Följande PM syftar till att prognosticera det framtida parkeringsbehovet i Nacka Strand efter att föreslagna förändringar genomförts.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Följande PM syftar till att prognosticera det framtida parkeringsbehovet i Nacka Strand efter att föreslagna förändringar genomförts."

Transkript

1 24, rev Nacka Strand framtida parkeringsbehov Följande PM syftar till att prognosticera det framtida parkeringsbehovet i Nacka Strand efter att föreslagna förändringar genomförts. Föreslagna förändringar Förändringarna består i huvudsak av omvandling av kvm kontorsyta till kvm bostäder (motsvarande ca 600 bostäder), nybyggnation av ca 870 nya bostäder ( kvm) samt nybyggnation av kvm kontor/verksamheter i området. Nuläge Idag finns kvm verksamheter samt kvm bostäder i Nacka Strand, fördelade enligt tabellen nedan. Det totala bostadsbeståndet motsvarar ca 300 lägenheter (à 80 kvm). Sammantaget gör detta att parkeringsefterfrågan, framräknat m.h.a. Nacka kommuns parkeringsnorm, idag uppgår till totalt ca parkeringsplatser. Tabell 1. Sammanställning över dagen verksamheter och bostäder i Nacka Strand samt deras respektive parkeringsbehov Verksamheter Dagens situation Kvm Antal P-norm P-behov Kartläggning - varav hotell (markparkering) , varav utställning , varav skola , varav gym , varav övrigt , varav kontor , Bostäder varav hyresrätter Carlyle , varav bostadsrätter , TOTALT En nulägeskartläggning har genomförts vilken visar att olika verksamheter inte har lika många parkeringsplatser som parkeringsnormen föreskriver. Detta gäller särskilt hotell J samt 1 (7) S w e co Gjörwellsgatan 22 Box SE Stockholm, Sverige Telefon +46 (0) Fax +46 (0) Sweco Infrastructure AB Org.nr Styrelsens säte: Stockholm Joakim Swahn Civilingenjör & Civilekonom Stockholm Samhällsbyggnad Telefon direkt +46 (0) Mobil +46 (0)

2 Internationella Engelska skolan. För skolan (som har ca 70 anställda 1 ) innebär detta en parkeringsplats per varannan anställd. Detta stämmer väl överens med en tidigare kartläggning för Nacka Strand som visar att ca 60 % av arbetsresorna sker med kollektivtrafiken 2. Det kan jämföras med resten av landet där ett genomsnitt på 30 % av arbetsresorna sker med kollektivtrafiken. Avseende hotell J har de sammanlagt ca 60 parkeringsplatser (38+25), av vilka 38 platser är i garage under hotellbyggnaden och resterande 25 platser som markparkering. Justeras därför antalet parkeringsplatser erhålls en lägre efterfrågan, totalt ca parkeringsplatser. Gällande det totala utbudet av parkeringsplatser i Nacka Strand, visas detta i tabell 2 nedan. Tabell 2. Dagens parkeringsutbud i Nacka Strand Typ av parkering Antal platser Totalt Garage 2106 Totalt Markparkering 479 TOTALT NACKA STRAND 2585 Från de båda tabellerna ses att efterfrågan svagt överstiger utbudet, särskilt sett till verklig efterfrågan. Förändrat parkeringsbehov När befintliga kontorsytor omvandlas till bostäder, förändras efterfrågan på såväl antalet parkeringsplatser som tiden dessa nyttjas. En central fråga är hur antalet anställda påverkas när kontorsytan minskar från knappt kvm till knappt kvm, dvs. en minskning nästan 50 procent. Parkeringsutbudet (dvs. antalet platser) utgår från respektive kommuns parkeringsnorm, vilken fasställer vilket utbud av parkeringsplatser som skall finnas vid olika verksamheter, såsom bostäder, kontor, handel etc. Dessa normer baseras på respektive verksamhets antal kvadratmeter, inte antalet anställda, även om normen i sin grund har en koppling mellan yta och antal anställda 3. Detta gör omvandling i Nacka strand intressant, då antalet kvadratmeter kontorsyta minskar kraftigt, samtidigt som det är osäker hur antalet anställda påverkas. De följande beräkningarna har därför baserats på gällande parkeringsnorm. Gällande antalet parkeringsplatser kommer de parkeringsgarage med sammanlagt ca parkeringsplatser som finns idag lämnas oberörda, varför detta utbud kommer finnas även i framtiden. Därtill kommer ytterligare ca 160 platser tillskapas i garage i de ytor som är svåra att omvandla till bostäder (souterräng, skuggiga ytor etc.). Även förändringar kommer ske gällande antalet markparkeringar, vilka med nuvarande planer bedöms reduceras från dagens ca Internationella Engelska skolan (2013), hemsida: 2 SATSA 3.1 (Trafikverket), Cykelåtgärder i arbetsplatsområdena Sickla och Nacka Strand, (2011), sid 29 3 Nacka kommuns parkeringsstrategi utgår från ca 25m 2 per arbetsplats. Inom västra Sicklaön innebär föreslaget parkeringstal 0,2-0,3 bilplats/anställd samt 1 besöksplats per anställda. 2 (7)

3 platser till ca 200 platser. På grund av att gatuparkeringen i framtiden troligen kommer att ligga på kommunalägd allmän platsmark och därför inte kan anses tillhöra någon enskild verksamhet, räknas denna dock inte in i det tillgängliga parkeringsutbudet. Den blir istället allmän besöksparkering till området. Dagens tidsreglering av dessa platser kan troligen också komma att förändras. Framtida parkeringsbehov I tabell 3 nedan har en sammanställning gjorts över ett framtida parkeringsscenario. Hotell J har inga planer på att expandera varför deras parkeringsbehov är konstant. Däremot har skolan planer på att utöka verksamheten. Dock så görs detta inom befintliga kontorslokaler, varför det totala parkeringsbehovet inte påverkas. Övriga verksamheter har hållits konstanta. Tabell 3. Prognos över framtida parkeringsbehov vid Nacka Strand Framtida situation Kvm Antal P-norm P-behov Verksamheter varav hotell (markparkering) , varav utställning , varav skola , varav gym , varav övrigt , varav kontor , varav nytillkomna kontor , Bostäder varav befintliga hyresrätter , varav befintliga bostadsrätter , varav omvandlade , varav nytillkomna , TOTALT Hotell J:s parkeringsbehov har efter kontakt med hotellet bedömts vara konstant 5 Skolan har planer på att expandera, men storleksordningen av expansionen är inte känd. Dock sker expansion i befintliga kontorslokaler, varför p-behovet för kontoren minskar i motsvarande utsträckning. Det totala parkeringsbehovet påverkas därför inte. 3 (7)

4 Den huvudsakliga frågan är som sagt hur antalet parkeringsplatser gällande kontoren påverkas när ca 50 procent av kontorsytan försvinner. Här hålls konsekvens med övrig planering varför det framtida behovet baseras på gällande parkeringsnormer. Tydligt se hur behovet för kontor och verksamheter sjunker samtidigt som behovet för bostäderna kraftigt ökar. Sammantaget uppgår parkeringsbehovet till ca platser. Framtida parkeringsutbud Det framtida parkeringsutbudet i Nacka Strand kommer sammantaget att vara ca platser, fördelade på platser i garage och 0 markparkeringar. Med ovanstående efterfrågan innebär detta ett underskott på drygt 450 platser. Samutnyttjande av parkeringsplatser I syfte att uppnå ett högre nyttjande av parkeringsplatserna kan olika verksamheter samnyttja dessa. För Nacka Strand kan samutnyttjande främst ske mellan kontor och bostäder. Kontor har generellt ett stort parkeringsbehov under dagtid på veckodagar, samma tid som efterfrågan på bostadsparkeringen är som lägst, och vice versa. På kväller och helger när efterfrågan på bostadsparkering är som högst är efterfrågan på kontorsparkering lägst. Dessa förhållanden har undersökts av Victoriainstitutet som också sammanställt resultaten, se tabell 6. Tabell 4. Sammanställning över parkeringsbehov för olika verksamheter Uses M-F M-F M-F Sat. & Sun. Sat. & Sun. Sat. & Sun. 8am-5pm 6pm-12am 12am-6am 8am-5pm 6pm-12am 12am-6am Residential 60% 100% 100% 80% 100% 100% Office/ Warehouse 100% 20% 5% 5% 5% 5% /Industrial Commercial 90% 80% 5% 100% 70% 5% Hotel 70% 100% 100% 70% 100% 100% Restaurant 70% 100% 10% 70% 100% 20% Movie Theater 40% 80% 10% 80% 100% 10% Entertainment 40% 100% 10% 80% 100% 50% Conference/Convention 100% 100% 5% 100% 100% 5% Institutional (nonchurch) 100% 20% 5% 10% 10% 5% Institutional (church) 10% 5% 5% 100% 50% 5% Från tabellen kan utläsas att högst sammanlagd parkeringsefterfrågan gällande specifikt boende- och kontorsparkering infaller vardagar kl 8-17 då 60 procent av boendeparkeringen samt 100 procent av kontorsparkeringen nyttjas. 6 Victoriainstitutet (2012) Hemsida: 4 (7)

5 Framtida samutnyttjande av parkeringsplatser Kan parkeringsplatserna avsedda för kontoren samt för bostäderna samutnyttjas kan antalet parkeringsplatser minskas. Enligt tabell 4 ovan är beläggningen för dessa två verksamheter som högst under vardagar kl 8-17, varför denna tid blir dimensionerande för antalet parkeringsplatser. I tabell 5 nedan visas tydligt hur just vardagar är den dimensionerande tiden. För tiden kl en vardag finns ett överskott på ca 250 platser (dvs. 250 platser står outnyttjade), och motsvarande tid under helgen står knappt platser outnyttjade. Tabell 5. Prognosticerat parkeringsbehov vid samutnyttjande i Nacka Strand Vardag Vardag Vardag Helg Helg Helg Kl Kl Kl Kl 8-17 Kl Kl Bostäder Kontor Totalt behov P-behov Antal platser Utbud - efterfrågan P-överskott Ovanstående innebär att samutnyttjandegraden varierar beroende på tid och dag under veckan, samtidigt som det totala parkeringsbehovet minskar, från drygt platser till drygt platser, dvs. en reducering med ca 25 procent. Sammanfattning/slutsats När befintliga kontorsytor omvandlas, nya bostäder byggs samt nya kontorytor tillskapas ändras parkeringsbehovet, såväl i omfattning som i tid. Detta innebär att parkeringsbehovet totalt bedöms uppgå till ca platser, och att ca 450 ytterligare parkeringsplatser behöver anläggas. Kan dock samutnyttjande mellan kontorsverksamheten och bostäderna nyttjas kan detta väsentligt reducera behovet av antalet parkeringsplatser. Enligt redovisade beräkningar uppgår parkeringsbehovet vid samutnyttjande till ca platser, vilket innebär att parkeringsbehovet ryms inom föreslagna förändringar och inga nya parkeringsplatser behöver anläggas. Enligt Nacka kommuns parkeringspolicy ska samutnyttjande av parkeringsplatser om möjligt beaktas i planeringen. I kommunens parkeringspolicy har kommunen indelats i zoner i förhållande till kollektivtrafikutbud och service. Zon A utgörs av Västra Sicklaön (där Nacka 5 (7)

6 strand ingår) och planeras för tät stadsbebyggelse. Att Västra Sicklaön får utgöra en egen kategori med lägre parkeringstal motiveras av god kollektivtrafikförsörjning och närhet till service samt planerad hög exploateringsgrad. I parkeringspolicyn redovisas också att bilinnehavet på Sicklaön är lägst i kommunen med 43 procent bilinnehav. 7 7 Utkast Nacka kommuns parkeringspolicy, version 2, (7)

7 BILAGA 1 PARKERINGSNORM NACKA KOMMUN Från Nacka kommuns utkast till parkeringsstrategi. Nacka Strand är enligt kommunen definierad som zon A. Flerbostadshus Antal bpl per 1000 kvm BTA respektive per bostad Zon Detaljplan bpl/1000 kvm BTA Arbetsplatser Antal bpl per 1000 kvm BTA (inkl. besök) Bygglov Antal bp/bostad Kontor Industri Lgh =< 2 rok Lgh > 2 rok A 7-9 0,5-0,7 0,7-0, B ,7-0,8 0,9-1, C ,9-1,0 1,1-1, I detta PMs beräkningar har en parkeringsnorm om 0,8 antagits för befintliga bostäder och 0,7 för ombyggda respektive nybyggda lägenheter. 0,7 har antagits därför att det dels är i den lägre delen av intervallet gällande värdena för detaljplan och dels för att det värdet kan nyttjas oavsett lägenhetsstorlek och den framtida sammansättningen gällande lägenhetsstorlekarna i dagsläget är okänd. Avseende kontorens parkeringsnorm har det högre värdet i intervallet antagits, dvs. 15 platser per 1000 kvm (motsvarande 0,015). Huvudskälet till detta är en viss marginal genom detta antagande byggs in då det idag ser ut att vara ett visst underskott av parkeringsplatser. 7 (7)

Parkeringsutredning Örnsköldsvik

Parkeringsutredning Örnsköldsvik Rapport: 2013:111 / Version: 1.2 Parkeringsutredning Örnsköldsvik Dokumentinformation Titel: Parkeringsutredning Örnsköldsvik Serie nr: 2013:111 Projektnr: 13151 Författare: Kvalitetsgranskning: Beställare:

Läs mer

Parkeringsnorm 335:7. bilplatserna inte är reserverade för en viss persons bil utan kan nyttjas av olika personer vid olika tillfällen och

Parkeringsnorm 335:7. bilplatserna inte är reserverade för en viss persons bil utan kan nyttjas av olika personer vid olika tillfällen och Parkeringsnorm 335:7 Parkeringsnorm Fastställd av kommunfullmäktige 1998-06-11 Gäller fr o m 1998-07-01 Syfte Parkeringsnormen klargör hur vi i Borås tillämpar plan- och bygglagens bestämmelser, PBL 3

Läs mer

Kungsbacka. Stadshusets utbyggnad i Kungsbacka stad. Parkeringsutredning. 2009-04-27, rev 2009-06-05

Kungsbacka. Stadshusets utbyggnad i Kungsbacka stad. Parkeringsutredning. 2009-04-27, rev 2009-06-05 Kungsbacka Beställare Projektledare Kungsbacka stad Stadshuset 434 81 Kungsbacka 0300-83 40 00 Hasse Andersson Konsult Uppdragsledare Handläggare Norconsult AB Box 8774 402 76 Göteborg 031-50 70 00 Ebbe

Läs mer

Parkeringstal för Kontor Uddvägen, DP Sicklaön 346:1 Västra Sicklaön

Parkeringstal för Kontor Uddvägen, DP Sicklaön 346:1 Västra Sicklaön Nacka 2014-05-12 Promemoria Avsändare: Atrium Ljungberg AB Planenheten Nacka kommun Parkeringstal för Kontor Uddvägen, DP Sicklaön 346:1 Västra Sicklaön 1. Sammanfattning Parkeringstal är riktvärden för

Läs mer

Parkeringsutredning Bålsta centrum

Parkeringsutredning Bålsta centrum Parkeringsutredning Bålsta centrum 2014-05-12, sid 2(46) Ansvariga tjänstemän: Märit Olofsson Nääs Håbo kommun Maria Nordlöf Structor Mark Stockholm AB 2014-05-12, sid 3(46) Innehållsförteckning 1 INLEDNING...5

Läs mer

Parkering för hållbar stadsutveckling

Parkering för hållbar stadsutveckling Parkering för hållbar stadsutveckling Parkering för hållbar stadsutveckling Upplysningar om innehållet: Patrik Wirsenius, patrik.wirsenius@skl.se Sveriges Kommuner och Landsting, 2013 ISBN: 978-91-7164-920-1

Läs mer

TRANSPORTER STORSJÖ STRAND GENERELLT

TRANSPORTER STORSJÖ STRAND GENERELLT UPPDRAG Hållbarhetsprogram Storsjö strand UPPDRAGSNUMMER 1157603 UPPDRAGSLEDARE Daina Millers-Dalsjö UPPRÄTTAD AV Sverker Hanson DATUM 05-16 Bild; Storsjö Strands Översiktsplan, Östersunds kommun 1 (10)

Läs mer

Mobility Management-utredning för kvarteret Eolus

Mobility Management-utredning för kvarteret Eolus Rapport 2015:36, Version 0.9 Mobility Management-utredning för kvarteret Eolus Underlag till detaljplan för nytt kongresshus i Borås Dokumentinformation Titel: Mobility Management-utredning för kvarteret

Läs mer

Parkering i Linköping

Parkering i Linköping Parkering i Linköping Del 1 - Nuläge Gullbergs Strandgata 3 Box 2203 403 14 Göteborg Telefon 031-62 76 22 Telefax 031-62 77 22 www.sweco.se Projektnummer: 2391 582 000 Dokumentversion: 1.0 Författare:

Läs mer

Bostadsförsörjning i Göteborg

Bostadsförsörjning i Göteborg Fastighetskontoret Bostadsförsörjning i Göteborg nuläge och framtida inriktning November 2014 www.goteborg.se/fastighetskontoret Bostadsförsörjning i Göteborg Antagen av kommunfullmäktige 16 april 2015

Läs mer

Undersökning om resvanor, kännedom, attityder och incitament för att förändra resandet från östra Tyresö

Undersökning om resvanor, kännedom, attityder och incitament för att förändra resandet från östra Tyresö RAPPORT Undersökning om resvanor, kännedom, attityder och incitament för att förändra resandet från östra Tyresö 2014-10-09 Analys & Strategi Konsulter inom samhällsutveckling WSP Analys & Strategi är

Läs mer

2010:11. Bostadsbyggande och befolkningstillväxt i Stockholms län Regressionsanalys

2010:11. Bostadsbyggande och befolkningstillväxt i Stockholms län Regressionsanalys 21:11 Bostadsbyggande och befolkningstillväxt i Stockholms län Regressionsanalys Befolkningsprognos 21 219 Befolkningsprognos 21 219 Arbetet med projektet Befolkningsprognos för Stockholms län och delområden

Läs mer

Remissversion av Parkeringsnorm för Helsingborg Härmed översändes remissversionen av parkeringsnorm för kännedom och synpunkter.

Remissversion av Parkeringsnorm för Helsingborg Härmed översändes remissversionen av parkeringsnorm för kännedom och synpunkter. Helsingborg 5 mars 2007 Enligt sändlista (VGV) Remissversion av Parkeringsnorm för Helsingborg Härmed översändes remissversionen av parkeringsnorm för kännedom och synpunkter. Den nu gällande parkeringsnormen

Läs mer

Figur 4-17 Färdmedelsfördelning idag i Tyresö kommun (övre bilden) och för prognosticerad trafikökning fram till år 2030 (nedre bilden).

Figur 4-17 Färdmedelsfördelning idag i Tyresö kommun (övre bilden) och för prognosticerad trafikökning fram till år 2030 (nedre bilden). 55 Sammanfattning Prognosen för trafikutvecklingen fram till år 2030 pekar på att en större andel av den trafik som alstras av befolkningsutvecklingen kommer att ske med kollektivtrafik jämfört med de

Läs mer

Stadsplanering och fastighetsvärden spårväg Lund C till ESS Rapport, 2012-12-12

Stadsplanering och fastighetsvärden spårväg Lund C till ESS Rapport, 2012-12-12 Stadsplanering och fastighetsvärden spårväg Lund C till ESS Rapport, 2012-12-12 1 Innehåll Bakgrund Lunds tillväxt Stadsplanering och fastighetsvärden tillämpning av empirisk modell Slutsatser 2 Bakgrund

Läs mer

RAPPORT NÄRINGSLIVSUTVECK- LING I HUDDINGE

RAPPORT NÄRINGSLIVSUTVECK- LING I HUDDINGE Avsedd för Huddinge kommun Dokumenttyp Rapport Datum December 2010 RAPPORT NÄRINGSLIVSUTVECK- LING I HUDDINGE 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Inledning 2 1.1 Bakgrund till uppdraget 2 1.2 Presentation av Ramböll

Läs mer

Klimatsmarta lägen Beräkning av minskade utsläpp av växthusgaser genom förtätning av stationsnära lägen

Klimatsmarta lägen Beräkning av minskade utsläpp av växthusgaser genom förtätning av stationsnära lägen RAPPORT Klimatsmarta lägen Beräkning av minskade utsläpp av växthusgaser genom förtätning av stationsnära lägen Sebastian Bäckström Jonas Fejes Åke Iverfeldt IVL Svenska Miljöinstitutet Sima Zangiabadi

Läs mer

Jennie Marklund Sweco Infrastructure, Södra Järnvägsgatan 37, 851 04 Sundsvall, 060-16 99 00

Jennie Marklund Sweco Infrastructure, Södra Järnvägsgatan 37, 851 04 Sundsvall, 060-16 99 00 1 Dokumentinformation Titel: Resvanor i Piteå 2011 Författare: Jennie Marklund Sweco Infrastructure Kvalitetsansvarig: Jenny Widell, Sweco Infrastructure Handläggare: Marie Karlsson Sweco Infrastructure,

Läs mer

Fler arbetstillfällen och kommuninvånare Vilka blir de ekonomiska konsekvenserna för Älmhults kommun?

Fler arbetstillfällen och kommuninvånare Vilka blir de ekonomiska konsekvenserna för Älmhults kommun? Slutrapport från utredningsuppdrag Fler arbetstillfällen och kommuninvånare Vilka blir de ekonomiska konsekvenserna för Älmhults kommun? April 2011 Jonas Fjertorp ekonomie doktor, forskare inom kommunal

Läs mer

Rapport. Unga vuxnas boende i Malmö och Lund 2003 och 2009

Rapport. Unga vuxnas boende i Malmö och Lund 2003 och 2009 Rapport Unga vuxnas boende i Malmö och Lund 2003 och 2009 HUR BOR 20 27-ÅRINGARNA? HUR VILL DE BO? Sven Bergenstråhle 2 (54) I sammandrag 27 000 unga i Malmö och Lund saknar egen bostad Det har blivit

Läs mer

Stockholmsstudenternas bostadssituation och bostadskarriär

Stockholmsstudenternas bostadssituation och bostadskarriär Stockholmsstudenternas bostadssituation och bostadskarriär arbetsmaterial 3:2011 Stockholmsstudenternas bostadssituation och bostadskarriär arbetsmaterial 3:2011 Tillväxt, miljö och regionplanering Postadress:

Läs mer

HANDELSUTREDNING UPPLANDS-BRO

HANDELSUTREDNING UPPLANDS-BRO RAPPORT HANDELSUTREDNING UPPLANDS-BRO SLUTRAPPORT 2014-02-12 Uppdrag: Handelsutredning Upplands-Bro Revideringar Titel på rapport: Handelsutredning Upplands-Bro Status: Datum: 2014-02-12 Medverkande Revideringsdatum

Läs mer

Effekter på värdet på handelsfastigheter vid etablering av nya tunnelbanelinjer i Stockholmsregionen 2013-06-20. Analys & Strategi

Effekter på värdet på handelsfastigheter vid etablering av nya tunnelbanelinjer i Stockholmsregionen 2013-06-20. Analys & Strategi Effekter på värdet på handelsfastigheter vid etablering av nya tunnelbanelinjer i Stockholmsregionen 10182231 2013-06-20 Analys & Strategi Analys & Strategi Konsulter inom samhällsutveckling WSP Analys

Läs mer

Unga vuxnas boende i Sverige 2011 Hur bor unga vuxna? Hur vill de bo? Undersökning från Hyresgästföreningen GÖTEBORG 1

Unga vuxnas boende i Sverige 2011 Hur bor unga vuxna? Hur vill de bo? Undersökning från Hyresgästföreningen GÖTEBORG 1 Unga vuxnas boende i Sverige 211 Hur bor unga vuxna? Hur vill de bo? Undersökning från Hyresgästföreningen GÖTEBORG 1 Innehåll SAMMANFATTNING 3 Undersökningsmetod 3 Hur bor unga vuxna som flyttat hemifrån?

Läs mer

A L L A G R U P P E R S B O S TA D S B E H O V O C H D E T F I N N S E T T S A M A R B E T E I N O M S TA -

A L L A G R U P P E R S B O S TA D S B E H O V O C H D E T F I N N S E T T S A M A R B E T E I N O M S TA - B O T K Y R K A H A R [ ] E N Ö K A N D E A N D E L U N G D O M A R. D E N N A F Ö R Ä N D R I N G I N N E B Ä R E T T K O M M A N D E B E H O V AV B O S T Ä D E R F Ö R U N G D O M A R S O M S T Å R I

Läs mer

RAPPORT BARA SÖDER - FÖRDJUPAD TRAFIKUTREDNING BAD- OCH HOTELLANLÄGGNING NOVEMBER 2012

RAPPORT BARA SÖDER - FÖRDJUPAD TRAFIKUTREDNING BAD- OCH HOTELLANLÄGGNING NOVEMBER 2012 RAPPORT BARA SÖDER - FÖRDJUPAD TRAFIKUTREDNING BAD- OCH HOTELLANLÄGGNING NOVEMBER 2012 Uppdrag: 232291 Trafikutredning Bara Söder Titel på rapport: Bara Söder - Fördjupad trafikutred ning bad- och hotellanläggning

Läs mer

2013-10-08 Sam 113/2013. Parkeringsriktlinjer Örebro kommun

2013-10-08 Sam 113/2013. Parkeringsriktlinjer Örebro kommun 2013-10-08 Sam 113/2013 Parkeringsriktlinjer Örebro kommun Innehållsförteckning Inledning...3 Olika typer av parkering...3 Mål...4 Att stadsutvecklingen sker i balans...4 En väl balanserad tillgänglighet...4

Läs mer

aéí~äàéä~å=ñ êi=kóü~ãå=n=ã=ñäi= g åë~éä~åi=i~åçëâêçå~=ëí~ç=

aéí~äàéä~å=ñ êi=kóü~ãå=n=ã=ñäi= g åë~éä~åi=i~åçëâêçå~=ëí~ç= Diarienummer PLAN15/1 aéí~äàéä~å=ñ êi=kóü~ãå=n=ã=ñäi= g åë~éä~åi=i~åçëâêçå~=ëí~ç= m=i=^=k=ó==l=`=e===d=b=k=l=j=c= =o=^=k=a=b=_=b=p=h=o=f=s=k=f=k=d= OMNRJMSJNM= = p^joüape^kaifkd= Stadsbyggnadsförvaltningen

Läs mer

Den svenska bolånemarknaden 2014

Den svenska bolånemarknaden 2014 Den svenska bolånemarknaden 214 1 APRIL 214 1 april 214 Dnr 13-7755 Innehåll SAMMANFATTNING 3 BAKGRUND 4 Beskrivning av undersökningen 4 SVENSKA BOLÅNETAGARE 7 Blancolån 8 Hushåll med belåningsgrader över

Läs mer

Unga vuxnas boende del 3 Hur bor unga vuxna? Hur vill de bo? Stockholms län 2011 GÖTEBORG RAPPORT 3 1

Unga vuxnas boende del 3 Hur bor unga vuxna? Hur vill de bo? Stockholms län 2011 GÖTEBORG RAPPORT 3 1 Unga vuxnas boende del 3 Hur bor unga vuxna? Hur vill de bo? Stockholms län 211 GÖTEBORG RAPPORT 3 1 Innehåll sammanfattning 3 Undersökningsmetod 4 Hur bor unga vuxna som flyttat hemifrån? 4 Mindre än

Läs mer