Projekteringsanvisning Energiberäkning FÖR PROJEKTÖRER OCH ENTREPRENÖRER UTGÅVA! " JUNI "$%& %% SIDOR

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Projekteringsanvisning Energiberäkning FÖR PROJEKTÖRER OCH ENTREPRENÖRER UTGÅVA! " JUNI "$%& %% SIDOR"

Transkript

1 Projekteringsanvisning Energiberäkning FÖR PROJEKTÖRER OCH ENTREPRENÖRER UTGÅVA! " JUNI "$%& %% SIDOR

2 Innehåll Läs detta först viktig information... 2 Inledning... 3 Syfte... 3 Att tänka på... 3 Miljöbyggnad... 4 Energiprestanda... 5 Värmeeffekt... 5 er... 6 Fastighetsenergi... 6 Verksamhetsenergi... 7 Termiskmiljö... 7 A-temp... 7 Tappvarmvattenanvändning... 7 Temperaturverkningsgrad... 7 SFP-tal för fläktar... 8 Värmesystem... 8 Vädringspåslag... 8 Fastighetsenergi... 8 Internvärme från personer... 9 Internvärme från belysning... 9 Internvärme från verksamhetsel (ej belysning)... 9 Solavskärmningsfaktor... 9 Termiskt klimat Luftläckage vid 50 Pa Varmgrundsventilation Ventilerade golv Processventilation Fristående fläktar Dokumentation Filformat PROJEKTERINGSANVISNING - Energiberäkning -Utgåva! Sida % av %%

3 Läs detta först viktig information För att skapa bestående värden i SISAB:s fastigheter ska projekteringsanvisningarna alltid användas. SISAB:s projekteringsanvisningar är till för att klarlägga de tekniska krav som företaget ställer som komplement till myndighetskrav och branschregler vid om- och nybyggnation samt i förvaltning. PBL, BBR, AFS och AMA med RA mm gäller alltid. Vilka delar av projekteringsanvisningarna som ska ingå beror av projektets anläggningsdelar och omfattning. Detta klargörs i tillämpliga delar i varje projekt av den på SISAB:s som har projektansvar, det vill säga projektansvarig eller förvaltare. Den som har ansvar för projektet är också ansvarig för att projekteringsanvisningarna följs. Genom att använda SISAB:s projekteringsanvisningar bidrar man till att skapa värde för en långsiktig fastighetsförvaltning. För att tillsammans även kunna förbättra och utveckla ska projekten leverera avsteg och synpunkter på projekteringsanvisningarna. Använd formuläret som finns på SISAB:s hemsida för synpunkter och avsteg. Alla avsteg från projekteringsanvisningarna ska beslutas av SISAB:s projektansvarig i samråd med SISAB:s ansvarige för respektive anvisning. SISAB arbetar med ständiga förbättringar ur ett hållbarhetsperspektiv, bland annat för att minska miljöbelastningen och erbjuda stadens skolor och förskolor sunda lärmiljöer. Miljö- och fuktkrav är inarbetade i respektive anvisning. SISAB ställer också särskilda krav på miljökontroll och dokumentation av byggprodukter, vilket hanteras med hjälp av Byggvarubedömningen (BVB). Använd den manual som finns på SISAB:s hemsida. Avstegsprocessen gäller även avsteg från BVB. Samråd sker då med SISAB:s hållbarhetskoordinator. Vid nyproduktion ska byggnaderna miljöcertifieras, i systemet Miljöbyggnad, nivå Silver. SISAB:s projekteringsanvisningar gäller parallellt med miljöbyggnads krav. I de fall SISAB ställer högre eller andra krav än systemet Miljöbyggnad är det SISAB:s krav som gäller. Hållbarhets-, utvecklings- och kommunikationsavdelningen är ansvarig för att SISAB:s projekteringsanvisningar utvärderas och uppdateras. PROJEKTERINGSANVISNING - Energiberäkning -Utgåva! Sida " av %%

4 Inledning Vi ser och tror på en utveckling där alla anställda på SISAB, såväl som externa samarbetspartners, arbetar utifrån SISAB:s gemensamma värdegrunder. Dessa är engagemang, affärsmässighet och ansvar. Vår ambition är vidare att de beslut vi fattar om förändringar av våra fastigheter ska utgå ifrån investeringarnas livstidskostnader. SISAB har som ett komplement till dessa projekteringsanvisningar utarbetat Referenser. Referenserna innehåller förslag på goda lösningar. I varje projekt kan beslut tas att en referens ska anta samma status som anvisningarna Syfte Denna projekteringsanvisning för energiberäkning ska ligga till grund för energiberäkning vid om-, till-, och nybyggnation i SISAB:s fastigheter. Den gäller även för entreprenörer som arbetar åt SISAB. Att tänka på Glöm inte att kontakta SISAB:s teknikspecialister för ett tekniskt samråd. Detta skall ske i varje projekt och skede. Vid frågor eller funderingar finns anvisningsansvarig till hjälp. Kontaktuppgifter Namn: Magnus Härdling Telefon: PROJEKTERINGSANVISNING - Energiberäkning -Utgåva! Sida! av %%

5 Miljöbyggnad SISAB certifierar all nyproduktion enligt Sweden Green Building Council:s system Miljöbyggnad, totalbetyg SILVER. I vissa fall innebär Miljöbyggnads kriterier nya eller högre krav jämfört med SISAB:s anvisningar. T ex kan det ställas särskilda krav på beräkning och uppföljning. Kraven beror på vilken nivå (BRONS, SILVER, GULD) som valts för respektive indikator och vilken kriterieversion man arbetar med. Mer information om Miljöbyggnads kriterier och indikatorer finns på SGBC:s hemsida. De indikatorer i Miljöbyggnad som främst påverkar energiberäkningarna är: 1. Energianvändning (SILVER) 2. Värmeeffektbehov (SILVER) 4. Energislag (SILVER) 10. Termiskt klimat vinter (SILVER) 11. Termiskt klimat sommar (BRONS) SISAB:s betygsverktyg anger indikatorbetyg enligt parenteserna ovan. Se även SISAB:s referens Miljöbyggnad på SISAB. PROJEKTERINGSANVISNING - Energiberäkning -Utgåva! Sida > av %%

6 Energiprestanda I projektet skall det fastställas vilket eller vilka krav på energiprestanda som fastigheten skall uppfylla. Det finns tre olika kravställare på fastigheter som uppförs av Sisab: Boverket Exploateringskontoret Sisab Se BBR "", för definition av specifik energianvändning Dessa tre olika kravställare är uppdelade i totalt fem olika kravnivåer. Se tabell 1. Tabell 1. Kravnivåer för energianvändning. Fjärrvärme Elvärme BBR , ,35 Sisab, energiplan , ,35 Markanvisning ,35 27,545 0,35 (exploateringskontoret) Miljöbyggnad Silver 75 % av kravet i BBR % av kravet i BBR 22 Norra Djurgårdsstaden ,35 22,545 0,35 Värmeeffekt Beräkning skall ske utan solinstrålning och interlast och med ventilationen i normaldrift. Värmeeffektbehovet skall beräknas vid DVUT: ä [W] Värmeeffektbehov =! "#$%&'(&&()% * "+', [W/m²,. / ] PROJEKTERINGSANVISNING - Energiberäkning -Utgåva! Sida & av %%

7 er er i tabell 3 kan användas som ingångsvärden i energiberäkningen. En rimlighetsbedömning av drifttider skall göras i varje enskilt fall och eventuella ändringar görs i samråd med teknikspecialist. Tabell 3. Riktvärden för drifttider ventilation. Allmän ventilation per dygn Förskolor 10 timmar per vecka per år 5 dagar 47 veckor Timmar per år 2350 Skolor 10 timmar 5 dagar 44 veckor 2200 Kök per dygn Förskolor timmar per vecka per år 5 dagar 47 veckor Timmar per år 2350 Skolor timmar 5 dagar 44 veckor 2200 Sporthall per dygn Skolor timmar per vecka per år 5 dagar 44 veckor Timmar per år timmar avser 5 timmar i grundflöde samt 5 timmar i normalfart (forcering). Fastighetsenergi Sisab betalar för all energi som levereras till fastigheten, följande räknas med i fastighetsenergin. Energi som används i värmekablar, pumpar, fläktar, motorer, hissar, styr- och övervakningsutrustning och dylikt. Energin till samtliga luftbehandlingsaggregat. All tappvarmvatten. Varmgrund, ventilerat golv etc. Samtliga frånluftsfläktar. Uppstår det oklarheter vad som räknas som fastighetsenergi. Kontakta teknikspecialist för samråd. PROJEKTERINGSANVISNING - Energiberäkning -Utgåva! Sida B av %%

8 Verksamhetsenergi För uppskattning av verksamhetsenergi som är en indikator i miljöbyggnad kan följande värden användas (tabell 4). Tabell 4. Uppskattad verksamhetsenergi. Skola Förskola 40 kwh/m², år 40 kwh/m², år Termiskmiljö Dimensionerande rumslufttemperatur under uppvärmningssäsong i energiberäkningen skall väljas till +22 ºC. A-temp A-temp beräknas och anges enligt BBR. Tappvarmvattenanvändning Tabell 5. Riktvärden tappvarmvattenanvändning inklusive vvcförluster. Förskola kwh/m², år Med tillagningskök 15 Skola Med tillagningskök 15 Temperaturverkningsgrad Av beräknad temperaturverkningsgrad för luftbehandlingsaggregaten skall en säkerhetsmarginal på 2 % subtraheras från beräknat värde. Exempel: Beräknad temperaturverkningsgrad E$ %. Ange E$-"='( % PROJEKTERINGSANVISNING - Energiberäkning -Utgåva! Sida C av %%

9 SFP-tal för fläktar SFP-tal för luftbehandlingsaggregaten skall anges vid halva sluttryckfallet för luftfilter. Värmesystem Fjärrvärmeundercentraler Verkningsgraden för fjärrvärmecentral kan sättas till 98 %. Värmepump Värmepumpens årsverkningsgrad SPF (Seasonal Performance Factor) skall användas i energiberäkningen. I mindre anläggningar (upp till och med tre borrhål) kan COP användas som vägledning för bestämmandet av SPF. I större anläggningar beräknas och eller simuleras den för varje anläggning. Vädringspåslag Ett vädringspåslag på 4 kwh/m², år skall adderas till energiberäkningen. Denna fördelas 50/50 mellan värme till radiatorsystem samt värme till ventilationssystem. Fastighetsenergi Pumpar Energin till pumpar och apparater skall beräknas separat i varje projekt. En marginal på 20 % skall adderas till beräknat värde. Hissar Energianvändningen för varje hiss kan anges till kwh/år. PROJEKTERINGSANVISNING - Energiberäkning -Utgåva! Sida E av %%

10 Internvärme från personer I klassrum samt i förskolor kan närvarotiden beträffande internvärme från personer anges till 60 % närvaro av maximalt antal personer som byggnaden är dimensionerad för under tider som är angivna under drifttider. Skolor. Dimensionerande riktvärden är: 80 W per person, varav 70 % kan tillgodogöras byggnaden. Förskolor. Dimensionerande riktvärden är: 60 W per person för barn och 80 W per person för vuxna, varav 70 % kan tillgodogöras byggnaden. Internvärme från belysning Internvärme från belysning (effekt) som är möjlig att tillgodogöra kan sättas till 3 W/m² vid närvarotiden som är angivna under drifttider. Gäller ej biutrymmen så som undercentraler, fläktrum, källargångar, WC etc. Internvärme från verksamhetsel (ej belysning) Internvärmen från verksamhetsel som kan tillgodogöras anges till 1 kwh/m², år. Solavskärmningsfaktor G-värde på fönster bestäms efter att inneklimatsimuleringar har utförts. Vid en extern solstrålning på 150 W/m², fönsteryta skall det antas att solavskärmning aktiveras/och eller personalen drar för solavskärmning om inget annat är projekterat. PROJEKTERINGSANVISNING - Energiberäkning -Utgåva! av %%

11 Termiskt klimat Termisk klimat beräknas enligt SS-EN ISO 7730:2006 Termiskt klimat vinter, indata Termiskt klimat vinter simuleras med en tom byggnad utan belysning och verksamhetsenergi. Termiskt klimat sommar, indata Termiskt klimat sommar simuleras med full personbelastning samt internvärme från verksamhetsenergi och belysning. Luftläckage vid 01 Pa Luftläckage vid 50 Pa anges till 0,30 l/s, m². Om det inte finns skäl att anta annat. Eller att hårdare krav har ställts i projektet. Varmgrundsventilation Varmgrundsventilationen har en drifttid på dygnet runt, året runt. Är det endast av frånluftsutförande anges tilluften till 21 C under uppvärmningssäsongen. Är den utförd med FTX-aggregat som ventilerar varmgrunden separat anges frånluften till 18 C och tilluften till 20 C i beräkningen. Ventilerade golv Ventilerade golv har en drifttid på dygnet runt, året runt. Är den endast av frånluftsutförande anges tilluften till 21 C under uppvärmningssäsong i beräkningen. Processventilation Förutsättningar för dragskåp, slöjdsalar etc. bestäms i samråd med teknikspecialist. Fristående fläktar Kontakta gärna teknikspecialist för samråd beträffande drifttider. Övriga fristående fläktar beräknas separat med hänsyn tagit till drifttider och betjäningsområde. PROJEKTERINGSANVISNING - Energiberäkning -Utgåva! Sida %$ av %%

12 Dokumentation Energiberäkningen dokumenteras och redovisas i mall som finns i projektstyrning under energispåret. Andra redovisningsmetoder och/eller expoterad data kan bifogas som bilaga. Filformat Leverans av den använda programvaras originalformat skall ske till Sisab i alla projekteringsskeden. PROJEKTERINGSANVISNING - Energiberäkning -Utgåva! Sida %% av %%

Projekteringsanvisning Tillgänglighet Inom och utomhus FÖR PROJEKTÖRER OCH ENTREPRENÖRER UTGÅVA JUNI SIDOR

Projekteringsanvisning Tillgänglighet Inom och utomhus FÖR PROJEKTÖRER OCH ENTREPRENÖRER UTGÅVA JUNI SIDOR Projekteringsanvisning Tillgänglighet Inom och utomhus FÖR PROJEKTÖRER OCH ENTREPRENÖRER UTGÅVA JUNI SIDOR Innehåll Läs detta först viktig information... 2 Inledning:... 3 Syfte:... 3 Att tänka på:......

Läs mer

Projekteringsanvisning Styr- och övervakningssystem FÖR PROJEKTÖRER OCH ENTREPRENÖRER UTGÅVA 18 2 JUNI 2015 27 SIDOR

Projekteringsanvisning Styr- och övervakningssystem FÖR PROJEKTÖRER OCH ENTREPRENÖRER UTGÅVA 18 2 JUNI 2015 27 SIDOR Projekteringsanvisning Styr- och övervakningssystem FÖR PROJEKTÖRER OCH ENTREPRENÖRER UTGÅVA 18 2 JUNI 2015 27 SIDOR Innehåll Läs detta först viktig information... 2 Inledning... 3 Syfte... 3 Miljöbyggnad...

Läs mer

Projekteringsanvisning Cad-anvisning

Projekteringsanvisning Cad-anvisning Projekteringsanvisning Cad-anvisning SAMT ANVISNING FÖR UPPRÄTTANDE AV RELATIONSHANDLINGAR FÖR PROJEKTÖRER OCH ENTREPRENÖRER UTGÅVA 18 2015-06-02 26 SIDOR Innehåll 1 Läs detta först viktig information...

Läs mer

... 9 ... 10. portar... 14. Motordrivna. Sida av

... 9 ... 10. portar... 14. Motordrivna. Sida av Projekteringsanvisning Transportsystem (Hissar mm) FÖR PROJEKTÖRER OCH ENTREPRENÖRER UTGÅVA JUNI SIDOR Innehåll Läs detta först viktig information... 2 Inledning... 3 Syfte... 3 Att tänka på... 3 Miljöbetingelser...

Läs mer

STYRDOKUMENT ENERGI OCH BYGG

STYRDOKUMENT ENERGI OCH BYGG Reviderad: 2012-01-17 Fastställd: 2008-04-08 : STYRDOKUMENT Fastighet, Östersunds kommun 2 (6) INNEHÅLL 1 ENERGIBEHOV 4 2 KRAV PÅ BYGGNADSDELAR 5 3 TÄTHET 5 4 MILJÖKLASSNING 5 5 ÖVRIGT 6 3 (6) FÖRKLARING

Läs mer

Kravspecifikation för nollenergihus, passivhus och minienergihus

Kravspecifikation för nollenergihus, passivhus och minienergihus 2012-09-05 specifikation för nollenergihus, passivhus och minienergihus Lokaler FEBY 12 Jan 2012 Justerad 05 sept 2012 LTH rapport EBD-R-12/37 IVL rapport nr B 2027 ATON rapport 1202 1 Förord Passivhus

Läs mer

Boverkets författningssamling

Boverkets författningssamling Boverkets författningssamling Boverkets föreskrifter om ändring i verkets byggregler (2011:6) - föreskrifter och allmänna råd; BFS 2015:3 Utkom från trycket den 24 februari 2015 beslutade den 24 februari

Läs mer

Avsnitt 9. Energihushållning vid byggande

Avsnitt 9. Energihushållning vid byggande Avsnitt 9. Energihushållning vid byggande Innehållsförteckning 9 Energihushållning... 1 9:1 Allmänt... 1 9:11 Tillämpningsområde... 1 9:12 Definitioner... 1 9:2 Bostäder... 4 9:23 Klimatzon III - Åland...

Läs mer

Lokala riktlinjer för byggnadens specifika energianvändning vid markanvisning och exploateringsavtal

Lokala riktlinjer för byggnadens specifika energianvändning vid markanvisning och exploateringsavtal Lokala riktlinjer för byggnadens specifika energianvändning vid markanvisning och exploateringsavtal Datum: 2011-05-17 Upprättad av: Sven-Erik Johansson Reviderad version: 2014-05-20 av Lisa Engqvist projektengagemang

Läs mer

Handbok för energihushållning enligt Boverkets byggregler. utgåva två

Handbok för energihushållning enligt Boverkets byggregler. utgåva två Handbok för energihushållning enligt Boverkets byggregler utgåva två Handbok för energihushållning enligt Boverkets byggregler utgåva 2 Boverket augusti 2012 1 Titel: Handbok för energihushållning enligt

Läs mer

Svebyprogrammet ENERGIVERIFIKAT09 -uppföljning av energikrav under byggprocessen

Svebyprogrammet ENERGIVERIFIKAT09 -uppföljning av energikrav under byggprocessen Svebyprogrammet ENERGIVERIFIKAT09 -uppföljning av energikrav under byggprocessen Projektrapport 091231 Förord I föreliggande handledning beskrivs riktlinjer och rutiner för uppföljning av energikrav under

Läs mer

Miljöklassad byggnad. Manual för ny/projekterad byggnad

Miljöklassad byggnad. Manual för ny/projekterad byggnad Miljöklassad byggnad Manual för ny/projekterad byggnad Utgåva version 2.0 2010 Miljöklassad byggnad Manual för ny/projekterad byggnad Utgåva version 2.0 2010 Intresseföreningen Miljöklassad Byggnads Tekniska

Läs mer

PROJEKTERINGSANVISNINGAR EL-TELESYSTEM

PROJEKTERINGSANVISNINGAR EL-TELESYSTEM PROJEKTERINGSANVISNINGAR EL-TELESYSTEM för projektörer och entreprenörer UTGÅVA 21 2013-03-26 48 sidor Viktig information läs detta först! SISAB:s projekteringsanvisningar är till för att klarlägga de

Läs mer

energiförbrukning i nybyggda flerbostadshus hög förbrukning, fyra slående undantag samt ett gott exempel sabo sveriges allmännyttiga bostadsföretag

energiförbrukning i nybyggda flerbostadshus hög förbrukning, fyra slående undantag samt ett gott exempel sabo sveriges allmännyttiga bostadsföretag energiförbrukning i nybyggda flerbostadshus hög förbrukning, fyra slående undantag samt ett gott exempel sabo sveriges allmännyttiga bostadsföretag innehåll sammanfattning 3 definitioner och förkortningar

Läs mer

Marknadsöversikt av uppförda lågenergibyggnader

Marknadsöversikt av uppförda lågenergibyggnader Marknadsöversikt av uppförda lågenergibyggnader Åsa Wahlström, Lennart Jagemar, Peter Filipsson och Catrin Heincke CIT Energy Management LÅGAN Rapport 2011:01 2 Förord Föreliggande rapport är en sammanställning

Läs mer

Byggnads energiprestanda - Använd energi. Beställt av Erik Thornström, Svensk Fjärrvärme

Byggnads energiprestanda - Använd energi. Beställt av Erik Thornström, Svensk Fjärrvärme Byggnads energiprestanda - Använd energi Beställt av Erik Thornström, Svensk Fjärrvärme Åsa Wahlström CIT Energy Management AB Göteborg, november 2014 Innehåll 1 Inledning... 2 2 Syfte och målsättning...

Läs mer

Energi- och åtgärdsrapport enfamiljshus

Energi- och åtgärdsrapport enfamiljshus Sida 1 av 10 Energi- och åtgärdsrapport enfamiljshus Bild på aktuellt hus. Datum för besiktning: Fastighetsbeteckning: Adress/ort: Kommun Byggnaden är besiktigad av certifierad energiexpert: År-månad-dag

Läs mer

Ställ och kontrollera energikrav NAMN PÅ RAPPORTEN 0

Ställ och kontrollera energikrav NAMN PÅ RAPPORTEN 0 Ställ och kontrollera energikrav NAMN PÅ RAPPORTEN 0 Ställ och kontrollera energikrav 1 UFOS Organisationen Offentliga fastigheter (UFOS) består av organisationer som förvaltar Sveriges offentliga fastigheter.

Läs mer

Indata för energiberäkningar i kontor och småhus

Indata för energiberäkningar i kontor och småhus Boverket Indata för energiberäkningar i kontor och småhus En sammanställning av brukarrelaterad indata för elanvändning, personvärme och tappvarmvatten Indata för energiberäkningar i kontor och småhus

Läs mer

Brukarindata bostäder

Brukarindata bostäder Brukarindata bostäder Svebyprogrammet Version 1.0 2012-10-10 Sveby Stockholm 2012 Förord Projektet som redovisas i denna rapport är finansierat av SBUF och ingår som ett delprojekt i ett större sammanhang,

Läs mer

Miljöprogram för BYGGNADER. Remissversion 2012-08-27

Miljöprogram för BYGGNADER. Remissversion 2012-08-27 Miljöprogram för BYGGNADER Remissversion 2012-08-27 1 Innehåll 1 SAMMANFATTNING 3 2 BAKGRUND 4 3 MILJÖBYGGNAD - BASEN FÖR MILJÖKRAVEN 5 4 MILJÖKRAV FÖR BYGGNADER 6 5 MÅL OCH UPPFÖLJNING 8 Bilaga 1 Motiv

Läs mer

Placering av ny ambulansstation. Ny ambulansstation

Placering av ny ambulansstation. Ny ambulansstation Placering av ny ambulansstation Ny ambulansstation 1 (26) ENERGIRAPPORT FÖR BESLUT OM ENERGIHANDLINGSPLAN FÖR FASTIGHETER INOM LANDSTINGET VÄSTMANLAND DAN ANDERSSON ENERGICONTROLLER, FASTIGHET 2 (26)

Läs mer

MILJÖPROGRAM 2014 2016

MILJÖPROGRAM 2014 2016 MILJÖPROGRAM 2014 2016 En del av Stockholms stad Innehåll Inledning...3 Målområde 1. Miljöeffektiva transporter... 4 Målområde 2. Giftfria varor och byggnader... 6 Målområde 3. Hållbar energianvändning...

Läs mer

ÅTGÄRDSRAPPORT Energideklaration

ÅTGÄRDSRAPPORT Energideklaration ÅTGÄRDSRAPPORT Energideklaration Byggnadsuppgifter Fastighetsbeteckning: VÄSTERHEJDE VIBBLE 1:462 Besiktningsuppgifter Datum: 2015-02-12 Byggnadens adress: BJERSTORPSVÄGEN 21 62122 VISBY Utetemperatur:

Läs mer

Energieffektivt byggande i Stavlund, Strängnäs

Energieffektivt byggande i Stavlund, Strängnäs ATONTeknikkonsult AB 2011-01-18 1 Energieffektivt byggande i Stavlund, Strängnäs Förslag till energikrav och uppföljningssystem Eje Sandberg ATON Teknikkonsult AB Jan 2011 ATON Teknikkonsult AB 2011-01-17

Läs mer

LÅGAN Rapport november 2014, reviderad april 2015

LÅGAN Rapport november 2014, reviderad april 2015 ENERGIEFFEKTIVISERING VID RENOVERING AV GIGANTEN 6 LÅGAN Rapport november 2014, reviderad april 2015 Åsa Lindell, Elsa Fahlén, Martin Jansson, Sara Hastig NCC Ett samarbetsprojekt mellan LÅGAN och: Bild

Läs mer

Miljöbyggprogram SYD Version 2009:1

Miljöbyggprogram SYD Version 2009:1 Miljöbyggprogram SYD Version 2009:1 Energi Innemiljö hälsa och komfort Fuktskydd Urban biologisk mångfald 2 Miljöbyggprogram SYD www.miljobyggprogramsyd.se Innehåll Programbeskrivning... 6 Processbeskrivning...

Läs mer

Uppföljning av energikrav i byggprocessen. Bättre klimatskärm

Uppföljning av energikrav i byggprocessen. Bättre klimatskärm Detta är en artikel i en serie som heter Energiverktygslådan och består av en förkortad populärversion av skrifterna Hela vägen fram uppföljning av energikrav i byggprocessen och Bättre klimatskärm att

Läs mer

Förslag till svensk tillämpning av nära-nollenergibyggnader

Förslag till svensk tillämpning av nära-nollenergibyggnader RAPPORT 2015:26 REGERINGSUPPDRAG Förslag till svensk tillämpning av nära-nollenergibyggnader Definition av energiprestanda och kvantitativ riktlinje Förslag till svensk tilllämpning av näranollenergibyggnader

Läs mer

ÅTGÄRDSRAPPORT Energideklaration

ÅTGÄRDSRAPPORT Energideklaration ÅTGÄRDSRAPPORT Energideklaration Byggnadsuppgifter Fastighetsbeteckning: KLOCKARÄNGARNA 2:2 Besiktningsuppgifter Datum: 2014-05-27 Byggnadens adress: KLOCKARÄNGARNA 1 74372 BJÖRKLINGE Utetemperatur: 11

Läs mer