Tolkning av energiberäkningar - Hur genomförs beräkningarna och vilka verktyg finns att användas. - Per Petersson - FLK - Sara Lundin Tyréns AB

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Tolkning av energiberäkningar - Hur genomförs beräkningarna och vilka verktyg finns att användas. - Per Petersson - FLK - Sara Lundin Tyréns AB"

Transkript

1 Tolkning av energiberäkningar - Hur genomförs beräkningarna och vilka verktyg finns att användas - Per Petersson - FLK - Sara Lundin Tyréns AB

2 Sara Lundin Högskoleingenjör Bygg och anläggning, ekologiskt byggande Certifierad passivhusexpert Certifierad energiexpert Balkongkonstruktör Småhusprojektör/konstruktör Tyréns sen 2009

3 Per Petersson Civilingenjör i Maskinteknik Fördjupning Energi Certifierad energiexpert, sakkunnig Energi Avdelningschef FLK Kronoberg/Halmstad Ansvarig för FLK:s Energigrupp FLK trogen sedan 2003

4 Vår vardag som energikonsulter Energibalansberäkning Tidigt skede inför förfrågningsunderlag (beställaren) Byggskede (entreprenören) Slutskede, granskning kontroll (beställaren) Energideklarationer (fastighetsägaren) Energisakkunnig Kan vara punktinsatser Energisamordning Är med i projektet från start till mål. Hjälper och stöttar projektörer och entreprenör och har ofta också en kontrollerande/granskande funktion. 4

5 Agenda Energikrav i Boverkets byggregler Energiberäkningar i byggprocessen Energibalans Indata vid energiberäkningar Energiberäkningsprogram Tolkning av resultat Felkällor Diskussion 5

6 BBR 21- Dagens byggregler för energi - Vilka krav stället BBR? Byggnadens specifika energianvändning Energibalansberäkning [kwh/m² Atemp, år] U m -beräkning som visar att kravnivån uppfylls (inkl köldbryggor) [W/m², K] Om eleffektiva installationsapparater använts, [W/m²] Att mätsystem finns som kan användas för att verifiera energiberäkningarna med uppmätt energianvändning. Energianvändningen ska följas upp inom två år - Energideklaration

7 BBR 21-Beskrivning av definitioner Byggnadens energianvändning Byggnadens specifika energianvändning Atemp Genomsnittlig värmegenomgångskoefficient Um. Elvärme Energi för komfortkyla Installerad eleffekt för uppvärmning Specifik fläkteffekt (SFP) Fastighetsenergi Hushållsenergi Verksamhetsenergi Normalår/Normalårskorrigering

8 BBR 21 9 Energihushållning Detta avsnitt innehåller föreskrifter och allmänna råd till 3 kap. 14 och 3 kap. 15 första stycket PBF. Avsnitt 9:9 innehåller också föreskrifter och allmänna råd till 8 kap. 7 PBL. (BFS 2011:26). 9:1 Allmänt Byggnader ska vara utformade så att energianvändningen begränsas genom låga värmeförluster, lågt kylbehov, effektiv värme- och kylanvändning och effektiv elanvändning. 9:1 Allmänt 9:2 Bostäder 9:3 Lokaler 9:4 Alternativt krav på byggnadens energianvändning 9:5 Värme-, kyl- och luftbehandlingsinstallationer 9:6 Effektiv elanvändning 9:7 Mätsystem för energianvändning 9:8 Klassning av byggnadens energianvändning 9:9 Krav på energihushållning vid ändring av byggnader

9 BBR Bostäder Bostäder ska vara utformade så att byggnadens specifika energianvändning, installerad eleffekt för uppvärmning, och genomsnittlig värmegenomgångskoefficient (Um) för de byggnadsdelar som omsluter byggnaden (Aom), högst uppgår till de värden som anges i tabell 9:2a och 9:2b. Tabell 9:2a Bostäder som har annat uppvärmningssätt än elvärme Klimatzon I II III Byggnadens specifika energianvändning [kwh/m² Atemp, år] Genomsnittlig värmegenomgångskoefficient [W/m² K] ,40 0,40 0,40

10 BBR Bostäder Tabell 9:2b Bostäder med elvärme Klimatzon I II III Byggnadens specifika energianvändning [kwh/m² Atemp, år] Installerad eleffekt för uppvärmning [kw] 5,5 5,0 4,5 + tillägg då Atemp är större än 130 m2 0,035(Atemp 130) 0,030(Atemp 130) 0,025(Atemp 130) Genomsnittlig värmegenomgångs-koefficient [W/m² K] 0,40 0,40 0,40 Mer elenergi och högre eleffekt än vad som anges i tabell 9:2b kan godtas om särskilda förhållanden föreligger. Allmänt råd Exempel på särskilda förhållanden där mer elenergi och högre eleffekt kan vara motiverat är om geologiska eller andra förutsättningar inte möjliggör installation av värmepump och inga andra uppvärmningsformer såsom fjärrvärme eller biobränsle är möjliga, eller om kravet på specifik energianvändning inte är möjligt att uppfylla av kulturhistoriskt motiverade begränsningar. Vid sådan förutsättning bör värdena i tabell 9:2b dock inte överskridas med mer än 20 %.

11 BBR 21 9:2 Bostäder/9:3 Lokaler Allmänt råd Kraven i avsnitt 9:2 bör verifieras dels genom beräkning av byggnadens förväntade specifika energianvändning och genomsnittlig värmegenomgångskoefficient vid projekteringen, dels genom mätning av specifik energianvändning i den färdiga byggnaden. För elvärmda byggnader bör dessutom installerad eleffekt för uppvärmning beräknas vid projekteringen och verifieras i färdig byggnad, genom summering av märkeffekter. Vid beräkning av byggnadens förväntade specifika energianvändning bör lämpliga säkerhetsmarginaler tillämpas så att kravet på byggnadens specifika energianvändning uppfylls när byggnaden tagits i bruk. Beräkningar bör utföras med utgångspunkt i ortens klimat, avsedd innetemperatur, normalt brukande av tappvarmvatten och vädring. Om innetemperaturen är okänd vid projekteringen kan 22 C användas som genomsnittlig inomhuslufttemperatur för bostäder vid energi- och effektberäkning. Särskilda regler om termisk komfort finns i avsnitt 6:42. Mätningar av byggnadens energianvändning kan utföras enligt avsnitt 9:71. Byggnadens energianvändning bör mätas under en sammanhängande 12-månadersperiod, avslutad senast 24 månader efter det att byggnaden tagits i bruk. Normalårskorrigering och eventuell korrigering för avvikelse från projekterat brukande av byggnaden (innetemperatur, tappvarmvattenanvändning, vädring och dylikt) bör redovisas i en särskild utredning. Verifiering av byggnadens specifika energianvändning kan samordnas med en energideklaration enligt lagen (2006:985) om energideklaration för byggnader. (BFS 2013:14). Zon III Zon I Zon II

12 BBR Lokaler Bostäder ska vara utformade så att byggnadens specifika energianvändning, installerad eleffekt för uppvärmning, och genomsnittlig värmegenomgångskoefficient (Um) för de byggnadsdelar som omsluter byggnaden (Aom), högst uppgår till de värden som anges i tabell 9:2a och 9:2b. Tabell 9:2a Bostäder som har annat uppvärmningssätt än elvärme Klimatzon I II III Byggnadens specifika energianvändning [kwh/m² Atemp, år] Genomsnittlig värmegenomgångskoefficient [W/m² K] ,40 0,40 0,40

13 BBR 21-9:4 Alternativt krav på byggnadens energianvändning

14 BBR 21-9:5 Värme-, kyl- och luftbehandlingsinstallationer

15 BBR Effektiv elanvändning

16 BBR 21-9:7 Mätsystem 9:7 Mätsystem för energianvändning 9:71 Mätsystem Byggnadens energianvändning ska kontinuerligt kunna följas upp genom ett mätsystem. Mätsystemet ska kunna avläsas så att byggnadens energianvändning för önskad tidsperiod kan beräknas. Allmänt råd Mätning av byggnadens energianvändning och verifiering av kravnivåer enligt avsnitten 9:2 och 9:3 kan ske genom avläsning och summering av till byggnaden levererade energimängder (kwh) som används för uppvärmning, komfortkyla, tappvarmvatten och byggnadens fastighetsenergi. För tillbyggnad kan mätning ske genom befintlig byggnads mätsystem. I byggnad som har elvärme bör hushållsenergi och verksamhetsenergi, i de fall de förekommer, vara möjliga att avläsa separat. Byggnad som har annat uppvärmningssätt än elvärme och har elektrisk kylmaskin bör förses med möjlighet till separat avläsning av kylmaskinens elanvändning. Avläsning av energimätning bör göras lätt tillgänglig för abonnenten, i eller i anslutning till byggnaden. För energislag som inte erhålls direkt i kwh, t.ex. olja och biobränsle, kan uppmätta volymer av bränslet omräknas till kwh med hjälp av bränsletypernas värmevärde.

17 BBR 21 9:9 Krav på energihushållning vid ändring av byggnader

18 BBR xx 1 februari 2015 Skärpta krav på energihushållning Boverket har haft regeringens uppdrag att se över och skärpa nivåerna för energihushållning i Boverkets föreskrifter. Boverket har för avsikt att genomföra ändringar i Boverkets föreskrifter, BBR, avsnitt 9, energihushållning. Följande ändringar är tänkta att träda i kraft den 1 februari 2015; En indelning av kategorin Bostäder i två nya grupper; Småhus och Flerbostadshus En ny klimatzon IV som omfattar Kalmar, Blekinge, Skåne och Hallands län samt kommunerna Göteborg, Härryda, Mölndal, Partille och Öckerö i Västra Götalands län och medför en skärpning av kraven med ca tio procent i den nya zonen Ingen skärpning för gruppen Småhus annat än vad som blir effekten av att införa en ny klimatzon IV En generell skärpning med ca tio procent för Flerbostadshus och Lokaler i alla klimatzoner I ZON IV blir effekten tio procent generell skärpning och tio procent skärpning som effekt av den nya klimatzonen. Zon I Zon II Zon III Zon IV

19 BBR xx 1 februari 2015 Zon I Zon II Zon III Zon IV

20 BBR xx 1 februari 2015 Zon I Zon II Zon III Zon IV

21 BBR xx 1 februari 2015 Zon I Zon II Zon III Zon IV

22 Energiberäkningen genom byggprocessen Bygglov Slutbesiktning Utredning Projektering Produktion Drift Energiberäkningen 1) Program/ Systemhandling 2) Bygghandling 3) Relationshandling Energimål Avtal Indata Delsystem Indata Mätning Energideklaration System Provning Schabloner

23 Husets energibalans Solinstrålning Ev. rökgaser Ventilation Luftläckage Uppvärmning (el, olja, fjv,...) Tillskott från personer, lampor, elutrustning m.m. Transmission mot ute Avloppsvatten Transmission mot mark

24 Energibalans Värmeförsörjning Tillskott Solinstrålning Värmetillskott (personer, apparater/belysning) Förluster Transmissionsförluster Ventilation inkl läckage (infiltration/exfiltration)

25 Indata energibalandberäkning Vilka parametrar ingår i en energibalansberäkning? Klimat Byggnad Driftfall Värme/Kyla Ventilation Energinorm

26 Källor för energistatistik Energimyndigheten, t ex Energiläget, Energiindikatorer, STIL-projekten Boverket Energivägledning 8. Energihushållning & värmeisolering Sveby-programmet För passivhus: FEBYs kravspecifikation för passivhus Dina egna beställares (fastighetsförvaltare) driftstatistik + vad mer du kan komma på!

27 Schabloner tänk efter vad som är rimligt Tänk på att alla inte är i byggnaden hela tiden Om man utgår från ett hushålls användning av hushållsel, så kan kanske inte mer än 70-80% utnyttjas som frivärme. Även om det blir värme till slut så kan elen inte utnyttjas till fullo för uppvärmningsändamål. Exempelvis går en del värme ut direkt via forceringsfläkten i köket, styrsystemet i huset kan inte tillgodogöra sig värmen (slår ej av i tid) etc. etc. Att räkna konservativt på frivärmen ger en säkerhetsmarginal i uppskattningen av köpt energi I lokaler med olika verksamhet dag och natt är det än viktigare att försöka gissa närvarotid och antal personer i lokalen samtidigt.

28 Indata energibalandberäkning - Klimat Klimatdata För effektberäkningar används dimensionerande utetemperaturer, t ex DVUT För energiberäkningar bör klimatdata användas som motsvarar ett normalår ur något hänseende (vanligen temp) SMHI jämför ofta temperaturen mot ett normalår som är medelvärdet av en 30-årig mätserie. Programtillverkare har nog tyckt att data köpta från SMHI varit för dyra Syntetiska klimatfiler är därför vanliga, t ex skapade via programmet Meteonorm det är slumpmässigt genererade timvärden baserat på t ex dygnsmedelvärden för en längre period, kanske 10 år. Skuggningar Solinstrålning/Solreflektioner Vindhastighet

29 Indata energibalandberäkning - Byggnad U-värdes beräkningar för ingående byggdelar Mängdning av ytor utifrån aktuella ritningar. Lufttäthet Markegenskaper Köldbryggor Tillskott Förluster Värmeförsörjning Solinstrålning Värmetillskott (personer, apparater/belysning) Transmissionsförluster Ventilation inkl läckage (infiltration/exfiltration) Arne Elmroth

30 U-värdes beräkningar SS-EN ISO Byggkomponenter och byggnadsdelar - Värmemotstånd och värmegenomgångskoefficient Beräkningsmetod o Rätt lambdavärde o Få med sig reglarna (stålreglar måste räknas i beräkningsprogram) o Med eller utan luftspalt U-värde fönster ska avse hela konstruktionen, inkl karm. Tidigare användes måttet 1,2 x 1,2 m, nu är std 1,23 x 1,48 m vilket ger lägre U-värde Ta fram ett genomsnittligt U-värde för fönstren i projektet. Begär uppgifter från tillverkare!

31 Lufttäthet Krav i BBR före 2006; Bostäder - 0,8 l/s Lokaler - 1,6 l/s Passivhuskrav - 0,3 l/s Verifiering av lufttäthet Tätheten utvärderas som det luftflöde (l/s) som mäts upp genom fläkten vid 50 Pa i förhållande till den trycksatta volymens omslutande yta (m²). Enhet: (l/s,m²). Trycksätt byggnaden stegvis från 50 Pa ner till 10 Pa och mäter både under och övertryck Europeisk standard EN Foto: Ulla Jansson

32 Köldbryggor SS-EN ISO Köldbryggor i byggnadskonstruktion Tillägg i energibalansberäkningen Alt 1 beräkning av köldbryggor Uppskattning av köldbryggor, påslag i % av de totala tranmissionsförlusterna. Hur stor del av transmissionsförluster är köldbryggor? En äldre undersökning visar på 3-67 % ökning pga köldbryggor Min erfarenhet~20%

33 Indata energibalandberäkning - Driftfall Fastighetsenergi Verksamhetsenergi Hushållsenergi Personvärme Tappvarmvatten Rumstemperatur Arne Elmroth

34 Fastighetsel Svebys schablon Är det viktigt att uppskatta fastighetselen måste man lämna schablonen och uppskatta varje post för sig. VIP-energy kan beräkna elbehovet till fläktar och pumpar, men inte till annat som hissar och belysning. Det måste man själv räkna vid sidan om och ev. ange som indata i driftfallskatalogen. Separera fastighetselen i den del som antas kunna utnyttjas för uppvärmning (till rumsluft), och den del som inte kan utnyttjas (extern) Verksamhetsel viktig men svår indata Installerad effekt för belysning, drifttid, styrning (närvaro, dagsljus?) Antal datorer, effekt per arbetsstation, drifttid Serverrum men kyls ofta så påverkar de husets värmebehov? Kopiatorer, kaffemaskiner Kök Annan utrustning?

35 El-energi lokaler

36 El-energi bostäder

37 Tillskottsenergi från verksamhet, hushåll och personvärme Antal personer, närvarograd Användning av värmealstrande utrustning i bostaden utnyttjas en viss andel av hushållselen i kontoret främst belysning, datorer, servar, kopiatorer etc. Soltillskottet beror av fönstrets orientering, avskärmning från omgivande byggnader och systemets (glas+ ev solskydd) solenergitransmittans = g-värde Den andel sol som därefter kan utnyttjas beror av byggnadens balanstemperatur En del handpåläggning efter beräkning i program, t.ex. vädringspåslag, VVS-förluster. En konservativ uppskattning av verksamhetselen känns tryggare för värmebehovet hamnar på säkra sidan, men: Missbedömer vi kylbehovet om vi underskattar verksamhetselen?

38 Uppskattning av varmvattenbehov Hur stor förlust uppstår pga VVC? Olika schabloner finns för behovet i bostäder: 35%-50% av kallvattenförbrukningen Personrelaterad förbrukning. Tillämpas individuell mätning och används snålspolande armaturer, har det nån betydelse? Om man känner VVC-flödet och fram resp returtemperatur kan den beräknas. Dåligt med mätningar finns, då det normalt är varmvattenflödet som mäts, ej energibehovet för varmvatten Vissa uppgifter finns på förluster om 40-50% av det personrelaterade behovet Värmeförlusten tillförs vanligen byggnaden

39 Indata energibalandberäkning Värme/Kyla Teknisk data värmepump Teknisk data värmesystem Framlednings- och Returtemperaturer Teknisk data solfångare Arne Elmroth

40 Indata energibalandberäkning Ventilation Aggregat Verkningsgrader Luftomsättningar Drifttider VAV-system Arne Elmroth

41 Indata energibalandberäkning Energinorm Val av redovisning Lokal/Bostad Klimatzon Elvärme Arne Elmroth

42 Svårigheter med energiberäkningar Många samverkande parametrar Boendevanorna inverkar kraftigt, t ex innetemperatur, vädring, varmvattenanvändning, tvättfrekvens Detaljer som påverkar klimatskalet/köldbryggor förändras under resans lopp De U-värden man räknat på kanske inte levereras till byggnaden Utförandet på plats, t ex lufttätheten har man ingen kontroll över (föreskriv täthetsprovning!) Många gissningar och antaganden stora osäkerheter Vilka säkerhetsmarginaler skall vi använda?

43 Viktiga nyckelparametrar: Realistiska U-värden på fönster och glaspartier Rimlig lufttäthet Kvantifierade köldbryggor Korrekt mängdning av ytor Realistisk innetemperatur Realistisk värmetillskott från personer och apparater Soltillskott (g-värden fönster+solskydd)

44 Energiberäkningsprogram

45 Olika nivåer Handberäkningar - Graddagar eller gradtimmar Enklare energiberäkningar på dator - Steady-state beräkningar huvudsakligen månadsvis, per dag eller timme Avancerade energiberäkningar på dator - Dynamiska simuleringar timme för timme eller ännu kortare upplösning Energi 45

46 Beräkningsprogram på marknaden Steady-state TMF Enorm Isover Energi BV2 PHPP Dynamiska VIP-energy IDA Klimat och Energi BSIM2000 EiB Riusska Energi 46

47 Vilka program kan man lita på? Validering För mer avancerade dynamiska program som räknar timme för timme finns valideringsstandard. Vid valideringen jämför man programmet med resultat från mer avancerade program Generellt finns inga direkta krav på energiberäkningsprogram Tänk på: Hur programmet används är mer avgörande än val av program! Energi 47

48 Vilket program ska man välja? Val av energiberäkningsprogram ska vara anpassat till: Uppdragets komplexitet. Krav på inomhusklimat och energi samtidigt Energikrav i BBR Typ av byggnad Tidpunkt i projektet Energi 48

49 VIP Energi Allmänt Energi 49

50 VIP Energi Allmänt Marknadsförs av Strusoft AB Demoversion finns att hämta på Används i enklare till mer avancerade byggnader. Räknar med timvisa värden Validerat Energi 50

51 VIP Energi Fördelar Beprövat och validerat. Räknar med timvisa värden Möjlighet att importera ritningar i CAD-format. Lämpar sig mycket bra vid energiberäkningar mot för att verifiera energikraven enligt BBR Energi 51

52 VIP Energi Nackdelar Det finns ingen koppling mellan inomhusklimat och energi Energi 52

53 VIP Energi Presentation av resultat - Utdata Energi 53

54 VIP-energi Ett exempel Energi 54

55 IDA klimat & energi Allmänt Utvecklad av KTH Installationsteknik och marknadsförs idag av Equa. Förenklad demoversion finns att hämta på Används i byggnader med mer avancerade installationer och byggnadsskal Energi 55

56 IDA klimat & energi Fördelar Beprövat och validerat. Ger möjlighet att simulera fall med kombinerade energiberäkningar och inneklimatsimuleringar. Kan göra beräkningar i hela byggnaden eller bara i utvalda delar Räknar med timvisa värden Kan hantera värmelagring i stomme, simulera fukt etc. Möjlighet att importera ritningar i CAD-format Energi 56

57 IDA klimat & energi Nackdelar Dyrt Kräver stor kunskap för att hantera programmet och generera en korrekt beräkning. Utdata för energiberäkning är inte anpassat till BBR:s kravbild Energi 57

58 IDA klimat & energi Presentation av resultat - Utdata Energi 58

59 IDA klimat & energi Ett exempel Energi 59

60 TMF Energi Allmänt Utvecklad av SP, Sveriges tekniska forskningsinstitut på uppdrag av TMF, Trä & Möbelföretagen. Förenklad demoversion finns att hämta på Lanserades 2009 Används av småhustillverkare för enklare byggnader. Excelbaserat beräkningsprogram Energi 60

61 TMF Energi Fördelar Billigt. Enkelt och snabbt att använda. Uppdateras kontinuerligt Energi 61

62 TMF Energi Nackdelar Bygger ej på en dynamisk modell utan ett steady-state. Finns brister i hur installationssystem hanteras. Kan inte hantera mer avancerade köldbryggor. Kan endast användas för enklare byggnader Energi 62

63 TMF Energi Presentation av resultat - Utdata Energi 63

64 Isover Energi Allmänt Utvecklad av Isover och laserades Bygger på steady-state. Programmet kommer inte att utvecklas vidare på grund av problem i beräkningsstrukturen. Förenklad demoversion finns att hämta på Används av för enklare byggnader. Fokuserar på byggnadsskal men är sämre på att hantera installationssystem Energi 64

65 Felkällor

66 Felkällor Vad kan gå fel i en energiberäkning? Sveby undersökte saken genom en energiberäkningstävling! Förutsättningar: - Flerbostadshus med 117 lägenheter, byggt Givna indata enligt Sveby brukarindata - Normal projekteringsinformation - Ritningar - Givna kompletterande driftdata på komponenter m.m. (temp, verkningsgrad, uteklimat m.m.) Energi 66

67 Felkällor Vad kan gå fel i en energiberäkning? Beräkning och definition av A-temp ett stort problem: Energi 67

68 Felkällor Vad kan gå fel i en energiberäkning? Hur programmet används är mer avgörande än val av program! Energi 68

69 Felkällor Hur stämmer energiberäkningen med uppmätt förbrukning Energi 69

70 Felkällor Vad kan gå fel i en energiberäkning? Några slutsatser från tävlingen: Energi 70

71 Felkällor Vad kan gå fel i en energiberäkning? Några slutsatser från tävlingen: Energi 71

72 Felkällor Vad har tävlingen givit för lärdomar? Tävlingen ger upphov till bl.a. följande resonemang: Det är inte tillräckligt att ha ett avancerat och väl beprövat beräkningsprogram för att få ett trovärdigt beräkningsresultat. Operatören måste också vara väl förtrogen med programmet. Det verkar också som om det behövs bättre kvalitetskontroll vid beräkningar Energi 72

73 Felkällor Forts.. Det finns ett behov av en gemensam och tydlig redovisningsstandard som är tillräckligt omfattande för att täcka in olikheter i programmens in- och utmatningsrutiner. Det behövs betydligt större noggrannhet vid mätning av energianvändning. Ett bra mätsystem borde vara ytterst lönsamt för en fastighetsägare eftersom det då finns en god möjlighet att kontrollera att olika börvärden innehålls Energi 73

74 Felkällor Forts.. Systemgränser för vad som ska ingå i byggnaders energiprestanda behöver ses över, Den nuvarande systemgränsen medför att ett stort antal korrektioner behöver utföras, vilket minskar noggrannheten på uppmätt energiprestanda Energi 74

75 Felkällor Forts.. Systemgränser för vad som ska ingå i byggnaders energiprestanda behöver ses över, Den nuvarande systemgränsen medför att ett stort antal korrektioner behöver utföras, vilket minskar noggrannheten på uppmätt energiprestanda Energi 75

76 Tolkning av utdata

77 Krav på utdata Vad ska framgå av inlämnad energiberäkning? Utförare BBR-version Använda brukarindata Typ av lokal Program och version Resultat av beräkningen gällande: Energianvändning U-värde Installerad eleffekt Säkerhetsmarginal Klimatdata Energi 77

78 Frågor/funderingar/Diskussion Ska tillförd energi genom ved alltid tas med i energideklarationen? Hur kommer de nya energikraven att påverka energiberäkningarna? Hur bedömer man vad som är verksamhet resp fastighet? Hur följer man upp mätningarna? Arne Elmroth

79 Frågor/funderingar/Diskussion Fastighet kontra hushållet/verksamheten Arne Elmroth

80 Frågor/funderingar/Diskussion Fastighet kontra hushållet/verksamheten Arne Elmroth

81 Frågor/funderingar/Diskussion Hur kan man hantera en tveksam energiberäkning? Hur stor säkerhetsmarginal ska man kräva? Hur hanteras fritidshus? Hur hanteras Attefall-hus? När ska man begära in en lufttäthetsprovning? Arne Elmroth

82 Frågor/funderingar/Diskussion Säkerhetsmarginal hur stor ska den vara? Arne Elmroth

83 Tack för oss! Per Petersson Sara Lundin

Boverkets författningssamling

Boverkets författningssamling Boverkets författningssamling Boverkets föreskrifter om ändring i verkets byggregler (2011:6) - föreskrifter och allmänna råd; BFS 2015:3 Utkom från trycket den 24 februari 2015 beslutade den 24 februari

Läs mer

Avsnitt 9. Energihushållning vid byggande

Avsnitt 9. Energihushållning vid byggande Avsnitt 9. Energihushållning vid byggande Innehållsförteckning 9 Energihushållning... 1 9:1 Allmänt... 1 9:11 Tillämpningsområde... 1 9:12 Definitioner... 1 9:2 Bostäder... 4 9:23 Klimatzon III - Åland...

Läs mer

Handbok för energihushållning enligt Boverkets byggregler. utgåva två

Handbok för energihushållning enligt Boverkets byggregler. utgåva två Handbok för energihushållning enligt Boverkets byggregler utgåva två Handbok för energihushållning enligt Boverkets byggregler utgåva 2 Boverket augusti 2012 1 Titel: Handbok för energihushållning enligt

Läs mer

JÄMFÖRELSE AV ENERGIBERÄKNINGSPROGRAM - MED HÄNSYN TILL EU-DIREKTIVET OM BYGGNADERS ENERGIPRESTANDA

JÄMFÖRELSE AV ENERGIBERÄKNINGSPROGRAM - MED HÄNSYN TILL EU-DIREKTIVET OM BYGGNADERS ENERGIPRESTANDA Examensarbete 10 poäng C-nivå JÄMFÖRELSE AV ENERGIBERÄKNINGSPROGRAM - MED HÄNSYN TILL EU-DIREKTIVET OM BYGGNADERS ENERGIPRESTANDA Reg.kod: Oru-Te-EXA096-B105/05 Jonas Jansson och Mikael Wetterstrand Byggingenjörsprogrammet

Läs mer

Isolerguiden Bygg 06

Isolerguiden Bygg 06 Isolerguiden Bygg 06 Isolerguiden Bygg 06 är publicerad av Swedisol, föreningen för tillverkare av högeffektiv mineralullsisolering. Författare är Gunnar Anderlind och Claes-Göran Stadler. Produktion:

Läs mer

Lokala riktlinjer för byggnadens specifika energianvändning vid markanvisning och exploateringsavtal

Lokala riktlinjer för byggnadens specifika energianvändning vid markanvisning och exploateringsavtal Lokala riktlinjer för byggnadens specifika energianvändning vid markanvisning och exploateringsavtal Datum: 2011-05-17 Upprättad av: Sven-Erik Johansson Reviderad version: 2014-05-20 av Lisa Engqvist projektengagemang

Läs mer

Senaste informationen om BBR-krav samt presentation av TMF-programmet. Svein Ruud SP Energiteknik

Senaste informationen om BBR-krav samt presentation av TMF-programmet. Svein Ruud SP Energiteknik Senaste informationen om BBR-krav samt presentation av TMF-programmet Svein Ruud SP Energiteknik Mål med revideringen (BBR16, fr.o.m. 2010-01-01) Målsättning är att de reviderade reglerna ska styra mot

Läs mer

energiförbrukning i nybyggda flerbostadshus hög förbrukning, fyra slående undantag samt ett gott exempel sabo sveriges allmännyttiga bostadsföretag

energiförbrukning i nybyggda flerbostadshus hög förbrukning, fyra slående undantag samt ett gott exempel sabo sveriges allmännyttiga bostadsföretag energiförbrukning i nybyggda flerbostadshus hög förbrukning, fyra slående undantag samt ett gott exempel sabo sveriges allmännyttiga bostadsföretag innehåll sammanfattning 3 definitioner och förkortningar

Läs mer

Fälttest Energideklarationer av flerbostadshus

Fälttest Energideklarationer av flerbostadshus ATON teknikkonsult AB 2006-03-10 1 Fälttest Energideklarationer av flerbostadshus Mars 2006 Lotta Bångens Eje Sandberg Per Wickman ATON Teknikkonsult AB ATON teknikkonsult AB 2006-03-10 2 Innehåll Förord...

Läs mer

Indata för energiberäkningar i kontor och småhus

Indata för energiberäkningar i kontor och småhus Boverket Indata för energiberäkningar i kontor och småhus En sammanställning av brukarrelaterad indata för elanvändning, personvärme och tappvarmvatten Indata för energiberäkningar i kontor och småhus

Läs mer

FEBY Kravspecifikation för Minienergihus

FEBY Kravspecifikation för Minienergihus FEBY Kravspecifikation för Minienergihus Version 2009 Framtagen inom Energimyndighetens program för Passivhus och lågenergihus Juni 2009 Kompletterad oktober 2009 LTH rapport EBD-R--09/26 IVL rapport nr

Läs mer

Kravspecifikation för nollenergihus, passivhus och minienergihus

Kravspecifikation för nollenergihus, passivhus och minienergihus 2012-09-05 specifikation för nollenergihus, passivhus och minienergihus Lokaler FEBY 12 Jan 2012 Justerad 05 sept 2012 LTH rapport EBD-R-12/37 IVL rapport nr B 2027 ATON rapport 1202 1 Förord Passivhus

Läs mer

Skärpta energihushållningskrav

Skärpta energihushållningskrav Rapport 2014:19 REGERINGSUPPDRAG Skärpta energihushållningskrav redovisning av regeringens uppdrag att se över och skärpa energireglerna i Boverkets byggregler Titel: Skärpta energihushållningskrav Rapport:

Läs mer

Brukarindata bostäder

Brukarindata bostäder Brukarindata bostäder Svebyprogrammet Version 1.0 2012-10-10 Sveby Stockholm 2012 Förord Projektet som redovisas i denna rapport är finansierat av SBUF och ingår som ett delprojekt i ett större sammanhang,

Läs mer

Byggnaders energianvändning Ordlista

Byggnaders energianvändning Ordlista Byggnaders energianvändning Ordlista Svebyprogrammet Projektrapport 2009-04-07 Förord I det delprojekt inom Sveby som här redovisas har syftet varit att precisera terminologin kring de metoder för verifiering

Läs mer

Rapport 2011:31. och kostnadskonsekvenser

Rapport 2011:31. och kostnadskonsekvenser Rapport 2011:31 Lägsta möjliga energianvändning i nya byggnader och kostnadskonsekvenser Lägsta möjliga energianvändning i nya byggnader och kostnadskonsekvenser Boverket september 2011 Titel: Lägsta

Läs mer

Byggnads energiprestanda - Använd energi. Beställt av Erik Thornström, Svensk Fjärrvärme

Byggnads energiprestanda - Använd energi. Beställt av Erik Thornström, Svensk Fjärrvärme Byggnads energiprestanda - Använd energi Beställt av Erik Thornström, Svensk Fjärrvärme Åsa Wahlström CIT Energy Management AB Göteborg, november 2014 Innehåll 1 Inledning... 2 2 Syfte och målsättning...

Läs mer

Jämförelse mellan energiregler i de nordiska länderna och Tyskland

Jämförelse mellan energiregler i de nordiska länderna och Tyskland Datum 2012-01-16 Diarienummer 1271-5280/2011 PM I denna PM redovisas en jämförelse mellan aktuella energiregler för nya byggnader i de Nordiska länderna och Tyskland. I Sverige återfinns energireglerna

Läs mer

LÅGENERGIHUS Jämförande mätstudie av fyra flerbostadshus

LÅGENERGIHUS Jämförande mätstudie av fyra flerbostadshus LÅGENERGIHUS Jämförande mätstudie av fyra flerbostadshus LÅGAN Rapport maj 2013 Per Wickman Eje Sandberg www.laganbygg.se 2 Förord Denna studie är genomförd på mätdata som inhämtats under perioden dec

Läs mer

Konsekvensutredning. Revidering av avsnitt 9 Energihushållning i Boverkets byggregler, BBR (BFS 2011:6)

Konsekvensutredning. Revidering av avsnitt 9 Energihushållning i Boverkets byggregler, BBR (BFS 2011:6) Konsekvensutredning Revidering av avsnitt 9 Energihushållning i Boverkets byggregler, BBR (BFS 2011:6) Boverket oktober 2011 Titel: Konsekvensutredning - Revidering av avsnitt 9 Energihushållning i Boverkets

Läs mer

Energi i bebyggelsen tekniska egenskaper och beräkningar. resultat från projektet BETSI

Energi i bebyggelsen tekniska egenskaper och beräkningar. resultat från projektet BETSI Energi i bebyggelsen tekniska egenskaper och beräkningar resultat från projektet BETSI Energi i bebyggelsen tekniska egenskaper och beräkningar resultat från projektet BETSI Boverket december 2010 Titel:

Läs mer

Normalisering av byggnadens energianvändning - sammanfattad version

Normalisering av byggnadens energianvändning - sammanfattad version Normalisering av byggnadens energianvändning - sammanfattad version Svebyprogrammet Projektrapport 2013-12-20 Sveby Stockholm 2013 Förord Detta är en sammanfattad version av rapporten Normalisering av

Läs mer

Miljöklassad byggnad. Manual för ny/projekterad byggnad

Miljöklassad byggnad. Manual för ny/projekterad byggnad Miljöklassad byggnad Manual för ny/projekterad byggnad Utgåva version 2.0 2010 Miljöklassad byggnad Manual för ny/projekterad byggnad Utgåva version 2.0 2010 Intresseföreningen Miljöklassad Byggnads Tekniska

Läs mer

Energibesiktningsmetoder - ett samlingsdokument

Energibesiktningsmetoder - ett samlingsdokument Boverket Energibesiktningsmetoder - ett samlingsdokument Underlagsrapporter för att få en översikt av tillgänliga metoder 2005 för småhus, flerbostadshus och lokaler Boverket Box 534, 371 23 Karlskrona

Läs mer

Normalisering av byggnadens energianvändning

Normalisering av byggnadens energianvändning Normalisering av byggnadens energianvändning Svebyprogrammet Projektrapport 2012-01-30 Normalisering av byggnadens energianvändning 2 1 Inledning Förord Projektet som redovisas i denna rapport är finansierat

Läs mer

Placering av ny ambulansstation. Ny ambulansstation

Placering av ny ambulansstation. Ny ambulansstation Placering av ny ambulansstation Ny ambulansstation 1 (26) ENERGIRAPPORT FÖR BESLUT OM ENERGIHANDLINGSPLAN FÖR FASTIGHETER INOM LANDSTINGET VÄSTMANLAND DAN ANDERSSON ENERGICONTROLLER, FASTIGHET 2 (26)

Läs mer

Energieffektivt byggande i Stavlund, Strängnäs

Energieffektivt byggande i Stavlund, Strängnäs ATONTeknikkonsult AB 2011-01-18 1 Energieffektivt byggande i Stavlund, Strängnäs Förslag till energikrav och uppföljningssystem Eje Sandberg ATON Teknikkonsult AB Jan 2011 ATON Teknikkonsult AB 2011-01-17

Läs mer

VARIATIONER I ENERGIANVÄNDNING OCH INNEMILJÖKVALITET HOS FLERBOSTADSHUS MED OLIKA TEKNISKA LÖSNINGAR. Erfarenheter och rekommendationer

VARIATIONER I ENERGIANVÄNDNING OCH INNEMILJÖKVALITET HOS FLERBOSTADSHUS MED OLIKA TEKNISKA LÖSNINGAR. Erfarenheter och rekommendationer VARIATIONER I ENERGIANVÄNDNING OCH INNEMILJÖKVALITET HOS FLERBOSTADSHUS MED OLIKA TEKNISKA LÖSNINGAR Erfarenheter och rekommendationer Christer Harrysson STUDIES FROM THE SCHOOL OF SCIENCE AND TECHNOLOGY

Läs mer

Att gå från lågenergihus till aktivhus - hur skapar vi nästa generations energieffektiva byggnader i stadsdelen Kongahälla?

Att gå från lågenergihus till aktivhus - hur skapar vi nästa generations energieffektiva byggnader i stadsdelen Kongahälla? SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut Att gå från lågenergihus till aktivhus - hur skapar vi nästa generations energieffektiva byggnader i stadsdelen Kongahälla? Monica Axell, Eva Sikander, Svein Ruud,

Läs mer

Energieffektiva byggnader. Kretsloppsrådets översikt

Energieffektiva byggnader. Kretsloppsrådets översikt Energieffektiva byggnader Kretsloppsrådets översikt Förord Kretsloppsrådet har i Miljöprogram 2010 formulerat övergripande mål för energieffektivisering bland annat högt ställda mål för energieffektiva

Läs mer