015

Minskade utsläpp av växthusgaser i Stockholms stad år 2015 Minskade utsläpp av växthusgaser i Stockholms stad år 2015 www.stockholm.se/vaxthuseffekten MILJÖFÖRVALTNINGEN Minskade utsläpp av växthusgaser i Stockholms stad år 2015 En rapport från Miljöförvaltningen

Läs mer

Idé, text och foton: Grafisk form:

Idé, text och foton: Grafisk form: BYGG FÖR FRAMTIDEN För att inspirera bygg- och fastighetsbranschen att bygga fler lågenergibyggnader finns en sökbar webbsida med goda exempel LÅGANbygg Marknadsöversikt. Här kan byggherrar och entreprenörer

Läs mer

Hur ska renovering, standardhöjning och klimatsäkring av miljonprogrammet finansieras?

Hur ska renovering, standardhöjning och klimatsäkring av miljonprogrammet finansieras? Hur ska renovering, standardhöjning och klimatsäkring av miljonprogrammet finansieras? Rundabordssamtal på Global utmaning 2013-01- 25 Deltagare Svante Axelsson, Naturskyddsföreningen Karin Byman, ÅF Hans

Läs mer

Remissvar Förslag till nationell strategi för energieffektiviserande renovering av byggnader

Remissvar Förslag till nationell strategi för energieffektiviserande renovering av byggnader REMISSVAR 2014-02-10 HDa dnr DUC 2014/37/10 Ert dnr N2013/5078/E Näringsdepartementet Regeringskansliet 103 33 Stockholm Remissvar Förslag till nationell strategi för energieffektiviserande renovering

Läs mer

Rapport Är Sverige ett föregångsland inom energipolitiken?

Rapport Är Sverige ett föregångsland inom energipolitiken? Rapport Är Sverige ett föregångsland inom energipolitiken? Innehåll Förord 1 Sammanfattning 2 1 Politik för ett föregångsland 3 1.1 Vad är ett föregångsland? 3 1.2 Energipolitik för en hållbar utveckling

Läs mer

Förslag till nationell strategi för energieffektiviserande renovering av byggnader. Gemensamt uppdrag Energimyndigheten och Boverket

Förslag till nationell strategi för energieffektiviserande renovering av byggnader. Gemensamt uppdrag Energimyndigheten och Boverket Förslag till nationell strategi för energieffektiviserande renovering av byggnader Gemensamt uppdrag Energimyndigheten och Boverket Förslag till nationell strategi för energieffektiviserande renovering

Läs mer