Parkeringsnorm - remiss

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Parkeringsnorm - remiss"

Transkript

1 Samhällsbyggnadsnämnden RIKTLINJER 1(13) Parkeringsnorm - remiss kommuns flexibla parkeringsnorm Dokumentnamn Parkeringsnorm för kommun Dokumentägare Dokumentansvarig Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Axelsson Författningsstöd Dokumenttyp Riktlinjer Publicering Omfattning Beslutad Revideringar Bör revideras senast 2025 Vad revideringen avsett Beslutsinstans Kommunfullmäktige Diarienummer SBN 2016/239

2 2(13) 1 Inledning Ett av målen i kommuns översiktsplan är att ska vara en grön och tät stad. En tätare stad är en av de viktigaste förutsättningarna för att få kommunens invånare att resa hållbarare. Förtätning innebär att underlaget för service stärks och att befintliga gator och parkeringsytor kan utnyttjas mer kostnadseffektivt. Parkering spelar en viktig roll för att nå dessa mål. Genom detta förslag till parkeringsnorm ska arbetet med parkeringsplatser för bil och cykel göras flexiblare och riktas in på att skapa en grön, tät och attraktiv stad. 1.1 Vad är en parkeringsnorm? Parkeringsnormen är en vägledning vid bygglovsgivning och detaljplanering för att bedöma lämpligt utrymme för parkering vid nybyggnation och väsentlig ombyggnad. Plan- och byggnadslagen, PBL, anger i 8 kap 9 att det på tomten eller i närheten av den i skälig utsträckning finns lämpligt utrymme för parkering, lastning och lossning av fordon. I samma paragraf klargörs det att om det inte finns tillräckliga utrymmen för att ordna både friyta och parkering [ ], ska man i första hand ordna friyta. I 10 står det att föregående lydelse ska i skälig utsträckning också tillämpas om tomten är bebyggd. I PBL 4 kap 13 anges det att kommunen får ordna utrymme för parkering, lastning och lossning i en detaljplan. En detaljplan kan även reglera placeringen och utformningen av parkeringsplatser samt att viss mark eller vissa byggnader inte får användas för parkering. Parkeringsnormer gäller enbart för nyproduktion och ombyggnad, vilket innebär att det sker en långsam förändring gällande tillgång till parkeringsplatser. Kommunen beslutar inom sig om kommunen ska ha en parkeringsnorm och hur den ska vara utformad. 1.2 Syfte och mål Syftet med detta förslag till parkeringsnorm är att bättre möta dagens behov på parkeringsplatser. De nya normerna ska understödja en långsiktig hållbar utveckling utifrån översiktsplanens intentioner och mål. För att uppnå målen ställs högre krav på att mark utnyttjas mer effektivt. Samtidigt skapas förutsättningar för en förbättrad närmiljö och folkhälsa för s invånare. Målet är att dessa föreslagna parkeringsnormer ska kunna användas för att skapa bättre parkeringslösningar i kommun. Genom detta medverkar parkeringsnormen till ett långsiktigt hållbart transportsystem där gående, cyklister och kollektivtrafikresenärer prioriteras. Samtidigt ska bilens betydelse för glesbygden inte bortses. 1.3 Avgränsningar Parkering på gatumark omfattas inte av parkeringsnormen. Parkeringsnormen innehåller heller inte parkeringstal för småhus utan gemensamhetsanläggning 2

3 3(13) för parkering, eftersom de boende oftast har goda möjligheter att ordna parkering på den egna fastigheten. 2 Nulägesanalys I de fall byggnader i s stadskärna har rivits eller brunnit ned har fastigheterna ofta gjorts om till parkeringsplatser, istället för att bebyggas på nytt. Detta har glesat ut stadskärnan och lett till ökat bilberoende. I dagsläget har efterfrågan på nya centrala bostäder ökat vilket ställer stora krav på samhällsplaneringen inte minst inom parkeringsområdet. De diskussioner som förs nationellt inom parkeringsområdet handlar till stor del om flexibla parkeringsnormer. Att se till den specifika platsens behov och möjligheter, istället för att endast plocka ut siffor ur en tabell. En flexibel parkeringsnorm innebär att kommunen ger byggherrar större möjlighet att påverka antalet parkeringsplatser som måste skapas vid ny- eller ombyggnation. 2.1 Tidigare parkeringsnorm har idag en parkeringsnorm som antogs av byggnadsnämnden Sedan dess antagande har det uppkommit nya planeringsförutsättningar, bland annat krav på hållbart resande. Den tidigare parkeringsnormen bidrar i dagsläget i flera fall till att ett större antal parkeringsplatser iordningställs än vad det egentliga behovet faktiskt är. Den tidigare normen är inte särskilt flexibel och tar ingen hänsyn till alternativa parkeringslösningar. Detta leder på sikt till en glesare stad som inte främjar gång, cykel- och kollektivtrafik. 2.2 Boendetäthet I kommun bor det personer (2016), varav bor i tätort (2015) och i stadskärna 1 (2016). Den genomsnittliga storleken i kommunen på en lägenhet i ett flerbostadshus är 68 m 2, vilket ligger i linje med det nationella snittet. Den nationella genomsnittliga storleken på småhus är 175 m Cykelinnehav och cykelanvändning I den reseundersökning som gjordes tillsammans med Smedjebackens kommun våren 2014 framgår det att fyra av fem hushåll äger en eller flera cyklar. Denna siffra innefattar även Smedjebackens kommun. I kommun sker 10 % av alla resor med cykel. En av de mest avgörande frågorna för att fler skulle välja cykeln som färdmedel är fler cykelparkeringsplatser som är stöldskyddade. 1 Se kapitel 3.1 3

4 4(13) 2.4 Bilinnehav och bilanvändande Statistik från SCB (2015) visar att biltätheten i kommunen är 541 bilar per 1000 invånare, vilket är strax över genomsnittet bland Sveriges kommuner. Efter Falu- och Borlänge kommun är det lägst i Dalarnas län. I reseundersökningen framgår det att 94 % av befolkningen har en bil i sitt hushåll och att 67 % av invånarna i kommunen gör sina resor med bil. I jämförelse står gång för 11 % av resorna. 2.5 Kostnader för parkering Att anlägga bilparkeringar på central och värdefull mark är ekonomiskt mycket kostsamt. Om byggherrar, fastighetsägare och kommun kan samverka för att få ner antalet nybyggda bilparkeringar och istället satsa på mer markeffektiva lösningar finns det ekonomiska resurser att spara. Nedanstående tabell visar ungefärliga kostnader för anläggandet av parkeringsplatser för bil. Typ av parkering Ca byggkostnad/p-plats Kostnad för 15 p-platser Markparkering kr kr Parkeringshus kr kr Underjordiskt parkeringsgarage kr kr Källa: Malmö stads parkeringspolicy. 3 Flexibel parkeringsnorm för kommun kommuns nya parkeringsnorm är en flexibel norm. Detta innebär att talen (för bilparkering) inte är minimital utan utgångsvärden som kan gå upp och ner inom ett visst spann beroende på olika förutsättningar. Olika delar av kommunen har skilda förutsättningar gällande avstånd, kollektivtrafik, handel med mera. Målet om en ökad täthet i stadskärna innebär att marken måste användas effektivare. Detta innebär att parkeringstalen är lägre i stadskärnan än i resten av tätorten och glesbygden. 3.1 Områdesindelning kommun har delats in i tre olika områden: stadskärna, tätort och glesbygd. stadskärna är området mellan Bergslagspendeln, sjön Väsman och Ulrika kyrka (se karta). Gränserna för stadskärnan är dock inte exakta och kan komma att förändras. Området tätort består av tätort exklusive stadskärna. I området Glesbygd finns resterande omland i kommunen, inklusive kommunens resterande tätorter. 4

5 5(13) 3.2 Mobilitetstjänster Mobilitetstjänster är olika lösningar för att öka boendes och verksamheters mobilitet och minska deras behov samt intresse av att äga egen bil. Åtgärd Möjlig påverkan på parkeringstal Avtal om bil- och cykelpool för hyresgäster Upp till -20 % Förbättrade cykelfaciliteter Upp till -15 % Rum eller särskilda postfack för hemleveranser -5 % Avstånd till befintlig bilparkering från fastighetsentré kortare än 200 meter Avstånd till befintlig bilparkering från fastighetsentré kortare än 400 meter Avstånd till kollektivtrafikhållplats kortare än 200 meter Upp till -20 % Upp till -10 % Upp till -10 % 5

6 6(13) Samutnyttjande med parkering som sker i större gemensamhetsanläggning Parkering som är öppen för allmänheten del av dygnet Upp till -10 % Upp till -5 % Grön resplan som del av bygglovshandlingen Upp till -15 % Notera att detta endast är ett antal exempel på mobilitetstjänster. Även andra tjänster som inte räknas upp här kan påverka normen. Procenttalen ska inte rakt av summeras, utan måste vägas mot varandra Bil- och cykelpool En bil- och cykelpool innebär att flera personer samsas om en eller flera bilar och cyklar. Vanligast är bilpooler. Genom en bil- eller cykelpool behöver man inte äga en egen bil som oftast står oanvänd vilket innebär ett mer effektivt användande av både fordon, mark och resurser. Ifall åtgärd bil- eller cykelpool genomförs kan parkeringstalet reduceras med maximalt 20 %, ifall följande åtgärder vidtas: Fastighetsägaren ska teckna medlemskap för minst fem år i bil- eller cykelpool (eller starta sin egen) och avgiften för detta ska ingå i hyran/månadsavgiften. Bil- eller cykelpoolen ska finnas på plats redan vid inflyttandet. Utrymme ska säkras/reserveras om utfallet av bil- och/eller cykelpoolen inte faller väl ut eller om avtalsbrott sker. Fastighetsägaren åläggs att i efterhand anordna parkeringsplatser som representerar sänkningen av normen ifall uppföljning visar att efterfrågan på parkering inte minskat sedan bygglov erhållits. Redovisa plan för hur effektiv marknadsföring av poolen och dess förutsättningar ska ske innan inflyttning. Fastighetsägaren ansvarar för och redovisar en årlig uppföljning och utvärdering till kommunen under minst tre år efter införandet. I de fall fastighetsägaren inte når upp till alla dessa krav blir reduceringen inte lika omfattande. En cykelpool kan ge maximalt 5 % reducering av parkeringstalet Cykelfaciliteter Förbättrade cykelfaciliteter inom fastigheten medger att parkeringsnormen sänks med upp till 15 %. För att nå upp till den högsta möjliga reduceringen krävs att flertalet av följande åtgärder genomförs: Cykelrum i gatuplan i direkt förbindelse med gatunätet. 6

7 7(13) Att minst 60 % av cykelparkeringarna är placerade inomhus eller konstruerade med väderskydd. Fast luftpump eller luftstation i anslutning till cykelparkeringarna. Reparationsrum med tillgång till verktyg. Ladduttag för elcykel. Automatiska dörröppnare för cykel. Tillgång till lastlånecyklar Även andra åtgärder som förbättrar tillgängligheten för cykel kan bidra till större reducering Hemleveranser Att anordna rum eller särskilda postfack för hemleveranser inom fastigheten innebär att färre resor måste genomföras då varor anländer direkt till mottagaren, istället för att mottagaren måste bege sig ut för att införskaffa varor. Med en sådan lösning kan normen reduceras med 5 % Avstånd till bilparkering Avståndet till befintliga parkeringsmöjligheter kan påverka normen både uppåt och neråt. Detta gäller både allmänna parkeringar med eller utan tidsgränser samt parkeringar på andra fastigheter som kan samutnyttjas. Ifall avståndet till bilparkering från fastighetsentrén är kortare än 200 eller 400 meter kan parkeringstalet reduceras upp till 25 % respektive 10 % beroende på antalet parkeringsplatser, avstånd till platserna och platsernas standard Avstånd till kollektivtrafikhållsplats Ifall avståndet till kollektivtrafikhållplats är kortare än 200 meter kan parkeringstalet reduceras med upp till 10 %, beroende på hur vältrafikerad hållplatsen är och hur bra pendlingsmöjligheter kollektivtrafiklinjerna erbjuder Samutnyttjande Att samutnyttja parkeringsplatser innebär att använda platserna för olika ändamål vid olika tider, vilket ger effektivare markanvändning. Samutnyttjande kan ske ifall efterfrågan på parkeringsplatser infaller vid olika tider och att platserna inte reserveras för en specifik målgrupp. Ifall samutnyttjande nyttjas kan parkeringstalet reduceras med upp till 10 % Öppen parkering för allmänheten Parkeringsplatser som är öppna för allmänheten en del av dygnet kan reducera parkeringstalet med upp till 5 % Grön resplan En grön resplan syftar till att få fler personer inom en verksamhet att cykla, gå eller åka kollektivt till och från arbetet. Att göra en resevaneundersökning inom verksamheten synliggör i vilken grad personalen använder olika färdmedel. 7

8 8(13) Detta arbete ska leda fram till konkreta åtgärder för att underlätta för fler att cykla, gå och åka kollektivt. Efter åtgärderna har genomförts ska de utvärderas genom att en ny resevaneundersökning genomförs. En grön resplan bifogas med bygglovshandlingarna och kan reducera parkeringstalet med upp till 15 %. 3.3 Parkeringstal för cykel Cykelparkering är en viktig del av stadens infrastruktur, därför är det viktigt att parkeringarna är tillgängliga och har god standard. Det är av stor vikt att det går att parkera cykeln nära hemmet, oavsett var i kommunen bostaden finns. Därför är parkeringstalen för flerbostadshus lika höga i hela kommunen. Parkeringstalen för verksamheter skiftar dock beroende på vilket område verksamheten är beläget inom. Parkeringstalen för cykel utgår från cykeltätheten och jämförelser med andra svenska kommuner. Parkeringstalen är utformade som minimiantal, det vill säga ett minsta antal cykelparkeringsplatser som måste anläggas. Parkeringstalen kan inte påverkas upp eller ner av olika mobilitetstjänster. Talen redovisas i bruttoarea (BTA) vilket är summan av alla våningsplans area och begränsas av de omslutande byggnadsdelarnas utsida. Vid cykelparkeringsplatser ska det vara möjligt att låsa fast cykelns ram eller låsa in cykeln i ett stängt utrymme. Minst en fjärdedel av parkeringsplatserna ska ligga i nära anslutning till fastighetens entréer. Besöksparkering är inräknat i talen. Cykelparkering, BTA 1000 m 2 (Minimiantal) stadskärna tätort Glesbygd Flerbostadshus Kontor / Pendlarintensiv verksamhet Handel / Besöksintensiv verksamhet När en byggnad består av både verksamheter och bostäder räknas de olika delarnas uppskattade BTA var för sig. 3.4 Parkeringstal för bil Det finns behov av bilparkering vid både boende och verksamheter. I s stadskärna är marken attraktiv ur ett förtätningsperspektiv. Det är även inom detta område det finns störst möjligheter att nyttja andra färdmedel än bil. Därför är parkeringstalen inom stadskärna lägre än i de andra områdena. Det antas behövas fler parkeringsplatser för besöksintensiva verksamheter än för verksamheter dit många arbetspendlar, därför är värdena för besöksintensiv verksamhet högre än för pendlarintensiv. 8

9 9(13) Bilparkeringstalen för flerbostadshus utgår från de behovsvärden som har beräknats fram enligt formeln boendetäthet x biltäthet för varje område. Bilparkeringstalen för kontor och handel har utgått från uppskattade värden gällande arbetstäthet, besökstäthet och bilförarandel. Parkeringstalen är utformade som utgångsvärden inom ett spann. Utgångsvärdet kan påverkas upp eller ner av olika förutsättningar och mobilitetstjänster. Det krävs dock tydliga skäl ifall ett projekt ska ligga högre eller lägre än utgångsvärdet i spannet. Talen redovisas i bruttoarea (BTA) vilket är summan av alla våningsplans area och begränsas av de omslutande byggnadsdelarnas utsida. Besöksparkering är inräknat i talen. Om antalet bilparkeringarna sänks från utgångsvärdet ställs högre kvar på cykelparkeringar. Bilparkering, BTA 1000 m 2 (Utgångsvärde, spann) stadskärna tätort Glesbygd Flerbostadshus Kontor / Pendlarintensiv verksamhet Handel / Besöksintensiv verksamhet När en byggnad består av både verksamheter och bostäder räknas de olika delarnas uppskattade BTA var för sig Räkneexempel En byggherre vill bebygga en fastighet med ett flerbostadshus i tätort på 3000 m 2 BTA. Detta innebär ett utgångsvärde på 33 bilparkeringsplatser. Byggherren vill dock bygga färre parkeringsplatser än så. Kommunen och byggherren kommer överens om att byggherren tecknar avtal om bilpool för fem år dit hyresgästerna automatiskt ansluts. Detta gör att parkeringstalet kan sänkas med 15 % från utgångsvärdet. Byggherren beslutar sig för att även inrätta ett cykelgarage i markplan med lastlånecyklar, vilket innebär att parkeringstalet kan sänkas med ytterligare 10 %. Detta innebär en minskning med 25 %, vilket motsvarar 8 parkeringsplatser. För fastigheten i fråga blir resultatet 25 parkeringsplatser. 3.5 Parkeringstal för småhus Parkeringstalen för småhus med gemensamhetsanläggning för parkering utgår från de behovsvärden som har beräknats fram enligt formeln boendetäthet x biltäthet. Parkeringstalen är utformade som utgångsvärden inom ett spann. Utgångsvärdet kan påverkas upp eller ner av olika mobilitetstjänster, men det kan inte kan gå utanför spannet. Talen redovisas i antal parkeringsplatser per lägenhet. 9

10 10(13) Detta tal gäller för alla småhus med gemensamhetsanläggning för parkering i hela kommunen, förutom i stadskärna där motsvarande tal för flerbostadshus ska appliceras. Besöksparkering är inräknat i talen. Bilparkering, per lägenhet (Utgångsvärde, spann) Hela kommunen, exklusive stadskärna Småhus, gemensamhetsanläggning 1,6 0,5-1,8 10

11 11(13) 4 Bilagor 4.1 Bilaga 1 Beräkningsgrund för cykelparkeringar Cykelparkering för flerbostadshus Beräkning av teoretiskt parkeringsbehov för lägenheter i flerbostadshus stadskärna tätort Glesbygd Antal lägenheter i området Antal boende i området Boendetäthet (lägenheter / boende) Cykeltäthet (antalet cyklar / 1000 invånare data från reseundersökningen) 1, , , ,82 0,82 0,82 Antal cyklar / antal lägenheter 1, ,3571 1, Antal cyklar / lägenhet inkl. besöksparkering (+0,1) Genomsnittsstorlek på lägenhet i m 2 Genomsnittsstorlek på lägenhet BTA (lägenhetsstorlek x 1,15) Antalet lägenheter per 1000 kvm Teoretiskt cykelplatsbehov (antal cyklar per invånare inkl. besöksparkering x lägenheter per 1000 m 2 ) 1, ,4571 1, ,2 78,2 78,2 12, , , Bilaga 2 Beräkningsgrund för bilparkeringar Bilparkering för flerbostadshus Beräkning av teoretiskt parkeringsbehov för lägenheter i flerbostadshus stadskärna tätort Glesbygd Antal lägenheter i området Antal boende i området

12 12(13) Boendetäthet (lägenheter / boende) Biltäthet (antalet bilar / 1000 invånare uppskattat värde utifrån kommunalt genomsnitt på 0,541) 1, ,655 1, ,4 0,48 0,62 Antal bilar / antal lägenheter 0, ,7944 1, Antal bilar / lägenhet inkl. besöksparkering (+0,1) Genomsnittsstorlek på lägenhet i m 2 Genomsnittsstorlek på lägenhet BTA (lägenhetsstorlek x 1,15) Antalet lägenheter per 1000 kvm Teoretiskt bilplatsbehov (antal bilar per invånare inkl. besöksparkering x lägenheter per 1000 m 2 ) 0, ,8944 1, ,2 78,2 78,2 12, , , , , , Bilparkering för kontor eller pendlarintensiv verksamhet Kontor / Pendlarintensiv verksamhet stadskärna tätort Glesbygd Uppskattad arbetstäthet (antal anställda per 1000 m 2 ) Uppskattad besökstäthet (antal besökare per 1000 m 2 ) Bilförarandelen i kommunen 0,4 0,55 0,67 Teoretiskt bilplatsbehov (antal bilar / 1000 m 2 BTA kontor ) 15,6 20,9 23, Bilparkering för handel eller besöksintensiv verksamhet Handel / Besöksintensiv verksamhet stadskärna tätort Glesbygd Uppskattad arbetstäthet (antal anställda per 1000 m 2 )

13 13(13) Uppskattad besökstäthet (antal besökare per 1000 m 2 ) Bilförarandelen i kommunen 0,4 0,6 0,67 Teoretiskt bilplatsbehov (antal bilar / 1000 m 2 BTA handel) 22,8 32,4 36,85 13

Parkeringsnorm för Lomma kommun

Parkeringsnorm för Lomma kommun Bilaga 1. Parkeringsnorm för Sammanfattning Parkeringsnormerna i detta dokument är vägledande och anger minimikrav för vilken parkeringsnorm som ska användas för bland annat boende och arbetsplatser i.

Läs mer

Parkering i kvarteret Biet/Sicklaön 142:2 i Nacka

Parkering i kvarteret Biet/Sicklaön 142:2 i Nacka 1 PM 2015:25 Paulina Soliman Jesper Nordlund 2015-05-04 Parkering i kvarteret Biet/Sicklaön 142:2 i Nacka 1. Bakgrund Diligentia planerar att tillföra 39 hyreslägenheter till befintlig bostadsfastighet

Läs mer

Parkeringsnorm för Eskilstuna

Parkeringsnorm för Eskilstuna Stadsbyggnadsnämnden 2013-10-24 1 (9) Stadsbyggnadsförvaltningen Trafikavdelningen SBN/2013:373 Mats Hällnäs 016-710 11 78 Stadsbyggnadsnämnden Parkeringsnorm för Eskilstuna Inledning Enligt Översiktsplan

Läs mer

Parkeringsnorm Landskrona stad Maj 2016

Parkeringsnorm Landskrona stad Maj 2016 Parkeringsnorm Landskrona stad Maj 2016 Titel: Parkeringsnorm Landskrona stad Datum: 2016-05-30 Beställare: Birthe Bunke, Landskrona stad Konsult: Karin Caesar, Tyréns (uppdragsnummer: 263 083) PARKERINGSNORM

Läs mer

Parkeringspolicy för Örnsköldsviks centrum och tätort

Parkeringspolicy för Örnsköldsviks centrum och tätort Parkeringspolicy för Örnsköldsviks centrum och tätort Antagen av kommunfullmäktige, 20 Antagen av: Kommunfullmäktige, 20 Dokumentägare: Kommundirektören Dokumentnamn: Parkeringspolicy för Örnsköldsviks

Läs mer

VÄSTRA HAMNEN PILOTPROJEKT FULLRIGGAREN - ERFARENHETER AV FLEXIBLA PARKERINGSTAL

VÄSTRA HAMNEN PILOTPROJEKT FULLRIGGAREN - ERFARENHETER AV FLEXIBLA PARKERINGSTAL VÄSTRA HAMNEN PILOTPROJEKT FULLRIGGAREN - ERFARENHETER AV FLEXIBLA PARKERINGSTAL Anna Stjärnkvist Trafikplanerare Stadsbyggnadskontoret, Malmö December 2013 INFRASTRUKTUR Kv. Fullriggaren är lokaliserat

Läs mer

Vad är parkeringstal?

Vad är parkeringstal? Ny parkeringspolicy Vad är parkeringstal? Det är enligt lag kommunen som avgör i vilken omfattning parkering ska anordnas. Parkeringstal ger en beskrivning av detta för både bilar och cyklar. De är beslutade

Läs mer

Principer för arbetet Kampanjer och exempel från Eskilstuna Integration av MM i planeringen

Principer för arbetet Kampanjer och exempel från Eskilstuna Integration av MM i planeringen Principer för arbetet Kampanjer och exempel från Eskilstuna Integration av MM i planeringen Färdmedelsmål Principer Arbetet ska ske målgruppsanpassat och vara mätbart. Viktigaste målgrupp är bilåkande

Läs mer

Antagande av parkeringsstrategi för Norrtälje stad

Antagande av parkeringsstrategi för Norrtälje stad TJÄNSTEUTLÅTANDE Handläggare: Erik L'Estrade, Infrastrukturplanerare Telefon: 0176-747 26 E-post: erik.lestrade@norrtalje.se Dnr: 15-0940 Till Kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott Antagande av parkeringsstrategi

Läs mer

Bilaga 2 Bakgrund till parkeringstalen

Bilaga 2 Bakgrund till parkeringstalen Bilaga 2 Bakgrund till parkeringstalen Att beräkna parkeringstal för bil handlar om att försöka finna en balans mellan tillräckligt antal parkeringsplatser vid nyetablering eller förändrad markanvändning,

Läs mer

Mobilitetsnorm för Sundbybergs stad

Mobilitetsnorm för Sundbybergs stad Förslag till Mobilitetsnorm för Sundbybergs stad Parkeringstal för cykel och bil Remissversion 2017-05-05 Titel: Mobilitetsnorm för Sundbybergs stad Kontaktpersoner: Jessica Elmgren och Kathrin Nordlöf

Läs mer

Mobility management och parkering

Mobility management och parkering Mobility management och parkering Mobility management och parkering Mobility management och parkering Från utglesning till förtätning Konkurrensen om ytorna ökar Mer komplex planprocess fler människor

Läs mer

MÖJLIGHETER MED MOBILITY MANAGEMENT I SAMHÄLLSPLANERINGEN. Erfarenheter från MMMiS med 12 kommuner

MÖJLIGHETER MED MOBILITY MANAGEMENT I SAMHÄLLSPLANERINGEN. Erfarenheter från MMMiS med 12 kommuner MÖJLIGHETER MED MOBILITY MANAGEMENT I SAMHÄLLSPLANERINGEN Erfarenheter från MMMiS med 12 kommuner MM Öresund 2014-03-26 Caroline Mattsson, Trivector Traffic TEST I 12 KOMMUNER Motivera svenska kommuner

Läs mer

Parkeringsnorm för Eslövs kommun

Parkeringsnorm för Eslövs kommun December 2013 1 INNEHÅLL INLEDNING 3 NULÄGES BESKRIVNING 4 Ansvar Bilinnehav Zonindelning PARKERINGSNORM FÖR CYKEL 5 PARKERINGSNORM FÖR BIL 6 FÖRVÄNTADE KONSEKVENSER 7 PARKERINGSNORM: TABELLER 8 Parkeringsnorm

Läs mer

BILAGA 2 PROCESSBESKRIVNING OCH

BILAGA 2 PROCESSBESKRIVNING OCH BILAGA 2 PROCESSBESKRIVNING OCH JÄMFÖRELSER Innehåll Vad är nytt?... 2 Arbetsprocess... 2 Zonindelning... 3 Parkeringstal för bil... 4 Diskussion... 7 Bilagan beskriver hur parkeringsnormen tagits fram

Läs mer

Parkeringsstrategi för norra Tyresö centrum

Parkeringsstrategi för norra Tyresö centrum Parkeringsstrategi för norra Tyresö centrum Rapport Norra Tyresö Centrum 2014-05-12 Version 1,0 RAPPORT 2 (12) Datum Författare Version Ändring 2014-05-12 Karl/Hedda 1,0 RAPPORT 3 (12) Innehåll 1 Bakgrund...4

Läs mer

Parkeringsutredning Stora Ursvik dp3. Sundbyberg

Parkeringsutredning Stora Ursvik dp3. Sundbyberg Parkeringsutredning Stora Ursvik dp3 Sundbyberg 151120 Syfte och mål 2 WSP har fått i uppdrag att göra en parkeringsutredning för detaljplaneområde Stora Ursvik etapp 3. Detaljplanen avses uppgraderas

Läs mer

PARKERINGSPOLICY I SVERIGE. Karin Neergaard, Trivector Traffic

PARKERINGSPOLICY I SVERIGE. Karin Neergaard, Trivector Traffic PARKERINGSPOLICY I SVERIGE Karin Neergaard, Trivector Traffic TRIVECTOR TRAFFIC Konsulttjänster och forskning inget annat än hållbara transporter Lund, Stockholm, Göteborg Klimat, energi och miljö Kollektivtrafik

Läs mer

STRÖMSTADS KOMMUN KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN. Parkeringsnorm. Antaget av Kommunfullmäktige 2011-02-17, 93

STRÖMSTADS KOMMUN KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN. Parkeringsnorm. Antaget av Kommunfullmäktige 2011-02-17, 93 STRÖMSTADS KOMMUN KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN Parkeringsnorm Antaget av Kommunfullmäktige 2011-02-17, 93 Parkeringsnorm vid bygglovsprövning i Strömstads kommun Godkänd av kommunstyrelsen 2011-02-02 Antagen

Läs mer

Parkeringsnorm för Örebro kommun Antagen av Programnämnd samhällsbyggnad 2010-12-01

Parkeringsnorm för Örebro kommun Antagen av Programnämnd samhällsbyggnad 2010-12-01 Parkeringsnorm för Örebro kommun Antagen av Programnämnd samhällsbyggnad 2010-12-01 Bilparkering Parkering vid bostad Vid beräkning av parkering vid bostäder finns två alternativ. Är antal och typ av lägenheter

Läs mer

Trafikutredning DP FALKEN 4

Trafikutredning DP FALKEN 4 KALMAR KOMMUN Trafikutredning DP FALKEN 4 2017-02-23 RAMBÖLL MALMÖ Trafikutredning DP FALKEN 4 Datum 2017-02-23 Uppdragsnummer 1320023916 Utgåva/Status 1.0 Slutversion André Kingstedt, uppdragsledare Frida

Läs mer

Parkeringsstrategi för Sundsvalls kommun

Parkeringsstrategi för Sundsvalls kommun Parkeringsstrategi för Sundsvalls kommun Beslutad av kommunfullmäktige 2017-05-29, dnr KS-2016-00911-2 Namn: Parkeringsstrategi för Sundsvalls kommun Giltighetstid: Tills vidare Ansvarig funktion: Stadsbyggnadsnämnden

Läs mer

REKOMMENDERADE PARKERINGSTAL I NACKA KOMMUN

REKOMMENDERADE PARKERINGSTAL I NACKA KOMMUN REKOMMENDERADE PARKERINGSTAL I NACKA KOMMUN Nacka / 2015-01-16 Innehållsförteckning 1 Parkeringspolicy för Nacka.3 2 Rekommendation av Parkeringstal vid ny- och ombyggnad i Nacka.4 3 Vem beslutar vad om

Läs mer

Parkeringsnorm för Solna - Revidering oktober 2014

Parkeringsnorm för Solna - Revidering oktober 2014 2014-10-08 Rev 2014-10-07 SID 1 (13) SBN2014:142 Parkeringsnorm för Solna - Revidering oktober 2014 Bakgrund Behovet av ny parkeringsnorm Den nuvarande parkeringsnormen, som ligger till grund för beräkning

Läs mer

PARKERINGSUTREDNING Torbjörnstorg, Uppsala

PARKERINGSUTREDNING Torbjörnstorg, Uppsala PARKERINGSUTREDNING Torbjörnstorg, Uppsala 2017-08-02 Rosendal Fastigheter Lydia Karlefors lydia@rosendaluppsala.se 076-148 56 00 Uppsala kommun, plan- och byggnadsnämnden. Dnr PBN 2017-002462, 2017-08-07

Läs mer

PM Fo rslag till nya parkeringstal fo r Barkarbystaden III

PM Fo rslag till nya parkeringstal fo r Barkarbystaden III 2016-08-17 1 (6) PM Fo rslag till nya parkeringstal fo r Barkarbystaden III Bakgrund År 2011 godkände kommunfullmäktige i Järfälla kommun dokumentet Parkeringsnorm för Järfälla kommun. Dokumentet ska syfta

Läs mer

Parkeringsnorm för Laholms kommun

Parkeringsnorm för Laholms kommun Parkeringsnorm för Laholms kommun Januari 2016 Parkeringsnorm för Laholms kommun Upprättad i samarbete mellan planeringskontoret och samhällsbyggnadskontoret med utgångspunkt från omvärldsanalys och metod

Läs mer

Parkeringsstrategi för Norrtälje stad

Parkeringsstrategi för Norrtälje stad Parkeringsstrategi för Norrtälje stad Varför en parkeringsstrategi? Norrtälje stad växer kraftigt och flera nya stadsdelar planeras. I takt med att staden växer ökar konkurrensen om markens användning

Läs mer

Teknik-och samhällsbyggnadsnämnden. Jessica Dahl, planeringschef

Teknik-och samhällsbyggnadsnämnden. Jessica Dahl, planeringschef Teknik-och samhällsbyggnadsnämnden Jessica Dahl, planeringschef Anna Sara Bergkvist, översiktsplanerare Vid frågor kontakta samhallsbyggnad@nybro.se eller tfn växel 0481-45 000 2 Dokumentet omfattar parkeringsnorm

Läs mer

Parkeringspolicy. för Vara kommun. Gäller fr.o.m XX-XX. Antagen av kommunfullmäktige 2016-XX-XX X

Parkeringspolicy. för Vara kommun. Gäller fr.o.m XX-XX. Antagen av kommunfullmäktige 2016-XX-XX X Parkeringspolicy för Vara kommun Gäller fr.o.m. 2016-XX-XX Antagen av kommunfullmäktige 2016-XX-XX X Sammanfattning Syftet med en parkeringspolicy är att ge en gemensam inriktning för hur parkeringsfrågor

Läs mer

Parkeringsnorm och grön resplan för Sundsvalls kommun

Parkeringsnorm och grön resplan för Sundsvalls kommun Parkeringsnorm och grön resplan för Sundsvalls kommun Beslutad av kommunfullmäktige 2017-05-29, dnr KS-2016-00911-2 Namn: Parkeringsnorm och grön resplan för Sundsvalls kommun Giltighetstid: Tills vidare

Läs mer

Antagen av KF PARKERINGSNORM FÖR VÅRGÅRDA KOMMUN

Antagen av KF PARKERINGSNORM FÖR VÅRGÅRDA KOMMUN Antagen av KF 2010-09-22 93 PARKERINGSNORM FÖR VÅRGÅRDA KOMMUN FÖRORD Arbetet med att ta fram Parkeringsnorm för Vårgårda kommun har gjorts i samarbete av Sabina Talavanic, stadsarkitekt, Charlotte Lundberg,

Läs mer

MOBILITY MANAGEMENT I FYSISK PLANERING SVENSKA ERFARENHETER. Trafikdage Aalborg, 27 Aug 2012 Björn Wendle, Trivector

MOBILITY MANAGEMENT I FYSISK PLANERING SVENSKA ERFARENHETER. Trafikdage Aalborg, 27 Aug 2012 Björn Wendle, Trivector MOBILITY MANAGEMENT I FYSISK PLANERING SVENSKA ERFARENHETER Trafikdage Aalborg, 27 Aug 2012 Björn Wendle, Trivector MOBILITY MANAGEMENT (MM) Är ett koncept för att främja hållbara transporter och påverka

Läs mer

Strategi. Program. Plan. Policy. Riktlinjer. Regler. Borås Stads. Riktlinjer för parkering

Strategi. Program. Plan. Policy. Riktlinjer. Regler. Borås Stads. Riktlinjer för parkering Strategi Program Plan Policy Riktlinjer Regler Borås Stads Riktlinjer för parkering Borås Stads styrdokument Aktiverande strategi avgörande vägval för att nå målen för Borås program verksamheter och metoder

Läs mer

Parkeringsnorm för cykel och bil

Parkeringsnorm för cykel och bil Förslag Parkeringsnorm för cykel och bil Innehåll Inledning... 3 Bakgrund... 3 Tidigare ställningstagande... 4 Syfte och mål... 5 Förutsättningar... 6 Bilanvändning... 6 Trafikflöden... 7 Bilinnehav...

Läs mer

ParkeringsPM bilaga till Trafiktekniskt PM 2014-10-14

ParkeringsPM bilaga till Trafiktekniskt PM 2014-10-14 1(10) ParkeringsPM bilaga till Trafiktekniskt PM 2014-10-14 Bakgrund Ytorna centralt i staden är begränsade och det finns många anspråk på att utnyttja dessa. Det innebär att all ny parkering för utvecklingen

Läs mer

PARKERINGSNORM FÖR UDDEVALLA KOMMUN. Antagen av kommunfullmäktige den 12 april 1994, 66 (tidigare parkeringsnorm antagen den 14 december 1982, 340)

PARKERINGSNORM FÖR UDDEVALLA KOMMUN. Antagen av kommunfullmäktige den 12 april 1994, 66 (tidigare parkeringsnorm antagen den 14 december 1982, 340) Blad 1 PARKERINGSNORM FÖR UDDEVALLA KOMMUN Antagen av kommunfullmäktige den 12 april 1994, 66 (tidigare parkeringsnorm antagen den 14 december 1982, 340) SAMMANFATTNING Föreslagna normtal för olika lokaltyper

Läs mer

Optimera för cyklister - inspiration för ett cykelsmart byggande -

Optimera för cyklister - inspiration för ett cykelsmart byggande - Optimera för cyklister - inspiration för ett cykelsmart byggande - Från stort till smått Det finns många åtgärder som en byggherre och/eller fastighetsägare kan tänka på om man vill få de boende att cykla

Läs mer

Rekommendation av parkeringstal vid ny- och ombyggnad i Nacka kommun

Rekommendation av parkeringstal vid ny- och ombyggnad i Nacka kommun Bilaga Rekommendation av parkeringstal vid ny- och ombyggnad i Nacka kommun Parkeringstalen är riktvärden för minsta antal erforderliga parkeringsplatser för respektive verksamhet och läge vid ny- och

Läs mer

REKOMMENDERADE PARKERINGSTAL FÖR BOSTÄDER I NACKA

REKOMMENDERADE PARKERINGSTAL FÖR BOSTÄDER I NACKA REKOMMENDERADE PARKERINGSTAL FÖR BOSTÄDER I NACKA 1 Inledning... 3 2 Modell för beräkning av parkeringsbehov för flerbostadshus... 4 2.1 Grundintervall... 5 2.2 Lägesbaserat parkeringstal... 6 2.3 Projektspecifikt

Läs mer

ANTAGEN AV KOMMUNFULLMÄKTIGE 20 SEPTEMBER Parkeringsnorm. för cykel och bil i Helsingborgs stad

ANTAGEN AV KOMMUNFULLMÄKTIGE 20 SEPTEMBER Parkeringsnorm. för cykel och bil i Helsingborgs stad ANTAGEN AV KOMMUNFULLMÄKTIGE 20 SEPTEMBER 2016 Parkeringsnorm för cykel och bil i Helsingborgs stad Medverkande: Stadsbyggnadsförvaltningen Tyréns Björn Bensdorp Redestam Oscar Grönvall Göran Hagsund Martin

Läs mer

PARKERINGS POLICY F Ö R H Ö G A N Ä S K O M M U N ANTAGET I KOMMUNFULLMÄKTIGE 2013-09-19 HÖGANÄS KOMMUN FÖRVALTNING 2013-05-14 0 (5)

PARKERINGS POLICY F Ö R H Ö G A N Ä S K O M M U N ANTAGET I KOMMUNFULLMÄKTIGE 2013-09-19 HÖGANÄS KOMMUN FÖRVALTNING 2013-05-14 0 (5) 2013-05-14 0 (5) PARKERINGS POLICY F Ö R H Ö G A N Ä S K O M M U N ANTAGET I KOMMUNFULLMÄKTIGE 2013-09-19 FÖRVALTNING 1 (5) INLEDNING Höganäs kommun växer och utvecklas, både i yta och befolkningsmässigt.

Läs mer

PARKERINGSTAL, GODA EXEMPEL OCH PARKERINGSLEDNINGSSYSTEM

PARKERINGSTAL, GODA EXEMPEL OCH PARKERINGSLEDNINGSSYSTEM PARKERINGSTAL, GODA EXEMPEL OCH PARKERINGSLEDNINGSSYSTEM Rasmus Sundberg, Trivector 2016-09-22 Europeiska Trafikantveckan Östersund AGENDA Hur arbetas det med parkeringstal i andra kommuner? Vad ser vi

Läs mer

Bilaga 1. Riktlinjer för mobilitets- och parkeringsplanering i Göteborg. Remisshandling december 2016.

Bilaga 1. Riktlinjer för mobilitets- och parkeringsplanering i Göteborg. Remisshandling december 2016. Tjänsteutlåtande Utfärdat 2016-11-17 BN 2016-12-20 Diarienummer 0469/16 Strategiska avdelningen Sara Brunnkvist Telefon 031-368 19 75 E-post: sara.brunnkvist@sbk.goteborg.se Riktlinjer för mobilitets-

Läs mer

Parkeringstal. för bil och cykel i Kävlinge kommun 2014-05-26

Parkeringstal. för bil och cykel i Kävlinge kommun 2014-05-26 Parkeringstal för bil och cykel i Kävlinge kommun 2014-05-26 Datum: 2014-05-26 Slutversion Beställare Projektledare Referensgrupp Kvalitetsgranskning Mikael Anderson, Gatuchef Kävlinge kommun Björn Petersson,

Läs mer

Parkeringsnorm för Älmhult centrum 2011-09-13. Uppdragsnr: 10149398 1 (12) Uppdragsansvarig: Bo Lindelöf

Parkeringsnorm för Älmhult centrum 2011-09-13. Uppdragsnr: 10149398 1 (12) Uppdragsansvarig: Bo Lindelöf Uppdragsnr: 10149398 1 (12) Parkeringsnorm för Älmhult centrum 2011-09-13 Uppdragsansvarig: Bo Lindelöf WSP Samhällsbyggnad Box 13033 402 51 Göteborg Besök: Rullagergatan 4 Tel: +46 31 727 25 00 Fax: +46

Läs mer

GRÖN RESPLAN DETALJPLAN BJÄLKEN 5, VÅXNÄS KARLSTADS KOMMUN

GRÖN RESPLAN DETALJPLAN BJÄLKEN 5, VÅXNÄS KARLSTADS KOMMUN GRÖN RESPLAN DETALJPLAN BJÄLKEN 5, VÅXNÄS KARLSTADS KOMMUN Sid 2(7) Inledning Bakgrund Karlstadhus AB har begärt planändring av fastigheten Bjälken 5, för att möjliggöra ett nytt flerbostadshus längs Stenhagsgatan

Läs mer

Följande PM syftar till att prognosticera det framtida parkeringsbehovet i Nacka Strand efter att föreslagna förändringar genomförts.

Följande PM syftar till att prognosticera det framtida parkeringsbehovet i Nacka Strand efter att föreslagna förändringar genomförts. 24, rev 2013-07-04 Nacka Strand framtida parkeringsbehov Följande PM syftar till att prognosticera det framtida parkeringsbehovet i Nacka Strand efter att föreslagna förändringar genomförts. Föreslagna

Läs mer

Parkering i Fullriggaren

Parkering i Fullriggaren Parkering i Fullriggaren Enkätundersökning december 2012 Anna Stjärnkvist Stadsbyggnadskontoret Malmö stad 2013-04-11 Parkering i Fullriggaren Enkätundersökning december 2012 Bakgrund I byggherredialogen

Läs mer

Antalet besökare, anställda och användning av befintlig parkering

Antalet besökare, anställda och användning av befintlig parkering 2017-05-23 Inledning Parkeringsbehovet för simhallen och kontorshuset samt andra kommersiella lokaler har beräknats, utifrån resvanor respektive Solna stads samt Huddinges och Malmös parkeringsnorm. Eftersom

Läs mer

Remissversion av Parkeringsnorm för Helsingborg Härmed översändes remissversionen av parkeringsnorm för kännedom och synpunkter.

Remissversion av Parkeringsnorm för Helsingborg Härmed översändes remissversionen av parkeringsnorm för kännedom och synpunkter. Helsingborg 5 mars 2007 Enligt sändlista (VGV) Remissversion av Parkeringsnorm för Helsingborg Härmed översändes remissversionen av parkeringsnorm för kännedom och synpunkter. Den nu gällande parkeringsnormen

Läs mer

Mobility management i Huddinge kommun

Mobility management i Huddinge kommun Mobility management i Huddinge kommun 2017-11-07 2 Om Huddinge kommun Stockholmsregionens näst största kommun 108 000 invånare (150 000 år 2030) Yta 140 000 kvm varav en tredjedel naturreservat Stora arbetsgivare

Läs mer

Parkeringstal för Kontor Uddvägen, DP Sicklaön 346:1 Västra Sicklaön

Parkeringstal för Kontor Uddvägen, DP Sicklaön 346:1 Västra Sicklaön Nacka 2014-05-12 Promemoria Avsändare: Atrium Ljungberg AB Planenheten Nacka kommun Parkeringstal för Kontor Uddvägen, DP Sicklaön 346:1 Västra Sicklaön 1. Sammanfattning Parkeringstal är riktvärden för

Läs mer

TJÄNSTESKRIVELSE 1 (5) Reducerad parkeringsnorm vid bilfritt boende inriktningsbeslut BN 2016/0535. Sammanfattning

TJÄNSTESKRIVELSE 1 (5) Reducerad parkeringsnorm vid bilfritt boende inriktningsbeslut BN 2016/0535. Sammanfattning TJÄNSTESKRIVELSE 1 (5) 2016-12-05 Handläggare Christian Rydén Tel 046-359 5815 E-post christian.ryden@lund.se Byggnadsnämnden i Lund Reducerad parkeringsnorm vid bilfritt boende inriktningsbeslut BN 2016/0535

Läs mer

Planera och bygg för hållbart resande i Huddinge

Planera och bygg för hållbart resande i Huddinge Planera och bygg för hållbart resande i Huddinge Mobility management ett modernt sätt att planera Med mobility management vill Huddinge kommun underlätta hållbara transporter och minska bilanvändningen

Läs mer

Strategi. Program. Plan. Policy. Riktlinjer. Regler. Borås Stads. Parkeringsregler

Strategi. Program. Plan. Policy. Riktlinjer. Regler. Borås Stads. Parkeringsregler Strategi Program Plan Policy Riktlinjer Regler Borås Stads Parkeringsregler Borås Stads styrdokument Aktiverande strategi avgörande vägval för att nå målen för Borås program verksamheter och metoder i

Läs mer

Riktlinjer för parkeringstal

Riktlinjer för parkeringstal Riktlinjer för parkeringstal Antagen i Samhällsbyggnadsnämnden 2014-09-18 1. Inledning... 2 2. Lagstiftning... 2 2.1 Plan- och bygglagen... 2 2.2 Miljöbalken... 2 4. Parkeringstal... 3 4.1 Zoner för bostadsparkering...

Läs mer

Parkeringsnorm. Parkeringsnorm. för cykel och bil. Antagen av Kommunfullmäktige

Parkeringsnorm. Parkeringsnorm. för cykel och bil. Antagen av Kommunfullmäktige Parkeringsnorm Parkeringsnorm för cykel och bil Antagen av Kommunfullmäktige 2016-04-04 Parkeringsnormen ska ses över varje mandatperiod i samband med översyn av översiktsplanen. Dokumenttyp Dokumentnamn

Läs mer

Parkeringsutredning för kv. Örtuglandet 1, Åkeslund

Parkeringsutredning för kv. Örtuglandet 1, Åkeslund 13 januari 201 7 Parkeringsutredning för kv. Örtuglandet 1, Åkeslund Bakgrund Stockholmshem äger fastigheten Örtuglandet 1 och har ansökt om en planändring för att möjliggöra en exploater ing av 96 nya

Läs mer

S t a f f a n s t o r p s k o m m u n

S t a f f a n s t o r p s k o m m u n PARKERINGSNORM - f ö r c y k e l o c h b i l S t a f f a n s t o r p s k o m m u n Februari 2016 Antagen av Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden 2016-03-02 Konsult Beställare Isbergs gata 15 205 19 MALMÖ

Läs mer

Sida 1 1 Sida2 2 Sida 3 Som vi såg illustrerat i videon så är det ofta en huggsexa om vem som ska norpa en ledig parkering. Det beror på att dagens parkeringssystem bygger på den planekonomiska modellen,

Läs mer

PARKERINGSNORM FÖR ULRICEHAMNS TÄTORT

PARKERINGSNORM FÖR ULRICEHAMNS TÄTORT Strategi Program Plan Policy Riktlinjer Regler >> Styrdokument PARKERINGSNORM FÖR ULRICEHAMNS TÄTORT ANTAGET AV: KOMMUNSTYRELSEN DATUM: 2015-10-08, 253 ANSVAR UPPFÖLJNING: SEKTORCHEF MSB GÄLLER TILL OCH

Läs mer

Parkeringsutredning Norregård

Parkeringsutredning Norregård 1 PM 2015:22 Johan Kerttu Karin Neergaard 2015-03-20 Parkeringsutredning Norregård seniorbostäder i Falsterbo 1. Inledning 1.1 Bakgrund och syfte Denna utredning behandlar ändring av detaljplan för Norregård

Läs mer

Parkeringsnorm för cykel och bil i Lunds kommun

Parkeringsnorm för cykel och bil i Lunds kommun Parkeringsnorm för cykel och bil i Lunds kommun Antagen av byggnadsnämnden september 2013 BN 2011/74 Innehåll Inledning..3 Vad säger plan- och bygglagen?... 3 Vem är ansvarig?... 3 En balanserad parkeringsförsörjning...

Läs mer

Parkering på Sundsvik 1:27 - Nilsson-tomten

Parkering på Sundsvik 1:27 - Nilsson-tomten 1 (8) Parkering på Sundsvik 1:27 - Nilsson-tomten 1 Inledning Sunne kommun planerar tillsammans med en exploatör för att möjliggöra byggande av bostäder och affärslokaler i centrala Sunne på fastigheten

Läs mer

Kv. Rosen. Trafik. Utredare. Iterio AB Östgötagatan 12 116 25 Stockholm 08 410 363 00 info@iterio.se www.iterio.se. Therese Nyman Linda Lundberg

Kv. Rosen. Trafik. Utredare. Iterio AB Östgötagatan 12 116 25 Stockholm 08 410 363 00 info@iterio.se www.iterio.se. Therese Nyman Linda Lundberg Kv. Rosen Trafik Utredare Therese Nyman Linda Lundberg STOCKHOLM 2015-01-23 Bakgrund befintliga vägrum Kvarteret Rosen angränsas av St. Göransgatan och Liljegatan. St. Göransgatan har en karaktär av en

Läs mer

Parkeringstal för cykel och bil

Parkeringstal för cykel och bil SAMHÄLLSBYGGNAD GÄVLE Parkeringstal för cykel och bil Gävle kommun 2014 Antagna av Tekniska Nämnden den 4 juni 2014 1 Inledning Bakgrund till parkeringstalen Lämpligt utrymme för parkering, lastning och

Läs mer

MOBILITY MANAGEMENT FÖR BYGGHERRAR

MOBILITY MANAGEMENT FÖR BYGGHERRAR MOBILITY MANAGEMENT FÖR BYGGHERRAR JANUARI 2016 MOBILITY MANAGEMENT Mobility Management () är ett koncept för att främja hållbara transporter och påverka bilanvändningen genom att förändra resenärers attityder

Läs mer

PARKERINGSNORM. för bilar i Bollebygds kommun

PARKERINGSNORM. för bilar i Bollebygds kommun PARKERINGSNORM för bilar i Bollebygds kommun 2009-10-08 FÖRORD Kommunen har det övergripande ansvaret för planeringen av parkering. Det är byggnads- och miljönämnden som skall ange var och hur många parkeringar

Läs mer

Parkeringsnorm för Karlstads kommun

Parkeringsnorm för Karlstads kommun Parkeringsnorm för Karlstads kommun Riktlinjer för beräkning Antagen av Stadsbyggnadsnämnden 201X-xx-xx 1 BAKGRUND Stadsbyggnadsförvaltningen har fått i uppdrag av Stadsbyggnadsnämnden att revidera nuvarande

Läs mer

Riktlinjer för bedömning av. parkeringsplatsbehov. Antagen av Kommunstyrelsen 2010-04-06

Riktlinjer för bedömning av. parkeringsplatsbehov. Antagen av Kommunstyrelsen 2010-04-06 Riktlinjer för bedömning av parkeringsplatsbehov Antagen av Kommunstyrelsen 2010-04-06 Handlingen är framtagen av Stadsbyggnadskontoret, Partille kommun. Antagen av Kommunstyrelsen 2010-04-06. Ledningsgrupp:

Läs mer

PA RKERINGSNORM. för Kvar nholmen och Malmen

PA RKERINGSNORM. för Kvar nholmen och Malmen PA RKERINGSNORM för Kvar nholmen och Malmen Augusti 2012 Konsult Beställare Isbergs gata 15 205 19 MALMÖ Tel: 010-452 20 00 Org.nr: 556194-7986 Ombud: Jonas Andersson Uppdragsansvarig: Per Eneroth Bitr

Läs mer

2013-10-08 Sam 113/2013. Parkeringsriktlinjer Örebro kommun

2013-10-08 Sam 113/2013. Parkeringsriktlinjer Örebro kommun 2013-10-08 Sam 113/2013 Parkeringsriktlinjer Örebro kommun Innehållsförteckning Inledning...3 Olika typer av parkering...3 Mål...4 Att stadsutvecklingen sker i balans...4 En väl balanserad tillgänglighet...4

Läs mer

Parkeringstal. Parkeringstal. för Partille kommun. Antagen av Kommunstyrelsen 2011-03-08

Parkeringstal. Parkeringstal. för Partille kommun. Antagen av Kommunstyrelsen 2011-03-08 Parkeringstal för Partille kommun Parkeringstal Antagen av Kommunstyrelsen 2011-03-08 Innehåll Förord 4 Sammanfattning 5 Bakgrund 6 Inledning 6 Parkeringstalen ersätter gällande parkeringsnormer 6 Vikten

Läs mer

Utdrag ur Parkeringstal för Huddinge kommun godkänd av kommunstyrelsen

Utdrag ur Parkeringstal för Huddinge kommun godkänd av kommunstyrelsen PARKERINGSNORM - BIL Utdrag ur Parkeringstal för Huddinge kommun godkänd av kommunstyrelsen del 1 Parkeringstal med kommentarer del 2 Tillämpningsanvisningar Hela dokumentet finns på www.huddinge.se trafik,

Läs mer

Antal cykelplatser per 1000 m 2 BTA om ej annat anges

Antal cykelplatser per 1000 m 2 BTA om ej annat anges PARKERINGSTAL FÖR CYKEL BOSTÄDER Verksamhet Antal cykelplatser per 1000 m 2 BTA om ej annat anges Flerbostadshus 20 25 1,8 2,3/bostad Särskilda boendeformer Äldreboende 5 10 cpl/1000 kvm BTA 0,3 cpl/boende

Läs mer

PARKERINGSNORM FÖR BORÅS STAD REMISSFÖRSLAG 2015-09-15

PARKERINGSNORM FÖR BORÅS STAD REMISSFÖRSLAG 2015-09-15 PARKERINGSNORM FÖR BORÅS STAD REMISSFÖRSLAG 2015-09-15 1 Projektorganisation Styrgrupp Projektledning Projektgrupp Alf Iwarsson, Tekniska förvaltningen Anders Engberg, Samhällsbyggnadsförvaltningen Andreas

Läs mer

PARKERINGSNORM FÖR UPPSALA KOMMUN

PARKERINGSNORM FÖR UPPSALA KOMMUN PLAN- OCH BYGGNADSNÄMNDEN PARKERINGSNORM FÖR UPPSALA KOMMUN Antagen av plan- och byggnadsnämnden 2013-12-12 412 Läsanvisning I parkeringsnormens inledning beskrivs syftet med parkeringsnormen och dess

Läs mer

Innehållsförteckning. Styrgrupp: Översiktplanens styrgrupp

Innehållsförteckning. Styrgrupp: Översiktplanens styrgrupp Riktlinjer för parkering i Västerås Västerås stad Antagen av kommunfullmäktige 5 november 2015 Innehållsförteckning Sammanfattning...3 Inledning...4 Syfte...5 Utgångspunkter...6 Fastighetsägarens skyldigheter

Läs mer

PM Fo rslag till nya parkeringstal fo r So dra Veddesta

PM Fo rslag till nya parkeringstal fo r So dra Veddesta 2016-05-31 1 (6) PM Fo rslag till nya parkeringstal fo r So dra Veddesta Bakgrund År 2011 godkände kommunfullmäktige i Järfälla kommun dokumentet Parkeringsnorm för Järfälla kommun. Dokumentet ska syfta

Läs mer

Utredning Kommunalt parkeringsbolag

Utredning Kommunalt parkeringsbolag TRELLEBORGS KOMMUN Kommunstyrelsen Datum Diarienummer 2013-11-04 KS 2013/516 1 (5) Utredare Mats Åstrand 0410-733618, 0734 422949 mats.astrand@trelleborg.se Utredning Kommunalt parkeringsbolag Ärendebeskrivning

Läs mer

PARKERINGSKÖP Köpa parkering i stället för att bygga i egen regi Parkeringslösning till en lägre kostnad Samlade anläggningar inga fasta platser ökat samnyttjande Umeå har arbetat med parkeringsköp sedan

Läs mer

Parkeringsprogram för Huddinge kommun Remiss från Huddinge kommun Remisstid den 30 april 2015

Parkeringsprogram för Huddinge kommun Remiss från Huddinge kommun Remisstid den 30 april 2015 PM 2015: RVII (Dnr 124-149/2015) Parkeringsprogram för Huddinge kommun Remiss från Huddinge kommun Remisstid den 30 april 2015 Borgarrådsberedningen föreslår att kommunstyrelsen beslutar följande. 1. Som

Läs mer

PARKERINGSUTREDNING KROKSLÄTTS FABRIKER

PARKERINGSUTREDNING KROKSLÄTTS FABRIKER PARKERINGSUTREDNING KROKSLÄTTS 10242320 REV 2017-07-04 UNITED BY OUR DIFFERENCE Beställare: K21 Entreprenad AB, Peter Fredriksson Konsult: WSP Samhällsbyggnad Maria Lindelöf, 010-722 72 17 Uppdragsnummer:

Läs mer

Parkeringstal för Östersunds kommun

Parkeringstal för Östersunds kommun Dnr Ädh 1591-2006 Parkeringstal för Östersunds kommun Antagen av kommunfullmäktige 2007-06-28 Inledning Plan- och bygglagen föreskriver att när tomter tas i anspråk för bebyggelse skall det tillses att

Läs mer

Riktlinjer för mobilitet och parkering i Göteborgs Stad. Godkänd av byggnadsnämnden xx xxxxxxx 2017 Dnr:

Riktlinjer för mobilitet och parkering i Göteborgs Stad. Godkänd av byggnadsnämnden xx xxxxxxx 2017 Dnr: Godkänd av byggnadsnämnden xx xxxxxxx 2017 Dnr: 16-0469 Riktlinjer för mobilitet och parkering i Göteborgs Stad Hantering av mobilitets- och parkeringsfrågor i detaljplan och bygglov www.goteborg.se Strategiska

Läs mer

Parkeringspolicyn ska bidra till. hållbar stadsutveckling och livsmiljö. hållbar stadsutveckling och livsmiljö

Parkeringspolicyn ska bidra till. hållbar stadsutveckling och livsmiljö. hållbar stadsutveckling och livsmiljö Parkeringspolicyn ska bidra till hållbar stadsutveckling och livsmiljö Roger Johansson, SWECO Parkeringspolicyn ska bidra till hållbar stadsutveckling och livsmiljö Användningen av den parkering som finns

Läs mer

Parkeringsutredning Gredbyvägen

Parkeringsutredning Gredbyvägen Stadsbyggnadsnämnden Datum 1 (5) Stadsbyggnadsförvaltningen Trafikavdelningen Olov Åslund, 016-710 11 54 Parkeringsutredning Gredbyvägen En konsekvens av föreslagen åtgärd om att öppna upp Gredbyvägen

Läs mer

Parkeringskostnaderna i bostadsproduktionen. Svar på skrivelse från Åke Askensten m.fl. (MP)

Parkeringskostnaderna i bostadsproduktionen. Svar på skrivelse från Åke Askensten m.fl. (MP) Dnr Sida 1 (5) 2013-09-25 Handläggare Anders Hallberg 08-508 26 401 Till Exploateringsnämnden 2013 10 17 Parkeringskostnaderna i bostadsproduktionen. Svar på skrivelse från Åke Askensten m.fl. (MP) Förslag

Läs mer

ZON A ZON B ZON C BESÖKANDE

ZON A ZON B ZON C BESÖKANDE Bilaga 1 Parkeringstal Parkeringstal för cykel Flerbostadshus Tabell 1. Antal cykelparkeringar per lägenhet BESÖKANDE Generellt 2 2 2 + 0,5 besöksplatser/lägenhet Liten (< 45 kvm) 1,5 1,5 1,5 + 0,5 besöksplatser/lägenhet

Läs mer

Förslag till riktlinjer för projektspecifika och gröna parkeringstal i Stockholms stad

Förslag till riktlinjer för projektspecifika och gröna parkeringstal i Stockholms stad Exploateringskontoret Trafikkontoret Stadsbyggnadskontoret Tjänsteutlåtande Dnr E2015-00923 Dnr T2015-00933 Dnr SBK 2015-06397-30 2015-05-20 Kontaktpersoner Exploateringskontoret Patrik Berglin/Ingmarie

Läs mer

GRÖN RESPLAN BJÄLKEN 5, VÅXNÄS. Bilaga till Detaljplan för Bjälken 5, inom Våxnäs, Karlstads kommun. Sid 1(6)

GRÖN RESPLAN BJÄLKEN 5, VÅXNÄS. Bilaga till Detaljplan för Bjälken 5, inom Våxnäs, Karlstads kommun. Sid 1(6) Sid 1(6) STADSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN Plan- och byggavdelningen Rapport, 2016-05-31 GRÖN RESPLAN BJÄLKEN 5, VÅXNÄS Bilaga till Detaljplan för Bjälken 5, inom Våxnäs, Karlstads kommun Sid 2(6) 1 Inledning

Läs mer

Frihamnen, Göteborg. Martin Forsberg martin.forsberg@koucky.se www.koucky.se +46(0)31-80 80 52

Frihamnen, Göteborg. Martin Forsberg martin.forsberg@koucky.se www.koucky.se +46(0)31-80 80 52 Frihamnen, Göteborg Martin Forsberg martin.forsberg@koucky.se www.koucky.se +46(0)31-80 80 52 Dagens upplägg Kort om K&P Göteborg Det större perspektivet Pågående utvecklingar Älvstranden Utveckling Näraliggande

Läs mer

Parkeringsnorm för centrala Kungälv

Parkeringsnorm för centrala Kungälv Parkeringsnorm för centrala Kungälv Regler och riktlinjer Diarienummer: Dokumentansvarig: Beredande politiskt organ: Beslutad av: Ersätter tidigare beslut Datum för beslut: Giltighetstid: Handläggare:

Läs mer

Parkeringsnorm revidering gällande bostadsändamål

Parkeringsnorm revidering gällande bostadsändamål Parkeringsnorm 2016 -revidering gällande bostadsändamål Pendelparkering vid Järnvägsgatan Samhällsbyggnadskontoret Innehållsförteckning 1 Bakgrund... 3 2 Förslag till parkeringsnorm med flexibla parkeringstal...

Läs mer

Parkeringsnorm för Umeå kommun

Parkeringsnorm för Umeå kommun Parkeringsnorm för Umeå kommun Riktlinjer för att anpassa nya fastigheters och stadsdelars parkeringsbehov till morgondagens resvanor Godkänd av byggnadsnämnden 2017-12-13 Antagande av kommunfullmäktige

Läs mer

Tillämpningsanvisningar

Tillämpningsanvisningar Tillämpningsanvisningar Riktlinjer för projektspecifika och Gröna parkeringstal i Stockholm Sida 1 (17) 2015-12-22 Förord: Tillämpningsanvisningar till Riktlinjer för projektspecifika och gröna parkeringstal

Läs mer

Stadsbyggnadsnämnden. Tid Torsdagen den 11 juni 2015, kl Plats

Stadsbyggnadsnämnden. Tid Torsdagen den 11 juni 2015, kl Plats Stadsbyggnadsnämnden Protokollsutdrag Tid Torsdagen den 11 juni 2015, kl. 16.00 17.20 Plats Bolindersalen 9:035, Tekniska Nämndhuset, Fleminggatan 4 Justerat Tisdagen den 23 juni 2015 Anslaget Torsdagen

Läs mer

Parkering och mobilitet i Frihamnen

Parkering och mobilitet i Frihamnen Parkering och mobilitet i Frihamnen Maria Stenström och Stefan Hellberg Göteborgs Stads Parkerings AB 19 november 2015 Ägardirektiv Hållbar utveckling Aktiv i stadsutvecklingen Främja förändrade resvanor

Läs mer

Parkeringstal för ett Eskilstuna i förändring

Parkeringstal för ett Eskilstuna i förändring Stadsbyggnadsnämnden 2015-12-17 Stadsbyggnadsförvaltningen Trafikavdelningen SBN/2015:257 Petter Skarin 016-710 76 93 1 (2) Stadsbyggnadsnämnden Parkeringstal för ett Eskilstuna i förändring Förslag till

Läs mer