BRF BJÖRKVIKEN ENERGIBALANSRAPPORT TUVE BYGG. Nybyggnad bostäder Del av Hultet 1:11. Antal sidor: 8. Göteborg

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "BRF BJÖRKVIKEN ENERGIBALANSRAPPORT TUVE BYGG. Nybyggnad bostäder Del av Hultet 1:11. Antal sidor: 8. Göteborg 2014-03-11"

Transkript

1 TUVE BYGG BRF BJÖRKVIKEN Nybyggnad bostäder Del av Hultet 1:11 ENERGIBALANSRAPPORT Antal sidor: 8 Göteborg Töpelsgatan 5b, Göteborg Tel , fax liljewall-arkitekter.se

2 Sidnr. 2 Sammanfattning Rapporten omfattar energibalansberäkningar för nybyggnad av böstäder i Brf Björkviken, Hultet 1:11 i Öjersjö, Partille kommun. Fastigheten skall bebyggas med fyra byggnader om totalt 45 lägenheter. Byggs fastigheten med beräknade konstruktioner uppfylls kraven för energihushållning i BBR 20. Ytterväggarna är uppbyggda av utfackningsväggar med en huvudsaklig stomme av 170 mm och ett inre skikt om 45 mm. Tak är isolerat med 350 mm isolering. Innehåll Sammanfattning 2 Syfte 3 Metod 3 Kravnivå 3 Antagande och beräkningsförutsättningar 4 Värmepump 4 Översiktsplan av husen 4 Konstruktion 4 Köldbryggor 5 Luftläckage 5 Ventilation 5 Vädringspåslag 5 Varmvatten 5 Värmetillskott från internlaster 5 Fastighetsenergi 6 Säkerhetsmarginal 6 Resultat 6 Hus 1 och 2 6 Hus 3 7 Hus 4 7 Resultatsammanfattning mot BBR 20 8 Referenser 8

3 Sidnr. 3 Syfte Rapporten syftar till att undersöka om byggnader som planeras byggas inom fastigheten Hultet 1:11 uppfyller krav ställda av Boverkets byggregler BBR 20, kapitel 9 energihushållning. Metod Beräkningsprogrammet PHPP 7.1 har använts för att beräkna förväntad energianvändning. Utgångspunkt för beräkningarna har varit 3d-modell av byggnader från ArchiCAD 17 samt ritningar och skisser. All mängdning gjordes i ArchiCAD och excel, uppgifter på ventilation, konstruktionsutformning och U-värden är hämtade från VBK. Köldbrygga för stålregel är dimensionerad men inte beräknad i PHPP. Till denna har säkerhetsmarginal lagts till. Den uppvärmda ytan A temp vilket inbegriper den uppvärmda golvytan innanför klimatskärmen har beräknats till: Hus 1: 1126,5 m² Hus 2: 1126,5 m² Hus 3: 1144,8 m² Hus 4: 894,9 m² Teknikrum och källare har inkluderats i beräkningen av A temp. Brukarindata för energiberäkningen har antagits med hjälp av SVEBY:s brukarindata. SVEBY är en branschstandard för energi i byggnader. Kravnivå De krav som rapporten undersökt är tagna från BBR 20, se tabell 1. Lagkravet på den specifi ka energianvändningen för eluppvärmda bostäder i södra Sverige är 55 kwh/m², år. Krav på installerad effekt är areaberoende och därmed olika för byggnaderna. Det beräknades till < 29,4 kw för hus 1, < 29,4 kw för hus 2, < 29,9 kw för hus 3 och < 23,6 kw för hus 4. Den genomsnittliga värmegenomgångskoeffi cienten U m får inte överstiga 0,4 W/m²K. Byggnadens specifi ka energianvändning [kwh/m 2, år] Tabell 1 Krav enligt BBR 20 Installerad eleffekt för uppvärmning [kw] Genomsnittlig värmegenomgångskoeffi cient U m [W/m 2 K] < 55 < 4,5+0,025*(A temp - 130) < 0,40

4 Sidnr. 4 Antagande och beräkningsförutsättningar Värmepump COP-värden för bergvärmepump är med marginal satt till 2,5 för varmvatten och till 3 för värme. Genomsnittlig COP är satt till 2,78. Översiktsplan av husen Energibalansberäkningen har utförts för de rödmarkerade husen numrerade från 1 till 4. Hus 4 Hus 3 Hus 2 Hus 1 Situationsplan Konstruktion Beräkningen grundar sig på U-värden i tabell 2 för byggnadsdelar i klimatskalet. Byggnadsdel Isoleringstjocklek [mm] U-värde [W/m²K] Yttervägg 215 0,205 Källarvägg 100 0,338 Snedtak 350 0,116 Grundplatta 250 0,116 Fönster och glaspartier 1,2 Tabell 2 Byggnadsdelar i beräkningen. Isolertjocklekar och värmegenomgångskoeffi cienter för klimatskalet

5 Sidnr. 5 Köldbryggor Köldbryggor har beräknats enligt tabell 3 nedan: Längd Psi (W/mK) Hus 1 o 2 Hus 3 Hus 4 Kant platta på mark 0,140 57,6 53,2 29,1 Bjälklagskant 0, ,1 225,0 196,3 Balkong 0,075 58,5 58,5 48,6 Takfot 0,030 72,7 72,7 51,3 Nock 0,020 36,4 36,4 25,7 Takkupa 0,100 10,0 10,0 10,0 Stålregel 0, ,0 154,0 123,2 Tabell 3 Köldbryggor Luftläckage Luftläckage har satts till 0,4 l/s, m2 vid +/- 50 Pa. Vindskyddsfaktorer är satta till e = 0,05 och f = 15. Ventilation Byggnaderna ventileras med ett från- och tilluftssystem med återvinning, ett så kallat FTX-system. Aggregatet har simulerats med ett SFP-tal på 1,5 samt en temperaturåtervinningsverkningsgrad på 79,5 %. Däröver antas att varje lägenhet har en kolfi lterfl äkt som är igång 0,5 h/dygn men som enligt SVEBY:s brukarindata inte behöver räknas med. Källare och trapphus ventileras med frånluftsventilation. Ventilationsfl ödet för de olika husen är satt enligt tabell 4. Innetemperatur i lägenheter simuleras med 21 C, i trapphus med 18 C, källaren, cykelrum och teknikrum med 10 C. Rumsluftfl öde l/s Källar- och trapphus l/s Hus 1 och 2 309,2 88,7 Hus 3 308,5 95,1 Hus 4 257,4 78,6 Tabell 4 Ventilationsfl öden. För köksfl äktar genomsnittliga fl öden. Vädringspåslag För vädring är satt ett påslag på energianvändning om 4 kwh/m 2 värme, antaget enligt SVEBY:s brukarindata. Dessa 4 kwh /m 2 är sedan försörjda av värmepump med COP 2,78. Varmvatten Behovet av varmvatten är beroende av brukarnas vanor och beteenden samt vilken typ av blandare etc som fi nns installerad. I beräkningen användes 20 kwh/m 2, år då individuell debitering av varmvatten antas. Detta enligt SVEBY:s brukarindata. Värmetillskott från internlaster Solinstrålning, personer och apparater/belysning avger värme vilket minskar värmebehovet. Delar av detta värmetillskott tillgodoräknas vid energiberäkningen. 78 % av avgiven värme från hushålls- och fastighetsenergin anses bidrar till uppvärmning av byggnaden. Personvärmen har simulerats med 80 W/person under 14 timmar per dygn.

6 Sidnr. 6 Fastighetsenergi Energiposten fastighetsenergi omfattar el till pumpar, fl äktar, belysning i allmänna utrymmen, el till hiss etc. Underposterna har beräknats i PHPP med utgångspunkt av SVEBY. Då hissarna betjänar få lägenheter har energianvändningen för hissar satts till 1,2 hissar istället för 2 i hus 1-3 och 0,75 hissar istället för 1 i hus 4. Till detta har en uppskattning av övrig fastighetsel lagts. Säkerhetsmarginal Det fi nns alltid en del osäkerheter i energiberäkningar som t.ex. uppskattning av indata för brukarvanor, klimat och köldbryggor. BBR 20 hävdar att Vid beräkning av byggnadens förväntade specifi ka energianvändning bör lämpliga säkerhetsmarginaler tillämpas så att kravet på byggnadens specifi ka energianvändning uppfylls när byggnaden tagits i bruk. vilket medför att en säkerhetsmarginal om 2 kwh per m 2 inkluderats i beräkningsresultat. Utöver detta klarar byggnaderna ändå kravet för specifi k energianvändning med en marginal om runt 20 %. Resultat Hus 1 och 2 Genomsnittligt U-värde på 0,375 W/m 2 K Specifi k energianvändning, uppdelning [kwh/m²(a temp ), år] Värmebehov Rumsuppvärmning 17,2 efter värmepump: 47,8 Tappvarmvatten (exkl. VVC förluster) 7,8 efter värmepump: 21,6 Fastighetsenergi Fläktar, pumpar 4,6 Övrig fastighetsenergi, t.ex. hiss, belysning 10,3 Summa energianvändning 39,9 Andra tillägg Vädringspåslag 1,4 efter värmepump: 4,0 Okända värmeförluster 2 Total specifi k energianvändning 43,3 kwh/m²(a temp ), år Beräknad specifi k energianvändning är 43,3 kwh/m 2, år inklusive vädrings- och säkerhetspåslag. En säkerhetsmarginal bör enligt BBR 20 tillämpas. Marginalen till BBRs krav på 55 kwh/m 2, år är 21,3 %. Effektbehov för Hus 1 och 2 är 24,8 kw. Maximal effekt enligt BBR är 29,4 kw.

7 Sidnr. 7 Hus 3 Genomsnittligt U-värde på 0,375 W/m 2 K Specifi k energianvändning, uppdelning [kwh/m²(a temp ), år] Värmebehov Rumsuppvärmning 17,3 efter värmepump: 48,2 Tappvarmvatten (exkl. VVC förluster) 7,8 efter värmepump: 21,6 Fastighetsenergi Fläktar, pumpar 4,6 Övrig fastighetsenergi, t.ex. hiss, belysning 10,2 Summa energianvändning 39,9 Andra tillägg Vädringspåslag 1,4 efter värmepump: 4,0 Okända värmeförluster 2 Total specifi k energianvändning 43,3 kwh/m²(a temp ), år Beräknad specifi k energianvändning är 43,3 kwh/m 2, år inklusive vädrings- och säkerhetspåslag. En säkerhetsmarginal bör enligt BBR 20 tillämpas. Marginalen till BBRs krav på 55 kwh/m 2, år är 21,2 %. Effektbehov för Hus 3 är 25,1 kw. Maximal effekt enligt BBR är 29,9 kw. Hus 4 Genomsnittligt U-värde på 0,364 W/m 2 K Specifi k energianvändning, uppdelning [kwh/m²(a temp ), år] Värmebehov Rumsuppvärmning 17,8 efter värmepump: 49,4 Tappvarmvatten (exkl. VVC förluster) 7,9 efter värmepump: 22,1 Fastighetsenergi Fläktar, pumpar 5,0 Övrig fastighetsenergi, t.ex. hiss, belysning 9,2 Summa energianvändning 39,9 Andra tillägg Vädringspåslag 1,4 efter värmepump: 4,0 Okända värmeförluster 2 Total specifi k energianvändning 43,4 kwh/m²(a temp ), år Beräknad specifi k energianvändning är 43,4 kwh/m 2, år inklusive vädrings- och säkerhetspåslag. En säkerhetsmarginal bör enligt BBR 20 tillämpas. Marginalen till BBRs krav på 55 kwh/m 2, år är 21,1 %. Effektbehov för Hus 4 är 19,8 kw. Maximal effekt enligt BBR är 23,6 kw.

8 Sidnr. 8 Resultatsammanfattning Byggnadens specifi ka energianvändning [kwh/m 2, år] Installerad eleffekt för uppvärmning [kw] Genomsnittlig värmegenomgångskoeffi cient U m [W/m 2 K] Krav BBR 20 < 55 < 4,5+0,025*(A temp -130) < 0,40 Hus 1 och 2 43,3 24,8 (max 29,4) 0,375 Hus 3 43,3 25,1 (max 29,9) 0,375 Hus 4 43,4 19,8 (max 23,6) 0,364 Tabell 5 Jämförelse mot BBR 20 Referenser Boverkets byggregler BBR 20, Boverkets författningssamling 2013:14 Per Levin: Brukarindata bostäder, version 1.0, , SVEBY, Stockholm

Telefon:

Telefon: Energiberäkning av nybyggnation villa snummer: Upprättad: : AB Franska Bukten sansvarig: Telefon: 0727-34 87 61 E-post: magnus.voren@franskabukten.se snummer 2/5 Inledning AB Franska Bukten har av Deler

Läs mer

Telefon:

Telefon: Energiberäkning av nybyggnation villa snummer: Upprättad: : AB Franska Bukten sansvarig: Telefon: 0727-34 87 61 E-post: magnus.voren@franskabukten.se snummer 2/5 Inledning AB Franska Bukten har av Deler

Läs mer

STYRDOKUMENT ENERGI OCH BYGG

STYRDOKUMENT ENERGI OCH BYGG Reviderad: 2012-01-17 Fastställd: 2008-04-08 : STYRDOKUMENT Fastighet, Östersunds kommun 2 (6) INNEHÅLL 1 ENERGIBEHOV 4 2 KRAV PÅ BYGGNADSDELAR 5 3 TÄTHET 5 4 MILJÖKLASSNING 5 5 ÖVRIGT 6 3 (6) FÖRKLARING

Läs mer

Sammanställning Resultat från energiberäkning

Sammanställning Resultat från energiberäkning Sammanställning Resultat från energiberäkning Resultat Fastighetsbeteckning: Freberga 6:171 Namn: Daniel Andersson Datum beräkning: 2014.09.04 08:04 Klimatzon: Byggnadstyp: Ort: Län: Uppvärmning enl. BBR:

Läs mer

Resultat från energiberäkning

Resultat från energiberäkning Resultat från energiberäkning 2015-03-19 06:45 Utförd av:, Stiba AB Beräkning enligt BBR 2012. Sammanfattning Klimatzon: III Södra Sverige Närmaste ort: Göteborg Län: Västra Götalands län Atemp bostad:

Läs mer

Resultat från energiberäkning

Resultat från energiberäkning Resultat från energiberäkning 2015-11-01 20:56 Utförd av:, Skärgårdslovet AB Beräkning enligt BBR 2012. Sammanfattning Klimatzon: III Södra Sverige Närmaste ort: Stockholm Län: Stockholms län Atemp bostad:

Läs mer

Administrativa uppgifter

Administrativa uppgifter 1 av 8 2019-06-02 10:27 Skriv ut ENERGIVERIFIERING - VIA BERÄKNING Administrativa uppgifter Fastighetsbeteckning: Byggnads ID: Kommun: Fastighetsägare/byggherre: Energiberäkningen har utförts av: Datum:

Läs mer

Sammanställning Resultat från energiberäkning

Sammanställning Resultat från energiberäkning Sammanställning Resultat från energiberäkning Resultat Byggnaden är godkänd enligt BBR Fastighetsbeteckning: Solsidan 2 Namn: Oliver Zdravkovic Datum beräkning: 2016.06.20 19:14 Klimatzon: Byggnadstyp:

Läs mer

Notera att det är viktigt att ha säkerhetsmarginal i energiberäkningsresultaten för att täcka in eventuella variationer i utförandet.

Notera att det är viktigt att ha säkerhetsmarginal i energiberäkningsresultaten för att täcka in eventuella variationer i utförandet. Bilaga 2 Tävlingsförutsättningar energi 2015-12-02 ENERGIBERÄKNING- Riddersvik RESULTATSAMMANSTÄLLNING Detta pm utgör redovisningsmall för tävlingskriterierna energieffektivitet och produktion av förnybar

Läs mer

Resultat från energiberäkning

Resultat från energiberäkning Resultat från energiberäkning 2014-12-04 Objekt: 14-006 - Söderhagen 1:8 Utförd av: Joakim Alterius, Alterius Engineering AB Beräkning enligt BBR 2012. Sammanfattning Klimatzon: III Södra Sverige Närmaste

Läs mer

indata och resultat

indata och resultat www.energiberakning.se, indata och resultat Skriv ut Administrativa uppgifter Fastighetsbeteckning: Norrtälje Spillersboda 1:236 Byggnads ID: Kommun: Fastighetsägare/byggherre: Energiberäkningen har utförts

Läs mer

Resultat från energiberäkning

Resultat från energiberäkning Resultat från energiberäkning 2013-05-16 09:13 Objekt: Utförd av: Beräkning enligt BBR 2012. Sammanfattning Klimatzon: 13020 Årstadalsskolan 14 S2000, Expandia Moduluthyrning AB III Södra Sverige Närmaste

Läs mer

Energiberäkningar av Mörbyhöjden 8-12 med olika systemlösningar

Energiberäkningar av Mörbyhöjden 8-12 med olika systemlösningar Energiberäkningar av Mörbyhöjden 8-12 med olika systemlösningar Uppdragsnummer: 7624 Upprättad: 2017-01-16 iderad: Uppdragsansvarig: Johnny Nybacka Handläggare: Axel Arén Beställare: Brf Mörbyskogen 1

Läs mer

STYRDOKUMENT ENERGI OCH BYGG

STYRDOKUMENT ENERGI OCH BYGG Reviderad: Fastställd: 2008-04-08 : STYRDOKUMENT Fastighet, Östersunds kommun 2 (5) INNEHÅLL 1 ALLMÄNT 4 2 ENERGIBEHOV 4 3 U-VÄRDEN 4 4 TÄTHET 5 5 ÖVRIGT 5 3 (5) FÖRKLARING TILL STYRDOKUMENT Detta dokument

Läs mer

Resultat från energiberäkning

Resultat från energiberäkning Resultat från energiberäkning 2011-02-23 15:48 Utförd av:, Johan Skoog arkitektkontor AB Beräkning enligt BBR 2008. Supplement februari 2009. Sammanfattning Klimatzon: II Mellansverige Närmaste ort: Sundsvall

Läs mer

Bilaga G Indata Energiberäkningar

Bilaga G Indata Energiberäkningar Bilaga G Indata Energiberäkningar Reviderad 2011-05-13 med avseende på värmeledningstal för lättbetong, vilket resulterar i ett högre U-värde för några av fasaderna och en något högre energianvändning.

Läs mer

HÖKERUM BYGG AB ANKARPARKEN ENERGIBERÄKNING. Göteborg Arb.nr:

HÖKERUM BYGG AB ANKARPARKEN ENERGIBERÄKNING. Göteborg Arb.nr: HÖKERUM BYGG AB ANKARPARKEN Beräkning av byggnadens energianvändning Göteborg 2013-05-03 Ingenjörsbyrån ANDERSSON & HULTMARK AB Utförd av: Granskad av: Mikael Eriksson Andin Jenny Therning Arb.nr: 4895.01

Läs mer

Byggnadsort: Västerås 2010-03-31. Beräkning nr: 8245

Byggnadsort: Västerås 2010-03-31. Beräkning nr: 8245 *** Enorm 2004. Version 2.0 Beta 3. 2004 EQUA Simulation AB *** Program 0000. EQUA Simulation AB Objekt: Brogård 1:143. Upplands-Bro K:n Avtal: 181882. Staffan och Jenny Johansson Beräknat av Mathias Karlstad,

Läs mer

Energiberäkningar föreställningar och fakta. Johnny Kronvall Green Building Science

Energiberäkningar föreställningar och fakta. Johnny Kronvall Green Building Science Energiberäkningar föreställningar och fakta Johnny Kronvall Green Building Science Energiberäkning vad? En mer eller mindre kvalificerad prediktion (förutsägelse) av en byggnads energianvändning under

Läs mer

Beräknad och verklig energianvändning

Beräknad och verklig energianvändning Beräknad och verklig energianvändning 2016-11-29 Jasenka Hot 2016-04-05 Helhet exempel Norra Djurgårdsstaden, Stockholm Uppdrag åt Exploateringskontoret 1) - Begära in och granska energiberäkningar kontinuerligt

Läs mer

Byggnadsort: Västerås 2010-03-31. Beräkning nr: 8244

Byggnadsort: Västerås 2010-03-31. Beräkning nr: 8244 *** Enorm 2004. Version 2.0 Beta 3. 2004 EQUA Simulation AB *** Program 0000. EQUA Simulation AB Objekt: Brogård 1:143. Upplands-Bro K:n Avtal: 181882. Staffan och Jenny Johansson Beräknat av Mathias Karlstad,

Läs mer

Bilaga. Energi TEKNISKA ANVISNINGAR. Fastighetsförvaltningens Projekteringsanvisningar

Bilaga. Energi TEKNISKA ANVISNINGAR. Fastighetsförvaltningens Projekteringsanvisningar Bilaga Energi TEKNISKA ANVISNINGAR Fastighetsförvaltningens Projekteringsanvisningar 1 Bilaga: Energi, Tekniska anvisningar Juni 2019 Detta dokument ingår som bilaga till fastighetsförvaltningens projekteringsanvisningar.

Läs mer

STYRDOKUMENT ENERGI OCH BYGG

STYRDOKUMENT ENERGI OCH BYGG Reviderad: Fastställd: 2008-04-08 : STYRDOKUMENT Fastighet, Östersunds kommun 2 (5) INNEHÅLL 1 ALLMÄNT 4 2 ENERGIBEHOV 4 3 U-VÄRDEN 4 4 TÄTHET 4 5 ÖVRIGT 5 3 (5) FÖRKLARING TILL STYRDOKUMENT Detta dokument

Läs mer

INTEGRA E N G I N E E R I N G A B

INTEGRA E N G I N E E R I N G A B Fastighets AB Edsgatevägen 2:33 Edsgatan 3-81, Karlstad Ombyggnad flerbostadshus Integras Uppdragsnummer: Uppdragsansvarig: ENERGIBALANSBERÄKNING Jörgen Wadman Jörgen Wadman Rikard Falk Rikard Falk ÄNDRING

Läs mer

Energikrav i BBR24 (och BBR23) för nyproduktion

Energikrav i BBR24 (och BBR23) för nyproduktion Energikrav i BBR24 (och BBR23) för nyproduktion Vad innebär de för utformning och teknikval? Vad är BEN? Catarina Warfvinge, Bengt Dahlgren AB Regeringsuppdrag ligger vanligen bakom Boverkets skärpningar

Läs mer

Energihushållning i boverkets byggregler vid nybyggnad

Energihushållning i boverkets byggregler vid nybyggnad Nybyggnad Energihushållning i boverkets byggregler vid nybyggnad Idag gäller BBR när en byggnad uppförs. för tillbyggda delar när en byggnad byggs till. för ändring av byggnad men med hänsyn till varsamhets-

Läs mer

Sätofta 10:1 Höörs kommun

Sätofta 10:1 Höörs kommun Sätofta 10:1 Höörs kommun Beräknat av Andreas, 0346-713043. Indatafil: C:\Program\WINENO~1\WinTempo.en Byggnadsort: Malmö 2013-05-27. Beräkning nr: 736 BYGGNADSDATA Lägenhet Zon 2 Zon 3 Totalt Typ mht

Läs mer

Energihushållning i boverkets byggregler vid nybyggnad

Energihushållning i boverkets byggregler vid nybyggnad Nybyggnad Energihushållning i boverkets byggregler vid nybyggnad Idag gäller BBR när en byggnad uppförs. för tillbyggda delar när en byggnad byggs till. för ändring av byggnad men med hänsyn till varsamhets-

Läs mer

Energianalys/energideklaration per byggnad

Energianalys/energideklaration per byggnad Energianalys/energideklaration per byggnad Ägarens namn: Brf Berget Fastighetsbeteckning: Gustavsberg 1:12 Adress: Trallbanevägen 2-16 Postort: Gustavsberg Företag som utfört energiutredningen: Acc Byggkonsult

Läs mer

användarguide Kompanigatan 5, Box 11505, 550 11 Jönköping www.rockwool.se

användarguide Kompanigatan 5, Box 11505, 550 11 Jönköping www.rockwool.se användarguide Kompanigatan 5, Box 11505, 550 11 Jönköping www.rockwool.se INNEHÅLL Inledning 3 Förutsättningar 4 Programmets uppbyggnad 5 U-värdeberäkning 6 Energiberäkning 7 Resultatsammanställning 11

Läs mer

RIKTLINJER FÖR KLIMAT OCH ENERGI

RIKTLINJER FÖR KLIMAT OCH ENERGI BilBilaga Bilaga till föreskrift 4/07 RIKTLINJER FÖR KLIMAT OCH ENERGI Gällande ny- till- och ombyggnad inom Fortifikationsverket Bilaga till föreskrift 4/07 Riktlinjer för Klimat och Energi 2 av 0 Innehållsförteckning

Läs mer

Värmeförlusteffekt (FEBY12)

Värmeförlusteffekt (FEBY12) Resultatsammanfattning Värmeförlusttal (VFT) 21,5 W/m2 Atemp Tidskonstant: 10,4 dagar Klimatskal Um: 0,27 W/m2K Köpt energi: 66,6 kwh/m2 Atemp Summa viktad energi: 65,3 kwh/m2 Atemp -varav elenergi: 7,1

Läs mer

Rapport energibehovsberäkning. Objekt: Tuna 6:66

Rapport energibehovsberäkning. Objekt: Tuna 6:66 Rapport energibehovsberäkning Objekt: Tuna 6:66 Rapporten beskriver hur mycket energi byggnaden kommer att använda för uppvärmning, varmvatten och faighetsel. EnergiTeamet AB Erling Ekeberg 2013-05-05

Läs mer

Hjälpmedel till tydligare verifieringskrav. Per Levin

Hjälpmedel till tydligare verifieringskrav. Per Levin Hjälpmedel till tydligare verifieringskrav Per Levin Primärenergital som energiprestanda from 1/1 2019 Energiklass beräknas utifrån primärenergital (samma som BBR). Beräknade energivärden baseras på byggnadens

Läs mer

Energianvändning i byggnader. Energibalans. Enkel metod för att beräkna energi- och effektbehov

Energianvändning i byggnader. Energibalans. Enkel metod för att beräkna energi- och effektbehov Energianvändning i byggnader. Energibalans. Enkel metod för att beräkna energi- och effektbehov Lunds universitet LTH Avd Energi och ByggnadsDesign Inst för arkitektur och byggd miljö 36% av den totala

Läs mer

EKG fastighetssektorn Fastighetsägarträff 2012-05-09

EKG fastighetssektorn Fastighetsägarträff 2012-05-09 EKG fastighetssektorn Fastighetsägarträff 2012-05-09 Preliminära resultat av mätningar Genomsnittlig innetemperatur: 22,6 º C (jmfr: BETSI: 22,3 º C i flerbostadshus, 21,2 º C för småhus) Trycksättningsmätning

Läs mer

RAPPORT. Förskolan Trädgårdsstaden. IG Passivhus Sverige. Uppföljning under 3 år. IG Passivhus Sverige 2015-03-05

RAPPORT. Förskolan Trädgårdsstaden. IG Passivhus Sverige. Uppföljning under 3 år. IG Passivhus Sverige 2015-03-05 2015-03-05 RAPPORT Förskolan Trädgårdsstaden Uppföljning under 3 år IG Passivhus Sverige Tel: 0470-70 51 74 Fax: 0470-70 51 79 Mobil: 0709-123 096 Organisationsnummer: 556862-5635 Adress: Honnörsgatan

Läs mer

ENERGIBALANSBERÄKNING

ENERGIBALANSBERÄKNING ENERGIBALANSBERÄKNING Brf. Limone Nybyggnad av radhus Upprättad: 2016-05-13 Upprättad av: Malin Ahlin 2016-05-13 6282:00 2(4) Datum/Date Arb.nr/Order No. Allmän orientering Energibalansberäkning har gjorts

Läs mer

Boverkets författningssamling Utgivare: Yvonne Svensson

Boverkets författningssamling Utgivare: Yvonne Svensson Boverkets författningssamling Utgivare: Yvonne Svensson Boverkets föreskrifter om ändring i verkets byggregler (2011:6) föreskrifter och allmänna råd; BFS 2016:13 Utkom från trycket den 23 november 2016

Läs mer

Att ställa energikrav och följa upp

Att ställa energikrav och följa upp Att ställa energikrav och följa upp Svante Wijk Energistrateg, NCC Construction NCC Construction Sverige AB 1 Lagkraven skärps Exempel flerbostadshus i Göteborg Följden av tuffare energikrav Marginalerna

Läs mer

BRF GREENHUSEN 2 Sillhajen 4, Malmö

BRF GREENHUSEN 2 Sillhajen 4, Malmö JM AB BRF GREENHUSEN 2 Sillhajen 4, Malmö MALMÖ 2012-08-16 BRF GREENHUSEN 2 Datum 2012-08-16 Uppdragsnummer 61631146532 Utgåva/Status Slutgiltig Marika Andersson Marika Andersson Mikael Fromell Uppdragsledare

Läs mer

VAD ÄR PÅ GÅNG? PBF, BBR OCH BEN ÖREBRO 20/ VERONICA EADE FASTIGHETSÄGARNA MITTNORD

VAD ÄR PÅ GÅNG? PBF, BBR OCH BEN ÖREBRO 20/ VERONICA EADE FASTIGHETSÄGARNA MITTNORD VAD ÄR PÅ GÅNG? PBF, BBR OCH BEN ÖREBRO 20/4-2017 VERONICA EADE FASTIGHETSÄGARNA MITTNORD Att hänvisa till BBR BFS 2011:6 med ändringar t o m BFS 2016:13 dvs BBR 18 t o m BBR 24 grundförfattning BFS 2011:6

Läs mer

Resultat från energiberäkning

Resultat från energiberäkning Resultat från energiberäkning 2012-09-06 21:32 Utförd av:, konsult.ing.byrå AB Beräkning enligt BBR 2008. Supplement februari 2009. Sammanfattning Klimatzon: III Södra Sverige Närmaste ort: Göteborg Län:

Läs mer

Ett (nytt) hus, nya möjligheter Workshop

Ett (nytt) hus, nya möjligheter Workshop Ett (nytt) hus, nya möjligheter Workshop Emma Karlsson, Roland Jonsson, Elin Carlsson Agenda Intro Bakgrund förstudien Energikravens uppbyggnad Energianvändningen i ett Typiskt flerbostadshus Känslighetsanalys

Läs mer

Samlingsrapport energianalys/energideklaration

Samlingsrapport energianalys/energideklaration Samlingsrapport energianalys/energideklaration Ägarens namn: Brf Edsbacka Port Fastighetsbeteckning: Slupen 6 Adress: Hagvägen 2B Postort: Sollentuna Företag som utfört energiutredningen: Saltsjö-Boo Verket

Läs mer

Boverkets nya energikrav BBR, avsnitt 9 Energihushållning

Boverkets nya energikrav BBR, avsnitt 9 Energihushållning Boverkets nya energikrav BBR, avsnitt 9 Energihushållning Några nyheter i BBR avsnitt 9 Energihushållning Skärpning av kraven på specifik energianvändning för byggnader med annat uppvärmningssätt än elvärme.

Läs mer

Boverkets författningssamling Utgivare: Förnamn Efternamn

Boverkets författningssamling Utgivare: Förnamn Efternamn Boverkets författningssamling Utgivare: Förnamn Efternamn Boverkets föreskrifter om ändring i verkets föreskrifter och allmänna råd (2016:1 om fastställande av byggnadens energianvändning vid normalt brukande

Läs mer

Tekniska anvisningar Energi 2015-02-05

Tekniska anvisningar Energi 2015-02-05 Tekniska anvisningar Energi 2015-02-05 ENERGI INNEHÅLLSFÖRTECKNING ENERGI... 2 SYFTE... 3 Allmänna anvisningar... 4 Kravbeskrivning... 4 Effekt... 4 Energi... 4 Kompensation för skuggning... 5 Ventilationstillägg...

Läs mer

ENERGIBALANSBERÄKNING

ENERGIBALANSBERÄKNING ENERGIBALANSBERÄKNING Brf. Eira Nybyggnad av radhus Upprättad: 2016-09-23 Upprättad av: Malin Ahlin 2016-09-23 6282:00 2(4) Datum/Date Arb.nr/Order No. Allmän orientering Energibalansberäkning har gjorts

Läs mer

Fönster - Vilka energikrav gäller idag och vilka kan komma gälla i framtiden?

Fönster - Vilka energikrav gäller idag och vilka kan komma gälla i framtiden? Fönster - Vilka energikrav gäller idag och vilka kan komma gälla i framtiden? Mats Rönnelid Energi och miljöteknik Högskolan Dalarna Presentation vid nätverksträff 1 februari 2012 Fönster viktiga för byggnadens

Läs mer

Projekteringsanvisning Energiberäkning FÖR PROJEKTÖRER OCH ENTREPRENÖRER UTGÅVA! " JUNI "$%& %% SIDOR

Projekteringsanvisning Energiberäkning FÖR PROJEKTÖRER OCH ENTREPRENÖRER UTGÅVA!  JUNI $%& %% SIDOR Projekteringsanvisning Energiberäkning FÖR PROJEKTÖRER OCH ENTREPRENÖRER UTGÅVA! " JUNI "$%& %% SIDOR Innehåll Läs detta först viktig information... 2 Inledning... 3 Syfte... 3 Att tänka på... 3 Miljöbyggnad...

Läs mer

Energideklaration/analys/besiktning Håbo Kumla 2:2 I enlighet med vår uppgörelse har Energideklaration/analys/besiktning utförts den 9 april 2015.

Energideklaration/analys/besiktning Håbo Kumla 2:2 I enlighet med vår uppgörelse har Energideklaration/analys/besiktning utförts den 9 april 2015. Avdelning Marknad Handläggare HOLMLUND TOM Svante Fahlén HJÄLSTALEDEN 20 746 93 BÅLSTA Energideklaration/analys/besiktning Håbo Kumla 2:2 I enlighet med vår uppgörelse har Energideklaration/analys/besiktning

Läs mer

Resultat från energiberäkning

Resultat från energiberäkning Resultat från energiberäkning 2014-10-04 19:40 Utförd av:, ALGEBA BYGGKONSULTER AB Beräkning enligt BBR 2008. Supplement februari 2009. Sammanfattning Klimatzon: III Södra Sverige Närmaste ort: Stockholm

Läs mer

Resultat från energiberäkning

Resultat från energiberäkning Resultat från energiberäkning 2014-10-04 19:37 Utförd av:, ALGEBA BYGGKONSULTER AB Beräkning enligt BBR 2008. Supplement februari 2009. Sammanfattning Klimatzon: III Södra Sverige Närmaste ort: Stockholm

Läs mer

HÖGHUS ORRHOLMEN. Energibehovsberäkning. WSP Byggprojektering L:\2 M. all: Rapport - 2003.dot ver 1.0

HÖGHUS ORRHOLMEN. Energibehovsberäkning. WSP Byggprojektering L:\2 M. all: Rapport - 2003.dot ver 1.0 HÖGHUS ORRHOLMEN Energibehovsberäkning L:\2 M 435\10060708 Höghus Orrholmen\5_Beräkningar\Energibehovsberäkning.doc all: Rapport - 2003.dot ver 1.0 WSP Byggprojektering Uppdragsnr: 10060708 2 (6) Energibehovsberäkning

Läs mer

Energihjälpen Formulär för granskning och verifiering av beräknad energiprestanda för byggnader

Energihjälpen Formulär för granskning och verifiering av beräknad energiprestanda för byggnader Remissversion 2018-02-19 Energihjälpen Formulär för granskning och verifiering av beräknad energiprestanda för byggnader Remissversion och fortsatt arbete Synpunkter om användning av och innehåll i detta

Läs mer

Sammanställning av specifik energianvändning för radhus med individuell ventilation och värmekälla.

Sammanställning av specifik energianvändning för radhus med individuell ventilation och värmekälla. Sammanställning av specifik energianvändning för radhus med individuell ventilation och värmekälla. Beräkningen avser: Husmodell: Radhus 115 Beställningsnummer: Ordernummer: Husets placering: Vallentuna

Läs mer

Energieffektiviseringar vid renovering och nybyggnad

Energieffektiviseringar vid renovering och nybyggnad Energieffektiviseringar vid renovering och nybyggnad Åsa Wahlström CIT Energy Management LTH 2015-06-23 Varför Lågan? Bidra till att Sverige ska nå sina energimål genom att bostadsoch lokalsektorn starkt

Läs mer

FÖRÄNDRADE OCH SKÄRPTA ENERGIKRAV

FÖRÄNDRADE OCH SKÄRPTA ENERGIKRAV FÖRÄNDRADE OCH SKÄRPTA ENERGIKRAV Svein Ruud 3 oktober 2018 Research Institutes of Sweden SAMHÄLLSBYGGNAD ENERGI OCH CIRKULÄR EKONOMI Systemgräns i BBR 12-24: Köpt/inlevererad energi Hushållsel ingår ej

Läs mer

Projekteringskrav Energi Ingående i Gavlefastigheters projekteringsanvisning

Projekteringskrav Energi Ingående i Gavlefastigheters projekteringsanvisning 1(5) Energi Version 1 Projekteringskrav Energi Ingående i Gavlefastigheters projekteringsanvisning ALLMÄNNA ANVISNINGAR - Myndighetskrav ska alltid uppfyllas. - Minimikrav enl. BBR skall minst uppfyllas.

Läs mer

Att ställa energikrav vid nybyggnation

Att ställa energikrav vid nybyggnation Att ställa energikrav vid nybyggnation Utmaningar och möjliga lösningar Jens Johansson Miljöstyrningsrådet www.msr.se Bred avstämning - intressenter MILJÖSTYRNINGSRÅDETS UPPHANDLINGSSTÖD PRISBELÖNT I EU

Läs mer

Energiprestanda Webseminarium 14 februari Mikael Näslund

Energiprestanda Webseminarium 14 februari Mikael Näslund Energiprestanda Webseminarium 14 februari 2019 Mikael Näslund Mål Beräkna primärenergital Använda normalisering Två delar med beräkningsexempel Mål Beräkna primärenergital Använda normalisering Två delar

Läs mer

Beräkning av energiprestanda/primärenergital för några byggnader

Beräkning av energiprestanda/primärenergital för några byggnader Promemoria Datum 2019-01-30 Diarienummer Beräkning av energiprestanda/primärenergital för några byggnader Primärenergital ersatte specifik energianvändning som mått på byggnadens energiprestanda i och

Läs mer

SKL energikrav på kommunal mark. 14 mars 2013

SKL energikrav på kommunal mark. 14 mars 2013 SKL energikrav på kommunal mark 14 mars 2013 andreas.hagnell@skl.se Samordnade energikrav - SKL uppdrag Utveckla modell för kommuner att ställa långtgående krav på energieffektiva byggnader vid nybyggnation

Läs mer

Sveby i praktiken -fördelar och fallgropar

Sveby i praktiken -fördelar och fallgropar Energikick 2013 Sveby i praktiken -fördelar och fallgropar Kenneth Ahlström Kopparstaden Begreppsförvirring Feby eller Sveby? Feby: Dimensionering av exempelvis passivhus. Effekt och täthetskrav. Certifiering.

Läs mer

Energideklarationsrapport Runö 7:161 Kanalvägen 18-30, Åkersberga

Energideklarationsrapport Runö 7:161 Kanalvägen 18-30, Åkersberga Energideklarationsrapport Runö 7:161 Kanalvägen 18-30, 184 41 Åkersberga Energideklaration utförd: 2018-10-11 Besiktningsförrättare: Kontaktperson: Fredrik Johansson fredrik@allabrf.se +46 (0) 72 901 65

Läs mer

Byggnadstypologier Sverige

Byggnadstypologier Sverige Byggnadstypologier Sverige Inneha llsfo rteckning Byggnadstypologier... 3 Bakgrund... 3 Exempel klimatzon 3 Enfamiljshus byggt innan 1960 (area 125 m 2 )... 4 Exempel klimatzon 3 Enfamiljshus byggt innan

Läs mer

Definition av energiprestanda för nära-nollenergibyggnader systemgränser

Definition av energiprestanda för nära-nollenergibyggnader systemgränser Definition av energiprestanda för nära-nollenergibyggnader systemgränser 1 Detta dokument är avsett som ett underlag för diskussioner om systemgränser som kan ligga till grund för formulering av energikrav

Läs mer

Fastighetsbranschens Energidag 2016

Fastighetsbranschens Energidag 2016 Fastighetsbranschens Energidag 2016 Skärpta energikrav skärps ytterligare Vad blir nästa steg 1 Mats Östlund AB Svensk Byggtjänst 2 Svensk Byggtjänst 1 Plan- och bygglagen, PBL Byggnadsverks tekniska egenskaper

Läs mer

Energihjälpen Formulär för granskning och verifiering av beräknad energiprestanda för byggnader

Energihjälpen Formulär för granskning och verifiering av beräknad energiprestanda för byggnader Ny version efter sem. 2018-05-17 Energihjälpen Formulär för granskning och verifiering av beräknad energiprestanda för byggnader Version efter seminarium 2 maj I denna version har remissynpunkter som enkelt

Läs mer

Energikrav för lokalbyggnader

Energikrav för lokalbyggnader Tidigare versioner: Version 1, Augusti 2006 Version 2, Januari 2008 Energikrav för lokalbyggnader Version 3, Augusti 2011 Bakgrund Beställargruppen lokaler, BELOK, är en av Energimyndigheten initierad

Läs mer

ASES. Active Solar Energy Storage. Thule Brahed ERRIN EUSEW Brussels

ASES. Active Solar Energy Storage. Thule Brahed ERRIN EUSEW Brussels ASES Active Solar Energy Storage Thule Brahed ERRIN EUSEW Brussels 2017-06-21 1 Sweden and cold climate 2 Warm summers 3 Heat and electricity free if produced on the property area. Energy input 150 kwh/m

Läs mer

Svarsfil till remiss; Förslag till nya och ändrade föreskrifter och allmänna råd om energi och utsläpp från fastbränsleeldning, dnr: 1694/2016

Svarsfil till remiss; Förslag till nya och ändrade föreskrifter och allmänna råd om energi och utsläpp från fastbränsleeldning, dnr: 1694/2016 1(9) Svarsfil till remiss; Förslag till nya och ändrade föreskrifter och allmänna råd om energi och utsläpp från fastbränsleeldning, dnr: 1694/2016 Svar mailas till remiss@boverket.se Datum 2016-08-18

Läs mer

Boverkets författningssamling Utgivare: Förnamn Efternamn

Boverkets författningssamling Utgivare: Förnamn Efternamn Boverkets författningssamling Utgivare: Förnamn Efternamn Boverkets föreskrifter och allmänna råd om fastställande av byggnadens energianvändning vid normalt brukande och ett normalår; BFS 2017:xx BEN

Läs mer

Nya energikrav i BBR. Peter Johansson FSB:s Informations- och utbildningsdagar 30 maj 2012, Gävle

Nya energikrav i BBR. Peter Johansson FSB:s Informations- och utbildningsdagar 30 maj 2012, Gävle Nya energikrav i BBR Peter Johansson FSB:s Informations- och utbildningsdagar 30 maj 2012, Gävle BBR 19 (BFS 2011:26) 5. Brandskydd 9. Energihushållning Regler för ändring av byggnader 2012-06-18 Sida

Läs mer

Frillesås passivhusen blir vardagliga

Frillesås passivhusen blir vardagliga Beställargruppen bostäder, BeBo, är ett samarbete mellan Energimyndigheten och några av Sveriges främsta fastighetsägare med inriktning mot bostäder. Gruppen driver utvecklingsprojekt med fokus på energieffektivitet

Läs mer

Energikrav för lokalbyggnader

Energikrav för lokalbyggnader Version 6, september 2015 Tidigare versioner: Version 5, augusti 2011 Version 4, maj 2010 Version 3, maj 2008 Version 2, januari 2008 Version 1, augusti 2006 Energikrav för lokalbyggnader Beställargruppen

Läs mer

Tolkning av energiberäkningar - Hur genomförs beräkningarna och vilka verktyg finns att användas. - Per Petersson - FLK - Sara Lundin Tyréns AB

Tolkning av energiberäkningar - Hur genomförs beräkningarna och vilka verktyg finns att användas. - Per Petersson - FLK - Sara Lundin Tyréns AB Tolkning av energiberäkningar - Hur genomförs beräkningarna och vilka verktyg finns att användas - Per Petersson - FLK - Sara Lundin Tyréns AB Sara Lundin Högskoleingenjör Bygg och anläggning, ekologiskt

Läs mer

Sammanställning av specifik energianvändning för radhus med individuell ventilation och värmekälla.

Sammanställning av specifik energianvändning för radhus med individuell ventilation och värmekälla. Sammanställning av specifik energianvändning för radhus med individuell ventilation och värmekälla. Beräkningen avser: Husmodell: Hus 109 Beställningsnummer: Ordernummer: Husets placering: Klimatzon: Fastighetsbeteckning:

Läs mer

Bygga E - metodstöd när vi bygger energieffektivt. Johan Gunnebo Nina Jacobsson Stålheim

Bygga E - metodstöd när vi bygger energieffektivt. Johan Gunnebo Nina Jacobsson Stålheim Bygga E - metodstöd när vi bygger energieffektivt Johan Gunnebo Nina Jacobsson Stålheim Kort om Lokalförvaltningen Förvaltar offentliga lokaler för Göteborgs Stad: - förskolor, skolor, äldreboende, gruppbostäder,

Läs mer

Energiteknisk beskrivning för enfamiljshus Tejarp 6:95 i Klågerup

Energiteknisk beskrivning för enfamiljshus Tejarp 6:95 i Klågerup Energiteknisk beskrivning för enfamiljshus Tejarp 6:95 i Klågerup Inledning Enfamiljshus på 176 kvadratmeters boarea i ett och halvt plan med öppet upp i nock på ovanvåningen. Beräkningen är gjord i Rockwools

Läs mer

BEN Beräkningsexempel normalisering Äldre småhus med bergvärmepump eller fjärrvärme Detta beräkningsexempel följer reglerna i BEN 3.

BEN Beräkningsexempel normalisering Äldre småhus med bergvärmepump eller fjärrvärme Detta beräkningsexempel följer reglerna i BEN 3. Promemoria Datum 2018-05-08 Diarienummer 1690/2016 BEN Beräkningsexempel normalisering Äldre småhus med bergvärmepump eller fjärrvärme Detta beräkningsexempel följer reglerna i BEN 3. https://www.boverket.se/sv/lag--ratt/forfattningssamling/gallande/ben---

Läs mer

ABRAHAMSSON THORD Svante Fahlén BYSÄTTRA 10 740 12 KNUTBY

ABRAHAMSSON THORD Svante Fahlén BYSÄTTRA 10 740 12 KNUTBY Avdelning Marknad Handläggare ABRAHAMSSON THORD Svante Fahlén BYSÄTTRA 10 740 12 KNUTBY Energideklaration/analys/besiktning Bysättra 1:2 o 3:1 I enlighet med vår uppgörelse har Energideklaration/analys/besiktning

Läs mer

Beräkning av U-värden och köldbryggor enligt Boverkets byggregler, BBR

Beräkning av U-värden och köldbryggor enligt Boverkets byggregler, BBR Beräkning av U-värden och köldbryggor enligt Boverkets byggregler, BBR 1 Boverkets Byggregler, BBR I Boverkets Byggregler, BBR ställs i avsnitt 9 krav på energihushållning i nya byggnader och tillbyggnader.

Läs mer

Boverkets författningssamling

Boverkets författningssamling Boverkets författningssamling Boverkets föreskrifter om ändring i verkets byggregler (2011:6) - föreskrifter och allmänna råd; BFS 2015:3 Utkom från trycket den 24 februari 2015 beslutade den 24 februari

Läs mer

BBR förslag till nya regler 2020 Ändringar i föreskriften. Mikael Näslund

BBR förslag till nya regler 2020 Ändringar i föreskriften. Mikael Näslund BBR förslag till nya regler 2020 Ändringar i föreskriften Mikael Näslund Remisser 7 mars för BBR och BED BBR, avsnitt 1, 5, 6 och 9 o Avsnitt 1 Inledning och bilaga med ikraftträdande 1 juli 2018 o Avsnitt

Läs mer

Remissvar avseende Boverkets Byggregler (BFS 1993:57), avsnitt 9

Remissvar avseende Boverkets Byggregler (BFS 1993:57), avsnitt 9 Stockholm 1 sep 2006 Boverket Box 534 371 23 Karlskrona Remissvar avseende Boverkets Byggregler (BFS 1993:57), avsnitt 9 Generella synpunkter Vi anser att en skärpning av byggreglerna avseende energihushållning

Läs mer

Svarsfil till remiss; Förslag till nya och ändrade föreskrifter och allmänna råd om energi och utsläpp från fastbränsleeldning, dnr: 1694/2016

Svarsfil till remiss; Förslag till nya och ändrade föreskrifter och allmänna råd om energi och utsläpp från fastbränsleeldning, dnr: 1694/2016 1(8) Svarsfil till remiss; Förslag till nya och ändrade föreskrifter och allmänna råd om energi och utsläpp från fastbränsleeldning, dnr: 1694/2016 Svar mailas till remiss@boverket.se Datum 2016-08-15

Läs mer

Ombyggnad av bostäder till passivhusstandard - erfarenheter. Ulla Janson Energi och ByggnadsDesign Lunds Tekniska Högskola

Ombyggnad av bostäder till passivhusstandard - erfarenheter. Ulla Janson Energi och ByggnadsDesign Lunds Tekniska Högskola Ombyggnad av bostäder till passivhusstandard - erfarenheter Ulla Janson Energi och ByggnadsDesign Lunds Tekniska Högskola Nya passivhusprojekt i Sverige Ett passivhus är en mekaniskt ventilerad byggnad

Läs mer

Att beräkna värden. Verkligheten är sig aldrig lik. Hur vi räknar ut verkligt energibehov

Att beräkna värden. Verkligheten är sig aldrig lik. Hur vi räknar ut verkligt energibehov Att beräkna värden Verkligheten är sig aldrig lik Hur vi räknar ut verkligt energibehov 1 Beräknat energibehov i ett enbostadshus Beräknad energianvändning / fall / månad 1800,0 1600,0 1400,0 1200,0 kwh/månad

Läs mer

Boverkets författningssamling Utgivare: Förnamn Efternamn

Boverkets författningssamling Utgivare: Förnamn Efternamn Boverkets författningssamling Utgivare: Förnamn Efternamn Boverkets föreskrifter om ändring i verkets byggregler (2011:6) - föreskrifter och allmänna råd; BFS 2016:xx Utkom från trycket den 0 månad 0 beslutade

Läs mer

Energideklarationsrapport Brunnen 1 Klostervägen 1 A-C

Energideklarationsrapport Brunnen 1 Klostervägen 1 A-C Energideklarationsrapport Brunnen 1 Klostervägen 1 A-C Energideklaration utförd: 2018-09-17 Besiktningsförrättare: Fredrik Jönsson Telefon: 076-112 60 22 E-post: fredrik.jonsson@franskabukten.se : Telefon:

Läs mer

Boverkets föreskrifter och allmänna råd om fastställande av byggnadens energianvändning vid normalt brukande och ett normalår, BEN

Boverkets föreskrifter och allmänna råd om fastställande av byggnadens energianvändning vid normalt brukande och ett normalår, BEN Boverkets föreskrifter och allmänna råd om fastställande av byggnadens energianvändning vid normalt brukande och ett normalår, BEN BFS 2016:12 med ändringar till och med BFS 2017:6 Detta är en konsoliderad

Läs mer

SKL:s rekommendation och läget

SKL:s rekommendation och läget Kommunala energikrav på byggande - hinder eller drivkraft? SKL:s rekommendation och läget andreas.hagnell@skl.se www.skl.se/byggkrav Förbud mot kommunala tekniska egenskapskrav i PBL föreslås Prop. 2013/12:126

Läs mer

Brf Utsikten i Rydebäck

Brf Utsikten i Rydebäck 2009-05-08 Upprättad av JM AB 169 82 Stockholm : Tel nr:08-782 85 52 S 2 av 12 SAMMANFATTNING 3 1. Bakgrund 3 Syfte med energideklarationen 3 Tillgängligt underlag 3 Förutsättningar för upprättande av

Läs mer

Energimål i fokus Norra Djurgårdsstaden

Energimål i fokus Norra Djurgårdsstaden Energimål i fokus Norra Djurgårdsstaden Mats Nissling Projektchef Region Boende Stockholm 2011-01-25 1 Innehåll NCC s miljöstrategi NCC s energimål bostäder NCC s energimål kontor Energiåtgärder i Norra

Läs mer

Energiberäkna och spara energi. Energibesparingsexempel med Weber fasadsystem

Energiberäkna och spara energi. Energibesparingsexempel med Weber fasadsystem Energiberäkna och spara energi Energibesparingsexempel med Weber fasadsystem 1 2 Sunda system och produkter för hållbart byggande Inledning Weber värnar om traditionen med putsprodukter baserade på naturmaterial

Läs mer

Boverkets författningssamling Utgivare: Yvonne Svensson

Boverkets författningssamling Utgivare: Yvonne Svensson Boverkets författningssamling Utgivare: Yvonne Svensson Boverkets föreskrifter och allmänna råd om fastställande av byggnadens energianvändning vid normalt brukande och ett normalår; BFS 2016:12 Utkom

Läs mer

Tekniska krav och anvisningar

Tekniska krav och anvisningar Tekniska krav och anvisningar Energi Anvisning för energianalys Dokumentet gäller för följande verksamheter: Bostad med särskild service, Förskola, Grundskola, Gymnasieskola, Kontor, Äldreboende Dokumentet

Läs mer

Sammanfattning Energideklaration HSB Brf Guldberget

Sammanfattning Energideklaration HSB Brf Guldberget Sammanfattning Energideklaration HSB Brf Guldberget 2012-12-11 Susanne Rodin 2 Sammanfattning 1. Bakgrund 1.1 Syfte 1.2 Förutsättningar 1.3 Tillgängligt underlag 1.4 Byggnadsnummer 2. Byggnadens energianvändning

Läs mer