Antalet besökare, anställda och användning av befintlig parkering

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Antalet besökare, anställda och användning av befintlig parkering"

Transkript

1 Inledning Parkeringsbehovet för simhallen och kontorshuset samt andra kommersiella lokaler har beräknats, utifrån resvanor respektive Solna stads samt Huddinges och Malmös parkeringsnorm. Eftersom den planerade bebyggelsen kommer att ta delar av den närliggande ishallens parkering i anspråk för byggnation har även ishallens parkeringsbehov utretts. Ishallens parkeringsbehov är baserat på uppgifter från driftansvarig på ishallen. Antalet besökare, anställda och användning av befintlig parkering Följande information har erhållits: Simhallen beräknas ha ett årligt besöksantal på ca besökare och en maxkapacitet på ca 515 besökare vid tävling på helger och 3-4 anställda som arbetar samtidigt 1. Ishallen har träning och matcher som pågår ca 2-4 timmar. Ishallen har som flest besökare vardagar mellan kl och på helgen mellan kl Under vardagar kl då det pågår kvällsträning står ungefär bilar parkerade vid ishallen och under helger vid en match ca bilar kl Kontorshuset beräknas ha ca 2300 anställda fördelat på en yta av ca BTA 3, varav 700 BTA utgör kommersiella lokaler. Lokaler för servicefunktioner till kontorshuset är fördelade på två enheter, varav ca 500 kvm antas vara ett gym och ca 200 kvm antas vara en restaurang med övervägande besökare under lunchen. Antaganden grundar sig på att det saknar underlag eller logistiska möjligheter för handel i byggnaden. Enligt trafikverkets trafikalstringsverktyg beräknas att ca 3 personer arbetar samtidigt i restaurangen. Antalet anställda som arbetar samtidigt i gymmet antas vara 2 personer. Parkeringsbehov Parkeringsbehovet för simhallen har beräknats utifrån resvanor för besökare samt anställda eftersom p-tal för simhall saknas i Solna stads parkeringsnorm. Denna har sedan jämförts med parkeringsbehovet utifrån p-tal i andra handböcker och andra kommuners parkeringsnormer 1 Bo Bergman, representerar byggherre, Solna stad simhall. 2 Stefan Cårebo, driftansvarig ishall, Ulriksdals IP. 3 Bo Wintzell, representerar byggherre, Fabege kontorshus. Sweco Society AB 1 (8)

2 eftersom normen inte endast uttrycker ett behov av parkering utan är också är ett styrmedel för önskad utveckling. Behovet av parkering för kontorshuset och övriga kommersiella lokaler har beräknats med p-tal från Solna stads, Huddinges och Malmös parkeringsnorm. Ishallens parkeringsbehov diskuteras utifrån det underlag som erhållits. Resvanor Resvanor och färdmedelsfördelning för boende i Stockholms län har hämtats från en undersökning som Trafikförvaltningen i Stockholms läns landsting har genomfört 4. Informationen om besöksförhållande mellan vardag och helg samt dygnsvariationen och resvanor till simhall har hämtats från en utredning som Sweco genomfört för Täby Simhall 5 och som anses motsvara det besöksmönster som simhallen förväntas få. Det har även förutsatts att en genomsnittlig badtid under en helg är ca 3 timmar med hänsyn till familjebad. Vilket är samma antagande som gjorts för Täby Simhall. Semester och helgdagar har också en inverkan på antalet besökande, därför har antalet besökare fördelats på 48 veckor för att få ett mer jämförbart genomsnitt av en normal vecka. Antalet besökare till Solna simhall har uppskattats utifrån kapaciteten på simhallen. Följande förhållanden har använts: - Ca 2 gånger fler besökare, besöker simhallen under en helgdag jämfört med en vardag. - Ca 15% av det totala antalet besökande under en vardag besöker simhallen under dess topptimme. - Ca 25% av det totala antalet besökande under en vardag besöker simhallen under dess två topptimmar. - Ca 20% av det totala antalet besökande under en helgdag besöker simhallen under dess topptimme. - knappt 50% av det totala antalet besökande under en helgdag besöker simhallen under dess tre topptimmar. Detta innebär för simhallen i Solna att: - Ca 355 besökare under en vanlig vardag, varav som mest ca 50 personer anländer samtidigt till simhallen, men att det som mest befinner sig ca 90 personer i simhallen samtidigt (2 timmarsbad) - Ca 725 besökare under en vanlig helgdag, som mest befinner sig ca 340 personer i simhallen samtidigt (3 timmarsbad). 4 Resvanor i Stockholms län 2015, Trafikförvaltningen i Stockholms läns landsting, Rapport v Särskild utredning för bil- och cykelparkering vid Täby simhall, Sweco, (8)

3 Simhallen är en lokal målpunkt och färdmedelsfördelningen för resor till simhallen har således baserats på vad boende i Solna har svarat att de använt för färdmedel för fritidsresor respektive arbetsresor. Detsamma gäller för övriga kommersiella lokaler i byggnaden. Följande färdmedelsfördelning har använts för att uppskatta antalet som går, cyklar, åker kollektivtrafik respektive bil till simhallen. Boende till fots cykel Kollektivtrafik bil Annat arbetsresa Solna 20% 16% 52% 20% 2% fritidsresor Solna 24% 8% 27% 37% 4% Tabell 1. Resvanor fördelat på färdmedel och resa. Källa: Trafikförvaltningen Beroende på vilken verksamhet som det handlar om finns olika parkeringsbehov vid olika tillfällen under dagen. Dimensionerande för parkeringsbehovet för anställda på simhallen är antalet vardagsresor under ett dygn, eftersom det är övervägande endast anställda som kommer på morgonen och sedan åker på kvällen. I simhallen arbetar även lika många under helgen. Andelarna ovan ger följande färdmedelsfördelning: Vardag resor per dygn till fots cykel kollektivtrafik bilresande Simhall (anställda) Simhall (besökare) Vardag resor under maxtimme till fots cykel kollektivtrafik bilresande Simhall (besökare) För besökare till simhallen har också maxtimmen för en genomsnittlig badtid på 2 timmar under en vardag respektive 3 timmar under helgdag beräknats för att få fram hur många besökare som troligtvis samtidigt besöker simhallen och på så sätt fått fram ett parkeringsbehov. Vardag resor under 2 maxtimmar Helgdag resor under 3 maxtimmar till fots cykel kollektivtrafik bilresande Simhall (besökare) till fots cykel kollektivtrafik bilresande Simhall (besökare) (8)

4 Parkeringsbehovet för de bilresande beräknas utifrån vilken beläggningsgrad som kan förväntas i bilen. Under helgen förväntas beläggningsgraden vara högre för resande till simhallen jämfört med under en vardag, då fler barnfamiljer tros besöka anläggningen. Följande beläggningsgrad har antagits: beläggning Simhall (anställda) 1,1 Simhall (besökare) vardag 1,5 helg 2,3 Utgångspunkten är att ca 10% av de som reser med bil antas vara passagerare och blir skjutsade. Boende i Täby åker generellt mer bil till än boende i Solna. I Täby åker ca 63% bil till sina fritidsaktiviteter enligt den resvaneundersökning som genomförts (jämfört med ca 37% i Solna) och till simhallen i Täby åkte ca 69% med bil under helgen enligt utredningen om Täby simhall. Således gör Täbyborna ca 6% fler bilresor till simhallen jämfört med andra fritidsaktiviteter. Med hänsyn till att boende i Solna generellt åker mindre bil kan antalet bilresande justeras upp med ca 3,5% för besökare under helgen för att ta höjd för en högre andel bilresande till simhallen jämfört med andra fritidsaktiviteter. Det ger följande behov av parkeringsplatser: Bilparkering Cykelparkering Simhall (parkering för anställda vardag/helg) 1 1 Simhall (besökare vardag, 1h) 11 4 Simhall (besökare vardag, 2 timmar) 20 7 Simhall (besökare - helg) Parkeringsnorm I Solna stads parkeringsnorm har parkeringstal för bil och cykel hämtats för användningen kontorshus 6 baserat på ytan. Parkeringstalet anger inklusive besöksparkering. För att kunna särredovisa besöksparkering för kontorshuset har Malmö stads parkeringsnorm används. I Malmö antas 1-2 parkeringsplatser/1000 BTA vara för besökare. Detta ger sammantaget ett modifierat parkeringstal för bilparkering om 10 bpl/1000 BTA för anställda. För cykelparkering innebär det ett modifierat parkeringstal på 8-16 cpl/1000 BTA för anställda. I Solna stads parkeringsnorm anges även parkeringstal för bil och cykel för restauranger baserat på yta. Dessa är särredovisade för anställda respektive besökare. 6 Parkeringsnorm för Solna, rev. oktober (8)

5 För parkering vid gym och simhall saknas parkeringstal. Istället har parkeringslexikonets 7 definition motionscentrum använts som beräknar 0,4 bpl/anställd och 0,1 bpl/max utövare samtidigt och för cykelparkering har Huddinge kommuns parkeringstal 8 om 0,4 cpl per besökare till simhall/idrottsanläggning använts. Flest antalet besökare förutsätts även vara under helgen för cyklister. Det ger följande antal parkeringsplatser: Baserat på BTA: Kontor (anställda) Kontor (besök) Restaurang (anställda) Restaurang (besökare) BTA bpl/1000 BTA cpl/1000 BTA bpl cpl Baserat på besökare eller anställd: Anställd Besökare bpl/anställd bpl/besökare cpl/anställd cpl/besökare bpl cpl Simhall (anställd) 3-4 0,4-2 - Simhall (besökare) 355 0,1* 0, Gym (anställd) 2 0,4 1 - Gym (besökare) 122 0,1* 0, * Avser max utövare samtidigt. För anställda på gym saknas en rekommendation om cykelparkering, men en plats bör tillgodoses. Diskussion och sammanställning av parkeringsbehov Det behov som redovisas för cykelparkering baserat på resvanor respektive parkeringstal är det ett relativt stort spann redovisat. Intervjuer med anställda på Vattenfall 9 i närheten av planområdet visar på att ca 20% av de anställda cyklar till arbetet under sommarhalvåret. Detta innebär ett behov av ca 460 cykelparkeringsplatser för kontorshuset. Då både Solna Stad och Fabege har en ambition om att resor med kollektivtrafik, cykel och gång ska vara hög har en sammanvägning av de kriterierna och det behov som resvanor och 7 Henriksson, C-H. (1990) Parkeringslexikon: En handbok för arkitekter ingenjörer och planerare. 8 Parkeringsprogram för Huddinge kommun. Antagen av kommunfullmäktige den 14 mars Cykelplan för Solna stad. Antagen av kommunfullmäktige maj (8)

6 parkeringsnormerna visat på landat i följande förslag gällande antalet rekommenderade parkeringsplatser. Cykelparkering (antal) Bilparkering (antal) Simhall (anställda) 2 1 Simhall (besök) Kontor (anställda) * Kontor (besök) 55 55** Restaurang (anställda) 2 2* Restaurang (besök) 4 4 Gym (anställda) 1 1* Gym (besök) *Tillgodoses genom parkeringsköp i Arenastaden **Tillgodoses till viss del genom parkeringsköp i Arenastaden, se nedan. En stor del av kontorshusets bilparkering tillgodoses genom parkeringsköp i Arenastaden, men en del besöksparkering bör finnas i anslutning till kontorshuset för besök omkring 1h. Ca 50% av besöken antas vara en timme. Det gäller även besöksparkering till eventuell restaurang och gym som ofta har besök kring en 1h. Utöver det bör ca 5% av bilparkeringsplatserna avsättas till människor med funktionsnedsättning 10. Det finns inget lagstadgat krav på antalet parkeringar utan 5% är ett riktvärde och ska ses som ett komplement till Boverkets byggregler (BFS 2011:6), däremot ska en handikapparkering tillgodoses inom 25 meter från entrén enligt samma regler. För planerad bebyggelse innebär 5% ca 23 parkeringsplatser för kontoret och ca 3 parkeringsplatser för simhallen. På gatan intill entréerna planeras 4 handikapparkeringar för simhallen och kontorshuset. Två av dessa uppfyller kravet inom 25 meter för respektive verksamhet (de andra två ligger inom 50 meter från entrén). Ytterligare 4 platser kan vid behov tillgodoses på parkeringsytan mitt emot respektive entré (till vilka det är ca 25 meter). Fler platser inom 25 meter kan även tillgodoses på gatan vid behov. Ytterligare gatuparkering innebär dock förändringar i sektionen. Det är viktigt att tillräckligt många handikapplatser för simhallen och kontorshuset tillgodoses, men alla funktionsnedsättningar innebär inte rörelsehinder varför samtliga handikapparkeringar inte nödvändigtvis behöver vara inom 25 meter. Besökare till simhallen med rörelsehinder anländer också i grupp eller med färdtjänst. Plats för angöring med ex. van-bil med utfällbar ramp finns i anslutning till entrén på gatan norr om planerad bebyggelse. Handikapplatserna tros även kunna samutnyttjas då kontorshuset besök i högre utsträckning sker under vardag medan simhallen har fler besökare under helgen. För kontorshuset finns också större möjlighet att undersöka behovet av handikapparkering bland sina anställda och anpassa antalet därefter. Ytterligare platser kan tillgodoses på ytan öster om simhallen och kontorshuset vid behov. 10 Svensson, E. (2015) Bygg ikapp: För ökad tillgänglighet och användbarhet för personer med funktionsnedsättning. 6:e utg. 6 (8)

7 I anslutning till simhallens planerade parkering finns ishallens parkeringsplats. Det redovisade resmönstret för ishallen visar på att det sammanfaller ungefär tidsmässigt med det behov som simhallen har. Träning sker på vardags eftermiddagar och tävling respektive match på helgen. Det gör möjligheten till samutnyttjande låg, men då tävlingar och matcher ej sammanfaller finns denna möjlighet. Utifrån hur behov av bilparkering idag beskrivs, dras slutsatsen om att parkering i anslutning till ishallen är mest nödvändig vid träning dels pga. utrustning och dels ett antagande om större utnyttjande av isen. Detta skulle motsvara i genomsnitt ca 55 bilplatser (baserat på angivna platser under träning). Om ca 10% antas skjutsas innebär det ett behov om ca 50 parkeringsplatser för ishallen. Parkeringsbehovet redovisas fördelat på de olika tillgängliga ytorna: Cykelparkering Bilparkering Handikapparkering* Parkering i gatumiljö 200 (vid behov anläggs parkering på ytan öster om byggnaden) 4 4 Parkering på yta öster om byggnad Parkering på yta nordost om byggnad (ishallens parkering) Se ovan 90 ytterligare platser kan anläggas vid behov, ca 4 platser inom 25 meter för resp. verksamhet till entré, totalt 8 platser. Ingen uppgift 50 Ingen uppgift Parkering i kontorshus Parkering i Arenastaden ytterligare platser kan anläggas vid behov * Observera att antalet handikapplatser ej är utöver det som anges för bilparkering, utan ingår. Utrymmet på ytan öster om byggnaden har kontrollerats, det får totalt plats med 141 parkeringsplatser (inkl. 2 handikapparkeringar). Det finns således yta att omvandla fler parkeringar till handikapparkering som är större än vanliga parkeringar och samtidigt tillgodose parkeringsbehovet. Kommentarer Det kommer att finnas situationer då efterfrågan på bilparkering kommer att vara högre än det dimensionerade vardags eller helgbehovet. Exempelvis vid tävlingar i simhallen, matcher i ishallen eller vid större arrangemang i kontorshuset kan efterfrågan öka. Det handlar då också i större utsträckning om publik till sim- och ishall. Såtillvida dessa händelser inte sker samtidigt 7 (8)

8 finns en del kapacitet i anslutning till planområdet. Med hänsyn till att detta behov uppstår mer sällan och sker under ett par timmar är det inte rimligt att parkeringen intill den planerade bebyggelsen ska dimensioneras med dessa situationer i åtanke. Besökarna är fria att söka parkering i exempelvis en parkeringsanläggning i Arenastaden eller ställa sig på gatan i omgivande stadsdelar. Det kommer troligtvis att behövas fler parkeringsplatser för cykel med väderskydd då en del av dessa platser förväntas användas till barnvagnsparkering. Då antalet resor till kontoret är som störst på vardagen och antalet resor till simhallen på helgen finns en potential till samutnyttjande av cykelparkeringar. Med hänsyn till närhet till kollektivtrafik, samt regionala och huvudcykelstråk kan det finnas förutsättningar för att sänka parkeringstalet för bilparkering för anställda. Det ställer dock krav på att arbetsgivaren underlättar för de anställda att åka kollektivt eller cykla till arbetsplatsen. För att inte personer till kontoret ska nyttja parkeringsplatsen till simhallen krävs ett system där registrering krävs i simhallen/ishallen för att få använda avsedda parkeringsplatser. All handikapparkering går inte att tillgodose inom 25 meter till entréer, men alla med funktionsnedsättningar är inte rörelsehindrade varför ytterligare parkering kan tillgodoses på ytan öster om planerad byggnad. Totalt kan 141 bilplatser (inkl. 2 stycken handikapparkeringar) kan tillgodoses på ytan öster om planerad byggnad. 8 (8)

Trafikutredning Kv Idrottsplatsen

Trafikutredning Kv Idrottsplatsen PM UPPDRAG Trafikutr. kv Idrottsplatsen UPPDRAGSNUMMER 12600448 UPPDRAGSLEDARE Fredrik Karlsson UPPRÄTTAD AV Fredrik Karlsson DATUM 2018-06-05 VERSION 5 Trafikutredning Kv Idrottsplatsen Inledning Solna

Läs mer

Parkeringsnorm för Lomma kommun

Parkeringsnorm för Lomma kommun Bilaga 1. Parkeringsnorm för Sammanfattning Parkeringsnormerna i detta dokument är vägledande och anger minimikrav för vilken parkeringsnorm som ska användas för bland annat boende och arbetsplatser i.

Läs mer

STRÖMSTADS KOMMUN KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN. Parkeringsnorm. Antaget av Kommunfullmäktige 2011-02-17, 93

STRÖMSTADS KOMMUN KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN. Parkeringsnorm. Antaget av Kommunfullmäktige 2011-02-17, 93 STRÖMSTADS KOMMUN KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN Parkeringsnorm Antaget av Kommunfullmäktige 2011-02-17, 93 Parkeringsnorm vid bygglovsprövning i Strömstads kommun Godkänd av kommunstyrelsen 2011-02-02 Antagen

Läs mer

ZON A ZON B ZON C BESÖKANDE

ZON A ZON B ZON C BESÖKANDE Bilaga 1 Parkeringstal Parkeringstal för cykel Flerbostadshus Tabell 1. Antal cykelparkeringar per lägenhet BESÖKANDE Generellt 2 2 2 + 0,5 besöksplatser/lägenhet Liten (< 45 kvm) 1,5 1,5 1,5 + 0,5 besöksplatser/lägenhet

Läs mer

Våga vilja växa! Trafik och parkeringsutredning för del av centrum i Herrljunga. Utredning inom: Enheten för Gata & Park, sektionen Trafik

Våga vilja växa! Trafik och parkeringsutredning för del av centrum i Herrljunga. Utredning inom: Enheten för Gata & Park, sektionen Trafik DIARIENUMMER: FASTSTÄLLD: VERSION: 0.9 SENAST REVIDERAD: 2015-12-04 GILTIG TILL: DOKUMENTANSVAR: Tills vidare Gata & Park Trafik och parkeringsutredning för del av centrum i Herrljunga Utredning inom:

Läs mer

Mobilitets- och parkeringsutredning för detaljplan för bostäder och verksamheter vid Gitarrgatan, inom stadsdelen Rud i Göteborg.

Mobilitets- och parkeringsutredning för detaljplan för bostäder och verksamheter vid Gitarrgatan, inom stadsdelen Rud i Göteborg. Mobilitets- och parkeringsutredning för detaljplan för bostäder och verksamheter vid Gitarrgatan, inom stadsdelen Rud i Göteborg. 180710 Göteborgs Stad Sammanfattning Planområdet ligger inom zon A för

Läs mer

Parkeringsutredning Utsäljeskolan

Parkeringsutredning Utsäljeskolan Parkeringsutredning Utsäljeskolan HANDLÄGGARE Tora Landgren och Anders Falk Tora.landgren@huddinge.se anders.falk@huddinge.se DATUM 2015 10 16 2 (6) Bakgrund Beskrivning av nuläget Utsäljeskolan ligger

Läs mer

Bilaga 2 Bakgrund till parkeringstalen

Bilaga 2 Bakgrund till parkeringstalen Bilaga 2 Bakgrund till parkeringstalen Att beräkna parkeringstal för bil handlar om att försöka finna en balans mellan tillräckligt antal parkeringsplatser vid nyetablering eller förändrad markanvändning,

Läs mer

Parkeringsnorm för Örebro kommun Antagen av Programnämnd samhällsbyggnad 2010-12-01

Parkeringsnorm för Örebro kommun Antagen av Programnämnd samhällsbyggnad 2010-12-01 Parkeringsnorm för Örebro kommun Antagen av Programnämnd samhällsbyggnad 2010-12-01 Bilparkering Parkering vid bostad Vid beräkning av parkering vid bostäder finns två alternativ. Är antal och typ av lägenheter

Läs mer

Myrsjö trafikutredning

Myrsjö trafikutredning Nacka Kommun Stockholm 2018-05-09 Datum 2018-05-09 Uppdragsnummer 1320031249 Utgåva/Status Version 1.0 Cecilia Friis Cecilia Friis Sandra Sasu Uppdragsledare Handläggare Granskare Ramböll Sverige AB Dragarbrunnsgatan

Läs mer

Teknik-och samhällsbyggnadsnämnden. Jessica Dahl, planeringschef

Teknik-och samhällsbyggnadsnämnden. Jessica Dahl, planeringschef Teknik-och samhällsbyggnadsnämnden Jessica Dahl, planeringschef Anna Sara Bergkvist, översiktsplanerare Vid frågor kontakta samhallsbyggnad@nybro.se eller tfn växel 0481-45 000 2 Dokumentet omfattar parkeringsnorm

Läs mer

Barkarby Sjukhus angöring

Barkarby Sjukhus angöring 3 Barkarby Sjukhus angöring I anslutning till byggplaner för Barkarby Sjukhus utreds vilket angörings- respektive parkeringsbehov som finns för verksamheten, både gällande bil och cykel. Järfällas parkeringsnorm

Läs mer

Parkeringsnorm för Solna - Revidering oktober 2014

Parkeringsnorm för Solna - Revidering oktober 2014 2014-10-08 Rev 2014-10-07 SID 1 (13) SBN2014:142 Parkeringsnorm för Solna - Revidering oktober 2014 Bakgrund Behovet av ny parkeringsnorm Den nuvarande parkeringsnormen, som ligger till grund för beräkning

Läs mer

Följande PM syftar till att prognosticera det framtida parkeringsbehovet i Nacka Strand efter att föreslagna förändringar genomförts.

Följande PM syftar till att prognosticera det framtida parkeringsbehovet i Nacka Strand efter att föreslagna förändringar genomförts. 24, rev 2013-07-04 Nacka Strand framtida parkeringsbehov Följande PM syftar till att prognosticera det framtida parkeringsbehovet i Nacka Strand efter att föreslagna förändringar genomförts. Föreslagna

Läs mer

RIKTLINJER. Datum Ludvika kommuns flexibla parkeringsnorm. Dokumenttyp Riktlinjer Publicering

RIKTLINJER. Datum Ludvika kommuns flexibla parkeringsnorm. Dokumenttyp Riktlinjer Publicering Samhällsbyggnadsnämnden RIKTLINJER 1(8) Parkeringsnorm Ludvika kommuns flexibla parkeringsnorm Dokumentnamn Parkeringsnorm för Ludvika kommun Dokumentägare Dokumentansvarig Samhällsbyggnadsförvaltningen

Läs mer

REKOMMENDERADE PARKERINGSTAL I NACKA KOMMUN

REKOMMENDERADE PARKERINGSTAL I NACKA KOMMUN REKOMMENDERADE PARKERINGSTAL I NACKA KOMMUN Nacka / 2015-01-16 Innehållsförteckning 1 Parkeringspolicy för Nacka.3 2 Rekommendation av Parkeringstal vid ny- och ombyggnad i Nacka.4 3 Vem beslutar vad om

Läs mer

S t a f f a n s t o r p s k o m m u n

S t a f f a n s t o r p s k o m m u n PARKERINGSNORM - f ö r c y k e l o c h b i l S t a f f a n s t o r p s k o m m u n Februari 2016 Antagen av Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden 2016-03-02 Konsult Beställare Isbergs gata 15 205 19 MALMÖ

Läs mer

Parkeringsnorm för Laholms kommun

Parkeringsnorm för Laholms kommun Parkeringsnorm för Laholms kommun Januari 2016 Parkeringsnorm för Laholms kommun Upprättad i samarbete mellan planeringskontoret och samhällsbyggnadskontoret med utgångspunkt från omvärldsanalys och metod

Läs mer

Rekommendation av parkeringstal vid ny- och ombyggnad i Nacka kommun

Rekommendation av parkeringstal vid ny- och ombyggnad i Nacka kommun Bilaga Rekommendation av parkeringstal vid ny- och ombyggnad i Nacka kommun Parkeringstalen är riktvärden för minsta antal erforderliga parkeringsplatser för respektive verksamhet och läge vid ny- och

Läs mer

Mobilitetsnorm för Sundbybergs stad

Mobilitetsnorm för Sundbybergs stad Förslag till Mobilitetsnorm för Sundbybergs stad Parkeringstal för cykel och bil Remissversion 2017-05-05 Titel: Mobilitetsnorm för Sundbybergs stad Kontaktpersoner: Jessica Elmgren och Kathrin Nordlöf

Läs mer

ANGEREDS CENTRUM PARKERINGSBEHOV

ANGEREDS CENTRUM PARKERINGSBEHOV ANGEREDS CENTRUM PARKERINGSBEHOV Stadsbyggnadskontoret Göteborg Viproj AB april 2010 rev juni 2010 1 Uppdraget Stadsbyggnadskontoret genom Johan Henriksson har givit Viproj AB i uppdrag att bedöma erforderligt

Läs mer

TRAFIKUTREDNING SÄTOFTA CAMPUS

TRAFIKUTREDNING SÄTOFTA CAMPUS PM TRAFIKUTREDNING SÄTOFTA CAMPUS 2016-06-07 1 BAKGRUND I Sätofta, Höör, planeras för en ny förskola intill befintliga Sätoftaskolan. Förskolan kommer bestå av 8 avdelningar med 20 barn i varje avdelning

Läs mer

FORUMGALLERIAN UPPSALA - PARKERINGSUTREDNING

FORUMGALLERIAN UPPSALA - PARKERINGSUTREDNING RAPPORT FORUMGALLERIAN UPPSALA - PARKERINGSUTREDNING 2017-04-27 Uppsala kommun, plan- och byggnadsnämnden. Dnr PBN 2015-002007, 2017-04-27 UPPDRAG 277376, Forumgallerian Uppsala - Parkeringsutredning Titel

Läs mer

Parkeringsstrategi för norra Tyresö centrum

Parkeringsstrategi för norra Tyresö centrum Parkeringsstrategi för norra Tyresö centrum Rapport Norra Tyresö Centrum 2014-05-12 Version 1,0 RAPPORT 2 (12) Datum Författare Version Ändring 2014-05-12 Karl/Hedda 1,0 RAPPORT 3 (12) Innehåll 1 Bakgrund...4

Läs mer

PM Parkeringsutredning för centrala Gustavsberg

PM Parkeringsutredning för centrala Gustavsberg 1 (11) PM Parkeringsutredning för centrala Gustavsberg Bakgrund och Syfte Denna parkeringsutredning är genomförd på uppdrag av Värmdö kommun och syftar till att klargöra parkeringsbehovet kring Gustavsbergs

Läs mer

Nacka Strand Parkeringsutredning, förslagshandling

Nacka Strand Parkeringsutredning, förslagshandling CEREP SWEDEN D AB Nacka Strand Parkeringsutredning, förslagshandling UPPDRAGSNUMMER 7001082 PARKERINGSUTREDNING FÖRSLAGSHANDLING SWECO TRANSPORTSYSTEM AB JOAKIM AX Sweco Gjörwellsgatan 22 Box 340 44 SE

Läs mer

STRUCTOR MARK STOCKHOLM AB, SOLNAVÄGEN 4, STOCKHOLM, TEL , ORG. NR

STRUCTOR MARK STOCKHOLM AB, SOLNAVÄGEN 4, STOCKHOLM, TEL , ORG. NR STRUCTOR MARK STOCKHOLM AB, SOLNAVÄGEN 4, 113 65 STOCKHOLM, TEL. 08-545 556 30, ORG. NR. 55 66 24-68 55 P M T r a f i k P a r k e r i n g s u t r e d n i n g H y t t a n 1 2 & 1 6 201 8-0 5-24 STRUCTOR.SE

Läs mer

Parkeringsutredning Forsåker, Östra delen Avseende parkering för bil och cykel, detaljplan 1

Parkeringsutredning Forsåker, Östra delen Avseende parkering för bil och cykel, detaljplan 1 1 PM 2017:07 Författare: Caroline Mattsson Axel Persson 2017-04-07 Parkeringsutredning Forsåker, Östra delen Avseende parkering för bil och cykel, detaljplan 1 MölnDala Fastighets AB driver för närvarande

Läs mer

Parkeringsnorm Landskrona stad Maj 2016

Parkeringsnorm Landskrona stad Maj 2016 Parkeringsnorm Landskrona stad Maj 2016 Titel: Parkeringsnorm Landskrona stad Datum: 2016-05-30 Beställare: Birthe Bunke, Landskrona stad Konsult: Karin Caesar, Tyréns (uppdragsnummer: 263 083) PARKERINGSNORM

Läs mer

Parkeringsnorm för Gustavsbergsprojektet

Parkeringsnorm för Gustavsbergsprojektet Parkeringsnorm för Gustavsbergsprojektet 1. Inledning Värmdö är en kommun som utvecklas och växer snabbt. I Gustavsbergsprojektet planeras just nu för cirka 4000 nya bostäder. Ambitionen i Gustavsberg

Läs mer

Parkeringsutredning Lomma

Parkeringsutredning Lomma Parkeringsutredning Lomma Slättäng 2012-05-30 Malmö 2012-05-30 Vectura Consulting AB Box 242, 201 22 Malmö Växel: 0771-159 159 Projektansvarig Jenny Hällstorp, 010-484 62 40 Kontaktpersoner Kristofer Lilja,

Läs mer

Antal cykelplatser per 1000 m 2 BTA om ej annat anges

Antal cykelplatser per 1000 m 2 BTA om ej annat anges PARKERINGSTAL FÖR CYKEL BOSTÄDER Verksamhet Antal cykelplatser per 1000 m 2 BTA om ej annat anges Flerbostadshus 20 25 1,8 2,3/bostad Särskilda boendeformer Äldreboende 5 10 cpl/1000 kvm BTA 0,3 cpl/boende

Läs mer

Kv. Rosen. Trafik. Utredare. Iterio AB Östgötagatan 12 116 25 Stockholm 08 410 363 00 info@iterio.se www.iterio.se. Therese Nyman Linda Lundberg

Kv. Rosen. Trafik. Utredare. Iterio AB Östgötagatan 12 116 25 Stockholm 08 410 363 00 info@iterio.se www.iterio.se. Therese Nyman Linda Lundberg Kv. Rosen Trafik Utredare Therese Nyman Linda Lundberg STOCKHOLM 2015-01-23 Bakgrund befintliga vägrum Kvarteret Rosen angränsas av St. Göransgatan och Liljegatan. St. Göransgatan har en karaktär av en

Läs mer

Kvarteret Vatthagen Trafik-PM

Kvarteret Vatthagen Trafik-PM Kvarteret Vatthagen Trafik-PM Bildkälla: Kontur Arkitekter Utredare Therese Nyman Pär Båge STOCKHOLM 2014-11-14 Förutsättningar Vatthagen 1:103 ligger cirka 150 meter öster om Glädjens trafikplats vid

Läs mer

DETALJPLAN FÖR STANSTORP 1:177 M.FL TRAFIKPM

DETALJPLAN FÖR STANSTORP 1:177 M.FL TRAFIKPM UPPDRAGSNUMMER 12600906 DETALJPLAN FÖR STANSTORP 1:177 M.FL - TRAFIK SWECO SOCIETY MATILDA DAHLQVIST DAVID EDMAN 2 (14) Innehållsförteckning 1 Förutsättningar 4 2 Parkering 5 2.1 Parkeringsberäkning 5

Läs mer

PARKERINGSUTREDNING Torbjörnstorg, Uppsala

PARKERINGSUTREDNING Torbjörnstorg, Uppsala PARKERINGSUTREDNING Torbjörnstorg, Uppsala 2017-08-02 Rosendal Fastigheter Lydia Karlefors lydia@rosendaluppsala.se 076-148 56 00 Uppsala kommun, plan- och byggnadsnämnden. Dnr PBN 2017-002462, 2017-08-07

Läs mer

Parkeringsnorm för Älmhult centrum 2011-09-13. Uppdragsnr: 10149398 1 (12) Uppdragsansvarig: Bo Lindelöf

Parkeringsnorm för Älmhult centrum 2011-09-13. Uppdragsnr: 10149398 1 (12) Uppdragsansvarig: Bo Lindelöf Uppdragsnr: 10149398 1 (12) Parkeringsnorm för Älmhult centrum 2011-09-13 Uppdragsansvarig: Bo Lindelöf WSP Samhällsbyggnad Box 13033 402 51 Göteborg Besök: Rullagergatan 4 Tel: +46 31 727 25 00 Fax: +46

Läs mer

PARKERINGSNORM FÖR ULRICEHAMNS TÄTORT

PARKERINGSNORM FÖR ULRICEHAMNS TÄTORT Strategi Program Plan Policy Riktlinjer Regler >> Styrdokument PARKERINGSNORM FÖR ULRICEHAMNS TÄTORT ANTAGET AV: KOMMUNSTYRELSEN DATUM: 2015-10-08, 253 ANSVAR UPPFÖLJNING: SEKTORCHEF MSB GÄLLER TILL OCH

Läs mer

PM Fo rslag till nya parkeringstal fo r Barkarbystaden III

PM Fo rslag till nya parkeringstal fo r Barkarbystaden III 2016-08-17 1 (6) PM Fo rslag till nya parkeringstal fo r Barkarbystaden III Bakgrund År 2011 godkände kommunfullmäktige i Järfälla kommun dokumentet Parkeringsnorm för Järfälla kommun. Dokumentet ska syfta

Läs mer

Parkeringsnorm. Dokumentnamn Dokumenttyp Fastställd/upprättad Beslutsinstans. Dokumentansvarig/processägare Version Senast reviderad Giltig till

Parkeringsnorm. Dokumentnamn Dokumenttyp Fastställd/upprättad Beslutsinstans. Dokumentansvarig/processägare Version Senast reviderad Giltig till Parkeringsnorm Dokumentnamn Dokumenttyp Fastställd/upprättad Beslutsinstans Parkeringsnorm för Piteå kommun Riktlinjer 2018-02-19, 10 Kommunstyrelsen Dokumentansvarig/processägare Version Senast reviderad

Läs mer

SJÖBO VÄST - WESTRA PARKERINGSUTREDNING DETALJPLAN

SJÖBO VÄST - WESTRA PARKERINGSUTREDNING DETALJPLAN SJÖBO VÄST - WESTRA PARKERINGSUTREDNING DETALJPLAN 2018-01-30 2019-01-31 REV A SJÖBO VÄST - WESTRA STATUS: PUBLICERAD SID 1/6 PARKERINGSUTREDNING DETALJPLAN REVIDERAD: 190131 SIGN: TLA 1 INLEDNING Denna

Läs mer

TRAFIKUTREDNING FÖR VILLANSKOLAN/NYHEMSSKOLAN,

TRAFIKUTREDNING FÖR VILLANSKOLAN/NYHEMSSKOLAN, TRAFIKUTREDNING FÖR VILLANSKOLAN/NYHEMSSKOLAN, ÄNGELHOLM 2012-11-20 Trafik- och Samhällsplanering Helsingborg TRAFIKUTREDNING FÖR VILLANSKOLAN/NYHEMSSKOLAN, ÄNGELHOLM Bakgrund och syfte Planering pågår

Läs mer

Trafikutredning DP FALKEN 4

Trafikutredning DP FALKEN 4 KALMAR KOMMUN Trafikutredning DP FALKEN 4 2017-02-23 RAMBÖLL MALMÖ Trafikutredning DP FALKEN 4 Datum 2017-02-23 Uppdragsnummer 1320023916 Utgåva/Status 1.0 Slutversion André Kingstedt, uppdragsledare Frida

Läs mer

PARKERINGSUTREDNING ARANÄS STADSDEL

PARKERINGSUTREDNING ARANÄS STADSDEL PARKERINGSUTREDNING ARANÄS STADSDEL 2013-06-05 Titel: Parkeringsutredning Aranäs stadsdel Utgivningsdatum: 2013-06-05 Utgivare: Kungsbacka kommun Kontaktperson: Camilla Graad Konsult: Ramböll Sverige AB

Läs mer

Kv Repslagaren: Parkeringsutredning

Kv Repslagaren: Parkeringsutredning Handläggare Shahriar Gorjifar Tel 010 505 99 68 Mobil 070 172 69 23 E-post shahriar.gorjifar@afconsult.com Datum 2018-07-04 Projekt-ID 749454 Kund FABO Kv Repslagaren: Parkeringsutredning ÅF Infrastructure

Läs mer

Parkeringsnorm för Eskilstuna

Parkeringsnorm för Eskilstuna Stadsbyggnadsnämnden 2013-10-24 1 (9) Stadsbyggnadsförvaltningen Trafikavdelningen SBN/2013:373 Mats Hällnäs 016-710 11 78 Stadsbyggnadsnämnden Parkeringsnorm för Eskilstuna Inledning Enligt Översiktsplan

Läs mer

Parkeringsutredning Detaljplan för Strandbaden 3 m fl

Parkeringsutredning Detaljplan för Strandbaden 3 m fl Beställare: Falkenbergs kommun Box 293 31123 Falkenberg Beställarens representant: Johan Risholm Konsult: Uppdragsledare Norconsult AB Box 8774 402 76 Göteborg Gunnar Håkansson Uppdragsnr: 101 02 38 Filnamn

Läs mer

Parkeringsutredning Hotell IKSU Stadsliden 6:6, 6:

Parkeringsutredning Hotell IKSU Stadsliden 6:6, 6: Parkeringsutredning Hotell IKSU Stadsliden 6:6, 6:8 2018-12-23 Förutsättningar Utredningen genomfördes på parkeringarna som försörjer området kring IKSU under perioden 2016-02-01 till 2016-02-05. En komplettering

Läs mer

Parkeringsnorm för Järfälla kommun - Riktlinjer för parkeringsbehov vid exploatering och ombyggnad

Parkeringsnorm för Järfälla kommun - Riktlinjer för parkeringsbehov vid exploatering och ombyggnad Parkeringsnorm för Järfälla kommun - Riktlinjer för parkeringsbehov vid exploatering och ombyggnad Antagen av kommunfullmäktige 2017-02-13 För att säkerställa att ett visst grundutbud av parkering finns

Läs mer

Parkeringsutredning Ulfsbergsgården, Tullinge, Botkyrka

Parkeringsutredning Ulfsbergsgården, Tullinge, Botkyrka Parkeringsutredning Ulfsbergsgården, Tullinge, Botkyrka Beräkning av parkeringsbehov samt mobilitetsåtgärder Författare Uppdragsgivare Martin Forsberg, Koucky & Partners FB Bostad Kontaktperson Martin

Läs mer

Parkeringsutredning Detaljplan för Strandbaden 3 m fl

Parkeringsutredning Detaljplan för Strandbaden 3 m fl Beställare: Falkenbergs kommun Box 293 31123 Falkenberg Beställarens representant: Johan Risholm Konsult: Uppdragsledare Norconsult AB Box 8774 402 76 Göteborg Gunnar Håkansson Uppdragsnr: 101 02 38 Filnamn

Läs mer

Mobilitets- och parkeringsutredning för Rosendalsgatans förskola

Mobilitets- och parkeringsutredning för Rosendalsgatans förskola Mobilitets- och parkeringsutredning för Rosendalsgatans förskola 2018-07-03 2018-07-03 Mobilitets- och parkeringsutredning framtagen av SBK i arbetet med detaljplan för 1174/15 Rosendalsgatans förskola

Läs mer

Datum Kv Urmakaren i Ystad Klövern AB Trafikutredning innehållande trafikalstring och parkeringsbehov

Datum Kv Urmakaren i Ystad Klövern AB Trafikutredning innehållande trafikalstring och parkeringsbehov RAPPORT 1 (8) Handläggare Sofie Widesjö Tel +46 10 505 38 62 Mobil +46 70 385 56 71 Fax +46 10 505 38 01 sofie.widesjo@afconsult.com Datum 2014-10-14 Uppdragsnr 596739 Kv Urmakaren i Ystad Klövern AB Trafikutredning

Läs mer

Skanska. Kv. Tändstickan Trafikutredning. Göteborg

Skanska. Kv. Tändstickan Trafikutredning. Göteborg Skanska Kv. Tändstickan Trafikutredning Göteborg 2015-11-25 Kv. Tändstickan, Trafikutredning Datum 2015-11-25 Uppdragsnummer 1320007421 Utgåva/Status Slutleverans, reviderad Harald Lundström Martin Rudolphi

Läs mer

ParkeringsPM bilaga till Trafiktekniskt PM 2014-10-14

ParkeringsPM bilaga till Trafiktekniskt PM 2014-10-14 1(10) ParkeringsPM bilaga till Trafiktekniskt PM 2014-10-14 Bakgrund Ytorna centralt i staden är begränsade och det finns många anspråk på att utnyttja dessa. Det innebär att all ny parkering för utvecklingen

Läs mer

PA RKERINGSNORM. för Kvar nholmen och Malmen

PA RKERINGSNORM. för Kvar nholmen och Malmen PA RKERINGSNORM för Kvar nholmen och Malmen Augusti 2012 Konsult Beställare Isbergs gata 15 205 19 MALMÖ Tel: 010-452 20 00 Org.nr: 556194-7986 Ombud: Jonas Andersson Uppdragsansvarig: Per Eneroth Bitr

Läs mer

PARKERINGS POLICY F Ö R H Ö G A N Ä S K O M M U N ANTAGET I KOMMUNFULLMÄKTIGE 2013-09-19 HÖGANÄS KOMMUN FÖRVALTNING 2013-05-14 0 (5)

PARKERINGS POLICY F Ö R H Ö G A N Ä S K O M M U N ANTAGET I KOMMUNFULLMÄKTIGE 2013-09-19 HÖGANÄS KOMMUN FÖRVALTNING 2013-05-14 0 (5) 2013-05-14 0 (5) PARKERINGS POLICY F Ö R H Ö G A N Ä S K O M M U N ANTAGET I KOMMUNFULLMÄKTIGE 2013-09-19 FÖRVALTNING 1 (5) INLEDNING Höganäs kommun växer och utvecklas, både i yta och befolkningsmässigt.

Läs mer

STATIONSNÄRA HANDEL. Bilparkering i planeringen av handelsetableringar i centralenområdet i Göteborg

STATIONSNÄRA HANDEL. Bilparkering i planeringen av handelsetableringar i centralenområdet i Göteborg STATIONSNÄRA HANDEL Bilparkering i planeringen av handelsetableringar i centralenområdet i Göteborg 2016-05-23 STATIONSNÄRA HANDEL Bilparkering i planeringen av handelsetableringar i centralenområdet i

Läs mer

PM Fo rslag till nya parkeringstal fo r So dra Veddesta

PM Fo rslag till nya parkeringstal fo r So dra Veddesta 2016-05-31 1 (6) PM Fo rslag till nya parkeringstal fo r So dra Veddesta Bakgrund År 2011 godkände kommunfullmäktige i Järfälla kommun dokumentet Parkeringsnorm för Järfälla kommun. Dokumentet ska syfta

Läs mer

Parkeringsutredning Hotell IKSU Bil & Cykel

Parkeringsutredning Hotell IKSU Bil & Cykel Parkeringsutredning Hotell IKSU Bil & Cykel 2017-10-23 Förutsättningar Utredningen genomfördes på parkeringarna som försörjer området kring IKSU under perioden 2016-02-01 till 2016-02-05. En komplettering

Läs mer

Inkom till Stockholms stadsbyggnadskontor , Dnr

Inkom till Stockholms stadsbyggnadskontor , Dnr Uppdragsnr: 10176273 1 (7) PM PARKERING SÖDRA SKANSTULL Förslag till parkeringstal, antal parkeringsplatser och samnyttjande för bil och cykel i programarbetet Södra Skanstull Slutsatser Ingen markparkering

Läs mer

Skanska. Kv. Tändstickan Trafikutredning. Göteborg

Skanska. Kv. Tändstickan Trafikutredning. Göteborg Skanska Kv. Tändstickan Trafikutredning Göteborg 2014-08-28 Kv. Tändstickan, Trafikutredning Datum 2014-08-28 Uppdragsnummer 1320007421 Utgåva/Status SLUTLEVERANS Harald Lundström Martin Rudolphi Harald

Läs mer

Parkeringstal Bjurö etapp 1

Parkeringstal Bjurö etapp 1 Sida 1 ( 5 ) 2016-12 - 08 Handläggare Robin Billsjö 08-508 265 70 Parkeringstal Bjurö etapp 1 I Stockholms stad tillämpas riktlinjer för projektspecifika och gröna parkeringstal. Riktlinjerna utgör grund

Läs mer

PARKERINGSINVENTERING

PARKERINGSINVENTERING PARKERINGSINVENTERING Bergholmsbacken 1 2017-11-24 Beställare: Exploateringskontoret, Stockholms stad Mohammed Al Kamil Uppdragsorganisation: Sweco Society Adelinn Persson Söör (uppdragsledning) Julia

Läs mer

TRAFIKALSTRING KV. STRÖMSÖR OCH RENEN I SKELLEFTEÅ

TRAFIKALSTRING KV. STRÖMSÖR OCH RENEN I SKELLEFTEÅ PM TRAFIKALSTRING KV. STRÖMSÖR OCH RENEN I SKELLEFTEÅ 2016-11-23 1 BAKGRUND Del av kvarteren Renen och Strömsör i Skellefteå centrum planeras för nya bostäder, kontor och parkeringshus, de rödmarkerade

Läs mer

PARKERINGSTAL TOLLARE PORT. Rapport Upprättad av: Eriksson, Sofia och Grybb, Mimmi

PARKERINGSTAL TOLLARE PORT. Rapport Upprättad av: Eriksson, Sofia och Grybb, Mimmi PARKERINGSTAL TOLLARE PORT Rapport 2015-04-20 Upprättad av: Eriksson, Sofia och Grybb, Mimmi PARKERINGSTAL TOLLARE PORT KUND NCC Mikael Åsman KONSULT WSP Sverige AB 121 88 Stockholm-Globen Besök: Arenavägen

Läs mer

Parkering i Fullriggaren

Parkering i Fullriggaren Parkering i Fullriggaren Enkätundersökning december 2012 Anna Stjärnkvist Stadsbyggnadskontoret Malmö stad 2013-04-11 Parkering i Fullriggaren Enkätundersökning december 2012 Bakgrund I byggherredialogen

Läs mer

Trafikutredning. Rösparksområdet. Åmåls kommun Västra Götalands län 2015-01-15

Trafikutredning. Rösparksområdet. Åmåls kommun Västra Götalands län 2015-01-15 Rösparksområdet 2 (11) Beställare Säffle kommun Teknik- och fritidsförvaltningen Säffle-Åmål Telefon: 0533-68 10 00 Niklas Ekberg, Gatuchef Konsult EQC Karlstad Telefon: 010-440 57 00 Stefan Lenberg, Uppdragsledare

Läs mer

Parkeringstal för Kontor Uddvägen, DP Sicklaön 346:1 Västra Sicklaön

Parkeringstal för Kontor Uddvägen, DP Sicklaön 346:1 Västra Sicklaön Nacka 2014-05-12 Promemoria Avsändare: Atrium Ljungberg AB Planenheten Nacka kommun Parkeringstal för Kontor Uddvägen, DP Sicklaön 346:1 Västra Sicklaön 1. Sammanfattning Parkeringstal är riktvärden för

Läs mer

2013-10-08 Sam 113/2013. Parkeringsriktlinjer Örebro kommun

2013-10-08 Sam 113/2013. Parkeringsriktlinjer Örebro kommun 2013-10-08 Sam 113/2013 Parkeringsriktlinjer Örebro kommun Innehållsförteckning Inledning...3 Olika typer av parkering...3 Mål...4 Att stadsutvecklingen sker i balans...4 En väl balanserad tillgänglighet...4

Läs mer

Synpunkter på Förslag på parkeringsnorm för cykel och bil

Synpunkter på Förslag på parkeringsnorm för cykel och bil Stadsbyggnadsförvaltningen Boden 22 november 2015 Synpunkter på Förslag på parkeringsnorm för cykel och bil Bakgrund om oss Cykelfrämjandet har funnits sedan 1934 och arbetar för att fler politiker och

Läs mer

Dp Hus 15, Nacka strand Trafik

Dp Hus 15, Nacka strand Trafik 03 Dp Hus 15, Nacka strand Trafik Fabrikörvägen Hus 15 ligger på norra sidan av Fabrikörvägen i Nacka strand. Huset skall omvandlas till 222 lägenheter samt en förskola på 4 avdelningar. Fabrikörvägen

Läs mer

Parkeringstal. för bil och cykel i Kävlinge kommun 2014-05-26

Parkeringstal. för bil och cykel i Kävlinge kommun 2014-05-26 Parkeringstal för bil och cykel i Kävlinge kommun 2014-05-26 Datum: 2014-05-26 Slutversion Beställare Projektledare Referensgrupp Kvalitetsgranskning Mikael Anderson, Gatuchef Kävlinge kommun Björn Petersson,

Läs mer

ANTAGEN AV KOMMUNFULLMÄKTIGE 20 SEPTEMBER Parkeringsnorm. för cykel och bil i Helsingborgs stad

ANTAGEN AV KOMMUNFULLMÄKTIGE 20 SEPTEMBER Parkeringsnorm. för cykel och bil i Helsingborgs stad ANTAGEN AV KOMMUNFULLMÄKTIGE 20 SEPTEMBER 2016 Parkeringsnorm för cykel och bil i Helsingborgs stad Medverkande: Stadsbyggnadsförvaltningen Tyréns Björn Bensdorp Redestam Oscar Grönvall Göran Hagsund Martin

Läs mer

Barkarby Sjukhus Behovsutredning parkering och ango ring

Barkarby Sjukhus Behovsutredning parkering och ango ring Barkarby Sjukhus Behovsutredning parkering och ango ring Sverker Hanson, Sweco Society Hanna Jakobsson, Sweco Society Therese Wilson, Sweco Society 1 (16) S w e co S o c iet y AB Innehåll 1. Inledning

Läs mer

PARKERINGSNORM. för bilar i Bollebygds kommun

PARKERINGSNORM. för bilar i Bollebygds kommun PARKERINGSNORM för bilar i Bollebygds kommun 2009-10-08 FÖRORD Kommunen har det övergripande ansvaret för planeringen av parkering. Det är byggnads- och miljönämnden som skall ange var och hur många parkeringar

Läs mer

Parkeringsutredning IKSU Bil & Cykel

Parkeringsutredning IKSU Bil & Cykel Parkeringsutredning IKSU Bil & Cykel Förutsättningar Utredningen genomfördes på området som försörjer IKSU med närliggande parkeringsplatser under perioden 2016-02-01 till 2016-02-05 Mätningen är utförd

Läs mer

Skarpäng C Utredning och utformningsförslag parkering och lämning/hämtning

Skarpäng C Utredning och utformningsförslag parkering och lämning/hämtning ADRESS COWI AB Solna Strandväg 78 171 54 Solna TEL 010 850 23 00 FAX 010 850 23 10 WWW cowi.se MARS 2017 TÄBY KOMMUN Skarpäng C Utredning och utformningsförslag parkering och lämning/hämtning PM PROJEKTNR.

Läs mer

PARKERINGSUTREDNING 1898 CURANTEN

PARKERINGSUTREDNING 1898 CURANTEN Dnr B 2017-001808 Ankom 2017-12-13 RAPPORT PARKERINGSUTREDNING 1898 CURANTEN ARBETSHANDLING 2017-10-16 UPPDRAG 281715, 1898 Curanten Titel på rapport: Parkeringsutredning 1898 Curanten Status: Arbetshandling

Läs mer

Vellinge kommun PARKERINGSNORM

Vellinge kommun PARKERINGSNORM Mars 2007 Denna utredning har utförts under januari 2006 - mars 2007 av följande projektorganisation: Konsult Tyréns AB Isbergs gata 15 205 19 Malmö Tel: 042-698 16 00 Org.nr 556194-7986 Beställare Vellinge

Läs mer

ÅRSTABERG DETALJPLAN KV PACKRUMMET CYKELPARKERING

ÅRSTABERG DETALJPLAN KV PACKRUMMET CYKELPARKERING PM ÅRSTABERG DETALJPLAN KV PACKRUMMET CYKELPARKERING FOTO: CYKELGARAGET I ÄLVSJÖ 2013-12-10 Syftet Syftet med detta PM är att ligga till grund för dimensioneringen av cykelparkering vid Årstabergs station

Läs mer

PARKERINGSTAL, GODA EXEMPEL OCH PARKERINGSLEDNINGSSYSTEM

PARKERINGSTAL, GODA EXEMPEL OCH PARKERINGSLEDNINGSSYSTEM PARKERINGSTAL, GODA EXEMPEL OCH PARKERINGSLEDNINGSSYSTEM Rasmus Sundberg, Trivector 2016-09-22 Europeiska Trafikantveckan Östersund AGENDA Hur arbetas det med parkeringstal i andra kommuner? Vad ser vi

Läs mer

DETALJPLAN FÖR UTBYGGNAD AV KONTOR OCH IDROTTSANLÄGGNING

DETALJPLAN FÖR UTBYGGNAD AV KONTOR OCH IDROTTSANLÄGGNING JANUARI 2013 DETALJPLAN FÖR UTBYGGNAD AV KONTOR OCH IDROTTSANLÄGGNING PARKERINGSUTREDNING ADRESS COWI AB Skärgårdsgatan 1 Box 12076 402 41 Göteborg TEL 010 850 10 00 FAX 010 850 10 10 WWW cowi.se JANUARI

Läs mer

Trafikanalys Lisebergs utvidgning söderut

Trafikanalys Lisebergs utvidgning söderut Göteborgs stad Trafikanalys Lisebergs utvidgning söderut Slutlig Malmö 2018-02-16 Trafikanalys Lisebergs utvidgning söderut Datum 2018-02-16 Uppdragsnummer 1320030106 Utgåva/Status Slutlig Johan Irvenå

Läs mer

Antagande av parkeringsstrategi för Norrtälje stad

Antagande av parkeringsstrategi för Norrtälje stad TJÄNSTEUTLÅTANDE Handläggare: Erik L'Estrade, Infrastrukturplanerare Telefon: 0176-747 26 E-post: erik.lestrade@norrtalje.se Dnr: 15-0940 Till Kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott Antagande av parkeringsstrategi

Läs mer

PARKERINGSUTREDNING KROKSLÄTTS FABRIKER

PARKERINGSUTREDNING KROKSLÄTTS FABRIKER PARKERINGSUTREDNING KROKSLÄTTS 10242320 REV 2017-07-04 UNITED BY OUR DIFFERENCE Beställare: K21 Entreprenad AB, Peter Fredriksson Konsult: WSP Samhällsbyggnad Maria Lindelöf, 010-722 72 17 Uppdragsnummer:

Läs mer

PARKERINGSNORM FÖR SIMRISHAMNS KOMMUN

PARKERINGSNORM FÖR SIMRISHAMNS KOMMUN PARKERINGSNORM FÖR SIMRISHAMNS KOMMUN Samhällsbyggnadsnämnden 2018-03-22 49 1 Parkeringsnorm Antalet parkeringsplatser beräknas utifrån ett grundtal för respektive användning, se nedan under rubriken Grundtal.

Läs mer

Parkeringsutredning Ormingehus, Myrankvarteret, höghuskvarteret och Kanholmsvägens äldreboende

Parkeringsutredning Ormingehus, Myrankvarteret, höghuskvarteret och Kanholmsvägens äldreboende Rikshem AB Parkeringsutredning Ormingehus, Myrankvarteret, höghuskvarteret och Kanholmsvägens äldreboende Nacka kommun Datum 2018-11-08 Uppdragsnummer 1320038953 Utgåva/Status Slutversion Pernilla Knutsson

Läs mer

Trafik- och mobilitetsplan. Vasakronan. Kv. Kronan. Granskningshandling. Stockholm

Trafik- och mobilitetsplan. Vasakronan. Kv. Kronan. Granskningshandling. Stockholm Vasakronan Granskningshandling Stockholm Datum 2015-11-16 Uppdragsnummer Utgåva/Status Granskningshandling Andreas Samuelsson Malin Lagervall Jens Svensson Uppdragsledare Handläggare Granskare Ramböll

Läs mer

NORRA FISKSÄTRA - PARKERINGSUTREDNING

NORRA FISKSÄTRA - PARKERINGSUTREDNING PM NORRA FISKSÄTRA - PARKERINGSUTREDNING 2017-11-14 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 INLEDNING... 3 1.1 BAKGRUND...3 1.2 PARKERINGSNORM...4 1.2.1 GRUNDINTERVALL... 4 1.2.2 LÄGESBASERAT PARKERINGSTAL... 5 1.2.3 PROJEKTSPECIFIKT

Läs mer

Parkeringsnorm - remiss

Parkeringsnorm - remiss Samhällsbyggnadsnämnden RIKTLINJER 1(13) Parkeringsnorm - remiss kommuns flexibla parkeringsnorm Dokumentnamn Parkeringsnorm för kommun Dokumentägare Dokumentansvarig Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik

Läs mer

Parkeringsutredning Norregård

Parkeringsutredning Norregård 1 PM 2015:22 Johan Kerttu Karin Neergaard 2015-03-20 Parkeringsutredning Norregård seniorbostäder i Falsterbo 1. Inledning 1.1 Bakgrund och syfte Denna utredning behandlar ändring av detaljplan för Norregård

Läs mer

Författningssamling i Borlänge kommun. Parkeringstal för Borlänge kommun Beslutad av kommunfullmäktige , 15

Författningssamling i Borlänge kommun. Parkeringstal för Borlänge kommun Beslutad av kommunfullmäktige , 15 Författningssamling i Borlänge kommun Parkeringstal för Borlänge kommun Beslutad av kommunfullmäktige 2017-02-14, 15 Metadata om dokumentet Dokumentnamn Parkeringstal för Borlänge kommun Dokumenttyp Riktlinje

Läs mer

MAGLEHILL HÖÖR - TRAFIKUTREDNING

MAGLEHILL HÖÖR - TRAFIKUTREDNING RAPPORT MAGLEHILL HÖÖR - TRAFIKUTREDNING 2018-07-13 UPPDRAG 286645, Höör Maglehill mfl Trafk- och bullerutredning Titel på rapport: Maglehill Höör - Trafikutredning Status: Datum: 2018-07-13 MEDVERKANDE

Läs mer

Handbok för cykelparkeringar i anslutning till kollektivtrafiken

Handbok för cykelparkeringar i anslutning till kollektivtrafiken Handbok för cykelparkeringar i anslutning till kollektivtrafiken Beställare: Lars-Erik Pedersén, Västtrafik AB, Infra Konsult: Atkins Sverige AB Uppdrag: Uppdragsnummer - 2011284 Sökväg: www.vt-pool.com

Läs mer

Parkeringstal Konduktören

Parkeringstal Konduktören Sida 1 ( 5 ) 2016-05 - 02 Handläggare Robin Billsjö 08-508 265 70 Parkeringstal Konduktören Följande sammanställning av lämpligt parkeringstal för projekt Konduktören är framtagen i enlighet med Stockholms

Läs mer

Mobilitets- och parkeringsutredning för nya bostäder vid Vågnedalsvägen

Mobilitets- och parkeringsutredning för nya bostäder vid Vågnedalsvägen Mobilitets- och parkeringsutredning för nya bostäder vid Vågnedalsvägen Författare Uppdragsgivare Kontaktperson Datum Version Torunn Vikengren JM AB Marcus Bredberg 2018-10-22 3 Innehållsförteckning SAMMANFATTNING

Läs mer

Dpl Karlslund m.m. Västerås

Dpl Karlslund m.m. Västerås Dpl Karlslund m.m. Västerås PM Bedömning av parkeringsbehov Utredare Ann Storkitt 2017-10-13 Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 1.1 Bakgrund...3 1.2 Syfte...3 1.3 Förutsättningar...3 2 Generella parkeringstal

Läs mer

STATIONSNÄRA HANDEL. Bilparkering i planeringen av handelsetableringar i centralenområdet i Göteborg

STATIONSNÄRA HANDEL. Bilparkering i planeringen av handelsetableringar i centralenområdet i Göteborg STATIONSNÄRA HANDEL Bilparkering i planeringen av handelsetableringar i centralenområdet i Göteborg 2016-05-23 STATIONSNÄRA HANDEL Bilparkering i planeringen av handelsetableringar i centralenområdet i

Läs mer

PARKERINGSKÖP Köpa parkering i stället för att bygga i egen regi Parkeringslösning till en lägre kostnad Samlade anläggningar inga fasta platser ökat samnyttjande Umeå har arbetat med parkeringsköp sedan

Läs mer