Parkeringstal för cykel och bil

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Parkeringstal för cykel och bil"

Transkript

1 SAMHÄLLSBYGGNAD GÄVLE Parkeringstal för cykel och bil Gävle kommun 2014 Antagna av Tekniska Nämnden den 4 juni

2 Inledning Bakgrund till parkeringstalen Lämpligt utrymme för parkering, lastning och lossning av fordon ska i skälig utsträckning anordnas på tomten eller i närheten av denna. PBL kap 3 15 punkt 6 Det är kommunens ansvar att tolka vad lämpligt utrymme i skälig utsträckning avser, liksom hur långt i närheten är. Detta görs genom riktlinjer för parkering och framtagandet av en parkeringsnorm eller parkeringstal. Parkeringstal beskriver förväntad efterfrågan på antalet parkeringsplatser per vald enhet (antal lägenheter, kvm kontorsyta etc). Den förväntade efterfrågan och därmed parkeringstalet baseras på beräkningar om befintligt bilinnehav i olika områden, boendetäthet där sådan statistik finns, bebyggelsens läge och då också möjligheter att resa på andra sätt än med bil. Färdmedelsanvändningen liksom markanvändningen ser olika ut i olika typer av områden. Parkeringstalen ska dels beskriva förväntad färdmedelsanvändning, men samtidigt också reglera önskad markanvändning. Bilinnehav och därmed efterfrågan på parkering har tidigare varit starkt relaterat till inkomst och lokalisering. Områden med höginkomsttagare har fler bilar per invånare än områden med en lägre genomsnittlig inkomstnivå, precis som att antalet bilar per invånare sjunker ju närmre stadskärnan i Gävle man kommer. Likadant har ofta hushåll i nybyggnadsområden högre bilinnehav än boende i äldre bebyggelse. Samtidigt sker just nu ett trendbrott, där det tidigare kontinuerligt stigande bilinnehavet planat ut. Detta är något som sker i riket och västvärlden i stort, men kan även noteras inom Gävle kommun Figur 1. Antal personbilar i trafik per 1000 invånare i Gävle kommun, år Observera att antalet personbilar i trafik och antal personbilar per hushåll skiljer sig åt. Källa SCBs årliga fordonsstatistik Fordon i län och kommuner. Parkeringstalen reglerar antalet parkeringsplatser i framtida bebyggelse, varför ett stort mått av flexibilitet är viktigt för att möta förändrade behov oavsett om det innebär en högre eller lägre efterfrågan på parkeringsplatser än förväntat. 2

3 Standardkrav gällande parkeringens utformning För cykel Klass Funktionskrav Passande miljöer 3 Parkering med ramlåsning i väderskyddad och säker miljö (inomhus, i låst bur eller liknande) 2 Parkering med ramlåsning och väderskydd En särskild möjlighet i miljöer med långtidsparkering och stor efterfrågan på cykelparkering. Tillgodoser också behovet av ökad säkerhet för premiumcyklar. Som komplement till klass 1 i miljöer med långtidsparkering vid kollektivtrafikens bytespunkter och andra större publika målpunkter. Placeras lämpligen på något större avstånd från målpunkten för att minska trycket på de mest centrala parkeringsytorna. 1 Parkering med ramlåsning Ramlåsning är grundkravet för fasta ställ. Denna typ av cykelställ är det som i normalfallet ska komma i fråga. För bil Vid utformning av parkeringsplatser och parkeringsanläggningar är det av stor vikt att parkeringarna tillför den omkringliggande miljön ett estetiskt värde. En gatuparkering bör t.ex. vara en del i en hel gatumiljö och kan med fördel kombineras med grönska, i syfte att uppnå en effektiv markanvändning som ger en angenäm upplevelse för gaturummets alla besökare. Parkeringsplatser behöver vidare utformas med hänsyn till driftbarhet och dagvattenhantering. Detta ställer i sin tur krav på bredd och längd av parkeringsrutor så att de medger drift- och underhåll av fullstora arbetsmaskiner1 samt exempelvis materialval så att dagvatten dräneras. Parkering för rörelsehindrade 5 % av samtliga parkeringsplatser för bil (men minst 1 plats vid mindre antal parkeringsplatser) ska kunna anpassas för rörelsehindrade med särskilt parkeringstillstånd. Parkeringsplatsen ska förläggas nära entrén och gångavståndet får inte överstiga 25 m. Såväl parkeringen som gångvägen ska vara tillgänglighetsanpassad. Vid etablering av verksamheter där en stor andel av de boende eller besökarna kan antas ha rörelsehinder behöver särskild utredning av antalet parkeringsplatser för rörelsehindrade göras. På allmänna platser där det finns parkeringsplatser för rörelsehindrade med särskilt tillstånd, ska minst en plats utformas så att den medger att rullstolen tas in från sidan. Bredden på en sådan plats bör vara 5 m när platsen inte är belägen intill en fri yta. Parkeringsplatser för rörelsehindrade ska, där detta är möjligt att undvika, inte utformas så att föraren öppnar sin bildörr ut i passerande trafik. Detta bl a då bilar med automatisk frammatning av rullstol blir allt vanligare. Gatuparkering Gatuparkering ska anpassas till gaturummets sektion och kan med fördel kombineras med gröna ytor med växtlighet. Det är viktigt (framför allt i zon 1) att ta ett grepp om gatumiljöns helhet och inte se parkeringar som en isolerad fråga. 1 Exempelvis enskilda parkeringsrutor i kombination med trädplanteringar kan innebära att parkeringsrutorna inte kan skötas driftmässigt vintertid med annat än skottning för hand. Liknande utformning ska undvikas för att få en ekonomiskt försvarbar skötsel av parkeringsytor. 3

4 Samlad markparkering Större samlade markparkeringar bör avgränsas med grön/gångstråk för att visuellt minska intrycket av en stor sammanhängande parkeringsyta och underlätta kommunikationer mellan parkeringsplats och målpunkt. Vid större parkeringsanläggningar kan också med fördel t.ex. dagvattensystem (fördröjningsdammar etc.) eller trädrader i mindre skala lyftas fram som estetiska element. Parkeringshus och garage Parkeringshus ska ses som en byggnad och anpassas till omkringliggande miljö. Att utforma ett attraktivt parkeringshus kan vara ett positivt tillägg i bebyggelsemiljön. Parkeringshus kan med fördel kombineras med butiker, bostäder etc. för att skapa en mer levande fasad mot publika ytor. Parkeringshus ska även utformas så att de är tillgängliga för personer med funktionsnedsättning. Avstånd till parkering För att kunna samnyttja parkering och därmed åstadkomma en effektiv markanvändning, behöver ett visst gångavstånd accepteras mellan start- /målpunkt och parkering. Riktlinjer för gångavstånd mellan fastigheten och parkeringsplats för bil i Gävle kommun är; Parkering för rörelsehindrade, max 25 m Besöksparkering m Boendeparkering, upp till ca 500 m Arbetsplatsparkering, upp till ca 700 m Min- eller maxnorm Parkeringstal har ofta angetts som miniminivå, dvs som det lägsta antal parkeringsplatser som ska anläggas vid nybyggnation. På grund av kostnaden anläggs ofta inte fler parkeringsplatser än vad miniminivåerna kräver. Detta gäller dock framförallt vid exploatering av attraktiv mark i centrala lägen - där marken är billigare blir också kostnaden för parkeringsplatser lägre och antalet ofta fler. Maximinivåer sätter ett tak för hur många parkeringsplatser som totalt får anläggas och avser för Gävle kommun att enbart reglera markparkering. Inga maxnivåer sätts för parkering i samlade parkeringsanläggningar i plan, så som parkeringsgarage eller parkeringshus. Motivet till detta är att parkering ska bidra till en effektiv markanvändning och möjligheten att öka samnyttjandet vid gemensamma parkeringsanläggningar är avsevärt hägre än för större, mer ytkrävande markparkering som är svår att samnyttja. Flexibla parkeringstal Parkeringstal för cykel och bil i Gävle medger avsteg från antagna parkeringstal. Detta betyder inte att avstegen får ske hur som helst eller när som helst, utan ska följa de riktlinjer som anges för avsteg i detta dokument för respektive kategori (se mer i tabellerna för parkeringstalen, där möjliga avsteg beskrivs vidare). Att tillåta avsteg utanför de fastställda nivåerna innebär att Gävle kommun arbetar utifrån principen om flexibla parkeringstal. Syftet med användandet av flexibla parkeringstal är att öka anpassningsmöjligheterna i parkeringssystemet och ta höjd för att det inte är möjligt att förutsäga samtliga exploateringars framtida parkeringsbehov. 4

5 Avrundning Samtliga avrundningar när detta behövs sker uppåt. Det betyder för mindre etableringar, exempelvis ett flerbostadshus med 4 lägenheter ger i zon 1 att minst 2 parkeringsplatser behöver anläggas och maximalt 3,6 alltså 4 parkeringsplatser får anläggas i markplan. Avsteg Avsteg från gällande parkeringsnorm får enbart ske Under gällande mintal: Om avtal skrivs för alternativa åtgärder som genomförs i syfte att reglera förväntad efterfrågan på parkering. Över gällande maxtal: - Om det överskridandet antalet parkeringsplatser (eller samtliga parkeringsplatser) inryms i en samlad parkeringanläggning i form av parkeringsgarage eller parkeringshus. - Om det överskridandet antalet parkeringsplatser utfromas som parkeringsplatser med laddstolpe och möjlighet till laddning av elbilar. Uppföljning Parkeringspolicyn med parkeringsnormen är de huvudsakliga verktyg som kommunen förfogar över för att kunna planera för framtida efterfrågan på parkering vid nybyggnation och exploatering. För att möjliggöra uppföljning och eventuell revidering utifrån förändrade behov är det viktigt att resonemang om avsteg och beräkningar av efterfrågan på framtida parkering dokumenteras och avtalas. Exempel på parkeringsdokument som ska bifogas bygglovet finns i bilaga 1. Samtliga bygglov där parkering behandlas efter den 1 jan 2016 ska inkludera ett parkeringsdokument som beskriver förväntad efterfrågan på parkering för den aktuella fastigheten samt hur den efterfrågan ska hanteras. 5

6 Områdesindelning Figur 2. Kartan redovisar zon 1 i områdesindelningen för parkeringstalen. Zonen delas huvudsakligen in av Karlsborgsgatan/Norra gatan och Kanalgatan i norr, Västra vägen/parkvägen och Skogsmursvägen i väster, Söderbågen/Österbågen i Söder och Atlasgatan i öster. 6

7 Parkeringstalen är indelade i fyra stycken zoner, zon 1-4: Zon Område 1 Gävle stad 2 Gävles ytterområden: Sätra, Hagaström, Fridhem, Andersberg, Hemlingby, Bomhus, Strömsbro, Valbo 3 Mindre tätorter i Gävle kommun; Hedesunda, Bergby, Forsbacka 4 Landsbygd Syftet med zonindelningen och intervallen är att efterfrågan på parkering, både för bil och cykel, förväntas skilja sig åt beroende på var i kommunen exploateringen sker, exploateringens storlek och målgrupp, kollektivtrafikförsörjning och service i närområdet mm. Intervallets spann ger möjlighet att anpassa parkeringsutbudet efter projektets förutsättningar. 7

8 Parkeringstal Inledning Max anger maximala antalet platser för markparkering. Inget max-tak är satt för parkeringsplatser i samlade anläggningar dvs parkeringsgarage eller parkeringshus. Bostäder För bostäder är aktuella mål framförallt Parkering ska medverka till en effektiv markanvändning Parkering ska främja resandet till fots, med cykel och kollektivtrafik Samtliga parkeringstal i tabellen för bostäder nedan är inklusive besöksparkering: 0,5 för cykel och 0,1 för bil. Typ Zon P-tal för cykel, cpl per lght, min Parkeringstal för bil, bpl per bostad/lght Min Max Kommentar En- och tvåbostadshus (småhus, villa) Fastighetens behov av parkering anordnas inom den egna tomten. Allmän gatumark är till för rörlig trafik och eventuell besöksparkering. Flerbostadshus 1 2,5 0,5 0,9 Intervallen anger riktvärden Student- och ungdomsbostäder Särskilda boendeformer 2 2,5 0,7 1,0 för bilparkering utan 3 2,5 1,0 1,5 alternativa åtgärder. Vid 4 2,5 1,0 2,0 genomförandet av bilpool, kollektivtrafikkort till de boende, cykelgarage eller andra åtgärder som påverkar efterfrågan på bilparkering kan lägre parkeringstal godkännas ,5 0 0,5 För studentbostäder prioriteras en låg hyra och god tillgång på cykelparkering Exempelvis äldreboenden, gruppboenden. Dessa behöver utredas särskilt utifrån uppgifter om antal boende och förväntad personaltäthet. 8

9 Arbetsplatser För arbetsplatser är aktuella mål framförallt Parkering ska medverka till en effektiv markanvändning Parkering ska främja resande till fots, med cykel och kollektivtrafik Parkering används som verktyg för att minska trafikarbetet med bil Parkering ska medverka till att de skadliga utsläppen från biltrafiken minskar Typ Zon Parkeringstal för cykel, cpl per kvm BTA, min Parkeringstal för bil, bpl per kvm BTA Min Max Kommentar Kontor Lägre parkeringstal kan godkännas vid gröna Industri, parkeringsköp. tillverkning Industri, Parkeringstalen och intervallen är utifrån när lager det enda kända är BTA, men behöver anpassas utifrån personaltäthet och mer information om planerade verksamheter. 9

10 Skolor För skolor är aktuella mål framförallt Parkering ska medverka till en effektiv markanvändning Parkeringar i Gävle upplevs som trygga och välskötta Parkering ska främja resandet till fots, med cykel och kollektivtrafik Parkering ska användas som verktyg för att minska trafikarbetet med bil Typ Zon Parkeringstal för cykel Parkeringstal för bil Per barn, min Per personal, min Per barn, min Per personal, min Per personal, max Förskola 1-2 Väderskyddade 0,5 0,05 0,2 0, ,5 0,1 0,3 0,8 1 Skola, grundskola Skola, gymnasium Skola, högskola och vuxenskola platser att lämna barnvagn och ev cykelkärra 1-2 0,5 0,5 0,03 0,2 0, ,5 0,5 0,1 0,3 0, ,5 0,5 0 0,2 0, ,5 0,5 0,03 0,3 0, ,5 0,5 0 0,2 0, ,5 0,5 0,03 0,3 0,8 1 För fastighetsskötsel, totalt Bilparkering för hämtning och lämning ska alltid vara tidsreglerad. Riktlinjen för detta är 20 min. Acceptabelt gångavstånd till parkering ska likställas med gångavståndet till närmsta hållplats för kollektivtrafik. Personalparkering för bil och bilparkering för äldre elever ska vara avgiftsbelagd med marknadsmässig prissättning. 10

11 Serviceverksamheter För serviceverksamheter är aktuella mål framförallt Parkering ska medverka till en effektiv markanvändning Parkering ska medverka till en god tillgänglighet till centrum, i första hand för besökare Parkering ska medverka till att de skadliga utsläppen från biltrafiken minskar Parkering ska medverka till att godstrafiken i den centrala staden minskar För serviceverksamheter finns inga maxnivåer angivna i form av parkeringstal. Istället gäller maxnivåer utifrån att parkeringens yta ej får överstiga byggnadsytan (BYA). Anordnas större yta för markparkering än den aktuella fastighetens byggnadsyta, behöver följande villkor beaktas: 1. Förutsättningar att gå och cykla till den planerade verksamheten ska tillgodoses i form av anslutningar till kommunens övergripande gångoch cykelnät. 2. Hållplats för kollektivtrafik ska finnas inom 300 m från entrén till den planerade verksamheten och gångförbindelsen mellan hållplatsen och entrén till verksamheten ska vara av god standard. 3. Ytan ska samnyttjas med och vara tillgänglig för närliggande verksamheter. Detta ska regleras i ett parkeringsdokument som bifogas bygglovet. Vid beaktande av dess tre villkor tillåts större yta för markparkering än den planerade verksamhetens byggnadsyta (BYA). Typ Zon Parkeringstal Besökare, Kommentar för cykel, cpl per kvm BTA min, bpl per 1000 kvm BTA Dagligvarubutiker Lägre parkeringstal än min kan godkännas om samnyttjande kan motiveras. Detta regleras i så fall Sällanköpsvarubutiker med särskilt parkeringsavtal Stormarknader Volymhandel (ej mat) Idrottsanläggning 1-4 0,5* 0,2 Särskilda utredningar krävs beroende på typ av anläggning; efterfrågan varierar stort mellan mindre idrottsplats och större idrottsarena. Vårdinrättning Särskilda utredningar krävs beroende på typ av inrättning och utifrån uppgifter om antal besökande och förväntad personaltäthet. Hotell 1-4 0,1* 0,3* Lägre parkeringstal än min kan godkännas om samnyttjande kan motiveras. Detta regleras i så fall med särskilt parkeringsavtal. * Per besökande 11

12 Bilaga 1. Parkeringsdokument i samband med bygglov avseende fastigheten XX Lämpligt utrymme för parkering, lastning och lossning av fordon ska i skälig utsträckning anordnas på tomten eller i närheten av denna. PBL kap 3 15 punkt 6 Parkeringsdokumentet ska bifogas bygglov med en förväntad efterfrågan av parkeringsplatser för bil (enfamiljshus undantaget). Syftet är att redogöra för och dokumentera på vilket sätt Plan- och bygglagens krav om lämpligt utrymme för parkering uppfylls. Fastighetens ändamål och förväntad efterfrågan på parkering Byggnadens storlek och antal lägenheter/hushåll/kontor/anställda etc. Beräkningar av förväntad efterfrågan på parkering för den aktuella fastigheten utifrån parkeringstalen för cykel och bil. Ytor för parkering (såväl cykel som bil), utritade antal platser m.m ska redovisas på en måttsatt situationsplan. Förutsättningar att resa till och från platsen som kan förväntas påverka efterfrågan på parkering. Övrigt med hänsyn till efterfrågan på parkering som är aktuellt för fastigheten. Åtgärder för att påverka framtida efterfrågan på parkering Cykelparkering klass 3 Bilpool Cykelpool Annat: Kollektivtrafikkort Inga åtgärder Beskrivning av åtgärden/åtgärderna: Avtal om parkering Särskilt avtal om åtgärderna finns upprättat och bifogat detta dokument Ja Nej Handläggare XX, avdelningen för Trafik och tillstånd Samhällsbyggnad Gävle 12

Parkeringsnorm för Lomma kommun

Parkeringsnorm för Lomma kommun Bilaga 1. Parkeringsnorm för Sammanfattning Parkeringsnormerna i detta dokument är vägledande och anger minimikrav för vilken parkeringsnorm som ska användas för bland annat boende och arbetsplatser i.

Läs mer

STRÖMSTADS KOMMUN KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN. Parkeringsnorm. Antaget av Kommunfullmäktige 2011-02-17, 93

STRÖMSTADS KOMMUN KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN. Parkeringsnorm. Antaget av Kommunfullmäktige 2011-02-17, 93 STRÖMSTADS KOMMUN KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN Parkeringsnorm Antaget av Kommunfullmäktige 2011-02-17, 93 Parkeringsnorm vid bygglovsprövning i Strömstads kommun Godkänd av kommunstyrelsen 2011-02-02 Antagen

Läs mer

Antagen i kommunfullmäktige 2015 09 14, 85. Parkeringsprogram för Kiruna kommun

Antagen i kommunfullmäktige 2015 09 14, 85. Parkeringsprogram för Kiruna kommun Antagen i kommunfullmäktige 2015 09 14, 85 Parkeringsprogram för Kiruna kommun Innehållsförteckning 1. Inledning... 3 1.1 Bakgrund... 3 1.2 Syftet med parkeringsprogrammet... 3 1.3 Disposition... 3 2.

Läs mer

Rekommendation av parkeringstal vid ny- och ombyggnad i Nacka kommun

Rekommendation av parkeringstal vid ny- och ombyggnad i Nacka kommun Bilaga Rekommendation av parkeringstal vid ny- och ombyggnad i Nacka kommun Parkeringstalen är riktvärden för minsta antal erforderliga parkeringsplatser för respektive verksamhet och läge vid ny- och

Läs mer

Parkeringsnorm för Örebro kommun Antagen av Programnämnd samhällsbyggnad 2010-12-01

Parkeringsnorm för Örebro kommun Antagen av Programnämnd samhällsbyggnad 2010-12-01 Parkeringsnorm för Örebro kommun Antagen av Programnämnd samhällsbyggnad 2010-12-01 Bilparkering Parkering vid bostad Vid beräkning av parkering vid bostäder finns två alternativ. Är antal och typ av lägenheter

Läs mer

Bilaga 2 Bakgrund till parkeringstalen

Bilaga 2 Bakgrund till parkeringstalen Bilaga 2 Bakgrund till parkeringstalen Att beräkna parkeringstal för bil handlar om att försöka finna en balans mellan tillräckligt antal parkeringsplatser vid nyetablering eller förändrad markanvändning,

Läs mer

ZON A ZON B ZON C BESÖKANDE

ZON A ZON B ZON C BESÖKANDE Bilaga 1 Parkeringstal Parkeringstal för cykel Flerbostadshus Tabell 1. Antal cykelparkeringar per lägenhet BESÖKANDE Generellt 2 2 2 + 0,5 besöksplatser/lägenhet Liten (< 45 kvm) 1,5 1,5 1,5 + 0,5 besöksplatser/lägenhet

Läs mer

Antal cykelplatser per 1000 m 2 BTA om ej annat anges

Antal cykelplatser per 1000 m 2 BTA om ej annat anges PARKERINGSTAL FÖR CYKEL BOSTÄDER Verksamhet Antal cykelplatser per 1000 m 2 BTA om ej annat anges Flerbostadshus 20 25 1,8 2,3/bostad Särskilda boendeformer Äldreboende 5 10 cpl/1000 kvm BTA 0,3 cpl/boende

Läs mer

Kv. Rosen. Trafik. Utredare. Iterio AB Östgötagatan 12 116 25 Stockholm 08 410 363 00 info@iterio.se www.iterio.se. Therese Nyman Linda Lundberg

Kv. Rosen. Trafik. Utredare. Iterio AB Östgötagatan 12 116 25 Stockholm 08 410 363 00 info@iterio.se www.iterio.se. Therese Nyman Linda Lundberg Kv. Rosen Trafik Utredare Therese Nyman Linda Lundberg STOCKHOLM 2015-01-23 Bakgrund befintliga vägrum Kvarteret Rosen angränsas av St. Göransgatan och Liljegatan. St. Göransgatan har en karaktär av en

Läs mer

REKOMMENDERADE PARKERINGSTAL I NACKA KOMMUN

REKOMMENDERADE PARKERINGSTAL I NACKA KOMMUN REKOMMENDERADE PARKERINGSTAL I NACKA KOMMUN Nacka / 2015-01-16 Innehållsförteckning 1 Parkeringspolicy för Nacka.3 2 Rekommendation av Parkeringstal vid ny- och ombyggnad i Nacka.4 3 Vem beslutar vad om

Läs mer

Parkeringsnorm Landskrona stad Maj 2016

Parkeringsnorm Landskrona stad Maj 2016 Parkeringsnorm Landskrona stad Maj 2016 Titel: Parkeringsnorm Landskrona stad Datum: 2016-05-30 Beställare: Birthe Bunke, Landskrona stad Konsult: Karin Caesar, Tyréns (uppdragsnummer: 263 083) PARKERINGSNORM

Läs mer

PARKERINGSNORM FÖR UPPSALA KOMMUN

PARKERINGSNORM FÖR UPPSALA KOMMUN PLAN- OCH BYGGNADSNÄMNDEN PARKERINGSNORM FÖR UPPSALA KOMMUN Antagen av plan- och byggnadsnämnden 2013-12-12 412 Läsanvisning I parkeringsnormens inledning beskrivs syftet med parkeringsnormen och dess

Läs mer

Parkeringsnorm för Eslövs kommun

Parkeringsnorm för Eslövs kommun December 2013 1 INNEHÅLL INLEDNING 3 NULÄGES BESKRIVNING 4 Ansvar Bilinnehav Zonindelning PARKERINGSNORM FÖR CYKEL 5 PARKERINGSNORM FÖR BIL 6 FÖRVÄNTADE KONSEKVENSER 7 PARKERINGSNORM: TABELLER 8 Parkeringsnorm

Läs mer

Mobilitetsnorm för Sundbybergs stad

Mobilitetsnorm för Sundbybergs stad Förslag till Mobilitetsnorm för Sundbybergs stad Parkeringstal för cykel och bil Remissversion 2017-05-05 Titel: Mobilitetsnorm för Sundbybergs stad Kontaktpersoner: Jessica Elmgren och Kathrin Nordlöf

Läs mer

Parkeringsstrategi för norra Tyresö centrum

Parkeringsstrategi för norra Tyresö centrum Parkeringsstrategi för norra Tyresö centrum Rapport Norra Tyresö Centrum 2014-05-12 Version 1,0 RAPPORT 2 (12) Datum Författare Version Ändring 2014-05-12 Karl/Hedda 1,0 RAPPORT 3 (12) Innehåll 1 Bakgrund...4

Läs mer

Parkeringspolicy. för Vara kommun. Gäller fr.o.m XX-XX. Antagen av kommunfullmäktige 2016-XX-XX X

Parkeringspolicy. för Vara kommun. Gäller fr.o.m XX-XX. Antagen av kommunfullmäktige 2016-XX-XX X Parkeringspolicy för Vara kommun Gäller fr.o.m. 2016-XX-XX Antagen av kommunfullmäktige 2016-XX-XX X Sammanfattning Syftet med en parkeringspolicy är att ge en gemensam inriktning för hur parkeringsfrågor

Läs mer

Utdrag ur Parkeringstal för Huddinge kommun godkänd av kommunstyrelsen

Utdrag ur Parkeringstal för Huddinge kommun godkänd av kommunstyrelsen PARKERINGSNORM - BIL Utdrag ur Parkeringstal för Huddinge kommun godkänd av kommunstyrelsen del 1 Parkeringstal med kommentarer del 2 Tillämpningsanvisningar Hela dokumentet finns på www.huddinge.se trafik,

Läs mer

Parkeringsnorm för Älmhult centrum 2011-09-13. Uppdragsnr: 10149398 1 (12) Uppdragsansvarig: Bo Lindelöf

Parkeringsnorm för Älmhult centrum 2011-09-13. Uppdragsnr: 10149398 1 (12) Uppdragsansvarig: Bo Lindelöf Uppdragsnr: 10149398 1 (12) Parkeringsnorm för Älmhult centrum 2011-09-13 Uppdragsansvarig: Bo Lindelöf WSP Samhällsbyggnad Box 13033 402 51 Göteborg Besök: Rullagergatan 4 Tel: +46 31 727 25 00 Fax: +46

Läs mer

PARKERINGSUTREDNING Torbjörnstorg, Uppsala

PARKERINGSUTREDNING Torbjörnstorg, Uppsala PARKERINGSUTREDNING Torbjörnstorg, Uppsala 2017-08-02 Rosendal Fastigheter Lydia Karlefors lydia@rosendaluppsala.se 076-148 56 00 Uppsala kommun, plan- och byggnadsnämnden. Dnr PBN 2017-002462, 2017-08-07

Läs mer

Parkering i kvarteret Biet/Sicklaön 142:2 i Nacka

Parkering i kvarteret Biet/Sicklaön 142:2 i Nacka 1 PM 2015:25 Paulina Soliman Jesper Nordlund 2015-05-04 Parkering i kvarteret Biet/Sicklaön 142:2 i Nacka 1. Bakgrund Diligentia planerar att tillföra 39 hyreslägenheter till befintlig bostadsfastighet

Läs mer

BILAGA 2 PROCESSBESKRIVNING OCH

BILAGA 2 PROCESSBESKRIVNING OCH BILAGA 2 PROCESSBESKRIVNING OCH JÄMFÖRELSER Innehåll Vad är nytt?... 2 Arbetsprocess... 2 Zonindelning... 3 Parkeringstal för bil... 4 Diskussion... 7 Bilagan beskriver hur parkeringsnormen tagits fram

Läs mer

VÄSTRA HAMNEN PILOTPROJEKT FULLRIGGAREN - ERFARENHETER AV FLEXIBLA PARKERINGSTAL

VÄSTRA HAMNEN PILOTPROJEKT FULLRIGGAREN - ERFARENHETER AV FLEXIBLA PARKERINGSTAL VÄSTRA HAMNEN PILOTPROJEKT FULLRIGGAREN - ERFARENHETER AV FLEXIBLA PARKERINGSTAL Anna Stjärnkvist Trafikplanerare Stadsbyggnadskontoret, Malmö December 2013 INFRASTRUKTUR Kv. Fullriggaren är lokaliserat

Läs mer

Parkeringsnorm för cykel och bil i Lunds kommun

Parkeringsnorm för cykel och bil i Lunds kommun Parkeringsnorm för cykel och bil i Lunds kommun Antagen av byggnadsnämnden september 2013 BN 2011/74 Innehåll Inledning..3 Vad säger plan- och bygglagen?... 3 Vem är ansvarig?... 3 En balanserad parkeringsförsörjning...

Läs mer

PARKERINGSPOLICY I SVERIGE. Karin Neergaard, Trivector Traffic

PARKERINGSPOLICY I SVERIGE. Karin Neergaard, Trivector Traffic PARKERINGSPOLICY I SVERIGE Karin Neergaard, Trivector Traffic TRIVECTOR TRAFFIC Konsulttjänster och forskning inget annat än hållbara transporter Lund, Stockholm, Göteborg Klimat, energi och miljö Kollektivtrafik

Läs mer

Följande PM syftar till att prognosticera det framtida parkeringsbehovet i Nacka Strand efter att föreslagna förändringar genomförts.

Följande PM syftar till att prognosticera det framtida parkeringsbehovet i Nacka Strand efter att föreslagna förändringar genomförts. 24, rev 2013-07-04 Nacka Strand framtida parkeringsbehov Följande PM syftar till att prognosticera det framtida parkeringsbehovet i Nacka Strand efter att föreslagna förändringar genomförts. Föreslagna

Läs mer

Planbeskrivning. Sörby Urfjäll 4:7, kv Klyvaren Detaljplan för verksamheter, handel och kontor Gävle kommun, Gävleborgs län

Planbeskrivning. Sörby Urfjäll 4:7, kv Klyvaren Detaljplan för verksamheter, handel och kontor Gävle kommun, Gävleborgs län SAMHÄLLSBYGGNAD GÄVLE GRANSKNINGSHANDLING 2015-09-30 DNR: 15SBN77 HANDLÄGGARE: LOUISE GRANÉR Planbeskrivning Sörby Urfjäll 4:7, kv Klyvaren Detaljplan för verksamheter, handel och kontor Gävle kommun,

Läs mer

Antagen av KF PARKERINGSNORM FÖR VÅRGÅRDA KOMMUN

Antagen av KF PARKERINGSNORM FÖR VÅRGÅRDA KOMMUN Antagen av KF 2010-09-22 93 PARKERINGSNORM FÖR VÅRGÅRDA KOMMUN FÖRORD Arbetet med att ta fram Parkeringsnorm för Vårgårda kommun har gjorts i samarbete av Sabina Talavanic, stadsarkitekt, Charlotte Lundberg,

Läs mer

Parkeringspolicy för Örnsköldsviks centrum och tätort

Parkeringspolicy för Örnsköldsviks centrum och tätort Parkeringspolicy för Örnsköldsviks centrum och tätort Antagen av kommunfullmäktige, 20 Antagen av: Kommunfullmäktige, 20 Dokumentägare: Kommundirektören Dokumentnamn: Parkeringspolicy för Örnsköldsviks

Läs mer

Parkeringstal. för bil och cykel i Kävlinge kommun 2014-05-26

Parkeringstal. för bil och cykel i Kävlinge kommun 2014-05-26 Parkeringstal för bil och cykel i Kävlinge kommun 2014-05-26 Datum: 2014-05-26 Slutversion Beställare Projektledare Referensgrupp Kvalitetsgranskning Mikael Anderson, Gatuchef Kävlinge kommun Björn Petersson,

Läs mer

Parkeringstal. Parkeringstal. för Partille kommun. Antagen av Kommunstyrelsen 2011-03-08

Parkeringstal. Parkeringstal. för Partille kommun. Antagen av Kommunstyrelsen 2011-03-08 Parkeringstal för Partille kommun Parkeringstal Antagen av Kommunstyrelsen 2011-03-08 Innehåll Förord 4 Sammanfattning 5 Bakgrund 6 Inledning 6 Parkeringstalen ersätter gällande parkeringsnormer 6 Vikten

Läs mer

Parkeringsnorm för Solna - Revidering oktober 2014

Parkeringsnorm för Solna - Revidering oktober 2014 2014-10-08 Rev 2014-10-07 SID 1 (13) SBN2014:142 Parkeringsnorm för Solna - Revidering oktober 2014 Bakgrund Behovet av ny parkeringsnorm Den nuvarande parkeringsnormen, som ligger till grund för beräkning

Läs mer

Parkeringsnorm för Karlstads kommun

Parkeringsnorm för Karlstads kommun Parkeringsnorm för Karlstads kommun Riktlinjer för beräkning Antagen av Stadsbyggnadsnämnden 201X-xx-xx 1 BAKGRUND Stadsbyggnadsförvaltningen har fått i uppdrag av Stadsbyggnadsnämnden att revidera nuvarande

Läs mer

Vägledning parkeringstal vid detaljplaner och bygglov 2

Vägledning parkeringstal vid detaljplaner och bygglov 2 VÄGLEDNING TILL PARKERINGSTAL VID DETALJPLANER OCH BYGGLOV GÖTEBORGS STAD 2011 Rapporten är framtagen i samarbete mellan Stadsbyggnadskontoret och Trafikkontoret, Göteborgs Stad. Ledningsgrupp: Ylva Löf,

Läs mer

Parkeringsstrategi för Sundsvalls kommun

Parkeringsstrategi för Sundsvalls kommun Parkeringsstrategi för Sundsvalls kommun Beslutad av kommunfullmäktige 2017-05-29, dnr KS-2016-00911-2 Namn: Parkeringsstrategi för Sundsvalls kommun Giltighetstid: Tills vidare Ansvarig funktion: Stadsbyggnadsnämnden

Läs mer

Antalet besökare, anställda och användning av befintlig parkering

Antalet besökare, anställda och användning av befintlig parkering 2017-05-23 Inledning Parkeringsbehovet för simhallen och kontorshuset samt andra kommersiella lokaler har beräknats, utifrån resvanor respektive Solna stads samt Huddinges och Malmös parkeringsnorm. Eftersom

Läs mer

2013-10-08 Sam 113/2013. Parkeringsriktlinjer Örebro kommun

2013-10-08 Sam 113/2013. Parkeringsriktlinjer Örebro kommun 2013-10-08 Sam 113/2013 Parkeringsriktlinjer Örebro kommun Innehållsförteckning Inledning...3 Olika typer av parkering...3 Mål...4 Att stadsutvecklingen sker i balans...4 En väl balanserad tillgänglighet...4

Läs mer

Trafikutredning DP FALKEN 4

Trafikutredning DP FALKEN 4 KALMAR KOMMUN Trafikutredning DP FALKEN 4 2017-02-23 RAMBÖLL MALMÖ Trafikutredning DP FALKEN 4 Datum 2017-02-23 Uppdragsnummer 1320023916 Utgåva/Status 1.0 Slutversion André Kingstedt, uppdragsledare Frida

Läs mer

Vad är parkeringstal?

Vad är parkeringstal? Ny parkeringspolicy Vad är parkeringstal? Det är enligt lag kommunen som avgör i vilken omfattning parkering ska anordnas. Parkeringstal ger en beskrivning av detta för både bilar och cyklar. De är beslutade

Läs mer

Parkeringskostnaderna i bostadsproduktionen. Svar på skrivelse från Åke Askensten m.fl. (MP)

Parkeringskostnaderna i bostadsproduktionen. Svar på skrivelse från Åke Askensten m.fl. (MP) Dnr Sida 1 (5) 2013-09-25 Handläggare Anders Hallberg 08-508 26 401 Till Exploateringsnämnden 2013 10 17 Parkeringskostnaderna i bostadsproduktionen. Svar på skrivelse från Åke Askensten m.fl. (MP) Förslag

Läs mer

ANTAGEN AV KOMMUNFULLMÄKTIGE 20 SEPTEMBER Parkeringsnorm. för cykel och bil i Helsingborgs stad

ANTAGEN AV KOMMUNFULLMÄKTIGE 20 SEPTEMBER Parkeringsnorm. för cykel och bil i Helsingborgs stad ANTAGEN AV KOMMUNFULLMÄKTIGE 20 SEPTEMBER 2016 Parkeringsnorm för cykel och bil i Helsingborgs stad Medverkande: Stadsbyggnadsförvaltningen Tyréns Björn Bensdorp Redestam Oscar Grönvall Göran Hagsund Martin

Läs mer

Förslag till riktlinjer för projektspecifika och gröna parkeringstal i Stockholms stad

Förslag till riktlinjer för projektspecifika och gröna parkeringstal i Stockholms stad Exploateringskontoret Trafikkontoret Stadsbyggnadskontoret Tjänsteutlåtande Dnr E2015-00923 Dnr T2015-00933 Dnr SBK 2015-06397-30 2015-05-20 Kontaktpersoner Exploateringskontoret Patrik Berglin/Ingmarie

Läs mer

Parkeringspolicyn ska bidra till. hållbar stadsutveckling och livsmiljö. hållbar stadsutveckling och livsmiljö

Parkeringspolicyn ska bidra till. hållbar stadsutveckling och livsmiljö. hållbar stadsutveckling och livsmiljö Parkeringspolicyn ska bidra till hållbar stadsutveckling och livsmiljö Roger Johansson, SWECO Parkeringspolicyn ska bidra till hållbar stadsutveckling och livsmiljö Användningen av den parkering som finns

Läs mer

PM Fo rslag till nya parkeringstal fo r Barkarbystaden III

PM Fo rslag till nya parkeringstal fo r Barkarbystaden III 2016-08-17 1 (6) PM Fo rslag till nya parkeringstal fo r Barkarbystaden III Bakgrund År 2011 godkände kommunfullmäktige i Järfälla kommun dokumentet Parkeringsnorm för Järfälla kommun. Dokumentet ska syfta

Läs mer

Parkeringsnorm för Varbergs kommun. stadsbyggnadskontoret Godkänd av BN 2012-05-16

Parkeringsnorm för Varbergs kommun. stadsbyggnadskontoret Godkänd av BN 2012-05-16 Parkeringsnorm för Varbergs kommun stadsbyggnadskontoret Godkänd av BN 2012-05-16 Bildkälla: Life magazine Syfte, huvuddrag & innehåll Syftet med Parkeringsnormen är att ge ett bra underlag för beräkning

Läs mer

Riktlinjer för parkeringstal

Riktlinjer för parkeringstal Riktlinjer för parkeringstal Antagen i Samhällsbyggnadsnämnden 2014-09-18 1. Inledning... 2 2. Lagstiftning... 2 2.1 Plan- och bygglagen... 2 2.2 Miljöbalken... 2 4. Parkeringstal... 3 4.1 Zoner för bostadsparkering...

Läs mer

Parkeringsnorm för Laholms kommun

Parkeringsnorm för Laholms kommun Parkeringsnorm för Laholms kommun Januari 2016 Parkeringsnorm för Laholms kommun Upprättad i samarbete mellan planeringskontoret och samhällsbyggnadskontoret med utgångspunkt från omvärldsanalys och metod

Läs mer

Mobility management och parkering

Mobility management och parkering Mobility management och parkering Mobility management och parkering Mobility management och parkering Från utglesning till förtätning Konkurrensen om ytorna ökar Mer komplex planprocess fler människor

Läs mer

Frihamnen, Göteborg. Martin Forsberg martin.forsberg@koucky.se www.koucky.se +46(0)31-80 80 52

Frihamnen, Göteborg. Martin Forsberg martin.forsberg@koucky.se www.koucky.se +46(0)31-80 80 52 Frihamnen, Göteborg Martin Forsberg martin.forsberg@koucky.se www.koucky.se +46(0)31-80 80 52 Dagens upplägg Kort om K&P Göteborg Det större perspektivet Pågående utvecklingar Älvstranden Utveckling Näraliggande

Läs mer

Parkeringsnorm - remiss

Parkeringsnorm - remiss Samhällsbyggnadsnämnden RIKTLINJER 1(13) Parkeringsnorm - remiss kommuns flexibla parkeringsnorm Dokumentnamn Parkeringsnorm för kommun Dokumentägare Dokumentansvarig Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik

Läs mer

Teknik-och samhällsbyggnadsnämnden. Jessica Dahl, planeringschef

Teknik-och samhällsbyggnadsnämnden. Jessica Dahl, planeringschef Teknik-och samhällsbyggnadsnämnden Jessica Dahl, planeringschef Anna Sara Bergkvist, översiktsplanerare Vid frågor kontakta samhallsbyggnad@nybro.se eller tfn växel 0481-45 000 2 Dokumentet omfattar parkeringsnorm

Läs mer

Synpunkter på Förslag på parkeringsnorm för cykel och bil

Synpunkter på Förslag på parkeringsnorm för cykel och bil Stadsbyggnadsförvaltningen Boden 22 november 2015 Synpunkter på Förslag på parkeringsnorm för cykel och bil Bakgrund om oss Cykelfrämjandet har funnits sedan 1934 och arbetar för att fler politiker och

Läs mer

Är dispensen för boendeparkering förenlig med ett växande Stockholm? Svar på uppdrag från kommunfullmäktige

Är dispensen för boendeparkering förenlig med ett växande Stockholm? Svar på uppdrag från kommunfullmäktige Dnr T2016-03245 Sida 1 (6) 2016-11-15 Handläggare Jan Prestberg 08-508 261 50 Till Trafiknämnden 2016-12-08 Är dispensen för boendeparkering förenlig med ett växande Stockholm? Svar på uppdrag från kommunfullmäktige

Läs mer

2013-10-08. Handlingsplan för parkering Örebro kommun

2013-10-08. Handlingsplan för parkering Örebro kommun 2013-10-08 Handlingsplan för parkering Örebro kommun Innehållsförteckning Inledning...3 Planera och samverka för god tillgänglighet...4 1. Uppdatera p-normen...4 2. Utred parkeringsköpet...4 3. Gör områdesvisa

Läs mer

ParkeringsPM bilaga till Trafiktekniskt PM 2014-10-14

ParkeringsPM bilaga till Trafiktekniskt PM 2014-10-14 1(10) ParkeringsPM bilaga till Trafiktekniskt PM 2014-10-14 Bakgrund Ytorna centralt i staden är begränsade och det finns många anspråk på att utnyttja dessa. Det innebär att all ny parkering för utvecklingen

Läs mer

PARKERINGS POLICY F Ö R H Ö G A N Ä S K O M M U N ANTAGET I KOMMUNFULLMÄKTIGE 2013-09-19 HÖGANÄS KOMMUN FÖRVALTNING 2013-05-14 0 (5)

PARKERINGS POLICY F Ö R H Ö G A N Ä S K O M M U N ANTAGET I KOMMUNFULLMÄKTIGE 2013-09-19 HÖGANÄS KOMMUN FÖRVALTNING 2013-05-14 0 (5) 2013-05-14 0 (5) PARKERINGS POLICY F Ö R H Ö G A N Ä S K O M M U N ANTAGET I KOMMUNFULLMÄKTIGE 2013-09-19 FÖRVALTNING 1 (5) INLEDNING Höganäs kommun växer och utvecklas, både i yta och befolkningsmässigt.

Läs mer

Förslag till parkeringsstrategi och förslag till plan för gatuparkering

Förslag till parkeringsstrategi och förslag till plan för gatuparkering Hägersten-Liljeholmens stadsdelsförvaltning Avdelningen för Samhällsplanering Tjänsteutlåtande Sida 1 (9) 2016-01-04 Handläggare David Eriksson Telefon: 08-508 22 053 Till Hägersten-Liljeholmens stadsdelsnämnd

Läs mer

MOBILITY MANAGEMENT FÖR BYGGHERRAR

MOBILITY MANAGEMENT FÖR BYGGHERRAR MOBILITY MANAGEMENT FÖR BYGGHERRAR JANUARI 2016 MOBILITY MANAGEMENT Mobility Management () är ett koncept för att främja hållbara transporter och påverka bilanvändningen genom att förändra resenärers attityder

Läs mer

Parkeringsnorm och grön resplan för Sundsvalls kommun

Parkeringsnorm och grön resplan för Sundsvalls kommun Parkeringsnorm och grön resplan för Sundsvalls kommun Beslutad av kommunfullmäktige 2017-05-29, dnr KS-2016-00911-2 Namn: Parkeringsnorm och grön resplan för Sundsvalls kommun Giltighetstid: Tills vidare

Läs mer

PARKERINGSNORM FÖR UDDEVALLA KOMMUN. Antagen av kommunfullmäktige den 12 april 1994, 66 (tidigare parkeringsnorm antagen den 14 december 1982, 340)

PARKERINGSNORM FÖR UDDEVALLA KOMMUN. Antagen av kommunfullmäktige den 12 april 1994, 66 (tidigare parkeringsnorm antagen den 14 december 1982, 340) Blad 1 PARKERINGSNORM FÖR UDDEVALLA KOMMUN Antagen av kommunfullmäktige den 12 april 1994, 66 (tidigare parkeringsnorm antagen den 14 december 1982, 340) SAMMANFATTNING Föreslagna normtal för olika lokaltyper

Läs mer

Vellinge kommun PARKERINGSNORM

Vellinge kommun PARKERINGSNORM Mars 2007 Denna utredning har utförts under januari 2006 - mars 2007 av följande projektorganisation: Konsult Tyréns AB Isbergs gata 15 205 19 Malmö Tel: 042-698 16 00 Org.nr 556194-7986 Beställare Vellinge

Läs mer

Parkeringsnorm för Umeå kommun

Parkeringsnorm för Umeå kommun Parkeringsnorm för Umeå kommun www.umea.se/kommun Innehåll Bakgrund... 3...3 Ansvarsfördelning...3 Status...3 En balanserad parkeringsförsörjning...4 Zonindelning... 4 Zon A...4 Zon B...5 Zon C...5 Bilparkeringsnorm...

Läs mer

PARKERINGSNORM FÖR ULRICEHAMNS TÄTORT

PARKERINGSNORM FÖR ULRICEHAMNS TÄTORT Strategi Program Plan Policy Riktlinjer Regler >> Styrdokument PARKERINGSNORM FÖR ULRICEHAMNS TÄTORT ANTAGET AV: KOMMUNSTYRELSEN DATUM: 2015-10-08, 253 ANSVAR UPPFÖLJNING: SEKTORCHEF MSB GÄLLER TILL OCH

Läs mer

MÖJLIGHETER MED MOBILITY MANAGEMENT I SAMHÄLLSPLANERINGEN. Erfarenheter från MMMiS med 12 kommuner

MÖJLIGHETER MED MOBILITY MANAGEMENT I SAMHÄLLSPLANERINGEN. Erfarenheter från MMMiS med 12 kommuner MÖJLIGHETER MED MOBILITY MANAGEMENT I SAMHÄLLSPLANERINGEN Erfarenheter från MMMiS med 12 kommuner MM Öresund 2014-03-26 Caroline Mattsson, Trivector Traffic TEST I 12 KOMMUNER Motivera svenska kommuner

Läs mer

Sida 1 1 Sida2 2 Sida 3 Som vi såg illustrerat i videon så är det ofta en huggsexa om vem som ska norpa en ledig parkering. Det beror på att dagens parkeringssystem bygger på den planekonomiska modellen,

Läs mer

Parkeringsnorm för Eskilstuna

Parkeringsnorm för Eskilstuna Stadsbyggnadsnämnden 2013-10-24 1 (9) Stadsbyggnadsförvaltningen Trafikavdelningen SBN/2013:373 Mats Hällnäs 016-710 11 78 Stadsbyggnadsnämnden Parkeringsnorm för Eskilstuna Inledning Enligt Översiktsplan

Läs mer

PA RKERINGSNORM. för Kvar nholmen och Malmen

PA RKERINGSNORM. för Kvar nholmen och Malmen PA RKERINGSNORM för Kvar nholmen och Malmen Augusti 2012 Konsult Beställare Isbergs gata 15 205 19 MALMÖ Tel: 010-452 20 00 Org.nr: 556194-7986 Ombud: Jonas Andersson Uppdragsansvarig: Per Eneroth Bitr

Läs mer

Parkeringsnormer för Falkenbergs kommun

Parkeringsnormer för Falkenbergs kommun 2010-09-22, reviderad 2011-03-01 Beställare Beställarens representant Falkenbergs kommun 311 80 Falkenberg Tel 0346-88 60 00 www.falkenberg.se Johan Risholm Konsult Uppdragsledare Handläggare Norconsult

Läs mer

Parkeringsnorm för cykel och bil

Parkeringsnorm för cykel och bil Förslag Parkeringsnorm för cykel och bil Innehåll Inledning... 3 Bakgrund... 3 Tidigare ställningstagande... 4 Syfte och mål... 5 Förutsättningar... 6 Bilanvändning... 6 Trafikflöden... 7 Bilinnehav...

Läs mer

Remissversion av Parkeringsnorm för Helsingborg Härmed översändes remissversionen av parkeringsnorm för kännedom och synpunkter.

Remissversion av Parkeringsnorm för Helsingborg Härmed översändes remissversionen av parkeringsnorm för kännedom och synpunkter. Helsingborg 5 mars 2007 Enligt sändlista (VGV) Remissversion av Parkeringsnorm för Helsingborg Härmed översändes remissversionen av parkeringsnorm för kännedom och synpunkter. Den nu gällande parkeringsnormen

Läs mer

Antagande av parkeringsstrategi för Norrtälje stad

Antagande av parkeringsstrategi för Norrtälje stad TJÄNSTEUTLÅTANDE Handläggare: Erik L'Estrade, Infrastrukturplanerare Telefon: 0176-747 26 E-post: erik.lestrade@norrtalje.se Dnr: 15-0940 Till Kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott Antagande av parkeringsstrategi

Läs mer

Parkeringsutredning Stora Ursvik dp3. Sundbyberg

Parkeringsutredning Stora Ursvik dp3. Sundbyberg Parkeringsutredning Stora Ursvik dp3 Sundbyberg 151120 Syfte och mål 2 WSP har fått i uppdrag att göra en parkeringsutredning för detaljplaneområde Stora Ursvik etapp 3. Detaljplanen avses uppgraderas

Läs mer

Handlingsplan för parkering i Lidingö stad

Handlingsplan för parkering i Lidingö stad 1 (25) HANDLÄGGARE DATUM DNR Caroline Jansson 2015-06-10 TN/2014:320 Handlingsplan för parkering i Lidingö stad Inklusive parkeringsnorm 2 (25) Innehållsförteckning Sammanfattning... 3 Inledning... 4 Bakgrund...4

Läs mer

SAMHÄLLSBYGGNAD GÄVLE. Parkeringspolicy. Riktlinjer för parkering i Gävle kommun. Antagen i Kommunstyrelsen den 2 december 2014

SAMHÄLLSBYGGNAD GÄVLE. Parkeringspolicy. Riktlinjer för parkering i Gävle kommun. Antagen i Kommunstyrelsen den 2 december 2014 SAMHÄLLSBYGGNAD GÄVLE Parkeringspolicy Riktlinjer för parkering i Gävle kommun Antagen i Kommunstyrelsen den 2 december 2014 Parkeringspolicy Riktlinjer för parkering i Gävle kommun Gävle kommun 2014 www.gavle.se

Läs mer

Innehållsförteckning. Styrgrupp: Översiktplanens styrgrupp

Innehållsförteckning. Styrgrupp: Översiktplanens styrgrupp Riktlinjer för parkering i Västerås Västerås stad Antagen av kommunfullmäktige 5 november 2015 Innehållsförteckning Sammanfattning...3 Inledning...4 Syfte...5 Utgångspunkter...6 Fastighetsägarens skyldigheter

Läs mer

Parkering i Vänersborg

Parkering i Vänersborg Parkering i Vänersborg - Parkeringspolicy antagen av Kommunfullmäktige 21 nov 2007 ( 131) - Parkeringsnorm antagen av Byggnadsnämnden 1 mars 2016 ( 20) - Regler för boendeparkering antagna av Samhällsbyggnadsnämnden

Läs mer

Parkeringstal för Uppsala

Parkeringstal för Uppsala Parkeringstal för Uppsala Riktvärden för parkering på kvartersmark Antagen 2016-10-27 Plan- och byggnadsnämnden, 2016 Diarienummer: PBN-2016-0040 Innehåll Sammanfattning sid 3 Läsanvisning sid 4 Begreppsförklaring

Läs mer

Yttrande över remiss från plan- och byggnadsnämnden om parkeringstal för Uppsala, PBN

Yttrande över remiss från plan- och byggnadsnämnden om parkeringstal för Uppsala, PBN 3 STADSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN Handläggare Julin Jenny Datum 2016-06-02 Diarienummer GSN-2016-1339 Gatu- och samhällsmiljönämnden Yttrande över remiss från plan- och byggnadsnämnden om parkeringstal för

Läs mer

PARKERINGSUTREDNING UPPFÖLJNING HYTTAN 12 & 16

PARKERINGSUTREDNING UPPFÖLJNING HYTTAN 12 & 16 PM PARKERINGSUTREDNING UPPFÖLJNING HYTTAN 12 & 16 GRANSKNING RED 2017-04-27 SAMMANFATTNING Tyréns har tidigare gjort en utredning (Parkeringsutredning Hyttan 12 & 16) som kartlagt i vilken utsträckning

Läs mer

Strategi. Program. Plan. Policy. Riktlinjer. Regler. Borås Stads. Parkeringsregler

Strategi. Program. Plan. Policy. Riktlinjer. Regler. Borås Stads. Parkeringsregler Strategi Program Plan Policy Riktlinjer Regler Borås Stads Parkeringsregler Borås Stads styrdokument Aktiverande strategi avgörande vägval för att nå målen för Borås program verksamheter och metoder i

Läs mer

Parkeringsriktlinjer för Västerås stad

Parkeringsriktlinjer för Västerås stad RAPPORT 2006:86 VERSION 0.98 Parkeringsriktlinjer för Västerås stad Antagen av kommunfullmäktige 2007-10-04 2007-02-06 Dokumentinformation Titel: Parkeringsriktlinjer för Västerås stad Serie nr: 2006:86

Läs mer

Parkeringstal för Östersunds kommun

Parkeringstal för Östersunds kommun Dnr Ädh 1591-2006 Parkeringstal för Östersunds kommun Antagen av kommunfullmäktige 2007-06-28 Inledning Plan- och bygglagen föreskriver att när tomter tas i anspråk för bebyggelse skall det tillses att

Läs mer

PARKERINGSSTRATEGI. Parkeringszoner Täby kommun. Täby kyrkby. Gullsjön. Visinge. Visinge Gribbylund. Gribbylund. Erikslund

PARKERINGSSTRATEGI. Parkeringszoner Täby kommun. Täby kyrkby. Gullsjön. Visinge. Visinge Gribbylund. Gribbylund. Erikslund [ANTAGANDEHANDLING] 2013-12-10 SBN 243/2013-30 PARKERINGSSTRATEGI Handbok Parkeringszoner Täby kommun Vallentunasjön Täby Täby kyrkby kyrkby Ullnasjön Gullsjön Löttingelund Löttingelund Lövbrunna Lövbrunna

Läs mer

Parkering och mobilitet i Frihamnen

Parkering och mobilitet i Frihamnen Parkering och mobilitet i Frihamnen Maria Stenström och Stefan Hellberg Göteborgs Stads Parkerings AB 19 november 2015 Ägardirektiv Hållbar utveckling Aktiv i stadsutvecklingen Främja förändrade resvanor

Läs mer

TRAFIKUTREDNING SÄTOFTA CAMPUS

TRAFIKUTREDNING SÄTOFTA CAMPUS PM TRAFIKUTREDNING SÄTOFTA CAMPUS 2016-06-07 1 BAKGRUND I Sätofta, Höör, planeras för en ny förskola intill befintliga Sätoftaskolan. Förskolan kommer bestå av 8 avdelningar med 20 barn i varje avdelning

Läs mer

Parkeringsstrategi för Norrtälje stad

Parkeringsstrategi för Norrtälje stad Parkeringsstrategi för Norrtälje stad Varför en parkeringsstrategi? Norrtälje stad växer kraftigt och flera nya stadsdelar planeras. I takt med att staden växer ökar konkurrensen om markens användning

Läs mer

Parkeringstal för Kontor Uddvägen, DP Sicklaön 346:1 Västra Sicklaön

Parkeringstal för Kontor Uddvägen, DP Sicklaön 346:1 Västra Sicklaön Nacka 2014-05-12 Promemoria Avsändare: Atrium Ljungberg AB Planenheten Nacka kommun Parkeringstal för Kontor Uddvägen, DP Sicklaön 346:1 Västra Sicklaön 1. Sammanfattning Parkeringstal är riktvärden för

Läs mer

RAPPORT. Nybro kommun. Parkeringsutredning Nybro. Sweco TransportSystem AB. Kristofer Lilja. Uppdragsnummer 2222099. Malmö 2014-06-05 1 (19)

RAPPORT. Nybro kommun. Parkeringsutredning Nybro. Sweco TransportSystem AB. Kristofer Lilja. Uppdragsnummer 2222099. Malmö 2014-06-05 1 (19) Nybro kommun Parkeringsutredning Nybro Uppdragsnummer 2222099 Malmö 2014-06-05 Sweco TransportSystem AB Kristofer Lilja 1 (19) Sweco Hjälmaregatan 3, 211 18 Malmö Telefon +46 (0)10 4846600 www.sweco.se

Läs mer

Planera och bygg för hållbart resande i Huddinge

Planera och bygg för hållbart resande i Huddinge Planera och bygg för hållbart resande i Huddinge Mobility management ett modernt sätt att planera Med mobility management vill Huddinge kommun underlätta hållbara transporter och minska bilanvändningen

Läs mer

nternati Parkeringsriktlinjer Beslutad av XXXX datumxx 2015 Utkast 140409 program policy handlingsplan riktlinje

nternati Parkeringsriktlinjer Beslutad av XXXX datumxx 2015 Utkast 140409 program policy handlingsplan riktlinje nternati Parkeringsriktlinjer Beslutad av XXXX datumxx 2015 Utkast 140409 program policy handlingsplan riktlinje program policy handlingsplan riktlinje uttrycker värdegrunder och förhållningssätt för arbetet

Läs mer

Parkeringsutredning Örnsköldsvik

Parkeringsutredning Örnsköldsvik Rapport: 2013:111 / Version: 1.2 Parkeringsutredning Örnsköldsvik Dokumentinformation Titel: Parkeringsutredning Örnsköldsvik Serie nr: 2013:111 Projektnr: 13151 Författare: Kvalitetsgranskning: Beställare:

Läs mer

Parkering i Fullriggaren

Parkering i Fullriggaren Parkering i Fullriggaren Enkätundersökning december 2012 Anna Stjärnkvist Stadsbyggnadskontoret Malmö stad 2013-04-11 Parkering i Fullriggaren Enkätundersökning december 2012 Bakgrund I byggherredialogen

Läs mer

S t a f f a n s t o r p s k o m m u n

S t a f f a n s t o r p s k o m m u n PARKERINGSNORM - f ö r c y k e l o c h b i l S t a f f a n s t o r p s k o m m u n Februari 2016 Antagen av Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden 2016-03-02 Konsult Beställare Isbergs gata 15 205 19 MALMÖ

Läs mer

Riktlinjer för bedömning av. parkeringsplatsbehov. Antagen av Kommunstyrelsen 2010-04-06

Riktlinjer för bedömning av. parkeringsplatsbehov. Antagen av Kommunstyrelsen 2010-04-06 Riktlinjer för bedömning av parkeringsplatsbehov Antagen av Kommunstyrelsen 2010-04-06 Handlingen är framtagen av Stadsbyggnadskontoret, Partille kommun. Antagen av Kommunstyrelsen 2010-04-06. Ledningsgrupp:

Läs mer

TRAFIKALSTRING KV. STRÖMSÖR OCH RENEN I SKELLEFTEÅ

TRAFIKALSTRING KV. STRÖMSÖR OCH RENEN I SKELLEFTEÅ PM TRAFIKALSTRING KV. STRÖMSÖR OCH RENEN I SKELLEFTEÅ 2016-11-23 1 BAKGRUND Del av kvarteren Renen och Strömsör i Skellefteå centrum planeras för nya bostäder, kontor och parkeringshus, de rödmarkerade

Läs mer

PM Fo rslag till nya parkeringstal fo r So dra Veddesta

PM Fo rslag till nya parkeringstal fo r So dra Veddesta 2016-05-31 1 (6) PM Fo rslag till nya parkeringstal fo r So dra Veddesta Bakgrund År 2011 godkände kommunfullmäktige i Järfälla kommun dokumentet Parkeringsnorm för Järfälla kommun. Dokumentet ska syfta

Läs mer

PARKERINGSUTREDNING KROKSLÄTTS FABRIKER

PARKERINGSUTREDNING KROKSLÄTTS FABRIKER PARKERINGSUTREDNING KROKSLÄTTS 10242320 REV 2017-07-04 UNITED BY OUR DIFFERENCE Beställare: K21 Entreprenad AB, Peter Fredriksson Konsult: WSP Samhällsbyggnad Maria Lindelöf, 010-722 72 17 Uppdragsnummer:

Läs mer

PARKERINGSNORM PARKERINGSUTFORMNING

PARKERINGSNORM PARKERINGSUTFORMNING KS08.902 PARKERINGSPOLICY PARKERINGSNORM PARKERINGSUTFORMNING Antagen av kommunfullmäktige 2010-09-09 116 Reviderad av kommunstyrelsen 2011-06-22 210 Arbetsgrupp: Catarina Almberg Bengt Holm Najib Shalizi

Läs mer

Infrastruktur. Visioner. Cykel. Køge Kust - Team Vandkunsten. Bilaga: Infrastruktur. Køge Kyst Team Vandkunsten

Infrastruktur. Visioner. Cykel. Køge Kust - Team Vandkunsten. Bilaga: Infrastruktur. Køge Kyst Team Vandkunsten 1 (13) Køge Kyst Team Vandkunsten Infrastruktur Visioner Trafiken i Køge ska bidra till den önskade stadsutvecklingen. Det är en utmaning att skapa en hållbar urban mobilitet, som prioriterar gång-, cykeloch

Läs mer

Upprättad Antagen Kf , 51 Senast reviderad. Parkeringsprogram för Kiruna kommun

Upprättad Antagen Kf , 51 Senast reviderad. Parkeringsprogram för Kiruna kommun Dokumenttyp Policy Dokumentansvarig Stadsbyggnadsförvaltningen Upprättad 2016-05-16 Antagen Kf 2016-05-30, 51 Senast reviderad Dokumentet gäller för Kiruna kommunkoncern Parkeringsprogram för Kiruna kommun

Läs mer

Metodbeskrivning av framtagande av parkeringsnorm för Järfälla

Metodbeskrivning av framtagande av parkeringsnorm för Järfälla 2016-09-29 1 (12) Bilaga 1. Metodbeskrivning av framtagande av parkeringsnorm för Järfälla Bygg- och miljöförvaltningen Besöksadress: Riddarplatsen 5 Projektkontoret Postadress: 177 80 JÄRFÄLLA David Nordin,

Läs mer