Isolering och klimatfrågan

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Isolering och klimatfrågan"

Transkript

1 Isolering och klimatfrågan T B

2 Med isolering bidrar vi till ett bättre globalt klimat Klimatförändringarna är vår tids stora miljöfråga. Utsläppen av växthusgaser, framförallt koldioxid, har medfört stigande global medeltemperatur med en mängd miljöproblem som följd. Genom Kyotoprotokollet har EU åtagit sig att reducera utsläppen. I Europa står uppvärmning av byggnader för 40 % av energianvändningen. Genom bättre isolerade hus kan vi minska energibehovet, därför spelar mineralullsisolering en betydande roll i klimatfrågan. EU samordnar miljöfrågorna EU:s långsiktiga klimatmål är en maximal ökning av jordens medeltemperatur med 2 C. För att klara detta får inte nivån av växthusgaser i atmosfären överstiga 450 miljondelar (ppm). Det kräver i sin tur att utsläppen år 2030 begränsas till 31 miljarder ton koldioxidekvivalenter, en sänkning med 26,7 miljarder ton jämfört med om vi inte gör något alls (58 miljarder ton). McKinsey-rapporten ger förslag Konsultfirman McKinsey har undersökt den globala ekonomin för att hitta konkreta möjligheter att sänka koldioxidutsläppen. Rapporten pekar ut sex sektorer och sex regioner med stor potential. Två tredjedelar av åtgärderna kan utföras med existerande teknologi och en fjärdedel av dem kan utföras till obetydliga eller negativa kostnader (< 40/ton). Det intressanta är att rapporten framhåller byggnader som ett område med negativa kostnader. I denna sektor finns en besparingspotential på 3,7 miljarder ton av de totala 26,7. Sveriges åtaganden Begränsad klimatpåverkan är ett av 16 miljökvalitetsmål som Sveriges riksdag har antagit. Sveriges nationella mål inom detta område innebär att de svenska utsläppen av växthusgaser ska, som ett medelvärde för perioden , vara minst 4 % lägre än utsläppen år God bebyggd miljö är ett annat av dessa mål. Bebyggd miljö ska utgöra en hälsosam livsmiljö och byggnader ska utformas på ett miljöanpassat sätt. Delmålet energianvändning i byggnader innebär att energianvändningen per uppvärmd ytenhet bör minska 20 % till år 2020 och 50 % till år 2050 i förhållande till användningen Beroendet av fossila bränslen ska vara brutet 2020 och andelen förnybar energi ska öka kontinuerligt. Jordens resurser är ett lån till oss människor, och vi måste lära oss att behandla dem så. Vi har inte ärvt jorden av våra föräldrar utan lånat den av våra barn.

3 Energisnåla hus är nödvändigt i framtiden Allt högre energipriser och allt hårdare miljökrav gör det nödvändigt att spara på världens energiresurser och värna om miljön. Eftersom bostäder och lokaler står för ungefär 40 % av Sveriges totala energianvändning ser vi stora möjligheter att bidra till en förändring. Med kunskap och tekniska lösningar medverkar Saint-Gobain Isover till nya, mer hållbara metoder för att konstruera och bygga hus. Hållbara lösningar med beprövad teknik Att isolera byggnader med mineralull är en beprövad teknik som använts under flera decennier. Redan på 1970-talet fick vi en våg av tilläggsisolering när svenska husägare drabbades av höjda energipriser under oljekrisen. Idag är husen bättre isolerade redan från början. Men dagens normer är inte alls tillräckliga när vi blickar framåt. Isover Multi-Comfort House Energi kostar och det lär inte bli billigare i framtiden. För att skona miljön och sänka våra kostnader måste vi förbruka mindre energi. Det som Kretsloppsrådet* kallar för en vision är redan fullt genomförbart hos Saint-Gobain Isover. Nämligen att byggnader utformas och byggs så att miljöbelastningen minimeras. Med beprövad teknik har vi skapat framtidens energieffektiva konstruktioner. Vi kallar konceptet för Isover Multi-Comfort House. Det har inget traditionellt värmesystem utan värms upp av passiv värme. Energianvändningen är extremt låg, se tabell. Byggbranschen långt framme Passivhus finns redan i Sverige och Europa och erfarenheterna är goda. Att denna teknik inte har fått större genomslag ännu kan tyckas märkligt. Jämför man med bilbranschen där ny teknik för renare motorer och alternativa bränslen fortfarande är i utvecklingsstadiet, så är vi långt komna i byggbranschen. Det kommer att kräva mycket informationsarbete från branschen och förmodligen även politiska styrmedel i form av ändrade standarder, innan passivhus får sitt stora genombrott. Energiförbrukning, kwh per m 2 och år Äldre hus 200 Hus byggt enligt dagens byggregler Lågenergihus Passivhus/Isover Multi-Comfort House 30 * I Kretsloppsrådet arbetar hela bygg- och fastighetssektorn med ett gemensamt åtagande att uppnå en hållbar byggd miljö. Här medverkar i stort sett samtliga av byggsektorns organisationer.

4 Isoleringen första åtgärden Det finns många åtgärder till hands för att sänka energibehovet i byggnader. Men innan man börjar bör man tänka igenom vilka åtgärder som är lämpliga och framförallt i vilken ordning man genomför dessa åtgärder. En sådan energiöversyn måste såklart anpassas till varje enskilt objekt eftersom förutsättningarna skiljer sig åt. Turordning När man konstruerar ett lågenergihus är principen att man börjar med att minimera byggnadens värme- och kylbehov och slutar med att välja energikälla. Denna princip kan appliceras på alla typer av byggnader och rekommenderas av både energibolag och energirådgivare. Så innan man investerar stora summor i ett nytt värmesystem finns det mycket att göra, t.ex. att se över isoleringen som hamnar under punkt 1. I slutändan kanske dessa övriga insatser visar sig tillräckliga för att uppnå en acceptabel energianvändning. Klimatskärmen husets ytterrock För att energibesparande åtgärder ska ge full effekt är det avgörande att klimatskärmen fungerar effektivt. Klimatskärmen består av de byggnadsdelar som begränsar uppvärmda delar av ett hus mot mark, uteluft eller ouppvärmt utrymme. Den består av flera delar som vindskydd, isolering, fukt- eller ångspärr med mera. I passivhus måste klimatskärmen vara mycket välisolerad och lufttät. Till detta kommer korrekt dimensionerade system för ventilation, uppvärmning och/eller värmeåtervinning. Alla dessa delar tillsammans påverkar husets energianvändning. Därför måste alla som arbetar med husbyggande se byggnaden som en helhet som ett eget energisystem. Hållbart byggande en god affär Att bygga energisnåla hus med utmärkt komfort är inte bara fullt möjligt utan också en god affär på lång sikt. Man talar om en byggnads livscykelkostnad som består dels av kostnaden för byggnationen, dels av drift och underhåll. Merkostnaden för bättre konstruktioner och komponenter i ett Isover Multi-Comfort House kompenseras till största delen av att man sparar in kostnaden för värmesystem. Lägg till de låga driftskostnaderna och man får en extremt låg livscykelkostnad. Det är inte bara en ekonomisk besparing, utan också en ren miljövinst! Isolera för vår miljö Att isolera är den mest kostnadseffektiva metoden för att minska utsläppen av växthusgaser. Det ger en stor besparing både i minskade energikostnader och i en förbättrad miljö. All energiproduktion och förbrukning är en belastning för miljön. Eftersom vi vet att energi är en av de resurser som det tidigast blir ont om, är det viktigt att hålla förbrukningen nere. Och där kan något så enkelt som isolering vara den bästa lösningen.

5 Isolering från Isover har många miljöfördelar Utöver de mycket goda isoleregenskaperna som bidrar till lägre energianvändning så har glasull från Isover många andra miljöfördelar. Isolering en miljöprodukt Genom att isolera byggnader och anläggningar minskar energibehovet. Eftersom denna energi sparas behöver den aldrig produceras och ge upphov till några utsläpp. Det är därför som isolering är en förträfflig miljöprodukt. Glasull från Isover sparar energi och pengar år efter år. Den kräver inget underhåll och fyller sin funktion under byggnadens hela livstid. Genom att isolera byggnader kan vi, utan större kostnadskrävande insatser, bidra till ett bättre klimat. Återvunna råvaror Vid tillverkning av Isover glasull används stora mängder återvunna råvaror. Omkring 70 % utgörs av hushållsglas. Vi tar också tillvara glasullsspill från tillverkningen. Därför är glasull från Isover ett bra miljöval. och emballage minskar. Komprimerade förpackningar underlättar samtidigt hantering och lagerhållning av produkterna. Transporter Komprimeringen gör våra produkter idealiska att transportera. Förpackningarna innehåller maximalt med isolering och tar mindre plats, vilket minskar antalet transporter avsevärt. Resultatet är att våra kunder slipper betala för luft och miljön skonas genom minskade avgasutsläpp. Tack vare komprimeringen sparar våra lastbilar drygt 1 miljon liter diesel om året. Lång livslängd Isovers glasull har lång livslängd och håller lika länge som konstruktionen den monteras i. En skiva isolering, sett över en byggnads livstid, kan spara flera hundra gånger mer energi än vad som går åt för att tillverka, transportera och installera samma skiva. Komprimering Glasull från Isover komprimeras ner till en femtedel av sin ursprungliga volym. Detta innebär stora miljöfördelar vid transport, samtidigt som mängden pallar

6 Besök vår hemsida! Du är välkommen att besöka vår hemsida för mer information och goda råd! Isover Scandinavia Marketing (MIA) Tryck: Xxxx

Varför isolera? Bevara din energi

Varför isolera? Bevara din energi Varför isolera? Bevara din energi Se över klimatskärmen! Varför isolera? Ibland glöms det bort vilka stora effekter en bra isolerad bostad kan innebära i sparade energikostnader, bättre inomhusmiljö, ökat

Läs mer

Varför isolera? Bevara din energi

Varför isolera? Bevara din energi Varför isolera? Bevara din energi Se över klimatskärmen! Varför isolera? Ibland glöms det bort vilka stora effekter en bra isolerad bostad kan innebära i sparade energikostnader, bättre inomhusmiljö, ökat

Läs mer

Boverket. Alternativa uppvärmningsformer

Boverket. Alternativa uppvärmningsformer Boverket Alternativa uppvärmningsformer i befintliga permanentbebodda småhus Alternativa uppvärmningsformer i befintliga permanentbebodda småhus Boverket juli 2008 Titel: Alternativa uppvärmningsformer

Läs mer

Framtidssäkra byggnader EN IDÉBOK OM ENERGIEFFEKTIVISERING FÖR FASTIGHETSÄGARE

Framtidssäkra byggnader EN IDÉBOK OM ENERGIEFFEKTIVISERING FÖR FASTIGHETSÄGARE Framtidssäkra byggnader EN IDÉBOK OM ENERGIEFFEKTIVISERING FÖR FASTIGHETSÄGARE 1 2 Framtidssäkra byggnader EN IDÉBOK OM ENERGIEFFEKTIVISERING FÖR FASTIGHETSÄGARE Branschsamverkan mellan vvs Företagen kylentreprenörernas

Läs mer

Träfönster rätt val för klimatet och miljön

Träfönster rätt val för klimatet och miljön Träfönster rätt val för klimatet och miljön Foto: SP-fönster. En kubikmeter trä binder ett ton koldioxid. I det nuvarande bostadsbeståndets träfönster binds en tredjedel av alla bostads- och servicesektorns

Läs mer

ENERGI- OCH KLIMATPOLICY

ENERGI- OCH KLIMATPOLICY MED MÅL OCH STRATEGIER 2010 Reviderad 2014 ÖVERSIKTSPLAN VÄRMDÖ KOMMUN 2009-2012 - MED MÅL OCH STRATEGIER Värmdö kommun Skogsbovägen 9-11 134 81 Gustavsberg Telefon: 08-570 470 00 Fax 08-570 483 05 E-post:

Läs mer

värmerapporten 2012 1

värmerapporten 2012 1 värmerapporten 2012 1 Innehållsförteckning 3 Inledning 4 Värme i vår vardag 11 Attityder i Sverige och omvärlden 20 Hållbara städer och goda exempel 26 Framtid 34 Branschfakta inledning ulrika jardfelt,

Läs mer

SOLAR CITY MALMÖ GER SKÅNE SOLENERGI

SOLAR CITY MALMÖ GER SKÅNE SOLENERGI HELA DENNA BILAGA ÄR EN ANNONS Så bygger du klimatsmart sid 4 De isolerar med återvunnet glas sid 5 Energisnålt & miljövänligt sid 12-13 Energi&Miljö SOLAR CITY MALMÖ GER SKÅNE SOLENERGI mitten Få koll

Läs mer

Skanskas lilla gröna. 21 råd om grönt byggande

Skanskas lilla gröna. 21 råd om grönt byggande Skanskas lilla gröna 21 råd om grönt byggande Innehåll Förord 1 Grön framtid om vägarna dit Läs om varför det är så viktigt med grönt byggande, och få exempel på några användbara verktyg. 2 Grön vilja

Läs mer

LEVANDE HUS. Tema: Isolering och klimatet. 96 sidor inspiration och gör-det-själv-anvisningar ETT IDÉMAGASIN FÖR HUSÄGARE

LEVANDE HUS. Tema: Isolering och klimatet. 96 sidor inspiration och gör-det-själv-anvisningar ETT IDÉMAGASIN FÖR HUSÄGARE LEVANDE HUS ISOLERA TIPS & RÅD INSPIRATION BYGGA NYTT RENOVERA 96 sidor inspiration och gör-det-själv-anvisningar Tema: Isolering och klimatet ETT IDÉMAGASIN FÖR HUSÄGARE Apropå energieffektivitet! Effektivitet

Läs mer

NIBE FRÅNLUFT. NIBE Frånluft. En ny generation värmepumpar NIBE FRÅNLUFT 1

NIBE FRÅNLUFT. NIBE Frånluft. En ny generation värmepumpar NIBE FRÅNLUFT 1 NIBE FRÅNLUFT NIBE Frånluft En ny generation värmepumpar NIBE FRÅNLUFT 1 2 NIBE FRÅNLUFT Varför kasta bort energi när man kan återvinna den? En frånluftsvärmepump är i princip ett energiåtervinningssystem.

Läs mer

HANDBOK BIOENERGI I FASTIGHETER

HANDBOK BIOENERGI I FASTIGHETER HANDBOK BIOENERGI I FASTIGHETER 1 INLEDNING Bioenergi för uppvärmning har använts i tusentals år men den tekniska utvecklingen har gått fort de sista åren. Idag finns ett stort urval av olika system och

Läs mer

ENERGIEFFEKTIVISERING AV SVERIGES FLERBOSTADSHUS Hinder och möjligheter att nå en halverad energi användning till 2050

ENERGIEFFEKTIVISERING AV SVERIGES FLERBOSTADSHUS Hinder och möjligheter att nå en halverad energi användning till 2050 ENERGIEFFEKTIVISERING AV SVERIGES FLERBOSTADSHUS Hinder och möjligheter att nå en halverad energi användning till 2050 Ett arbete inom IVAs projekt Ett energieffektivt samhälle KUNGL. INGENJÖRSVETENSKAPSAKADEMIEN

Läs mer

Energieffektivisering av Sveriges flerbostadshus

Energieffektivisering av Sveriges flerbostadshus Energieffektivisering av Sveriges flerbostadshus Hinder och möjligheter att nå en halverad energianvändning till 2050. Ett arbete inom Ingenjörsvetenskapsakademiens avdelning för Samhällsbyggnad finansierat

Läs mer

Energi- och klimatplan 2012-2020

Energi- och klimatplan 2012-2020 Energi- och klimatplan 2012-2020 Arbetsgrupp: Annika Varghans, Lars Nilsson, Nils Berglund, Anders Hanspers, Elisabet Nises-Look, Inger Hjort och Kjell Andersson Styrgrupp: Åke Sjöberg och Göran Wigert

Läs mer

Plan för energi och klimat i Lidköpings kommun

Plan för energi och klimat i Lidköpings kommun Plan för energi och klimat i Lidköpings kommun antagen av kommunfullmäktige 2013-06-17 Innehåll Förord: Lidköping en välkomnande och hållbar kommun 3 Utgångspunkter för vårt energi- och klimatarbete 4

Läs mer

Energieffektivisering

Energieffektivisering Energieffektivisering av bostäder En rapport från Byggnads om klimatpolitiska utmaningar och hur vi kan ta tillvara tyska erfarenheter av energisparlån. 2012 2 Innehåll 1 Sammanfattning och förslag 4 2

Läs mer

NIBE Frånluft. En ny generation värmepumpar NIBE FRÅNLUFT 1

NIBE Frånluft. En ny generation värmepumpar NIBE FRÅNLUFT 1 NIBE Frånluft En ny generation värmepumpar NIBE FRÅNLUFT 1 2 NIBE FRÅNLUFT + Varför kasta bort energi när man kan återvinna den? En frånluftsvärmepump är i princip ett energiåtervinningssystem. Den tar

Läs mer

Lågenergihus minskar värmeräkningen. radikalt läs mer sid 5. Isover dubblar produktionen av Isover InsulSafe sid 2. Bra flyt för Isover ULTIMATE sid 3

Lågenergihus minskar värmeräkningen. radikalt läs mer sid 5. Isover dubblar produktionen av Isover InsulSafe sid 2. Bra flyt för Isover ULTIMATE sid 3 Lågenergihus minskar värmeräkningen radikalt läs mer sid 5 Isover dubblar produktionen av Isover InsulSafe sid 2 Bra flyt för Isover ULTIMATE sid 3 Nu byggs Sveriges första Isover Multi-Comfort House sid

Läs mer

NIBE Frånluft. En ny generation värmepumpar NIBE FRÅNLUFT 1

NIBE Frånluft. En ny generation värmepumpar NIBE FRÅNLUFT 1 NIBE Frånluft En ny generation värmepumpar NIBE FRÅNLUFT 1 2 NIBE FRÅNLUFT + Varför kasta bort energi när man kan återvinna den? En frånluftsvärmepump är i princip ett energiåtervinningssystem. Den tar

Läs mer

Vad gör flyget för klimatet? Flygets stora utmaning i en global värld

Vad gör flyget för klimatet? Flygets stora utmaning i en global värld Vad gör flyget för klimatet? Flygets stora utmaning i en global värld Flyg skapar möten, relationer och förståelse. Flyg ger även utsläpp. Dom ska vi minimera. Flyget är en förutsättning för att människor

Läs mer

% & " % % 4 " $ " # $ "

% &  % % 4  $  # $ !"# $ % & " % '%()*(*+)(,%-.//.)+0&! "# 1 2 3 % 4 " $ " # $ " % &''()**+,-.! /'&'% 0&'*1'&'% 2 00 $ " 2 03 4 025 6 3'.%&(7+()**'&'% 8 30 " ""$ 8 33( 9 32 9 2'.%&,,/!&:#;%%'#1. < 20 0= 23 " 02! " # $ %

Läs mer

Strategi för att minska energianvändningen i nya byggnader och vid ombyggnation i Nacka kommun

Strategi för att minska energianvändningen i nya byggnader och vid ombyggnation i Nacka kommun 1 (14) Dnr MSN 2008/57 2009-11-19 Strategi för att minska energianvändningen i nya byggnader och vid ombyggnation i Nacka kommun Sammanfattning Projektet syftar till att hitta vägar för kommunen att stimulera

Läs mer

Alliansens arbetsgrupp för ett MILJÖ- OCH KLIMATSMART LANDSTING

Alliansens arbetsgrupp för ett MILJÖ- OCH KLIMATSMART LANDSTING Alliansens arbetsgrupp för ett MILJÖ- OCH KLIMATSMART LANDSTING Moderaterna, Centerpartiet och Kristdemokraterna i Landstinget Sörmland. Alliansens arbetsgrupp för ett miljö- och klimatsmart landsting

Läs mer

ENERGIÖVERSYN. En undersökning om energianvändning i åtta verksamheter i Södra Roslagen. Karina Wedenski

ENERGIÖVERSYN. En undersökning om energianvändning i åtta verksamheter i Södra Roslagen. Karina Wedenski ENERGIÖVERSYN En undersökning om energianvändning i åtta verksamheter i Södra Roslagen Karina Wedenski Examensarbete av Karina Wedenski Institutionen för naturgeografi och kvartärgeologi Stockholms universitet

Läs mer

INTRESSET FÖR ENERGIEFFEKTIVA

INTRESSET FÖR ENERGIEFFEKTIVA Examensarbete 10 poäng C-nivå INTRESSET FÖR ENERGIEFFEKTIVA SMÅHUS Reg.kod: Oru-Te-EXA096-B100/06 Caisa Lundin Byggingenjörsprogrammet 120 p vårterminen 2006 Examinator: Stefan Petersson THE INTEREST OF

Läs mer

Den. energi effektiva. staden

Den. energi effektiva. staden Den energi effektiva staden Göteborg - en energieffektiv stad Klimatförändringarna är en av vår tids största utmaningar. Runtom i världen försöker man minska klimatpåverkan och öka energieffektiviten.

Läs mer

NIBE Frånluft. En ny generation värmepumpar NIBE FRÅNLUFT 1

NIBE Frånluft. En ny generation värmepumpar NIBE FRÅNLUFT 1 NIBE Frånluft En ny generation värmepumpar NIBE FRÅNLUFT 1 2 NIBE FRÅNLUFT + Varför kasta bort energi när man kan återvinna den? En frånluftsvärmepump är i princip ett energiåtervinningssystem. Den tar

Läs mer

BOSTADSPOLITIKEN OCH ENERGIEFFEKTIVISERINGEN AV BEBYGGELSEN

BOSTADSPOLITIKEN OCH ENERGIEFFEKTIVISERINGEN AV BEBYGGELSEN BOSTADSPOLITIKEN OCH ENERGIEFFEKTIVISERINGEN AV BEBYGGELSEN RICHARD MURRAY EN UNDERSÖKNING AV HUR DET GÅR MED ENERGIEFFEKTIVISERINGEN I DEN SVENSKA BEBYGGELSEN OCH MÖJLIGHETERNA ATT NÅ MÅLET ATT HALVERA

Läs mer

ENERGIPLAN OCH KLIMATSTRATEGI. Antagen av kommunfullmäktige 2011-12-13. www.mjolby.se

ENERGIPLAN OCH KLIMATSTRATEGI. Antagen av kommunfullmäktige 2011-12-13. www.mjolby.se ENERGIPLAN OCH KLIMATSTRATEGI Antagen av kommunfullmäktige 2011-12-13 www.mjolby.se Förord Energi är viktigt för vår livskvalitet och för att samhället ska fungera. Samtidigt påverkar vår energianvändning

Läs mer